MODIFICACIÓ DE LES DADES DE LA BORSA DE TREBALL Identificació Xtec A l’aplicatiu s’hauria d’entrar a aquest apartat... Per navegar a les diferents pantalles com si.

download report

Transcript MODIFICACIÓ DE LES DADES DE LA BORSA DE TREBALL Identificació Xtec A l’aplicatiu s’hauria d’entrar a aquest apartat... Per navegar a les diferents pantalles com si.

MODIFICACIÓ DE LES
DADES DE LA BORSA DE
TREBALL
Identificació Xtec
A l’aplicatiu s’hauria
d’entrar a aquest apartat...
Per navegar a les diferents pantalles com si fóssiu a l’aplicatiu,
cliqueu a les fletxes i als requadres taronja...
I per acabar, una consideració final.
CONTINUA
A aquesta pantalla s’hauria de prioritzar els municipis i
comarques on es vol ser nomenat com a substitut...
CONTINUA
Si a aquestes pantalles amb jornades inferiors a la sencera,
si no es realitza cap priorització s’entén que no es
demana aquest tipus de jornada...
CONTINUA
CONTINUA
CONTINUA
CONTINUA
Ara hauríem de desar, però cliquem
“TORNA” per anar el menú principal
TORNA
Depenent de les
titulacio/titulacions
que tinguis a aquest
apartat hi hauran
aquestes o altres
especialitat que es
podran escollir...
TORNA
Definicions
SELECCIO DE LLOCS DE TREBALL ESPECÍFICS
Aula d’Acollida: atenció emocional i curricular personalitzada a alumnes nouvinguts per obtenir
competències bàsiques en la llengua vehicular
Aula hospitalària: atendre en el centre hospitalari als alumnes en edat d’escolaritat obligatòria perquè
pateixen malalties greus que no els permeten assistir al centre
Llocs que comporten itinerància en zones escolars i rurals i agrupaments rurals: Atenció com a
especialistes als diferents centres d’ una zona o un agrupament rural comportant desplaçament
Audició i llenguatge amb coneixement del llenguatge de signes: atenció a l’alumnat sord que requereix
comunicar-se utilitzant els llenguatge de signes
Atenció domiciliària: atenció educativa en el domicili familiar del alumnes en edat d’escolaritat
obligatòria que pateixen malalties greus que no els permeten assistir al centre. Jornada laboral d’un terç
(6 hores lectives)
SELECCIÓ DE CENTRES AMB CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
Formació de persones adultes: impartir educació primària i/o secundaria a les persones adultes
Centres de recursos educatius per a deficients visuals: donar suport a les necessitats educatives
especials als alumnes amb dèficit visual. Comporta desplaçaments.
Centres penitenciaris del Departament de justícia: impartir docència a persones adultes privades de
llibertat.
Centres de recursos educatius per a deficients auditius: Mestres especialistes en audició i llenguatge i
professors de psicologia i pedagogia per donar suport a les necessitat educatives especials dels alumnes
sords o amb trastorns del llenguatge. Suposa desplaçaments.
Equips d’assessorament psicopedagògic: professors de psicologia i pedagogia per donar suport
psicopedagògic als centres docents. Suposa desplaçaments.
Centres de protecció de menors: impartir docència a menors d’edat privats de llibertat.
Torna
A totes les pantalles, en toques el botó de desar hauria de sortir aquesta
pantalla...
En acabar el procés de la modificació de dades seria molt
recomanable revisar que tot estigui correctament desat i fer una
impressió de les noves dades de la borsa...