Ledningsdeklaration för Falkenbergs gymnasieskola och

Download Report

Transcript Ledningsdeklaration för Falkenbergs gymnasieskola och

Ledningsdeklaration för
Falkenbergs gymnasieskola och Falkenbergs Kompetenscentrum
Vår skola är en skola för alla och vår elevsyn ska kännetecknas av:





att vi har en tilltro till elevens vilja och förmåga att utveckla sina talanger
att elevens bästa alltid är i centrum
att alla elever är allas gemensamma ansvar
att vi har höga förväntningar på eleverna
att vi ständigt utmanar eleverna till att ta nästa steg i sitt lärande
På vår skola strävar vi efter en ständigt högre måluppfyllelse och har en kunskapssyn som
ska kännetecknas av:





att undervisning och utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
att medarbetarna deltar i forskningsbaserade didaktiska och pedagogiska diskussioner
att alla medarbetare har en hög professionalitet i sitt yrkesutövande
att vi arbetar med varierande undervisningsmetoder för att på bästa sätt kunna möta
elevernas olika lärstilar
att vi möter eleverna där de kunskapsmässigt befinner sig
På vår skola har vi en gemensam värdegrund och det råder en kultur som ska
kännetecknas av:





att vi har goda relationer och respektfulla möten med varandra
att vi har tillit till varandra och varandras kompetens
att alla tar ansvar för helheten
att alla har lika värde och en övertygelse om att olikheter berikar
att alla har en ständig vilja att utveckla och utvecklas
Vårt ledarskap skapar trygghet på vår skola och ska kännetecknas av:





att vi utgår från fastställda mål och uppdrag
att vi lever som vi lär
att vi har mod att våga se, lyssna och agera när det uppstår problem eller konflikter
att vi har en strävan efter långsiktighet i våra beslut
att vi utnyttjar våra ekonomiska resurser klokt och effektivt
Sven-Åke Bengtsson
Inga Lindkvist
Dan Randelid
Roy Jörgensen
Helén Myslek
Maria Wolfhagen
Aleksandra Rodenkrans Hagström
Ulf Olsson
2013-08-08