Skolas muzeja darbs - Balvu Valsts ģimnāzija

Download Report

Transcript Skolas muzeja darbs - Balvu Valsts ģimnāzija

Irēna Šaicāne, Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja vadītāja Rīgā, 2012.gada 29.septembrī

Muzeja izmantošanas iespējas mācību procesā

Muzejs skaista velte skolas un pilsētas jubilejai (no laikraksta “Vaduguns”).

Savas tautas, valsts, skolas vēstures izzināšana palīdz mums noteikt dzīves mērķi, veidot savu dzīvi ne tikai laimīgu, bet arī saturīgāku, radošāku un labāku.

Muzeja atklāšana 1988.gada 30.janvārī

Skolas direktors (1965 -

1994)

Leonards Silovs (1925 – 2007) No L.Silova teiktā 1988.gada 30.janvārī: (..) Vēsturiskā aprite uzlika pienākumu izprast, analizēt un kārtot arhīva materiālus par skolas, tās skolotāju un audzēkņu darbību un likteņiem. (..) Droši vien mēs vēl iesim arī maldu ceļus, iekams atradīsim īsto virzienu izglītības attīstībā, nonāksim pie atziņas, ka nākotne pieder labam, kulturālam un izglītotam cilvēkam, kas dzīvē, sevi rūdot, būs dzīvojis, cik liktenis ļāvis. Skola svin šodien 10 gadu jubileju, kopš strādā telpās Dārza ielā 2. Tiek atklāts arī skolas muzejs. Es kā skolas direktors pārgriežu lenti, nododu muzeja atslēgu skolotājai Irēnai un novēlu muzejam tālāk pilnveidoties, izmantot muzeja materiālus audzēkņu mācīšanai un audzināšanai.

2001.gada 28.aprīlis skolas 70. gadu jubileja 2005.gada 24.marts

Ģimnāzijas absolventu telpa Represēto balveniešu piemiņas telpa

Skolas muzeja mērķis – vākt, pētīt, analizēt un sistematizēt savāktos materiālus, saglabājot nākotnei

visu vērtīgo, kas noticis Balvos, neatkarīgi no

sabiedriskās iekārtas.

Muzeja stundas – viens no skolas muzeja darbības virzieniem

Pilsētas veidošanās;

skolas mūsu pilsētā;

pieminekļi un piemiņas zīmes Balvos;

balvenieši 1941. un 1949. gada deportācijās;

Latgales partizānu pulks;

vecā kofera stāsts (..)

Muzeja stundas Balvu Valsts ģimnāzija 2012./2013.m.g.

Stundas skolas muzejā

Klase 7a. 10a. 7b. 10b. 7c. 10c. Laiks 12.09. 19.09. 26.09. Tēma Balvu skolas: komercskolai 90 gadi Balvu skolas: komercskolai 90 gadi Balvu skolas: komercskolai 90 gadi Piezīmes 7.stunda 8.stunda 7.stunda 8.stunda 7.stunda 8.stunda 8a.,8c. 8b. 03.10. 10.10. 17.10. 07.11. 14.11. 21.11. 28.11. 05.12. 12.12. 19.12. Viktorīna- konkurss 7.klasēm Viktorīna- konkurss 10.klasēm

Tēmas klases stundām:

7.stundā 8.stundā 1.Pilsētas nosaukums, tās veidošanās, simbolika. 2. Pieminekļi un piemiņas vietas pilsētā. 3. Ko stāsta Balvu ielu nosaukumi? 4.No pirmās skolas līdz ģimnāzijai... (direktori, absolventi). 5. Vecā kofera stāsts. 6. Balvi – pilsēta ezeru krastos. (u.c.)

Uz sadarbību un tikšanos skolas muzejā vai 24.kabinetā.

Irēna Š.

Darba lapa nodarbībai “Ko es zinu par skolas muzeju”?

Ko es zinu?

Ko es gribētu uzzināt?

Ko es uzzināju?

Adaptācijas diena skolā

Uzzini vairāk par skolu, kurā esi sācis mācīties!

1. Kā sauc skolu? (Balvu Valsts ģimnāzija) 2. Tā atrodas .......ielā Nr. .... (Dārza ielā 2) 3. Skolai ir ...... gadu, jo tā dibināta ..... 4. Šogad mūsu skolā bija jau..... izlaidums.

5. Skolas direktors(e) ir ............... .

6. Skolas muzejs darbu sācis......

7. Tas izvietojies ..... telpās? (..)

Adaptācijas diena skolā Nopietni/ nenopietni

1. Vai skolai ir karogs?

2. Cik kabinetu ir skolā?

3. Cik radiatoru ir otrā stāva īsajā gaitenī?

4. Kāda ir ciparu summa, kas rakstīta, ieejot skolas garderobē?

5. Kādas firmas pulkstenis ir pirmā stāva foajē?

6. Cik ieeju ir skolas muzejā?

7. Cik mašīnu stāvvietu ir skolas priekšā?

8. Cik logu ir skolai no pagalma puses?

9. Vai skolēniem jānēsā skolēnu formas?

Vēstures avoti skolas muzejā

Pirmo skolas absolventu tikšanās Balvos ...skola ir visvairāk ticējusi, ka tās bērni viņu nepievils (..)

Balvu Valsts ģimnāzija

Sociālo zinātņu nedēļa (06.02.12. – 10.02.12.)

2011./2012.m.g. Laiks O6.02. – 10.02.

07.02. 08.02.

09.02.

06.02.- 10.02.

 

Pas

ā

kumi

        Zīmējumu konkurss

„Balvi var!”

Eseju konkurss

„Ja es būtu pilsētas vadītājs…”

Vēstures stundas skolas muzejā

„Balvi stāsta…”

Izstāde 19.kabinetā

„Balvu pilsētas vadītāji”

Pasākums Valsts ģimnāzijām

„Un aicina skolas muzejs…”:

radošās darbnīcas: Iz vecmāmiņas pūra lādes Moderno deju solī Un frontes ierakumos esot Teātriskas izdarības Klases stundas

„Mana pilsēta – Balvi”:

Mīklas par Balviem.

 Pasākums

„Balvu pilsētas vadītāji gadu gaitā (1928 – 2009)”

19.kabinetā plkst.14:30

Atklātās stundas:

06.02. – 1.st.- ģeogrāfija ,skol. Valentīna Pužule 08.02. -7.st. –klases stunda „Mana pilsēta – Balvi”, skol. Irēna Šaicāne 08.02. – 2.st. – Latvijas un pasaules vēsture, skol.Mudīte Stepanova

Dal

ī

bnieki

7.-12.klašu skolēni, darbus iesniegt līdz 09.02.02. plkst. 12:00(24.kab.) Ģimnāziju pārstāvji 7.-12.klašu skolēni mīklas iesniegt 10.02. (piektdien) 24.kab.

12b., 9a., 11c. klase 9a. klase, 10.kab.

9a. klase, 24.kab.

7c. klase, 26.kab.

Pasākums Valsts ģimnāzijām 2012.gada 7.februārī

Foto mirkļi no pasākuma skolas muzejā Valsts ģimnāzijām 2012.gada 7.februārī

Latvijas un pasaules Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts vēsture.

11. Mācību satura komponents “Darbība”: 11.2.

prot izmantot bibliotēku, muzeju un arhīvu resursus vēstures procesa izzināšanā; 11.14. patstāvīgi veido uzskates līdzekļus, izstrādā tēzes, ziņojumus, referātus un

Balvu evanģēliski luteriskā baznīca (1902 – 2009)

Futbols Balvos laikraksta“Vaduguns” (1950 – 2006) materiālos

, •

Balvu teātris aktieru atmiņās;

Mūziķa talanta apliecinājums Tālim Matīsam (1904 – 1985) adresētajās vēstulēs;

Laikraksts “Balvu Atmoda” – tautfrontiešu ideju nesējs Balvu rajonā Atmodas laikā;

Mana vecvectēva Arvīda Eizāna ģimene 1949. gada 25. marta deportācijā

Balvu rajona kolhoza “Uzvara” darbība

zinātniski pētniecisko darbu pamatus par

izvēlēto vēstures tēmu, izmantojot daudzveidīgus informācijas avotus; (1949 – 1964) (..)

Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja mājas lapa (kopš 2008.gada 2.aprīļa)(www.bvg.lv/muzejs)

Kāpēc skolas muzejs nozīmīgs un vajadzīgs nacionālās pašapziņas veidošanai?

         Muzeja stundas klasēm, iepazīstot pilsētas vēsturi; muzeja materiālu izmantošana vēstures , kulturoloģijas stundās; pasākuma “Muzejam 20 gadi” organizēšana 2008.gada 2.februārī ; pasākuma Valsts ģimnāzijām “Un aicina skolas muzejs...” (radošās darbnīcas) organizēšana; zinātniski pētniecisko darbu konsultēšana un rakstīšana, izmantojot daudzveidīgos muzeja materiālus; muzeja mājas lapas izveidošana un izmantošana; tikšanās ar pirmo ģimnāzijas izlaidumu absolventiem; adaptācijas dienas pasākumi skolas muzejā; autores rakstītie pētījumi un grāmatas ... ;  muzeja nakts – nakts pārgājiens 2013.gada 18.maijā Balvos.

Irēna Šaicāne, Balvi