Varas un kult*ras attiec*bas m*sdienu Latvij*

Download Report

Transcript Varas un kult*ras attiec*bas m*sdienu Latvij*

Darbu veidoja:
Renāte Matule
12.d klase
 Vara – tiesības pārvaldīt; politiska vai morāla kundzība;
iespēja pakļaut sev citus, būt noteicējam pār citiem.
 „Vara ietekmē lielākā vai mazākā mērā neatkarīgi no tās
izpausmes veida- tiešas fiziskas izpausmes vai slēptiem
mehānismiem.”
 Vara izpaužas dažādos veidos: koris un diriģents, skolēni
un skolotājs, u.c.
 Foto: karikatūra
“Skolotājs un skolēni”
 Formālā vara: Šo varu nodrošina likumi un rīkojumi.
 Neformālā vara: Šīs varas spēku nosaka cilvēku
ieradumi un uzticība.
 Varas procesu veido divas daļas:
 varas nesējs
 varas pakļautais
 Varas nesējs spēj ietekmēt cilvēkus, ja
viņam ir pieejams kāds no varas avotiem.
 amats
 piederība pie grupas, kurai tradicionāli
pieder vara sabiedrībā
 sabiedrības pārliecība: kādam cilvēkam
piemīt īpašas spējas
 nauda
 sabiedrībai svarīgas
informācijas pārzināšana
 militārs spēks
 slava
 radniecība
 Varas pamatā ir ideoloģija, kas tiek gan veidota, gan




uztverta kā orientieris varas un laikmeta nospraustajās
struktūrās.
Vara kultūrā – kādas norises, lietas, parādības vai
sabiedrības piederības apziņa, iespēja pārvaldīt to.
„Vara ir indivīda vai grupas iespēja ar piespiešanu vai
bez tās ietekmēt citu cilvēku idejas vai rīcību.”
Kultūras determinisms - sabiedrības procesi ietekmē
jeb determinē kultūru
Ceļš uz varu neapšaubāmi ved caur kultūru.
 politiskā ( karalis un galms, ministru prezidents un
ministru kabinets, kapteinis un kuģa komanda)
 ekonomiskā ( ražošanas līdzekļu īpašnieki vēlas
kontrolēt un ietekmēt politiku)
 tiesiskā (likuma vara),
 sociālpsiholoģiskā ( sabiedrības pārliecība) ,
 izglītības( skolnieks un skolotājs),
 ģimenes( vecāki un bērni),
 sabiedrisko mediju
( informācija kā instruments).
 Foto: Diskusija
 Iesaistīšanās kultūras procesos formē ceļu uz varu;
 Kultūras tradīciju īstenošana kā varas realizēšana
indivīda un sabiedrības pārvaldības mehānisma
izveidē - dažādu institūciju.
 Foto: Ēģiptes Sfinksas galvu rotāja faraona galvassegavaldnieka varas zīme, bet pieri- svētā čūska.
 Vara dažādos laikos ir izmantojusi kultūru savu
interešu un mērķu nostiprināšanā, īpaši valdošās
ideoloģijas pamatu nostiprināšanā;
 Ja varai ir svarīga sabiedrības brīva un dinamiska
attīstība, tā cenšas atbalstīt sev svarīgas kultūras
norises, šo pozīciju demonstrējot ar atbalstošu
institūciju dibināšanu;
 Kultūra ir viens no nozīmīgākajiem
varas ideoloģijas izpausmes veidiem.
 Foto: Politiskā karikatūra. Pompeji
 despotiskās varas sabiedrība:
 autoritāras un totalitāras varas sabiedrība:
 harizmātiskas varas sabiedrība:
 demokrātiskas varas sabiedrība:
 Foto: Romas senāts
 Pagaidām vara ar kultūru Latvijā iet roku rokā, jo tika
uzbūvēta Gaismas pils, ir veidoti dažnedažādi
kultūruas pasākumi, kā piemēram “Staro Rīga”, kā arī
šobrīd Rīga ir 2014 gada kultūras galvaspilsēta, tāpēc es
domāju, ka vara mūsdienās netraucē Latvijas valstij
izplesties kultūras ziņā.
 Slavenības – tās ir kā mūsu elki, kas padara mūsu
dzīves kulturālākas, jo, ja, piemēram, Klūnijs atzīst
visai sabiedrībai – apmeklēt teātri vismaz reizi
gadā attīsta jūsu domāšanu – liela daļa sabiedrības
ticēs un sekos viņa piemēram.
 No dzīves – klasesbiedrs nevēlas vai neprot
uzrakstīt, piemēram, eseju filozofijā. Viņš paprasa,
lai to izdara kāds klasesbiedrs un pēc tam par šo
pakalpojumu samaksās. Šajā gadījumā nauda ir
varā, bet Latvijas kultūrā tas ieguvumu nedod, jo
neattīsta paša skolēna domāšanu attīstīšanu.
 Īstenojot stimulējošo politiku, vara cenšas atbalstīt
tās kultūras norises, kuras tai šķiet nozīmīgas. Kā
piemēru te var minēt valsts atbalstītu
Kultūrkapitālu fondu darbību.
 Piemēram, ja es piederu pie cilvēku grupas, kas
organizē Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju
svētkus – es būtiski attīstu Latvijas sabiedrības
saliedēšanos un virzīšanu uz vienotām domām.
 Vecāku vara pār bērniem – tā ne tikai kaut ko liedz
mūsu dzīvēs, bet arī padara jaunās paaudzes
pieredzējušākas un kulturālākas.
 Būtībā vara ir tas, kas apspiež, šajā gadījumā
indvīdu, bet, kā mēs zinam, indivīds veido kultūru.
 Vara lielā mērā ir narkotika; ja tu tiec pie varas, tā
tev aizmiglo skatienu, tādejādi tu rod labumu sev,
nevis sabiedrībai – kultūrai.
 Latvijā vara nedaudz, bet tomēr apspiež mazākās
daļas tautas intereses – Latvijā tiek rīkoti visādi
popmūzikas un rokmūzikas koncerti, bet mazāk
populāri, kā piemēram, trance mūzikas koncerti
netiek atskaņoti.
 Pašvaldību vara – tā būtiski var ietekmēt kādas pilsētas
attīstību, piemēram, Ogrē ir pašvaldības policija, kas
atbild par ēku neapcūkāšanu, ielu kārtību, u.c., bet
Rēzeknē likvidēja pašvaldības policiju, kas attiecīgi
nozīmē, ka kultūrvēsturiskie pieminekļi var tikt biežāk
bojāti
 Augstāks amats par otru, piemēram, armijas
virspavēlnieks var likt iet karā pret nevainīgiem
pilsoņiem un, par cik tu esi solījis uzticību savam
virsniekam, tev ir jāpakļaujas, lai arī cik grūti tas būtu.