Transcript Ferentinou

Κόστος Ποιότητας Φροντίδας και Νοσοκομειακές Λοιμώξεις

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΠΕ

• • • • • Oι ασθενείς κινούνται από το νοσοκομειακό περιβάλλον στο εξωνοσοκομειακό, O πληθυσμός γηράσκει, H αντιμικροβιακή αντοχή αυξάνει και τα βιολογικά όπλα εμφανίζονται. Η πρόκληση για το μέλλον είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων ελέγχου λοιμώξεων με βάση το κόστος –αποτελεσματικότητα σε καινούργιους τομείς και εναντίων των νέων παθογόνων

 Σύμφωνα με τη μελέτη για την αποτελεσματικότητα των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (SΕNIC) τα αποτελεσματικά προγράμματα έλεγχου προλαμβάνουν το 32% των νοσοκομειακών λοιμώξεων (ΝΛ)

Ποια είναι η επίδραση στα έσοδα από τα προγράμματα ελέγχου (ΕΛ) των νοσοκομειακών λοιμώξεων κάτω από τα υπάρχοντα σχέδια πληρωμής ;

Σε ένα περιβάλλον καθαρά αμοιβής έναντι εργασίας, ένας οργανισμός υγείας θα περίμενε να δει μια μείωση στα έσοδα με μια μείωση στην αναλογία των λοιμώξεων.

Από το άλλο μέρος του φάσματος αποζημίωσης, στο οποίο η φροντίδα υγείας αποδίδεται για ένα σταθερό ποσό χρημάτων κάτω από ένα διεθνές σύστημα αποζημίωσης , μια μείωση στην αναλογία των λοιμώξεων θα οδηγούσε περισσότερο σε μια αύξηση του καθαρού εισοδήματος

o

Ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι σήμερα περισσότερος από 6 δις άνθρωποι.

o

Αν νοσηλευόταν το 5% του πληθυσμού τότε θα υπήρχαν παγκοσμίως 300 εκατ. νοσηλευόμενοι ασθενείς ετησίως.

o o o o

Αν το 5% από αυτούς είχαν μια ΝΛ, τότε θα υπήρχαν 15 εκατ. νοσηλευόμενοι ασθενείς με τουλάχιστον μια ΝΛ.

Αν τώρα σκεφτούμε το ποσοστό της αποδοτέας θνητότητας να είναι 10% τότε θα υπήρχαν 15 εκατ. θάνατοι από τις ΝΛ ετησίως.

Aν ένα επεισόδιο λοίμωξης κόστιζε 100$ το παγκόσμιο κόστος θα ήταν 1,5 δις $κάθε χρόνο.

Αν εκτιμήσουμε ότι η παράταση του χρόνου νοσηλείας είναι 3 ημέρες ανά λοίμωξη, αθροίζεται ένα σύνολο 45 εκατ. επιπλέον ημερών νοσηλείας ως αποτέλεσμα των ΝΛ.

Είναι τα προγράμματα έλεγχου λοιμώξεων αποτελεσματικά σε σχέση με το κόστος; ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΛΟΙΜΩΞΗ

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ $ 700 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ $ 3,000 – 27,000 ΣΤΕΡΝΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ $ 20,000 – 80,000 $ 10,000 - 29,000 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ $ 5,000 - 34,000

Είναι τα προγράμματα έλεγχου λοιμώξεων αποτελεσματικά σε σχέση με το κόστος;

• • • •

Το κόστος συντήρησης ενός προγράμματος ελέγχου λοιμώξεων μπορεί να υπολογιστεί από τους προϋπολογισμούς φροντίδας υγείας με μορφή κόστους προσωπικού, υλικό λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγράμματα εκπαίδευσης , υλικό εκτύπωσης και άλλα έξοδα.

Υπολογίζεται ότι το ετήσιο οικονομικό κόστος για ένα πρόγραμμα ΕΛ σε ένα νοσοκομείο 250 κλινών είναι περίπου 205.000$.

Είναι τα προγράμματα έλεγχου λοιμώξεων αποτελεσματικά σε σχέση με το κόστος;

το κόστος για κάθε μέρα νοσηλείας υπολογίζεται κατά μέσο όρο ότι είναι $1.053.

Με άλλα, λόγια ένα πρόγραμμα ελέγχου λοιμώξεων ισοδυναμεί με κάλυψη μικρότερης από μιας νοσοκομειακής κλίνης κατά την διάρκεια ενός έτους σε μια υποθετική υπηρεσία 250 κλινών.

Είναι τα προγράμματα έλεγχου λοιμώξεων αποτελεσματικά σε σχέση με το κόστος;

  

Αν υπολογιστεί το κόστος για τις 994,000 κλίνες των ΗΠΑ τότε το ετήσιο κόστος του ΕΛ είναι $800 εκατ. Οι εκτιμήσεις του CDC αναφέρουν ότι το κόστος των νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι $5 δις. (2000).

Η πρόληψη λοιπόν, του 16% αυτών των λοιμώξεων θα κάλυπτε τις ανάγκες των προγραμμάτων ελέγχου λοιμώξεων

Αν το οικονομικό όφελος από τον έλεγχο των λοιμώξεων είναι τόσο φανερό, γιατί δεν διαθέτονται περισσότερα χρήματα σε προσπάθειες πρόληψης και έλεγχου ;

Ίσως οι επαγγελματίες υγείας δεν αντιλαμβάνονται αυτό το δυνητικό όφελος.

Ίσως δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση.

Ίσως οι διοικητές του νοσοκομείου ενδιαφέρονται πρωταρχικά για την εξοικονόμηση στους προϋπολογισμούς τους και δεν επικεντρώνονται στα οφέλη που προέρχονται από τους ασθενείς, τα άτομα που τους φροντίζουν ή άλλες υπηρεσίες.

ΑJIC VOL. 30 NΟ:2 p.87

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ποιότητα προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά της : αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, αριστεία, αποδοχή, νομιμότητα και δικαιοσύνη. Η ποιότητα είναι επίσης η αλληλεξάρτηση της δομής (του σχεδιασμού) ,της διαδικασίας και του αποτελέσματος. –Donabedian A

Σύμφωνα με τον Grosby ποιότητα είναι η συμμόρφωση στις προδιαγραφές.

Η ποιότητα είναι το αποτέλεσμα του σχεδιασμού, της παρακολούθησης (μέσω της μέτρησης)και της βελτίωσης (μέσω της ομαδικής προσπάθειας) – Juran.

Οι 14 αρχές του Deming

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Συνέχεια και συνέπεια στην προσπάθεια βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Εκτέλεση των εργασιών σωστά με την πρώτη φορά Ανεξαρτητοποίηση από την γενική επιθεώρηση Συνεχής βελτίωση του συστήματος Κατάργηση των συστημάτων που αφαιρούν από τους εργαζομένους την υπερηφάνεια για την εργασία τους Αποβολή του φόβου κατάργηση τμηματικών στεγανών

Οι 14 αρχές του Deming

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

κατάργηση των συνθημάτων Κατάργηση των προτύπων και των αριθμητικών στόχων Αποφυγή επιβράβευσης εργασίας που βασίζεται μόνο στην αμοιβή υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων ηγεσίας από τη διοίκηση Καθιέρωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και προσωπικής βελτίωσης . καθιέρωση πρακτικής εκπαίδευσης στην εργασία συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των στελεχών και υπαλλήλων στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας

Κόστος Επίτευξης Ποιότητας COST OF POOR

QUALITY (COPQ) : είναι το κόστος που απαιτείται για την πρόληψη ή την διόρθωση της παραγωγής χαμηλής ποιότητας αγαθών ή υπηρεσιών.

AJIC VOL 30 NO 2 p.87

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑJIC VOL. 30 NΟ:2 p.87

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (prevention cost) ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (appraisal cost)

Είδη κόστους που υφίστανται για την πρόληψη της παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν τηρούν τις προδιαγραφές Είδη κόστους που υφίστανται για την ανίχνευση προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν τηρούν τις προδιαγραφές Προφύλαξη με αντιβιοτικά πριν το χειρουργείο, εκπαιδευτικά προγράμματα έλεγχου λοιμώξεων, αποστείρωση των οργάνων, θάλαμοι αρνητικής πίεσης.

Δραστηριότητες επιτήρησης και αναφοράς, διαγνωστικές δοκιμασίες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ( internal failure cost) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ( external failure cost)

Είδη κόστους που υφίστανται για την διόρθωση προϊόντων ή υπηρεσιών πριν τα λάβει ο καταναλωτής Είδη κόστους που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αφού τα λάβει ο καταναλωτής Απόρριψη προϊόντων αίματος που δεν πληρούν τους έλεγχους αποστείρωσης Χειρουργική επέμβαση για τις επιπλοκές μιας λοίμωξης τραύματος, κακή πρακτική σχετιζόμενη με μια λοίμωξη

COST OF POOR QUALITY (COPQ)

 Μπορεί να θεωρηθεί «χωρίς άξια προσθετό κόστος».

 Δεν είναι ποτέ μηδενικό.

Αν οι λοιμώξεις δεν συνέβαιναν, απλά δεν θα χρειαζόταν τα προγράμματα έλεγχου λοιμώξεων, γιατί δεν προσφέρουν άξια στην υπηρεσία από μόνα τους,

Ακόμη και στα νοσοκομεία με τα αυστηρότερα προγράμματα έλεγχου λοιμώξεων οι νοσοκομειακές λοιμώξεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν,

Αν και το ποσοστό των λοιμώξεων μπορεί να μειωθεί σημαντικά, το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να μειωθεί περισσότερο από 5% (“ αμείωτο ελάχιστο”),εκτός αν επενδυθεί μεγάλό ποσό στον Έλεγχο των Λοιμώξεων

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΧΡΕΩΣΗΣ :

Τα περισσότερα δεδομένα κόστους αντικατοπτρίζουν τι πληρώνουν τα νοσοκομεία για τις προμήθειες, το προσωπικό, τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και τις υπηρεσίες.

Οι χρεώσεις είναι αυτά που καλούνται οι ασφαλιστές και οι ασθενείς να πληρώσουν έναντι των υπηρεσιών που έλαβαν.

ΑΜΕΣΟ ΕΝΑΝΤΙ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ : Άμεσο κόστος είναι το κόστος το οποίο μπορεί να άμεσα συνδεθεί με την παραγωγή ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας.

Έμμεσο κόστος είναι το κόστος που δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα με το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

: Μεταβλητό είναι το κόστος που αλλάζει σε αναλογία με τις αλλαγές στο προεξάρχων κόστος.

Σταθερό είναι το κόστος που δεν αλλάζει στο σύνολο του παρά τις αλλαγές στο προεξάρχων κόστος.

AJIC VOL 30 NO 2 p.88

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κόστος φάρμακων, ανά ημέρα νοσηλεία Οικιακός εξοπλισμός,

ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ

Γραμματέας της μονάδας, προϊστάμενη Διοίκηση του νοσοκομείου

 ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ Ζητήματα του οργανισμού Τεχνικά θέματα, στα οποία τα είδη του μεταβλητού κόστους δεν είναι αυστηρά γραμμικά με τις αλλαγές στο προεξάρχων κόστος Ανεπάρκεια του οργανισμού

ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ : Περιλαμβάνει πόρους που καταναλώθηκαν για ένα σκοπό και για το λόγο αυτό είναι μη διαθέσιμοι για άλλες δυνητικά περισσότερο επικερδής δραστηριότητες.

o Το αόρατο κόστος ευκαιρίας είναι δύσκολο να υπολογιστεί.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ:

Το κόστος διεκδίκησης αποζημίωσης για κακή πρακτική περιλαμβάνει :     Το κόστος διατήρησης τμήματος διαχειρίσης κινδύνου Απαιτήσεις συμβουλών Περιπτώσεις υποστήριξης Αλλά είδη κόστους διοίκησης που αφορούν αν είναι επιτυχημένη ή όχι η δικαστική αγωγή.

 Ένα άλλο σημαντικό είδος κόστους αστοχίας προκύπτει από την απογοήτευση των ασθενών.

 Έρευνες από άλλες βιομηχανίες έχουν δείξει ότι οι απογοητευμένοι πελάτες είναι πιο πιθανό να μιλήσουν για την εμπειρία τους, από ότι οι ικανοποιημένοι, και ότι μια αρνητική άποψη είναι πιο πιστευτή από τα θετικά σχόλια.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ :

 Τεκμηριωμένη δικαιολόγηση για τα οφέλη του Ελέγχου Λοιμώξεων. Οι διοικητές των υγειονομικών οργανισμών πρέπει να λάβουν υπόψη μια ποικιλία παραμέτρων, για τις αποφάσεις που αφορούν τον οργανισμό. Κάθε πρόγραμμα ή πράξη που εκτελεί ο διοικητής, αντιπροσωπεύει μια ισορροπημένη πράξη στην οποία πρέπει να διαθέσει σπάνιους πόρους με έναν ιδανικό τρόπο

.

 Μη στηρίζετε την υπόθεση για τον Έλεγχο των Λοιμώξεων μόνο στη μείωση του άμεσα λειτουργικού κόστους που προκαλείται από τις λοιμώξεις Η λογική αυτού του επιχειρήματος είναι παραπλανητική, αλλά όπως έχουμε δει, το άμεσο κόστος ενός προγράμματος Ελέγχου Λοιμώξεων είναι εύκολο να υπολογιστεί, ενώ η μείωση του κόστους που σχετίζεται με τις δραστηριότητες του Ελέγχου Λοιμώξεων είναι πιο δύσκολο να τεκμηριωθεί σε τοπικό επίπεδο.

 1.

2.

3.

4.

5.

  6.

ΟΦΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Προστασία εργαζόμενων από τραυματισμό Προαγωγή της εικόνας του οργανισμού Προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ κλινικών και διοικητικών Μείωση της απειλής των ιδιαίτερα ανθεκτικών και θανάσιμων παθογόνων Βοήθεια μείωσης της σπατάλης μέσω: Σοφής επιλογής προϊόντων Κατάλληλης χρήσης της τεχνολογίας Βοήθεια σε άλλους τομείς, όπως προγράμματα ασφάλειας ασθενών ΑJIC VOL. 30 NΟ:2 p.91

 Μην επενδύετε χρόνο σε τυπικές μελέτες μείωσης του κόστους και του κόστους- αποτελεσματικότητας. Σίγουρα, βοηθούν στην κατανόηση της δυνητικής οικονομικής επίδρασης των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και του Ελέγχου Λοιμώξεων, αλλά τελικά τα αποτελέσματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των δεδομένων, ενώ τα περισσότερο ευανάγνωστα δεδομένα έχουν αμφιλεγόμενη εγκυρότητα

 Τέλος, ποτέ μην ξεχνάτε την αξιοσημείωτη ηθική διάσταση των προγραμμάτων έλεγχου λοιμώξεων: πρόληψη της νοσηρότητας και της θνησιμότητας.

Οι υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας έχουν μια θεμελιώδη ευθύνη : Να παρέχουν υψηλής ποιότητας φροντίδας υγείας στους ασθενείς.

Στην έκταση που μπορούν να προληφθούν, οι νοσοκομειακές λοιμώξεις εκφράζουν ελλείψεις στη φροντίδα των ασθενών. Έτσι ο έλεγχος των λοιμώξεων πρέπει να είναι υψηλής προτεραιότητας διότι εξοικονομεί χρήματα ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την ποιότητα φροντίδας.