Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklo

Download Report

Transcript Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklo

PROJEKTAS „MOKYTOJŲ, TĖVŲ
IR VAIKŲ PARTNERYSTĖS IR
BENDRADARBIAVIMO TINKLO
KŪRIMAS NACIONALINIU
LYGMENIU“
Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę
„Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
Projekto tikslas – mokytojų, tėvų ir
vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo
skatinimas.
Projekto tikslinė grupė: vaikai,
mokytojai, tėvai, globėjai, seneliai,
švietimo įstaigų administracijos
darbuotojai, vaikų globos namų
darbuotojai.
Projekto struktūra susideda iš
dviejų dalių
Vaikų, tėvų ir mokytojų gyvenimo įgūdžių
suteikimas ir praktinis pritaikymas per projekto
mokymus. Organizuojami gyvenimo įgūdžių
ugdymo mokymai mokytojams, švietimo įstaigų
administracijos darbuotojams, tėvams ir vaikams,
globos namų auklėtiniams ir darbuotojams.
Mokytojų, tėvų ir vaikų gyvenimo meno, sveikos
gyvensenos įgūdžių ugdymas.
Projekto partneriai
Kitų rajonų partneriai
Elektrėnų savivaldybės
partneriai
Utenos švietimo centras
VšĮ Elektrėnų vaikų globos namai
VšĮ Lazdijų švietimo centras
Beižionių vaikų globos namai
Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų
mokymo centro Pedagogų švietimo
centras
VšĮ Elektrėnų kultūros centras
Širvintų rajono švietimo centras
Moksleivių ir jaunimo organizacija
„Idėja“
Telšių švietimo centras
Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinė
mokykla
Anykščių švietimo pagalbos tarnyba
Kietaviškių pagrindinė mokykla
Rokiškio rajono savivaldybės švietimo
centras
Semeliškių vidurinė mokykla
Joniškio rajono švietimo centras
Elektrėnų vaikų lopšelis darželis
„Drugelis“
Trakų savivaldybės Švietimo centras
Elektrėnų pradinė mokykla
Radviliškio švietimo ir sporto paslaugų
centras
Projekto tikslinės grupės
Numatytos projekto tikslinės
grupės
Iš viso
1. Tikslinės grupės
1.1.Mokytojai, tėvai, globos
namų darbuotojai
550
1.2.Administracijos darbuotojai
50
1.2.Vaikai
800
Iš viso:
1400
Socialinių įgūdžių ugdymo
mokymai
Preliminariai planuojama apmokyti 800
dalyvių iš 11 skirtingų projekto partnerių
savivaldybių mokyklų.
Mokymų
grupės:
programą
sudaro
2
tikslinės
1) viduriniojo amžiaus mokiniai
klasės), mokytojai ir tėvai;
2) vyresniojo amžiaus mokiniai
klasės), mokytojai ir tėvai.
(5-8
(9-12
Socialinių įgūdžių ugdymo
mokymai (2)
Organizuojamų mokymų veiklos:
 pozityvioji prevencija,
 asmenybės ugdymas ir gyvenimo įgūdžių
formavimas,
 akademinių pasiekimų kėlimas per emocinį ir
socialinį ugdymą,
 tobulėjimas per savanorišką veiklą
Socialinių įgūdžių ugdymo
mokymai (3)
 organizuojami 3 dienų, 25 val., mokymo kursai, kiekvieną
dieną po 8 val., į kuriuos kviečiami: mokyklos
administracijos
atstovas,
socialinis
pedagogas,
psichologas, kiti mokytojai.
 Mokykla gauna metodinę medžiagą.
 Konsultantai dirba su mokyklos komanda dvejus metus.
Programoje dalyvauja 5-8, 9-12 kl. mokiniai), 620 vaikų,
iš kiekvienos mokyklos preliminariai po 52 vaikus (iš
vienos mokyklos apie 3-4 klasės).
 Mokymų programa tęsiama ir pasibaigus projektui. Visos
programos trukmė – 2 metai, 60 val. Visos programos
įgyvendinimo metu teikiama metodinė pagalba.
Protinės ir emocinės sveikatos
stiprinimo programa vaikų globos
namų, dienos centrų auklėtiniams,
mokyklų mokiniams
Programoje dalyvaus 8-16 metų globos
namų, dienos centrų auklėtiniai, mokyklų
mokiniai. Preliminariai numatomas dalyvių
skaičius 200 vaikų, 12 grupių, kiekvienoje
po 16-17 asmenų. 1 programos trukmė 3 dienos, 12 val., po 4 val. kiekvieną
dieną.
Protinės ir emocinės sveikatos
stiprinimo programa vaikų globos
namų, dienos centrų auklėtiniams,
mokyklų mokiniams (2)
Programos vaikams veiklos/metodai:
 Savęs pažinimas;
 „Mažiau streso“;
 “Daugiau energijos”;
 “Lengvesnis bendravimas”;
 Darbas komandoje;
 “Proto aiškumas”;
 “Talentai ir kūrybiškumas”;
 “Entuziazmas ir tikras džiaugsmas”
Kvalifikacijos tobulinimo kursai vaikų
globos namų, dienos centro
darbuotojams
 Mokymuose dalyvaus savivaldybių globos namų,
dienos
centrų
darbuotojai.
Preliminariai
planuojama apmokyti 200 darbuotojų, 5 grupės,
po 40 asmenų. 1 programos trukmė 3 dienos, 12
val., po 4 val. kiekvieną dieną. Mokymai vyks
atrinktose 5 vaikų globos namuose.
Kvalifikacijos tobulinimo kursai vaikų
globos namų, dienos centro
darbuotojams (2)
Doros, harmonijos ir sveikos gyvensenos
kultūros ugdymas savyje ir klasėje/grupėje:
 Pozityvioji prevencija;
 asmenybės ugdymas ir gyvenimo įgūdžių
formavimas;
 elgesio krizių prevencija;
 žalingų įpročių/priklausomybės ligų prevencija,
priekabiavimo problemos;
 Sveika gyvensena.
Savęs pažinimo praktiniai
užsiėmimai
 Šeimų klubo nariams, partnerių neformalių
šeimos/tėvų grupių nariams organizuojami
savęs
pažinimo
praktiniai
užsiėmimai.
Preliminariai planuojama apmokyti 120
dalyvių, 12 gr., po 10 asmenų grupėje.
Savęs pažinimo praktiniai
užsiėmimai (2)
Užsiėmimų temos:
 Asmeninio augimo programa, (1
programos trukmė - 8 val.);
 Protinės ir emocinės sveikatos stiprinimas
meno keliu (1 programos trukmė – 6 val.)
 Sveika gyvensenos ugdymas (8 val.).
Iš viso: 3 dienos, 22 val., po 6-7 val. per
dieną.
Savęs pažinimo praktiniai
užsiėmimai (3)
Mokymų metu dalyviai sustiprins savo
asmenybę ir pasitikėjimą savimi, išmoks
atsikratyti streso susipažins su sveika
gyvensena, fizinio aktyvumo ypatumais.
Gyvenimo meno kursai
 Gyvenimo meno kursai - tai tarptautinė
programa, kurioje puikiai dera senovės
išmintis ir šiuolaikinis mokslas.
 Programą sudaro sveiko gyvenimo būdo
pagrindai, paprasti, kiekvienam prieinami
fiziniai ir kvėpavimo pratimai. Jie šalina
stresus ir grąžina gyvenimo džiaugsmą.
 Programa tinka žmonėms nuo 18 metų.
Gyvenimo meno kursai (2)
 Kursuose dalyvaus šeimų klubo nariai, mokyklų ir
globos namų bendruomenių nariai. Preliminariai
planuojama apmokyti 100 žmonių, 10 gr., po 10
asmenų vienoje grupėje. Kursą sudaro 5 dienos,
15 val., po 3 val. kiekvieną dieną.
Gyvenimo meno kursai (3)
 Kursų metu dalyviai išmoks: atsikratyti stresų ir
psichinės įtampos, nerimo; greitai atgauti jėgas
po darbo dienos; efektyviai spręsti kasdienes
problemas, priimti teisingus sprendimus reikiamu
momentu; pagerinti tarpusavio santykius su
aplink supančiais žmonėmis; įgyti daugiau
pasitikėjimo savimi.
Sveikatingumo stovykla vaikams,
tėvams ir mokytojams
 Sveikatingumo stovykla – tai sveiko
gyvenimo
būdo,
fizinio
aktyvumo,
kūrybiškumo stovykla vaikams, tėvams ir
mokytojams.
 Stovyklos
tikslas
–
supažindinti
mokytojus,
tėvus
ir
vaikus
su
sveikatingumo ugdymo veikla, metodais.
Sveikatingumo stovykla vaikams,
tėvams ir mokytojams (2)
 Stovyklos
pagrindinės
veiklos:
sveikos
gyvensenos samprata, dvasingumas, tarpusavio
bendravimas, „mažiau streso“ metodas, „daugiau
energijos" metodas, „talentai ir kūrybiškumas“
metodas.
 Sveikatingumo stovykla padės dar labiau suartėti,
pažinti vieni kitus trims žmonių grupėms:
vaikams, tėvams ir mokytojams.
Sveikatingumo stovykla vaikams,
tėvams ir mokytojams (3)
 Preliminariai
planuojama
organizuoti
vasaros metu 2 stovyklas, 200 žmonių.
Stovyklos dalyviai: mokytojai, mokiniai,
tėvai.
 1 stovyklos trukmė – 7 dienos, 30 val.
Stažuotės
 Organizuojamos
Čekiją
dvi
stažuotės
į
Norvegiją
ir
 Stažuotės tikslas - išsamiai susipažinti su šalies
švietimo įstaigų darbo su tėvais
sistema ir
ypatumais, mokyklos bendruomenės kūrimo
metodika.
 Stažuotėse dalyviai susipažins su Čekijos ir
Norvegijos šalių švietimo sistema, tėvų švietimo
organizavimu, tėvų ir mokyklų bendradarbiavimo
ypatumais,
renginiais,
popamokine
veikla
vaikams ir suaugusiesiems.
Stažuotės (2)
 Stažuotėse preliminariai dalyvaus
iš viso 80
dalyvių (šeimų klubo nariai, mokytojai, mokyklų
administracijos darbuotojai). Vienoje stažuotėje –
40
dalyvių.
Planuojama
vienos
stažuotės
preliminari trukmė 7 d.
Šeimų klubo kūrimas
 Šeimų klubo tikslas – skatinti šeimų/tėvų
iniciatyvas,
dalyvaujant
ugdymo
proceso
organizavime bei vykdyme, ugdant pilietinę bei
demokratinę
visuomenę,
darant
poveikį
mokyklų bendruomenėms, bendradarbiavimą su
kitų rajonų šeimų/tėvų klubais, asociacijomis,
partnerių šeimų/tėvų neformaliomis grupėmis.
Šeimų klubo kūrimas (2)
 Įkurtas klubas turės galimybę plėtoti tėvų
švietimą, bendradarbiauti su mokyklomis bei
kitomis institucijomis vaikų švietimo, sveikatos,
kultūros, sporto ir kt. klausimais, dalyvauti
projektuose, organizuoti kultūrinius, švietimo ir
kt. renginius.
Šeimų klubo galimos veiklos
(3)
 Švietėjiška veikla
 Projektinė veikla
 Seminarų, paskaitų organizavimas, klubo narių rūpimais
klausimais
 Stovyklų organizavimas
 Renginių, šeimų konkursų, parodų organizavimas
 Susitikimų su mokytojais, vadovais, psichologais,
socialinių paslaugų specialistais, policijos pareigūnais ir
kitais specialistais rūpimais klausimais organizavimas
 Bendradarbiavimas su kitomis asociacijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis vaikų, jaunimo, tėvų,
šeimų klausimais
Šeimų klubo kūrimas (4)
 Šio projekto veiklą vykdys pats projekto
vykdytojas. Šeimų klubo būstinė bus Elektrėnų
švietimo paslaugų centro patalpose. Klubui bus
suteiktas
kabinetas,
stalas,
kompiuteris.
Galimybės organizuoti renginius, paskaitas,
susirinkimus, diskusijas ir kt. veiklas.
Parengė
Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų
centro specialistė metodininkė,
projekto vadovė
Lina Bernatavičienė, Tel. (8~528) 39 826,
el.p. [email protected]
Ačiū už dėmesį!