маркетинг на взаимоотношенията

Download Report

Transcript маркетинг на взаимоотношенията

Slide 1

МАРКЕТИНГ НА
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА

„МЕСТНА ВЛАСТ – СТРУКТУРИ
НА ГРАЖДАНСКОТО
ОБЩЕСТВО“
Доц. д-р Е. Станимиров


Slide 2

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗБОРА НА ТЕМА


структурите на гражданското общество (СГО) в
РБългария не са достатъчно развити - в тази посока
има неусвоен потенциал.
взаимоотношенията на местните власти със СГО не се
управляват правилно - дори могат да се определят като
хаотични.

маркетингът има своето място за постигане на баланс
в отношенията „местна власт – СГО“ и за по-добро
позициониране на всяка от страните в публичното
пространство.


Slide 3

ОСНОВНА ТЕЗА


Базово условие за социално-икономическо развитие на

всяка територия е наличието на ДИАЛОГ и
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ между институции, организации и
други субекти. Ефективността на взаимодействията зависи

от познаване на особеностите и ТИПОВЕТЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, доколкото това позволява
логично да се обяснява, да се предсказва и да се
УПРАВЛЯВА ПОВЕДЕНИЕТО на отделните субекти
при работа в МРЕЖИ.


Slide 4

СТРУКТУРА НА ЛЕКЦИЯТА


Същност на маркетинга на взаимоотношенията (МВ).Роля на МВ за интегрирано развитие на териториите.Типология на взаимоотношенията „общинска власт –

структури на гражданското общество (СГО)“.


Slide 5

СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА НА
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА


Slide 6

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Взаимоотношенията не могат да се разглеждат само
като интер-организационен феномен (т.е. „индивид –
система“ или „система – система“), като се
пренебрегват интра-организационните му проявления.

СГО представляват организации, в които отделни
субекти си взаимодействат по повод постигане на
определени цели.


Slide 7

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ – ОБЩИ
ПОЛОЖЕНИЯ
 Не
е
икономически
обосновано
общинските
администрации или НПО да поддържат пълен набор от
възможни взаимоотношения.

 Управление на взаимоотношенията – чрез формиране
на портфейл от взаимоотношения.

 Не всяко взаимоотношение добавя стойност - не всяка
взаимовръзка представлява стратегически ресурс.


Slide 8

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА СА РЕСУРС, КОГАТО ...


в дългосрочен план балансът „вложено –
получено“ за съответното взаимоотношение е
положителен;
довеждат до подобряване
(пазарно, финансово и др.);

на

състоянието

предизвикват увеличаване удовлетвореността
на партньорите;
създават
условия
организацията;

за

образоване

довеждат до намаляване на несигурността.

на


Slide 9

ДА ЗАПОМНИМ !!!


Взаимоотношенията „общинска власт – СГО“ не са
типичен пример за пазарни отношения, защото често

при тях се наблюдава влагане на средства и усилия в
придобиване на идиосинкратични ресурси (т.е. ресурси,
които имат малка или нямат никаква стойност извън

взаимовръзката). Това се налага от необходимостта да
се постига „взаимна адаптация“ за поддържане и
развитие на взаимоотношенията.


Slide 10

МАРКЕТИНГ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА


МВ се възприема като поредица от активности,
ориентирани към установяване, развитие, поддържане
и прекратяване на взаимоотношения.
МВ представлява непрекъснат процес на коопериране
чрез система от дейности и програми с всички
партньори, с цел създаване и увеличаване на общите
ползи при по-ниски разходи.

Цел на МВ - да стимулира диалога и да активира
взаимодействието между институции, организации и
отделни лица.


Slide 11

МВ се отнася до съвкупност от връзки с различни
партньори, което изисква системно управление на
портфейл от взаимоотношения в рамките на определена
МРЕЖА.
ОБЩИ ЦЕЛИ

ДОВЕРИЕ

СЪГЛАСИЕ

СПОДЕЛЕНИ
ЦЕННОСТИ

МОТИВАЦИЯ

ПАРТНЬОРСТВО


Slide 12

КОМПЕТЕНЦИИ

МОТИВАЦИЯ

АНГАЖИРАНОСТ

ДИАЛОГ

МВ

МВ
СЪТРУДНИЧЕСТВО

МЕСТНО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ


Slide 13

ФАКТОРИ, ЗАДЪРЖАЩИ РАЗВИТИЕТО
НА ТЕРИТОРИЯТА


Географски или физически проблеми на територията.
Наличие на субекти чиито интереси, влизат в колизия
с целите и интересите за развитие на района.

Негативен опит и недоверие, което формира пропаст
между институциите и СГО.


Slide 14

РОЛЯ НА МАРКЕТИНГА НА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ЗА
ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА

ТЕРИТОРИИТЕ


Slide 15

ПОДХОД ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
 Всяка територия е комплексна система, в която
всички елементи се разглеждат в единната им цялост и
взаимна обвързаност.
 Характеристики на подхода: самодостатъчност,
изграждане на местен капацитет, мобилизиране на
вътрешни ресурси, привличане на частни капитали от
и извън региона, окуражаване участието на
обществеността.

 Реализация на подхода – чрез местните общности,
които си взаимодействат в мрежи за иницииране,
разработване и прилагане на местни политики и
стратегии за устойчиво развитие.


Slide 16

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА
 Да се развиват знания, умения и компетентности за
работа в мрежи.
 Да се изследва процеса на взаимодействие между
местните субекти и да се търсят възможности за
неговото подобряване в интерес на местните общности.
 Да се оразмерят и оценят многопластовите
взаимоотношения между различните субекти.

 Насочване на усилията към конкретни активности,
които имат потенциал да създават стойност чрез
развитие на оношенията.


Slide 17

ПРИМЕР
Оценка на взаимоотношенията „общинска власт –
структури на гражданското общество” в 4 общини от
област Варна


Slide 18

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА
H8 / H9

H10

Солидарност
H1
Дългосрочна
ориентация

H11

H2 / H3 / H4
Взаимност

Удовлетвореност от
взаимодействията

Ангажираност на
партньорите

H12
Гъвкавост

H5 / H6 / H7
Резултати от
релационния обмен

H13 - H16

Информационен
обмен

Фиг. 3.2. Динамичен модел за изследване на влиянията между релационното поведение и
релационното качество при взаимодействията „общинска администрация – СГО - граждани“


Slide 19

РЕЗУЛТАТИ
Средни оценки по дименсии на релационното поведение
за всяка от изследваните целеви групи
Целева група
„граждани“

Целева група
СГО

Целева група
„общинска
администрация

Солидарност 1

1,63

1,56

1,27

Солидарност 2

1,50

1,46

1,02

Дългосрочна ориентация

2,00

1,63

1,51

Взаимност

1,28

1,20

1,38

Гъвкавост

1,58

1,60

1,63

Информационен обмен 1

1,91

1,95

1,72

Информационен обмен 2

1,87

2,04

1,87

Информационен обмен 3

1,81

1,65

1,89

Информационен обмен 4

1,85

2,18

2,34

Дименсии


Slide 20

РЕЗУЛТАТИ
Средни оценки по дименсии на релационното качество за
всяка от изследваните целеви групи
Целева група
„граждани“

Целева група
СГО

Целева група
„общинска
администрация

Удовлетвореност

1,77

1,73

1,60

Ангажираност 1

1,48

1,46

1,29

Ангажираност 2

1,49

1,58

1,60

Ангажираност 3

1,47

1,52

1,51

Резултати 1

2,07

2,12

1,92

Резултати 2

1,75

1,68

1,41

Резултати 3

1,59

1,50

1,61

Дименсии


Slide 21

ПО-ВАЖНИ ИЗВОДИ
 СГО и общинската администрация много по-прецизно
(в сравнение с гражданите) определят ключовите
мотиватори на поведението на местната власт (1-3
променливи).

 Най-голям дисбаланс в мненията на изследваните
целеви групи се установява в следните области:
- Мотивация на местните власти за взаимодействие със
СГО при решаване на социално-икономически
въпроси в общината“;
- Пълнота на предоставяната информация.


Slide 22

ПО-ВАЖНИ ИЗВОДИ (продължение)
 Следните фактори оказват най-силно влияние върху
качеството на взаимоотношенията:
- гъвкавост - местната администрация търси широка
обществена подкрепа на своите решения;
- информационен обмен – точност и достъпност на
предоставяната информация;
- дългосрочна ориентация – мотивация на местната
администрация в бъдеще да си сътрудничи със СГО и с
гражданите на общината.


Slide 23

ПО-ВАЖНИ ИЗВОДИ (продължение)
 Представата за качество на взаимоотношенията се
формира от:

- удовлетвореност от местните власти във връзка с
предоставяне на информация на обществеността;
- прилагане на доказано добри практики от други
общини;
- мотивация на местната власт да взаимодейства с
гражданите при решаване на социално-икономически
въпроси в общината;
- мотивация на местната власт за предоставяне на
информация на СГО и гражданите.


Slide 24ТИПОЛОГИЯ НА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА


„ОБЩИНСКА ВЛАСТ – СГО“


Slide 25

ПАРТНЬОРСТВА
 Управлението на портфейла от взаимоотношения
предполага да се познават възможните форми на
тяхното проявление и способността на лицата на
мениджърска позиция да ги разграничават.
 Една от формите на взаимодействие между СГО и
общинските администрации са ПАРТНЬОРСТВАТА.

 Партньорството е иновация и същевременно стимул
(лост) за потенциални иновации.


Slide 26

Фактори, определящи формите на
партньорства


брой и вид на партньорите;контекст, в който са създадени партньорствата;целите, които се преследват;социо-икономическата култура на съответния район
(законово-административна система, наличие и вид на
регулациите,

роля

на

публичната

институционални практики и др.).

власт,


Slide 27

ФОРМИ НА ПАРТНЬОРСТВА
 партньорства създадени по инициатива на отделни
лица (локални лидери), които инициират и са
двигатели на икономически, социални или културни
инициативи;
 партньорства,
инициирани
от
бизнеса
или
професионални организации, които преследват основно
икономически цели;
 партньорства, лансирани по инициатива на областни
или общински администрации с насоченост към
постигане на ефекти за съответната територия.


Slide 28

ДА ЗАПОЧНЕМ С ОТГОВОР НА ВЪПРОСИТЕ ...
 Профил на партньора – демография, вярвания,
възприятия, нагласи, предпочитания, отношение,
поведение, контакти и др.
 В кои точки се осъществява контакт с партньора, в
какъв контекст и това ли са единствените възможни и
оптимални места за взаимодействие?

 По какви канали се осъществява взаимодействието и
това ли са правилните канали?


Slide 29

ДА ПРОДЪЛЖИМ С ОТГОВОР НА ВЪПРОСИТЕ ...
 Доколко ефективно се взаимодейства с партньора?
 На какъв етап се намират взаимоотношенията ви с
партньорите
и
какви
са
перспективите
за
взаимодействие през следващия месец, тримесечие,
година?
 Кои са основните причини за конфликти и кой ги
провокира? Какъв е типа на конфликтите и какъв е
ефекта от тях?
 Как насърчавате взаимодействията?


Slide 30

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !