Mittnordisk innovation og tilväxt.

Download Report

Transcript Mittnordisk innovation og tilväxt.

Mittnordisk innovation och tillväxt
Delta i utvecklingen av kommande års aktiviteter!
Vår mittnordiska region innehåller
fantastiska möjligheter för stärkt
samverkan i en mer effektiv arbetsfördelning där vi kan skapa större
effekter för investeringarna i innovation och tillväxt. Under det senaste decenniet har mycket gjorts
för framgångsrik samverkan kust till
kust. Nu vill vi ta nästa steg för att
samla storregionens innovationsaktörer i nya viktiga insatser under de
kommande åren. Tillsammans ska vi
under våren utveckla aktiviteter
som sedan genomförs från 2015 och framåt.
Insatsområden
Prosessen
Vi har frem til nå definert følgende fem områder for videreutvikling i prosessen fram til august.
Efter ett förberedelsearbete under 2013 har vi startat den
mer fokuserade processen med en första liten workshop i
Sundsvall 5 mars. Det inviteres nå til møteplasser for å utvikle gode aktiviteter til programperioden i Interreg Sverige
– Norge. Sett av tid til å delta.
◆ Mittnordisk innovation och tillväxt, «paraplyprosjekt»
◆ Interregional Innovasjon Sverige Norge
◆ Mid Nordic Brain Gain
Alle samlinger gjennomføres lunsj-lunsj.Vi finansierer lokaler,
mat og overnatting, men du må selv stå for tid og reisekostnader.
◆ Välfärdsteknologi
◆ Crowd Innovation
◆ Trondheim: 22-23 april
På neste side er de ulike områdene nærmere beskrevet.
Det finnes andre områder som kan legges til og utvikles
gjennom prosessen. Det bestemmes av deg og de andre deltagerne.
Kontakt
Vill du anmäla ditt deltagande eller veta mer är du välkommen att ta kontakt med den som du får denna information
från eller med:
◆ Anders Larsson: [email protected]
◆ Arild Smolan: [email protected]
◆ Stig Ørnvall: [email protected]
◆ Östersund: 12-13 mai
◆ Åre: 3-4 juni
De ulike områdene skal i løpet av prosessen utvikles med
aktiviteter, aktører, prosjekteier og – leder og deltagere. I tillegg skal finansieringsplaner utvikles. Arbeidsgruppene skaper
sine egne kontakter og arbeidsformer utover de fastsatte
arenaer. I august leveres komplette prosjektplaner som kan
brukes som søknader når den nye perioden for Interreg,
Nordens Gröna Bälte, åpner.
Når du melder deg på, gi beskjed om hvilke av de aktuelle
innsatsområder som er din hovedinteresse.
NORD-TRØNDELAG
FYLKESKOMMUNE
EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund
Innsatsområder som skal utvikles
Foreløpige skisser
Preliminärt har vi definierat följande fem områden för vidareutveckling under processen fram till augusti.
Det finns en del andra tänkbara områden som kan tillföras och det som skisseras här kan komma att förändras. Det bestäms av dig och andra deltagare i processen.
Mittnordisk innovation och tillväxt
Mid Nordic Brain Gain
Det är ett “paraplyprojekt” som innehåller arbete med utveckling av innovationssystemet med en smartare arbetsfördelning, gemensam följeforskning för flera projekt samt erfarenhetsutbyte mellan olika aktiviteter bland annat genom
den årliga konferensen Smart Living och halvårsvisa referensgruppsmöten där vi också kan skapa synergier mellan olika
aktiviteter. Arbetar också med omvärldsanalys och kopplingar mellan regionala aktiviteter och den europeiska agendan.
Detta paraply definieras primärt som sammanhållande för
nedanstående fyra områden men kan ha motsvarande funktion även för andra närliggande aktiviteter som drivs kust till
kust.
Utfordringen på dette området er å gjennomføre piloter for
å utvikle metoder som øker kompetansen i regionens
næringsliv, og som dermed styrker bedriftenes innovasjonskraft og utvikling. Arbeidet gjennomføres innen tre ulike områder der det er mye å hente på grenseoverskridende erfaringsutveksling.
Interregional Innovasjon Sverige Norge
En uppföljning av ett framgångsrikt projekt som genomfördes 2008-12. Här handlar det om konkreta årslånga innovationsprocesser som drivs i enskilda företag med utgångspunkt i deras specifika behov och med hjälp av skräddarsydda externa kompetenser. Processen stärks av gemensamma aktiviteter i mindre företagsgrupper. I den nya perioden ska verksamhetens utvecklas ytterligare med hjälp av
tidigare erfarenheter.Vi siktar preliminärt på två inriktningar: En för biobaserad innovation och förnyelsebar energi
samt en mer generellt för kopplingar mellan existerande
kompetens/teknologi och företagsutmaningar.
◆ Tette kontakten mellom bedriftene og FoU-miljøene. I
den forrige Interregperioden identifiserte vi store forskjeller mellom Sverige og Norge når det gjelder kontakt
mellom bedrifter og FoU-miljøene når det gjelder kompetansespørsmål. Her finnes nok av utfordringer og muligheter i arbeidet med å utvikle en bedre fungerende arbeidsmetodikk.
◆ Studentmobilisering. Hvordan kan vi bli bedre på å utvikle koplingen mellom studenter og arbeidslivets behov.
Målsetting i arbeidet må være å utvikle arbeidsformer
som medvirker til at studentene blir igjen i regionen etter endt utdanning og at regionens arbeidsliv kan nyttiggjøre seg entreprenørskapsånden i studentmassen i løpet
av studietiden deres.
◆ Smarte innovasjonsmodeller. Innovasjonsaktører i Midt
Norden benytter et stort antall ulike innovasjonsmodeller. Hvordan kan vi praktisk pilotere modeller for kompetanseoverføring og utvikle ennå mer effektive måter å
jobbe på? Målet er å oppnå best mulig avkastning på investert kapital og tid.
Velferdsteknologi
En av våre største utfordringer også i vår region er en voksende andel eldre i befolkningen.
I tillegg til utvikling av smarte arbeidsformer i de private og
offentlige institusjonene, er spredt bosetting en særlig utfordring når det gjelder den voksende andel eldre med ulike
typer av omsorgsbehov som er hjemmeboende.
I storregionen er det flere aktører som arbeider med disse
spørsmålene og på dette området vil vi utvikle et samarbeid
for å utvikle bedre metoder og arbeidsmåter støttet av nye
tekniske muligheter. Her finnes store muligheter til innovasjon innen offentlig sektor og samtidig muligheter for innovasjon i form av nye produkter og tjenester.
Studentgrupper vil kunne være aktive deltakere i de innovative delene av prosjekter. Kommunene er sentrale samarbeidspartnere når det gjelder behovet og mulighetene.
Crowd Innovation
Under ett antal år har vi i storregionen utvecklat ett mycket
produktivt samarbete inom det sensorteknologiska området
som har snabbt växande implementering inom många olika
verksamhetsområden. De behov som vi nu behöver utveckla
är smartare arbetssätt för att fånga företagens behov.Vi ska
här utveckla en virtuell och fysisk marknad för företagens
utmaningar och behov så att de effektivare kan mötas av tillgängliga kompetenser och andra resurser.Vi fokuserar på tre
områden:
◆ Smartare produkter
◆ Smartare produktionssystem
◆ Smartare samhällen
Vi utvecklar detta arbetssätt inom ett specifikt teknologiområde där vi vet att det finns viktiga behov, möjligheter, kompetenser och upparbetade relationer. Arbetssättet kan sedan
användas inom andra sektorer.