1. - eTwinning

download report

Transcript 1. - eTwinning

ICT w realizacji projektów
dotyczących nauk ścisłych


Wprowadzenie - ICT w nauczaniu i realizacji
projektów dotyczących przedmiotów ścisłych
Praktyczne programy komputerowe
ICT W REALIZACJI PROJEKTÓW
Technologie informacyjne wykorzystujemy praktycznie w całym procesie
dydaktycznym projektu : od opracowania pomysłu, poprzez
projektowanie zadań dla uczniów, przygotowanie wykładu, dyskusji, pracy
z tekstem lub modelem, tworzenie multimedialnych środków
dydaktycznych, aż po ewaluację osiągnięć uczniowskich.
„Kto dzisiaj nie jest on-line, jest z pewnością, off-line, a to
oznacza cast away, życie rozbitka na samotnej wyspie”
Tomasz Goban-Klas
Korzystamy zatem z:








wyszukiwania w Internecie oraz tworzenia elektronicznych źródeł
wiedzy
projektowania dydaktycznego wspomaganego technologią
informacyjną
przygotowania multimedialnych środków dydaktycznych.
programów do pracy z tekstem, rysunkiem oraz liczbami
programów do obsługi książek elektronicznych
programów do obróbki i obsługi multimediów
programów poczty elektronicznej, Internet Explorera, wyszukiwarek
internetowych
programów do skanowania i obróbki zdjęć.
ICT W REALIZACJI PROJEKTÓW
Sensowne wykorzystanie komputerów na lekcjach i w trakcie realizacji
różnego typu projektów to nie tylko swobodny dostęp do pracowni
komputerowej czy wideoprojektora, ale przede wszystkim posiadanie i
mistrzowskie opanowanie odpowiedniego i wartościowego
oprogramowania edukacyjnego.
PRAKTYCZNE PROGRAMY KOMPUTEROWE






„HOT POTATOES”
„MODELLUS”
„POLY”
„GEOGEBRA”
„WINPLOT”
„TESS”
„HOT POTATOES”



Podstawowe kroki podczas posługiwania
się pakietem
Konfigurowanie formatu wyjściowego
Omówienie poszczególnych modułów



"Gorące kartofle" to niezmiernie ciekawy narzędziowy program
edukacyjny umożliwiający tworzenie interaktywnych ćwiczeń
opartych na stronach www. Program pozwala budować
materiały edukacyjne w Internecie, w formie ćwiczeń, quizów i
testów online.
Pakiet, oferowany za darmo ( pod warunkiem publikowania
materiałów w internecie ), jest dostępny dla platform Windows
95/98 i NT, a także dla Macintosha. Do przeglądania efektów
pracy potrzebna jest przeglądarka obsługująca JavaScript Internet Explorer lub Netscape Navigator, w wersjach 3 i 4.
Dostępny na stronie : http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked
Twórz zadania z luką
Twórz zadania
krótkiej odpowiedzi
Twórz krzyżówki
Twórz zadania na uporządkowanie
Twórz rozsypanki Buduj ciąg ćwiczeń
„HOT POTATOES”

JMatch służy do tworzenia quizów z wyborem poprawnej

JQuiz służy do tworzenia quizów, w których odpowiadający
odpowiedzi spośród kilku możliwych. Każde pytanie może mieć
do czterech poprawnych odpowiedzi. Testowana osoba,
wypełniająca zadanie w przeglądarce, otrzymuje na bieżąco
informację o uzyskiwanych wynikach i po podaniu właściwej
odpowiedzi przechodzi do następnego pytania. Możliwe jest
dołączenie zegara odliczającego czas pozostały do udzielenia
odpowiedzi.
wpisuje poprawną odpowiedź - właściwych ciągów może być
tutaj kilka.
„HOT POTATOES”

JCross to moduł do budowania HTML-owych krzyżówek, w
siatce 15x15 znaków. Na podstawie układu pytań "poziomo" i
"pionowo" wpisujemy odpowiedzi, mogąc sięgnąć także do
podpowiedzi.

JMix pozwala tworzyć zdania, które użytkownik będzie musiał
ułożyć w poprawnej kolejności, mając do dyspozycji odrębne
wyrazy.

JCloze jest narzędziem do tworzenia zdań z "dziurami", które
czytelnik wypełnia w przeglądarce, mogąc użyć nawet do
czterech alternatywnych form.

JQuiz
przygotowanie testu:
Efekt – wygląd testu w przeglądarce internetowej

JCross

JMix

JMatch

JCloze
„MODELLUS”
Modellus 2.5 to program
umożliwiający budowanie
interaktywnych modeli
matematycznych i badanie ich
zachowania przy pomocy
animacji, wykresów i tabel.
Autorami programu są
portugalczycy New University
of Lisbon. Program jest
całkowicie darmowy.
Program dostępny na stronie:
http://phoenix.sce.fct.unl.pt/modellus/
O PROGRAMIE !
Program komputerowy Modellus umożliwia budowę i analizę modeli
matematycznych, a także tworzenie powiązanych z nimi animacji. Pozwala na
budowanie modeli na podstawie obrazów (fotografie, wykresy, itp., w formacie BMP
lub GIF) i filmów wideo (w formacie AVI).
Jest to program otwarty, może być wykorzystany w nauczaniu przedmiotów
przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, geografii), matematyki, technologii
informacyjnej i informatyki na poziomie gimnazjum i liceum. Umożliwia też analizę i
symulację gotowych modeli ( zawartych w dołączonej bibliotece), a także tworzenie
nowych, według pomysłu nauczyciela lub ucznia. Daje możliwość nauczania
konstruktywistycznego, stosowania szeroko pojętej integracji międzyprzedmiotowej
i właściwego wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotowym
oraz realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych.
STRUKTURA PROGRAMU
W oknie głównym programu wykonujemy wszystkie operacje
niezbędne do uruchamiania, udoskonalania, testowania i tworzenia
nowych symulacji.
1. Okno modelowania matematycznego - w tym oknie wpisujemy równania
opisujące zachowanie zjawiska, jakie chcemy symulować. Można w nim
używać wszystkich standardowych znaków operacji matematycznych.
Zmiennym matematycznym można nadawać dowolne nazwy w postaci
łańcuchów alfanumerycznych tak jak we wszystkich popularnych
kompilatorach języków programowania (Basic, Pascal, Delphi). W celu
zapisania poprawnego modelu matematycznego potrzebna jest pewna
praktyka, jeśli wcześniej użytkownik nie miał do czynienia z programowaniem
komputerowym powinien dokładnie przejrzeć załączone przykłady zwracając
szczególną uwagę na treści zapisane w oknie modelowania.
2. Kontrola animacji - jest to okno służące do sterowania procesem animacji,
który zazwyczaj towarzyszy utworzonej symulacji
3. Warunki Początkowe - w tym oknie możemy zapisywać wartości początkowe
parametrów jakich użyliśmy w naszym modelu
matematycznym. Pozwala to na rozpatrzenie różnych modelowanych sytuacji w
zależności o wartości parametrów początkowych, bądź parametrów używanych
do opisywania procesu symulacji.
4. Notes.
PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
Przykłady symulacji i modeli dostępne na stronie:
http://modellus-symulacje.webpark.pl/
Inne Programy do modelowania matematycznego
http://www.wiw.pl/modelowanie/spis.asp
FIZYKA – rzut piłką do kosza
BIOLOGIA- równowaga ekologiczna populacji
drapieżników i ofiar
CHEMIA- kinetyka reakcji chemicznej
MATEMATYKA – kapitał w banku
„POLY”
Poly jest programem służącym poznawaniu wielościanów.
Umożliwia on ich prezentację w trzech formach:
- obraz trójwymiarowy
- płaska dwuwymiarowa siatka
- topologiczne odwzorowanie na płaszczyznę
Trójwymiarowy obraz może być w sposób interaktywny obracany,
rozkładany do siatki i składany z powrotem. Dwuwymiarowe siatki
mogą być wydrukowane i po ich wycięciu można z nich wykonać
modele wielościanów.
Poly w internecie znajdziemy pod adresem :
http://www.peda.com/poly
Przygotowanie wydruku:
„GEOGEBRA”
Program do nauczania i dynamicznej prezentacji geometrii Euklidesowej
Program do pobrania ze strony:
http://www.geogebra.org/cms/
przykłady praktycznych zastosowań :
http://geogebra.go.pl/
Okno programu:
Przykłady
Dynamiczna zmiana położeń punktów na okręgu pokazuje
zależności miedzy kątami: wpisanym i środkowym.
„Zabawa uczniów z geogebrą”
Dynamiczna zmiana położeń wierzchołków trójkąta pozwala obserwować
zależności pomiędzy położeniem wysokości, a miarami katów
wewnętrznych trójkąta.
„WINPLOT”
WinPlot jest darmowym matematycznym programem
graficznym napisanym przez Richarda Parris,
nauczyciela na Phillips Exeter Academy w
Exeter.Najnowsze wersje programu możemy pobrać
ze strony autora: http://math.exeter.edu/rparris/
Zaletą tego programu jest to, że wszystkie funkcje są
opisane w Pomocy (Help), która zawiera szczegółowe
informacje jak się nim posługiwać.

Po uruchomieniu programu u samej góry widzimy wiersz
poleceń.
Gdy klikniemy myszką na „Window” pokażą nam się dwie opcje.
2-dim Pozwala na generowanie układu współrzędnych na płaszczyźnie.
3-dim Pozwala na generowanie układu współrzędnych w przestrzeni.
Po otworzeniu WinPlota ukaże się następujące okno:
Klikając
mamy do wyboru:
Po otwarciu WinPlota wybierz opcje 2dim. Ukaże Ci się
wtedy okno graficzne z siatką XY:
Jeśli chcemy zaznaczyć punkt na wykresie musimy
najpierw nacisnąć
na pasku narzędzi, a
następnie wybrać:
Jeśli chcemy narysować wykres funkcji mamy do wyboru cztery opcje:
W jednym oknie graficznym mogą być wyświetlone wykresy
wielu funkcji. Dotyczy to wszystkich czterech form
określania krzywych i można je ze sobą dowolnie
komponować.
Zasady wprowadzania wzorów:
Mnożenie jest oznaczane symbolem: *
Dzielenie jest oznaczane symbolem: /
Dodawanie jest oznaczane symbolem: +
Odejmowanie jest oznaczane symbolem: Potęgowanie jest oznaczane przy pomocy symbolu: ^
umieszczonego między podstawą a wykładnikiem.
Niektóre standardowe funkcje zostały wbudowane w WinPlota,
ale ich argument musi być zawsze umieszczony w nawiasie. Na
przykład, "sinus trzech x" powinien być zapisany w postaci
sin(3x).
Oznaczenia najważniejszych wbudowanych funkcji:
abs(x) jest wartością bezwzględną x
sgn(x) jest znakiem liczby x
sqr(x) jest pierwiastkiem kwadratowym z x
root(n,x) jest pierwiastkiem arytmetycznym stopnia n z x
exp(x) jest funkcją wykładniczą zmiennej x o podstawie e
ln(x) jest logarytmem naturalnym dla dodatnich
log(x) jest logarytmem przy podstawie 10 dla x dodatnich
sin(x) jest sinusem zmiennej x (argument każdej funkcji
trygonometrycznej jest zawsze wyrażany w radianach)
cos(x) jest cosinusem zmiennej x
tan(x) jest tangensem x
W WinPlocie istnieje możliwość modyfikowania narysowanych funkcji
Żeby zmienić skale w układzie współrzędnych z powyższego
menu wybieramy polecenie View.
left, right - zakres osi x
down, up - zakres osi y
hori- przesuwanie osi y w lewo lub w prawo
vert - przesuwanie osi y w dół lub w górę
width - ustalenie jednostki na osiach x, y
Z menu View Pozwala ono na zmianę wyglądu naszego układu
axes - osie układu współrzędnych
ticks - zaznaczenie jednostek na osiach
arrows - strzałki osi x, y
dots - zaznaczenie punktów na płaszczyźnie
układu
labels - podpisuje osie układu
interval - rozmiar jednostki
sacale - podpisanie jednostki na osiach za
pomocą liczb
pi - podpisanie jednostki na osiach w
radianach
dotted - zaznaczenie siatki układu - linia
przerywana
rectangular - zaznaczenie siatki układu linia ciągła
PRZYKŁADY
Własności funkcji liniowych:
Własności funkcji trygonometrycznych:
Badanie własności funkcji kwadratowej:
Przekształcenia wykresów funkcji trygonometrycznych:
Prezentacja wykresów wielomianów:
Wzajemne położenie okręgów w układzie współrzędnych:
Położenie prostej i okręgu w układzie współrzędnych:
LINKI
Internetowa baza danych o programie Winplot i programach z nim związanych
http://www2.spsu.edu/math/Dillon/Peanutdocs/
http://hojnacki.net/hotpot/wzoryiwykresy.ppt
Winplot do pobrania w różnych językach
http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html
„Tess”


Jest to program używany na lekcjach geometrii
płaskiej, szczególnie wart zastosowania przy
omawianiu przekształceń geometrycznych.
Można z nim tworzyć barwne mozaiki, co
szczególnie podoba się uczniom i zachęca ich do
pracy z komputerem
Program dostępny na stronie:
Pedagoguery Software Inc
http://order.kagi.com/
Okno programu:
Zastosowanie symetrii i obrotów:
Translacje i symetrie:
Powodzenia i sukcesów w realizacji projektów !
Opracowanie: Jolanta Grzywnowicz