mokėjimo prašymų pildymas ir teikimas

Download Report

Transcript mokėjimo prašymų pildymas ir teikimas

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ PILDYMAS IR TEIKIMAS

Jogaila Mackevičius Lietuvos Mokslo tarybos Mokslo fondo Mokslo finansavimo departamentas Paramos tyrėjams skyrius

Finansavimo lėšų išmokėjimas

Skirtos Projekto finansavimo lėšos Projekto vykdytojui išmokamos pagal jo su Taryba suderintame Mokėjimo prašymų teikimo grafike nustatytais terminais Tarybai teikiamus mokėjimo prašymus (avanso, tarpinius ir galutinį prašymą), parengtus pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23 861) patvirtintą formą.

Mokėjimo prašymas (MP)

Tai - projekto vykdytojo užpildytas ir LMT pateiktas patvirtintos formos prašymas apmokėti ir/arba kompensuoti projekto išlaidas.

Skiriami MP:  Avansinis  Tarpiniai  Galutinis

MP teikimo periodiškumas

• Nustatomas MP teikimo grafike • MP teikimo grafikas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo • pirmas tarpinis MP turi būti pateiktas ne vėliau kaip po 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos • MP teikiami ne rečiau kaip kas 3 mėnesius

MP teikimas

• MP elektroninė versija teikiama per Duomenų mainų sistemą (DMS) • MP popierinė atspausdinta iš DMS versija teikiama • Projekto vykdytojas privalo per 90 dienų nuo avanso gavimo dienos deklaruoti išlaidas pateikdamas MP

MP pildymas

Avansiniai MP

• Maksimalus avanso dydis nurodytas projekto Sutartyje. • Projekto vykdytojui avansas išmokamas dalimis

Tarpiniai MP

Tarpiniai MP teikiami:  atsiskaitant už projekto įgyvendinimo eigą, veiklas ir rodiklius  prašant kompensuoti ar apmokėti išlaidas Projekto išlaidos gali būti apmokamos 2 būdais:  išlaidų kompensavimo ir (ar)  sąskaitų apmokėjimo

Galutiniai MP

Galutinis MP (jei projekto trukmė 36 mėn.) teikiamas 2015 m. Spalio 1 dieną.

Mokėjimo prašymą sudaro

1. Bendroji dalis 2. Projekto įgyvendinimas 3. Stebėsenos rodikliai 4. Pateiktų ir/arba patvirtintų mokėjimo prašymų duomenys 5. Sąskaitų apmokėjimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sąrašas 6. Išlaidų kompensavimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sąrašas

MP rengimas

 Naudotis aktualiomis dokumentų – instrukcijų, rekomendacijų - versijomis  MP pildyti tik per DMS  Pateikti ataskaitinio laikotarpio tiesiogines ir kryžminio finansavimo kopijas projekto išlaidas, veiklas ir rodiklius pateisinančių bei išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų 

MP ir pridedamus dokumentus pateikti tvarkingai susegtus ir sunumeruotus

 Jei viešųjų pirkimų dokumentai teikiami su MP, juos segti į atskirą segtuvą

MP išlaidos

 MP deklaruojamos išlaidos atitinka Aprašo 1 priede nurodytus reikalavimus  MP nedeklaruojamos netinkamos išlaidos (Aprašo 3 priedas);  Išlaikomi Aprašo 2 priede, sutartyje nurodyti procentiniai apribojimai biudžeto eilutėms  Su mokėjimo prašymais teikiamos dokumentų kopijos ar originalai, pažymėti projekto identifikacine žyma. Teiktinų dokumentų sąrašai pateikiami Aprašo 4 priede.

MP išlaidos (2)

 išlaidos apmokamos pateikus išlaidų pagrindimo dokumentus, kurie privalo turėti visus teisės aktų nustatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus (vadovaujantis 2001 m.

lapkričio 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 straipsniu);

13 straipsnis. Apskaitos dokumentų rekvizitai

1. Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: 1) apskaitos dokumento pavadinimas; 2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas; 3) apskaitos dokumento data; 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys; 5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai; 6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos.

ir t.t.

MP išlaidos

 užsienio vienetų surašytiems dokumentams pakanka minimalių rekvizitų, iš kurių matosi pardavėjo duomenys ir ūkinės operacijos turinys.

MP išlaidos

  Deklaruojamos išlaidos turi būti tinkamos finansuoti iš konkrečios biudžeto eilutės Jeigu pagal atskirus išlaidų pagrindimo ir (arba) apmokėjimo įrodymo dokumentus tik dalis juose nurodytų išlaidų yra tiesiogiai susijusios su projekto vykdymu, privalo būti aiškiai ir argumentuotai nurodyta (pro rata arba faktiniu dydžiu) kiek šių išlaidų priskiriama projektui  Tinkamomis finansuoti gali būti laikomos išlaidos pagal išankstinio mokėjimo sąskaitas, jeigu su jomis yra pateikiami išankstinio mokėjimo banko ar kitos finansinės įstaigos garantijos arba draudimo laidavimo dokumentai išankstinio mokėjimo sumai

MP išlaidų atitikimas Projekto pirkimų planui (PPP)

 Jeigu deklaruojamos išlaidos pirkimo, kuris nėra įtrauktas į PPP, tikrinami pirkimo procedūrų dokumentai, projekto vykdytojas informuojamas apie pirkimo įtraukimo į PPP būtinybę.

 Jeigu deklaruojamos išlaidos pirkimo, kuris nėra įtrauktas į PPP, ir pirkimo procedūrų dokumentai nepateikti, išlaidos gali būti nekompensuojamos. Projekto vykdytojas informuojamas apie pakartotinį išlaidų deklaravimą, pateikiant visus reikalingus pirkimo dokumentus ir įtraukus pirkimą į PPP.

Išlaidas pateisinantys dokumentai (1) Darbo užmokestis

Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ir darbo sutartys.

Taryba gali paprašyti pateikti ir kitus dokumentus.

Išlaidas pateisinantys dokumentai (2) Komandiruočių išlaidos

Bilietų pirkimo sąskaitos faktūros (jei buvo gautos), kelionės bilietai, mokėjimo dokumentai, automobilio nuomos ar panaudos sutartis; perdavimo priėmimo aktas, techninio paso kopija (įrodymui dėl nuosavybės teisių), kelionės lapai, kuro sąskaitos faktūros (pageidautina), kvitai, vadovo įsakymas dėk kuro normų nustatymo ir pan. Vadovo įsakymas dėl siuntimo į komandiruotę darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, patvirtintas kelionės dalyvių sąrašas, avansų išmokėjimo dokumentai, kelionės dalyvių avansinės apyskaitos arba buhalterinės pažymos dėl patirtų kelionės išlaidų ir atitinkamų išmokų, visi apmokėtas išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

Išlaidas pateisinantys dokumentai (3) Paslaugų pirkimas Trumpalaikis turtas Ilgalaikis nematerialus turtas

Sutartys, darbų/paslaugų priėmimo perdavimo aktai, sąskaitos-faktūros, mokėjimo dokumentai.

Išlaidas pateisinantys dokumentai (4) Viešinimas

Sutartys, atliktų darbų aktai, leidinių pavyzdžiai, spaudos pranešimai, publikacijos (prie techninės ataskaitos dalies), sąskaitos faktūros, mokėjimo dokumentai, jų platinimo ir (arba) perdavimo aktai.

Kita

Sąskaitos-faktūros, mokėjimo dokumentai, nurašymo aktai, sutartys, banko išrašai ir kt.

Išlaidas pateisinantys dokumentai (5) Netiesioginės išlaidos

Fiksuota suma neviršijanti Sutartyje nustatyto procento nuo tiesioginių projekto išlaidų, atskaičius kryžminį finansavimą