Transcript Slide 1

NËNTËMUJORI I SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE QKMF PRISHTINË 2014
Shërbimet tjera
Shërbimet
N.rend.
QMF
Viz. mjekësore
shëndetësore
laboratorike
117619
13436
23253
14389
26293
47814
25902
6931
4665
5994
8317
9762
6394
6123
4693
10158
40218
193866
38549
23634
39249
35367
55857
30336
18122
8047
13064
0
16396
15362
7569
8311
Radiologji
161298
31788
29649
21426
52444
99348
55197
14224
9046
12513
16195
18989
12285
10300
8733
16221
53361
55383
21456
Totali
699856
371961
503729
1
QKMF
2
QMF 1
3
QMF 2
4
QMF 3
5
QMF 4
6
QMF 5
7
QMF 6
8
QMF7
9
QMF8
10
QMF9
11
QMF10
12
QMF Hajvali
13
QMF Besi
14
QMF Mat
15
QMF Mati I
16
Fshatërat
17
Stomatologji
18
Laborator
19
Shërbimet
radiologjike
12652
1118
4593
5617
23980
Totali
485435
83773
76536
75064
115222
207612
111435
39277
21758
31571
24512
45147
34041
23992
21737
63519
101218
21456
16221
1599526
1599526
( 7%)
1498499
Nentemujori 2013
Nentemujori 2014
shËrbimet shËndetËsore
NËntËmujori -QKMF, PRISHTINË –2014
651934
699856
(7%)
Nentemujori 2013
Nentemujori 2014
503729
(8.6%)
460586
315918
331743
(5%)
40218
47254 (-17%)
Vizitat
mjekesore
Shërbimet
tjera
shëndetësore
Shërbimet
stomatologjike
22807
Shërbimet
laboratorike
23980
(5%)
Shërbimet
radiologjike
16%
11% 4% -12%
7%
-32%
4% 28%
29%
Radiologji
Laborator
10%
Stomatologji
Fshatërat
QMF Mati I
QMF Mat
QMF Besi
QMF Hajvali
QMF10
QMF9
QMF8
-7%
QMF7
52444
QMF 6
QMF 5
QMF 4
-18% -5%
QMF 3
QMF 2
QMF 1
QKMF
2014
2013
-2%
2%
15% 3%
3%
2014
2013
6521
5590
2122
1558
660
602
219 80 57 99 98392
88 135
321
1734 1659
1497
1754
551634
290 304
1885
80 66
350
464
2014
35
2013
30
11
88
3
21
33
32
44
23
910
99
45
33
21
34
Intervenimeve shëndetËsore Sipas QMF nË NËntËmujor
QKMF, PRISHTINË –2014
2014
2013
-5%
-17%
8%
13%
Stomatologji
Fshatra
QMF Mati 1
QMF Mat
QMF Besi
QMF Hajvali
QMF 10
QMF9
QMF 8
QMF 7
QMF 6
QMF 5
-10%
12% 12% -48% 3% 17% -19% -9% 36%
QMF 4
QMF3
10%
QMF 2
QMF 1
QKMF
-46%
26293
3%
shËrbimeve laboratorike Sipas QMF
NËntËmujori QKMF, PRISHTINË –2014
2014
2013
12%
-11%
35367
-13% 8311
QMF Mati 1
2%
QMF Mat
-3%
QMF Besi
8047 -12%
QMF -9
QMF -7
QMF 6
QMF 5
QMF 4
QMF 3
QMF 2
QMF 1
QKMF
34%
QMF Hajvali
-31%
-29%
QMF -8
3%
-12%
shËrbimete radiologjike Sipas QMF
NËntËmujori QKMF, PRISHTINË –2014
2014
2013
12652 13367
(-5%)
4593
(8%) 4221
1118
(48%)
QKMF
5617
(7%) 5219
546
QMF 4
QMF 5
Stomatologji
2014
2013
872
853
526 516
277
199 164
168 157
113 122 91
292
262
293 284
282
240
100
86
87
86
7564
66
96 6573
76
54 5246 33 72
48 34
114 110
Participimit (%)
NËntËmujori QKMF, PRISHTINË –2014
38.8%
26.5%
2013
2014
Hapja e kartelave shendetesore
NËntËmujori QKMF, PRISHTINË –2014
2013
Stomatologji
Fshatërat
QMF Mati 1
QMF Mat
QMF -9
QMF -8
QMF -7
QMF 6
QMF 5
QMF 4
QMF 3
QMF 2
QMF 1
QKMF
2014
6163
169
143
407
311
207
101
371
200
261
7910
994
524
386
188
118
402
393
59
340
110
80
388
81
0
0
7031
6846
trajtimit te pacijenteve jashye kpsh ( %)
NËntËmujori QKMF, PRISHTINË –2014
2014
2013
26%
24% 24%
25%
23%
22%
19%
19%
16% 16%
13%
7% 7%
13%
12%
11%
10%
14%
12%
18%
14%
13%
10%10%
19%
18%
14%14%
17%
15%
26%
18%
Totali i trajtimi jasht KPSH
16%
2013
16%
2014
13532
8733
2296
2983
142
Dhembe te
bllombuar
Intervenime
kirurgjike
Punët
protetike
Ortodoncia
Mjekimi I
indeve te
buta te
zgavres se
gojes
viz. MjekËsore N. NatËs
NËntËmujori QKMF, PRISHTINË –2014
2014
2013
53212
(11%)
47351
12776 17693
(-28%)
18973
(-1%) 19078
8726
(26%)
12632
4256
QKMF
QMF 4
QMF 5
6419
QMF 6
Totali
mesatares ditore e pacijenteve nË ndrimin e natËs
nËntËmujori -QKMF, PRISHTINË –2014
2013
2014
100 101
94
68
67
46
34
QKMF
QMF 4
34
QMF5
QMF6
Numri I pacientëve në sektor .
NËntËmujori - QKMF, PRISHTINË –2014
Mjekësia Familjare
Shërbimi konsultativ
405522
(71%)
378496
(71%)
153397
(29%)
2013
164134
( 29%)
2014
Mesatarja ditore e nr. Të pacientËve pËr mjek në sektor
QKMF, PRISHTINË –2014
2013
2014
284 293
110 114
13 15
Pacient për
MF
16 20
Pacient pë
Specialist
6 6
Pacient për
stomatolog
Radiologji
Laboratori
viz.te pacijenteve pËr dg. Radiologjik
NËntËmujori QKMF, PRISHTINË –2014
2014
2013
21456
(3%)
20909
4748
(-4%) 4941
QKMFRadiologji
3242
(12) 2862
QMF-5
Radiologji
7045 7907
5621
(-12)
(8%) 5199
800
(5%)
RTG.DAT.
RTG
Stomatologji
0
QMF-4
Radiologji
Totali
mesatarJA ditore e pacijenteve PËR DG. RADIOLOGJIK
NËntËmujori QKMF, PRISHTINË –2014
100
94
68
101
67
46
34
QKMF
QMF 4
34
QMF5
QMF6
viz.e pacijenteve pËr dg. laboratorik
NËntËmujori QKMF, PRISHTINË –2014
2013
2014
14313
(5%)
7612
(-9%)
3792
(-10%)
2672
(-12%)
3667 4359
(-6%)
4036
(-15%)
2844
(-27%)
2068
(21%)
1860
(-29%)
702
2122
(-9%) 1120
(-20%)
1645
1051 (4%)
(-5%)
858
MESATARJA DITORE E PACIENTEVE PER DG. LABORATORIK
NENTEMUJORI QKMF-PRISHTINE 2014
76
40
20
19
14
23
21
11
6
9
11
6
15
6
9
7
3703
2145
868
293
114
282
laboratorium
Radiologji
Stomatologji
Shërbim Konsultativ
Mjekësi Familiare
Totali
MESATARJA DITORE E SHËRBIMEVE PËR INFERMJER/E
38
16
12
9
INFERMJER/E
TEK. RTG
TEK.
STOMATOLOGJIK
LABORANT
74831
(13%)
58386
(11%)
47296
(8%)
45831
(8%)
42270
(7%)
42644
(7%)
<1
vjet
1-5
6-9
10-14
38093
(6.6%)
15-19
46497
(8%)
20-24
58290
(10%)
25-34
58518
(11%)
35-44
57000
(10%)
45-54
55-64
65+
vjet
26
27
25
13
13
11
31
2014
35560
(-2%)
2013
36358
18694 20151
(-8%)
11476 13200
(-15%)
13192
3870
(-2%) 3932
QKMF
QMF 1
QMF 3
14689
(15%)
12530
3891
QMF 4
QMF 5
QMF 6
2014
35
2013
35
30
26 27
26
21
20 21
22
QMF 4
QMF 5
QMF 6
10 10
QKMF
QMF 1
QMF 3
2014
2013
11558 11612
5906 6587
(-12%)
1484
(15%) 1254
QKMF
QMF 2
1318
(32%) 819
QMF 5
QMF 6
Mesatarja ditor I viz.te gjinekologevenentemujori,
qkmf PRISHTINË –2014
2014
2013
16
15 15
8
17
7
7
4
QKMF
QMF 2
QMF 5
QMF 6
Të planifikuar
3033 2989
Të vaksinuar
3033 2989
3181
3181
Të përfshirë
2961
2452
95.5%
Polyo
100%
95.5%
DTP-Hib-HB
BCG
83%
MMR
6650
6643
7
Gjithësejtë
Të ritur
Fëmijë
Paraqitja e sËmundjeve ngjitËse pËr NËntËmujorin e 2014
1339 1140
1382
1452
2013
2014
11154
9564
8963
8034
49 2
2 2
0 1
1 1
1720
0 0
24 85
Rubeolla
Parotiti epidemik
Sy. E verdhzës akute
Scarlatina
Herpes Zoster
SST
Pertusis
TBC
IPTR
Diarret akute
Varicella
Dyshim në influencë (ILI)
2 1
SEMUNDJE MALINJE
SEMUNDJE MASOVIKE -JO
NGJITESE
57
669
F
M
15
9
8
4
2
Tumorët
Sëmundjet
gjendrrave me
tajm të
brendshëm
4
1
0
Çrregullimet
psiqike
1
3
1
0
Sëmundjet e
sistemit
nervor
4
5
Sëmundjet e
sistemit të
qarkullimit të
gjakut
0
Sëmundjet e
Sëmundjet e
organeve të sistemit urinofrymëmarrjes
gjenital
0
Shkaqet e
jashtme të
sëmundjes
dhe vdekjes
F
SËMUNDJET NGJITËSE DHE PARAZITORE
TUMORET
Sëmundjet e gjakut, org. hemopoetike dhe çrregullimet
e imunitetit
Sëmundjet gjendrrave me tajm te brendshem
ushqyshmerise dhe metab.
Çrregullimet psiqike dhe çrregullimet e sjelljesSëmundjet e sistemit nervor
Sëmundjet e syrit dhe adnekseve te syrit
Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut
Sëmundjet e sist, te org, te fryëmarrjes
Sëmundjet e lëkures dhe ind, nënlëkuror
Sëm, e sist, osteomuskular dhe ind, lidhor
Sëmundjet e sist, urino-gjenital
Shtaezania Lindjet dhe Lehonat
Anomalit deformimet e lindura dhe çrregullimet
kromozomle
Simptomet shenjat dhe gjendjet patologjike,klinike dhe
laboratorike
Helmimet dhe pasojat e vepr, të faktorve të jashtem
Faktoret qe ndikojn ne gjendjen shendetesore dhe me
sherb,shendet.
M
2643
812
2760
213
2132
1742
2376
818
903
1533
12465
22929
2999
2057
967
854
1609
11954
21278
3006
5201
10388
545
4497
3524
0
62
45
4565
4183
2813
2334
227194
22091
54766
53112
24249
7220
Femije nen 2
vjet
Fëmijë të
matur nën 2
vjet
Fëmijët të
Fëmijë të
moshës 2- 5 maturnën 2-5
vj. të vizituar
vjet
30440
(96 %)
526
(2%)
504 (2 %)
Nene peshe
Mesatar
Mbipeshe
JU FALIMINDERIT