Тема 2. Видове и структура на местните данъци и такси

Download Report

Transcript Тема 2. Видове и структура на местните данъци и такси

Тема 2. Видове и структура на
местните данъци и такси.
Правомощия по определяне размера
им. Европейски практики.
Занятие 3.
Видове и структура на местните
данъци и такси
Местни данъци
•
•
•
•
Обща характеристика
Видове
Кой и как ги определя?
Може ли общината да провежда, и до колко,
собствена политика по отношение на
местните данъци?
Данък върху недвижимите имоти
•
•
•
•
Предмет на облагане;
Данъчно задължени лица;
Данъчна оценка;
Облекчителни режими.
Данък върху наследствата
•
•
•
•
•
Наследствени имущества;
Платци на данъка;
Данъчна декларация;
Наследствено имущество;
Наследствени дялове.
Данък върху даренията
• Обект на облагане;
• Платци на данъка;
• Срокове за плащане.
Данък при възмездно придобиване на
имущество
• Данъчна основа;
• Кой кога плаща данъка?
• Задължения и срокове за уведомяване от
страна на длъжностни лица и служби относно
прехвърлените, учредените, изменените, или
прекратените вещни права върху недвижими
имоти, и за регистрираните, отчислените и
спрените от движение, моторни превозни
средства.
Данък върху моторните превозни
средства
• Какво подлежи на облагане?
• Данъчно задължени лица;
• Класификация на превозните средства за
целите на облагането;
• Декларации и срокове за подаване.
Патентен данък
• Обект на облагане;
• Декларации и срокове за внасяне, особености;
• Критерии при определяне на данъка:
 местоположение на населеното място/зоната;
 вид на населеното място;
 брой на населението и големина на населеното място/зоната;
 стопанско значение на населеното място/зоната;
 сезонен или постоянен характер на дейността;
 икономическо състояние на населеното място.
• Данъчни облекчения.
Туристически данък
•
•
•
•
Облагат се нощувките;
Данъчно задължени лица;
Получател на данъка;
Предназначение на събраните приходи;
Местни такси
•
•
•
•
Разликата между данък и такса;
Местни такси;
Размер на местните такси;
Принципи при определяне на местните
такси;
• Особености и изключения
Местни такси
• Местните такси са регламентирани в Закона за
местните данъци и такси и са следните видове:
• за битови отпадъци;
• за ползване на пазари, тържища, панаири,
тротоари, площади и улични платна;
• за ползване на детски ясли, детски кухни,
детски градини, специализирани институции
за предоставяне на социални услуги, лагери,
общежития и други общински социални
услуги.
Местни такси
•
•
•
•
•
•
за технически услуги;
за административни услуги;
за откупуване на гробни места;
за притежаване на куче;
други местни такси, определени със закон.
За всички услуги и права, предоставяни от
общината, с изключение изброените,
общинският съвет определя цена.