sayyorani ona tili slaydi

download report

Transcript sayyorani ona tili slaydi

Bu yil qanday yil deb e’lon
qilindi?
Bugun darsda
So’z turkumlari haqidagi
bilimlarimizni mustahkamlash
Sifat so’z turkumi haqida
suhbatlashamiz
O’zaro hurmat
Bir-birini
tinglash
Asosiy
qoidalar
O’ng qo’l
qoidasi
tashabbuskorlik
 Qanday
so’z turkumlarini
bilasiz?
 Sifat deb nimaga
aytiladi?
 Sifat qaysi so’z turkumiga
bog’lanib keladi?
Sifat larga mos otlarni topib so’z birikmasi
Tuzing
1-guruh
2-guruh
3-guruh
Katta
keng
odobli
Oppoq
shirin
sariq
ulkan
pokiza
toza
Qiyin
yangi
yoqimli

Sifat
Narsa va shaxsning
belgisini bildirgan so’z
turkumigasifat deyiladi
.Sifat qanday?qanaqa?
Savollariga javob bo’ladi.



252-mashq
Otlarga mos sifat tanlab yozing
Namuna: to’g’ri yo’l,halol mehnat
253-mashq
Sifatlarga mos ot tanlab yozing.
Namuna:tor yo’l ,keng ko’cha
 Bugun
darsda nimalarni
bilib oldingiz?

Uyga vazifa

254-mashq