Prezentacja do pobrania (PPT, ~1 MB)

Download Report

Transcript Prezentacja do pobrania (PPT, ~1 MB)

ELEMENTY ARCHITEKTURY GOTYCKIEJ Z GEOGEBRĄ

Lucyna Nocoń, Barbara Prus, Barbara Sanocka, Paweł Wilk

SPIS TREŚCI

ZAD. 1

OKNO ROMAŃSKIE

ZAD. 2

OKNO GOTYCKIE

ZAD. 3

RÓŻA OŚMIOLISTNA

ZAD. 4

PARLAMENT W BUDAPESZCIE

Literatura

Słowniczek

Koniec

OKNO ROMAŃSKIE

ZADANIE 1

• Skonstruować okrąg styczny do trzech półokręgów; jednym z nich jest półokrąg o średnicy AB i środku C, dwa inne to półokręgi o średnicach AC i CB i środkach D i E leżące w półkolu o średnicy AB.

OKNO ROMAŃSKIE

Plan rozwiązania:

Utwórz odcinek AB (podstawa łuków romańskich).

Obierz środek C odcinka AB i środki D i E odcinków odpowiednio AC i CB.

Narysuj dane okręgi o(D,AD) i o(E, EB).

Wykreśl symetralną odcinka AB.

Niech punkt H będzie przecięciem tej symetralnej z okręgiem o(C,AC).

Na odcinku CH obierz punkt F.

CF=1/3AB Utwórz okrąg o(F,FH).

Spis treści

GeoGebra

Literatura

Koniec

ZADANIE 2

Skonstruować figurę przedstawioną na rysunku obok (ostrołuk gotycki).

OKNO GOTYCKIE

OKNO GOTYCKIE

Plan rozwiązania (część):

Utwórz odcinek AB i utwórz jego środek C.

Niech punkt D będzie punktem przecięcia się okręgów o(A;AB) i o (B:AB).

Niech punkt C 1 będzie punktem przecięcia się okręgów o(A;AK) i o (K:BK).

Pozostałe elementy spróbuj wykonać samodzielnie

Spis treści

GeoGebra

Literatura

Koniec

ZADANIE 3

Skonstruować figurę przedstawioną na rysunku obok (róża ośmiolistna).

RÓŻA OŚMIOLISTNA

RÓŻA OŚMIOLISTNA

Plan rozwiązania:

Rysujemy okrąg o(O;r).

Dzielimy okrąg na 8 równych części punktami A 1 ,…,A 8 .

Wyznaczamy punkty A, B, C, D, E w następujący sposób: Kreślimy dwusieczną kąta A,O A 2 , która przecina okrąg w A.

Odległość AB punktu A od promienia OA 1 odkładamy na przedłużeniu półprostej OA, otrzymujemy odcinek AC.

Z punktu A rysujemy prostą równoległą do BC, która przecina OB w D.

Przez punkt D prowadzimy prostą prostopadłą do OA 1 przecinającą OA w E.

Kreślimy łuk okręgu o(E;ED).

Otrzymujemy jeden listek ośmolistnej róży.

Pozostałe listki otrzymujemy przez odpowiednie symetrie.

Spis treści

Geogebra

Literatura

Koniec

ZADANIE 4

Fasada Parlamentu w Budapeszcie ozdobiona jest rozetą.

Wykonaj jej konstrukcję.

PARLAMENT W BUDAPESZCIE

PARLAMENT W BUDAPESZCIE

Plan rozwiązania:

Narysować trzy okręgi o promieniu r parami styczne.

Narysować duży okrąg styczny do trzech pozostałych, który ma po jednym punkcie styczności z każdym z nich.

Wymazać trzy małe łuki znajdujące się, w środku rozety, ograniczone przez punkty styczności trzech małych okręgów.

Obliczyć promień dużego okręgu.

Spis treści

GeoGebra

Literatura

Koniec

LITERATURA

Architektura. Style i detale. Pod redakcją E. Cole.

Arkady, Warszawa 2006.

W. Koch. Style w architekturze.

Świat Książki.Warszawa 1996.

M. Hohenwater, J. Hohenwater: Materiały pomocnicze do Geogebry, www.geogebra.org.

K. Sagner. Gotyk. Świat Książki.Warszawa 1996.

http://www.geogebra.org

Spis treści

SŁOWNICZEK

GeoGebra – program komputerowy pozwalający uczyć matematyki, w sposób interaktywny.

Okna w stylu romańskim,

to okna półkoliście przysklepione.

Okna w stylu gotyckim,

to okna w których króluje łuk ostry.

Manswerk, ornament architektoniczny składający się z elementów geometrycznych.

Winperga, dekoracyjny, trójkątny szczyt, umieszczany nad gotyckimi oknami i portalami

Spis treści

Koniec