Szelektív hulladékgyűjtés - Zala

Download Report

Transcript Szelektív hulladékgyűjtés - Zala

Szelektív hulladékgyűjtés
Zala-Depo Kft.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 26.
Tel/fax: (92)598-940 / Fax: (92)598-945
e-mail:[email protected]
A folytatáshoz nyomja meg az
ENTER billentyűt!
Mi a szelektív hulladékgyűjtés?
Az a folyamat, amikor valaki a nála keletkező, a
számára már felesleges, de hasznosítható
anyagokat külön gyűjti, és megfelelő módon
adja tovább hasznosításra, ipari feldolgozásra.
A szelektív hulladékgyűjtés célja:
 a le ra k ó b a k e rü lő h u lla d é k m e n n y is é g é n e k c s ö k k e n té s e ,
 a m á s o d n y e rs a n y a g o k (p l. m ű a n y a g , p a p ír, ü v e g , fé m )
k in y e r é s e é s h a s z n o s ítá s a , e z á lta l a p r im e r e rő fo rrá s o k (p l.
fa , te r m é s z e ti e rő fo rrá s o k ) k ím é lé s e ,
 k ö rn y e z e tü n k
v é d e lm e ,
annak
te rh e lé s é n e k
és
s z e n n y e z e tts é g é n e k c s ö k k e n té s e .
H á z ta rtá s i h u lla d é k o k
S zerv etlen h u lla d é ko k
Szelektíven gyűjthető
G y ű jtő szig et
G y ű jt é s i
m ó d o k
M űanyag palack
Italos üveg
Befőttes üvegek
Fém italos dobozok
Fém konzervdobozok
(kim osva)
Szelektíven nem gyűjthető
H u lla d ékg y ű jtő
ed én y
(ku ka )
H u lla d éku d va r
M űanyag palack
Többrétegű italosdoboz
(kim osva)
M űanyag flakonok
Joghurtos, vajas , tejfölös
dobozok (kim osva)
Egyéb fém hulladékok
Isko la i gy ű jtés
Többrétegű italosdoboz
(kim osva)
M űanyag flakonok
Joghurtos, vajas , tejfölös
dobozok (kim osva)
M űanyag kupakok
H á zho z m en ő
g y ű jtés
M űanyag palack
M űanyag flakonok
Joghurtos, vajas , tejfölös
dobozok (kim osva)
S zerv es h u lla d é ko k
Szelektíven gyűjthető
G y ű jtő szig et
Csom agolópapír
Iroda-és géppapír
Kartondoboz
Újságpapír
H u lla d éku d va r
Gyerekjáték
M ikrohullámú tálca
Cím ke, m atrica, indigó
Csom agolópapír
Iroda-és géppapír
Kartondoboz
Újságpapír
Hőérzékeny faxpapír
Ablaküveg
Jénai üveg
TV képcső
Kom posztálható
K erti
ko m p o sztlá da
Zöldségdarabok
Gyümölcsdarabok
Összetört tojáshéj
Kávézacc
Teafű
Avar, levágott fű
Összeaprított
ágnyesedék
Isko la i gy ű jtés
Csom agolópapír
Iroda-és géppapír
Kartondoboz
Újságpapír
Agyagedény
Tükör
Nem komposztálható
H u lla d éku d va r
H u lla d ékg y ű jtő
ed én y
(ku ka )
Z ö ld h u lla d ékjá ra t
Szárazelem ek
Növényvédőszerek és azok
csom agolása
Használt akkum ulátorok
Használt elektronikai cikkek
Festékek és azok
csom agolása
Takarítószerek
Használt étolaj
F o rga lm a zó k
Ételm aradék
Toll
Használt elektronikai cikkek
Em beri haj
Állatszőr
Isko la i gy ű jtés
Alom
Szárazelem ek
Dió-és gesztenyefalevél
Kerám ia, kristály
Villanykörte, szem üveg
V eszé lyes
h u lla d ék o k
Fagyapot
H á zho z m en ő
g y ű jtés
Csom agolópapír
Iroda-és géppapír
Kartondoboz
Újságpapír
Faágak (kötegelt)
Avar, levágott fű
(zsákban)
Ham u
G y ógy szertá ra k
Lejárt szavatosságú
gyógyszerek
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
A gyűjtőszigetes megoldás a szelektív hulladékgyűjtés egyik legelterjedtebb és
leglátványosabb eleme. A gyűjtőszigetek általában forgalmasabb közterületeken
elhelyezett különböző színekkel jelzett papír, műanyag, üveg és fém
csomagolóanyagok gyűjtésére alkalmas konténerekből állnak.
A konténerek kialakítása különböző lehet
Fontos tudnunk, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek önmagukban nem
jelentenek teljes megoldást minden hasznosítható hulladék számára, csak a
konténereken feltüntetett anyagok gyűjtésére alkalmasak.
Hulladékudvar
Hulladékudvarban a következő hulladékok gyűjthetők:
a) a települési szilárd hulladék hasznosítható összetevői,
mennyiségi korlát nélkül
b) a lakosságnál keletkező zöld hulladék, mennyiségi
korlát nélkül
b) nagydarabos hulladék (lom), mennyiségi korlát nélkül
c) a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék , alkalmanként 100 kg-ig
d) a lakosságnál keletkező építési-bontási hulladék, alkalmanként 1 m3 -ig , vagy 1000 kg-ig
e) egyéb nem veszélyes hulladék, alkalmanként 200 kg-ig
A hulladékudvarok számos hasznosítható, vagy
veszélyes-hulladék
ellenőrzött
módon
történő
elhelyezésére nyújtanak megoldást.
A lakosság részére a hulladékudvarok
szolgáltatásai térítésmentesen igénybe
vehetők.
A mennyiségi korlátok egy lakosra
vonatkoznak!
Házhoz menő gyűjtés
Gyűjtés megvalósítása

A Zala-Depó” Kft. több telepüésen szervez
ún. házhoz menő szelektív gyűjtést.





A szolgáltató által biztosított
sárga színű, vagy saját
átlátszó zsákban.
Különböző műanyag csomagolási hulladékok (ásványvizes, üdítős, egyéb élelmiszer csomagolására használt flakonok, poharak,
kannák, műanyag zacskók,
fóliák többsége.
Kivéve az étolajos flakonok
és celofán és összetett
anyagú fóliák.
Az un. italos karton dobozok
gyűjtése szintén a zsákokba
kerülhetnek.
Az jelzett anyagokat tiszta,
összepréselt állapotban, a
kupakokat és zárófedeleket
eltávolítva kell a zsákokba
helyezni
Az elszállítás és a teletöltött
zsákok pótlása a szolgáltató
által jelzett időpontokban
történik.
Intézményi gyűjtés
A fiatalok minden korosztályt
mozgósítanak!
Az oktatási intézményekben meghirdetett akciók
általában a legjobb eredményt mutatják a
tájékoztatás terén. Az intézmények aktívan
kapcsolódnak be a szelektív hulladékgyűjtési
akciókba is.
A legsikeresebb programok a következők:
•kiállítás
•rendezvények
•kupakgyűjtés
•haszonanyagok gyűjtése
Az oktatás a diákok aktív részvételével folyik
A témával kapcsolatos rendezvények testközelbe hozzák és kézzel foghatóan
szemléltetik a modern hulladékgazdálkodás
elemeit, melyek jelen vannak mindannyiunk
hétköznapjaiban is.
A szelektív hulladékgyűjtés legfontosabb
tudnivalóinak
elsajátításában
segít
a
számítógépes kvízjáték, mely a gyerekek
körében nagy népszerűségnek örvend.
Műanyagok
HELYTELEN
Bedobó:16 cm
HELYES
Fontos tudnunk, hogy a gyűjtőszigetek
műanyagfrakciója nem minden műanyag
fogadására alkalmas. A gyűjtés általában
csak a csomagolóanyagokra korlátozódik
és ezek közül is gyakran csak az
úgynevezett PET palackokra.
Tisztában kell lennünk azzal is, hogy a
konténerek bedobónyílásának mérete és
alakja szintén korlátot szab. Zalaegerszeg
térségében ezekben a konténerekben
helyezhetjük el az un. italoskartonokat is.
A műanyaggyűjtő konténerek jelzése sárgaszínű. A jelölés történhet az egész konténer,
vagy annak valamely elemének (pl. fedél, matrica) színezésével. A helytakarékosság
érdekében fontos, hogy a palackokat tapossa laposra mielőtt elhelyezi a konténerben.
A tárolás és szállítás így végezhető gazdaságos módon.
A veszélyes hulladéknak minősülő motorolajos, vegyszeres flakonok gyűjtőszigeten
való elhelyezése TILOS!
Papír
HELYTELEN
HELYES
Bedobó: 12 x 34 cm
A papírgyűjtő konténerek jelölése kék színnel
történik. Bedobónyílásuk különbözik a többi
konténerétől. Méretük és formájuk a papír
gyűjtéséhez alkalmazkodik. Látnunk kell azonban,
hogy így sem alkalmas mindenféle papírhulladék
befogadására.
A papírdobozokat
szét kell hajtogatnunk és a megfelelő
méretűre
kell szabdalnunk,
hogy
el
tudjuk
helyezni a gyűjtőkonténerben.
Tudnunk kell, hogy a papírhulladékok hasznosítása csak
szennyezésektől mentes állapotban lehetséges. A használt szalvéta,
csomagolópapír vagy papír zsebkendő, a zsíros pizzás doboz már nem
hasznosítható. Szintén nem alkalmas a feldolgozásra a fém
kapcsokkal, spirálokkal vagy műanyag borítólapokkal ellátott
papírhulladék.
Színes üveg
HELYTELEN
HELYES
Bedobó:16 cm
Az üveg csomagolóanyagok gyűjtése
kétféle módon is történhet. Vannak akik
vegyesen gyűjtik a különböző színű
palackokat, erre általában a zöld színnel
jelzett konténereket használják. Gyakran a
színes
mellett
külön
konténereket
helyeznek ki a fehérüveg számára, ezeket
fehér színnel jelölik. Mindig győződjünk
meg arról, hogy az adott helyszínen
milyen gyűjtési módszert alkalmaznak.
A Zala-Depo Kft. jelenleg felirattal jelzett fém konténerekben vegyes üveg gyűjtését végzi,
de várhatóan bevezetésre kerül a színes és fehér frakció elkülönített gyűjtése. A
különböző színű anyagok befogadását nem csak a konténere színe jelzi, hanem a rajtuk
jól láthatóan elhelyezett matricák is utalást fognak adni a bennük elhelyezhető anyagokra.
Tudnunk kell, hogy gyűjtőszigetek konténereinek színei önmagukban nem feltétlenül
jelentenek egyértelmű utalást a bennük elhelyezhető anyagokra, némely szolgáltató csak
a konténer fedelének, vagy a rajta elhelyezett matrica színezésével ad jelzést a benne
elhelyezhető frakciókra. Fontos tehát, hogy mindig olvassuk el a konténereken
feltüntetett információkat!
Fehér üveg
Bedobó:16 cm
HELYES
HELYTELEN
A fémgyűjtő koténerek sötétszürke színnel
vannak jelölve. A bedobónyílásuk mérete és
alakja is megegyezik a műanyag vagy
üveggyűjtő konténerekével, ez ugyancsak arra
utal, hogy kizárólag csomagolóanyagok
(sörös, üdítős, energiaitalos, illetve konzervdobozok) gyűjtésére alkalmas.
Minden más fémhulladék szelektív gyűjtése
más gyűjtési módszert igényel (pl.
hulladékudvar)!
Az üveggyűjtésre alkalmas konténerek bedobónyílása a műanyagos konténerekével
megegyező formájú és méretű. Ebből is következik, hogy a síküvegek (pl.
ablaküvegek) szelektív gyűjtése nem szelektív szigetekkel valósítható meg. Szintén
nem ezek a konténerek alkalmasak néhány olyan anyag gyűjtésére, amelyek
tartalmazhatnak ugyan üveg alkotókat, de valójában nem üveghulladékok. Ilyenek
lehetnek például a tükrök, szemüvegek, monitorok, fénycsövek és villanyizzók.
Nagyon fontos, hogy az üvegeket tisztán, kiürítve, a kupakoktól, zárófedelektől
megszabadítva helyezzük a konténerekbe, mivel az üvegek utólagos válogatása
nehézkes és nagyon balesetveszélyes.
Szelektíven begyűjtött anyagok tömegarányai
Műanyag
13%
Papír
50%
Fém
2%
Üveg
35%
Italkarton
Miből készül az italos karton (Tetra-Pak) doboz?
Két vagy több azonos, illetve különböző szerkezeti anyag tartós egyesítésével előállított, elemeire csak
roncsolással bontható csomagolóanyag.

Italos karton doboz sematikus ábrája
- A karton ( ez a fő alkotó rész) biztosítja a szilárdságot és
megakadályozza a fénysugarak átjutását (2)
- A polietilén óv a nedvességtől, és elválasztja az élelmiszert a
kartontól és az alumíniumtól (1, 3, 5, 6)
- Az alumínium megóvja a terméket az oxigéntől és a fénytől(4)
Így hűtés nélkül is hosszú ideig megőrzi az áru frissességét, és szállítása,
tárolása során energiát lehet megtakarítani, mivel hűteni nem kell az
ilyen csomagolásban levő terméket. Talán az egyik legfontosabb
tulajdonsága ezeknek a csomagolásoknak, hogy a termék nem tartalmaz
tartósító szert.
Egy darab egy literes doboz súlya 28 – 30 gr; ennek 75 % papír, 20% polietilén, és 5% alumínium).
Az italos karton csomagolás a társított/ kombinált csomagolóanyagokhoz tartozik., ilyenek például:
•Alumínium/műanyag zárófedél a jam, méz csomagolásán,
•vagy a műanyag-műanyag vákuumcsomagolások, sajt, chips, - keksz zacskó
•és ilyen a papír-műanyag -(alumínium) tej-gyümölcslé csomagolásánál italos kartondoboz
A felsoroltak közül jelenleg gazdaságosan az italkartonok újrahasznosítása valósítható meg!
„Tetra-Pak”
Hogyan gyűjtsük az italos karton dobozt?
A szelektív gyűjtés terjedésével Magyarországon a legtöbb esetben a papír gyűjtőedénybe (kék színű) vagy a
műanyaggyűjtő edényzetbe (sárga színű) kell dobni a kilapított karton dobozt. A régi szlogen szerint:
TAPOSSA LAPOSRA , majd innen a szelektíven gyűjtött hulladék a válogatóműbe kerül, ahol is az
edények tartalmát 4-6 további anyagfajtára válogatják, pl. kartonpapír, újságpapír, italoskarton doboz, fehér
nyomott-író papír stb. Az így szétválogatott dobozokat bálázzák, és majd szállítják a papírgyárba
újrahasznosításra.
Italoskarton hasznosítása
A szolgáltatók általában
az ábrán látható piktogrammal jelzik, melyik
konténerekben várják az
italos kartonok elhelyezését.

Az italos kartonokat először kis darabokra tépik a tartály
aljában elhelyezett kések, majd langyos vízzel feltöltik a
tartályt megfelelő szintig. Itt hánykolódnak, keverednek,
csakúgy, mint egy óriási mosógép belsejében,míg
megszívták magukat elég vízzel. Ezután beleöntik őket
egy szűrőhengerbe, ahol a rostokról leválik a polietilénés az alumíniumréteg. A rostpép kis lyukakon keresztül
távozik a hengerből, majd a papírgyártásban kerül
további felhasználásra. A PE-t és az alumíniumot a
henger végén gyűjtik össze, majd a cementiparban
kerülnek további felhasználásra.
Szárazelem
Az első elemeket 1800-as években állították
össze. Felépítésükből látható, hogy több
veszélyes hulladéknak minősülő alkotórészt is
tartalmaznak.
A vonatkozó jogszabályok szerint tilos a
használt elemeket és akkumulátorokat a
lakossági hulladékba keverni, tehát a
háztartási szemétgyűjtőbe (kukába) dobni!
A szárazelemek gyűjtésére már több megoldás is kínálkozik:
-Hulladékudvarok
-Áruházláncokba kihelyezett gyűjtők
Ha az elem kimerült,
- Ne dobja ki a háztartási szemétbe!
- Ne dobja tűzbe!
- Ne dobja élővízbe és a környezetbe!
-Önkormányzati intézményekbe kihelyezett gyűjtők
-Időszakos begyűjtések szervezése
-Gazdálkodó egységeknél történő begyűjtés
Elektronikai hulladékok
Az elektronikai termékek gyártása napjainkra a legdinamikusabban fejlődő ipari ágazattá vált. Ez a robbanásszerű
fejlődés eredményezte az egyes termékek rendkívül gyors
elavulását.
A belőlük származó hulladék (HEEB:Hulladékká vált
Elektronikai és Elektromos Berendezések) mennyisége évről
évre rohamosan nő. A probléma világszinten is komoly
problémát okoz, így megoldására az Európai Unió is komoly
erőfeszítéseket tesz. Tovább növeli a probléma súlyát a
berendezésekben található számos veszélyes anyag.
A hétköznapjaink részévé vált konyhai gépek,
kéziszerszámok, szórakoztató-elektronikai és
informatikai eszközök gyorsan avuló tömege
új hulladékkezelési szokások kialakulását
teszi szükségessé.
Környezetünk és egészségünk védelme
érdekében el kell sajátítanunk, a hulladékká
vált elektromos berendezések kezelésének
alapvető szabályait.
Elektronikai hulladékok begyűjtése
Elektronikai hulladékok átvétele, elszállítása:
-Hulladékudvarokból
-Kommunális szolgáltatóktól
-Időszakos begyűjtések szervezése
-Önkormányzati intézmények kedvezményes kiszolgálása
-Irodák, vállalkozások e-hulladék selejtezése
2008-ra az előírt hasznosítási mennyiség fejenként minimum 4kg/fő termékhulladék. Ennek elérése
érdekében feltétlenül szükséges elérni a lakosság minél aktívabb részvételét a visszagyűjtésben.
A szelektív gyűjtést igénylő, 2005. augusztus 13-a után
gyártott elektromos berendezést az alábbi ábrával kell
megjelölni:
Néhány fontos tudnivaló:
A Kereskedő köteles a nála vásárolt
termékhez hasonló termékhulladékot
ingyen átvenni.
Szerviz / Gyűjtő udvar köteles a neki
felajánlott elektronikai termékhulladékot
a lakosságtól térítésmentesen átvenni.

!!!
Zöldhulladék
Mi a szerves hulladék?
Szerves hulladéknak nevezünk minden olyan
növényi és állati eredetű hulladékot, amely
biológiai úton (mikrobák segítségével)
lebomlik vagy lebontható. A hulladéklerakókba kerülő szerves anyag arányának
csökkentése nem csak jogalkotói törekvés
hazánkban és az Európai Unióban, de a
szerves-hulladékokból készíthető komposzt
kertünk talajának minőségét is jelentősen
javítja.
Számos szolgáltató üzemeltet rendszeres zöld-hulladékgyűjtő járatokat, ahol a begyűjtött szerves hulladékok
komposztálóművekben feldolgozva válnak hasznosítható anyaggá. Ez az eljárás azonban meglehetősen költséges
és az így készült komposzt elhelyezése sem mindig megoldott.
Fontos tehát, hogy minél kevesebb szervesanyag váljon hulladékká. Ehhez nyújthatnak hatékony segítséget a
különböző házi komposztálási eljárások.
Mi a komposzt?
A komposzt az a földszerű, sötétbarna anyag, mely a lebomló szerves hulladékokból jön létre
mikroorganizmusok lebontó tevékenységének hatására megfelelő körülmények (oxigéntartalom,
nedvesség) megléte esetén. A komposzt tehát ideális esetben a talaj humusztartalmához hasonló,
tápanyagokban gazdag szerves anyag.
Házikomposztálás
Milyen előnyökkel jár a komposztálás?
Kevesebb újrahasznosítható szerves hulladék kerül végső ártalmatlanításra (a hulladéklerakókon)
Fokozza a talaj biológiai aktivitását (jobb víz- hő- és levegőháztartás, javul a tápanyag tároló képesség és a talajszerkezet
stabilitása, a lassú tápanyag-feltáródás miatt kisebb a kimosódás veszélye)
Nem kell elégetni a levágott ágakat, nyesedéket és ezzel a levegőt se szennyezzük
A jól irányított komposztérés során a gyommagvak, kórokozók és kártevők elpusztulnak
Tevékenyen segíthetjük a természet önfenntartó körforgását
A Zala-Depo Kft. 360 literes komposztló
Prizmás komposztálás
edéynyeket biztosít a szerves konyhai és kerti
hulladékok szakszerű újrahasznosításához. A
komposztáló edény segítségével az ingatlan
vékony földtakaró
tulajdonosok
a
keletkezés
helyszínén
gondoskodhatnak a keletkező szerves hulladékok
vegyes szerveshulladékok
kezeléséről és házilag készíthetnek értékes
közbenső érett komposztréteg
talajjavító anyagot.
érést gyorsító földréteg
durvább anyagok (ágak, szárak, stb.)
Fontos, hogy a a komposztot 4-6 hetente
kell átforgatni, így kb. három hónap alatt
készül el.
Komposztáló edény
A prizma alatt egy kb. 20 cm vastag laza szálas hulladékból álló, jól szellőző réteg legyen,
melyet legkönnyebben fanyesedékből, rőzséből alakíthatunk ki. Erre szórjunk néhány lapát
földet, majd rétegezzük rá a szerves anyagokat. A legkedvezőbb keverési arány: háztartási hulladék-60%, kerti hulladékok-40%. Az aprított, kevert szerves hulladékot addig rétegezzük a
komposztra, amíg el nem éri az 1 m magasságot. Néhány cm vastag földdel vagy száraz lombbal
zárjuk le. A prizmakomposztálás előnye, hogy könnyen átforgatható a komposzt. Hátránya, hogy
nagyobb helyet igényel, és a háziállatok széttúrhatják.
Komposztálható anyagok a háztartásban
Mit tehetünk a komposztálóba?
Milyen formában?
Konyhai hulladékok
Zöldség és gyümölcsmaradékok (krumpli héj, almacsutka, Almahéj,
sárgarépa maradékok, levelek, déligyümölcsök héja, stb.)
Kávézacc, tea,
Tojáshéj,
Ételmaradék (csak kis mennyiségben)
A nagyobb darabokat aprítva
Szűrőpapírral és filterrel együtt is lehet
Összetörve
Húst, állati fehérjét és folyadékot ne tegyünk a komposztra
Kerti hulladék
avar
fű
lágyszárú növények
faágak, nyesedékek
nagyobb mennyiség esetén külön gyűjtjük
nagyobb mennyiség esetén külön gyűjtjük
összeaprítva
őrölve, aprítva
Egyéb hulladékok
papír-tojásdoboz, papír zsebkendő, papír törlőkendők
háziállatok alomja
papírszövet és lenvászon maradék
tollak, állati szőr
fahamu
apróra feldarabolva
csak növényevő háziállatok ürüléke és a természetes anyagú alom
apróra darabolva
kis mennyiségben
kis mennyiségben max. 3%
Mit ne tegyünk a komposztálónkba!
Húsmaradék, csont, főzőolaj és zsír, tarackoló gyomok gyökérdarabjai, macska és kutyaürülék, kő, üveg, műanyag,
fém, nyomtatott papír, karton, építési faanyag, vegyszerrel kezelt faanyag, hamu (kivéve fahamu), porzsák.
A falevelek közül: dió-, gesztenye-, platán-, tölgy-és jegenye. Ezek nehezen bomlanak le, és a bomlás során mérgező
anyagok kerülnek a komposztba. A diófa leveléből például juglon mosódik ki, ami gátolja a többi növény csírázását.
Mi történik a szelektíven gyűjtött hulladékokkal?
Előkezelésen esnek át:
•válogatás
•bálázás
•egységrakomány képzés stb.
Hasznosítás után...
...temékek széles skáláját készítik belőle.
A PET palackok döntő részét a távolkeleti könnyűipar hasznosítja.
Az általunk is gyűjtött flakonokból
készíthető műszálak számos ruhadarab,
használati cikk vagy akár plüssjátékok
alapanyagává válhatnak.
Negatív tapasztalatok
Kommunális
hulladékok,
illetve
méreteinél fogva a konténerbe el nem
helyezhető újrahasznosítható anyagok
gyűjtőszigetek melletti hagyása TILOS!
Ezzel ugyanis nem szelektív hulladékgyűjtésnek,
hanem
közterületszennyezésnek számít!
A konténerek rongálása is többször
előforduló eset.
Hasznos tudnivalók:
A gyűjtőszigetek műanyag
frakciójában a szolgáltatók
döntő része PET palackokat
(leggyakrabban üdítős ásványvizes
flakonok)
vár.
Ezeket legkönnyebben az
aljukon látható pontszerű
öntési maradványról ismerhetjük fel.
Gyakran okoznak problémát a Tetra-Pak (italos
kartonok)
csomagolások.
Ezek
ugyan
jól
hasznosítható hulladékok, de több rétegből (papír,
fém, műanyag) állnak, ezért a gyűjtőszigeten
történő elhelyezésük nem egyértelmű.
A szolgáltatók helyenként egymástól eltérő
gyakorlatot alkalmaznak, de általában megjelölik,
ha valamelyik konténerben gyűjtik. Sok helyen
szerveznek gyűjtési akciókat (pl: iskolák), ez az
egyik legjobb megoldást kínálhatja.


További lehetőségek
Hulladék frakciók:
•Italos karton
•Műanyagok
•Veszélyes hulladékok
•Gumiabroncsok
Gyűjtési formák:
•Hulladékudvarok
•Házhoz menő gyűjtés
Találhatunk még értéket a szemét között!
Köszönjük érdeklődését!
További információk:
www.zaladepo.hu
2008. szeptember