Transcript file

ĐĂNG NHẬP TRANG

http://www.cicb.vn

( Bằng user thanh to

á

n v à mật khẩu do CIC cung cấp theo hợp đồng đăng ký tra cứu thông tin)

(1a): Chọn

Đăng ký chứng thư

, cắm USB Token vào PC, chương trình tự động lấy dãy số

Serial Number

(chữ ký số).

(1b): In

Mẫu ĐK sử dụng HĐĐT

, điên thông tin và gửi về CIC cùng với

Giấy chứng nhận sử dụng chưng thư số

.

THÔNG B

Á

O, QUYẾT ĐỊNH V

À

MẪU H

Ó

A ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA CIC PH

Á

T H

À

NH

:

(2a): Giấy chứng nhận sử dụng chứng thư số - CIC (2b): Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (2c): Hóa đơn điện tử - CIC phát hành (2d): Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

C

Á

C BƯỚC LẤY H

Ó

A ĐƠN ĐIỆN TỬ

:

(3a): Vào mục

Hóa đơn điện tử .

(3b): Tại

Danh sách hóa đơn điện tử ,

các tiêu chí - Từ ngày ……đến ngày; - Mẫu số, kí hiệu; - Tình trạng hóa đơn; - Số hóa đơn; - Tình trạng hóa đơn (Đã kí hoặc Chưa ký) Để nhận, quản lý, thống kê và kiểm soát hóa đơn.

Tại chức năng

Xem

sẽ giúp kiểm tra trước thông tin chi tiết của từng HĐĐT

CHÚ Ý:

(*) Kiểm tra thông tin

Giấy báo thanh toán và Bảng kê hỏi tin

của kỳ thanh toán với thực tế tra cứu của đơn vị: - Nếu chưa chính xác thì liên hệ với CIC để chỉnh sửa.

- Nếu chính xác thì chọn Hóa đơn điện tử trên trang web cicb.vn để lấy hóa đơn. (*) Kiểm tra lại thông tin trên hóa đơn điện tử: - Thông tin trên hóa đơn với bảng kê hỏi tin và giấy báo thanh toán - Chữ ký số của CIC

KÝ VÀ LẤY HĐĐT:

- Nêu các thông tin đã chính xác, cắm USB Token và xác nhận để ký chữ kí số của đơn vị vào hóa đơn đơn điện tử.

- In hóa đơn.

H

Ó

A ĐƠN ĐIỆN TỬ CHUẨN

(4a): Hóa đơn điện tử phải đầy đủ 2 chữ kí số (4b): Hóa đơn điện tử do CIC phát hành được cơ quan Thuế công nhận (4c):

Tạo bản in

để in Hóa đơn điện tử