καταβιβαση αρχειου προγραμματος

Download Report

Transcript καταβιβαση αρχειου προγραμματος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ
(Hellenic Stroke Organization)
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-2017
(Stroke Educational Program 2016-2017)
Preliminary Program
Ημερίδα 1: 10 Δεκέμβριος 2016
(First meeting: 10 December 2016)
08.30 – 08.50
Εγγραφές
(Registration)
08.50 – 09.00
Καλωσόρισμα
(Welcome)
09.00 - 09.20
Επιδημιολογία και κόστος των εγκεφαλικών επεισοδίων
(Stroke epidemiology)
09.20 – 09.40
Ταξινόμηση των εγκεφαλικών επεισοδίων
(Stroke classification)
09.40 – 10.00
Νευρολογική εξέταση ασθενούς με εγκεφαλικό επεισόδιο με βάση την κλίμακα NIHSS
(Neurological examination of the stroke patient. The NIHSS score)
10.00 – 10.20
Λειτουργική ανατομία και εντόπιση της βλάβης σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο
(Functional anatomy and localization of stroke)
10.20 - 10.40
Κλινική περίπτωση μέσω βιντεοσκόπησης της εφαρμογής της κλίμακας NIHSS
10.40 – 11.10
Διάλειμμα (Coffee break)
11.10 – 11.30
Αξονική τομογραφία στο οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο: τι χρειάζεται να γνωρίζω;
(CT in acute ischemic stroke - What should the clinician know?)
11.30 – 11.50
Μαγνητική τομογραφία στο εγκεφαλικό επεισόδιο: τι χρειάζεται να γνωρίζω;
(MRI in acute ischemic stroke – major points for the clinician.)
11.50 – 12.00
Εκτίμηση του αρτηριακού δικτύου στα εγκεφαλικά επεισόδια. Σε ποιες περιπτώσεις?
(Assessment of the arterial bed in stroke patients: Who and when should be evaluated?)
12.10 – 12.30
Διαγνωστική σκέψη και προσπέλαση του μηχανισμού των εγκεφαλικών επεισοδίων
(Diagnostic approach for the identification of the underlying cause of stroke)
12.30 - 12.50
Παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιπτώσεων (Case presentations – Discussion)
12.50 – 13.20
Διάλειμμα (Coffee break)
13.20 – 13.40
Αρτηριακή πίεση στο οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Κλινικές μελέτες και θεραπευτικοί στόχοι.
(BP in acute ischemic stroke: from randomized trials to the goals of clinical practice).
13.40 – 14.00
Αρτηριακή πίεση στην εγκεφαλική αιμορραγία. Από τις τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες στην κλινική
πράξη.
(BP in acute intracerebral hemorrhage: from randomized trials to clinical practice).
14.00-14.20
Αντιμετώπιση της υπέρτασης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο
(Management of hypertension after a stroke)
14.20 – 14.40
Μεθολογική προσέγγιση για τη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο.
(Methodological issues on the management of blood pressure after a stroke)
14.40 – 15.00
Παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιπτώσεων. Σύνοψη – αποχαιρετισμός
(Case presentation- Discussion)
Ημερίδα 2: 14 Ιανουάριος 2017
(Meeting 2: 14 January 2017)
08.30 – 08.50
Εγγραφές
(Registration)
08.50 – 09.00
Καλωσόρισμα
(Welcome)
09.00 - 09.20
Υπερλιπιδαιμία σαν παράγοντας κινδύνου εγκεφαλικών. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των υποομάδων των
εγκεφαλικών?
(Hyperlipidemia as a risk factor of stroke. Are there any differences regarding stroke subtypes)
09.20 – 09.40
Θεραπεία της υπερλιπιδαιμίας στην οξεία φάση των εγκεφαλικών. Δεδομένα και κλινική πρακτική
(Lipid-lowering treatment in the acute stroke. Evidence and clinical management.)
09.40 – 10.00
Αντιμετώπιση της υπερλιπιδαιμίας μετά το εγκεφαλικό. Σε ποίες υποομάδες εγκεφαλικών? Ποιοι είναι οι
στόχοι?
(Management of hyperlipidemia after a stroke: stroke subtypes and treatment targets).
10.00 – 10.20
Νέοι υπολιπιδαιμικά φάρμακα και εγκεφαλικό. Που βρισκόμαστε και τι περιμένουμε?
(Novel lipid-lowering therapies and stroke: where we stand and what to expect?
10.20 – 10.40
Παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιπτώσεων (Case presentations – Discussion)
10.40 – 11.10
Διάλειμμα (Coffee break)
11.10 – 11.30
Από την εμφάνιση των συμπτωμάτων μέχρι το τμήμα επειγόντων. Εκτίμηση και αρχική αντιμετώπιση.
(From symptom onset to the emergency room. Evaluation and initial management of stroke.)
11.30 – 11.50
Ο σημαντικός ρόλος των νοσηλευτών στην αντιμετώπιση των εγκεφαλικών. Ανάγκη συνεργασίας και
εκπαίδευσης.
(The important role of the nurse’s in stroke management: need for collaboration and education)
11.50 – 12.10
Ενδοφλέβια θρομβόλυση του οξέος ισχαιμικού εγκεφαλικού
(Intravenous thrombolysis in acute ischemic stroke)
12.10 – 12.30
20 χρόνια θρομβολυτικής αγωγής. Ελληνική και διεθνής εμπειρία. Επιτυχίες και αποτυχίες.
(20 years of thrombolytic treatment in acute stroke. National and international experience: success and
failure)
12.50 – 13.20
Διάλειμμα (Coffee break)
13.20 – 13.40
Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση στο οξύ ισχαιμικό και αιμορραγικό εγκεφαλικό: πρόληψη και θεραπεία.
(Deep venous thrombosis in acute ischemic and hemorrhagic stroke)
13.40 – 14.00
Αντιμετώπιση της δυσφαγίας στην οξεία και χρόνια φάση του εγκεφαλικού
(Management of dysphagia in the acute and chronic phase of stroke)
14.00 – 14.20
Διαχείριση του ασθενούς με οξύ εγκεφαλικό και πυρετό.
(Management of fever in the acute stroke)
14.20 – 14.50
Λοιμώξεις κατά την νοσηλεία ασθενών με εγκεφαλικό
(Inhospital infections in patients with acute stroke)
14.40 – 15.00
Παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιπτώσεων. Σύνοψη – αποχαιρετισμός
(Case presentation – Discussion)
Ημερίδα 3: 18 Φεβρουάριος 2017
(Meeting 3: 18 February 2017)
08.30 – 08.50
Εγγραφές
(Registration)
08.50 – 09.00
Καλωσόρισμα
(Welcome)
09.00 - 09.20
Σακχαρώδης διαβήτης: μια νέα επιδημία του 21 αιώνα. Σημαντικός παράγων κινδύνου εγκεφαλικών
st
(Diabetes: a new epidemic of the 21 century. An important risk factor for stroke)
09.20 – 09.40
Αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας στην οξεία φάση εγκεφαλικών.
(Management of hyperglycemia in the acute phase of stroke)
09.40 – 10.00
Νέα φάρμακα για τη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
(The role of novel antidiabetic medications for the management diabetes in patients with a stroke)
10.00 – 10.20
Θεραπεία διαβητικού ασθενή με εγκεφαλικό μετά την έξοδο από το νοσοκομείο
(Management of the diabetic patient after hospitalization due to stroke)
12.30 - 12.50
Παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιπτώσεων (Case presentations)
10.40 – 11.10
Διάλειμμα (Coffee break)
11.10 – 11.30
Αντιαιμοπεταλιακά στην οξεία φάση και στην δευτερογενή πρόληψη των ισχαιμικών εγκεφαλικών
(Antiplatelet treatment in the acute phase and the secondary prevention of stroke)
11.30 – 11.50
Επιλογές στην αντιπηκτική αγωγή για τη πρόληψη του εγκεφαλικού στην κολπική μαρμαρυγή
(Selection of anticoagulant treatment for the prevention of stroke in patients with AF)
11.50 – 12.10
Πρακτικά ζητήματα σχετικά με την χρήση των DOACs
(Practical aspects in anticoagulation using DOACs)
12.10 - 12-30
Παράγοντες αναστροφής των αντιπηκτικών
(Reversal agents of anticoagulants)
12.30 - 12.50
Παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιπτώσεων (Case presentations)
12.50 – 13.20
Διάλειμμα (Coffee break)
13.20 – 13.40
Μηχανική θρομβεκτομή. Μια νέα εποχή στην θεραπεία του οξέως ισχαιμικού εγκεφαλικού
(Mechanical thrombectomy. A new era in the treatment of acute ischemic stroke)
13.40 – 14.00
Μηχανική θρομβεκτομή. Κλινικές μελέτες και κατευθυντήριες οδηγίες
(Mechanical thrombectomy. Clinical trials and current guidelines)
14.00 – 14.20
Μηχανική θρομβεκτομή στην Ελληνική πραγματικότητα
(Mechanical thrombectomy in Greece: facing reality)
14.20 – 14.40
Ανάγκη επαναδιοργάνωσης των μονάδων-κέντρων εγκεφαλικών επεισοδίων. Επιλογή των ασθενών για
επέμβαση.
(Need for reorganization of stroke units/centers. Selection of patients suitable for interventions)
14.40 – 15.00
Παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιπτώσεων. Σύνοψη – αποχαιρετισμός
(Case presentation- Discussion)
ου
Ημερίδα 4: 18 Μάρτιος 2017
(Meeting 4: 18 March 2017)
08.30 – 08.50
Εγγραφές
(Registration)
08.50 – 09.00
Καλωσόρισμα
(Welcome)
09.00 - 09.20
Παροδικά Ισχαιμικά εγκεφαλικά: ορισμός, διάγνωση και φυσική ιστορία
(Transient Ischemic Attacks: definitions, diagnosis and natural history)
09.20 – 09.40
Παροδικά Ισχαιμικά εγκεφαλικά: προσέγγιση και αντιμετώπιση
(Transient Ischemic Attacks: triage, diagnostic approach and treatment)
09.40 – 10.00
Ημικρανία και εγκεφαλικά
(Migraine and stroke)
10.00 – 10.20
Άνοια μετά από εγκεφαλικό
(Dementia and stroke)
10.20 - 10.40
Παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιπτώσεων (Case presentations – Discussion)
10.40 – 11.10
Διάλειμμα (Coffee break)
11.10 – 11.30
Νέες Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες κολπικής μαρμαρυγής: τι νεώτερο;
(New European atrial fibrillation guidelines: what is new?)
11.30 – 11.50
Αντιπηκτική αγωγή μετά από εγκεφαλική αιμορραγία. Νέα δεδομένα.
(Anticoagulation after intracerebral hemorrhage. New data)
11.50 – 12.10
Σύγκλειση του ωτίου του αριστερού κόλπου για την πρόληψη του εγκεφαλικού σε ασθενείς με κολπική
μαρμαρυγή. (Left atrial appendage occlusion for the prevention of stroke in patients with AF)
12.10 – 12.30
Ανοικτό ωοειδές τρήμα και δευτερογενής πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου
(Patent foramen ovale and secondary stroke prevention)
12.30 – 12.50
Παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιπτώσεων (Case presentations – Discussion)
12.50 – 13.20
Διάλειμμα (Coffee break)
13.20 – 13.40
Κρυπτογενή ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια. Πρόοδοι στη διάγνωση και θεραπεία
(Cryptogenic stroke)
13.40 – 14.00
Πρώιμη κινητοποίηση στην οξεία φάση του εγκεφαλικού
(Early mobilization in acute stroke)
14.00 – 14.20
Φυσική αποκατάσταση στην χρόνια φάση του εγκεφαλικού
(Stroke rehabilitation)
14.20 – 14.40
Εξιτήριο μετά από εγκεφαλικό: ο Γολγοθάς του ασθενούς και της οικογένειας
(Discharging the stroke patient: need for further home nursing)
14.40 – 15.00
Παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιπτώσεων. Σύνοψη – αποχαιρετισμός
(Case presentation – Discussion)