IVPK - Atviri duomenys

Download Report

Transcript IVPK - Atviri duomenys

Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio
panaudojimo įgyvendinimas Lietuvoje:
iššūkiai ir galimybės.
Kęstutis Andrijauskas,
Informacinės visuomenės plėtros komitetas
prie Susisiekimo ministerijos
Informacijos pakartotinis
panaudojimas
Komercinis pakartotinis
panaudojimas
Prieiga prie turinio
Viešojo
administravimo
institucija
Verslo įmonė
Galutinis vartotojas
Viešojo
administravimo
institucija
Duomenų
sukūrimas,
skaitmeninimas
Galutinis vartotojas
Sisteminimas ir
sutvarkymas
Apjungimas,
apdorojimas,
redagavimas
Informacijos
teikimas,
paslaugos
IRT infrastruktūra
Pradiniai duomenys,
nėra pridėtinės vertės
Agreguoti duomenys,
didelė pridėtinė vertė
Viešojo sektoriaus informacijos
vertė
Viešojo sektoriaus informacijos ekonominė vertė Europos
sąjungoje, mlrd. Eurų
35.8
Europos Sąjungos pramonės šakų palyginimas, %
nuo BVP
1.7
1.4
9.4
11.7
7.4
3.9
1
0.7
Geografinė
informacija
Mokslinė veikla Tekstilės pramonė
Leidyba,
Viešojo sektoriaus
spausdinimas
informacijos
apyvarta
Šaltinis: OECD, Pira
Kultūrinė
informacija
Verslo
paslaugų
informacija
Ekonominiai
ir socialiniai
duomenys
kita
Informacijos pakartotinis panaudojimas
Komercinis
naudojimas
duomenys)
pakartotinis
(atviri
Geografinė informacija (Kadastrai, topografinė informacija, administracinės
ribos, erdviniai duomenys)
Ekonominė, verslo informacija (Įmonių, finansiniai duomenys, statistika)
Socialinė informacija (demografiniai duomenys, sveikatos apsauga, darbo
statistika)
Transporto informacija (transporto registracija, statistika, judėjimas)
Turizmo, laisvalaikio informacija (viešbučiai, pramogos)
Žemės ūkio informacija (žemės naudmenys, ūkininkų ištekliai)
Teisinė informacija (įstatymais, kiti teisės aktai, teismų sprendimai)
Mokslas (vieši moksliniai tyrimai, valstybės finansuojami tyrimai)
Švietimas (akademinė literatūra, mokymo programos)
Politika (Vyriausybės ir savivaldybių priimami sprendimai)
Prieiga prie turinio
Kultūra (muziejai, bibliotekos, transliuotojų fondai)
Teisinis reguliavimas
• Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2005, Nr.X-383). Šis
įstatymas įgyvendina 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 2003/98/EC dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo;
• Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių
valdymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 163-7739);
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario
27 d. nutarimas Nr. 180 Dėl valstybės informacinių
sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir
likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ( Žin., 2013, Nr.231122)
www.ivpk.lt
Informacijos rinkmenų sąrašas
•
Informacijos rinkmenų sąrašas (11
straipsnis):
– Centralizuotas viešajame
sektoriuje tvarkomų informacijos
rinkmenų aprašų rinkinys
(http://rinkmenos.ivpk.lt/,
http://opendata.gov.lt )
– Informacijos rinkmenos
klasifikuotos pagal sritis
– Informacijos rinkmenų aprašus į
sąrašo duomenų bazę įrašo
įstaigų įgalioti tvarkytojai
www.ivpk.lt
Iššūkiai
• Valstybės interesų viršenybės prieš žinybinius
prioritetas;
• Viešojo sektoriaus ir verslo subjektų partnerystė;
• Duomenų atvirumas v.s. asmens privatumas,
nacionalinis ir visuomenės saugumas, komercinė
paslaptis, autorių teisės ir pan.;
• Konstruktyvūs ir racionalūs sprendimai;
www.ivpk.lt
Galimybės: Pakartotinis viešojo sektoriaus
informacijos panaudojimas ir atvirieji duomenys
ES atvirųjų
duomenų portalas
Tipinė atviroji
viešojo sektoriaus
informacijos
panaudojimo
licencija
Erdviniai
duomenys
Navigacinės
sistemos
Meteorologinės
paslaugos
Kultūros ir
švietimo
paslaugos
Transporto ir
eismo
paslaugos
Turizmo
paslaugos
Teisinės
paslaugos
Verslo
sukurtos
informacinės
paslaugos
Atvirųjų duomenų
portalas
Informacijos rinkmenų sąrašas
(metaduomenys)
Valstybės
informacinės
sistemos
Valstybės ir
žinybiniai
registrai
Konvertavimas, apskaita
(atviri duomenų formatai)
Skaitmeninis
kultūros
paveldas
Statistiniai ir
tyrimų
duomenys
Kiti viešojo
sektoriaus atviri
duomenys
Ačiū už dėmesį