R*SK DE*ERLEND*RME METODOLOJ*LER*

download report

Transcript R*SK DE*ERLEND*RME METODOLOJ*LER*

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE
YÖNETİMİ
Kim.Yük.Müh. TURGAY BODUROĞLU
İŞ GÜVENLİĞİ UZM. EĞİTMEN
EMEKLİ BAŞMÜFETTİŞi
[email protected]
İÇERİK
- GİRİŞ
- Amaç
- Risk değerlendirmesinde en çok kullanılan
kavramların tanımı
- Risk değerlendirme gerekliliğinin açıklanması
- RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
- Çeklist analizi (Checklist Analysis-CA)
- Risk Değerlendirme Karar Matrisi (Risk Assessment
Decision Matrix, L matrix)
- Kinney Metodu
- UYGULAMALAR
AMAÇ
Bu eğitimin amacı;
risk değerlendirmenin önemini, yasal
gerekliliğini ve risk değerlendirme
yöntemlerinden en çok kullanılanları, teorik
ve uygulamalı örneklerle, öğrenilmesini
sağlamaktır.
RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE EN
ÇOK KULANILAN KAVRAMLAR VE
ANLAMLARI
KAVRAMLAR
Zarar: Fiziksel yaralanma, ölüm, hastalık, mal
mülk ya da ekipman hasarı ve bunlardan
kaynaklanan her türlü kayıp olarak tanımlanır.
KAVRAMLAR
Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek
zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder.
Kısaca; HASAR,
KAYIP veya
ZARAR
verme potansiyeli
olan her şey.....
Tehlike ve Risk Kavramları
Bu durumda Köpek balığı;
Tehlike midir ?
Risk midir?
7
Tehlike ve Risk Kavramları
 Bu durum için
köpek balığı
sadece bir
TEHLİKEDİR.
Suya
girerseniz
köpek balığı bir
RİSK olur.
RESİMDE BAŞKA
TEHLİKE VAR MIDIR ?
8
Tehlike ve Risk Kavramları
Diğer tehlikeler nelerdir?
 Hava Durumu
 Güneş
 Yağmur
 Rüzgar
 Deniz
 Ağaç
 Mevsim
 Korsanlar
 Gel-git
9
KAVRAMLAR
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma
ya da başka zararlı sonuç meydana gelme
ihtimalini ifade eder.
Genellikle;
Risk = O x D
olarak ifade edilir.
O : Olasılık
D: Zararın derecesi
KAVRAMLAR
Ramak kala olay: İşyerinde meydana
gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını
zarara uğratma potansiyeli olduğu halde
zarara uğratmayan olayı ifade eder.
KAVRAMLAR
Kabul Edilebilir Risk:
Tahammül edebileceği
indirilmiş risk.
düzeye
KAVRAMLAR
Dikkate Değer Risk:
Tahammül edemeyeceğimiz ve kısa
vadede önlem alınması gereken
risk.
KAVRAMLAR
Kabul Edilemez Risk:
Hemen/acil önlem alınması
gereken risk (gerektiğinde faaliyet
tamamen durdurulur).
İŞYERLERİNDE RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
YAPILMASININ YASAL
GEREKÇESİ
RİSK DEĞERLENDİRME GEREKLİLİĞİ
İş Sağlığı ve
Güvenliğinin
Sağlanması
Yasal
Nedenler
Kamu Hukuku
Gerekliliği
Diğer Hukuki
Gerekler
Etik
Nedenler
İşçilerin İşverenin
Sorumluluğunda
Görülmesi
Finansal
Nedenler
Hizmette
Aksamalar
Tazminatlar
Üretim Kayıpları
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası…..Madde 17 – Herkes, yaşama, maddi ve manevi
varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.”
RİSK DEĞERLENDİRME GEREKLİLİĞİ
(YÖNETMELİKLER)
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Gürültü Yönetmeliği
Titreşim Yönetmeliği
Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İşverenin genel yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini
sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
a)…..
c) Risk değerlendirmesi yapar
veya yaptırır.
…………
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
-Risk değerlendirmesi
hususlar dikkate alınır:
yapılırken
aşağıdaki
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların
durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde
ve müstahzarların seçimi.
c) İşyerinin tertip ve düzeni.
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren
çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile
kadın çalışanların durumu.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İşveren, iş
yönünden
sağlığı ve güvenliği
çalışma
ortamında
çalışanların maruz kaldığı risklerin
belirlenmesine
yönelik
gerekli
kontrol, ölçüm, inceleme
araştırmaların yapılmasını sağlar.
ve
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
YÖNETMELİĞİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk
Değerlendirmesi Yönetmeliği
RİSK DEĞERLENDİRMELERİ
TEK BAŞINA DEĞİL
İŞVERENCE OLUŞTURULUCAK
RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ
İLE YAPILIR.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
22
RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ
Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip
tarafından gerçekleştirilir.
Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdaki kişilerden oluşur;
a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş
güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde
belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut
veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler
konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
23
RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİNE İŞVEREN DESTEĞİ
İşveren, ihtiyaç
duyulduğunda bu ekibe
destek olmak üzere işyeri
dışındaki kişi ve
kuruluşlardan hizmet
alabilir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
24
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk
Değerlendirmesi Yönetmeliği
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
AŞAMALARI
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
25
Risk Değerlendirmesi Aşamaları
1-Tehlikeleri tanımlama,
2-Riskleri belirleme ve analiz etme,
3-Risk kontrol tedbirlerinin
kararlaştırılması,
4-Dokümantasyon,
5-Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve
gerektiğinde yenileme aşamaları
izlenerek gerçekleştirilir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
26
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk
Değerlendirmesi Yönetmeliği
1- TEHLİKELERİN TANIMLANMASI
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
27
Tehlikelerin tanımlanması
Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı,
çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre
asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.
1) İşyeri bina ve eklentileri.
2) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve
işlemler.
3) Üretim süreç ve teknikleri.
4) İş ekipmanları.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
28
Tehlikelerin tanımlanması
5) Kullanılan maddeler.
6) Artık ve atıklarla ilgili işlemler.
7) Organizasyon ve hiyerarşik yapı,
görev, yetki ve sorumluluklar.
8) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.
9) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat
gereği alınacak çalışma izin belgeleri.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
29
Tehlikelerin tanımlanması
10) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve
benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi
kayıtları.
11) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren
çalışanlar gibi özel politika gerektiren
gruplar ile kadın çalışanların durumu.
12) İşyerinin teftiş sonuçları.
13) Meslek hastalığı kayıtları.
14) İş kazası kayıtları.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
30
Tehlikelerin tanımlanması
15) Yaralanma veya ölüme neden
olmadığı halde işyeri ya da iş
ekipmanının zarara uğramasına
yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.
16) Ramak kala olay kayıtları.
17)
Malzeme
güvenlik
bilgi
formları.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
31
Tehlikelerin tanımlanması
18) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi
ölçüm sonuçları.
19) Varsa daha önce yapılmış risk
değerlendirmesi çalışmaları.
20) Acil durum planları.
21) Sağlık ve güvenlik planı ve
patlamadan korunma dokümanı gibi
belirli
işyerlerinde
hazırlanması
gereken dokümanlar.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
32
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk
Değerlendirmesi Yönetmeliği
2- RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE
ANALİZİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
33
Risklerin Belirlenmesi Ve Analizi
Risklerin;
 Hangi Sıklıkta Oluşabileceği,
 Bu Risklerden Kimlerin,
Nelerin, Ne Şekilde Ve
 Hangi Şiddette Zarar
Görebileceği
Belirlenir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
34
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği
4- Dokümantasyon
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
35
Dokümantasyon
Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları
kapsayacak şekilde dokümante edilir.
 İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
 Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile
bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri
hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge
bilgileri.
 Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
36
Dokümantasyon
 Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı
bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her
birinin adı.
 Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.
 Tespit edilen riskler.
 Risk analizinde kullanılan yöntem
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
37
Dokümantasyon
Tespit edilen risklerin önem ve
öncelik sırasını da içeren liste,
Düzeltici ve önleyici kontrol
tedbirleri,
gerçekleştirilme
tarihleri ve sonrasında tespit
edilen risk seviyesi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
38
Dokümantasyon
Risk değerlendirmesi
dokümanının
sayfaları numaralandırılarak;
gerçekleştiren kişiler tarafından
her sayfası paraflanıp, son
sayfası imzalanır ve işyerinde
saklanır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
39
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk
Değerlendirmesi Yönetmeliği
5- RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN
YENİLENMESİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
40
Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi
Tehlike sınıfına göre çok tehlikeli,
tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde
sırasıyla en geç iki, dört ve altı
yılda bir yenilenir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
41
Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi
1-İşyerinin taşınması veya binalarda
değişiklik yapılması.
2-İşyerinde
uygulanan
teknoloji,
kullanılan madde ve ekipmanlarda
değişiklikler meydana gelmesi.
3-Üretim
olması.
yönteminde
değişiklikler
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
42
Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi
4-İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala
olay meydana gelmesi.
5-Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir
mevzuat değişikliği olması.
6-Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim
sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
7-İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini
etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
43
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk
Değerlendirmesi Yönetmeliği
Aynı çalışma alanını birden fazla
işverenin paylaşması durumunda,
Yürütülen işler için diğer işverenlerin
yürüttüğü işler de göz önünde
bulundurularak ayrı ayrı risk
değerlendirmesi gerçekleştirilir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
44
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk
Değerlendirmesi Yönetmeliği
Asıl İşveren Ve Alt İşveren İlişkisinin
Bulunduğu İşyerlerinde Risk
Değerlendirmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
45
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk
Değerlendirmesi Yönetmeliği
Bir işyerinde bir veya daha fazla alt
işveren bulunması halinde:
Her alt işveren yürüttükleri işlerle
ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri
uyarınca gerekli risk değerlendirmesi
çalışmalarını yapar veya yaptırır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
46
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk
Değerlendirmesi Yönetmeliği
Alt işverenler
hazırladıkları risk
değerlendirmesinin bir
nüshasını asıl işverene
verir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik
47
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Risk değerlendirmesinde üç temel soru:
1- Tehlike kaynağı var mı?
2-Kim (veya ne) zarar görebilir?
3-Tehlike nasıl gerçekleşir?
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
İŞ YERİNDE TEHLİKE KAYNAKLARI
NELER OLABİLİR?
TEHLİKE KAYNAKLARI
Titreşim
Gürültü
Basınç
Makineler
İş makineleri,
forklift vb.
Kullanılan
ekipmanlar
Kanserojenler
Alerjenler
Aşındırıcı maddeler
Çevreye zararlılar
Zehirli maddeler
Tahriş ediciler
Asitler
Çözücüler
Toksikler
Mikroorganizma
lar ve bakteriler
Virüsler
Alerjenler
Tahriş ediciler
Prionlar
TEHLİKE KAYNAKLARI
Kızılötesi
dalgalar
Morötesi
dalgalar
Lazer ışınları
Elektro
manyetik alan
Yüksek frekans
Yüksek
sıcaklıklı
malzemeler
Düşük
sıvaklıklı
malzemeler
Yüksek
gerilim
Bozuk
elektrik hattı
Statik yük
Kısadevre
TEHLİKE KAYNAKLARI
Yanıcı maddeler
Parlayıcı
maddeler
Fiziksel patlama
Kimyasal
patlama
Kapalı ve dar
alanlar
Yüksekte çalışma
Suda çalışma
Kaygan zeminde
çalışma
Çok sıcak ortam
Çok soğuk ortam
Gece çalışma
Yetersiz aydınlatma
Son Olarak Genel Tehlikeler: Atıklar, yapı ve bina
kaynaklı ve diğer tehlikeler…
Sağlıksız duruş ya da aşırı
vücut gerilmesi
Kurallara uymadan çalışma
Zihinsel baskı ve stres
İnsan anatomisine
uyumlulukta
yetersizlik(el/kol/,
ayak/bacak)
Dalgınllık ve hayal kurmak
Kendine aşırı güven
Güvenlik donanımını
kullanmamak (KKD)
Yorgun ve hasta olmak
RİSK ANALİZİ İŞLEM BASAMAKLARI;
- iş yerinde yürütülen faaliyetleri listele.
- Tehlikeleri belirle.
- Riskleri derecelendir.
- Alınması gereken önlemleri belirle.
- Önlemlerin alınmasında sorumlu personeli ve
tamamlanma tarihini belirle.
- Çalışmayı dokümante et.
RİSK
DEĞERLENDİRME
YÖNTEMLERİ
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Risk değerlendirme yöntemleri
1- Çeklist analizi (Checklist Analysis-CA)
2- Risk Değerlendirme Karar Matrisi
(Risk Assessment Decision Matrix, L matrix 5x5)
3- Kinney Metodu
4- JSA (Jop Safety Analysis)
ÇEK-LİST ANALİZ YÖNTEMİ
(Checklist Analysis-CA)
ÇEK-LİST ANALİZ YÖNTEMİ
(CHECKLİST ANALYSİS-CA)
Çeklist analizleri, amaç ve
prosedür adımları yazılarak mevcut
işletmenin durumunun kontrol
edilmesi için kullanılır.
Tehlike
kaynakları
değerlendirilir.
CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ 1
(SİSTEMATİK OLMAYAN)
CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ 1
(SİSTEMATİK OLMAYAN)
CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ 1
(SİSTEMATİK OLMAYAN)
CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-2
(İŞ YERİNDE GENEL TEHLİKELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ)
CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-2
(RİSKLERİN AZALTILMASINDA KULLANILABİLECEK ÖNLEYİCİ TEDBİRLERE ÖRNEKLER )
CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-3
(TAŞIMA ARAÇLARI)
CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-3
(RİSKLERİN AZALTILMASINDA KULLANILABİLECEK ÖNLEYİCİ TEDBİRLERE ÖRNEKLER )
CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-4
(MAKİNALARIN HAREKET EDEN PARÇALARI)
CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-4
(RİSKLERİN AZALTILMASINDA KULLANILABİLECEK ÖNLEYİCİ TEDBİRLERE ÖRNEKLER )
CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-5
(ELEKTRİK TESİSATI VE EKİPMANI)
CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-6
(YANGIN)
CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-7
(PATLAMA)
CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-8
(KİMYASAL MADDELER)
CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-9
(GÜRÜLTÜ)
CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-10
(TİTREŞİM)
CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-11
(AYDINLATMA)
RİSK DEĞERLENDİRME KARAR MATRİSİ
(Risk Assessment Decision Matrix)
RİSK DEĞERLENDİRME KARAR MATRİSİ
(RISK ASSESSMENT DECISION MATRIX
Matris diyagramları iki veya daha
fazla değişken arasındaki ilişkiyi
analiz etmekte ve kullanılan
yöntemdir.
L TİPİ RİSK MATRİSİ
(5x5 Matrix)
OLASILIK
Risk= Olasılık(İhtimal) x Zararın Şiddeti
ŞİDDET
L TİPİ RİSK MATRİSİ
(5x5 Matrix)
Olayın gerçekleşme ihtimali
İhtimal
Ortaya Çıkma Olasılığı İçin
Derecelendirme Basamakları
Olayın Gerçekleşme Derecesi
ÇOK KÜÇÜK
Hemen hemen hiç
1
KÜÇÜK
Çok az ( yılda bir kez ), sadece
anormal durumlarda
2
ORTA
Az ( yılda bir kaç kez )
3
YÜKSEK
Sıklıkla ( ayda bir )
4
ÇOK YÜKSEK
Çok sıklıkla ( haftada bir, her gün ),
normal çalışma şartlarında
5
L TİPİ RİSK MATRİSİ
(5x5 Matrix)
Olayın gerçekleştiği taktirde şiddeti
Sonuç
Derecelendirme
Şiddeti
ÇOK HAFİF
Önemsiz (Yaralanma yok, düşük
mali kayıp)
1
HAFİF
Düşük (İlk yardım tedavisini ve
bulunduğu yerden derhal
uzaklaştırılmayı gerektirir, orta
düzeyde mali kayıp)
2
ORTA
CİDDİ
ÇOK CİDDİ
Orta (Tıbbi müdahaleyi ve dışarıdan
yardımla bulunduğu yerden
uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek
düzeyde mali kayıp)
Yüksek (Ağır yaralanma, üretim
yeteneğinin kaybı, zarar
verilmeksizin bulunduğu yerden
uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek
düzeyde mali kayıp)
Çok yüksek (Ölüm, bulunduğu
yerden uzaklaştırmayı gerektirir, çok
yüksek düzeyde mali kayıp)
3
4
5
RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU
ŞİDDET
RİSK
SKORU
İHTİMAL
1
(Çok Küçük)
2
(Küçük)
3
(Orta Derece)
4
(Yüksek)
5
(Çok Yüksek)
1 (Çok Hafif)
2 (Hafif)
3(Orta Derece)
4 (Ciddi)
5 (Çok Ciddi)
Anlamsız
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
1
2
3
4
5
Düşük
Düşük
Düşük
Orta
Orta
2
4
6
8
10
Düşük
Düşük
Orta
Orta
Yüksek
3
6
9
12
15
Düşük
Orta
Orta
Yüksek
Yüksek
4
8
12
16
20
Düşük
Orta
Yüksek
Yüksek
Tolere Edilemez
5
10
15
20
25
RİSK SKORUNA GÖRE YAKLAŞIM
Dikkate Değer Risk
(8-9-10-12)
En Kısa Zamanda Tedbir Alınmalı
Acil Tedbir Gerekmeyebilir
ŞİDDET
RİSK
SKORU
1 (Çok Hafif)
2 (Hafif)
3(Orta Derece)
4 (Ciddi)
5 (Çok Ciddi)
1
Anlamsız
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
(Çok Küçük)
1
2
3
4
5
2
Düşük
Düşük
Düşük
Orta
Orta
(Küçük)
2
4
6
8
3
Düşük
Düşük
Orta
Orta
(Orta Derece)
3
6
9
12
4
Düşük
Orta
Orta
Yüksek
Yüksek
(Yüksek)
4
8
12
16
20
5
Düşük
Orta
Yüksek
Yüksek
Tolere Edilemez
(Çok Yüksek)
5
10
15
20
25
İHTİMAL
Kabul Edilebilir Risk
(1-2-3-4-5-6)
Kabul Edilemez Risk
(15-16-20-25)
10
Yüksek
15
Hemen Önlem Alınmalı,
Gerekirse Çalışma Durdurulmalı
Risk düzeyinin ne anlama geldiğini yorumlamak gerekir.
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-1
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Gaz Tüplerini
Depolama
TARİH
NO
…../…../2012
1
TEHLİKE
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
ETKİLENECEK KİŞİLER
MEVCUT ÖNLEMLER
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
SONUÇ/RİSK
İHTİMAL ŞİDDET
RİSK
SEVİYE
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
RİSK
SEVİYE
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-1
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Gaz Tüplerini
Depolama
TEHLİKE
TARİH
NO
…../…../2012
1
Tüp düşmesi, devrilmesi, yangın, patlama
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
ETKİLENECEK KİŞİLER
SONUÇ/RİSK
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
Yaralanma ve ölüm
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
İHTİMAL ŞİDDET
RİSK
SEVİYE
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
RİSK
SEVİYE
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-1
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Gaz Tüplerini
Depolama
TEHLİKE
TARİH
NO
…../…../2012
1
Tüp düşmesi, devrilmesi, yangın, patlama
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
ETKİLENECEK KİŞİLER
SONUÇ/RİSK
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
Yaralanma ve ölüm
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
İHTİMAL ŞİDDET
RİSK
SEVİYE
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
RİSK
SEVİYE
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-1
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Gaz Tüplerini
Depolama
TEHLİKE
TARİH
NO
…../…../2012
1
Tüp düşmesi, devrilmesi, yangın, patlama
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
ETKİLENECEK KİŞİLER
SONUÇ/RİSK
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
Yaralanma ve ölüm
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
İHTİMAL ŞİDDET
RİSK
SEVİYE
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
RİSK
SEVİYE
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-1
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Gaz Tüplerini
Depolama
TEHLİKE
TARİH
NO
…../…../2012
1
Tüp düşmesi, devrilmesi, yangın, patlama
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
ETKİLENECEK KİŞİLER
SONUÇ/RİSK
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
Yaralanma ve ölüm
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
İHTİMAL ŞİDDET
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu Md.77, 85
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,
Par.Pat...Tüzüğü,
Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği,
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği,
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik,
İş Yerinde Çalışanların Eğitimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması HakkındaYönetmelik,
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
RİSK
SEVİYE
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
RİSK
SEVİYE
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-1
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Gaz Tüplerini
Depolama
TEHLİKE
TARİH
NO
…../…../2012
1
Tüp düşmesi, devrilmesi, yangın, patlama
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
ETKİLENECEK KİŞİLER
SONUÇ/RİSK
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
Yaralanma ve ölüm
İHTİMAL ŞİDDET
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Yangın söndürme tüpü
Tüp devrilmesine karşı zincir veya kelepçelerle dabitleme
Talimatname
Yangına ve patlamalara karşı dayanıklı malzemeden depo
KKD Kullanımı
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu Md.77, 85
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,
Par.Pat...Tüzüğü,
Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği,
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği,
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik,
İş Yerinde Çalışanların Eğitimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması HakkındaYönetmelik,
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
RİSK
SEVİYE
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
RİSK
SEVİYE
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-1
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Gaz Tüplerini
Depolama
TEHLİKE
TARİH
NO
…../…../2012
1
Tüp düşmesi, devrilmesi, yangın, patlama
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
ETKİLENECEK KİŞİLER
SONUÇ/RİSK
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
Yaralanma ve ölüm
İHTİMAL ŞİDDET
2
5
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Yangın söndürme tüpü
Tüp devrilmesine karşı zincir veya kelepçelerle dabitleme
Talimatname
Yangına ve patlamalara karşı dayanıklı malzemeden depo
KKD Kullanımı
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu Md.77, 85
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,
Par.Pat...Tüzüğü,
Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği,
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği,
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik,
İş Yerinde Çalışanların Eğitimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması HakkındaYönetmelik,
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
RİSK
SEVİYE
10
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
RİSK
SEVİYE
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-1
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Gaz Tüplerini
Depolama
DİKKATE
DEĞER
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
RİSK,
ETKİLENECEK KİŞİLER
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
TEHLİKE
EN KISA ZAMANDA
SONUÇ/RİSK
TEDBİR ALINMALI
Yaralanma ve ölüm
…../…../2012
1
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
İHTİMAL ŞİDDET
2
5
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu Md.77, 85
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,
Par.Pat...Tüzüğü,
Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği,
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği,
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik,
İş Yerinde Çalışanların Eğitimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması HakkındaYönetmelik,
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
NO
Tüp düşmesi, devrilmesi, yangın, patlama
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Yangın söndürme tüpü
Tüp devrilmesine karşı zincir veya kelepçelerle dabitleme
Talimatname
Yangına ve patlamalara karşı dayanıklı malzemeden depo
KKD Kullanımı
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
TARİH
RİSK
SEVİYE
10
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
RİSK
SEVİYE
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-1
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Gaz Tüplerini
Depolama
TEHLİKE
TARİH
NO
…../…../2012
1
Tüp düşmesi, devrilmesi, yangın, patlama
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
ETKİLENECEK KİŞİLER
SONUÇ/RİSK
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
Yaralanma ve ölüm
İHTİMAL ŞİDDET
2
5
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Yangın söndürme tüpü
Tüp devrilmesine karşı zincir veya kelepçelerle dabitleme
Talimatname
Yangına ve patlamalara karşı dayanıklı malzemeden depo
KKD Kullanımı
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu Md.77, 85
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,
Par.Pat...Tüzüğü,
Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği,
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği,
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik,
İş Yerinde Çalışanların Eğitimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması HakkındaYönetmelik,
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
Sürekli gözetim ve denetim
Uyarı Yazı ve İşaretleri
Havalandırma
RİSK
SEVİYE
10
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
RİSK
SEVİYE
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-1
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Gaz Tüplerini
Depolama
TEHLİKE
TARİH
NO
…../…../2012
1
Tüp düşmesi, devrilmesi, yangın, patlama
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
ETKİLENECEK KİŞİLER
SONUÇ/RİSK
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
Yaralanma ve ölüm
İHTİMAL ŞİDDET
2
5
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Yangın söndürme tüpü
Tüp devrilmesine karşı zincir veya kelepçelerle dabitleme
Talimatname
Yangına ve patlamalara karşı dayanıklı malzemeden depo
KKD Kullanımı
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu Md.77, 85
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,
Par.Pat...Tüzüğü,
Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği,
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği,
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik,
İş Yerinde Çalışanların Eğitimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması HakkındaYönetmelik,
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
Sürekli gözetim ve denetim
Uyarı Yazı ve İşaretleri,
Havalandırma
RİSK
SEVİYE
10
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
1
5
RİSK
SEVİYE
5
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-1
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Gaz Tüplerini
Depolama
TEHLİKE
ETKİLENECEK KİŞİLER
SONUÇ/RİSK
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
Yaralanma ve ölüm
İHTİMAL ŞİDDET
2
5
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu Md.77, 85
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,
Par.Pat...Tüzüğü,
Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği,
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği,
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik,
İş Yerinde Çalışanların Eğitimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması HakkındaYönetmelik,
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
Sürekli gözetim ve denetim
Uyarı Yazı ve İşaretleri,
Havalandırma
NO
…../…../2012
1
KABUL
EDİLEBİLİR
Tüp düşmesi,
devrilmesi, yangın, patlama
RİSKALINMADAN ÖNCE ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
ÖNLEM
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Yangın söndürme tüpü
Tüp devrilmesine karşı zincir veya kelepçelerle dabitleme
Talimatname
Yangına ve patlamalara karşı dayanıklı malzemeden depo
KKD Kullanımı
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
TARİH
RİSK
SEVİYE
10
İHTİMAL ŞİDDET
1
5
RİSK
SEVİYE
5
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-4
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Boya Tiner
Depolama
TEHLİKE
TARİH
NO
…../…../2012
1
Yangın, Patlama
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
ETKİLENECEK KİŞİLER
SONUÇ/RİSK
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
İş Sağlı ve Güvenliği Eğitimi
Talimatname
KKD Kullanımı
Yanmaz Malzemeden Depo
Yangın Söndürme Sistemleri
Yaralanma, sağlık etkilenmesi
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
İHTİMAL ŞİDDET
2
4
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu Md.77, 85
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Par.Pat...Tüzüğü
Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
İş Yerinde Çalışanların Eğitimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hak.Yönetmelik
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
Sürekli gözetim ve denetim
Havalandırma
Deponun Topraklanması
Uyarı Yazı ve İşaretleri
RİSK
SEVİYE
8
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
1
4
RİSK
SEVİYE
4
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-4
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Boya Tiner
Depolama
TEHLİKE
TARİH
NO
…../…../2012
1
Yangın, Patlama
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
ETKİLENECEK KİŞİLER
SONUÇ/RİSK
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
İş Sağlı ve Güvenliği Eğitimi
Talimatname
KKD Kullanımı
Yanmaz Malzemeden Depo
Yangın Söndürme Sistemleri
Yaralanma, sağlık etkilenmesi
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
İHTİMAL ŞİDDET
2
4
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu Md.77, 85
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Par.Pat...Tüzüğü
Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
İş Yerinde Çalışanların Eğitimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hak.Yönetmelik
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
Sürekli gözetim ve denetim
Havalandırma
Deponun Topraklanması
Uyarı Yazı ve İşaretleri
RİSK
SEVİYE
8
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
1
4
RİSK
SEVİYE
4
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-4
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Boya Tiner
Depolama
TEHLİKE
TARİH
NO
…../…../2012
1
Yangın, Patlama
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
ETKİLENECEK KİŞİLER
SONUÇ/RİSK
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
İş Sağlı ve Güvenliği Eğitimi
Talimatname
KKD Kullanımı
Yanmaz Malzemeden Depo
Yangın Söndürme Sistemleri
Yaralanma, sağlık etkilenmesi
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
İHTİMAL ŞİDDET
2
4
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu Md.77, 85
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Par.Pat...Tüzüğü
Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
İş Yerinde Çalışanların Eğitimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hak.Yönetmelik
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
Sürekli gözetim ve denetim
Havalandırma
Deponun Topraklanması
Uyarı Yazı ve İşaretleri
RİSK
SEVİYE
8
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
1
4
RİSK
SEVİYE
4
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-4
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Boya Tiner
Depolama
TEHLİKE
TARİH
NO
…../…../2012
1
Yangın, Patlama
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
ETKİLENECEK KİŞİLER
SONUÇ/RİSK
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
İş Sağlı ve Güvenliği Eğitimi
Talimatname
KKD Kullanımı
Yanmaz Malzemeden Depo
Yangın Söndürme Sistemleri
Yaralanma, sağlık etkilenmesi
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
İHTİMAL ŞİDDET
2
4
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu Md.77, 85
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Par.Pat...Tüzüğü
Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
İş Yerinde Çalışanların Eğitimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hak.Yönetmelik
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
Sürekli gözetim ve denetim
Havalandırma
Deponun Topraklanması
Uyarı Yazı ve İşaretleri
RİSK
SEVİYE
8
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
1
4
RİSK
SEVİYE
4
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-4
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Boya Tiner
Depolama
TEHLİKE
TARİH
NO
…../…../2012
1
Yangın, Patlama
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
ETKİLENECEK KİŞİLER
SONUÇ/RİSK
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
İş Sağlı ve Güvenliği Eğitimi
Talimatname
KKD Kullanımı
Yanmaz Malzemeden Depo
Yangın Söndürme Sistemleri
Yaralanma, sağlık etkilenmesi
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
İHTİMAL ŞİDDET
2
4
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu Md.77, 85
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Par.Pat...Tüzüğü
Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
İş Yerinde Çalışanların Eğitimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hak.Yönetmelik
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
Sürekli gözetim ve denetim
Havalandırma
Deponun Topraklanması
Uyarı Yazı ve İşaretleri
RİSK
SEVİYE
8
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
1
4
RİSK
SEVİYE
4
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-4
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Boya Tiner
Depolama
TEHLİKE
TARİH
NO
…../…../2012
1
Yangın, Patlama
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
ETKİLENECEK KİŞİLER
SONUÇ/RİSK
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
İş Sağlı ve Güvenliği Eğitimi
Talimatname
KKD Kullanımı
Yanmaz Malzemeden Depo
Yangın Söndürme Sistemleri
Yaralanma, sağlık etkilenmesi
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
İHTİMAL ŞİDDET
2
4
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu Md.77, 85
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Par.Pat...Tüzüğü
Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
İş Yerinde Çalışanların Eğitimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hak.Yönetmelik
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
Sürekli gözetim ve denetim
Havalandırma
Deponun Topraklanması
Uyarı Yazı ve İşaretleri
RİSK
SEVİYE
8
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
1
4
RİSK
SEVİYE
4
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-4
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Boya Tiner
Depolama
DİKKATE
DEĞER
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
RİSK,
ETKİLENECEK KİŞİLER
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
İş Sağlı ve Güvenliği Eğitimi
Talimatname
KKD Kullanımı
Yanmaz Malzemeden Depo
Yangın Söndürme Sistemleri
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
TEHLİKE
EN KISA ZAMANDA
SONUÇ/RİSK
TEDBİR ALINMALI
Yaralanma, sağlık etkilenmesi
NO
…../…../2012
1
Yangın, Patlama
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
İHTİMAL ŞİDDET
2
4
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu Md.77, 85
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Par.Pat...Tüzüğü
Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
İş Yerinde Çalışanların Eğitimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hak.Yönetmelik
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
Sürekli gözetim ve denetim
Havalandırma
Deponun Topraklanması
Uyarı Yazı ve İşaretleri
TARİH
RİSK
SEVİYE
8
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
1
4
RİSK
SEVİYE
4
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-4
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Boya Tiner
Depolama
TEHLİKE
TARİH
NO
…../…../2012
1
Yangın, Patlama
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
ETKİLENECEK KİŞİLER
SONUÇ/RİSK
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
İş Sağlı ve Güvenliği Eğitimi
Talimatname
KKD Kullanımı
Yanmaz Malzemeden Depo
Yangın Söndürme Sistemleri
Yaralanma, sağlık etkilenmesi
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
İHTİMAL ŞİDDET
2
4
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu Md.77, 85
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Par.Pat...Tüzüğü
Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
İş Yerinde Çalışanların Eğitimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hak.Yönetmelik
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
Sürekli gözetim ve denetim
Havalandırma
Deponun Topraklanması
Uyarı Yazı ve İşaretleri
RİSK
SEVİYE
8
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
1
4
RİSK
SEVİYE
4
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-4
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Boya Tiner
Depolama
TEHLİKE
TARİH
NO
…../…../2012
1
Yangın, Patlama
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
ETKİLENECEK KİŞİLER
SONUÇ/RİSK
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
İş Sağlı ve Güvenliği Eğitimi
Talimatname
KKD Kullanımı
Yanmaz Malzemeden Depo
Yangın Söndürme Sistemleri
Yaralanma, sağlık etkilenmesi
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
İHTİMAL ŞİDDET
2
4
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu Md.77, 85
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Par.Pat...Tüzüğü
Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
İş Yerinde Çalışanların Eğitimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hak.Yönetmelik
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
Sürekli gözetim ve denetim
Havalandırma
Deponun Topraklanması
Uyarı Yazı ve İşaretleri
RİSK
SEVİYE
8
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
1
4
RİSK
SEVİYE
4
L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-4
XXX A.Ş.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI
BÖLÜM
Yardımcı
İşletmeler
FAALİYET
Boya Tiner
Depolama
TEHLİKE
SONUÇ/RİSK
Üretim Personeli
MEVCUT ÖNLEMLER
İş Sağlı ve Güvenliği Eğitimi
Talimatname
KKD Kullanımı
Yanmaz Malzemeden Depo
Yangın Söndürme Sistemleri
Yaralanma, sağlık etkilenmesi
…../…../2012
1
Yangın, Patlama
İHTİMAL ŞİDDET
2
4
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu Md.77, 85
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Par.Pat...Tüzüğü
Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
İş Yerinde Çalışanların Eğitimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hak.Yönetmelik
ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
Sürekli gözetim ve denetim
Havalandırma
Deponun Topraklanması
Uyarı Yazı ve İşaretleri
NO
KABUL EDİLEBİLİR
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE
RİSK RİSK
ETKİLENECEK KİŞİLER
ÖNLEMLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEME
TARİH
SEVİYE
8
ÖNLEM ALINDIKTAN S ONRA
İHTİMAL ŞİDDET
1
4
RİSK
SEVİYE
4
KİNNEY METODU
KİNNEY METODU
Kinney
yöntemi
de
matris
değerlendirme yöntemine benzemektedir.
risk
•
Düzenli kayıt sistemine sahip firmalar
tarafından tercih edilmektedir. Zira işyeri
istatistiklerinin kullanımına imkan sağlar.
KİNNEY METODU
Risk Değeri: İhtimal x Frekans x Şiddet
formülü ile hesaplanır.
İ= İhtimal, zararın gerçekleşme olasılığı, (0,2-10 arası bir
değer)
F= Frekans tehlikeye zaman içinde maruz kalma tekrarı(0,510 arası bir değer)
Ş= Şiddet tehlikeli durumun gerçekleştiğinde oluşturacağı
etkinin derecesi (1- 00 arası bir değer)
KİNNY METODU
OLASILIK
DEĞERİ
10
İHTİMAL
Zararın gerçekleşme olasılığı
Beklenir,
kesin
FREKANS
DEĞERİ
FREKANS
Tehlikeye zaman içinde maruz
kalma tekrarı
ŞİDDET
DEĞERİ
ŞİDDET
İnsan ve/veya çevre üzerinde
yaratacağı tahmini zarar
10
Hemen hemen sürekli
(bir saatte birkaç defa)
100
Birden fazla ölümlü kaza /
çevresel felak et
6
Sık (günde bir veya
birkaç defa)
40
Öldürücü kaza /
ciddi
çevresel zarar
15
Kalıcı hasar/yaralanma, iş kaybı /
çevresel engel oluşturma, yak ın
çevreden şik ayet
6
Yüksek / oldukça mümkün
3
Olası
3
Ara sıra (haftada bir veya
birkaç defa)
1
Mümkün fakat düşük
2
Sık değil (ayda bir veya
birkaç defa)
7
Önemli hasar/yaralanma, dış ilk
yardım ihtiyacı / arazi sınırları
dışında çevresel zarar
0,5
Beklenmez fakat mümkün
1
Seyrek (yılda birkaç
defa)
3
Küçük hasar/yaralanma, dahili
ilk yardım / arazi içinde sınırlı
çevresel zarar
0,2
Beklenmez
0,5
Sok seyrek (yılda bir veya
daha seyrek)
1
Ucuz atlatma /
çevresel zarar yok
KİNNY METODU
OLASILIK
DEĞERİ
10
İHTİMAL
Zararın gerçekleşme olasılığı
Beklenir,
kesin
FREKANS
DEĞERİ
FREKANS
Tehlikeye zaman içinde maruz
kalma tekrarı
ŞİDDET
DEĞERİ
ŞİDDET
İnsan ve/veya çevre üzerinde
yaratacağı tahmini zarar
10
Hemen hemen sürekli
(bir saatte birkaç defa)
100
Birden fazla ölümlü kaza /
çevresel felak et
6
Sık (günde bir veya
birkaç defa)
40
Öldürücü kaza /
ciddi
çevresel zarar
15
Kalıcı hasar/yaralanma, iş kaybı /
çevresel engel oluşturma, yak ın
çevreden şik ayet
6
Yüksek / oldukça mümkün
3
Olası
3
Ara sıra (haftada bir veya
birkaç defa)
1
Mümkün fakat düşük
2
Sık değil (ayda bir veya
birkaç defa)
7
Önemli hasar/yaralanma, dış ilk
yardım ihtiyacı / arazi sınırları
dışında çevresel zarar
0,5
Beklenmez fakat mümkün
1
Seyrek (yılda birkaç
defa)
3
Küçük hasar/yaralanma, dahili
ilk yardım / arazi içinde sınırlı
çevresel zarar
0,2
Beklenmez
0,5
Sok seyrek (yılda bir veya
daha seyrek)
1
Ucuz atlatma /
çevresel zarar yok
İhtimal
KİNNEY METODU
OLASILIK
DEĞERİ
10
İHTİMAL
Zararın gerçekleşme olasılığı
Beklenir,
kesin
FREKANS
DEĞERİ
FREKANS
Tehlikeye zaman içinde maruz
kalma tekrarı
ŞİDDET
DEĞERİ
ŞİDDET
İnsan ve/veya çevre üzerinde
yaratacağı tahmini zarar
10
Hemen hemen sürekli
(bir saatte birkaç defa)
100
Birden fazla ölümlü kaza /
çevresel felak et
6
Sık (günde bir veya
birkaç defa)
40
Öldürücü kaza /
ciddi
çevresel zarar
15
Kalıcı hasar/yaralanma, iş kaybı /
çevresel engel oluşturma, yak ın
çevreden şik ayet
6
Yüksek / oldukça mümkün
3
Olası
3
Ara sıra (haftada bir veya
birkaç defa)
1
Mümkün fakat düşük
2
Sık değil (ayda bir veya
birkaç defa)
7
Önemli hasar/yaralanma, dış ilk
yardım ihtiyacı / arazi sınırları
dışında çevresel zarar
0,5
Beklenmez fakat mümkün
1
Seyrek (yılda birkaç
defa)
3
Küçük hasar/yaralanma, dahili
ilk yardım / arazi içinde sınırlı
çevresel zarar
0,2
Beklenmez
0,5
Sok seyrek (yılda bir veya
daha seyrek)
1
Ucuz atlatma /
çevresel zarar yok
KİNNEY METODU
OLASILIK
DEĞERİ
10
İHTİMAL
Zararın gerçekleşme olasılığı
Beklenir,
kesin
FREKANS
DEĞERİ
FREKANS
Tehlikeye zaman içinde maruz
kalma tekrarı
ŞİDDET
DEĞERİ
ŞİDDET
İnsan ve/veya çevre üzerinde
yaratacağı tahmini zarar
10
Hemen hemen sürekli
(bir saatte birkaç defa)
100
Birden fazla ölümlü kaza /
çevresel felak et
6
Sık (günde bir veya
birkaç defa)
40
Öldürücü kaza /
ciddi
çevresel zarar
15
Kalıcı hasar/yaralanma, iş kaybı /
çevresel engel oluşturma, yak ın
çevreden şik ayet
6
Yüksek / oldukça mümkün
3
Olası
3
Ara sıra (haftada bir veya
birkaç defa)
1
Mümkün fakat düşük
2
Sık değil (ayda bir veya
birkaç defa)
7
Önemli hasar/yaralanma, dış ilk
yardım ihtiyacı / arazi sınırları
dışında çevresel zarar
0,5
Beklenmez fakat mümkün
1
Seyrek (yılda birkaç
defa)
3
Küçük hasar/yaralanma, dahili
ilk yardım / arazi içinde sınırlı
çevresel zarar
0,2
Beklenmez
0,5
Sok seyrek (yılda bir veya
daha seyrek)
1
Ucuz atlatma /
çevresel zarar yok
İhtimal X Frekans
KİNNEY METODU
OLASILIK
DEĞERİ
10
İHTİMAL
Zararın gerçekleşme olasılığı
Beklenir,
kesin
FREKANS
DEĞERİ
FREKANS
Tehlikeye zaman içinde maruz
kalma tekrarı
ŞİDDET
DEĞERİ
ŞİDDET
İnsan ve/veya çevre üzerinde
yaratacağı tahmini zarar
10
Hemen hemen sürekli
(bir saatte birkaç defa)
100
Birden fazla ölümlü kaza /
çevresel felak et
6
Sık (günde bir veya
birkaç defa)
40
Öldürücü kaza /
ciddi
çevresel zarar
15
Kalıcı hasar/yaralanma, iş kaybı /
çevresel engel oluşturma, yak ın
çevreden şik ayet
6
Yüksek / oldukça mümkün
3
Olası
3
Ara sıra (haftada bir veya
birkaç defa)
1
Mümkün fakat düşük
2
Sık değil (ayda bir veya
birkaç defa)
7
Önemli hasar/yaralanma, dış ilk
yardım ihtiyacı / arazi sınırları
dışında çevresel zarar
0,5
Beklenmez fakat mümkün
1
Seyrek (yılda birkaç
defa)
3
Küçük hasar/yaralanma, dahili
ilk yardım / arazi içinde sınırlı
çevresel zarar
0,2
Beklenmez
0,5
Sok seyrek (yılda bir veya
daha seyrek)
1
Ucuz atlatma /
çevresel zarar yok
KİNNEY METODU
OLASILIK
DEĞERİ
10
İHTİMAL
Zararın gerçekleşme olasılığı
Beklenir,
kesin
FREKANS
DEĞERİ
FREKANS
Tehlikeye zaman içinde maruz
kalma tekrarı
ŞİDDET
DEĞERİ
ŞİDDET
İnsan ve/veya çevre üzerinde
yaratacağı tahmini zarar
10
Hemen hemen sürekli
(bir saatte birkaç defa)
100
Birden fazla ölümlü kaza /
çevresel felak et
6
Sık (günde bir veya
birkaç defa)
40
Öldürücü kaza /
ciddi
çevresel zarar
15
Kalıcı hasar/yaralanma, iş kaybı /
çevresel engel oluşturma, yak ın
çevreden şik ayet
6
Yüksek / oldukça mümkün
3
Olası
3
Ara sıra (haftada bir veya
birkaç defa)
1
Mümkün fakat düşük
2
Sık değil (ayda bir veya
birkaç defa)
7
Önemli hasar/yaralanma, dış ilk
yardım ihtiyacı / arazi sınırları
dışında çevresel zarar
0,5
Beklenmez fakat mümkün
1
Seyrek (yılda birkaç
defa)
3
Küçük hasar/yaralanma, dahili
ilk yardım / arazi içinde sınırlı
çevresel zarar
0,2
Beklenmez
0,5
Sok seyrek (yılda bir veya
daha seyrek)
1
Ucuz atlatma /
çevresel zarar yok
İhtimal x Frekans x Şiddet
KİNNEY METODU
Risk Değeri: İhtimal x Frekans x Şiddet
KİNNEY METODU
RİSK DEĞERİ
RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU
400 < R
tolerans gösterilemez risk,
hemen gerekli önlemler alınmalı / veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir
200 < R < 400
esaslı risk,
kısa dönemde iyileştirilmelidir (birkaç ay içinde)
70 < R < 200
önemli risk,
uzun dönemde iyileştirilmelidir (yıl içinde)
20 < R < 70
olası risk,
gözetim altında uygulanmalıdır
R < 20
önemsiz risk,
önlem öncelikli değildir
KİNNEY METODU
İş yeri faaliyetleri:
-
Kompresör çalıştırılması
Elektrik kullanımı
Malzeme taşınması ve depolanması
Kaynak işlemleri (oksijen, elektrik, gaz altı-argon)
…
KİNNEY METODU
Örnek-1
KİNNEY METODU
Örnek-1
KİNNEY METODU
Örnek-1
KİNNEY METODU
Örnek-1
KİNNEY METODU
Örnek-1
Mümkün
fakat
düşük
KİNNEY METODU
Örnek-1
Mümkün
fakat
düşük
Sık (bir
veya
birkaç
defa)
KİNNEY METODU
Örnek-1
Mümkün
fakat
düşük
Sık (bir
veya
birkaç
defa)
Öldürücü
kaza
KİNNEY METODU
Örnek-1
Esaslı risk (kısa
dönemde
iyileştirilmelidir.)
KİNNEY METODU
Örnek-1
Alınması
gereken
önlemleri
belirle!
KİNNEY METODU
Örnek-1
İŞ GÜVENLİK ANALİZİ
(Job Safety Analysis-JSA)
İŞ GÜVENLİK ANALİZİ
(Job Safety Analysis-JSA)
Kişi veya gruplar tarafından gerçekleştirilen iş
görevleri üzerinde yoğunlaşır. Bir
işletme veya
fabrikada işler ve görevler iyi tanımlanmışsa bu
metodoloji uygundur.
Analiz, bir iş görevinden kaynaklanan tehlikelerin
doğasını direkt olarak irdeler. İş Güvenlik Analizi dört
aşamadan oluşur:
1-Yapı
2-Tehlikelerin tanımlanması
3- Risklere değer biçilmesi
4- Güvenlik ölçüsü analizi
İŞ GÜVENLİK ANALİZİ
(Job Safety Analysis-JSA)
Çalışma ortamında yeterli güvelik önlemlerinin alınıp
alınmadığı değerlendirmesi için önemlidir. Diğer bir
ifade ile olası risklerin kontrolündeki ilk adım olarak
potansiyel
tehlikelerin
sistematik
olarak
tanımlanmasıdır. Kuşkusuz güvenlik analizi ilk tehlike
değerlendirilmesinde kullanılan tekniktir.
Bu teknik proses teknik değerlendirmesinde, tasarım
değerlendirmesinde ya da kayıp önlemenin
incelenmesi referans olarak alınabilir ve prosesin
herhangi bir çalışma evresinde kullanılabilir.
İŞ GÜVENLİK ANALİZİ
(Job Safety Analysis-JSA)
Bu kapsamda aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilinir:
Proses tehlikelerinden, işletmedeki çalışanları
korumak amaçlı değerlendirme.
Gerekli revizyonlar için işletme prosedürlerini
değerlendirmek.
Proses ya da donanım değiştiğinde yeni tehlikelerin
değerlendirilmesi.
Acil güvenlik sistemleri, makine koruyucu sistemleri
ve temel kontrol tasarım sistemlerini değerlendirmek.
Mevcut tehlikeler için yeni teknolojik uygulamaların
değerlendirilmesi.
İŞ GÜVENLİK ANALİZİ
(Job Safety Analysis-JSA)
Bakım ve güvenlik denetiminin yeterliliğinin
değerlendirmek.
Güvenlik analizini tamamlayabilmek için
örneğin görsel rutin denetimler, proses güvenlik
çalışmaları ve ilaveten teknik analizler örneğin;
Çeklist
ve
What-If
analizlerinden
de
faydalanılabilinir.
Bu yöntemin en belirgin özelliği ise;
iş adımlarından giderek tehlikelerin
belirlenerek risklerin saplanmasıdır.
İŞ GÜVENLİK ANALİZİ
(Job Safety Analysis-JSA)
İş güvenlik analizinde kısaca üç adım;
İş adımlarını tanımla
Tehlikeleri tanımla
Kontrol önlemlerini tanımla
İŞ GÜVENLİK ANALİZİ UYLAMA ÖRNEĞİ
İŞ: Forklift Kullanımı
İŞ ADIMLARI:
1-Operatörün işe başlamadan önce forklifti
kontrol etmesi (Lastik havası, fren, far vb.)
2-Forkliftin Kullanımı
3-Frokliftle malzeme taşınması ve depolanması
4-Forkliftin park edilmesi
İŞ GÜVENLİK ANALİZİ UYLAMA ÖRNEĞİ
İŞ GÜVENLİK ANALİZİ UYLAMA ÖRNEĞİ
ADIM I
İŞ GÜVENLİK ANALİZİ UYLAMA ÖRNEĞİ
İŞ GÜVENLİK ANALİZİ UYLAMA ÖRNEĞİ
İŞ GÜVENLİK ANALİZİ UYLAMA ÖRNEĞİ
İŞ GÜVENLİK ANALİZİ UYLAMA ÖRNEĞİ
İŞ GÜVENLİK ANALİZİ UYLAMA ÖRNEĞİ
İŞ GÜVENLİK ANALİZİ UYLAMA ÖRNEĞİ
ADIM II
İŞ GÜVENLİK ANALİZİ UYLAMA ÖRNEĞİ
ADIM III
İŞ GÜVENLİK ANALİZİ UYLAMA ÖRNEĞİ
ADIM IV
HATA TÜRLERİ VE ETKİ
ANALİZLERİ YÖNTEMİ
(Failure Modes And Effects AnalysisFMEA)
HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZLERİ YÖNTEMİ
(Failure Modes And Effects Analysis-FMEA)
Bu yöntem, tasarım, proses, sistem ve hizmet ile ilgili
bilinen ve/veya olası hataları, yanlışları ve problemleri
müşteriye ulaşmadan belirlemeyi tanımlamayı ve ortadan
kaldırmayı amaçlayan mühendislik tekniğidir. Proses
güvenliğini iyileştirmek ve güvenli donanım kullanımını
artırmak için önerilmektedir. Kısaca, FMEA genellikle parça
ve ekipmanların analizine dayanır.
İnsanların, makinaların, malzemelerin, yöntemlerin ve
benzeri ürün veya hizmet faktörlerinin istenen performans
ve özellikleri sağlayamamasından dolayı çıktılarda meydana
gelen istenmeyen değişmelere hata denilmektedir.
FMEA
Bir HTEA’nin uygulanmasını gerektiren durumlar:
- Emniyet, güvenlik ile ilgili parça ve fonksiyonlar söz konusu
olduğunda,
- Ağır ve yüksek maliyet ile sonuçlanabilecek hata
durumlarında,
- Yeni ürün veya proses geliştirmelerinde,
- Yeni teknoloji, malzeme ve proseslerde,
- Önemli tasarım ve proses değişikliklerinde,
- Mevcut ürünlerin yeni uygulama alanlarında,
Kalite açısından yüksek risk beklentisi olan problemli parça ve
proseslerde uygulanmaktadır.
FMEA
HTEA ilk olarak A.B.D. ordusunda uçuş kontrol
sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılmıştır. Bu
amaçla 1949‟da ilk olarak “Hata Türleri, Etkileri ve
Kritiği Analiz Etmek İçin Prosedürler” el kitabı
yayınlanmış, sistem ve ekipman arızalarının etkilerini
belirleyecek güvenirlilik analiz tekniği olarak
geliştirilmiştir. 1960‟lı yıllarda A.B.D. havacılık
sanayinde kullanılmaya başlanmıştır. İşletmelerde ise
ilk Ford otomobil işletmesince kullanılmıştır.
FMEA AMACI
HTEA tekniğinin amaçlarını şöyle sıralamak mümkündür:
-Ürün veya proseste oluşabilecek hata türlerini, etkilerini ve
kritiklerini kararlaştırmak
-Ürün veya proseste oluşabilecek potansiyel hataları önceden
belirleyerek bu hataların oluşmasını engellemek
- Nihai ürünün müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşıladığından
emin olmak için, planlanan imalat ve montaj prosesleriyle
bağlantılı olarak bir ürünün tasarım karakteristiklerini analiz
etmek
FMEA AMACI
- Potansiyel hata türleri belirlendiğinde, onları ortadan
kaldırmak için düzeltici önlemleri almak veya sürekli bir şekilde
onların oluşma potansiyellerini azaltmak ve böylece ürünün
geliştirilmesini sağlamak
- Montaj veya imalat prosesi için sistemin dayandığı neden ve
ilkeleri de dokümante etmek
- Titizlikle uygulandığı durumlarda, bir HTEA proses
geliştirilmesinde mühendislerin düşüncelerini (deneyim ve
geçmişteki problemlere dayanarak mantık örgüsü içinde yanlış
gidebilecek her birimin analizini içeren) özetlemek.
Hata Türü ve Etkileri Analizi’nin Türleri
En yaygın kullanılanları:
1.Sistem Hata Türü ve Etkileri Analizi (Sistem HTEA): Global
sistem fonksiyonlarına odaklanır. Özellikle sistemin, alt
sistemle olan etkileşimlerini inceler. Çalışmalar Sistem
Mühendisliği liderliğinde yürütülür. Konsept tasarım
aşamasında uygulanır ve alt sistem/bileşenlerin Tasarım Hata
Türü ve Etkileri Analizi’ne girdi sağlar.
2. Tasarım Hata Türü ve Etkileri Analizi (Tasarım HTEA): Alt
sistem ve bileşenlerin tasarım fonksiyonlarına odaklanır.
Belirlenmiş olan tasarımı detaylı olarak inceler. Çalışmalar
Tasarım Mühendisliği liderliğinde yürütülür. Proses Hata Türü
ve Etkileri Analizi’ne girdi sağlar.
Hata Türü ve Etkileri Analizi’nin Türleri
3. Proses Hata Türü ve Etkileri Analizi (Proses HTEA): Alt
sistem ve bileşenlerin üretim fonksiyonlarına odaklanır.
Belirlenmiş olan prosesi detaylı olarak inceler. Çalışmalar
Üretim Mühendisliği liderliğinde yürütülür.
4. Hizmet Hata Türü ve Etkileri Analizi (Hizmet HTEA): Hizmet
fonksiyonları üzerine odaklanır.
5. Yazılım Hata Türü ve Etkileri Analizi (Yazılım HTEA):
Bilgisayar yazılımlarının fonksiyonları üzerine odaklanır.
Hata Türü ve Etkileri Analizi’nin Türleri
6. Ekipman Hata Türü ve Etkileri Analizi (Ekipman HTEA):
Proseste kullanılan ekipmanlar üzerine odaklanır. Özellikle “7
Büyük Kayıp” incelenir; büyük arızalar, küçük arıza ve
durmalar, makine ayarları, kapasite düşümü, başlangıç
kayıpları, hatalı parçalar ve takımlandırma. Proses Hata Türü
ve Etkileri Analizi’ni desteklemek amacı ile kullanılır.
7. Çevre Hata Türü ve Etkileri Analizi (Çevre HTEA) – Ford
firmasına özel: Ürün, proses ve ekipmanların çevresel etkileri
üzerine odaklanır. Hammadde üretiminden, ürünün kullanım
ömrü sonuna kadar geçen tüm yasam çevrimi incelenir.
FMEA
Sonuç; FMEA hem hata önlem
tekniği hem de sürekli iyileştirmeyi ve
gelişimi sağlayan bir tekniktir.
FMEA STANDARDI
TS EN 60812 SİSTEM GÜVENİRLİĞİ
İÇİN ANALİZ TEKNİKLERİ - BAŞARISIZLIK
MODU VE ETKİLERİN ANALİZİ İÇİN İŞLEM
FMEA
PROSÜDÜRÜ
Her bir proses veya sistem bileşeninin etiketleyin
Her bir bileşenin fonksiyonlarını listeleyin
Potansiyel hata türlerini listeleyin
Hatanın etkilerini tanımlayın
Hatanın şiddetini tanımlayın
Hatanın olasılığını tanımlayın
Hatayı yakalama(bulma) oranını tanımlayın
Risk değerini belirleyin (olasılık x şiddetx bulma oranı)
En yüksek riskten başlayarak azaltmak için harekete geçin
FMEA
Etki
Şiddetin Açıklanması
Şiddetin
Derecesi
Tehlike Uyarısı Olmadan
Yasal düzenlemelere uygun değil, felakete yol açabilecek etkiye
sahip ve uyarısız gelen hata
Tehlike Uyarısı
Yasal düzenlemelere uygun değil, yüksek hasara ve toplu ölümlere
yol açabilecek etkiye sahip hata
9
Çok yüksek
Sistemin tamamen hasar görmesini sağlayan yıkıcı etkiye sahip ağır
yaralanma, 3. derece yanık, ölüm vb. etkiye sahip hata
8
Yüksek
Ekipmanın tamamen hasar görmesi, zehirlenme, 3. derece yanık,
ölüm vb. etkiye sahip hata
7
Orta
Sistemin performansını etkileyen, uzuv ve organ kaybı, kanser vb.
yol açan hata
6
Düşük
Kırık, iş görmezlik, 2. derece yanık vb. etkiye sahip hata
5
Çok Düşük
Hafif yaralanmalar ile kısa süreli rahatsızlıklara neden olan hata
4
Küçük
Sistemin çalışmasını yavaşlatan hata
3
Çok Küçük
Sistemin çalışmasında kargaşaya yol açan hata
2
Hiçbiri
Kayda değer hiçbir etkisi yok
1
10
FMEA
Şiddet derecesi
9 ve 10 olduğu
zaman çalışmayı
durdur.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ
KONTROL ET!
FMEA
Hatanın
Olasılığı
Çok yüksek,hata sürekli
Yüksek, hata sık sık
Orta, hata ara sıra
Düşük, hata az sayıda
Olası değil, hata olası değil
Olasılığın Açıklanması
Derecesi
1000 araç /ürün başına 100 tanesinden daha fazlasında hata
10
1000 araç /ürün başına 50 sinde hata
9
1000 araç /ürün başına 20 sinde hata
8
1000 araç /ürün başına 10 unda hata
7
1000 araç /ürün başına 5 inde hata
6
1000 araç /ürün başına 2 sinde hata
5
1000 araç /ürün başına 1 inde hata
4
1000 araç /ürün başına 0,5 inde hata
3
1000 araç /ürün başına 0,1 inde hata
2
 0.01 1000 araç /ürün başına 0,01 inden daha az hata
1
FMEA
Hatanın Yakalanması
Açıklanma
Derecesi
Hemen hemen kesin
Tasarımda,hatanın potansiyel
nedeni, bir sonraki hata
modunda kesin yakalanacaktır
1
Çok Yüksek
Tasarımda,hatanın potansiyel
nedeni, bir sonraki hata
modunda yakalanması çok
yüksek
2
Yüksek
Hatanın yakalanması yüksek
3
Orta Yüksek
Hatanın yakalanması orta
yükseklikte
4
Orta
Hatanın yakalanması orta
şansta
5
Düşük
Hatanın yakalanması düşük
şans
6
Çok Düşük
Hatanın yakalanması çok düşük
şans
7
Uzak
Hatanın yakalanması şansı uzak
8
Çok Uzak
Hatanın yakalanması şansı çok
uzak
9
Hemen hemen belirsiz
Hata tespit edilemez, veya hata
yok
10
FMEA
Hatanın türü
Hatanın etkisi
Hatanın sonucu
FMEA
• Şiddet
1 = Ciddi değil,
10 = Çok ciddi
• Olasılık
1 = Olası değil,
10 = Olasılığı yüksek
• Yakalama(Hatayı bulma, keşfedilebilirlik)
1 = Bulma olası,
Şiddet
X
Olasılık
10 = Bulma olası değil
X
Keşfedilebilirlik
=
Risk Değeri(RÖG)
(Risk Öncelik Göstergesi)
Risk Öncelik Göstergesi (RÖG), belirlenen Şiddeti (Ş), ortaya çıkma olasılığı (O), ve keşfedilebilirlik
(K) değerlerinin çarpılması sonucu elde edilen bir değerdir.
Hata Türü ve Etkileri Analizi’nin Türleri
- RÖG < 40 ise önlem almaya gerek yoktur.
- 40 ≤ RÖG ≤ 100 önlem alınmasında fayda vardır.
- RÖG > 100 ise mutlaka önlem alınması gerekir.
Genel yapılan uygulamalarda ise RÖG > 100 olan hatalar
düzeltici önlem alınması gereken risk taşıyan hatalardır.
100’ün üzerindeki en büyük değer en fazla risk taşıyacağından
öncelikle ele alınacak hatayı verir.
Hata Türü ve Etkileri Analizi’nin Türleri
Uygulamalarda RÖG ile ilgili rastlanan durumlardan biri de farklı
hataların aynı RÖG değerine sahip olmasıdır. Aynı RÖG değerine
sahip iki veya daha fazla hata varsa, öncelikle şiddeti ve sonra da
keşfedilebilirlik değeri yüksek olan ele alınmalıdır.
Ağırlığı yüksek olan hata önceliklidir, çünkü bu değer hatanın
etkisini göstermektedir. Keşfedilebilirlik, ortaya çıkma
değerinden daha önemlidir çünkü burada söz konusu olan
hatanın müşteriye ulaşmasıdır.
Ayrıca şiddet değeri 9-10 olan tüm hata türleri için RÖG değerine
bakılmaksızın önlem alınması önerilmektedir. Ayrıca şiddet
değeri 5-8 arası olup, olasılık değeri 4 ve üzerindeyse aynı şekilde
bu hatalara da özel ilgi gösterilmesi önerilmektedir.
TASARIM FMEA ANALİZ FORMU ÖRNEĞİ
FMEA
Diamonyumfosfat üretim hattında yer alan valf ile ilgili FMEA örneği.
VALF
FMEA
HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZLERİ YÖNTEMİ (FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSİS-FMEA)
DEĞERLENDİRME FORMU
Firma Adı
: XXX A.Ş.
Bölüm
: Üretim
Faaliyet
Analiz No
:
1
Tarih
:
…./…./……
:
T.B.
Risk Değerlendirmesini
Yapan/Yapanlar
: Forklift Kullanımı
Yeni
Tehlikenin
Kaynağı
(Proses/Parça/Fonksiyon)
Tehlikenin
Tanımlanması
Hata Türü
Etkileri
Olasılık
Şiddet
Bulma
Risk
Seviyesi
Fosforik asit
reaktöre aşırı
gidebilir.
Yüksek basınç ve
yüksek sıcaklıkta
reaktörde amino
Fosforik asit
beslenme oranı
Fosforik asit çözelti
çözeltisinin
Hata, açık aynı zamanda
hattında yer alan valf plansız reaktöre kalması yükselebilir.
girmesi
Belirlenen üretim
dışında ürün
oluşabilir(örneğin
yüksek asit
konsantrasyonlu
olması)
5
6
4
120
Düzetici Faaliyetler
Mevcut Önlemler
Tavsiye Edilen İlave
Önlemler
Fosforik asit
hattında indikatör
kullanmak
Sistemde yüksek
fosforik asit akışında
alarm veya otomatik
kapama
Emniyet valfinin
atmosfere açık
olması (tahliye)
Reaktörde yüksek
basınç ve yüksek
sıcaklığa ulaştığında
alarm veya sistemin
kendisini kapatması
Operatörün
reaktörü çalışması
esnasında
Periyodik bakım ve
gözlemlemesi
valfin yeterince
denetimi
Olasılık
Şiddet
1
6
Revize
Bulma
Risk
Seviyesi
Sorumlu
Personel
1
6
AB
FMEA
HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZLERİ YÖNTEMİ (FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSİS-FMEA)
DEĞERLENDİRME FORMU
Firma Adı
: XXX A.Ş.
Bölüm
: Üretim
Faaliyet
Analiz No
:
1
Tarih
:
…./…./……
:
T.B.
Risk Değerlendirmesini
Yapan/Yapanlar
: Forklift Kullanımı
Yeni
Tehlikenin
Kaynağı
(Proses/Parça/Fonksiyon)
Tehlikenin
Tanımlanması
Hata Türü
Etkileri
Olasılık
Şiddet
Bulma
Risk
Seviyesi
Fosforik asit
reaktöre aşırı
gidebilir.
Yüksek basınç ve
yüksek sıcaklıkta
reaktörde amino
Fosforik asit
beslenme oranı
Fosforik asit çözelti
çözeltisinin
Hata, açık aynı zamanda
hattında yer alan valf plansız reaktöre kalması yükselebilir.
girmesi
Belirlenen üretim
dışında ürün
oluşabilir(örneğin
yüksek asit
konsantrasyonlu
olması)
5
6
4
120
Düzetici Faaliyetler
Mevcut Önlemler
Tavsiye Edilen İlave
Önlemler
Fosforik asit
hattında indikatör
kullanmak
Sistemde yüksek
fosforik asit akışında
alarm veya otomatik
kapama
Emniyet valfinin
atmosfere açık
olması (tahliye)
Reaktörde yüksek
basınç ve yüksek
sıcaklığa ulaştığında
alarm veya sistemin
kendisini kapatması
Operatörün
reaktörü çalışması
esnasında
Periyodik bakım ve
gözlemlemesi
valfin yeterince
denetimi
Olasılık
Şiddet
1
6
Revize
Bulma
Risk
Seviyesi
Sorumlu
Personel
1
6
AB
FMEA
HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZLERİ YÖNTEMİ (FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSİS-FMEA)
DEĞERLENDİRME FORMU
Firma Adı
: XXX A.Ş.
Bölüm
: Üretim
Faaliyet
Analiz No
:
1
Tarih
:
…./…./……
:
T.B.
Risk Değerlendirmesini
Yapan/Yapanlar
: Forklift Kullanımı
Yeni
Tehlikenin
Kaynağı
(Proses/Parça/Fonksiyon)
Tehlikenin
Tanımlanması
Hata Türü
Etkileri
Olasılık
Şiddet
Bulma
Risk
Seviyesi
Fosforik asit
reaktöre aşırı
gidebilir.
Yüksek basınç ve
yüksek sıcaklıkta
reaktörde amino
Fosforik asit
beslenme oranı
Fosforik asit çözelti
çözeltisinin
Hata, açık aynı zamanda
hattında yer alan valf plansız reaktöre kalması yükselebilir.
girmesi
Belirlenen üretim
dışında ürün
oluşabilir(örneğin
yüksek asit
konsantrasyonlu
olması)
5
6
4
120
Düzetici Faaliyetler
Mevcut Önlemler
Tavsiye Edilen İlave
Önlemler
Fosforik asit
hattında indikatör
kullanmak
Sistemde yüksek
fosforik asit akışında
alarm veya otomatik
kapama
Emniyet valfinin
atmosfere açık
olması (tahliye)
Reaktörde yüksek
basınç ve yüksek
sıcaklığa ulaştığında
alarm veya sistemin
kendisini kapatması
Operatörün
reaktörü çalışması
esnasında
Periyodik bakım ve
gözlemlemesi
valfin yeterince
denetimi
Olasılık
Şiddet
1
6
Revize
Bulma
Risk
Seviyesi
Sorumlu
Personel
1
6
AB
FMEA
HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZLERİ YÖNTEMİ (FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSİS-FMEA)
DEĞERLENDİRME FORMU
Firma Adı
: XXX A.Ş.
Bölüm
: Üretim
Faaliyet
Analiz No
:
1
Tarih
:
…./…./……
:
T.B.
Risk Değerlendirmesini
Yapan/Yapanlar
: Forklift Kullanımı
Yeni
Tehlikenin
Kaynağı
(Proses/Parça/Fonksiyon)
Tehlikenin
Tanımlanması
Hata Türü
Etkileri
Olasılık
Şiddet
Bulma
Risk
Seviyesi
Fosforik asit
reaktöre aşırı
gidebilir.
Yüksek basınç ve
yüksek sıcaklıkta
reaktörde amino
Fosforik asit
beslenme oranı
Fosforik asit çözelti
çözeltisinin
Hata, açık aynı zamanda
hattında yer alan valf plansız reaktöre kalması yükselebilir.
girmesi
Belirlenen üretim
dışında ürün
oluşabilir(örneğin
yüksek asit
konsantrasyonlu
olması)
5
6
4
120
Düzetici Faaliyetler
Mevcut Önlemler
Tavsiye Edilen İlave
Önlemler
Fosforik asit
hattında indikatör
kullanmak
Sistemde yüksek
fosforik asit akışında
alarm veya otomatik
kapama
Emniyet valfinin
atmosfere açık
olması (tahliye)
Reaktörde yüksek
basınç ve yüksek
sıcaklığa ulaştığında
alarm veya sistemin
kendisini kapatması
Operatörün
reaktörü çalışması
esnasında
Periyodik bakım ve
gözlemlemesi
valfin yeterince
denetimi
Olasılık
Şiddet
1
6
Revize
Bulma
Risk
Seviyesi
Sorumlu
Personel
1
6
AB
FMEA
HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZLERİ YÖNTEMİ (FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSİS-FMEA)
DEĞERLENDİRME FORMU
Firma Adı
: XXX A.Ş.
Bölüm
: Üretim
Faaliyet
: Forklift Kullanımı
KABUL EDİLEMEZ,
HEMEN ÖNLEM
ALINMALI
Analiz No
:
1
Tarih
:
…./…./……
:
T.B.
Risk Değerlendirmesini
Yapan/Yapanlar
Yeni
Tehlikenin
Kaynağı
(Proses/Parça/Fonksiyon)
Tehlikenin
Tanımlanması
Hata Türü
Etkileri
Olasılık
Şiddet
Bulma
Risk
Seviyesi
Fosforik asit
reaktöre aşırı
gidebilir.
Yüksek basınç ve
yüksek sıcaklıkta
reaktörde amino
Fosforik asit
beslenme oranı
Fosforik asit çözelti
çözeltisinin
Hata, açık aynı zamanda
hattında yer alan valf plansız reaktöre kalması yükselebilir.
girmesi
Belirlenen üretim
dışında ürün
oluşabilir(örneğin
yüksek asit
konsantrasyonlu
olması)
5
6
4
120
Düzetici Faaliyetler
Mevcut Önlemler
Tavsiye Edilen İlave
Önlemler
Fosforik asit
hattında indikatör
kullanmak
Sistemde yüksek
fosforik asit akışında
alarm veya otomatik
kapama
Emniyet valfinin
atmosfere açık
olması (tahliye)
Reaktörde yüksek
basınç ve yüksek
sıcaklığa ulaştığında
alarm veya sistemin
kendisini kapatması
Operatörün
reaktörü çalışması
esnasında
Periyodik bakım ve
gözlemlemesi
valfin yeterince
denetimi
Olasılık
Şiddet
1
6
Revize
Bulma
Risk
Seviyesi
Sorumlu
Personel
1
6
AB
FMEA
HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZLERİ YÖNTEMİ (FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSİS-FMEA)
DEĞERLENDİRME FORMU
Firma Adı
: XXX A.Ş.
Bölüm
: Üretim
Faaliyet
Analiz No
:
1
Tarih
:
…./…./……
:
T.B.
Risk Değerlendirmesini
Yapan/Yapanlar
: Forklift Kullanımı
Yeni
Tehlikenin
Kaynağı
(Proses/Parça/Fonksiyon)
Tehlikenin
Tanımlanması
Hata Türü
Etkileri
Olasılık
Şiddet
Bulma
Risk
Seviyesi
Fosforik asit
reaktöre aşırı
gidebilir.
Yüksek basınç ve
yüksek sıcaklıkta
reaktörde amino
Fosforik asit
beslenme oranı
Fosforik asit çözelti
çözeltisinin
Hata, açık aynı zamanda
hattında yer alan valf plansız reaktöre kalması yükselebilir.
girmesi
Belirlenen üretim
dışında ürün
oluşabilir(örneğin
yüksek asit
konsantrasyonlu
olması)
5
6
4
120
Düzetici Faaliyetler
Mevcut Önlemler
Tavsiye Edilen İlave
Önlemler
Fosforik asit
hattında indikatör
kullanmak
Sistemde yüksek
fosforik asit akışında
alarm veya otomatik
kapama
Emniyet valfinin
atmosfere açık
olması (tahliye)
Reaktörde yüksek
basınç ve yüksek
sıcaklığa ulaştığında
alarm veya sistemin
kendisini kapatması
Operatörün
reaktörü çalışması
esnasında
Periyodik bakım ve
gözlemlemesi
valfin yeterince
denetimi
Olasılık
Şiddet
1
6
Revize
Bulma
Risk
Seviyesi
Sorumlu
Personel
1
6
AB
FMEA
HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZLERİ YÖNTEMİ (FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSİS-FMEA)
DEĞERLENDİRME FORMU
Firma Adı
: XXX A.Ş.
Bölüm
: Üretim
Faaliyet
Analiz No
:
1
Tarih
:
…./…./……
:
T.B.
Risk Değerlendirmesini
Yapan/Yapanlar
: Forklift Kullanımı
Yeni
Tehlikenin
Kaynağı
(Proses/Parça/Fonksiyon)
Tehlikenin
Tanımlanması
Hata Türü
Etkileri
Olasılık
Şiddet
Bulma
Risk
Seviyesi
Fosforik asit
reaktöre aşırı
gidebilir.
Yüksek basınç ve
yüksek sıcaklıkta
reaktörde amino
Fosforik asit
beslenme oranı
Fosforik asit çözelti
çözeltisinin
Hata, açık aynı zamanda
hattında yer alan valf plansız reaktöre kalması yükselebilir.
girmesi
Belirlenen üretim
dışında ürün
oluşabilir(örneğin
yüksek asit
konsantrasyonlu
olması)
5
6
4
120
Düzetici Faaliyetler
Mevcut Önlemler
Tavsiye Edilen İlave
Önlemler
Fosforik asit
hattında indikatör
kullanmak
Sistemde yüksek
fosforik asit akışında
alarm veya otomatik
kapama
Emniyet valfinin
atmosfere açık
olması (tahliye)
Reaktörde yüksek
basınç ve yüksek
sıcaklığa ulaştığında
alarm veya sistemin
kendisini kapatması
Operatörün
reaktörü çalışması
esnasında
Periyodik bakım ve
gözlemlemesi
valfin yeterince
denetimi
Olasılık
Şiddet
1
6
Revize
Bulma
Risk
Seviyesi
Sorumlu
Personel
1
6
AB
FMEA
HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZLERİ YÖNTEMİ (FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSİS-FMEA)
DEĞERLENDİRME FORMU
Firma Adı
: XXX A.Ş.
Bölüm
: Üretim
Faaliyet
Analiz No
:
1
Tarih
:
…./…./……
:
T.B.
Risk Değerlendirmesini
Yapan/Yapanlar
: Forklift Kullanımı
Yeni
Tehlikenin
Kaynağı
(Proses/Parça/Fonksiyon)
Tehlikenin
Tanımlanması
Hata Türü
Etkileri
Olasılık
Şiddet
Bulma
Risk
Seviyesi
Fosforik asit
reaktöre aşırı
gidebilir.
Yüksek basınç ve
yüksek sıcaklıkta
reaktörde amino
Fosforik asit
beslenme oranı
Fosforik asit çözelti
çözeltisinin
Hata, açık aynı zamanda
hattında yer alan valf plansız reaktöre kalması yükselebilir.
girmesi
Belirlenen üretim
dışında ürün
oluşabilir(örneğin
yüksek asit
konsantrasyonlu
olması)
5
6
4
120
Düzetici Faaliyetler
Mevcut Önlemler
Tavsiye Edilen İlave
Önlemler
Fosforik asit
hattında indikatör
kullanmak
Sistemde yüksek
fosforik asit akışında
alarm veya otomatik
kapama
Emniyet valfinin
atmosfere açık
olması (tahliye)
Reaktörde yüksek
basınç ve yüksek
sıcaklığa ulaştığında
alarm veya sistemin
kendisini kapatması
Operatörün
reaktörü çalışması
esnasında
Periyodik bakım ve
gözlemlemesi
valfin yeterince
denetimi
Olasılık
Şiddet
1
6
Revize
Bulma
Risk
Seviyesi
Sorumlu
Personel
1
6
AB
FMEA ÖRNEĞİ (Hizmet Kalitesine Yönelik)
FMEA ÖRNEĞİ (Hizmet Kalitesine Yönelik)
TEHLİKE VE İŞLETİLEBİLME
ÇALIŞMASI ANALİZİ
(Hazard and Operability studiesHAZOP)
TEHLİKE VE İŞLETİLEBİLME ÇALIŞMASI ANALİZİ
(Hazard and Operability studies-HAZOP)
Tehlike ve işletilebilme çalışması,
kişisel ve donanım risklerini temsil
edecek
şekilde
problemlerin
tanımlanması ve değerlendirmesi için
proses ve işletmede bir plan
doğrultusunda düzenli ve sistematik
olarak açıklanmasıdır.
TEHLİKE VE İŞLETİLEBİLME ÇALIŞMASI ANALİZİ
(Hazard and Operability studies-HAZOP)
HAZOP tekniği ilk kimya proses
sistemleri için geliştirildi. Fakat daha
sonra diğer tür sistemlerde de aynı
zamanda kompleks yazılım ve
işletmelerde de geniş kullanım alanı
buldu.
Kantitatif bir teknik olup, multi disipliner bir ekip tarafından,
kaza odaklarının saptanması, analizleri ve ortadan
kaldırılmaları için uygulanır.
TEHLİKE VE İŞLETİLEBİLME ÇALIŞMASI ANALİZİ
(HAZOP)
Belirli anahtar ve kılavuz kelimeler kullanarak yapılan
sistemli bir beyin fırtınası çalışmasıdır. Çalışmaya
katılanlara, belli bir yapıda sorular sorulup, bu olayların
olması veya olmaması halinde ne gibi sonuçların ortaya
çıkacağı sorulur.
Bu tarz çalışmalarda örneğin; çeklist, what-if, olay ağacı
ve hata ağacı analizleri kullanılarak daha detaylı
çalışmaya ihtiyaç olabilir. Kompleks bir çalışma sistemi
olmadığından diğer uygun tekniklerle birleştirilerek
kullanılır.
TEHLİKE VE İŞLETİLEBİLME ÇALIŞMASI ANALİZİ
(HAZOP)
Proses denetimine yardımcı olmak maksadıyla,
tehlikeli sapmaları normal değerlerle karşılaştırmak için
anahtar kelimeler kullanılır; bu grup “fazla”, “az”, “hiç”,
gibi kelimeleri içerir. Bu anahtar kelimeler basınç,
sıcaklık, akış gibi parametrelerin (kılavuz kelimeler)
durumlarını nitelemek için kullanılır.
Her bir durumda analist; sebepler, sonuçlar,
belirleme metotları ve düzeltici hareketler ile tanımlama
yapar.
HAZOP
PRENSİBİ
NEDEN
SAPMA
(Standart koşul
ve amaçtan )
SONUÇLAR
(önemsiz, önemli
felaket)
-tehlike
-işletme zorluklar
*Sistemde her bir bölüm (parça) kelimelerle incelenir : Akış oranı,akış
miktarı,sıcaklık, viskozite, bileşenler, vb.
HAZOP
TEMEL REHBER KELİME VE ANLAMI
ANAHTAR KELİMELER
ANLAMI
FAZLA (MORE)
Kantitatif Çoğalma
AZ (LESS)
Kantitatif Azalma
HİÇ (NONE)
Mevcut Değil
Ters (Reverce)
Öngörülen Yönün Aksine
PARÇASI (PART OF)
Sistemin
Bir
Gerekenden Farklı
...Kadar İyi (As Well As)
Aynı Derecede
...DAN BAŞKA (OTHER
THAN)
Tamamen Farklı
Bölümü
Olması
HAZOP
KILAVUZ KELİMELER
• Akış
• Basınç
• Sıcaklık
• Viskozite
• Seviye, Kompozisyon veya Durum
• Reaksiyon
• Zaman
• Sıra
HAZOP
HAZOP takımı, öncelikle prosesin veya operasyon adımının bir değişkenini seçer,
anahtar kelimeleri kullanarak anlamlı tehlikeli sapmayı belirler. Tanımlanan
sapma için neden araştırması ve paralel olarak sonuç araştırması yapılır.
PROSESİN VEYA OPERASYONUN BİR BÖLÜMÜNÜ
FİZİKSEL PARAMETRELER
KİMYASAL PARAMETRELER
HAZOP SAPMA MATRİKSİ
(ANAHTAR KELİMELER + KLAVUZ KELİMELER)
TEHLİKELİ SAPMA
NEDEN
ARAŞTIRMASI
SONUÇ
ARAŞTIRMASI
HAZOP
SAPMA HİPOTEZİ
FİZİKSEL
PARAMETRELER
ANAHTAR + KILAVUZ
KELİME
KELİME
KİMYASAL
PARAMETRELER
 KILAVUZ KONU
HAZOP
ÖRNEK ANAHTAR
KELİMELER






ÖRNEK KILAVUZ
KELİMELER
HİÇ (None)

FAZLA (More)

AZ (Less)

PARÇASI (Part of)

GERİ (Back)

…DAN BAŞKA (Other than) 
AKIŞ
BASINÇ
SICAKLIK
VİSKOZİTE
AĞIRLIK
KONSANTRASYON
HAZOP
Kullanılan
Deyim
Anlamı
Hata Tipi
hiç
az
çok
geri
…den başka
parçası
mevcut değil
kantitatif azalma
kantitatif çoğalma
öngörülen yönün aksine
tamamen farklı
sistemin bir bölümü
olması gerekenden farklı
sıvı borudan hiç akmıyor
sıvının hızı veya basıncı çok az
sıvının hızı veya basıncı çok fazla
sıvının akış yönü ters
istenilen sonuçtanfarklı
bazı komponentler eksik
HAZOP
ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ
G
Tanımlama
- Kapsam ve amacın tanımlanması
- Sorumlulukların tanımlanması
- Takımın seçilmesi
Hazırlık
- Çalışma planı
vv
- Verilerin toplanması
- Kayıtların alınma şeklinde anlaşma
- Zaman tahmini
-Programın düzenlenmesi
HAZOP
ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ
Açıklama
- Sistemin bölümlere ayrılması
- Bir bölümün seçilmesi
- Her bir parçayı rehber kelimeler kullanarak sapmaları
tanımlama
- Çok önemli problemlerin olup olmayacağını tanımlama
-Mekanizmadaki gösterge, alarm ve korumaların tanımlanması
- Olası çözüm/hafifletici önlemleri tanımlama
-Yapılacakların kabul edilmesi
-Sistemin her bir bölümü ve her bir bileşeni için tekrarlama
Dokümantasyon ve işlem takibi
- Açıklamaları kaydedilmesi
- Dokümanın imzalanması
- Çalışma raporunun oluşturulması
-Yapılacakları takibi ve uygulanması
-Eğer gerekli ise sistemin herhangi bir parçası için yeniden
çalışma
-Nihai raporu oluşturmak
HAZOP UYGULAMA REHBERİ
CEI IEC 61882 Hazard and operability
studies (HAZOP studies)-Application
Guide”, 2001
HAZOP
ÖRNEK UYGULAMA
Buhar Vanası
V3
atm
Yağ Giriş Vanası
V1
Vakum Vanası V2
Spent Katalist Giriş Vanası
V7
V5
VR3
VR1
Yüksek Basınç Buhar Giriş Vanası
Hidrojen gazı giriş vanası
30T04 / V1 18 Ara tank vanası
V9
buhar
Soğutma suyu geri dönüş vanası
Yağ Çıkış Vanası
kondensatör
V6
V10
V8
V11
soğutma
kulesi
Soğutma suyu giriş vanası
Yağ Çıkışı
P1
Yağ Çıkış Pompası
Hidrojenasyon proses örneği
HAZOP
ÖRNEK UYGULAMA
Havalandırma
Reaktör
Madde B (yağ)
Pompa A
Madde A (H2)
Pompa B
Taşma
Ürün C
Hidrojenasyon proses örneği (sadeleştirilmiş hali)
HAZOP
ÖRNEK UYGULAMA
Hidrojenasyon prosesinde sıvı yağ hidrojenle
doyurularak katılaştırılması sağlanmaktadır. Katalizör
olarak nikel kullanılmaktadır.
Tehlikeli madde olarak hidrojen görülmektedir.
Yanıcı/parlayıcı/patlayıcı özelliklere sahiptir.
Rehber
kelimeler
değerlendirilmiştir.
kullanılarak
hidrojen
HAZOP ÖRNEK UYGULAMA
HAZOP ÖRNEK UYGULAMA
HAZOP ÖRNEK UYGULAMA
HAZOP ÖRNEK UYGULAMA
HAZOP ÖRNEK UYGULAMA
HAZOP ÖRNEK UYGULAMA
TEŞEKKÜR EDERİM