หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง (ปรับปรุงใหม่) กรมชลประทาน หัวข้อการนาเสนอ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน  ผลการคานวณเปรียบเทียบราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทางฯ งานก่อสร้างชลประทาน หลักการคานวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) - การถอดแบบคานวณราคากลาง งานก่อสร้ างอาคาร งานก่อสร้ างทางฯ งานก่อสร้ างชลประทาน - รายละเอียดประกอบการคานวณ ราคากลางงานก่อสร้ าง ราคาวัสดุก่อสร้ าง ค่ าขนส่ งวัสดุก่อสร้ าง ค่ าแรงงานฯ ค่ าดาเนินการและค่
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง (ปรับปรุงใหม่) กรมชลประทาน หัวข้อการนาเสนอ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน  ผลการคานวณเปรียบเทียบราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทางฯ งานก่อสร้างชลประทาน หลักการคานวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) - การถอดแบบคานวณราคากลาง งานก่อสร้ างอาคาร งานก่อสร้ างทางฯ งานก่อสร้ างชลประทาน - รายละเอียดประกอบการคานวณ ราคากลางงานก่อสร้ าง ราคาวัสดุก่อสร้ าง ค่ าขนส่ งวัสดุก่อสร้ าง ค่ าแรงงานฯ ค่ าดาเนินการและค่
研究設備   傳統模具設備 微奈米模具設備  傳統模具設備  硬體       照相量測系統(ATOS) CNC Milling (CNC銑床) Cyclone (逆向掃描機) Freeform (觸覺式設計系統) 三次元量測 軟體       Nesting 雕刻軟體 Digisurf(逆向工程軟體) FlyCAD Shoe Molder 多面體架構之CADCAM系統  硬體設備(一)  照相量測系統(ATOS)  CNC Milling (CNC銑床)  硬體設備(二)  Cyclone (逆向掃描機)  Freeform (觸覺式設計系統)  硬體設備(三)  三次元量測  微奈米模具設備             三次元接觸式表面粗度量測儀 軸承性能試驗系統 多功能磨潤試驗機 高功能數據擷取器 奈米壓痕儀 原子力顯微鏡 紅外線溫度量測儀 高精度研磨測試平台 沾筆奈米印刷系統 熱阻式與電子槍蒸鍍機 準分子雷射 微電鑄系統           ArF準分子雷射微精密加工系統 雷射鍍膜系統 Nd-YAG 雷射 微精密電鑄成型系統 微熱壓成型測試系統 微力測試機 雲紋干涉儀 掃描式電子顯微鏡 頻譜分析儀 光譜儀  三次元接觸式表面粗度量測儀 高功能數據擷取器 軸承性能試驗系統 多功能磨潤試驗機 奈米壓痕儀 原子力顯微鏡  紅外線溫度量測儀 高精度研磨測試平台 沾筆奈米印刷系統 AFM scanner xyz stage 熱阻式與電子槍蒸鍍機 準分子雷射 微電鑄系統  微力測試機 雲紋干涉儀 掃描式電子顯微鏡.
研究設備   傳統模具設備 微奈米模具設備 傳統模具設備  硬體       照相量測系統(ATOS) CNC Milling (CNC銑床) Cyclone (逆向掃描機) Freeform (觸覺式設計系統) 三次元量測 軟體       Nesting 雕刻軟體 Digisurf(逆向工程軟體) FlyCAD Shoe Molder 多面體架構之CADCAM系統 硬體設備(一)  照相量測系統(ATOS)  CNC Milling (CNC銑床) 硬體設備(二)  Cyclone (逆向掃描機)  Freeform (觸覺式設計系統) 硬體設備(三)  三次元量測 微奈米模具設備             三次元接觸式表面粗度量測儀 軸承性能試驗系統 多功能磨潤試驗機 高功能數據擷取器 奈米壓痕儀 原子力顯微鏡 紅外線溫度量測儀 高精度研磨測試平台 沾筆奈米印刷系統 熱阻式與電子槍蒸鍍機 準分子雷射 微電鑄系統           ArF準分子雷射微精密加工系統 雷射鍍膜系統 Nd-YAG 雷射 微精密電鑄成型系統 微熱壓成型測試系統 微力測試機 雲紋干涉儀 掃描式電子顯微鏡 頻譜分析儀 光譜儀 三次元接觸式表面粗度量測儀 高功能數據擷取器 軸承性能試驗系統 多功能磨潤試驗機 奈米壓痕儀 原子力顯微鏡 紅外線溫度量測儀 高精度研磨測試平台 沾筆奈米印刷系統 AFM scanner xyz stage 熱阻式與電子槍蒸鍍機 準分子雷射 微電鑄系統 微力測試機 雲紋干涉儀 掃描式電子顯微鏡.