komplett diplomkatalog

Download Report

Transcript komplett diplomkatalog

Diplomsamlingen UB Bergen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdiget etter bestemte regler, og vanligvis datert til middelalderen. De fleste norske diplomer som fyller denne definisjonen er publisert i det store verket: Diplomatarium Norvegicum (DN). Den opprinnelige grunnstammen i UB Bergens diplomsamling finnes innenfor dette tidsrommet. I midlertid har UB Bergen utvidet begrepet til å omhandle de fleste eldre rettslige aktstykker i Spesialsamlingene. Samlingen inneholder derfor også dokumenter fra det 16. århundre som er skrevet etter ca. 1570 som er DNs tidsramme forkildeutgivelser, samt dokumenter fra det 17

.

, 18 .

og

1

9

. århundre. Samlingens emnemessige innhold er i første rekke eiendomsdokumenter: grunnbrev, skjøter, skiftepapirer og kontrakter, men også andre tema er representert. Diplommaterialet er et viktig kildemateriale for historikere som arbeider med Senmiddelalder og tidlig moderne tid for Vestlandet, da dette er en periode da kildetilfanget for en stor del er ganske begrenset.

Diplomsamlingens innhold

Fra årene 1247-1399: 61 brev Fra årene 1400-1499: 110 brev Fra årene 1500-1570: 93 brev Innen tidsgrensen for Diplomatarium Norvegicum, i alt 264 brev, derav 17 utrykte, fra årene 1446-1570 (pr. 1972). Videre bestand utgjøres av følgende brev: 1571-1599: 140 brev 1600-1629: 187 brev 1630-1669: 169 brev 1950-1669: 150 brev 1970-1699: 91 brev 1700-1749: 181 brev 1750-1799: 197 brev 1800-1896: 136 brev Total sum: 1515 brev og dokumenter. Bergen, 9/9-2013 Bjørn-Arvid Bagge, Universitetsbibliotekar UB Bergen

Diplom 1247-

UBB Diplom

1247, 29. september. Oslo

Vilhelm, biskop av Sabina og pavelig legat, pålegger biskopen av Oslo å forsvare Cistercienserne på Hovedøya mot alle forutsettelser, og anvende kirkens straff mot foruretterne. Avskrift av Chr. Lange etter original i Det Danske Geheimarkiv. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.l. Nr. 39 Dokid: 75d254100 UBB Diplom

1293, 26. mai. Aga

(

Ullensvang, Hordaland)

Sigurd i Aga, Gulatings lagmann, og tre andre menn kunngjør et forlik mellom bøndene på Indre og Ytre Bleie i Hardanger om felles gjerder, havneganger, veier, fattiglegd o.s.v. Pergament, 4 seglremmer uten segl. Trygt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 6 Gjengitt i faksimilie og trykt i Corpus codicum Norvegicorum medii aevi, Folio serie II: Norske diplomer, Oslo 1960, s. 64-66. Avskrift ved W.F.K. Christie i Ms 67 b. Dokid: 75d254101

1300-1399

UBB Diplom

1306, 20. februar. Norheim (Kvam, Hordaland)

Ivar Guttormssøn skifter fedrearven med sine svogre Peter og Sigurd, som på sine hustruers vegne får forskjellige gårder i Hardanger imot gården Norheim m.m., som Ivar fikk utskiftet. Pergament, 3 seglremmer uten segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 81 Dokid: 75d254102 UBB Diplom

1313, 3. august. Henne (Gloppen, Sogn og Fjordane)

Fire menn kunngjør at Eindrid (Simonsson) lagmann kjøpte av Kolbjørn og hans hustru 3 ½ månedsmats leie i Hamre, som ligger ”j Hæinum” (Henne) i Nordfjord. Pergament, seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 104 Dokid: 75d254103

UBB Diplom

1314, 21. februar. Bergen

Fire menn kunngjør at Arne og Sørkve Bårdsson i Matre (Skånevik) solgte til Peter Pålsson på Audestad 4 månedsmatsbol i Steinsletta, og det de eide i notevarpet ved Osen på Myklebust i Skåle (Kvinnherad), for 11 mark brent sølv til hver, og med innløsningsrett. Pergament. 4 seglreimer, 1 segl (våpensegl) bevart. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 47 Avskrift og oversettelse ved W.F.K. Christie ligger i Ms 67 a, ved major Nils Griis Alstrup Dahl i Ms 67 b 28. Dokid: 75d254104 UBB Diplom

1316, 21. februar. Oslo

Haakon Dan, kongens ombudsmann på Ringerike, lovverner i anledning av bygselsmannens klage kongens gård Naudgengsrud mot all ulovlig bruk. Pergament, segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 113 Dokid: 75d254105 UBB Diplom

(ca. 1320) Strandebarm (Hordaland)

Fire menn kunngjør at de skiftet gården Oma (i Strandebarm) mellom Ivar og Kolbein. Pergament. Noen bokstaver av hver linje er klippet bort, segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 70 Dokid: 75d254106 UBB Diplom

(ca. 1320) Vikøy (Kvam, Hordaland)

Arnfinn i Vikøy og Sigurd på Birkeland kunngjør at ti menn er villige til å bekrefte det vitnemål som Eirik og Arnfinn har avlagt til fordel for Svein på Stein. Ingen av dem har hørt Sigurd på Skeie be Sandvinsmennene om naustetomt. Pergament. 2 små stykker sammenheftet med 1 seglreim, ingen segl bevart. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 69 Vedlagt: Avskrift og ”Bemærkning” ved major Nils Griis Alstrum Dahl, utkast til hans ”Bemærkning”, og en brevveksling mellom Dahl og Christie om innholdet. Utkastet er overført fra Ms samlingen Ms 67 b 93. Det viser seg å høre sammen med ”No. 94”, brevveksling mellom Dahl og Christie, og Ms 67 b 95 (nok en avskrift). Om innholdet jmf. opplysninger ved Lars Hamre i Norsk slektshistorisk tidsskrift 12, 1950, s. 97-120. Dokid: 75d254107 UBB Diplom

1324, 12. desember. Sandven (Kvam, Hordaland)

Peter Petersøn, Jon, prest i Øystese, Sigurd på Torsnes og lensmann Ogmund Olafssøn kunngjør, at Peter Peterssøn og Peter på Sandven hadde overdratt Svein i Øystese å stevne Sira Jardar på Strand og Jardar på Børsheim, samt beboerne av Steine, Skeie og Li til å høre de vitnesbyrd som fremførtes angående slektskap- og svogerskapsforholdet mellom beboerne av Steine, Skeie og Rossaland, samt de vitner som hadde vitnet om nøstetomtene på Sandven, som disse gårders beboere hadde tilegnet seg. Pergament, alle 4 segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum, B.15. Nr. 9

Vedlagt: Fotokopi av det trykte avsnitt i Dipl. Norv. Dokid: 75d254108 UBB Diplom

1329, 6. mars. Bergen

Gudleik Ogmundssøn, kongens underfehirde i Bergen, og Halvard Ogmundssøn i Svein Sigurssøns ombud erkjenner, at Alfinn i Gjerde og Ogmund Ivarssøn hadde innbrakt til kongsgården ledingen på Voss for kong Magnus`s tiende år, bestående av levende og slaktede dyr, skinn, smør, malt, korn etc. Pergament, 2 seglremmer uten segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.15. Nr. 13 To par fotostatkopier av originalens forside og bakside. Dokid: 75d254109 UBB Diplom

1329, 25. november. Bergen

Gulatingslagmann Baard Peterssøn frikjenner ifølge et irettelagt prov Olaf Karl (i Hardanger) for brødrene Romunds og Ottars tiltale angående deres mors død. Pergament, levninger av 6. og 8. segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.3. Nr. 153 Holcks gave. Vedlagt: ”Gjenpart” av oversettelse og anmerkninger ved generaladjutant Ole Elias Holck (overført fra Ms 614 II). Dokid: 75d254110 UBB Diplom

1330, 24. mars. Stavanger

Biskop Erik i Stavanger m.fl., bevitner, at Peter Peterssøn solgte til sitt søskenbarn Arnbjørn Ogmunnssøn, sin odel i gårdene Byre og Sandanger i Fister for 3 mark brendt. Etter vidisse på pergament. Se Aga i Ullensvang, 29. mars 1361. Dipl. Norv. B.6. Nr. 249. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 134 Dokid: 75d254111 UBB Diplom

1331, 6. februar. Utvik (Nordfjord, Sogn og Fjordane)

Olaf Thorgrimssøn kunngjør, at Harald Baardssøn etter å ha ført vitnesbyrd for å ha stevnet Arnstein på Tisthamar, Abbeden av Munkelivs ombudsmann, der ikke møtte, fremførte to menn, som bevitnet at indre og ytre Gjuv (i Utviken) mellom Sandå og Gjuvå var Haralds rette odel. Pergament, alle 3 segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 92 Avskrift og oversettelse av originalen er vedlagt. Dokid: 75d254112 UBB Diplom

1331, 13. april. Oslo

Korsbror i Oslo, Guttorm Håvardssøns testamente til kirker, klostre, hospitaler, geistlige og verdslige i Oslo bispedømme. Avskrift etter originalen i Diplomatarium Arn. Magn. Fasc. 62. Nr. 1.

Trykt i Dilomatarium Norvegicum B.3. Nr. 160 Dokid: UBB Diplom

1332, 12. mars. Frogn (Follo, Akershus)

Avskrift

. Bjørn Bryde på Bjerke og Gunnar Går forklarer, hva som i 1329 på Eidsberg hendte mellom abbed Albrekt på Hoveøya og klostrets bonde Torkel Salomonssøn angående dennes gjeld til klostret. Om originalen, se opplysninger i DN II, 193. Avskriften tilhører en samling på 15 diplomer som i 1845 ble gitt av riksarkivar Lange til W.F.K. Christie. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 193 Dokid: UBB Diplom

1335, 6. september. Oslo

Bror Asulf og predikantbrødrene i Oslo selger to øyresbol i Hvirvilberg (Hårberg) i Lier til Joron Torgeirsdatter. Avskrift etter original i Riksarkivet, Oslo. Avskrevet av riksarkivar C. Lange 13.7.1838. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 234 Dokid: UBB Diplom

1336, 7. mars. Sel (Gudbrandsdal)

Gudbrand Bårdsson kunngjør at han har solgt til Pål på Dale 5 ½ øresbol i Ottekra (Vågå), og mottatt betalingen. Avskrift av W.F.K. Christie. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 94 Ifølge opplystning i Diplomatariet trykt ”efter Original paa Pergament i Bergen Museum”. Denne originalen er nå borte. Jfr. Christies opplysninger, i avskriften: ”Indlagte Pergamentsbrev, hvoraf ovenstaaende Facsimile er taget, har Handelsfuldmætig Løchra, af Veblungsnæs i Romsdalen, med Brev af 4de april 1840 tilsendt mig, forbeholdende sig at faa Originalen tilbage”. Ifølge den gamle diplomkatalogen er Christies avskrift returnert originalbrevet til eieren, er uklart – jfr. 1349, 22. februar, fra samme giver. Brevet er i Diplomatariet stedfestet til Lom, seinere rettet til Sel, eller Luster i Sogn. For drøfting, se Norske Gaarnavne 12, s. 533 (Rettelser og Tillæg). Dokid: UBB Diplom

1339, 6. april. Hyllin (Voss, Hordaland)

Syv menn kunngjør, at Sørkver Ormssøn førte vitner imot sin stemor, Orm Kafles enke, Ingegerd Torgautsdatter om de vilkår hun hadde i bruksretten over gården Hyllin på Voss. Pergament, alle 7 segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 231 Holcks oversettelse er vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1339, 6. april. Hyllin (Voss, Hordaland)

Tolv menn kunngjør at Sørkver Ormssøn førte vitner for at han hadde sin bror Halsteins fullmakt på å ha stevnet sin stemor Ingegerd til å motta innløsningssummen, og at hun hadde vedgått brødrenes rett til gjenløsning, alt dette vedrører gården Hyllin på Voss. Pergament, alle segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 232 Holcks oversettelse er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1339, 24. juni. Tungustveit, Skagafjördur (Reykir, Island)

Fem islendinger kunngjør at Arngerd Torgilsdatter gav Einar Gilsson og sin datter Arnfrid alle de penger hun ble tildømt i Bergen fra Margrete, Jonskarts datter. Pergament. 3 av 5 seglremmer, men ingen segl bevart. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 238 og i Diplomatarium Islandicum B.2. Nr. 466 Trykt i Stefàn Karlssons utgave av iskandske Originaldiplomer indtil 1450, Kbh 1963, s. 13, og gjenngitt i faksimile i det tilhørende bind med Faksimiler, s. 8. Gave fra major N.A. Dahl. Hans avskrift og oversettelse er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1340, 19. januar. Olden (Sogn og Fjordane)

Simon, prest i Olden, og tre andre menn kunngjør, at de var til stede i Olden kirke da Ivar på Rake oppregnet for Olof Ogmundssøn både veitsler, avfall og ødejord (i Olden skipsrede?) Vidisse. Datert Bergen 20. august 1588, alle 3 segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 120 Gitt av sorensskriver Ole Bøgh. Dokid: UBB Diplom

1340, 2. mars. Hovland (Ullensvang, Hordaland)

Sysselmannen i Hardanger Andres Arnssøn og tre andre menn kunngjør at Ogmund Hauk førte vitner på, at Haldor Arnessøn for 23 år siden gav Ogmund med sin datter Arna to månedsbol i gården Hovland (i Ullensvang), som han siden har hatt.

Pergament, 3 og 4 segl henger ved. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 243 Holcks gave. Hans oversettelse er vedlagt. Dokid:

75d254121

UBB Diplom

1340, 2. mai. Undredal (Aurland, Sogn og Fjordane)

Tre menn kunngjør at Eindrid Erlendssøn solgte sin morsarv i gården Flåm i Aurland (i Sogn) til Arne Torgeirssøn for ti år, da han eller hans barn skulle gjenløse jorden. Pergament, alle 3 segl henger ved. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 244 Holcks gave. Hans oversettelse er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1340, 3. mai (uten sted)

Guttorm Ivarsson selger til Erling Torleiksson et månedsbol i Skutlaberg i Vikøy, med innløsningsrett. Etter vidisse på pergament, datert Bergen 10. juli (Knutsvokudag) 1413: se under denne dato. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 245 Dokid: UBB Diplom

1341, 2. okober. Bergen (?)

Sigurd Galte og Greip Toresson regner opp det løsøre og jordgods som ble utloddet til Margreta Torbergsdotter på hennes bryllusdag med Ivar Erlingsson. Etter vidisse på pergament. Datert Bergen 10. juli (Knutsvokudag) 1413: se under denne dato. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 245 Dokid: UBB Diplom

1342, 6. okober. Bergen (Munkeliv)

Sigurd Gudmundsson, Magnus Brandsson og Jon Haftorsson kunngjør at Martin Sigurdsson har solgt 4 markebol i Tveit i Bringedalsbygda, Kallestad sokn (nå Husnes sokn, Kvinnherad), i Sunnhordaland, for 8 merker, til Pål Knutsson. To avskrifter av major Niels Griis Alstrup Dahl, ”afskrevet efter Original Documentet, der opbevares paa Gaarden Tvedt i Qvindherreds Præstegjæld”. Originalen er siden gått tapt. To oversettelser ved major Dahl er vedlagt. Utrykt (1966) Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 66 (1971) Dokid: UBB Diplom

1346, 24. februar. Blakar (Lom, Oppland)

Sigurd Jonssøn, vikarius på Mo (Lom), og syv andre menn kunngjør at de på Blakar vurderte det gods, som tilhørte Ingegerd Olavsdatter og hennes barn med Helge Skark. Pergament, 6 seglremmer uten segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 153 Dokid: UBB Diplom

1346, 25. april. Uten sted

To menn vitner, at de for over 60 år siden hørte Ragna Torsteinsdatter gi sin sønn Eilif Helgessøn en teig i gården Bergven i Ullensvangs sogn da han fridde til Sigrid Aslaksdatter i Ose. Pergament, 4 seglremmer med levninger av segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 302 Holcks gave. Hans oversettelse er vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1346, 14. juli. Bergen

Fire menn kunngjør at Sira Torstein Halgrimsson, korsbror ved Apostelkirka i Bergen, solgte til Bratte Aslaksson halvannet månedsmatsbol i Samland i Jondal, for 9 forngilde mark. Bratte skyldte da Torstein 6 andre mark, som han skulle betale så snart han fikk sitt gods fra Island. Avskrift på papir: ”Dette er een ordlydende Copie af den medfølgende gamle Pergamentz Original”. Følgende opplysninger om kopien finnes på et vedlagt brevomslag: ”Copie af et Brev fra 1346” (Niels Alstrup Dahls hand)? ”Fra Sognpræst Røtting til Graven. NB: det var laant af Biskoppen paa Thorsnæs. Leveret Biskoppen tilbage d. 22. januar 1828”: (W.F.K. Christies hand). – ”Originalen maa opsøges. Afskriften forresten saa paalidelig at Texten vel kan restaureres, hvis Orig ei er at gjenfinde paa Thorsnæs eller efter Biskop Neumann L. (Chr. C.A. Lange). Avskrift ved Marcus Schnabel iflg. DN 21, s. 60. Utrykt (1966) Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 74 (1971) Dokid: UBB Diplom

1347, 3. juli. Bergen

Tre menn kunngjør at Eivind Torgeirsson og hans kone Sigrid solgte til Ivar Erlingsson et månedsmatbol i Nesthus i Vikøy. Etter vidisse på pergament, datert Bergen 10. juli (Knutsvokudag) 1413: se under denne dato. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 314 Dokid: UBB Diplom

1348, 10. april. Bergen

Fem menn kunngjør, at Erlend Ogmundssøn stadfestet Jon Sigurdssøn og hustru salg av 3 månedsmatsbol i gården indre Høiheim i Luster i Sogn til Grim Jonssøn. Pergament, seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 330 Avskrift av originalen og oversettelse av N.A. Dahl. Dokid: UBB Diplom

1348, 8. mai. Bergen

Tre menn kunngjør at Nikulas Olavsson solgte til Ivar Erlingsson et månedsmatsbol i øvre ”Biorgum” (Børve) i Ullensvang. Etter vidisse på pergament, datert Bergen 10. juli (Knutsvokudag) 1413: se under denne dato. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 333 Dokid: UBB Diplom

1348, 3. august. Bergen

Fire menn vitner, at Jartrud Haldorsdatter solgte sine eiendommer i Nordfjord til Torstein Torkelssøn, og derfor mottok 12 engelske Pund. Pergament, alle 9 segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 336 Dokid:

UBB Diplom

1348, 7. august. Bergen

Ivar Andresson, sysselmann i Bergen, sender melding til kong Magnus (Eriksson) om et drap i Bergen om våren samme år (?), da Arne Alfinnson drepte Einar Auga. Brevet beskriver hvordan drapet gikk til. Pergament. 2 seglremmer uten segl, skåret av et annet (samtidig) brev. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 295 Vedlagt: ”Oversettelse” og ”Gienpart” med anmerkninger ved generaladjutant Ole Elias Holck. En (delvis korrigert) avskrift (muligens etter O.E. Holcks oversettelse) ved W.F.K. Christie i Ms 67 a. Fotokopi også av diplomet og ”Gienpart”. Dokid: UBB Diplom

1349, 22. februar. Oslo

Kong Magnus melder almuen i Lom og Vågå, at han atter har lagt fjellvannene Lemundsjøen og Hjærdalsvannet i kongens almenning under bygdens menn, som de ved kongens eldre brev var fratatt. Pergament, seglet mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 315 Christies avskrift og merknader er vedlagt. Gitt av handelsfullmetig Løchra på Veblungsnes. Dokid: UBB Diplom

1349, 23. september. Nidaros

Erkebiskop Arne (Ivarssøn Vade) av Nidaros, hans testamente til kirker, hospitaler, klostre, menn og kvinner. Avskrift av riksarkivar C. Lange etter original i Diplomatarium Arn. Magn. Fasc. 10. Nr. 16. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.5. Nr. 212 Dokid: UBB Diplom

1352, 30. juni. Bergen

Biskop Gisbrikt i Bergen tilstår de botferdige, som på visse festdager besøker St. Albans kapell på Fimreite (i Sogn), 20 dagers avlat. Pergament, segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 331 Trykt ved W.F.K. Christie i Utdal I (1837), s. 200. Brevet er på latin; et av de få latinske brev i samlingen. Dokid: UBB Diplom

1357, 16. oktober. Tingvoll (Møre og Romsdal)

Tre menn kunngjør, at Steinar Klemetssøn og Ingeborg Kolbeinsdatter solgte til Sigurd Jonssøn en del av gården Rottås i Tingvoll sogn på Nordmøre. Pergament, 2 seglremmer uten segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 386 Dokid:

UBB Diplom

1360, 1. februar. Bødal i Loen (?), Stryn (Sogn og Fjordane)

Einar Hugleiksson kunngjør at han har solgt til Isak Helgason 8 månedsmatsleier i Fanatun i Bø i Gardudal (Loen), og fått betalingen. Etter vidisse på pergament, datert Bergen, 15. oktober 1599: se under denne dato. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 22 Dokid: UBB Diplom

1361, 29. mars. Aga (Ullensvang, Hordaland)

Vidisse av brev 1330, 24. mars (Stavanger): Biskopen Eirik i Stavanger m.fl. bevitner at Peter Petersson solgte til sitt søskenbarn Arnbjørn Ogmunnson sin odel i Byre og Sandanger (Hjelmeland) for 3 mark brent. Fem menn utsteder vidissen. Pergament, 8 seglremmer uten segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 249 og 134 Dokid: UBB Diplom

1361, 26. mai. Helgøya (Sjernarøy, Rogaland)

Fire menn kunngjør, at Torer på Ims, hans hustru og sønn solgte til Halvard Eirikssøn på Helgøya (Sjernarøy sogn) en del av gården Ystebø på Vennestrand i Jelsa skiprede (Ryfylke), samt stadfestet sønnen Eysteins salg av en annen del av samme gård. Pergament, levning av 1. segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 421 Stiftamtmann W.F.K. Christies oversettelse er vedlagt. Avskrift ved major Nils Griis Alstrup Dahl ligger i Ms 67 b 45 a. Dokid: UBB Diplom

1362, 4. september. Bergen

Kong Haakon Magnussøn stadfester to eldre brev angående gården Byre, og forbyr med sitt råd alle å hindre brødrene Bjørn og Byre og Amund på Aga Arnbjørnssønner i gården lovlig bruk. Pergament, seglet revet av. Trykt i Dilomatarium Norvegicum B.1. Nr. 376 Dokid: UBB Diplom

1365, 15. mai. Uten sted

Tre menn kunngjør, at Torbjørn Halsteinssøn og Kvik Ketilssøn solgte til Steinar Nikulassøn et spand og 3 månedsmatsbol i gården Haugen i Jonedals sogn, Hardanger. Pergament, 6 seglremmer uten segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 449 Dokid:

UBB Diplom

1367, 25. januar. Loen (Stryn, Sogn og Fjordane)

Fire menn kunngjør et makeskifte mellom Sigurd Isaksson og hans hustru Ranhild og Øystein Sigmundsson på vegne av sin datter Gudrid. De skifter mellom seg gårdparter i Loen, Breim og Jølster. Etter vidisse på pergament, datert Bergen 15. oktober 1599: se under denne dato. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 28 Dokid: UBB Diplom

1367, 23. april. Bjørkedal (Volda, Møre og Romsdal)

Syv menn kunngjør, at Jon Haavardssøn ble forlikt med sin frende Eilif Olafssøn angående sin og sine søstres fordring på en del av gården Bjørkedal på Sunnmøre. Pergament, 1. våpensegl vedhenger. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 465 Gitt av Holck. Hans oversettelse vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1367, 29. august. Svartveit (Ullensvang, Hordaland)

Jon Peterson, lensmann i Hardanger, kunngjør at seks lagrettesmenn i hans nærvær verdsatte garden Suerdbueit (Svartveit) til 6 månedsmatsbol. Pergament. Ca. 210 x 85 med mer, seglremmer og segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 466 Dokid: UBB Diplom

1368, 24. mars. Vik (Sogn og Fjordane)

Orm Ogmundssøn selger med sin hustru Gunhilds samtykke til Jomar Erlingssøn 3 månedsmatsbol i Midgården i Ve i Årdal i Sogn. Pergament, alle segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegium B.4. Nr. 472 Dokid: UBB Diplom

1369, 15. april. Uten sted

Viking Ivarssøn selger til Sigvat Sumarlidssøn 3 månedsmatsbol i gården Øvre Bergven i Ullensvangs sogn i Hardanger. Pergament, 2 seglremmer uten segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 481 Gitt av Holck. Hans oversettelse er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1370, 31. oktober. Hedmark (Sør-Odal), Strøm (prestegård)

Hallvard Torleifsson selger en gårdpart i Stanganes på Eidskogen i Solør til Hallvard Toreson. Avskrift ved professor Johan Storm, etter ”Skindbrev lånt af adjunkt D. Grønvold d. 20/8 1895”. Det er ikke opplyst hvor originalen befinner seg. Avskriften må være kommet til biblioteket sammen med Johan Storms bøker og øvrige manuskripter, i 1921. Utrykt (1966)

Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 134 (1971) Dokid: UBB Diplom

1371, 5. august. Kinsarvik, Hordaland

Eilif Brynjulfssøn vedgår å ha solgt til Sigurd Ormssøn 10 månedsmatsbol Loftus i Ullensvangs sogn i Hardanger, med unntagelse av havn, for 44 kyrlag, hvorav 31 er betalt i gode varer, mens resten skal være betalt til St. Hansdag. Pergament, 1 seglrem uten segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 33 Dokid: UBB Diplom

1377, 9. august. Instanes (Ullensvang, Hordaland)

To menn kunngjør at Hallad Torsteinsson solgte til Hallvard Gautsson halvtredje månedsmatsbol i Freim i Odda. Pergament, seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.5. Nr. 506 Holcks gave. Hans oversettelse er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1379, 15. februar. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Vinald Henriksson, prost ved Apostelkirka i Bergen kunngjør for sin verdige herre biskop Jakob et vitnesmål han har tatt opp i prestegarden på Voss. Herborg Guttormsdotter har ført to vitner for at Jon Askelsson sine frillebarn ”Skilgætin” (ektefødte). Vitnemålet er opptatt på vegne av Sira Arne, prosten på Voss, som var fraværende. Papiravskrift fra ca. 1830: ”Findes afskrevet i et Exemplar af G. Miltzows Prestbyterologia, som har tilhørt Præst Schnabel”, og er kopiert derfra av major Nils Griis Alstrup Dahl. Overført fra Manuskriptsamlingen (Ms 67 b 70). Om en annen og mer fullstendig avskrift av samme dokument, se vedlagt brev fra Riksarkivet, Oslo (24.1.1969). Utrykt (1969) Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 154 (1971) Dokid: UBB Diplom

1380 ell. 1381, 10. juli. Ullensvang (Hordaland)

Fire menn kunngjør, at Torkel Romundssøn solgte til Torer Jonssøn 7 ½ månedsbol i gården Helland i Ullensvang sogn i Hardanger, hvorav Ullensvang kirke årlig skulle ha et halvt løp til et bordtags vedlikehold. Pergament, alle segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 519 Dokid: UBB Diplom

1382, 26. juni. Audnargard (Bergen)

Gaut Vidarsson og Åsodd Knarrarson kunngjør og bevitner en gardhandel. Torstein Torbjørnsson og kona hans Magnhild har solgt til Herman Surhagen to mannsverk i Skjølingstad i Torvastad, i bytte med halve Reve i Kleppe (Bore), og et mellomlegg på 11

forngilde merker. Kjøpet var tidligere stadfestet også av Bratt Bergulsson. Fogden til drottseten Ogmund Finnsson. Papiravskrift fra ca. 1830, ved major Nils Griis Alstrup Dahl. Originalen er visstnok i privateie i Oslo. Se brev fra Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt av 18. februar 1969, med negativ fotostatkopi av originalen (vedlagt). Vår avskrift er overført fra Manuskriptsamlingen (Ms 67 b 63). Utrykt (1069) Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 165 (1971) Dokid: UBB Diplom

1390 (?), 10. oktober. Kinsarvik (Hordaland)

Tre menn kunngjør at Askel Tolfsson og hans hustru solgte til Steinar Nikulasson halve grasgarden (hagen) i inste tun i Torljotsvik i Samlands herad, Jondal i Hardanger. Pergament, 4 seglremer uten segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 584, og i Finn Hødnebø: Utvalg av norske diplomer 1350-1550, Oslo 1966, Nr. 19. Holcks gave. Dokid: UBB Diplom

1394, 5. juli. Strandebarm (Hordaland) og Berge (Håbrekke)

Fire menn kunngjør at Åsa Håvardsdatter solgte til Olav Oddsson et pundsbol i Åse Jondal, Hardanger. Pergament, segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 220 Dokid: UBB Diplom

1396, 16. april (19. august). Stedje (Sogndal, Sogn og Fjordane)

To menn kunngjør, at Fridik Sigvatssøn solgte til Eirik Aslakssøn solgte til Eirik Aslakssøn 3 ½ månedsmatsbol i Midtre Stynin i Ryggjar sogn (Aurkand) i Sogn. Pergament, alle segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 665 Dokid: UBB Diplom

1397, 19. november. Vik (indre?) (Jondal, Hordaland)

Magnus Assurson kunngjør at Rallaug Osmundson solgte til Steinar Niculasson en gardpart i Torljotsvik (Vik indre?) i Jondal, Hardanger. Pergament, segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 560 Holcks gave. Dokid:

UBB Diplom

1398, 8. februar. Aga (Ullensvang, Hordaland)

Tre menn kunngjør, at Greip Ivarssøn solgte til Olaf Erlingssøn 5 månedsmatsbol mindre enn et halvt spannsbol i Sæbø i Legreids sogn (Eidsfjord) i Hardanger for 17 kyrlag og mottok betaling samt gav ham plass til et saltkokeri i Kinsarviks sogn for bevist høflighet. Pergament, alle 3 segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 225 Avskrift i to eksemplarer er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1398, 21. april. Voss (Vossevangen)

Arnbjørn Sunnulvsson, prost ved Apostelkirka i Bergen, forplikter seg til å bygge et langskip med tilhørende skipsbåt for allmugen på Voss. Til vederlag for dette skal han ha halvannet kyrlag fra hver skattepliktig mann i Voss, å betale i 3 terminer. To avskrifter (med oversettelse) ved major Nils Griis Alstrup Dahl, fra ca.1830. ”Findes afskrevet i et Exemplar af G. Miltzows Presbyterologia, der har tilhørt Præst Schnabel”. Jfr. tilsvarende opplysninger på brev av 1379, 15. februar, også fra Vossevangen. Overført fra manuskriptsamlingen, Ms 67 b 69 og 255 III 41. Trykt (etter en tredje avskrift) ved Lars Hamre: ”En skipsbyggingskontrakt fra 1398”, i Historisk tidsskrift 35 (1949/51), s. 57-60. Avskrift også ved generaladjutant Ole Elias Holck. Overført fra Ms 174/ 24. Dokid: UBB Diplom

1398, 13. mai. Tokheim (Odda, Hordaland)

To menn utsteder vitnesbyrd om at Simeon Eirikssøn aldri har gjort falsk handel ved salget av en kjøttønne. Pergament, seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 681 Dokid:

1400-1499

UBB Diplom

(ca. 1400) Hamar? (Hedemark)

Biskop Sigurd i Hamar skriver til sin ombudsmann Bård (Håkonssøn) på Hole (i Lom) angående bortleie av bispestolens gods. Papir, spor av utvendig forsegling. Jfr. Dipl. Norv. B.6. Nr. 433 Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 228 Holcks gave. Nr. 28. Omsl. Ltr. M. Dokid: UBB Diplom

1401, 8. juli. Leikanger (Sogn og Fjordane)

To menn kunngjør, at Olaf Bårdssøn og Erling Bjarnessøn solgte til Ivar Sigurdssøn 8 ½ månedsbol i gården Vivilstad i Fardal (i Sogn). Pergament. 1 seglrem, men alle segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 719 Dokid: UBB Diplom

1402, 5. april. Uten sted

To menn kunngjør, at Sigurd Botolfssøn og hans hustru avsto til Botild Ivarsdatter 7 løpers bol i Øvre Brekke i Flåm sogn i Sogn. Pergament, seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 723 Holcks gave. Dokid: UBB Diplom

1403, 16. februar. Roli(d)? (Biri, Oppland)

Fire menn kunngjør at de var til stede på Rolid, ”j Ringissakers sogn j Redale”, da Sigrid Sigurdsdotter solgte til kannik Guttorm Ogmundsson sin part av gården Hjelle i Aurdal (Valdres). Pergament. 2. og 4. segl bevart, pluss 2 seglremmer til 1. segl. Seglremmer skåret av et annet brev. Samme skriver (og samme sak) som i brevet 1403, 17. februar – Ringsaker. De to brevene har vært sammenføyd, men er nå atskilt. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 729 Redalen i Biri hørte inntil 1831 til Ringsakers prestegjeld. Dokid: UBB Diplom

1403, 17. februar. Ringsaker (Hedmark)

To menn kunngjør at Sigrid Sigurdsdatter mottok av Sira Guttorm kjøpesummen for gårdspartene nevnt i brev 1403, 16. februar (Rolid i Biri). Pergament, 1segl henger ved. Samme skriver (og samme sak) som i brevet 1403, 16. februar. De to nevnte brevene har vært sammenføyd, men er nå atskilt. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 730 Dokid:

UBB Diplom

1403, 7. juni. Skeie (Ulstein, Møre og Romsdal)

To menn kunngjør, at Bård Johanssøn og hans hustru Gudrun Torsteinsdatter solgte til Olaf Erlingssøn for 15 mark, så meget som Gudrun eiet i gården Indre Tunheim i Jatmund kirkesogn i Vanylven. Pergament, alle 4 segl mangler. En avskrift er vedheftet utstedt i Herøy av lensmannen og fem lagrettemenn på Sunnmøre. Avskriftet er datert 2. februar 1578, og har remmer til 6 segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 232 Dokid: UBB Diplom

1404, 2. mars. Heggen (Modum, Buskerud)

To menn gjør kjent, at Tord Eivindssøn og hans forlovede Elin Toresdatter solgte en halv markbol i Nordre Hval, Heggen i Modum, med alle rettigheter til Eivind Ljotssøn. Avskrift av originalen i Det norske riksarkiv. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 199 Dokid: UBB Diplom

1404, 7. mars. Heggen (Modum, Buskerud)

Avskrift av original i Det norske riksarkiv

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1406, 1. mars. Uten sted

Øysstein Tollefssøn og Torstein Halvardssøn gjør kjent, at Bård Jonssøn påtok seg på arvingens vegne å svare hustru Ingeborg Trondsdatter for retten angående gården Kirkebø, Solvorn i Sogn. Pergament, 2 segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 757 Dokid: UBB Diplom

1408, 27. november. Bråvoll (Ullensvang, Hordaland)

Ivar Eirikssøn frir Halvar Torgeirssøn fra 2 ½ månedsmatsbol i gården Oppheim i Odda sogn i Hardanger. Pergament, 3 segl henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.5. Nr. 459 Kjøpt 1922 Kruger, Sjørsand. Dokid: UBB Diplom

1409, 21. juni. Uten sted

Tre menn kunngjør, at Toorgils Erikssøn gjør kjent for dem at han hadde solgt til Eilif Arnfinssøn to månedsmatsbol i Orms jord i Eye i Ryggjar sogn, Aurland i Sogn. Pergament, 3 segl henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 776 Holcks gave.

Avskrift og merknader ved Niels Dahl. Dokid: UBB Diplom

1409, 1. oktober (i avskriften: 1410, 5. oktober).

Håvardstad (Holstad) Ås (Akershus)

To menn gjør kjent at abbed Bjarne på Hovedøya bygslet gårdene Verp og Skreipin i Haug sokn i Eiker til Agmund Saukeson. Avskrift etter avskrift i Det Danske Geheimearkiv, København, ved Riksarkivet Chr. C.A. Lange, 8.7.1845. Originalbrevet er i Riksarkivet, Oslo. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.3. Nr. 582 Dokid: UBB Diplom

1410, 28. april. Måge (Ullensvang, Hordaland)

To menn gjør kjent at gården Hjelle i Odd sogner Gamle Tormodssons eiendom, halvt til eie og halvt til odel. Pergament, alle segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 779 Dokid: UBB Diplom

1410, 16. mai. Onarheim (Kvam, Hordaland)

Gudrid Halbjørnsdatter selger til Bård Sigurdssøn 4 månedsmatsbol i gården Gjørvingaseter i Vikør sogn i Hardanger. Pergament, 4 seglremmer uten segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 781 Holcks gave. Et brev av 18.2.1963 og en klisje er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1411, 23. mars. Oslo

Erik Erikssøn, lagmann i Oslo, pålegger Sigurd og Olaf, eierne av gårdene Øvre og Nedre Ås i Haslum sogn i Bærum, som trettet om grenseskjellet, å møte på åstedet til sommeren for å motta den endelige dom. Pergament. Seglet vedhenger, men brevet er utvilsomt falskt. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 376 Brevet er sammenheftet med 1411, 23. juni. Avskrift ved W.F.K. Christie i Ms 67 a/ 9. Dokid: UBB Diplom

1411, 29. april. Tunål (Stryn, Sogn og Fjordane)

Eirik Lodingssøn og hans kone Inga selger til Jon Skeggessøn 7 løpsbol i gården Øvre Ås i Flets sogn i Arnefjord i Sogn. Pergament, 3. og 4. segl er bevart. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 784 Dokid:

UBB Diplom

1411, 23. juni. Ås (Bærum, Akershus)

Sira Tord Jonssøn, prest i Haslum, og seks lagrettemenn i Østre Bærum bestemmer ifølge lagmannens kjennelse og åtte vitners vitnesbyrd grensene mellom Øvre og Nedre Ås i Hasøum sogn i Bærum. Pergament. 5 av 6 segl vedhenger, men brevet er falskt liksom det foregående: 1411, 23. mars. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 378 Brevet er sammenheftet med 1411, 23. mars. Avskrift ved W.F.K. Christie i Ms 67 a/ 8. Dokid: UBB Diplom

1413, 7. januar. Bergen

Skal utvilsomt være 1413, 10. juli: se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1413, 10. juli (Knutsvokudag). Bergen

Olav Toresson og Jon Ivarsson, rådsmenn i Bergen, utsteder vidisse av 4 eldre brev: 3. mai 1340, 2. oktober 1341, 3. juli 1347 og 8. mai 1348. (Disse 4 brev er her og i Diplomatarium Norvegicum registrert under sin opphavelige dato.) Pergament. 2 segl henger ved; det ene nokså vel bevart, det andre svært defekt. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 789 «Knutsvokudag» er i norsk tradisjon utvilsomt Knut konges dag, 10. juli – ikke Knut hertugs (Knut lavards), 7. januar, som angitt i Diplomatariet. Dokid: UBB Diplom

1413, 6. desember. Gimsøy kloster (Skien)

Helga, abbedisse på Gimsøy og konventsøstrene gir fru Ingeborg Erlingsdatter kvittering for hennes ombud med klostrets jordedgods «j Nordlandum», som hun har gjort regnskap for. Avskrift etter original i Det Danske Geheimearkiv. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 639 Dokid: UBB Diplom

1414, 15. mars. Tønsberg (Vestfold)

Jon Kalssøn, lagmann i Tønsberg, dømmer i saken mellom Eyvind Kump og Asgout Sveinungssøn angående Bjorfossen i Heggen skibrede, den sistnevnte til å betale 2 ½ mark i kosthold. Papir, lagmannens (våpen)segl vedhenger. Trykt i Diplomatarium B.b. Nr. 254 Major Dahls oversettelse og avskrift er vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1414, 4. april. Langvin (Innvik, Sogn og Fjordane)

Tre menn gjør kjent at brødrene Simon, Eindrid og Erling Steinbjørnssønner skiftet gården Elde (Rugsund i Davik) mellom seg og la en tredjedel under Myrold (i Ståreim). Pergament, 4 seglremmer uten segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 391 Dokid: UBB Diplom

1415, 10. oktober. Måge (Ullensvang, Hordaland)

To menn gjør kjent at Viking Ormsøn og Aslak Sigurdssøn ble forlikt om arven etter Orm Isakssøn i Hardanger. Pergament, seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 800 Sogneprest Røttings gave. Dokid: UBB Diplom

1416, 26. juli. Stavanger

To menn kunngjør, at de på vårtinget på Austrått vitnet for sysselmenn i Ryfylke Ivar Ormssøn, at både Lutsi og Haga (i Høyland) hadde rett til kvernstø og fiskeri i bekken som renner mellom de to gårder. Førstnevntes eier Gunnleik Gunnarssøn ville nekte Hallvard Tordssøn, som eiet den andre del, retten til den. Inntatt i vidisse av 1. juli 1443, som igjen er etter vidisse på pergament, datert Lutsi 8. april 1606: se under denne dato. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 225 (se også nr. (289), 323, 332 og 377) Dokid: UBB Diplom

1417, dato mangler. Fimreite (Sogndal, Sogn og Fjordane)

N.N. (navnet bortklipt) selger til Augmund Tordson og Ingrid Heladotter gardparter i øvre og nedre Hallesæter i Arnafjord (Vik i Sogn). Brevet er skrevet «a fimrætw tisdagen nestæ firi h… Mcdxvij» (1417). Etter en defekt avskrift (vidsisse) på pergament, utstedt i Bergen omkring 1590 av lagmann Poul Helgesen og borgermester Michael Jensen, og bevitnet av dem og tre lagrettesmenn «i quambsøe» (Kvamsøy). Høyre side av dokumentet er klipt vekk; begge datoer og seglenes navn er gått tapt. Spor av hull til 4 seglremmer, men ingen segl bevart. Utrykt (1966) Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 278 (1971) Dokid: UBB Diplom

1417, 4. juni. Stavanger

Biskop Håkon i Stavanger gjør kjent for almuen i Eidfjord i Hardanger, at han har betrodd Arnvid Arnvidssøn å innkassere de biskoplige inntekter i sognet og innkassere utbytte av innbetalte bøter m.v. Pergament, 2 seglremmer uten segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 803 Dokid:

UBB Diplom

1417, 15. november. Utne (Kinsarvik, Hordaland)

Magnus Assurssøn og Bergulf Hallessøn gjør kjent at Halvard Eirikssøn og Ragna Steinarsdatter solgte til Holgeir Kvikssøn 3 ½ månedsbol i Haugen og Vik i Samla herred i Jondal sogn i Hardanger. Pergament, seglene mangler. Trykt i Diplomatarius Norvegicum B.1. Nr. 655 Hilcks gave. Dokid: UBB Diplom

1418, 2. oktober. Vikøy (Kvam, Hordaland)

Torleif Ivarssøn erkjenner at han har solgt til Gamle Tormodssøn 11 spannsbol i gården Hjelle i Odda sogn i Hardanger og at han har innkassert betalingen. Pergament, begge seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 261 Se Dipl. Norv. B.4. Nr. 779 Dokid: UBB Diplom

1421, 11. mai. Torsnes (Jondal, Hordaland)

To lagrettemenn i Jondal sogn i Hardanger gjør kjent at Bård Sigurdssøn og Arnfinn Jonssøn ble forlikt om delingen av Kvenurd og Arnfinnsteigen i Jondal. Pergament. Seglene mangler, men remmer til 2 segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 265 Dokid: UBB Diplom

1422, 3. april. Tandar (Ringsaker, Hedmark)

To menn gjør kjent at Tord Narvessøn solgte til Narve Ogmunddøn begge Rustad-gårdene i Ringsaker (Hedemark). Pergament, begge segl vedhenger. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 817 Dokid: UBB Diplom

1424, 19. mars. Raustad (Vinger, Hedemark)

To lagrettemenn kunngjør, at Hallvard Pålssøn solgte til Hallvard Tordssøn sin del i Berge sogn i Solør samt sine fordringer på Østre Hokkås, som Joar Gudthormssøn hadde hevdet, samt at han innkasserte betalingen. Pergament, segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 270 Gitt av kaptein i marinen J. Meyer. Se Dipl. Norv. B.7. Nr. 372 Dokid:

UBB Diplom

1424, 8. april. Stavanger

Biskop Håkon i Stavanger kvitterer Arnvid Arnvidssøn for seks års forpakning av de fastsatte biskoplige inntekter i Eidfjord sogn (Hardanger) Pergament, segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 823 Dokid: UBB Diplom

1425, 6. mai. Uten sted

Odd Herjulfssøn selger delevis sammen med Torald Åsmundssøn sin gård Godinagerde i Sandeid sogn i Vikedals skibrede (Ryfylke) til Sigurd Rolfssøn. Pergament, våpenseglet henger ved. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4 Nr. 826 Major N.A. Dahls avskrift og oversettelse er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1425, 22. juli. Haaland (Grindheim, Vest Agder)

Torkel Eirikssøn selger til Eilif Gunnarssøn hele gården Håland i Grindheim sogn for 5 merker gull. Pergament. 1. og 3. segl henger på, seglremmer til 2. segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 424 Dokid: UBB Diplom

1426, 28. September. Ulvestad (Volda, Møre og Romsdal)

Bård Bårdson kunngjør at han har solgt gården Dahle i Volda til Svein Erlingsson, og har fått betalingen for den. Etter vidisse på pergament, datert Dale (Volda) 6. juni 1609. 2 seglremmer, segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 428 Dokid: UBB Diplom

1428, 8. desember. Dale (Sogn og Fjordane)

Hafer Styrkarssøn og Omund Eysteinssøn, lagrettemenn i Sogn, kunngjør et endelig vitnesbyrd om den mishandling som Asbjørn Olafssøn hadde høvet mot Sigrid Eilifssdatter. Pergament, segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 722 Gitt av fru kansellirådinne Christie. Dokid: UBB Diplom

1430, 28. januar. Opedal (Ullensvang, Hordaland)

To menn gjør kjent at Eiulf Kolbjørnssøn, Arne og Sigurd Sigurdssønner og Gudrid Torsteinsdatter solgte til Viking Ketilssøn deres part i et månedsmatsbol i gården Hovland i Ullensvang sogn. Pergament, begge segl henger ved. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 841

Holcks gave og oversettelse er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1430? desember. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Seks lagrettemenn fastsetter åboten for Rogne på Voss til 4 kyrlag, som brukeren Gerund og hans sønn Torkjell skal svare Odd Botolsson. Pergament, segl mangler. Datert «manedagen før Niclasmesso» (6. desember), uten år. Om sannsynlig årstall jfr, Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 845, der brevet er trykt. Avskrift. Oversettelse, og brev fra sogneprest Niels G.A. Dahl til W.F.K. Christie er vedlagt. Avskrift ved Christie i Ms 67 a. Dokid: UBB Diplom

1431, 26. februar. Vikøy (Kvam, Hordaland)

To menn bevitner at et halvt månedsmatsbol med have i gården Vik i Samland herred alltid har vært søstrene Turid, Astrid, Gudrun og Sigrid Haldorsdøtres fedregods, og at det var solgt til Trondssøn med disses ombudsmenns samtykke. Pergament, seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 848 Holcks gave. Dokid: UBB Diplom

1431, 20. juni. Bergen

Fire lagrettemenn i Nordfjord gjør kjent at på lagtinget i Bergen tilfalt gårdene Hammer og Berge i Utvik sogn i Nordfjord Peder Humble. Pergament, alle 4 segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 706 Avskrift av originalen er vedlagt. Et makulert diplom på pergament datert Bergen april 1600 er vedlagt. Dette diplom inneholder en avskrift av ovenstående diplom av 20.6.1431. Dokid: UBB Diplom

1431, 20. september. Tønsberg (Vestfold)

Olaf, abbed i Tønsberg, og Sigurd Sjofarssøn, lagmann i Tønsberg, kunngjør sammen med to andre menn et arveskifte mellom Rolf Torbjørnssøn og Tord Olafssøn etter Rolfs bror Skog, der Rolf fikk gårdene Hasle og Sverstad i Sandar og Tord fikk Aker og Eldre i Sem. Avskrift etter originalen i Det norske riksarkiv. Avskrevet av C. Lange 8.7.1845 etter originalen som dengang lå i Det Danske Geheimarkiv. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 707 Dokid:

UBB Diplom

1433, 1. november. Kinsarvik (Hordaland)

To menn utsteder avskrift av et brev der Magnus Azzorssøn, prest i Kinsarvik, m.fl. kunngjør, at Sira Lafrans Ulfssøn, prest i Eidsfjord, og Odd Bårdssøn gjorde kjent at gården Sælgede i Eidsfjord i Hardanger alltid hadde tilhørt Gudrun Eindridsdatter og hennes forfedre og aldri hadde ligget under kronen eller prestebordet. Pergament, seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 449 Gitt av lensmann Ouse. Dokid: UBB Diplom

1435, uten dag. Vossevangen (Voss, Hordaland)

To menn gjør kjent at Torstein Toressøn og hans hustru solgte til Peter Arnessøn to månedsmatsbol i gården Selheim i Vangen sogn på Voss. Pergament, 2 segl vedhenger. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 859 Gitt av gårdbruker Gjerager. Dokid: UBB Diplom

1436, 21. mars. Ullensvang (Hordaland)

To lagrettemenn i Hardanger kunngjør et makeskifte og et salg av jordeiendom i Hardanger og Ryfylke mellom Viking Finnssøn og Toraldre Bergulfssøn. Pergament. 1.og 2. segl mangler, seglremmer til 3. og et utydelig 4. segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 463 Dokid: UBB Diplom

1438, 31. oktober. Skånevik (?) (Hordaland)

Pål Hallvardssøn overdrar til Hallgeir Kvikssøn å bestyre hans eiendommer i Hardanger, siden avtalen med Håkon Bolt er utløpt. Brevet er skrevet ”a skodhina” (Skånevik? Jfr. Norske Gaardsnavne 11, s. 44). Pergament, segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 735 Holcks gave. Dokid: UBB Diplom

1439, uten dag. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Tre lagrettemenn gjør kjent at Gaute Gislessøn solgte til Olaf Peterssøn 1 ½ månedsmatsbol i gården Sundve i Vinje sogn på Vossestrand. Pergament, deler av 3 segl. Trykt i Diplomatarium B.4. Nr. 875, og i Finn Hødnebø: Utvalg av norske diplomer 1350 1550, nr. 41. Avskrift vedlagt, samt oversettelse ved major Niels Griis Alstrup Dahl (overført fra Ms 920). Dokid:

UBB Diplom

1439, 15. februar. Seim (Kvinherad (?), Hordaland)

Gaute Jonsson gjør kjent at han har gitt 3 månedsmatsbol i Samland i Jondal til Sunniva Torkelsdotter. Brevet ble skrevet ”aa Seime sunnudagen i fastegang” (: igangr fostu, fastelavnssøndag), 1439. Etter en avskrift (med oversettelse) fra 1820-30-årene, ved major Niels Alstrup Dahl. Originalen er ikke funnet. Utrykt (1966) Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 374 (1971) Dokid: UBB Diplom

(1440-1450) (Ryfylke)

Samson Filippusson, herr Eindrid Erlendssons ombudsmann i Ryfylke, overdrar Torkel Åsmundsson ødegården Ritland (?) ved Kleiveland (i Hjelmeland) så lenge Torkel sitter på denne gård. Brevet er makulert, men delvis bevart på seglremmene til diplom 1467 (?), 7. februar (DN 6, 563). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 536 Dokid: UBB Diplom

1440, 27. oktober. Bergen

Seks rådsmenn tilkjenner Ragnhild Halsdatter retten til gården Gjerdaaker da hun opplyste at hennes avdøde mann Arnfinn Oddssøn hadde gitt henne den. Halle Torgeirssøn hadde gjort krav på gården. Pergament, seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 879 Gitt av gårdbruker O. Gjeranger. Dokid: UBB Diplom

1441, 25. april. Uten sted

Pål Halvordssøn og hans sønn Guttorm gir Halgeir Kvikssøn fullmakt til å bygsle bort deres jordeiendom i Hardanger og hever landskyld for dette m.v. Pergament, seglet mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 776 Holck oversettelse vedlagt. Dokid:

75d254497 (sto etter 1431, 20. september, merk dokidnr.)

UBB Diplom

1442, 9. mai. Haugen (Jondal, Hordaland)

Seks lagrettemenn i Hardanger tilkjenner, som valgte voldgiftsmenn, Orm Trondssøn en tomt i gården Torljotsvik i Samland herred, Jondal i Hardanger. Pergament. 4. og 6. og deler av 1. segl vedhenger, seglremmer til 2. og 3. segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 884 Holcks gave. Dokid:

UBB Diplom

1442, 9. juli. Oslo

Kong Christoffers vernebrev for domkapitlet i Trondheim

. Avskrift av major Niels G.A. Dahl etter Gerhard Schønings beskrivelse over Trondhjems Domkirke (se opplysninger i Diplomatarium Norvegicum 13, s. 83). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 108, etter Apographa Arnamagnæana. Dokid: UBB Diplom

1442 (?), 18. juli. Bergen

Eilif Sigurdssøn selger til Jon Ivarssøn det han eier i Egge-Husene i Fardalen i Ylmheim sogn, Norum i Sogn. Pergament, seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 886 Holcks gave. Dokid: UBB Diplom

1443, 9. januar. Lofthus (Ullensvang, Hordaland)

To menn gjør kjent at Gerdar Ivarssøn solgte til Simeon Viglogessøn 4 månedsmatsbol og sin have i Haugen i Torljotsvik i Samland herred, Jondal sogn, Hardanger. Pergament. Seglene mangler, men seglremmer til 2. segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 889. Holcks gave. Dokid: UBB Diplom

1443, 1. juli. Stavanger

Korsbror i Stavanger Gunnar Eriksson, prost over Jæren Ingemar Gautsson, og to andre menn utsteder vidisse av et eldre brev, datert 26. juli 1416 (se denne dato), om retten til bekken mellom Aldinshage og Lutsi i Høyland. Etter ny vidisse på pergament, datert 8. april 1605 (se denne dato – Lutsi i Høyland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 289 Dokid: UBB Diplom

1444, 4. desember. Kjøbenhavn

Christopher, konge av Danmark, Norge og Sverige setter opp bestemmelser om utlendingers handel i Bergen og stadfester tidligere kongers privilegier og brev om dette. Pergament, seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 324 Dokid:

UBB Diplom

1446, 30. mai. Skjold (Etne, Hordaland)

Tre lagrettemenn bevitner at Salmundur på Vinje i Gringheim (Etne) i 1430 (?) har framlagt kjøebrev for sine gardparter i Vinje. Brevet er skrevet ”a skilde” (Skjold i Etne) ”a manadaghen nestan efter helghaporsdagh (30. mai) Anno Domini Mcdxlvi”. Pergament. 3 seglremmer, men ingen segl bevart. Utrykt (1966). Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 434 (1971) Dokid: UBB Diplom

1446, 18. oktober. Bergen

Lagmannen Jon Olason, fire rådmenn og en lagrettemann dømmer i en sak mot Askjell Gunnarsson fra Kinsarvik. Han er stevnet for å ha grepet og lagt hand på (?) Odd Torfinsson, som hadde fått kongens landsvist for et manndrap han før hadde gjort. I retten møter på den ene sida Torleiv Oddson, sønn til den døde Odd Torfinnsson, og på den ande Askjell Gunnarsson og Tormod Eilivsson, sønnensønn til den drepte. Retten finner at Odd Torfinnsson ble grepet fordi han ikke hadde rettet seg etter den dom han fikk, og ikke betalt de bøter han var forpliktet til. Askjell og Tormod og alle som hjalp dem dømmer derfor fri og sakssløse. Askjell Gunnarsson blir tilkjent sakskostnader. Papiravskrift ved major Nils Griis Alstrup Dahl, fra ca. 1830. Vedlagt: oversettelse og Anmærkninger ved prost Nils Griis Alstrup Dahl (hans fetter), samt moderne avskrift. Overført fra Manuskriptsamlingen (Ms 67 b 65). Utrykt (1969) Dokid:

75d254519 (sto før 1452, 24. mai, merk dokidnr.

) UBB Diplom

1447, 29. mars. Oppland (Valdres)

Ogmund Lavransson gir kvittering til Vebjørn Einarsson for 12 kyrlag som han har betalt til den avdøde Sira Guttorm Ogmundsson på Hoff, Toten, for den del jordgods i Valdres (Aurdal og Vang). Pergament, alle 3 seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 505 - Ogmund Lavransson har på denne tid sannsynligvis eid hovedhandskriftet av Kongespeilet: AM 243 bafol. Se opplysninger i Konungs skuggsjá, Speculum regale – de norske håndskrifter i faksimile, Oslo 1947, s. 8-9. Dokid:

75d254518 (ang ny plassering, merk dokidnr.)

UBB Diplom

1447, 14. oktober. Takle (Voss, Hordaland)

Fire lagrettemenn gjør kjent at Hallgrim Hallgrimsson på vegne av sin kone Tora Arnesdotter har solgt 3 månedsmatsbol i Sundven i Vinje sokn, Holabygd (Vossestrand) til Olaf Peterson. – Brevet er skrevet ” a takkla fyrsta laurdagin a vettre” 1447 (dvs. første vinterdag, 14. oktober, som det året falt på en lørdag). Etter avskrift (med oversettelse) fra 1820-20-årene, ved major Niels Alstrup Dahl, ”afskrevet efter Original Documentet, der opbevares hos Oberstleutnant Holck”. Diplomet synes ikke å ha fulgt med Holcks store gave til Bergen Museum (diplomsamlingen), og originalen er nå ikke kjent (?). Utrykt (1966) Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 443 (1971) Dokid:

75d254517

UBB Diplom

1449, 16. mars. Tvilde (Voss, Hordaland)

Presten på Voss og seks lagrettemenn gjør kjent at hustru Gerthrud Jakobsdatter (Rømer) solgte til Gård Olafssøn 2 ½ månedsmatsbol i Tvilde på Voss. Pergament, seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 906 Avskrift og oversettelse ved W.F.K. Christie er innlagt i Ms 67 a og 421.9. Dokid:

75d254516 (ang ny plassering, merk dokidnr.)

UBB Diplom

1449, 14. juni. Hovland (Ullensvang, Hordaland)

To menn gjør kjent at brødrene Birger og Halle Eindridssønner solgte til Silvester Vikingssøn en åtting i eplehaven på Hovland i Ullensvang sogn i Hardanger. Pergament. Seglene mangler, men remmer til 2. segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 908 Holcks gave, og oversettelse er vedlagt. Dokid:

75d254515 (ang ny plassering, merk dokidnr.)

UBB Diplom

1449, 22. juli. Hovland (Ullensvang, Hordaland)

To menn gjør kjent at Torleif Ivarssøn solgte til ovennevnte Silvester Vikingssøn en åtting i eplehagen på Hovland. Pergament. 2 par seglremmer, og rester av 2 segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 910 Jfr. Nr. 908. Holcks gave, og oversettelse er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1449, 20. oktober. Bergen

Bergens lagmann Jon Olafssøn tilkjenner Margreta Håvardsdatter retten til gården Øfstus på Varaldsøy i Kvinnherrad, som sammen med annet av Håvard Arvidssøns gods i Norge i lang til hadde vært pantsatt til Birgitta Jonsdatter. Papir, seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 911 Holcks gave. Dokid:

75d254513 (ang ny plassering, merk dokidnr.)

UBB Diplom

1451, 6. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Alf Torgardssøn, prost ved Apostelkirken i Bergen, selger til Sigurd Ketilssøn 8 månedsmatsbol i Øvre Klyve og 4 månedsmatbol i Lemme på Voss, som han mottok betaling for. Denne jord hadde Magnus Svenssøn betalt i saksøre. Pergament, alle segl mangler. Trykt i Diplomatarius Norvegicum B.6. Nr. 537 Dokid:

75d254522 (ang ny plassering, merk dokidnr.)

UBB Diplom

1452, 23. juni. Store-Brandvik (Stord, Hordaland)

Avskrift

. Tre lagrettemenn i Sunnhordaland kunngjør, at tre menn, Halstein Arnassøn, Halvar Gautssøn og Torkel Toressøn aldri har hørt annet enn at Store-Brandvik alltid uimotsagt har eid utmarken helt til Haukanes inntil nå denne påstanden fra abbed Olaf på Halsnøy. Om originalen, se opplysning i DN 10 Nr. 206 Avskrift av W.F.K. Christie. Trykt i Diplomatarius Norvegicum B.10. Nr. 206 Dokid:

75d254521 (ang ny plassering, merk dokidnr.)

UBB Diplom

1452, 24. juni. Lande (Fjellberg, Hordaland)

To lagrettemenn i Kvinnherrad i Sunnhordaland kunngjør, at Erik Erikssøn, lagrettemann i Fjellber, og hans mor Gertrud Eriksdatter stadfester at Store-Brandviks utmark alltid uimotsagt gikk helt til Haukanes inntil nå denne påstanden fra abbed Olaf på Halsnøy. Avskrift etter original i Det norske riksarkiv. 1.

Avskrift av W.F.K. Christie. 2.

Avskrift og oversettelse av N.A. Dahl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 307 Dokid: UBB Diplom

1452, 24. juni. Nornes (Sogndal, Sogn og Fjordane)

Kongens hirdmann Englike Jenssøn og tre lagrettemenn i Sogn kunngjør, at Holte Toressøn med sine barns samtykke pantsatte til hustru Gudrun Jonsdatter for 8 mark gull 18 løper i Oma i Strandebarm i Sunnhordaland. Pergament, 2. og 4. segl henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 928 Avskrift av originalen og oversettelse av N.A. Dahl er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1453, 8. april. Borgund, (Møre og Romsdal)

Fire menn gjør kjent, at Sæmund Olafssøn tok i seg de ord han i overmot og drukken tilstand hadde sagt om Sigurd Torleifssøn, som dermed var tilfreds. Pergament, alle 4 segl mangler. Trykt i Diplomtarium Norvegicum B.1. Nr. 824 Dokid: UBB Diplom

1454, 18. mai. Oa (Vikebygd, Hordaland)

To menn kunngjør, at Herborg Gudleifsdatter solgte til sin søster Sigrid og dennes mann Gudleik Bårdssøn deler av gårdene Lund og Tveite på Stord, Sunnhordaland. Pergament. Seglene mangler, men remmer til 1 segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 934 Gave fra fru kansellirådinne Christie. Dokid:

UBB Diplom

1454, 19. mai (søndag etter St. Hallvard) Borgund, (Møre og Romsdal, stedsnavn står ikke oppført på kortet?)

Denne dato må være gal (feilskreven?)

. I DN 18, 117 er antydet en datering til 1534, 17. mai: se denne dato.

Dokid: UBB Diplom

1455, 9. april. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Tre lagrettemenn på Voss gjør kjent at Brynjolf Aslaksson solgte til Arne Peterson to månedsmatsbol i Takle (på Voss). Etter en avskrift (med oversettelse) fra 1820-30-årene, ved major Niels Alstrup Dahl, ”afskrevetet efter Original Documentet, der opbevares hos Oberstleutnant Holck”. Diplomet synes ikke å ha fulgt med i Holcks store gave til Bergen Museum (diplomsamlingen), og originalen er nå ikke kjent (?) Utrykt (1966) Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 476 (1971) Dokid: UBB Diplom

1455, 2. mai. Haga, (Høyland, Rogaland)

Helge Gunnleikssøn og Torkjel Gunnarssøn kunngjør, at de har solgt til Torgeir Hallvardssøn på Haga halve bekken og kvernstøet mellom Lutsi og Haga i Grand sogn og skipsrede. For dette har de mottatt betaling. Etter vidisse på pergament, datert Lutsi 8. april 1605: se under denne dato. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 323 (se også nr. 225, (289), 332, 377) Dokid: UBB Diplom

1455, 2. juli. Elfsborg (Gøteborg)

Kong Christian I gir hver kannik i Trondhjem skattefrihet for en gård i hans kannikdømme. Avskrift på papir ved major Niels Alstrup Dahl, ”af Schønings Beskrivelse over Trondhjems Domkirke”. På samme avskrift også av diplom fra Nidaros, 23. juli 1483. Originalene var den gang i Trondhjems Stiftskiste (seinere Trodhjems Centralarkiv). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.11. Nr. 200, og hos Schøning, Anhang, s. 80-81. Dokid: UBB Diplom

1455, 13. desember. Suldal (Rogaland)

Eilig Jønssøn vedgår at han har solgt til Sira Trond Ketilssøn, prest i Sudal og korsbror i Stavanger, 3 ½ månedsmatsbol i Vashus, et spannsbol i Ritland (lagerhus) og en fjerdedel i Videid i Vinje sogn i Sudal, og at han har mottatt betaling for dette. Pergament, alle segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 550 Stiftamtmann W.F.K. Christies oversettelse er vedlagt samt oversettelse av brevene av 1520 og 1523. Dokid:

UBB Diplom

1456, 21. mai. Bergen

Tre lagrettemenn i Gloppen stadfester, at Gudthorm Gudbrandssøn vedgår at han har solgt til Andres Isakssøn 3 ½ månedsmatsleie i Brynnestad i Olden, Innvik i Nordfjord og at han har mottatt betaling for dette. Pergamen, levninger av 1. og 3. segl henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.12. Nr. 223 En maskinskrevet avskrift er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1457, 25. februar. Berge (Strandebarm, Hordaland)

Fire menn kunngjør, at hustru Ragna Sigurdsdatter gjorde kjent for dem at hun hadde gitt sin frende Torgils Vikingssøn 6 månedsmats og et spanns bol i gården Øvre Berven i Ullensvang i Hardanger. Pergament, 3 av 4 segl henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 939 Holcks gave og hans oversettelse er vedlagt sammen med en maskinskrevet avskrift. Dokid: UBB Diplom

1458, 5. april. Haga, (Høyland, Rogaland)

Seks lagrettemenn kunngjør, at Torkjel Gunnarsønn, Asleif Helgessøn og Nikolas Torsteinssøn på sin hustru Gudrun Helgesdatters vegne solgte til Torgeir Hallvardssøn (på Haga) kvernstøet, som ligger nærmest Lutsi (det annet har han med deres samtykke). I betaling mottok de 7 mark. Etter vidisse på pergament, datert Lutsi 8. april 1605: se under denne dato. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 332 (se også nr. 225, (289), 323, 377). Dokid: UBB Diplom

1459, dagen uviss. Bygland (Aust Agder)

Tre menn henviser en sak angående gården Søndre Skaamedal i Ottredalen i Bygland sogn til ny behandling på Nedenes da ingen nye beviser kunne skaffes. Pergament, 1. og 2. segl henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4 Nr. 946 Dokid:

UBB Diplom

1459, uten dag. Gjøastein (Voss, Hordaland)

To lagrettemenn på Voss kunngjør at Anbjørn Holdolfsson og Bynning Kallason solgte til Torstein Einarsson 7 månedsmatsbol ”a huarmom” (Kvarme?) ”i qui tune er aarhus heiter er ligger i borgstrans attunge”, og Hallvard Ellingsson 2 månedsmatsbol i samme tun til den samme. Etter en avskrift (med oversettelse) fra 1820-30-årene, ved major Niels Alstrup Dahl, ”afskrevet efter Original Documentet, der opbevares hos Oberstleutnant Holck”. Diplomet synes ikke å ha fulgt med i Holcks gave til Bergen Museum, og originalen er nå ikke kjent (?). (Originalen fins i Luther College, Decorah, Iowa) Utrykt (1966) Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 503 (1971) Kvarme og Århus finnes nå ikke som gardsnavn på Voss; men jfr. Kvarme i Vossestrand (gnr. 54-55). Opplysningen om den bevarte originalen i brev fra Norsk historisk kjeldeskrift institutt, 18. juli 1968. Dokid: UBB Diplom

1459, 3. mai. Vik (Jondal, Hordaland)

Sigurd Magnusson selger til sin frende Magnus Jonsson halvfemte månedsmatsbol i Vik i Jondal. Pergament. 2 av 3 seglremmer bevart; levninger av segl på den ene. Utrykt (1966) Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 499 (1971) Dokid: UBB Diplom

1459, 12. mai. Gimmestad (?) (Gloppen, Sogn og Fjordane

) Sju lagrettemenn i ”gemlastade skibrede i nordfiordum” bevitner at Sira Jens Peterson har kjøpt og betalt diverse gardparter i Nordfjord. Brevet ble utstedt ”løgerdagen huita” (pinseaften), ”ipso die sanctorum martyrum Neriner et Abelli” (: Nerei et Achillei!) = 12. mai. Avskrift fra 1920 (?) ved lokalhistoriker Jakob AAland, Bergen, etter vidissse på pergament, som den gang befant seg hos handelsmann J.E. Aaland, Sandane, Gloppen. Vidisse er utstedt og bekreftet av Bergens og Gulatings lagmann, Mats Størssøn, omkring 1590 (udatert). Den har vært lest for retten i Bergen 1. mars 1601. Vidisse har 1 seglrem, men ikke noe segl. Utrykt (1966) Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 500 (1971) (Også trykt ved Jakob Aaland i Bergens historiske forenings Skrifter, no. 11, Bergen 1905.) Dokid:

UBB Diplom

1460, uten dag. Kvinnherad (Hordaland)

Kristina Roaldsdatter gjør kjent, at Dagfinn Torsteinssøn innløste gården Øfsthus på Varaldsøy, som Eystein Arnessøn hadde utsatt, og som nå tilfalt Maritte Håvardsdatter. Pergament. Alle 3 segl mangler, men 2 par seglremmer henger ved. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 369 Se også Dipl. Norv. B.8. Nr. 911 (se: 18.2.1545) Holcks gave. Litr.d. Dokid: UBB Diplom

1461, 15. august. Vossevangen (Voss, Hordaland)

To lagrettemenn gjør kjent, at Peter Håvardssøn ikke ville stadfeste sin mors, hustru Gerthrud Jacobsdatter, salg av 2 ½ månedsmatsbol i Tvilde på Voss, derfor betaler kjøperen Gard Olafssøn Peter en ny kjøpesum for denne gård. Pergament, seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 950 Se også diplom 1449, 16. mars. Avskrift og oversettelse ved W.F.K. Christie er innlagt i Ms 67 a. Dokid: UBB Diplom

1462, dato uleselig. Eikeland (Vikedal, Rogaland?)

Fem lagrettemenn kunngjør at Gregorius… solgt til Stein Sveinsson 4 månedsmatsbol i Eikeland i… als (Vikadals?) skipreide. Brevet er skrevet «a eikalande umb logurdagh nest for … messodagh» (uleselig). Pergament. 4 seglremmer bevart; 1 av dem med segl. Seglremmene er skåret av andre (eldre) brev. En stor brun flekk gjør midtpartiet delvis uleselig. Utrykt (1966) Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 525 (1971) Dokid: UBB Diplom

1462, 24. juni. Vinje (Suldal, Rogaland)

To lagrettemenn kunngjør, at Gyda og Gertrud Soansdøtre (Svansdøtre?) solgte til Torkel Omssøn 4 månedsmatsbol i Hamre i Nedretun i Rørikdal (Røldal) sogn og innkasserte betalingen. Pergament, begge seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 375 N.A. Dahls avskrift og oversettelse er vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1463, 8. oktober. Bergen

Finn Sigmundssøn, kannik i Bergen, og Helge Trulssøn, forhenværende fogd i Sogn, kunngjør, at Jon Holfastssøn avsto fra sitt krav på gården Sand (nå Bahus) i Stedje sogn til hr. Peter Jonssøn, prost i Sogn. Pergament, rester av 1. segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 953 Holcks gave. Dokid: UBB Diplom

1464, 12. februar. Kinsarvik (Hordaland)

En lagrettemann i Hardanger m.fl. stadfester, at de for omtrent ti år siden på Våge på Varaldsøy hørte på en overenskomst mellom Sigurd Sveinssøn og Sigurd Eirikssøn angående Eirik Sigurdssøns arv som Sigurd Sveinssøn satt inne med, og ba om at han måtte låne så lenge han levet, hvilket også ble tilstått ham. Papir. Samtlige 3 segl henger på, men er utydelige. Alle 3 seglgremmer er skåret av eldre latinske kirkelige manuskripter. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.15. Nr. 89 Dokid: UBB Diplom

1465, 26. november. Vanse (Vest Agder)

Tolv lagrettemenn på Lista avhører i nærvær av Jens Mateinssøn, underfogd hos sysselmannen, en del vitner angående en trette mellom Torgeir Aressøn og Jon Torkelssøn, og erklærer til sist Torgeir ikke skyldig i Jons påfølgende død (ved druktning), men pålegger ham allikevel en bot på en mark gull til Jons barn. Pergament, 3 utydelige segl henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 561 Dokid: UBB Diplom

1466, 22. mars. Berøy (Finnås, Hordaland)

Fire menn stadfester at alle de sel-leier, som ligger omkring Alvisøy, tilhører Berøy, Moster i Finnås. Pergament, begge seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 562 Major N.A. Dahls gave. Hans oversettelse er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1466, 3. oktober. Holla (Telemark)

Avskrift

. Gunnar, biskop i Oslo, overlater til Halvard Torgilssøn gården Grav, som tilhørte Bø kirke i Tørdal, mot å betale 4 kyr til kirkene, eller hvis bøndene i sognet ville det, en tjærekjel til bruk for kirken og en ku til vedlikehold. Avskrevet av riksarkivar C. Lange 8.8.1841 etter P.A. Munchs avskrift av orginalen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 876 Dokid:

UBB Diplom

1467 (?), 7. februar. Haug (Jelsa, Rogaland)

Gunnar Einarssøn selger til brødrene Hjarrand (?), Torbjørn og Engelsbrekt Lidvardssønner en del av gården Haug i Rep i Jelsa sogn, som var hans odel, og som brødrene erkjenner at de ikke hadde noen rett til. Pergament. Alle 6 segl mangler, men 3 par seglremmer henger ved. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 563 N.A. Dahls oversettelse med W.F.K. Christies hånd er vedlagt. Innhold av seglremmene, se (1440-1450), Dipl. Norv. B.6. Nr. 536. Dokid: UBB Diplom

1469, 25. januar. Bleie (Ullensvang, Hordaland)

Tre menn stadfester at de aldri har hørt annet enn at Torger Bratssøn eier 2 ½ månedsmatsbol i Aksnes, Vikøy i Hardanger, og at hans forfedre har eiet det samme før ham. Pergament, alle 3 segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.15. Nr. 95 Holcks oversettelse og avskrift er vedlagt, dessuten Olafsens avskrift. Dokid: UBB Diplom

(1470-80) (Bergen)

Et blad av en jordbok for Bergens bispedømme

. Pergament. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 255 Avskrift og oversettelse er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1472, 8. august (sto oppført som 1469, 25. januar). Bergen

Lagmann Hans Pederssøn og seks rådmenn kunngjør, at rådmann Anders Nilssøn og hustru solgte en tomt i Bergen til hustru Lucia Pedersdatter. Pergament.1., 5. og 7. segl henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 973 Holcks gave. Et fotografi av diplomet er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1474, 1. februar. Hovedøya (Oslo)

Avskrift

. Birgitta Ølreksdatter, abbedisse på Hovedøya, confessir Ketil Benktssøn gir sammen med alle nonner og munker på Hovedøya hr. Alf Knudsen kvittering for klostrets inntekter fra Andenes og Sunnfjord len for de år han har dem i len av kongen. Avskrevet av riksarkivar C. Lange 22.7.1845 etter orginalen i Det Danske Geheimarkiv, Kbh. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 905 Dokid:

UBB Diplom

1475, 11. mars. Gjerde (Voss, Hordaland)

Seks lagrettemenn på Voss kunngjør, at Eilif Arnvidssøn og hans hustru Ingerid Gudmundsdatter innløste hos Orm Pålssøn Ingerids odelgods, 2 ½ månedsmatsbol i Gjerde og 5 ½ månedsmatsbol i Hauge. Likeså byttet de til seg Torbjørgs andel i Haugefisket. Pergament.1., 4. og 6. segl henger på. Dokid:

75d254651

UBB Diplom

1475, 11. mars. Gjerde (Voss, Hordaland)

Pergament. 1. og 4. og 6. segl henger på. Dokid:

75d254652 (se ovenfor.)

UBB Diplom

1475, 16. april. Aurland (Oppdal)

Tre menn kunngjør, at Andor Torkelssøn gav Torberg Vebjørnssøn 11 løpsbol i Løken (Hvamsherrad) for 11 løpsbol i Hjelle i Aurdall, som Andor igjen byttet met Audun Olafssøn mot 11 løpsbol i Sørheim i Aurdal. Pergament. 3. segl henger på, seglremmer til 1. og 2. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 581 Dokid:

75d254653

UBB Diplom

1476, (25. januar?). Uten sted

Torkel Arnfinnssøn pantsetter gården Frakstuen i Dals skibrede til sin brorsønn Arnfinn for 18 kyrlag, som han hadde lagt ut i tegn og fredkjøp for Torkels sønner. Pergament, alle segl henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 981 Holcks gave. Dokid: UBB Diplom

1479, 21. juni. Arnegård (Stavanger)

Tore Torkjelssøn, lagmann i Stavanger, og fem lagrettemenn i Ryfylke kunngjør, at Olaf Torgeirssøn ved fremlagte brev har bevist, at Haga (Aldingshage) i Gand sogn (Høyland) eier den halve bekk (mellom Haga og Lutsi) med fiskeri og kvernstø, mens det annet kvernstø, som ligger nærmere Lutsi og som Olafs far hadde kjøpt, må Trond Torkjelssøm gjenløse for 6 mark. Hvis han ikke vil betale dem, skal Olaf beholde kvernstøet til han har fått sine penger. Dessuten må Trond betale 6 mark fordi han satte lås for Olafs kvernhus. Etter vidisse på pergament, datert Lutsi 8. april 1605: se under denne dato. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 377 (se også nr. 225, (289), 323, 332). Dokid: UBB Diplom

1482, 22. mars. Vik (Fjellberg, Hordaland)

Seks menn bekrefter etter sine foreldres og forfedres utsagn, at den halve Bjoa- eller Utbjoa Våg i Fjellberg alltid har tilhørt de to mannsverk i Utbjoa som kaltes Midstue og Øvstestue, og at Halsnøy kloster aldri har gjort krav på dette før Peder Bugge nå påtaler det. Pergament. Alle 6 segl mangler, men 4 par seglremmer henger ved. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 257

Dokid: UBB Diplom

1482, 30. desember. Torsnes (Jondal, Hordaland)

Avskrift

. Biskop Olav i Holar (Island) gir etter bønn av Halldor Eysteinsson, oldermann i St. Nikolaus gildet i Øystese, og to andre menn (gildebrødre), 40 dagers avlat til gildebrødre og -søstre som skrifter sine synder, og den samme avlat til dem som hjelper gildet med gaver eller bønner. Fotografisk kopi fra 1865 (svært avbleket), samt avskrift ved professor C.R. Unger, etter originalen i Riksakrivet, Oslo. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 410 Vedlagt brev av 5. november 1865 fra professor Unger til hans brorsønn Johan Unger, den gang kapellan i Vikøy, samt brev fra Riksarkivet av 25. august 1933. Fotografiet, avskriften og Ungers brev er overført fra O.I. Larsens håndskriftsamling (Ms 790). Dokid: UBB Diplom

1483, 23. juli. Nidaros

Kong Hans tar kapitlet i Trondheim under sin beskyttelse og bekrefter tidligere kongers privilegier. Avskrift på papir ved major Niels Alstrup Dahl, ”af Schønings Beskrivelse over Trondhjems Domkirke”. Avskrevet sammen med diplom datert Elfsborg, 2. juli 1455, og innlagt under denne dato. Originalen var den gang i Trondhjems Stiftskiste (seinere Trondhjems Centralarkiv). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 592 Om andre trykk, se opplysninger i Diplomatariet. Dokid: UBB Diplom

1484, 8. april. Innvik (Vik) Nordfjord (Sogn og Fjordane)

Tolv menn i Vik i Nordfjord gir Sunniva Steinbjørnsdatter det skussmål at hun alltid har vært en hederlig og bra kvinne i ord og gjerning. Pergament. Seglene mangler, men remmer til 1segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 996 Dokid: UBB Diplom

1484, 22. april. Verne (Rygge, Østfold)

Olaf Klausson, prior på Verne, og fire lagrettemenn kunngjør at Ingigerd Olafsdotter, søster til Einar Fluge, gir Gudrun Håkonsdotter Bolt kvittering for all arv etter han, og samtykker i de gaver han har bestemt til Margit Jonsdotter og sine uekte barn. Papir, ”afskrift af W. Lassen efter Lundhs Diplomatarium. L.” (Chr. C. A. Lange). Originalen er i Riksarkivet, Oslo. Brevet er datert 1484, feria quinta pasce; i avskriften er dette feilregnet til 31. mars, istf. det riktige 22. april. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.3. Nr. 948 Dokid:

UBB Diplom

1484, 11. mai. Bergen

Andreas Janssøn leier til Bernt Sutman, Klaus Eberling og Klaus Janssøn tomten som bakerhusene står på og en kålhage for 4 gylden årlig. Pergament. Seglene, hvorav 2 våpensegl henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 998 Dokid: UBB Diplom

1486, 18. oktober. Bergen

Biskop Hans, lagmannen og rådmennene i Bergen kunngjør en avtale som borgerne i byen hadde gjort med ridder Jon Smør, om at de ”for Ild skyld ville legge nogen Grunder øde” Datert Anno Domini Mdlxxxvj, die sanct Euangeliste”. Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre, etter en vidisse av 28. oktober 1562: se under denne dato. Avskrevet sammen med en taksering av grunnleien for ”Die funf ode Grunde” fra 1633, og Erik Rosenkrantz`grunnbrev på de samme fem grunner, av 21. juni 1562; alt innlagt under sistnevnte dato. Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt i Ckr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 30; her datert 1487 (trykkfeil?) Dokid: UBB Diplom

1488, 15. september. Nattedal (Seljord, Telemark)

Fire lagrettemenn kunngjør, at hr. Odd Alfssøn (av tre roser), fogd over Skidesyssel len, på Tolf Pederssøns bønn fritok Harald Toressøn for tiltale fordi han var med å gripe Lidvard Aslakssøn som hadde fått kongsdag, dog på den betingelse at han igjen skulle oppgi sin anklage mot Tolfsbror Tofe, som hadde slått Haralds far ihjel. Pergament, 3 par seglremmer uten segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 267 Se Dipl. Norv. B.1. Nr. 961 Dokid: UBB Diplom

1493, 1. juni. Tvilde (Voss, Hordaland)

Fire lagrettemenn på Voss gjør kjent, at Viljam Olafssøn solgte til Laurens Torsteinssøn 4 månedsmatsbol i Tvilde i Vinje åtting i Vangen sogn på Voss og mottok betaling for dette. Pergament, 4 par seglremmer uten segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 618 Dokid: UBB Diplom

1495, 5. februar. Bergen

Abbedisse Birgitta Ølreksdatter og Lafrans Olafssøn, confessor generalis i Munkeliv kloster, bygslet bort en av klostrets tomter til kamper Klaus, fisker Hans og Fattigjokim og etterkommere mot 10 skilling årlig i tomteleie. Pergament, begge segl henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 982 Maskinskrevet avskrift vedlagt. W.F.K. Christies avskrift i Ms 67 a/ 1. Dokid:

UBB Diplom

1495, 12. april. Eigeland i Liknes (Kvinesdal, Vest-Agder)

Tre lagrettemenn i Kvinesdal kunngjør en overenskomst mellom Svein Nilsson og Gunnstein Torjulfsson. Gunnstein skal beholde halvparten av Ask (i Rennesøy, Ryfylke) fordi han underholdt Sveins kone Ingeborg Toraldsdotter, som hadde fletført seg til han. Derimot skal Svein beholde det som Ingeborg eide i England etter sin far. Pergament. Hull til 3 seglremmer, men verken de eller seglene er bevart. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 622 Dokid: UBB Diplom

1497, (4. mars) 17. april (sto oppført som 1495, 5. februar, som ovenfor samme dato). Torsnes (Hordaland), Jondal?

Biskop Gottskalk på Holar (Island) kunngjør at han har vært på Torsnes i Sunnhordaland i ombud for sin mor, Herborg Bårdsdatter, og sine brødre Peter og Guttorm herborg og Gyrid Bårdsdøtre, og deres etterkommere. Diverse gårder og gårdparter oppregnes. Avskrift på papir ved major Niels Alstrup Dahl, ”efter Original Documentet”. Avskriften er attestert av Christie: ”Copiens nøjagtige Overensstemmelse med Originalen bekræfter W.F.K. Christie”. Originalen er nå tapt (?). Utrykt (1966) Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 672 (1971) Vedlagt oversettelse ved Niels Alstrup Dahl, og en note av Christie om formen mazv”k = mannsverk. Dokid: UBB Diplom

1498, 6. desember. Aurland (Sogn og Fjordane)

To lagrettemenn i Sogn kunngjør, at Bård Sigurdssøn solgte til Hallvard Eilifssøn et halvt månedsmatsbol i Ytre Øyum i Rygge (nå Vangen) sogn i Aurland prestegjeld og mottok betaling for dette. Pergament, 3. segl samt rester av 2. segl henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 442. Holcks samling. Ltr. Q. Avskrift og merknader er vedlagt. Dokid:

1500-1599

UBB Diplom

1502, 18. april. Bergen

Hans, biskop i Bergen, Christiern, prost ved Apostelkirka, og fire rådmenn i Bergen dømmer i en sak mellom Margrethe Ivarsdotter og Torleiv Benkestokk. Margrete klager over at Torleiv har tatt hennes landskyld av Sebjørntun og Ytstetun i Rønnøy i Gaupne (Luster). Hun legger fram et beseglet «Doms brev» som viser at hun har retten til godset, og vinner dermed saken. Papiravskrift fra ca. 1830 (?), tidligere innlagt i manuskriptsamlingen som Ms 1030. Avskriften kan opphavlig ha hørt sammen med en stor samling papiravskrifter (etter major Nils Griis Alstrup Dahl og andre), som nå finnes i Ms 67 b. Ingen opplysninger om originalen er kjent. Ifølge teksten skulle Margrete Ivarsdotters eldre domsbrev være «dette brev vedhæftet»; men det er ikke blitt avskrevet. Brevet er datert «mandagen nest efter Tiburtii». Den mest kjente Tiburtius-messedagen er 14. april. En annen Tiburtius ble feiret 11. august; mandagen deretter ville evnt. være 15. august. Utrykt (1969) Dokid: UBB Diplom

1502, 15. august. Bergen

Se 1502, 18. april

. Dokid: UBB Diplom

1504, uten dag. Haugum i Valle (Setesdal, Aust Agder)

To lagrettemenn i Råbyggelaget kunngjør, at Gunne Torgilssøn solgte til Byulf Ulfssøn 5 teiger i Haugum og mottok betaling for dette. Pergament, begge seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 636 Dokid: UBB Diplom

1504, 26. februar. Bergen

Hans (Theiste), biskop i Bergen, Christen Pederssen, prost ved Apostelkirken, Henrik Bagge, høvedsmann på Kongsgården, og lagmann Erlend Frk tilkjenner Eilif Andorssøn en grunn ved navn Bratten som ligger ved Bryggen, som hans far hadde pantsatt til Laurits Ingessøn, rådmann i Bergen, og som denne hadde skjenket til vår frues alter i Korskirken. Det som Eilif eiet ovenfor skjøtstuen på søndre side av gården, ga han til det nevnte alter. Avskrift (vidisse). Skrevet av 11. februar 1656. Brevet mangler segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 458 Dokid:

UBB Diplom

1504, 15. september. Bergen

Erkebiskop Gaute i Trondhjem, biskop Hans i Bergen og prost Christen Pederssen ved Apostelkirken tilkjenner på grunn av en ulovlig betingelse ved pantsettelsen, Eilif Andorssøn hans odelstomt Bratten ved Bryggen i Bergen som hans far Andor Nilssøn pantsatte til Laurits Ingessøn, som igjen hadde gitt den til vår frus alter i Korskirken. Alteret hadde siden innkassert hele grunnleien. Av denne grunnleien ga nå Eilif alteret to Bergargylden som en årlig og evig rente. Avskrift (vidisse). Skrevet av den 11. februar 1656? Brevet er uten segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 459 Dokid: UBB Diplom

1505, 14. oktober. Åmli, Aust Agder

Asbjørn Nilssøn, lagrettemann i Aust Agder, innberetter til Kong Hans omstendighetene ved Aslak Nilssøns vådedrap på Amund Bjørnssøn. Pergament, seglet mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 1044 Dokid: UBB Diplom

1507, 2. mars. Tønsberg

Lagmann Jon Jonssøn, byfogd Ingvar Olssøn og rådmann Lasse Jenssøn i Tønsberg gjør kjent at Jens Laurenssøn solgte til Åsmund Ågessøn og hans sønn Heming hver halvdel i Nordre Gautegård i St. Peters sogn i Tønsberg. Pergament, seglene henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 1047 Dokid: UBB Diplom

1507, 13. september. Bergen

Erkebiskop Gaute Ivarsom og biskopene Eiliv i Stavanger, Anders i Oslo og Andor i Bergen overdrar Nonneseter kloster i Bergen med alle tilliggende jordeiendommer til St. Antonii brødrene i Bergen. Jordgodset oppregnes. Avskrift på papir ved major Niels Griis Altrup Dahl, etter en kopi fra 16. århundre (?) utført og bekreftet av Samuel Johannis, notarus ved Bergens domkapitel. Både origiganlbrevet og de eldre avskriftene synes nå å være forsvunnet (?) – jfr. B.E. Bendixen i Bergens historiske forenings Skrifter 6, 1900, s. 29. Overført fra Ms 255 III/ 41. Trykt i B.E. Bendixens: «Lungegaarden fra 1705 til 1844» (I Bergens historiske forenings Skrifter 6) s. 30-32 (etter en annen avskrift). Vedlagt: korrespondanse med Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt, september/ oktober 1961, om de forskjellige avskrifter av dette diplom, samt avskrift (!) ved A.M. Wiesener. Den «bortkomne» avskriften kom i 1974 til rette ved Statsarkivet i Bergen. Kopi av Statsarkivets Ms er mottatt 2.9.1981. Se også medfølgende brev fra statsarkivar Egil Øvrebø, 1. sept. 1981 (2.9.81 Ms). Dokid:

UBB Diplom

1508, 31. mars. Nidaros

Erkebiskop Gaute i Nidaros klager til Kong Hans over at hertug Christian har fengslet biskop Karl av Hamar og tatt hans gård under påskudd av at biskopen har vært med på bondereisningen på Hedemark. Avskrift av major Niels G.A. Dahl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 471 Dokid: UBB Diplom

(etter 1508, 18. juli) (Kjøbenhavn)

Kong Hans` svar på ekrebiskop Gautes klage over at hertug Christian hadde fengslet biskop Karl i Hamar. Kongen svarer at biskopens sak vil bli tatt opp av hans dommere. Avskrift av major Niels G.A. Dahl. Originalen befinner seg i Det Danske Geheimarkiv. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 473 Dokid: UBB Diplom

1509, 24. november. Mainland (Shetland), Melby (Sandness, Walls parish)

Fire lagrettemenn “I Voghum” (Walls) i “Hietlande” (Shetland) kunngjør at Guttorm Nilson, lagmann i Bergen, på tingstevne “I Medalbò a Sandnese» (Melby, Sandness) spurte om noen kjente til Sira Gregorius Ivarsson hadde forbrutt sitt gods til kongen eller biskopen. Dette benektet alle som var til stede. Pergament. 2 seglremmer, men ingen segl bevart. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 651 Brevet er her stedfestet til «Hetland» (i Rogaland). Rett stedfesting i Jakob Jakobsen: «Shetlandsøernes stedsnavne» (Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie 1901), s. 85, 161 m.fl. st. Se også Gustav Indrebø: Norsk målsoga, s. 280. Vedlagt avskrift (med oversettelse) ved Nils Alstrup Dahl. Han har gjettet på at i Hietlande skal være «Hetlands Skibrede, et Tinglaug i Jeddern og Dalernes Fogderie» Dokid: UBB Diplom

1512, 25. mars. Valle, Aust Agder

Tre lagrettemenn i Råbyggelaget kunngjør, at Ulf Olafssøn byttet til seg deler av gårdene Brattetveit og Kvestad i Setesdal som tilhørte Ketil Torgerssøn mot deler av gårdene Rygstad og Våg. Pergament, alle 3 segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 656 Dokid: UBB Diplom

1512, 6. oktober. Bergen

Gaute Ivarssøn selger til sin svoger Hans Krukov og hustru Sunniva Eidridsdatter (Rostung) sin del i gårdene Frøysvik og Njøs i Sogn. Pergament, remmer til 1. segl og rester av 3. segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 1068 Jfr. Dipl. Norv. B.1. Nr. 1068 Holcks gave. Dokid:

UBB Diplom

1513, 26. mai? Alstadhaug (Skogn, Nord Trøndelag)

Morten Lassesøn og hans hustru Sigrid Gestdatter samt hennes bror Eystein Gestssøn bekrefter at de har solgt til broren og svogeren Amund Gestssøn deler av garden Hallan ved St. Egidius kirke i Værdal og at de har mottatt betaling for dette. Pergament, seglremmer til 1. segl 2. (våpensegl) og 3. og 4. (bomerker) henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 480 Holcks gave. Litr. T. Dokid: UBB Diplom

1514, 8. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Tolv lagrettemenn på Voss frikjenner styrk Torgeirssøns to sønner på Rogn for et rykte på bygden om at de skulle ha voldt døden til en fattig mann. Pergament. Alle 12 segl mangler, men rester av 10 seglremmer. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 1066 Holcks gave. Dokid: UBB Diplom

1514, 25. juli. Oslo

Avskrift

. Kong Christian I tar Trondhjem domkapitel under sin beskyttelse, og stadfester de tidligere privilegier det har hatt når det gjelder folk og gods. Avskrevet av major Niels G.A. Dahl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 175 Dokid: UBB Diplom

1517, 1. august. Oslo

Kong Christian II gir ordrer til at Amund Tharaldssøn, som har begått uforsettelig drap, blir landsforvist. Derimot får hr. Nils, som begynte slagsmålet, hverken kongsdag eller blir landsforvist. Pergament, seglet mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.15. Nr. 147 Avskrift og brev fra Riksarkivet av 10. mars 1886 er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1520, 11. november. Stavanger

Berg Eyulfssøn bekrefter at hans bror Endrid Eyulfssøn har kjøpt 1 ½ månedsbol i Vormestrand av ham og betalt ham for dette. Pergament, alle 3 segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 680 Stiftamtmann Christies oversettelse, se diplom: Suldal 1455, 13. desember. Dokid:

UBB Diplom

1521, 13. mars. Huseby (Vanse, Vest Agder)

Lagmann Benkt Hemingssøn på Agdersiden og fem lagrettemenn på Lista dømmer mellom på den ene siden fogd Peter Kørning på Lista, som møtte på vegne av Are Markussøn og hans hustru Geirlaug Sveinsdatter, og på den andre siden lagmann Jon Torgerssøn i Råbyggelaget, som møtte på vegne av Gunstein Torkelssøn. Domsavsigelsen gjaldt gårdene Ask på Mosterøy i Ryfylke og Øvre Eigeland i Kvinesdal. Pergament. 1. og 2. segl henger på, dessuten rester av 4 par seglremmer. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 682 Dokid: UBB Diplom

1523, 26. januar. Sunnanå (Vikedal, Rogaland)

Presten i Vikedal, Ivar Karlssøn bevitner sammen med to andre menn, at Sven Sigurdssøn solgte en jordpart i Vormestrand, Bekke og Dysje i Vikedal til Endrid Eyulfssøn. Pergament. Alle 3 segl mangler, men seglremmer til 2 segl henger ved. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 684 Stifteamtmann W.F.K. Christies oversettelse, se diplom: Suldal 1455, 13. desember. Dokid: UBB Diplom

1524, 24. mai. Deventer (Nederland)

Rådet i Deventer skriver til oldermennene ved Kontoret i Bergen om en eiendom på nordsiden av St. Peters kirkegård i Bergen, som Deventer-borgeren Arnt ten Marssche hadde kjøpt av Marquart Lange. Pergament, uten segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 692 Dokid: UBB Diplom

1524, 28. mai. Bergen

(finner ikke notatet, bare kopi fra Dipl. Norv.)

Pergament, rester av 1., 2., og 3. segl er falt av. Dokid: UBB Diplom

1525, 9. mars. Trondhjem

Avskrift

. Hans Reff, biskop i Oslo, avlegger troskapsed til Kong Fredrik og Norges rike for erkebiskop Olav Engelbriktson som selv ikke kan reise fra landet. Originalen i Det Danske Geheimarkiv. Avskrevet etter en avskrift av riksakrivar C. Lange 3.7.1845. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 1070 Dokid:

UBB Diplom

1528, 27. juni. Lübeck

Borgermestere og råd i Lübeck stadfester en overenskomst mellom Hans Surland og hans kompanjong Jurgen Stuke på den ene side og Jurgen Gawessow på den annnen side. Overenskomsten gjelder kjøpet av en kjømannsstue i Bergen. Pergament, rester av seglet henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 704 Dokid: UBB Diplom

1529, 2. november. Bergen

Biskop Olav i Bergen gir som lensmann i Hardanger, kvittering på kongens vegne for å ha tatt imot drapsbøter fra Amund Erlingssøn som drepte Gunhild Thomasdatter, og for bøtene fra hans far Erling Arnessøn som var atvistemann. Pergament, seglet mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 615 Holcks gave Litr. S. Hans oversettelse er vedlagt. Avskrift og merknader også vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1530, 15. september. Stavanger

Trogels Amundssøn, abbed på Utstein, selger klostrets gård Kokshus i Stavanger til Nikolas Klaussøn. Den var kjøpt av Gudrun Koks i abbed Erengisls tid, men måtte nå selges på grunn av nød og tap. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 1094 Pergament, seglet mangler. Major Dahls gave. Oversettelse er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1531, 11. april. Austråt (Ørlandet, Sør Trøndelag)

Avskrift

. Abbed Mattis på Tautra gjør kjent at han har lånt 100 lodd sølv for å betale gjeld til erkebiskop Olav. Derfor har han måttet pantsette deler av klostrets jordgods og selge et nytt hus ved klostret til hr. Nils. Avskrevet etter Gerhard Schiønings avskrift av riksarkivar C. Lange 9.7.1845. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.11. Nr. 566 Dokid: UBB Diplom

1531, 9. oktober. Bergen

Ingerd Ottesdatters grunnbrev på Nordre Gullsko i Bergen

. Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre: ”Gegenwärtige Copa concordiret cum vero Originali attestor/ C.W. Hoeltich, secretarius”. Avskrevet sammen med Erik Rosenkrantz` grunnbrev på Nordre Gullsko av 20. januar 1562, og innlagt under denne dato. Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 30. Vedlagt avskrift (med lakuner utfylt) fra 1966.

- Jfr. også Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania, Forhandlinger, 1892:7), s. 34. Dokid: UBB Diplom

1533, uten dag. Enes (Kvinnherad, Hordaland)

Kopi.

Tre lagrettemenn i Kvinnherad kunngjør, at Haldis Toredotter ga bort til sin farbror Sjurd Davidsøn sin part i Aksdal som ligger i Karmsundet. Xeroxkopi av originalen tilhører (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norheimsund. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1534, 17. mai (?). Vereide (Gloppen, Sogn og Fjordane)

Olaf Håkonsson på Fitha (Fitje i Gloppen) kunngjør at han har solgt til Jon Simonsson 15 månedsmatsbol i Rand (Innvik), og dermed også halvparten av øydegarden Tvinnereim. Etter vidisse utstedt og beseglet av Poul Helliessenn laugmand i i Bergenn… 28. Junij Anno 1596; avskrevet sammen med et annet brev om samme gardhandel av 30. juli 1587. Ifølge vidissen er det her oppførte brevet ”schreffuit paa wyxdrid sunedagen nest effter Ste Haluard Anno MCDLI I I I” (1454). Siden de samme personene også opptrer i brevet av 30. juli 1587, må noe være galt. Datoen 17. mai 1534 er oppført i en note til Diplomatarium Norvegicum B.18. 117 (1490, 13. juni): se brev fra dosent Hallvard Magerøy, Oslo, av 9. januar 1967 (vedlagt). - Innlagt under 1587, 30. juli. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1534, 8. juli. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Seks lagrettemenn på Voss stadfester, at Lars (Laurents) Torsteinssøm for 31 år siden kjøpte 4 månedsmatsbol i Tvilde og like meget i Mulen i Vangen sogn på Voss av Viljam og Arnfinn Erlingssønner samt deres svoger Bård. Disse begynte nå å påtale at salget var usømmelig for hedersmenn. Pergament, alle segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 723 Har tilhørt stiftamtmann Christie. - Hans avskrift og oversettelse er innlagt i Ms 67 a. Dokid: UBB Diplom

1536, uten dag. Ytre Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

Dette brev er ikke fullstendig gjengitt, bare referert i utdrag i et defekt papirbrev (konsept?) fra ca. 1586: se denne dato

. Dokid:

UBB Diplom

1536, 1. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Lensmann Torstein Bjarnessøn og fem lagrettemenn på Voss tilkjenner Staffan Haldorssøn 9 månedsmatsbol i Nedre Himle i Bordalen åtting på Voss, som Anna Henriksdatter hadde tilegnet seg. Pergament. Alle segl mangler, men remmer til 3 segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 727, og i Finn Hødnebø: Utvalg av norske diplomer 1350-1550, Oslo 1966, nr. 82. Dokid: UBB Diplom

1536, 25. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Lensmann Torstein Bjarnessøn og elleve lagrettemenn på Voss tilkjenner Sigurd Askelssøn og hans tre søstre 11 månedsmatsbol i Grimstad i Vikja åtting på Voss, som Olaf Olafssøn, hans brødre og slektning holdt tilbake uten skjellig grunn. Pergament, alle 12 segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 728 Gitt av gårdbruker Ole Gjeranger. Dokid: UBB Diplom

1537, uten dag. Stavanger

Biskop Hoskuld av Stavanger gir tilbake til Gislaug Sveinsdotter hennes odel i Aske og Vaule (Mosterøy), som en tid har tilhørt bispen. Pergament, rester av seglet henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 733 Dokid: UBB Diplom

1538, uten dag. Sandnes i Bygland (Setesdal, Aust Agder)

To lagrettemenn kunngjør, at Arne (?) Bjørnssøn solgte til Roald Salvessøn stølen Løning i Sandnesdalen i Bygland, og at Åsulf Torbjørnssøn undte Roald det som hans slekt eiet i Sandnesdalen for den skade hans sønn Eyvind hadde tilføyet Aslak Roaldssøn. Pergament, begge segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 738 Dokid: UBB Diplom

1541, 14. mars. Bergenhus (Bergen)

Høvedsmann Tord Rød i Bergen bygsler bort en grunn som kaltes Buklergrunn i Hollenderstredet i Bergen til byfogd Anders Mattissøn og hans hustru Gennit Jonsdatter for to Bergerylden i årlig grunnleie. Pergament. Seglet mangler, men remmen henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 748 Cfr. brev av 6/3 1583, 18/12 1583, 22/5 1622 og 1643. Dokid:

UBB Diplom

1541, 16. mai. Kjøbenhavn

Kong Christian III sender ut en forordring om utlendingers handel i Bergen og stadfester til dels byens tidligere privilegier. Pergament. 1 par seglremmer, men seglet mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 742 Dokid: UBB Diplom

1542, 14. mai. Vereide (Gloppen, Sogn og Fjordane)

«Vij efftherscreffne Oluff Sebiørnsøn wor nadh(igs)te herres ffogigg och proust wti nordfiord Her Tue (?) N: spst (: sogneprest?) i gloppe» samt fire (?) lagrettemenn i Nordfjord kunngjør at Sigurd Siurdsøn tok kirkefolket i Vereid til vitne på at han hadde kjøp 15 månedsmatsbol i rand av Oluf Hakonssøn på Fitje. Dette var også bevitnet av folket i Nedstryn på Lunde. Papir, spor av 6 segl. Utrykt (1966) Jfr. Jakob Aaland: Gloppen-Breim I, 167-168, der brevet er referet. Etter Aaland er Oluf Sebjørnsøn både fogd og prost i Nordfjord; men ordlyden kan vel også tolkes på annen måte. - Dateringen er ugrei: ifølge brev av 1534, 17. mai (?) har Olaf Håkonsson solgt denne parten i Rand til Sjurd Sjurdsønns farfar (?) Jon Simonsson. Det samme er opplyst i brev av 30. juli 1587 (Gloppen): se dette brevet og korrespondanse som er vedlagt det. Dokid:

75d254704 (sto før 1541, 16. mai, merk dokidnr.)

UBB Diplom

1542, 20. juni. Bergen

Lagmann Mats Størssøn avgjør en sak mellom Mads Amundssøn og Lars Jonssøn om en laupsleie i ytre tun i Faleide, som Mads gjorde krav på, mens Lars godtgjorde at godset hadde tilhørt hans slekt i 4 generasjoner. Det skal fortsatt tilhøre Lars. - Brevet ble skrevet «paa Brendhe Almindelig» (: Brede allmenning) «thiisdaugh effter Butolphi». Papirvskrift, kopi av kopi. Foreleget er et dokument på skinn, skrevet og bevitnet 3. november 1609 av sorenskriveren i Nordfjord og tre lagrettemenn i Stryn. Her er brevet fra 1542 avskrevet etter et brev fra 20. juni 1575 (!) om samme sak. Etter skinnbrevet fra 1609 er vår avskrift utført av Jakob Aaland (omkring 1920)? Skinnbrevet var den gang hos bankkasserer A.H. Faleide, Invik. - Innlagt under 1609, 3. november. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1543, 18. februar. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

Seks lagrettemenn i Nordfjord bevitner at Nils Kolbenssøn solgte til Anders Torgilssøn en laups leie i Ytre-Eide, og det han eide i Staffrijn (Stauri), og mottok betalingen. Etter vidisse på papir, utstedt av And(ers) Hansen, Lauris Pedersen borgemester wdj bergenn oc Christenn Sch(riffu)er, stadzens schriffier (uten år). Spor av 3 vokssegl. Fra Ytre-Eide (gave ved Jakob Aaland?). Utrykt (1966) Trykt i Diplomatarium Norvegicum XXI, Nr. 870 (1972) Dokid:

UBB Diplom

1543, 29. august. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

Mats Størssøn, lagmann i Bergen, og tolv andre lagrettemenn i Nordfjord kunngjør at de etter ønske av «fornumstig suend Pawel Vendelbu» har gått grensepågang mellom Elling Oluffsøn og Olle Torkellsøn. Ubekreftet avskrift på papir, visstnok fra 16. århundre. Fra Ytre-Eide (gave fra Jacob Aaland?) Utrykt (1966) Trykt i Diplomatarium Norvegicum XXI, nr. 880 (1972) Dokid: UBB Diplom

1544, 25. januar. Bergen

Høvedsmann på Bergenhus, Christoffer Huitfeldt og superintendent Geble Pederssøn bestemmer at Rygge kirke i Aurland, Henne kirke i Leikanger, Hval kirke i Stedje og Bø kirke på Framnes i Os skal nedlegges på grunn av at de er forfalt og dertil ligger nær ved andre kirker. Deres inntekter skal legges inn under Korskirken i Bergen. Kong Fredrik II stadfester denne bestemmelse 8. mars 1574. Etter avskrift på pergament, uten segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 763 2 avskrifter er vedlagt. Har tilhørt Korskirkens arkiv. Dokid: UBB Diplom

1544, ca. 30. november. Bergen

Fire rådmenn og en borger i Bergen gjør kjent. At de etter borgermesterens og rådets anmodning verdsatte Gertrud Bakerkones gård, som Halstein Jonssøn ville kjøpe, til 150 Bergergylder, men kjøpesummen ble derpå nedsatt til 100 Bergergylden grunnet opplysninger som Halstein hadde gitt. Papir, alle 5 påtrykte segl er falt av. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 757 Sogneprest P.H. Hertzbergs gave. Dokid: UBB Diplom

1545, uten dag. Valle (Aust Agder)

To menn kunngjør at de var til stede ved en overenskomst mellom søstrene Gunhild og Gro Sigurdsdøtre. Overenskomsten gjaldt deres fedrearv i Helle i Setesdal. Pergament. Begge segl mangler, men rem til 1 segl henger ved. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 762 Dokid: UBB Diplom

1545, 18. februar. Guddal (Kvinnherad, Hordaland)

Kopi (se også 1460, uten dag)

. Eskil Olaffsøn og Helge Olaffsøn, lagrettemenn i Sunnhordaland. Samt Jon Staffansøn svarte Olaff Ottesøn, at Dagfin Tostensøn og hans to brødre, Eskil og Odd, hadde en frenke ved navn Marit Håvardsdatter, som eiet gården Øvsthus på Varaldsøy, og at Dagfin, som den lengslevende av brødrene, arvet Øvsthus etter hennes død.

Xeroxkopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norheimsund. Maskinskrevet avskrift vedlagt samt brev 27.8.1969 fra Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt. Dokid: UBB Diplom

1545, 22. juni. Bergen

Niels Berildsøn, befalingsmann på Bergenhus vepneren Trond Benkestokk og lagmann Mats Størssøn stadfester delingen av garden øvre Tveit i Standvik mellom svogrene (?) Anbjørn Arnesøn, Osmund Kjeldsøn og Ole Alfsøn, etter at Anbjørn hadde klaget over delingen. Etter avskriftn inntatt i en underrettsdom av 8. juni 1654 (se denne dato), avsagt av sorenskriver i Sunnhordaland Christen Bertelsøn og tolv lagrettemenn, om grensene mellom de forskjellige eierne på Tveit. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.16. Nr. 619 Kjøpt 1922 av Krüger, Sjørsand i Fusa. Dokid: UBB Diplom

1545, 24. juni. Steinsviksholm (Nord Trøndelag)

Prosten på Strinda, Peter Audleifssøn tillater etter ordre fra høvedsmann Tord Rød på Steinsviksholm, at Østen i Saksvik kan gifte seg med en kvinne, som er beslektet med hans forrige hustru i fjerde ledd, da denne grad av slektskap ikke er forbudt ifølge kirkeordinansen. Pergament, seglet mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 760 Dokid: UBB Diplom

1547, uten dag. Valle (Aust Agder)

To lagrettemenn i Setesdal gjør kjent, at Agvald Torleifssøn solgte til Torald Roaldssøn 2 ½ markbol i Nordre Home og mottok betaling for dette. Retten til å innløse dette ble forbeholdt Torleif Torleifssøn. Pergament, rester av 1. segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 766 Dokid: UBB Diplom

1547, 24. august. Eigeland (Kvinesdal, Vest Agder)

Lagmann Jon Simonssøn i Agder stadfester lagmann Nils Klaussøns kjennelse, som går ut på at Torald Torlakssøn skal arve etter sin svigermor Jorun Torgildsdatter gårdene Hårikstad og Berge samt det sølvet, som ikke ble tatt med i felleseie ved hennes bryllup. Pergament. Seglet mangler, men remmen henger ved. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 1124 Fru kansellirådinne Christies gave. Dokid:

UBB Diplom

1548, uten dag. Vik (Sogn og Fjordane)

Fire brødre i Leikanger erkjenner at Iver Brianssøn (?) og Olaf Helgessøn har mottatt og gjort riktig regnskap for en arv etter deres avdøde søster Ingeborg på Søndrol i Valdres samt at Iver har fått betaling for dette i form av jordeiendom. Pergament. Alle 3 segl mangler, men rem til 1 segl henger ved. Et 4. hull tyder på at brevet har vært forbundet med et annet. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 768 Holcks gave. Litr.r. Dokid: UBB Diplom

1552, uten dag. Gjerpeland (Lardal, Vestfold)

Tre lagrettemenn kunngjør, at Gunnar Eyvindssøn solgte til Alf Jonssøn og hans hustru Gunvor et ørtugland og 5 øresbol i Søndre Gjerpeland i Lardal og at han mottok betaling for dette, pluss at han et år i forveien hadde solgt dem like meget i samme gård. Pergament, de 3 seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 775 Dokid: UBB Diplom

1552, 23. februar. Rollag (Buskerud)

Niels Jenssøn, sogneprest til Sigdal og prost i Hallingdal og Numedal, kunngjør at Wd Reerssøn har gjort regnskap for det kirkeombud han i fem år har hatt for Vegglids kirke, og skal være fri for videre krav i den forbindelse. Avskrift på papir, forært av Johannes Sundvor 9.7.1924. Originalbrevet (på papir) tilhørte den gang kaptein og fiskeriinspektør Simonnæs. I den tidligere diplomkatalogen datert 1570; men dette er galt: i avskriften står MDLII (1552), og dessuten var Niels Jenssøn ikke prest i Sigdal i 1570. (Iflg. DN IX, 775 var han sogneprest i Sigdal og prost i Hallingdal 1555.) Utrykt (1967) Trykt etter originalen (nå i Riksarkivet, Oslo) i Diplomatarium Norvegicum XXI, nr. 967 (1972). Dokid: UBB Diplom

1552, 28. august (?). Vevring kirkegård (Vevring, Sogn og Fjordane)

Presten i Førde, Truls Laurssøn kunngjør, at Endrid Erlingssøn på Apneseter etter gudstjenesten fikk tre hederlige menns vitnesbyrd om at gården Insteinstad i Jølster var rette odel til Eindrids far. Pergament. Uten segl, men 2 seglremmer henger ved. To skrevne bomerker er satt på diplomet. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 774 Dokid:

UBB Diplom

1553, 30. april. Bergen

Henrik Olssøn og hans hustru Dorethe Lauritsdatter selger til Torsten Olssøn og hans hustru, en søster av Dorethe, halvgården Børøya i Moster sogn i Sunnhordaland og en ødegård på Bremnes og mottar betaling for dette. Pergament, 2 segl (bomerker) og 1 seglrem henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 778 Dokid: UBB Diplom

1554, uten dato. Lyngdal (Foss, Vest-Agder)

To lagrettemenn i Lister len, Sigbjørn Henseson og Ånunde Gamalson, henviser en eiendomsak mellom ”Biermod paa Fosse” (Bjermod Torsteinsson) og Tolleif Toreson til ”thet fyrste lagting nest kommandis” i 1554. Xeroxkopi etter original på papir, tilhørende Ove Knutsen, Ture Nermanns vei 175, Fyllingsdalen. I originalen, rester av 2 seglavtrykk i grønt voks. Utrykt (1969) Om striden mellom Bjermod Torsteinsson og Tolleif Toreson jfr. Årsskrift for Agder historielag 1962/63, s. 28 ff. Kunstmaler Reidar Smith Jansen, Bergen, opplyser (april 1969) at han i sin tid har kjøpt brevet av nå avdøde tannlege Steinar Messel, Bergen. Smith Jansen har så latt det gå videre til nåværende eier, Ove Knutsen. Gjennom tannlege Messel kan provensiensen antakelig føres tilbake til Mæsel i Finsland. 30.4.1969: M.T. Dokid: UBB Diplom

1554, 5. juni. Stavanger

Superintendent i Stavanger, Jon Guttormssøn, vepner Trond Ivarssøn og lagmann i Stavanger, Laurents Hanssøn aviser en dom mellom Sigmund Torleifssøn på hans svigermors Geirlaug Sveinsdatters vegne og Arnbjør på Jill angående gården Vaule i Ask skibrede (Mosterøy herred). Vaule var Geirlaugs odel og var solgt til kannik Truls, Arnbjørns bror, av hennes mann Arne Markussøn. Nå tilkjennes Geirlaug retten til gjenløsning. Pergament, rester av 2. og 3. segl henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 782 Dokid: UBB Diplom

1555, 20. juni. Bergen

Mats Størssøn, Bergens og Gulatings lagmann, tildømmer i henhold til framviste brev Siuord på Møkelbøe (Bødal i Loen) 8 månedsmatsbol i Møkelbø fra tre andre menn, i Breim og Olden, dersom disse ikke innen år og dag kan bevise sin rett til godset. Etter vidisse på pergament, datert Bergen 15. oktober 1599: se under denne dato. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 707 Dokid:

UBB Diplom

1556, uten dag. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Tre lagrettemenn på Voss kunngjør, at Askel Helgessøn på Øvre Himle og hans mor Agatha Ormsdatter gir sin slektning Jørund Rikolfssøn på Nesheim de 5 månedsmatsbol i Holven i Granvin som var deres rette odel, og som Jørund hadde gjenløst for rikets råd i Bergen. Pergament, alle 3 segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 787 Major Dahls gave. Hans oversettelse er vedlagt. Avskrift ved W.F.K. Christie i Ms 67 b. Dokid: UBB Diplom

1556, 8. april. Slidre (= Slidre sogn, V. Slidre, Oppland)

Bjørn Olafssøn gjør kjent at han med sin hustrus samtykke har solgt til Sigurd Bårdssøn 14 løpsbol jord i Midtre Ljøsne, Tønjum i Lærdal, og at han har mottatt 36 lodd sølv i betaling for dette. Pergament. Alle 6 segl mangler, men remmer til 4 segl henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 776 Holcks gave. Litr. X. Dokid: UBB Diplom

1557, 13. januar. Hope (Tysnes, Hordaland)

Anders Hallvardson i Gjøvåg vitner at han er blitt spurt av ”Bujennal i Hophe” hvem som var rett odelsmann til Liland, Espeland og Leøvigh (Løvik?) i Fana. Anders har tidligere hørt ”Bienne Olafsson bondhe i Hope” si at han og hans etterkommere hadde retten til disse gardene. Dette har han ofte hørt og er villige til å sverge på. Tre menn: Bienne på Eid, Sjur på Beltestad og Olav på Lande, bekrefter vitnemålet med sitt segl. Avskrift ved Johannes Sundvor etter ”orig. paa paper funne hjà ekkja Herborg Remna i Strandvik 13.8.1925”. Overført fra sogneprest Olafsens manuskriptsamling (Ms 777 c.24.4.). Utrykt 1972 (?) Opplsyninger om originalen er f.t. ikke kjent. Trykt etter originalen (nå i Riksakrivet, Oslo) i Diplomatarium Norvegicum XXI, Nr. 1054 (oktober 1972) Dokid: UBB Diplom

1558 eller 1563, uten dato. Fjellberg (Hordaland)

Fire menn stadfester at Olaf Halvardssøn kjøpte en løpsbol og en spannsbol i Nedre Utbjoa, Fjellberg i Sunnhordaland av Jon Gautessøn og at han betalte for dette. Pergament, alle 4 segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 753 Dokid:

UBB Diplom

1558, 2. juni. Stavanger

Seks menn dømmer mellom Svein på Birkheim og kannik Jon Guttormssøn på Simon Torleifssøn og Peter Reidulfsøns vegne. Dommen gjelder gården Aske, som etter de fremlagte beviser tilkjennes Geirlaug Sveinsdatter og Gro Gunsteinsdatter til evig odel og eie. Pergament. 1., 5., og 6. segl (utydelige) henger på. Dokid: UBB Diplom

1558, 17. juni. Bergen

Bergens og Gulatings lagmann, Matts Størssøn samt begge borgermestre og lagretten i Bergen tilkjenner Arnfinn Sigurdssøn 4 månedsmatsbol i Bjørge i Kvitlar åtting på Voss, som en kvinne ved navn Steinvor hadde skjent til Munkeliv kloster. Til dette hadde Arnfinn bevist at han var den rette odelsmann. Pergament, alle 3 segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 780 En fotokopi av diplomet er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1558, 8. september. Vang (Oppland)

Torstein Torgeirssøn bekrefter at han for 11 kyrlag og 8 lodd sølv har solgt til sin slektning Øyvind Peterssøn 9 løpsbol i gården Lomen i Lomen sogn. Gården hadde tidligere blitt solgt til ham av Øyvinds far Peter Geirmundssøn. Pergament. Remmer til 3 segl, 2. segl henger på. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 781 Dokid: UBB Diplom

1559, 1. mai. Oslo

Kong Fredrik II utsteder ved sin stedfortreder kansler Peder Huitfeldt landsvistbrev for Ingemar Sveinssøn, som uforvarende drepte Harald Amundssøn, mot at han skal betale 1 ½ tegn og fredkjøp. Pergament, seglet mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 782 Dokid: UBB Diplom

1559, 14. mai. Kvamme (Valle, Aust Agder)

Seks lagrettemenn i Valle i Setesdal gjør kjent, at de fikk i stand et forlik mellom Agvald Torleifssøn og Amund Toraldssøn angående Agvalds arv etter foreldrene som Anunds far Torald hadde bestyrt. Forliket gikk ut på at Anung skulle gi Agvald en hest til 12 mark og en vårku. Pergament, alle 6 segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 783 Jfr. Dipl. Norv. B.6. Nr. 766 Dokid:

UBB Diplom

1559, 24. juli. Bergen

Høvedsmann Christoffer Valkendorff leier ut en grunn i Vågsbotnen til Hendrick Dresse. Pergament. Seglrem, men ikke noe segl. Utrykt (1966) Grunnen kunne være den samme som Valkendorff kjøpte iflg. brev av 26. januar 1559: se Norske Magasin I, s. 593. Dokid: UBB Diplom

1560-årene? (ca. 1585). Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

Ti (elleve) lagrettemenn i Gloppen og Stryn (Stryn og Olden) skiprede bevitner en ættebolk som inneholder etterkommere etter Erik Kolbensøn, og angår eiendomsforholdet til Ytre-Eide og Stauri i Stryn. To ubekreftede, samtidige avskrifter (konsepter), skrevne med samme hånd og antakelig på samme tid som skriftebrevet av 19. oktober 1585. ættebolken må iallfall være satt opp etter Nils Kolbenssøns salgsbrev av 18. februar 1543; ifølge opplysninger i den tidligere diplomkatalogen kanskje også ”før 1577?”. Fra Ytre-Eide (gave ved Jakob Aaland?) Utrykt (1966) Trykt, med datering til (1560-årene?) i Diplomatarium Norvegicum XXI, Nr. 1140 og 1141 (1972). Dokid: UBB Diplom

1560, 4. mai. Ekreim (Vannylven, Møre og Romsdal)

Iver og Jon Olafssønner på Lundebrekke (Lundehaugen) samt Endrid Torkelssøn på Skjerveim bekrefter at de med sine søskens samtykke har solgt grunnen Espehaug (Haugen) ved Ekreim i Vannylven, som var tilfalt dem etter foreldrene, til Rasmus Monssøn på Espehaug, og at de har mottat betaling for dette. Pergament. 1. og 2. segl, dessuten remmer til 4 segl. 3 skrevne bomerker. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 784 Dokid: UBB Diplom

1560, 25. juli. Odense

Stadfestelse av Bergen bys privilegier

. Kong Fredrik II stadfester de privilegier hans far kong Christian III har gitt Bergen by. Pergament. 1. seglrem henger på, men selve seglet mangler. Gave 1926 fra Dr. Edv. Bulls etterkommere ved Prof. Edv. Bull, Oslo. Utrykt. Registrert etter kopiboka i Norske Rigs-Registranter I, s. 299. Edvard Bulls brev av 4.4.1926 og A.M. Wieseners svar av 8.4.1926 er vedlagt (i kopier). Dokid:

UBB Diplom

1561, 17. juni. Bergen

Høvedsmann Erik Rosenkrantz, superintendent dr. Jens Schjeldrup, lagmann Mats Størssøn og rådmann Laurits Vog kunngjør et forlik mellom Anders Torkildssøn (Ytre-Eide) og på den annen side Jens Olsen og Torgils Gundelssen, om en del jordgods i Stryn og Olden. Ubekreftet og ubeseglet avskrift på papir, fra 16. århundre (?), fra Ytre-Eide (gave ved Jakob Aaland?). Utrykt (1966) Dokid: UBB Diplom

1561, 4. oktober. Achen (Tyskland)

Arveskifte etter Peter Souber

. Hans svigerfar, Bartholomess Stiff, eier en pant i et bryggehus (vertshus) kalt Der Wisse Wind. Pantet er på 18 gylden. Huset blir tilkjent Paulus Lersch, som skal betale den årlige byen Aich (Aachen) og to meddommere. Kvittering er gitt på baksida av diplomet. Fotografiet etter original på pergament, som f.t. (januar 1971) tilhører dr. Einar Bonge, Bergen. 2 av 3 segl og den 3. seglremmen er bevart på originalbrevet. Dette er sannsynligvis kommet til Bergen med en tysk innflyter, og har nå vært familien Bonges eiendom i atskillige år. Det kjennes ingen forbindelser mellom slekter (personer) i Bergen gh dem som nevnes i diplomet. Om identifiseringen av byen Aich med Aachen, se vedlagt brev fra Dr. Udo Arnhold, Bonn, av 7.1.1971. Avskrift og oversettelse ved professor Olav Brattegard er vedlagt. Utrykt (1971) Dokid: UBB Diplom

1562, 21. juni. Bergen

Erik Rosenkrantz`grunnbrev på ”die fünf öden Gründe”

. Etter avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre: ”Dass dieses eine richtige Copia bezeuget C W Hoelstich Secret”. Avkrevet sammen med to grunnbrev av 18. oktober 1486 og 28. oktober 1562 (se disse datoer), samt en takstering av grunnleien fra ca. 1633. Fra Koren-Wibergs manuskripsamling. Trykt etter et annet forelegg (originalen?), i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 31-33. Jfr. også Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania, Forhandlinger, 1892:7), s. 33-34. Noen originalbrev synes ikke å være kjent. Dokid:

UBB Diplom

1562, 30. august. Bergen

Anders Nielsen, Barbara Krukuv og Adelus Krukuv leier ut en åpen grunn i Gullskoen i Bergen til tre kjøpmenn fra Bremen. Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre: ”Diese Copia concordiret cum Originali attestor/ C W Hoeltich Secretarius”. Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, s. 33-34. Jfr. også Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania, Forhandlinger, 1892:7), s. 32 og 34. Dokid: UBB Diplom

1562, 28. oktober. Bergen

Lagmann Mats Størssøn samt borgermester, rådmann, byfog og to borgere i Bergen utsteder avskrift av biskop Hans`grunnbrev for de ”øde grunner” av 18. oktober 1486. Disse grunnene, som hadde tilhørt ridder Jon Smør, er nå Erik Rosenkrantz` ”Odils Grunder”, og han skal ha grunnleie for dem. Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre, ved sekretær C.W. Hoeltich. Avskrevet sammen med en taksering av grunnleien for ”Die fünf öde Gründe” fra 1633, og Erik Rosenkrantz`grunnbrev på de samme fem grunner, av 21. juni 1562; alt innlagt under sistnevnte dato. Fra Koren-Wiberg manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 30; her datert 1567. Jfr. Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania, Forhandlinger, 1892:7), s. 34. Dokid: UBB Diplom

1562, 2. november. Bergenhus (Bergen)

Høvedsmannen på Bergenhus, Erik Rosenkrantz til Valsø bekjentgjør at han på kongens vegne har leiet bort en av tomtene til Allehelgens kirke til Dankert Skotte og hans hustru. Tomten ligger ved Øvregaten i Bergen og grunnleien er 12 skilling pr. år. Pergament. Seglet henger på, men er utydelig. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 758 Dokid: UBB Diplom

1563, 20. januar. Bergen

Erik Rosenkrantz`grunnbrev på Søndre Gullsko i Bergen

. Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre: ”Dass obiger Grundbrieff rochtig abcopiiret wie er in den Contorschen Grundlage zu finden solches attestiret C W Hoeltich Secretarius”. Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 37-38. Jfr. Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania, Forhandlinger, 1892:7), s. 34. Dokid:

UBB Diplom

1563, 20. januar. Bergen

Erik Rosenkrantz`grunnbrev på Nordre Gullsko i Bergen

. Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre: ”Gegenwärtige Copa concordiret cum vero Originali attestor/ C.W. Hoeltich, secretarius”. Avskrevet sammen med Ingerd Ottesdatters grunnbrev på samme gård av 9. oktober 1531 (se denne dato) Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 37-38. Jfr. Ynvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania, Forhandlinger, 1892:7), s. 34. Dokid: UBB Diplom

1563, 20. januar. Bergen

Erik Rosenkrantz` grunnbrev på Svensgården i Bergen

. Avskrifts avskrift, fra 1920-årene (?), etter ”secretærens copi”. Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt etter den eldre avskriften fra 18. århundre i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 34-35; forelegget er her angitt som ”Copia Secretarii Anno 1729”. Jfr. Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania, Forghandlinger, 1892:7), s. 34. Dokid: UBB Diplom

1563, 1. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Lensmann Styrker Anderssøn, underprost Laurits Erikssøn og fire lagrettemenn på Voss kunngjør, at Torfinn og Mons Hallessønner stadfestet det makeskriftet som deres far Halle Monssøn hadde gjort med sin bror Peder Monssøn, da denne fikk 8 månedsmatsbol i Løyne og 4 månedsmatsbol i Upvitne, begge i Borstands otting i Vangens kirkesogn på Voss, et månedsmatsbol i Kjos og 3 månedsmatsbol i Lemme, begge i Vinje otting samme sted, mens Halle fikk 8 månedsmatsbol i Nesheim i Borgstrand otting og 4 ½ månedsmatsbol i Nedre Tun i Berge i Dyrvedals otting samt hans søster Stenvor 4 månedsmatsbol i Litlesaude i Vikja otting, alt i Vangens sogn på Voss; likeså stadfetstet brødrene deres fars salg av 3 månedsmatsbol i Lemme til Peder Monssøn. Pergament, alle segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 761. Dokid: UBB Diplom

1563, 11. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Lensmannen, underprosten og ti edsvorne menn på Voss kunngjør at de etter Laurits Eilifssøns anmodning i mai og august 1562 ved Vossevangen kirke i folkets påhør ga ham en erklæring om hvilke odelsbrev han tidligere hadde eiet som bevis for sin betydelige odelsjord på Voss, arvet etter hans foreldre. Disse odelsbrev var brent sammen med hns gård Gefte for 1 ½ år siden. Ni av de ti menn kunngjør i fasten det følgende år et odelsskifte mellom Laurits Eilifssøn og hans slektning, etterkommere etter hans farfars søster, Anbjørg. Pergament. Alle 12 segl henger på, men er utydelige. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 788 Dokid:

UBB Diplom

1563, 26. april. Bergen

Bergens domkapitel kunngjør at det har leid ut til Marite Cornelisdatter en grunn kalt Gassegrunn på Stranden, som lagmannen Mats Størssøn hadde leid før brannen. Grunnleien er 4 ½ bergergylden årlig. Pergament, seglet mangler. Trykt i Diplomatarium B.12. Nr. 677 Dokid: UBB Diplom

1564, 29. juli. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Nils Henrikssøn, prest på Voss, lensmann Styrker Anderssøn og fire lagrettemenn fra samme sted bevitner, at Gunhild Iversdatter tilbød sine søstre Gyrid og Sigvor Iversdøtre alt sitt fars og mors odelgods på Voss og i Hardanger til kjøps, som de også innløste og skiftet mellom seg med samtykke av Gyrids sønn Gudlaug Lauritssøn og Sigvors mann Laurits Erikssøn. Pergament, alle 6 segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 790 Gave fra kirkesanger Kythe. Dokid: UBB Diplom

1564, 7. september. Bergen

Papiravskrift

. Lagmann Mattis Størssøn m.fl. utsteder en vidisse av et eldre brev, datert Hatteberg 1540 (uten dag) = DN I, 1096. Avskrift ved major Nils Griis Alstrup Dahl, etter diplom ”tilhørende Christiansandske Musæum”. Brevet fra 1540 er i DN trykt etter original (ikke etter denne vidissen). Innlagt i manuskriptsamlingen: Ms 67 b 68. Utrykt (1969) Vidisse trykt etter original, nå i Riksarkivet, Oslo. I Diplomatarium Norvegicum XXI, nr. 1119 (1972). Dokid: UBB Diplom

1564, 29. september. Vikøy (Hordaland)

Thorbjørn Olssøn på Sandven, lensmann i Øystese skiprede i Hardanger, og fire lagrettemenn kunngjør, at Sigrid Siversdatter forlangte et odelsvitne av Olaf Pederssøn, som tidligere hadde bodd på Noreim i Vikøy, om hva hun eiet i denne gård, dertil svarte han, at han ikke visste annet enn at det tilkom henne i årlig landskyld to pund smør og to pund salt av Noreim og en halv fjerding av Skutlaberg, som var hennes salige mors odel etter sin morfar Anved på Noreim. Vidisse på pergament, av 6 segl vedhenger de 2 siste. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 791 Dokid:

UBB Diplom

1565, 6. juli. Bergen

Magdalene Thørrisdatter erkjenner at hun skylder 500 daler til Klaus Holst og hans hustru Marine Jonsdatter Hakrog for 7 ½ kleiver, som hadde tilhørt denne første mann Lasse Dun som arv etter faster Lille Marine og ved hans død var tilfalt hans enke og barn, og som nå Magdalene har kjøpt og skal betale i 3 nærmere angitte terminer. Pergament, alle 8 segl vedhenger. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 792 Dokid: UBB Diplom

1565, 31. desember. Gloppen (Sogn og Fjordane)

To lagrettemenn i Nordfjord erkjenner, at de har gjort et jordbytte med (sin bror?) Larens Jonssøn angående noe jordgods i Innvik og Breim herreder. Pergament, alle 3 segl mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.15. Nr. 716 Dokid: UBB Diplom

1566, 8. september. Bu (Ullensvang, Hordaland)

Jakob Sevrenssøn, sogneprest til Eidsfjord, og fem lagrettemenn i Kinsarvik skiprede og Eidsfjord kunngjør, at de overvar et jordbytte mellom Sjurd Nilssøn på Drag og hans frende Haldor Haldorssøn på Bu, der denne skulle ha Tveisme eier, mens Sjurd skulle ha hele Haldors anpart i Midnes og Huse. Papir. 2 påtrykte vokssegl og spor av 4 hvorpå intet segl har vært trykt. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 794 Dokid: UBB Diplom

1567, 16. mars. Hus (Ullensvang, Hordaland)

Pergament, av de 6 segl vedhenger bare levninger av nr. 5. Dokid:

75d254756 (finner ikke kortet)

UBB Diplom

1567, 19. november. Bergen

Fire kanniker i Bergen leier til superintendanten dr. Jens Schelderup og hans hustru og barn en grunn som tilhører domkapitlet: ”Gassegrund” på Stranden, nedenfor Scheltus` hus, mot en årlig avgift.

Pergament, seglet mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 9. Nr. 796, og i utdrag i Norske Magasin I, s. 480. Dokid:

UBB Diplom

1568, 5. mars. Bergen

Tre adelsmenn, Jørgen Lykke til Overgaard, Bjørn Anderssøn til Stenalt, Christopher Walkendorf til Glorup, og tre lagmenn, Mats Størssøn i Bergen, Jon Simonssøn i Agder, Christopher Nilssøn i Stavanger, tildømmer hr. Hans Halvorssøn, sogneprest i Manger, etter gamle brev en jordeiendom Kvamme i Sæbø på Radøy, som Magne Beraas på Ragne Kvammes vegne gjorde fordring på i henhold til et makeskifte mellom hennes forfedre og hr. Heming Sigmundssøn, den gang sogneprest på Manger. Papir, 6 påtrykte segl hvorav 3 røde og 3 grønne. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 797 Gitt av sogneprest Wolff. Vedlagt: avskrift fra det 19. århundre, ifølge på skrift utført av ”præsten Wolff”. Kopien har på grunn av en feillesning vært innlagt under 5. mars 1573; men er identisk med det foreliggende brev fra 1568. Digitalisert (2003) Dokid: UBB Diplom

1568, 10. juli. Bergen

Erik Rosenkrantz` grunnbrev på Stenkjelleren ved Nordre Gullsko i Bergen. Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre; avskrevet sammen med hans enke Helwig Hardenbergs grunnbrev på samme gård, 22. juni 1578. Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 38-39. Jfr. Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Chrisitania, Forhandlinger, 1892:7), s. 32-33. Dokid: UBB Diplom

1568, 2. september. Bergen

Lensmann Christoffer Valkendorf, Norges rikes kansler Johan Venstermand, lagmann Mats Størssøn og borgermester i Bergen Anders Christierssøn stadfester laugsartiklene for gullsmedlauget i Bergen. Brevet ble beseglet av disse fire, samt på gullsmedenes vegne av ”forne Knudt” (Knut Goldschmidt), og Henrik Høyer. Pergament, ca. 315 x 335 med mer. Har vært sammenbrettet på tvers (i skriftretningen), og er derved blitt skadd i høyre kant. 6 par seglremmer, men ingen segl bevart. Vedlagt to avskrifter fra 1820-30-årene: en utført av Niels Alstrup Dahl, den andre av riksarkivar Lange. Trykt ved Johan Bøgh i ”Bergens guldsmedelaugs ældste dokumenter” (Bergen Museums Aarbog 1893, nr. 6), s. 9-10. Overført fra Gullsmedlaugets arkiv (Ms 167/59 a). en avskrift ved H.J. Huitfeldt-Kaas finnes i Ms 167/ 59 b. Dokid:

UBB Diplom

1570, uten dato. Gloppen (Sogn og Fjordane)

Olaf Håkonsson på Fitje i Gloppen kunngjør at han har solgt til Jetmund Simonsson 4 månedsmatbol i Åland i Utvik og mottatt betalingen. Avskrift på papir ved lærer Jakob Aaland, Bergeb, etter originalbrev på pergament, som i sin tid (1920-årene) var hos landhandler J.E. Aaland, Sandane. M.h.t. dateringern jfr. salgsbrev av 1534, 17. mai (?) fra den samme Olaf Håkonsson. Utrykt (1967) Dokid: UBB Diplom

1570

Skjøte på Åland i Innvik

Dokid: (finner ikke kortet). UBB Diplom

1570, 24. juni. Såreim (Breim, Sogn og Fjordane)

Tre lagrettemenn på Breim i Gimmestad skipreide i Nordfjord kunngjør at Sjurd Ellendssøn i Sogn fikk samtykke til å selge det Punds leie han eide i Hjelmeset i Gloppen. Sjurds søster Solveig Ellendatter på Såreim kjøpte det for 11 gamle daler; dertil kjøpte hun også av en annen bror, Gunnar Ellendssøn i Hornindal, et halv punds leie i samme gård for 5 gamle daler. Pergament. 3 seglremmer, men ingen segl bevart. Brevet er skrevet på en utskrapt side av et latinsk missaleblad fra 12. århundre. Seglremmene er visstnok skåret av samme håndskrift. På «baksiden» av brevet er missaleteksten bevart. Det er derfor overført fra Diplomsamlingen til Manuskriptsamlingen, og innlagt som Ms 1550.5. I Diplomsamlingen er innlagt to xeroxkopier. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 769 Dokid: UBB Diplom

1570, 10. desember. Strandebarm (Hordaland)

Tre lagrettemenn i Strandebarm og Strandviks skipreider i Sunnhordaland kunngjør, at de på forespørsel fra Sivor Askelsønn på Nes i kirkealmuens nærvær satte grensene mellom gårdene Nes (på Varaldsøy), Teigland og Havn (i Strandebarm), etter utsagn fra deres foreldre og andre dannemenn. Papir, spor av 3 påtrykte segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10 Nr. 770 Dokid: UBB Diplom

1571, 2. juni. Hopland (Innvik, Sogn og Fjordane)

Avskrift av dokument, dat. 2. juni 1571, inntatt i en dom av 1718, som sorenskriver Paul Schouvig i Nordfjord avsa mellom gårdene Hopeland og Tristhammer i Ytvik sogn, Nordfjord. Avskrift ved lærer Jacob Aaland, Bergen. Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

1571, 4. juli. Laudal (Vest Agder)

Bertor? Ellingssøn vil ha Jon Arnessøn til vitne på, at hans far Arne Laudal kjøpte gårdene Glomsåg av Hellik Gautssøn for et sølv skål som vog 20 lodd sølv, og at Arne Laudal igjen solgte Glomsvåg til Hellik Tjulfssøn. Pergament, alle 3 segl mangler. Utrykt. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1571, 30. november. Herdla? (Hordaland)

Tolv lagrettemenn i Nordhordaland kunngjør, at de går markgang på rekstad, Bø sogn i Manger både innen gjerds og utengjerds og finner å nedsette landskylden fra en laup smør, en tønne malt og en tønne rent kort til en laup smør og en tønne malt. Papir, 12 påtrykte vokssegl. Utrykt. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1572, 3. mai. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Annfinn på Skjelde, lensmann på Voss, og fire lagrettemenn fra samme sted kunngjør, at Elling, Olaf og Magnus Nilssønner på deres egne og medarvingers vegne gjorde et odelsjordskifte etter deres… Mons Halstenssøn med deres faster Gjertrud Monsdatter angående gårdene Håeim og Viknes i Ulvik i Hardanger. Dertil kunngjør Lauritz Helliessøn, som bodde på Håeim og som kom fra en annen brorgren enn de nevnte, at han hadde sin brorpart av samme odel etter sine salige foreldre Pergament, alle 6 segl mangler. Utrykt. Maskinskrevet avskrift er vedlagt. Gave fra sognepresten Røtting. Dokid: UBB Diplom

1573, 5. mars. Bergen

En avskrift, tidligere innlagt under denne dato, er identisk med brev av 1568, 5. mars, og er nå lagt sammen med dette. Dokid: UBB Diplom

1573, 3. april. Kinsarvik (Hordaland)

1.

Haldor Øysteinssøn selger til Nicolausen Erikssøn 4 laupsbol i Ulgenes og 3 spannsbol i Tveisme som ligger i Kinsarvik sogn i Hardanger. 2.

seks lagrettemenn i Hardanger stadfester etter oppfordring av Viking Sjurdssøn, at hans foreldre hadde kjøpt og tatt for sitt rette kirkegods de førnevnte 4 laupsbol i Ulgenes og 3 spannsbol i Tveisme. Pergament, alle 6 segl mangler. Utrykt. Holcks gave? Dokid:

UBB Diplom

1573, mandag etter Allehelgenssøndag 2. november. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Arnfinn på Skjelde, lensmann på Voss, og fem lagrettemenn fra samme sted kunngjør, at Endrid, Svend og Maritte Torgilsbarn og deres medeiere gjore et odelsjordskifte med Jacop Odtssøn og hans søsken, en annen brorgren av ætten. Endrid, Svend og Margitte med deres medeiere skulle blant annet eie 9 månedsmatsbol i Dyrvedalen åtting, 8 månedsmatsbol i Yksnebjørg ødegård og skogsteigen i Gjerstadlien, alt ligger i Vangens kirkesogn på Voss. Jacop og hans søsken skulle bl.a. eie 11 månedsmatsbol i Styve og Bergeødegår og 3 skogsteiger ved Evangervannet og Bolstadfjorden, alt ligger i Evanger kirkesogn på Voss. Pergament. 6 segl henger ved, men 2 mangler. Utrykt. Holcks gave? Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1574, 4. mai. Kinsarvik (Hordaland)

Jon på Sandven, Amund på Jordal og Amund på Eitrem (?), lagrettemenn i Odda skiprede i Hardanger, kunngjør, at Sven, som bodde på Komleberg i samme skiprede, gjorde et ynkelig mord på sin grandsønn Aslak for å ta hans kvinne, hvilket ikke var sant. En tid etterpå kom Sven med bønn om bot. Avskrift 1895 av et diplom som har tilhørt gårdbruker Endre Knudsen Djønne, Kinsarvik i Hardanger. ”Avskriften daarlig” ifølge A.M. Wiesener. Merker etter 3 segl. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1574, 22. juli. Utsylta (Manger, Hordaland)

Syv lagrettemenn kunngjør, at de etter oppfordring av Hans Halvardssøn, sogneprest i Manger prestegjeld, og Knut Hanssøn, fogd i Nordhordaland, foretok et jordbytte mellom gårdene Innsylta og Utsylta på Raføy i Bø kirkesogn. Papir, 6 segl påtrykt. Utrykt. Gave fra sogneprest Wolff. Hans avskrift er vedlagt. Avskriften var i den eldre diplomkatalogen katalogisert for seg selv som nr. 12. Bø: 1574, 22. juli. Dokid: 75d254770

(Jeg har ikke skrevet på dokidnumre på kortene ovenfor, da jeg er usikker på om numrene stemmer, se UBB 1331, 13. april.)

UBB Diplom

1574, 9. august. Utsylta (Manger, Hordaland)

Torger Olaffssøn og Bodolf Laurentssøn, lagrettemenn i Vik kunngjør, at Ingebret Reyelfssøn med sine medeiere Palne Erikssøn og Elling (...) selger 3 sjettedels leie i gården Halleseter i Flete kirkesogn i Vik til Ingebret Olaffssøn, som også er medeier i gården. Pergament, segl mangler. Utrykt. Avskrift vedlagt. Avskrift ved Gabriel Gustafson ligger i Ms 614 II. Dokid:

UBB Diplom

Ca. 1575. Langeland (Fodslette, Danmark)

Skiftebrev etter Jens Hvass til Fodslette og hans hustru Sophie Justsdatter Urne mellom deres etterlatte barn, Melchior Hvass og Flores Jakobsen på sin hustru Kirsten Jensdatters vegne. Pergament. Diplomet er beskåret, de siste linjer er borte. Trykt i ”Fra Arkiv og Museum”, B.5, Kbh. 1912-15. diplomet var inntil 1910 bind på Manuskriptsamlingens nr. 147. en nokså utydelig tekst på diplomets bakside har sannsynligvis sammenheng med dette manuskript. To avskrifter er vedlagt, den ene fra Riksarkivet i Oslo, den andre av A.M. Wiesener. Dokid: UBB Diplom

1575, 20. juni. Bergen

Lagmann Axel Fredriksen, borgermester Niels Lauridsen og lagrettemenn i Bergen dømmer i en sak mellom Knud Oluffsen på Fredholm (Frøholm) og Jakob på Raagesetter (Rosæter) om eiendomsretten til ytre tun i Faleide. Jakob beviste at retten var hans ifølge et brev av 20. juni 1542, som siterer in extenso, og fikk seg tildømt eiendommen. Papiravskrift, kopi av kopi. Utrykt. Forlegget er et dokument på skinn, skrevet og bevitnet 3. november 1609 av sorenskriveren i Nordfjord og 3 lagrettemenn i Stryn. Her er brevet fra 1575, med det tidligere brevet av 20. juni 1542 (se denne dato) kopiert. Vår papiravskrift er utført av Jakob Aaland (omkring 1920?). skinnbrevet var den gang hos bankkasserer A.H. Faleide, Innvik. Innlagt under 1606, 3. november. Dokid: UBB Diplom

1576, 23. februar. Bergen

Cornelis Oloffssøn skjøter en bebygget grunn til Rørik Jakopssøn, borger i Bergen. Pergament, segl mangler. Utrykt. Diplomets innhald på nederlansk (hollansk). Skrevet på diplomets bakside: ”indlagt d. 11. martz 1718 paa aastedet i madam Boel Gaarmans Huus”. Vedlagt: Transkripsjon av A. Oddvar Nes og hovedfagstudent Francois Moreau. Dokid: UBB Diplom

1577, 4. april. Vestnes (Møre og Romsdal)

Iver Ingebriktssøn på Gjerde og Tor Knudssøn på Griset i Innfjorden kunngjør, at de hver selger til Anna Pedersdatter på Sogge Østigård i Grytten 4 merker smørs leie i gården Myklebost i Valdalen i Ørskog prestegjeld (Nordal herred). Likeså kunngjør Jon Søfrenssøn, at hans far Søfren Tordssøn også solgte 4 merker smørs leie i samme gård til Anna Pedersdatter. Pergament, segl mangler. Utrykt. Har tilhørt Lars Erichsen Myklebust? Dokid:

UBB Diplom

1577, 31. august. Bergen

Peder Mortenssøn, prest i Sandvær (Tromsøysund?) i Troms len, leier til mester Marchus Tym, barsker og borger i Bergen, sin hustrus odelsgods i Skredderstredet. Grunnleien er årlig halvannen gammel daler. Pergament, segl mangler. Utrykt. På baksiden: ”Indlag og lest for sex Mend dend= 44. Decembr: 1652”. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1578, uten dag. Kinsarvik (Hordaland)

Seks menn kunngjør, at Oluff Svendssøn på Lofthus og Svend Svendssøn samme sted er sanne og rette odelsmenn til noen gods i Ystenes i Kinsarvik sogn og i Jondal sogn. Pergament, alle 6 segl mangler. Utrykt. Holcks gave? Bakpå diplomet: ”? Hører Lars Samsonsen (?) Haugen”. Presten O. Olafsens avkrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1578, 18. april. Bergen

Borgermestere og råd i Bergen leier til Clara Thønnesdatter, borgerske i Bergen, en av St. Hans kirkegrunner på hjørnet av gaten som går opp til St. Hans Volden. Den årlige grunnleie er en begergylden. N.A. Dahls avskrift vedlagt. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1578, 12. juni. Bergen

Anders (Thorgilssøn) på Yttereid i Nordfjord ber befalingsmann Hans Pederssøn (Litle) samt borgermestere og råd i Bergen hjelpe ham til at et kjøpsbrev av 1543 i gårdene Yttereid og Stauri i Stryn i Nordfjord blir holdt ved makt. Brevene ble stadfestet ved dommer i 1547 og 1548. Selgeren Niels Kolbjørnssøns sønnesønner vil nå søke brevet omstyrtet. Erik Rosenkrantz på Bergenhus hadde lovet Anders kongelig stadfestelse på brevet. Papir, utan segl. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1578, 20. juni. Bergen

Dom avsagt på lagting i Bergen 20. juni 1578 i en sak mellom Christoffer Fønbo med hustru Ingeri Haldorsdatter, som bor på Loffdal (Loen) i Nordfjord, og Anders Thorgilssøn? angående en jordpart i Yttereid. Papir, merker etter 4 segl. En del av brevet er revet bort. Utrykt. På baksiden: ”Anno 95 den II. October Læst paa Bergen Raadhus”. Dokid:

UBB Diplom

1578, 22. juni. Arreskov, Sallinge (Fyn, Danmark)

Erik Rosenkrantz sin enke Heilwig Hardenbergs grunnbrev på Steinkjelleren ved Nordre Gullsko i Bergen

. Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre: ”Obige Copia concordiret in allen cum Originali attestor/ C.W. Hoeltich, secretarius”. Avskrevet sammen med Erik Rosenkrantz`grunnbrev på samme gård, av 10. juli 1568, og innlagt under denne dato. Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 40. Jfr. Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania, Forhandlinger, 1892:7), s. 33. Dokid: UBB Diplom

1578, 18. september. Seim (Kvinnherad, Hordaland)

Skiftebrev 1578 etter Christopher Throndssøn Rustung

. Papir, siste del av arket er revet bort. Trykt i Personalhistorisk Tidskrift, 4. Række II, s. 240 ff. Dokid: UBB Diplom

1579, 21. mai. Lærdal (Sogn og Fjordane)

Anders Halvardssøn på Ellingbø i Vang prestegjeld og Oluff Halvardssøn på Sebu i Aurdal prestegjeld stadfester det kjøpsbrev som Bjørn Oluffssøn hadde utstedt til Syvert Bårdssøn på 14 laupers bol i Midtre Ljøsne, Tjønum sogn i Lærdal skipreide. Dette var deres rette odelsgods. Pergament, segl mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1579, 11. juni. Vossevngangen (Voss, Hordaland)

Torsten Hermandssøn, lagrettemann på Voss, selger en jordpart i gården Midnes (?) i Kinsarvik sogn i Hardanger til Svend på Drage. Pergament, segl mangler. Utrykt. På baksiden av diplomet: ”Læst og afskrevet den 20. Februar 1844…”. Dokid: UBB Diplom

1580. * Sandsvær (Buskerud)

I forbindelse med drapet på Tarrald Vettestad vil Sigvor Bø og hans måg Niels Li forby Tarralds kvinne å gi fra seg de brev som tilkom Kolbjørn Li. Avskrift av Johs Sundvor 1924. Utrykt. Originalen på papir tilhører kaptein og fiskeriinspektør Simonæs. * Uten sted, men alle de nevnte gårdsnavn finnes i Sandsvær, med gnr. 44, 48, 53 og 79. Dokid:

UBB Diplom

1580, 14 dager etter påske, 17.april (?) Finnås (Vorland, Hordaland)

Peder Launssøn på Finnås, sogneprest til Moster, lensmann Anders på Dyrnes og tre lagrettemenn kunngjør, at Halstein Hanssøn og hans kvinne Maritte Nilsdatter solgte til Engelbrett Tharaldssøn på Vorland i Fjell skipreide (feil?) to laupsbol for 36 daler i gården Nedrevihovde i Valle sogn (Valestrand). Samtidig ville Halstein Hanssøn ha rett til å gjeninnløse de to laupsbol. Papir, merker etter 6 segl. Utrykt. Gave fra fru H.N. Christie til Hop? Dokid: UBB Diplom

1580, dagen etter St. Katarine, 26. november (?) Manger (Prestegården, Hordaland)

Åtte sognebønder og lagrettemenn i Manger prestegjeld kunngjør, at Sigvord Botolfsdatter og hennes sønn Erik Nilssøn overdrar jorden Nordremarken etter godkjenning av hr. Hans, som betalte for dette til hennes sønner Oluff og Erik Nilssønner. Papir, 8 segl påtrykte. Utrykt. Sogneprest Wolffs gave. Hans avskrift er vedlagt. I den eldre diplomkatalogen var avskriften katalogisert under nr. 20. Dokid: UBB Diplom

1581, 3. mai. Bergen

Jens Nilssen til Simling selger og skjøter til mester Adriann von Buckschott, borger i Bergen, med hustru Tholicke Henrichsdatter en odelskålhage kalt Hustethuft, som ligger ved Henrich Piaskes stenhus i Korskirkens sogn. Betalingen er 12 gamle daler. Pergament, 1 segl + rester av 2 segl henger ved. Utrykt? Professor Haakon Sheteligs avskrift + et fotografi er vedlagt. Omtalt og avbildet i ”Godbiter fra samlingene”, h.6., ved Bernt Lorentzen. Om kålhagen (også kalt Høgenberg): se også diplom av 19. okt. 1625. Dokid: UBB Diplom

1581, St. Botolfs Dag (17. juni). Stavanger

Kapitlet i Stavanger kunngjør, at Peder Claussøn, sogneprest i Undal og prost på Lista, som har fått en prebende kalt Krikin hvor det ogå hører til noen grunner i Stavanger, har tillatt Mogens Jonssøn å bygge på disse grunner mot at han betaler den årlige grunnleie. Ifall Mogens, hans hustru eller hans arvinger akter å selge de oppførte bygninger, skal de først tilbys kapitlet, Peder Claussøn eller hans etterkommere i samme prebende. Pergament, Stavanger Kapitels segl henger ved. Utrykt. Stiftamtmann W.F.K. Christies gave. Hans avskrift finnes i Ms 67 a/ 14. Dokid:

UBB Diplom

1581, 24. august. Bergen

Høvedsmann på Bergenhus Hans Lindenov, lagmann Axel Frederiksen og borgermester i Bergen Anders Schriver stadfester to tillegg til gullsmedenes laugsartikler (brev av 1568, 2. september). Pergament. Ca. 295 x 195 med mer, midtpartiet svært defekt. Vedlagt to avskrifter fra 1820-30-årene: en utført av Niels Alstrup Dahl, den andre påtegnet av han. Trykt ved Johan Bøgh i ”Bergens guldsmedelaugs ældste dokumenter” (Bergens Museums Aarbog 1893, no. 6), s. 11-12. overført fra Gullsmedlaugets arkiv (Ms 167/ 59 a). En avskrift ved H.J. Huitfeldt-Kaas finnes i Ms 167/ 59 b. Sammesteds er også innlagt en fjerde, eldre avskrift. Dokid: UBB Diplom

1582, 22. januar. Bergen

Garlich Tennering, kjøpmann i Brødregården på Bryggen, og Lyder Goldensthe?, kjøpmann i Solegården, selger og skjøter til skredder Hans Rissøn alle de hus og herligheter i Skredderstredet som de har kjøpt av Oluff Smedssøn. Samtidig leier Garlich Tennering til nevnte Hans Rissøn to hagegrunner som han har fått, den ene av Oluff Frostenssøn, den andre av Jørgen Bleickmand. Den årlige grunnleie betales. Pergament, segl mangler. Utrykt. Gave fra Karen Holm. Dokid: UBB Diplom

1582, 2. oktober. Bergen

Avskrift av markegangsbrev av 2. oktober 1582

. Avskrevet etter en kopi, inntatt i en utskiftningsforretning 1724, mellom gårdene Hammer, Skrede og Tvinnerheim i Utvik sogn i Nordfjord. Avskriften ved lærer Jacob Aaland, Bergen. Originalen, skrevet på skinn med 6 segl. Ble fremlagt ved nevnte forretning av Jon Botolfsen Hammer. Den er nå forsvunnet. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1583, 16. januar. Bergen

Susanna Leinersdatter, enke etter dr. Jens (Schielderup), selger og skjøter en grunn kalt Gassegrunn til Dominicus Friis. Grunnen, hvor husene hadde nedbrent i 1582, er 81 alen lang og 14 alen bred. Grunnleien betales med halv-sjuende gylden til Bergen Kapitels forstander. Pergament, 1 av 2 segl vedhenger. På diplomets bakside er skrevet, dat. Bergen, 26. jan. 1669 og undertegnet av Ambros. Hardenbeck, at grunnen nå bare er 55 alen lang. Grunnleien er en slett daler. Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

1583, 6. mars. Bergen

Jon Oluffssøn, rådmann i Bergen, selger og skjøter til Jon Willumssøn en grunn i Hollenderstredet, hvor hans hus hadde stått før den siste brannen, samt hans part i Ildhusgrunnen. Grunnleien skal som før betales til sognepresten i Domkirken. Pergament, segl mangler. Utrykt. Sammenheftet med diplom av 18. desember 1583. Dokid: UBB Diplom

1583, 6. juli. Skodje (Møre og Romsdal)

Fem menn, Knut Iverssøn, Johannes Nilssøn og Oluff Karlssøn, alle på Skodje, Oluff Ingvaldssøn på Ekreim og Oluff Hellissøn på Store Engset (Storvigsetter) inngår et innbyrdes arveskifte om et mellagsleie i Heimre Eide i Dals kirkesogn (Nordal herred) og Eikrol i Skodje kirkesogn. Papir, merker etter 5 påtrykte segl. Utrykt. P.O. Skaars avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1583, 11. juli. Skodje (Møre og Romsdal)

Flere menn kunngjør, at Ingeborg Nielsdatter og Antonius (...) på Rygg klaget til Erland Erichssøns sønnesønner på betalingen for de 3 ødejorder, Vindsrygg, Bolstad og Frøseter i Årdalen i Breim, som Erland Erichssøn i sin tid kjøpte av Peder Salmunndssøn. Ingeborg og Antonius forlangte 10 gamle daler mer i betaling, hvilket de også fikk. Pergament, 1 av 9 segl vedhenger. Diplomet er defekt i øverste høyre hjørne. Utrykt. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1583, 12. september. Bergen

Anders Christiernssøn, borgermester i Bergen, og Bjørn Anderssøn til Stenalt, høvedsmann på Ålborghus og ombudsmann over Munkelivs Klosters gods og grunner, leier til Jens Thomessøn en av Munkeliv Klosters grunner, som ligger i Marken sønnenfor klosterets mur ved Kort Pils hage. Pergament, segl mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1583, 6. november. Bergen

Hans Lindenow til Drennerup, høvedsmann på Bergenhus, leier på kongens vegne til Hans Hanssøn en av kronens grunner i Hollenderstredet. Avgift og grunnleie er tilsammen en gammel daler og 6 skilling. Hvis ikke grunnleien blir betalt, må han på ny leie samme grunn av kongen. Flere betingelser er også knyttet til grunnbrevet. Pergament, segl mangler. Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

1583, 18. desember. Bergen

Truils Laurissen, sogneprest i Domkirken i Bergen, leier en grunn i Hollenderstredet til Jon Willumssøn. Den sedvanlige grunnleien betales til Domkirkens sogneprester. Pergament, segl vedhenger. Utrykt. Sammenheftet med diplom av 6. mars 1583. NB. Samme grunn var av Gyldenstjernes formann, Madtz Shieel til Hesselballe, solgt til avdøde Fredrik Steen. Dokid: UBB Diplom

1584, 10. august. Bergen

Jens Nielssøn til Simling selger og skjøter til Christopher Oluffssøn og hans arvinger sin odelsgrunn kalt Indre og Ytre Soffet? som ligger nedenfor St. Halvardskirke på Skredderstredet ved Bryggesporen. For dette får han 22 gamle daler. Grunnleien betales etter Bergen bys vedtekter og kongens ordre. Pergament, alle 6 segl vedhenger. Utrykt. N.A. Dahls avskrift har vært vedlagt, men mangler nå. Diplomet har vært benyttet i Riksarkivet i 1872. Dokid: UBB Diplom

1584, 20. desember. Volda (Søvik, Møre og Romsdal)

Olloff Steinnes, lensmann i Ørsta skipreide på Sunnmøre, og Vigleik Vasbotnen i Volda skipreide kunngjør, at de har solgt til Peder Jonssøn på Nordre Vartdal to mellags leie som var deres rette odelsgods i Nordre Vartdal. For dette mottok de 16 gamle daler. Pergament, alle 5 segl vedhenger. Utrykt. Gave fra sorenskriver Ole Bøgh. Dokid: UBB Diplom

1585.

Dokumentet vedkommer gården Bærøen i Finnås

. Dokid: UBB Diplom

1585, 20. januar. Frederiksborg (Danmark)

Kong Fredrik II stadfester et makeskifte mellom Anders Christenssøn, borgermester i Bergen, og Norges Krone. Anders Christenssøn overdrar sin gård Grov i Solvorn i Sogn til kronen. Skylden er 3 laups leie og et sogne-mele korn for bruk av kverndam. Til vederlag får han en av kronens gårder som er Ygden (Io) i Herdla sogn og skipreide, Nordhordaland. Skylden er 3 laups leie. Pergament. Segl mangler, diplomet er defekt. Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

1585, pinseaften, 29. mai. Tysnes (Onarheim, Hordaland)

Fire edsvorne menn i Opdal skipreide (Uggdal) kunngjør, at de etter oppfordring av Hans Jørgenssøn på Onarheim og Haftor på Ænes (Kvinnherrad) har gått opp et makeskifte mellom gårdene Onarheim og Øvre Helland på Tysnes. Papir, 4 påtrykte segl. Utrykt. N.A. Dahls avskrift vedlagt. Diplomet har vært benyttet i Riksarkivet. Dokid: UBB Diplom

1585, 16. september. Voss (Vossevangen, Hordaland)

Michell på Tvilde, lensmann på Voss, og fem lagrettemenn også fra Voss kunngjør, at Erik Anderssøn er rette arving først etter sin mor Asbjørg som døde først, dernest etter sin far, så etter sin bror som druknet og til sist etter en søster som døde barnløs på Nestås. Eriks arvegods oppregnes. Pergament, segl mangler. Utrykt. Gave fra stiftamtmann W.F.K. Christie. Avskrift ved Christie i Ms 67 a/ 5 og 421.8. Dokid: UBB Diplom

1585, 19. oktober. Stryn (Ytre Eide, Sogn og Fjordane)

Kristofer Pepler, fogd i Nordfjord, Morten Pederssøn, sogneprest i Innvik prestegjeld, Jacob Hanssøn, hjelpeprest samme sted, og ti edsvorne menn i Innvik er til stede ved et arvebytte etter Anders Torgilssøn på Ytre-Eide – mellom enken Anna Oluffsdatter på den ene side og sønnen Anders Anderssøn samt hans halvsøsken på den annen side. De får hva han har gitt dem i gårdene Robjørgene i Innvik, Meland, Ytre-Eide og Kirkeeide. Enken har blant annet fått 1 ½ laup i Brynnestad i Olden. Papir. Siste del mangler, brevet er muligens kopi. Utrykt. Digitalisert (2003) Dokid: UBB Diplom

Ca. 1586. Stryn (Ytre-Eide, Sogn og Fjordane)

Klagebrev fra Anders Andersson (Ytre-Eide) mot hans stemor Anne Olsdatter. Hun beskyldes for å ha dratt inn i huset «frammede selle oc løpere», som dels «laag i hiorri oc bolri» med hennes søster Ragnhild, «som var allmennig horre», dels bestjal hans gamle far, dels ble motatt av stemoren «icke saa erligtt oc redelig som det sig burde». Papir, et dobbeltark; begynner og slutter defekt (resten av brevet er ikke bevart). Skrevet med samme hånd og antakelig på samme tid som ættebolken fra ca. 1585 (?), og skriftbrevet av 19. oktober 1585; sannsynligvis etter dette skriftbrevet (jfr. Jacob Aaland: Gards- og ættesoga, Stryn, s. 119-120). Fra Ytre-Eide (gave ved Jakob Aaland?). Utrykt (1966) Digitalisert (2003) Dokid:

UBB Diplom

1586, 28. april. Bergen

Hans Lindenow, høvedsmann på Bergenhus, selger og skjøter på Jørgen Skrams vegne til Niels (Ferrisk?) Fellessøn, rådmann i Bergen, og hans arvinger en av Munkelivs sjøgrunner på strandsiden nest opptil Oluff Anderssøns sjøbod med årlig grunnleie og avgift på en gammel daler og 1 ½ danske mark. Pergament, seglet vedhenger. Utrykt. Diplomet har vært benyttet i Riksarkivet. Dokid: UBB Diplom

1586. 6. juni. Bergen

Borgermestere og råd i Bergen selger og skjøter til Joachim Kruse, skomaker og borger samme sted, en av byens grunner i Domkirkens sogn på nordre side av Skomakerstredet, nest opptil Jesper Auentrads grunn og kålhage. Grunnleien er årlig 4 danske mark. Pergament, galvdelen av seglet vedhenger. Første del av diplomet trykt i Norske Magasin, II s. 110. diplomet har vært benyttet i Riksarkivet i 1872. Dokid: UBB Diplom

1586, 9. juni. Vik (Åse, Sogn og Fjordane)

Lagmann Bodolf Laurenssøn og lagrettemann Østen Pederssøn i Vik skipreide går god for at Mari Eilifsdatter har solgt en jordpart i Åse, Arnefjord i Vik til Anders Gudmundssøn. For dette betalte han 10 gode daler, en tønne korn, to pund smør og en pengesum i skjøtningsøre. Pergament, segl mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1586, 14. august. Bergen

Avskrift

.

Jon Nielssen Smit fra Misvær (?) i Nordland og Christiern Nielssen fra Sunnhordaland, arvinger til sin avdøde søster Lucie Hanssdatter, overdrar søsterenes pantsatte jordpart i Ørdal, (Eidfjord) i Hardanger til Hans på Torsnes, som er den rette odelsmann til jorden. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne L. Rossland. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618. Dokid: UBB Diplom

1586, 20. oktober. Vatne (Møre og Romsdal)

Seks lagrettemenn i Grøt og Vatne skipreide kunngjør, at de på befaling av Jon Pederssøn, fogd på Sunnmøre, gikk markegang mellom to jorder, Os og Ulvestad, den ene jorden tilhører Giske gods (Borgund herred), den andre tilhører presten og kirken. Da Giskes ombudsmann ikke var tilstede, kunne de ikke avsi noen full dom. Papir, levninger av 6 påtrykte segl. Dokid:

UBB Diplom

* 1586, 13. november. Kvinnherrad (Hordaland)

Byre Erikssøn på Fausk gir Iver Jonssøn på Kamberstad i Hardanger fullmakt til å kreve inn og også søke rettergang om et laups leie i gården Isberg i Odda sogn i Hardanger. Papir, 1 segl påtrykt. Utrykt. Avskrift vedlagt. * Brevet er dat. søndag etter St. Mortensdag som i året 1586 var 13. november. Dokid: UBB Diplom

1586, 14. november. Føyen (Stord, Hordaland)

Anders Knudssøn på Horneland, lensmann i Føyen skipreide, samt elleve lagrettemenn i Sunnhordaland foretar grenseoppgang mellom gårdene Børøy og Sele. Pergament, 11 seglremmer og rester av 4 segl bevart. Utrykt. Diplomet har store huller og noe utvisket skrift. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1587

Forlik angående diverse arvegods, blant annet Møklebustad og Erpenn i Nordfjord

. Dokid: UBB Diplom

1587, 2. juli. Måndalen kyrkje (Voll, Møre og Romsdal)

Tre lagrettemenn i Grytten prestegjeld i Romsdal kunngjør at Ingebritt Oluffssøn på Netteland, Kvinnherrad i Bergenhus spurte dem i almuens påhør om de noensinne hadde hørt Harill Karlssøn og Halstein Oluffssøn i Romsdal fremkomme med beskyldninger mot ham. Papir. 5 påtrykte segl, diplomet er defekt. Utrykt. Gave fra Arnoldus Koren. Dokid: UBB Diplom

1587, 30. juli. Gloppen (Sogn og Fjordane)

Anders Jonsson, sogneprest i Gloppen, og svorne menn i Vereids skipreide kunngjør at "Aar epther Gudtz byrdtt 1587, thenn 30. Julij" har Olaf Håkonsson solgt til Jon Simonsson på Rand halvparten i Tvinnerheim i Innvik. Samtidig (!) framkom Olaf Håkonssons brorsønner, "unge Olaf Håkonsson" og Svend Jonsson, med klage over kjøpet, og får ekstra betaling av Jon Simonssons sønn (?) Siuordt Jonsson. Etter original på pergament, med alle 6 segl bevart, samt vidisse av 28. juni 1595, utstedt av Bergens lagmann Poul Helgesen og festet til originalen med hans segl. Likevel kan ikke brevet være korrekt: de to ting som fortelles, kan ikke ha foregått samtidig (?). Se brevet fra dosent Hallvard magerøy, Oslo, av 9. januar 1967 (vedlagt), om dateringen av dette brevet og enkelte andre som henger sammen med det. Utrykt (1967) Dokid:

UBB Diplom

1587, 12. september. Bergen

Strange Jørgenssøn utleier på vegne av Hans Lindenow, lagdommer over nordre Jylland og forlenet med Munkelivs og St. Hanskirkens gods og grunner i Bergen, til Poueld Heliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, en av St. Hanskirkens grunner som ligger nest opp til Berendt Pherøysis (Færø) hage ved Lungergårdsvannet ved (?) Bergen. Grunnleien er en halv dansk mark. Pergament. Segl mangler, diplomet er noe beskåret på venstre side Utrykt. Det er kjøpt i februar 1936 for kr. 40 hos Asbjørn Sørfonden, Skien. Avskrift ved Augun Østtveit vedlagt. Dokid: UBB Diplom

(15)88, uten dato. Stryn? (Sogn og Fjordane)

Fire lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør at Niels Oloffssøn og hans hustru har solgt til Anders Anderssøn 9 marks leie i Indre Maursæter i Stryn kirkesogn og fått betaling for dette. Papir, merker etter 4 påtrykte segl. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1588, 23. april. Netteland (Kvinnherrad, Hordaland)

Fullmakt fra Ingebrett Olafssøn til Mickel Selbjørnssøn

. Trykt i Hordalands Folkeblad, nr. 17 – 1912. Ingen opplysninger om hvor originaldokumentet finnes. Her er innlagt et særtrykk fra avis. Dokid: UBB Diplom

1588, 26. mai. Strandebarm kirkegården (Hordaland)

Kopi

. Anders Pederssøn på Øyerhamn, lensmann i Strandebarm skipreide, samt tre andre lagrettemenn var til stede på Strandebarms kirkegård da Elyne Byrgesdatter, Michill Havordsøns enke, avga et sannferdig vitnesbyrd om at en jordpart i Øvsthus i Varaldsøy kirkesogn arvelig var tilfalt Oluff Ellingsøn på nevnte Øvsthus. Xerxkopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norheimsund. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1588, 18. juni. Bergen

Iver Jonssøn på Kambestad i Ullensvang sogn anklager på et alminnelig lagting i Bergen 18. juni 1588 Poueld Amundssøn på Berge i Øystese sogn for med underfundighet å ha fratatt Byrre Erikssøn og hans hustru Britta Jonsdatter halvparten av jorden, som er en laups leie, i gården Isberg i Odda sogn i Hardanger som var tilfalt dem ved odel. Dette blir bevist, og Poueld Amundssøn blir fradømt jorden igjen med all landskyld og rettigheter som han til denne dag har fått. Papir, 10 påtrykte segl og merker etter 2 til. Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

1588, august

Vidisse av brev 1454, 19. mai. Omhandler gårdene Åland, Rand og Tvinnerheim. Dokid: UBB Diplom

1588, 4. august. Langvin Prestegård (Innvik, Sogn og Fjordane)

Søffren Anderssøn, hospitals-ombudsmann i Bergen, kunngjør at han på spetalens og de fattiges vegne har tillatt brevviseren Anders Anderssøn å bygge en laksegård på den grunn som tilkommer de fattige på Stauri i Nedstryn sogn. Grunnen ligger i åsen innenfor Stauribø. For dette skal han forplikte seg til årlig og i god tid å gi til ham eller hospitalets fullmektig et halvt pund smør. Papir, 1 segl påtrykt. Diplomet kommer fra Ytre-Eide i Stryn i Nordfjord. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1588, 10. august (1340, 19. januar)

Simon, prest i Olden, og tre andre menn kunngjør, at de var til stede i Olden kirke da Ivar på Rake oppregnet for Olaf Ogmundssøn både veitsler, avfall og ødejord i (Olden skipreide?). Dokid: UBB Diplom

1588. 20. august. Bergen

Gullsmedene i Bergen klager til høvedsmannen på Bergenhus Niels Bild, samt lagmann, borgermestere og råd i Bergen, over at fremmede gullsmeder trenger seg inn i Bergen og tar levebrødet fra dem. Brevet er underskrevet av tolv menn. Papir, overført fra Gullsmedlaugets arkiv (Ms 167/ 59 b). Utrykt. Jfr. Niels Bildes privilegiebrev (svar på klagemålet) av 28. august 1588, trykt ved Reidar Guddal i ”Gullsmedlauget i Bergen” (Bergens historiske foreining: Skrifter, 45, 1939), s. 30 32. Avskrift av brevet er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1588, 28. august. Bergen

Høvedsmann på Bergenhus Niels Bild, Bergens og Gulatings lagmann Poul Helgesen, og borgermesterne Lautits Hanssøn og Hans Knudsen utsteder privilegium for gullsmedene i Bergen. Etter bekreftet avskrift på papir, utstedt av borgermestere og råd i Bergen, datert 30. juli 1641. her også avskrift av gullsmedenes privilegiebrev 28. juli 1599 (se under denne dato). Etter opplysninger i avskriften var begge disse brevene ”kommen till forderff”, blant annet ved at forseglingen var smeltet vekk. Brevet av 1599 er bevart (utan forsegling); det her registrerte syntest derimot å være tapt. Trykt ved Reidar Guddal i ”Gullsmedlauget i Bergen” (Bergens historiske forening: Skrifter, 45, 1939), s. 30-32. Jfr. gullsmedenes klagebrev av 20. august 1588 (utrykt). Overført fra Gullsmedlaugets arkiv (Ms 167/ 59 a). Dokid:

UBB Diplom

1588, 26. oktober. Gravdal (Varaldsøy, Hordaland)

Knut Isakssøn på Gravdal bevitner at Niels Lauritssøn, kongens fogd i Sunnhordaland for en tid siden lot hugge ned en merkeeik på grensen mellom Grønevik og Havnerås skjønt han ble advart mot dette. Dessuten bevitner Asslack Olluffssøn på Haukås at det på samme sted sto en annen eik. Papir, 3 påtrykte vokssegl. Utrykt. Gave fra P. Hamneraas. Diplomet har vært benyttet i Riksarkivet. Dokid: UBB Diplom

1589, 17. februar. Davik (Sogn og Fjordane)

Jens Laurenssøn, lensmann i Davik skipreide, og 4 lagrettemenn fra samme sted bevitner, at de har hørt Guttorm Oluffssøn i Davik med samtykke av hustru og barn selge til sin brorsønn Realf Anderssøn på Midgjeld i Davik sogn en tredjepart av Vevik i Eid sogn for 20 game daler og 3 danske mark, hvilket straks ble betalt. Pergament, 3 av 6 segl vedhenger. Diplomet har noe utvisket skrift. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1589, 8. mars. Flesberg (Buskerud)

Numedals lagrett, forsamlet på Flesberg skrivestue, kunngjør sammen med Poul Skriver, fogd i Numedal, og andre gode menn, at Jon Torgerssøn på Kårtvet i Øvre Eiker tiltalter Jens Varme og Kjøstel Tråens arvinger i Rollag for en ku som han hadde betalt for. Retten finner at Kjøstels arvinger og Jens skal betale Jon en ku. Avskrift ved Johs. Sundvor 1924. Utrykt. Original på papir tilhører kaptein og fiskeriinspektør Simonæs. Dokid: UBB Diplom

1589, 30. september. Bergen

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne til Anders Jenssøn, borger i Bergen, en av kongens grunner, som ligger nordenfor slottet, kalt Lille Sandvig og som har en lengde og bredde på 118 alen. Grunnleien er to bergergylden eller 24 danske skilling. Pergament, seglet mangler. Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

1589, 30. september. Bergen

Poueldt Helliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, Peder Jacobssøn, lagmann for Færøyene, samt borgermestere, rådmenn og lagrettemenn i Bergen vitterliggjør, at de avsier dom i en arvesak mellom Ingebrett Lauritssøn og Thorkild Anderssøn, borger i Trondhjem, om gården Hjelle i Eid prestegjeld i Nordfjord, hvor Ingebrett bodde og som var hans rette odel og eiendom. Pergament, seglene mangler men remmene henger ved. Utrykt. Benyttet i Riksarkivet i 1872. Dokid: UBB Diplom

1589, 31. oktober. Gloppen (Sogn og Fjordane)

Oluff Jørgenssøn på Raudi i Loen og Gunder på Føleidet vitterliggjør med broren Stephen i Ommedalens, hustruers og barns samtykke, at de selger og skjøter til Arne Iverssøn på Agjeld i Olden halvfemte marks leie i samme Agjeld for 9 daler i gode penger og en halv daler i skjøtingsøre. Fire menn undertegner til vitterlighet. Samtidig er det vitterliggjort at Arne har arvet 16 marks leie i Agjeld etter sine foreldre. Pergament, 4 av 6 vokssegl vedhenger. Utrykt. Avskrift vedlagt. Om gården Agjeld, se også diplom av 8. august 1606 og 7. (?) oktober 1607. Dokid: UBB Diplom

Ca. 1590 Stryn (Ytre-Eide, Sogn og Fjordane)

(Trolig heller Bergen e. 1690, ifl. muntlig opplysning fra Arne Solli)

Anders Andersson Ytre-Eide skriver til "erllig och welbyrdige Her Slotsher samp laugmandt borgermester raadt och mennige laugrettismend" om to halve laupsleier, en av dem i Nedreberge i Stryn, som hans halvsøster ("frijlledother") Karen påstår hun har kjøpt av en mann ved navn Ellingh "i ganndall paa brenndenn" (Kandal i Breim?). Anders påstår derimot at hans far kjøpte gårdparten av Ellings foreldre "mierre ennd femthiæ aar forledenn sidenn som ett odals kiøbe breff der om formelder daterit Anno 36". Slutten av brevet brevet, med tid- og stedfesting, er ikke bevart. Fra Ytre-Eide (gave ved Jacob Aaland?). Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1590

Dokument fra Voss om Prestekleff og Omundstølen og Rogensteig

. Dokid: (finner ikke kortet)

UBB Diplom

* 1590-tallet, 31. desember. Bø og Nesdal (Stryn, Sogn og Fjordane)

Endelig overenskomst mellom Anders, Rasmus og Oluff Knudssønner på Ulvestad i Vatne kirkesogn på Sunnmøre og deres morbror Sjur Mognssøns etterkommere om noen jordparter i gårdne Bø og Indre og Ytre Nesdal i Loen som var Knud Olssøns hustru Birgitte Mognsdatters gods og som han i 1546 solgte til Sjur Mognssøn. Pergament, seglene mangler. Utrykt. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1590, 1. juni. Lote (Gloppen, Sogn og Fjordane)

Lensmann Kristen på Rygg og fem lagrettemenn i Gjemmestad skipreide vitterliggjør, at Omund Oloffssøn på Lote har solgt til Antonius Klemendssøn hver rodobolsrett som han hadde i Åland i Innvik. Omunds bror Steffen og hans svoger Las, som bodde på Åland, hadde begge tilbudt ham et sølvbelte for den rodobolsrett. Antonius tilfrelste Las halvparten i Åland inntil Antonius eller hans barn trengte den. Papir, merker etter 6 påtrykte segl. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1590, 26. august. Estil (Sørli, Nord Trøndelag)

Mats Bjørnssøn, Iver Jonssøn og Mikkel Hogenssøn kunngjør et skifte mellom brødrene Jon og Ingebrigt Arvidssøn om gården Estil som de arvet etter sin far Arvid Jonssøn. Pergament, segl mangler. Utrykt. Avskrift samt brev 3/ 1-1885 fra Eriksarkivet vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1590, 19. oktober. Bergen

Borgermestere og råd i Bergen selger og utleier med tillatelse av Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, en kålhage ovenfor Badstuen til Mogeris (Mourits?) Rypper. Leien er halvannen dansk mark som skal betales til fattigdomsforstanderen i det nye hus ved Domkirken. Pergament. Utrykt. Bergens våpensegl henger ved (et velbevart feilfritt eksemplar). Diplomet er heftet sammen med to seinere skjøter, av 18. desember 1738 og 14. februar 1746, og et gjeldssøksmål fra 29. juni 1774, endelig avgjort 9. september 1782. på baksiden av heftet notert: ”Henrich Jochumsens Huuse Brever”. Vedlagt et brev fra Oluf Kolsrud til Haakon Shetelig av 4. juni 1918, om segl og signeter i Bergen Museum. Dokid:

UBB Diplom

1590, 23. november. Nes (Varaldsøy, Hordaland)

Lensmann og seks lagrettemenn samt to menn på Tveit i Strandebarm prestegjeld vitterliggjør at de 23. november 1590 var anmodet av alle jordeiere på Nes, samt på befaling av Mads Jørgensen, om å foreta et skog- og markebytte mellom Nes og Teigland (Strandebarm herred). Jordeierne fremkom med prov og vitnesbyrd som viste at en rettelig beslutning var tatt 10. desember 1570. Da Mads Jørgensen og hans menn ikke var til stede og hørte på dette, ble avgjørelsen fra den tid tatt til følge. Papir, 7 påtrykte vokssegl. Utrykt. Benyttet i Riksarkivet. Dokid: UBB Diplom

1591? (Etter 1578) Bergen?

Anders på Ytre-Eide i Stryn i Nordfjord avgir i et brev til lagmann, borgermestere, rådmenn og lagrettemenn i Bergen forklaring på hvordan hans far Anders Torgilssøn tilkom ved et kjøpsbrev i 1552 et punds leie i Ytre-Eide som de har eiet umakeløst i 38 år, og som nå Åmund på Brynnestad i Olden gjør Anders stridig. Han gir også opplysninger om hvordan gården har vandret i slektens eie i det 16. århundre. Brev (på papir) fra gården Ytre-Eide, antakelig skrevet i Bergen. Utrykt. Digitalisert (2003) Dokid: UBB Diplom

1591, dato mangler. Tystad i Gloppen (Sogn og Fjordane)

Lensmann Kristen Christernssen på Rygg og elleve lagrettemenn i Gimmestad skipreide kunngjør at Las på Hauge på vårtinget på Tystad år 1591 den... (datoen revet bort) stevnet Anders Anderssen på Ytre-Eide for noen penger Las hadde tilgode i Brynnestad i Olden. Las beviser sin rett med "enn gammell pergamentz odels breff", og Anders dømmes til å betale. Papir. Merker etter 12 segl, brevet er defekt. Utrykt. Digitalisert (2003) Dokid: UBB Diplom

1591

Skjøte på Rødsten i Husnes

. Dokid: UBB Diplom

1591, 3. februar. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)

Jens Pederssøn på Vik, lensmann i Stryn skipreide i Nordfjord, og elleve lagrettemenn fra samme skipreide vitterliggjør, at Otter på Levdal kom til dem på vårtinget på Togning, og stevnet Anders Anderssøn på Ytre-Eide for (...) laups leie i Haldkjells jord i samme gård, som Otter med sine sameiere mente tilkom dem å innløse ifølge en dom i Bergen i 1577 mellom Christoffer Fønbo, Otters stefar, og Anders Torgilssøn, far til Anders. Papir, merker etter 12 påtrykte segl. Utrykt.

Dokid: UBB Diplom

1591, 25. mai. Vatne (Møre og Romsdal)

Avskrift av markegangsbrev

. Syv lagrettemenn nord på Sunnmøre kunngjør, at de, oppnevnt av fogden, går markegang mellom gårdene Tenfjord i Vatne og Stavset i Skodje. Tenfjord skal ha stranden nedenfor gården like til Giske gods. Avskrift, og utstedt på stemplet papir, 21. juni 1778 på sommertinget på gården Gamlem i Grytten skiprede i Borgund. Utstedt av sorenskriveren på Sunnmøre, Johan Lausen Bull, etter begjæring av oppsitterne på Tenfjord. Lest på sommertinget 23. juni 1778. Utrykt (1967) Dokid: UBB Diplom

1591, 14. august. Bergenhus

Peder Thott, høvedsmann på Bergenhus, stevner Anders på Ytre (Eide) i Nedstryn i Nordfjord og Hans på Visnes samme sted til å møte Odt på Bergen Rådhus førstkommende korsmessedag. Grunnen er at Odt har tiltalt Anders for overfall på hans far og Hans for noe jordgods som med han med urette forholder. Nederst på brevet står det skrevet, at 16. september 1591 ble saken til Hans tatt opp til forlik eller til doms såfremt han ikke vil bøte med stevnefall og kosthold (?). Papir. Levninger av 1 påtrykt segl, en del av brevets venstre side er revet bort. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1591, 15. august. Innvik Kirkegården (Sogn og Fjordane)

Tolv lagrettemenn i Stryn og Olden skipreide vitterliggjør, at Anders Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn kom og ville ha bevis av dem om at gården Glomnes i Stryn hadde gått i hans slekt i fem ledd, fra Salomon Klemidtssøn inntil ham selv. Avskrift, dat. 12. desember 1608, på papir, bevitnet av lensskriver Trogels Jenssøn i Nordfjord og tre andre lagrettemenn. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1592, 23. juni. Bergen

Poeld Helliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, undersøker sammen med Peder Thott en sak mellom Siri Gandsdatter (på Stien, Alversund i Nordhordaland) og Fru Else Trondsdatter til Gjersvik på Tysnes angående noen løsningspenger for en anpart i gården Ersvær i Opdal (Uggdal) på Tysnes. Saken blir hjemsatt til tinget i Opdal. Papir, 1 segl påtrykt. Utrykt. Bakpå står skrevet at brevet er fremlagt på Opdals høstting 1. november 1592, men da Fru Else ikke var tilstede, ble brevet igjen fremlagt på tinget 15. mars 1593. Her ble saken avgjort. Se diplom av 15. mars 1593. Dokid:

UBB Diplom

1592, 24. juni. Bergen

Lauris Hanssøn, borgermester i Bergen, rådmann Niels Bjørnssøn og fem borgere i Bergen vitterliggjør, at de overvar et forlik mellom to brødresønner, Jens Samonssøn og Samson Nielssøn, om en arv etter deres godfar Jens Anderssøn. Samson Nielssøn overlater til Jens Samonssøn to laups leie og odelbrevet i gården Tandlå i Gaupne, Luster herred i Sogn, som han hadde arvet etter sin far Niels Jenssøn. Avskrevet 26.8.1932 etter Riksarkivets avskrift. Originalen tilhører De Heibergske Samlinger. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1592, 12. september. Lavik (Sogn og Fjordane)

Avskrift av forliksdokument

. Seks lagrettemenn i Kvamsøy og Lavik skipreider kunngjør en forliksdom angående en jordbygsel i prestebolets part i Lavik, som Anders Jacobssøn, sognherre til Eivindvik prestegjeld i Gulen, har bygslet til Johannes Svendssøn og hans mor. Johannes kan nå overta hele jorden unntatt ødegårdene Kvammen og Værholmen som henholdsvis Beruld Sivartssøn og Halvor Tvordssøn bruker. Avskriften er testert av sogneprest Niels Dahl og datert Eivindvik, 28. september 1822. Dokumentet er sammenheftet med avskrifter av en besiktigelsesforretning av 1.5.1594 og en taksasjonsforretning av 30.7.1651. Disse avskriftene har tidligere ligget i Manuskriptsamlingen under Ms nr. 174/ 8. Dokid: UBB Diplom

1592, 13. september. Manger Prestegården (Hordaland)

Markegangsbrev mellom Øvre og Nedre Manger

. Tolv lagrettemenn på Radøy og i Allendfit skipreide kunngjør, at de på befaling av Peder Thott, høvedsmann på Bergenhus, og annen øvrighet har gått markegang mellom prestegården Nedre Manger, hvor nå sognepresten i Manger Hans Halvorssøn bor, og Øvre Manger, som eies av flere bønder og jordeiere. Begge parter ble vel forlikt med utfallet. Avskrift (på papir) av markegangsbrev mellom Øvre pg Nedre Manger. ”Forevist” i Rettenden 25de februar 1890. J.E. Fleischer, kst.” Utrykt. Gave fra sogneprest Woff. Dokid: UBB Diplom

1592, 27. september. Rand (Innvikt, Sogn og Fjordane)

Avskrift sv et skriftebrev

. Morten Torbjørnssøn, sorenskriver i Nordfjord, og tre bønder foretar et jordskifte mellom brødrene Jacob, Botolf, Peder, Poul og Rasmus Oluffssønner i gårdne Rand og Hammer i Innvik prestegjeld, Utvik kirkesogn og Stryn skipreide i Nordfjord. Avskrift, ved lærer Jacob Aaland, Bergen, etter originalen på pergament som finnes på Ytre Hammer, Utvik i Nordfjordeid. Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

1592, 27. september. Rand (Innvik, Sogn og Fjordane)

Morten Torbjørnssøn, lensskriver i Nordfjord, og tre menn blir bedt av Jacob Oluffssøn på Rand og Peder på Tvinnereim og deres sambrødre Botolf, Poul og Rasmus som til sammen eier en tredjepart i Rand og halvparten i Hammer, om å foreta et jordskifte mellom dem. Jacob gjør krav på Tvinnerheim som han før er blitt tilkjent. Peder, som vil ha fred, samtykker med ham om å overta Rand, så Jacob kan flytte til Tvinnerheim. Pergament. 5 bumerker, men segl mangler. Skriften noe utvisket. Utrykt. Riksarkivets avskrift vedlegger. Dokid: UBB Diplom

Ca. 1593 (mellom 1589 og 1596). Stryn? (Sogn og Fjordane)

Anders Anderssøn skriver i et brev til slotsherre Peder Thott, lagmann, borgermester, råd og lagrettemenn i Bergen i anledning av at Jens Pederssøn på Rygg i Stryn stevner ham for et odelsbrev han vil ha på to jorder, Ytre-Eide og Stauri. I et annet brev fremfører Anders en rekke klagemål mot Jens. To brev på papir. I første brev mangler siste del, i annet brev er midtpartiet bevart mens begynnelsen og siste del mangler. Utrykt. Digitalisert (2003) Dokid: UBB Diplom

1593, 2. februar. Bergenhus

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier til Jon Mændt, borger i Bergen, en nøstegrunn innenfor Nordnes nest opptil Knud Clausens nøst. Grunnleien er årlig 24 danske skilling. Pergament, Thotts våpensegl henger ved. Utrykt. På baksiden: Grunnbrev på nøstet og de 3 sjøboder nedenfor Raffne kruit (Ravnekrogen). Den årlige grunnleie er en riks ort. Dokid: UBB Diplom

1593, 13. februar. Bergenhus

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann til Bergenhus, bygsler og utleier til Anders Evertssøn, borger i Bergen, en nøstegrunn innenfor Nordnes mellom Adrian Olssøns og Knud Claussøns nøst. Grunnleien er årlig to danske mark. Pergament, Thotts våpensegl henger ved. Utrykt. Kjøpt av kunsthandler H.H. Halvorsen, Oslo i august 1930 for 50,-. Kopi etter Riksakrivets avskrift fra 1930 vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1593, 15. februar. Innvik (Sogn og Fjordane)

Helga Håkonsdatter, enke etter Anders Davidssøn på Nes, vitterliggjør, at hennes bror Klemett Håkonssøn sammen med sine søsken for tredje gang ble forlikt om en kjøpekontrakt med Jacob og Oluff Laurentssønner om gårdene Roseter og Øistad i Innvik prestegjeld, Stryn skipreide i Nordfjord, som Helgas farfar Oluff Klemettssøn i 1537 solgte til Laurents Jonssøn på Roseter. Pergament, alle 6 segl mangler. Utrykt. Dokid. UBB Diplom

1593, 15. februar. Stryn (Sogn og Fjordane)

Jens Pederssøn på Vik, lensmann i Stryn og Olden skipreide, og elleve lagrettemenn fra samme sted vitterliggjør, at Jon Johannesssøn på Skrede og Bottolf Oluffssøn på Rand i Utvik sogn i Nordfjord kom til dem på Stryn skipreides ting og ville ha en erklæring om at gården Skrede alltid hadde vært deres foreldres odels- og arvegods, hvilket de også fikk. Pergament, 9 av 12 vokssegl henger ved. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1593, 15. mars. Uggdal, Oppdal (Tysnes, Hordaland)

Seks lagrettemenn i Opdal skipreide vitterliggjør, at Siri Gandsdatter på Stien, Alversund i Nordhordaland fremla for dem på Opdals ting en affskur (avskurd) fra lagmann Poueld Helliessøn i Bergen for at det skulle bli avsagt dom mellom henne og Fru Else Trondsdatter om halvparten i gården Ersvær på Tysnes som Siri hadde solgt til henne. Fru Elses mann, Anders Mougt på Hovland, fremla da et forliksbrev av 10. juni 1586 som blant annet var blitt forelagt Axel Gyldenstjerne, Norges riksstatholder, da han var i Bergen. Lagrettemennene fant ut at dette forliksbrevet skulle holdes ved makt. Papir, levninger og spor etter 6 påtrykte segl. Se diplom av 23. juni 1592. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1593, 6. mai. Breim? (Sogn og Fjordane)

Del av et skiftebrev?

Papir. Merker etter 10 segl, halvparten av brevet er revet bort. Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

1593, 16. juni. Tysnes? (Hordaland)

Sju lagrettemenn i Opdal og Våge skipreide vitterliggjør, at de etter oppfordring av Adellus Krukow til Gjersvik på Tysnes og Jacob Lauritssøn på Årbakke, Onarheim sogn på Tysnes går markegang mellom gårdene Håeim i Opdal sogn, som eies av Adellus Krukow, og Årbakke. Papir, 6 påtrykte segl. Utrykt. N.A. Dahls avskrift vedlagt. Benyttet i Riksarkivet i 1878. Dokid: UBB Diplom

(1593, 29. juli) Bergen?

Poueld Helliessøn, Bergen og Gulatings lagmann, hilser… Jetmund på Lindvik i Stryn...? Papir, halvparten av brevet er revet bort. Utrykt. Bakpå brevet, står skrevet at denne stevning er lest for Knud i Lefffdall 29. juli 1593, og på Bergens Rådhus 9. oktober samme år. Se brev av 9. oktober 1593. Dokid: UBB Diplom

1593, 9. oktober. Bergen

Poueld Helliessøn, Bergen og Gulatings lagmann, vitterliggjør, at da Jon Amundssøn på Re i Breim og Oluff på Ytre-Eide samt Jedmund på Lindvik i Innvik prestegjeld kom til ham angående en halv (?) laups leie i gården Ytre-Eide, mente han at denne saken først måtte opp til doms på deres hjemmeting. Hvis ikke partene godtok denne dommen, stevnet han dem til å møte på sommertinget i Bergen. Papir, 1 segl påtrykt. Utrykt. Brevet er limt på baksiden av et skriveboksblad for Bent Larsen. Ytreeide, den 31. januar 1867. Dokid: UBB Diplom

1593, 15. oktober. Stryn (Sogn og Fjordane)

Jacob Anderssøn på Steinsåker selger sin hustrus odel i gården Øistad i Stryn skipreide og Innvik kirkesogn i Nordfjord, til hennes bror Oluff Laurentssøn på Øistad, for 15 riksdaler. Pergament, alle 6 segl mangler. Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

1594, 15. april. Tjerne (Ringsaker, Hedemark)

Avskrift

. Jørgen Kruckow til Tjerne kunngjør, at han har overlatt til sin svoger Gaute Torbjørnssøn til Fimreite i Sogndal en ødejord og plass under Fimreite gård som arvelig var tilfalt ham. Gaute har lovet å bygge en stue på denne ødeplassen hvor Jørgen Kruckow og andre kunne ha sitt nattlosji. Avskriften er testert av sogneprest Niels Dahl, datert Eivindvik prestegård, 7. september 1822. Dokumentet er sammenheftet med avskrifter med avskrifter av andre diplomer fra årene 1602-1651. De er funnet på Fimreite i Sogn. Disse avskrifter har tidligere ligget i Manuskriptsamlingen under Ms nr. 174.9. Dokid: UBB Diplom

1594, 1. mai. Lavik (Sogn og Fjordane)

Avskrift av et besiktigelsesdokument

. Elleve lagrettemenn i Lavik og Gulen skipreider kunngjør, at de etter påbud av Jens Kock, fogd i Sogn, har gransket og besiktiget Laviks prestegårds skog, mark, ødegårder og hus som Johannes Svendssøn i Lavik nå bruker. De har funnet husene i god stand selv om en husbot på 10 riksdaler ikke er betalt, men de har ilagt Johannes en bot på 12 riksdaler fordi han har råhugget og ødelagt skogen m.m. De har også besiktiget en ødeplass under nevnte Lavik ved navn Fusketun, og da den har vært bebygget i gammel tid, fant de det forsvarlig å bygge gården opp igjen nå. Avskriften er testert av sogneprest Niels Dahl og datert Eivindvik, 28. september 1822. Dokumentet er sammenheftet med avskrifter av et forliksdokument av 12.9.1592 og en taksasjonsforretning av 30.7.1651: se under førstnevnte dato. Dokid: UBB Diplom

(1594, 27. juni) Bergen?

Anders Anderssøn (på Ytre-Eide) klager i et brev til Peder Thott m.fl. over at hans stemor Anna Olsdatter har solgt sitt setbol i gården Brynnestad i Olden, som hun hadde fått av hans far Anders Torgilssøn, og som etter hennes tid skulle gå tilbake til hans arvinger. Han klager også over at hans stemor etter farens død ikke vil fraflytte den gård (Ytre-Eide?) hans far brukte. Dette fører til stadig strid mellom Anders og hans stemor og mellom hans kvinne og stemorens mann. Papir, 1 dobbeltark. Utrykt. Under brevet står skrevet, at dette brev ble lest på Bergen Rådhus 27. juni 1594. Digitalisert (2003) Dokid: UBB Diplom

1594, 22. oktober. Sævold (Strandvik, Hordaland)

Seks lagrettemenn i Strandvik skipreide vitterliggjør, at Jon Tordssøn på Borgen i Os skipreide har solgt sin lodd og part i ødegården Kigedal til Oluff og Svend Torbjørnssønner på Gjøn i Hålandsdalen. Betalingen har han mottatt. Pergament, alle 6 segl mangler. Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

Ca, 1595? Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

Anders Anderssøn Ytre-Eide klager til kongen over Jens Pederssøn i Vik som har påført ham, hans familie m.fl. stor skade. Han har bl.a. lagt under seg hans avdøde foreldres frie jord og også uskiftet jordgods i gårdene Stauri, Brynnestad, Robjørgene, Dokseter m.fl., samt en laksegård. Han ber kongen om hjelp og bistand ”imod denne min modstandere”. Udatert konsept på papir. Striden mellom Anders Anderssøn og Jens Pederssøn omtales første gang i brev av 3. febr. 1591. brynnestad er nevnt i brev, 27. juli 1594. Jfr. liknende konsepter fra ca. 1597 (?) og 1598. Brevet har ligget ubehandlet i Manuskriptsamlingen i lengre tid (1974). Sannsynligvis innkommet via Jakob Aaland. Dokid: UBB Diplom

1595, 14. februar. Bergen

Johanne Søfrensdatter, enke etter tidligere borgermester Nils Lauritssøn i Bergen, vitterliggjør, at hun har solgt til skredder Baltser Madssøn to hus på Torget. Betalingen har hun motatt. Grunnleien betales som fastsatt i grunnebrevene. Pergament, seglene mangler. Utrykt Dokid: UBB Diplom

1595, 29. februar (!) Bryggesåk (Eiken, Vest Agder)

Tore Guttormssøn bytter med Nils Knudssøn sitt odelsgods, av skyld en hud, i Foss i Bjelland kirkesogn. Til gjengjeld får han av skyld en hud i Nærebø og så meget som Nils eiet i Stalleland og Øye i Landvik kirkesogn i Nednes len (Aust Agder). Dette var hans kvinnes rette gods. Som mellomlegg måtte Tore gi Nils 35 daler. Pergament, seglene mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1595, 28. juni.

Vidisse av brev av Sankt Halvardsdag anno 1454, og vidisse av brev av 30. juli 1587

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1595, 7. juli. Bergen

Anders Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn beklager seg til Poueld Helliessøn, Bergens og Gulatingets lagmann, over at Oluff Jonssøn fra samme gård har tatt fra ham en humlegård, og likeså at Bodvar og Magnus på Setre ulovlig bruker noen øyer, som, før elven hadde brutt igjennom, hadde ligget under Ytre-Eide. Poeld Helliessøn anmoder derfor Laurits Skøtt, fogd i Nordfjord, sammen med seks eller tolv oppnevnte lagrettemenn i Innvik prestegjeld om å granske klagene, og foreta et forlik eller avsi en dom. Papir, merke etter 1 påtrykt segl. Utrykt Dokid:

UBB Diplom

(15)95, 21. august. Hegdal (Innvik, Sogn og Fjordane)

Avskrift av forliksbrev

. Oluff Anderssøn på Reme i Innvik prestegjeld i Nordfjord selger til sin hustrus eldste søster Berithe Helgesdatter i Hegdal et punds leie og en marks leie i gårdene Åland i Innvik, Hopland, Djupstein og Lotsi i Gloppen og Stadheim i Sunnylven på Sunnmøre. Dette var arvelig tilfalt hans hustru Randi Oluffsdatter. Avskriften ved lærer Jacod Aaland, Bergen. Utrykt. Originalen, som er skrevet på pergament med 6 seglremmer uten segl, fantes i sin tid på gården Hopland, Gloppen i Nordfjord. Dokid: UBB Diplom

1596. Bergen

Gullsmedlaugets laugsartikler. Nedertysk oversettelse av laugsartiklene som ble vedtatt og stadfestet av lensmann Christoffer Valkendorf m.fl., 2. september 1568 (se denne dato). Avskrift (med dansk oversettelse) av innskrifter på en tretavle med fløydører, som nå finnes i Vestlanske Kunstindustrimuseum. Tavlen er blitt fornyet og renskrevet i 1648, da den førre tavlen var blitt ødelagt ved en brann. Jfr. Johan Bøgh: Bergens Guldsmedelaugs ældste Dokumenter (Bergens Museums aarbok 1893:6), s. 6. Avskrift i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 57 b. trykt ved Johan Bøgh i Bergens Guldsmedelaugs ældste Dokumenter…, s. 15-19. Dokid: UBB Diplom

1596. Nesi Kirkegård (Stryn, Sogn og Fjordane)

Anders Iverssøn, Trandal i Hjørundfjord på Sunnmøre vitterliggjør, at han eier en laups smør til årlig landskyld i Hjelle og 10 marker smør i Valsnos i Opstryn, Innvik prestegjeld i Nordfjord, som han arvet etter sin far Iver Omundssøn, og som etter et gammelt odels pergamentbrev har vært under samme slekt i 500 år. Pergament, alle 6 segl mangler. Utrykt. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1596, 23. januar. Bergen

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier til Jørgen Christopherssøn og hans hustru Lisebet Rasmusdatter en ødegrunn utenfor erkebispegården, nest opp til den grunn, hvor husene til Sjurd Oluffssøn nå står. Grunnleien er 18 danske skilling. Avskrift på pergament etter en eldre original, seglene mangler. Utrykt. Pould Helliessøn og Michill Jenssøn, lagmann og borgermester i Bergen, vitterligghør, at de har besiktiget og lest over et grunnbrev, som ord for ord er det samme som denne kopi inneholder. Dokid:

UBB Diplom

1596, 21. februar. Sunnhordaland (Hordland)

Avskrift av skjøte

. Oluff Oluffsøn på Vinnes, Oluff på Hovland og Korie i Vik, gårder som ligger i Våge, Kvinnherrad og Strandvik skipreider, kunngjør, at de har solgt til sin frende Styrker Olluffssøn på Bjørndal, gårdne Bjørndal, Eide og Tegland i Hålandsdalen. Til vitterlighet undertegner seks lagrettemenn fra de 3 nevnte skipreider. Avskrift 1923 av Johs. Sundvor. Originalen på pergament på Tomra i Hålandsdalen. Eides i 1923 av lærer Peder K. Mundheim. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1596, 3. april. Bergen

Høvedsmann på Bergenhus Peder Thott, Bergens og Gulatings lagmann Poul Helgesen, og borgermesterne Laurits Hanssøn og Hans Findsøn stadfester vilkårene for å bli gullsmedmester i Bergen; ingen skal bli mester før han har vært svenn i fem år, og har gjort sitt mesterstykke. Pergament, ca. 565x260 mm. Rester av 4 seglremmer; spor av segl på den andre av dem. Trykt ved Johan Bøgh i ”Bergens guldsmedelaugs ældste dokumenter” (Bergens Museums Aarbog 1893, no 6), s. 12-13. Overført fra Gullsmedlaugets arkiv (Ms 167/ 59 a). En avskrift ved H.J. Huitfeldt-Kaas finnes i Ms 167/ 59 b. Sammesteds er også innlagt en fjerde, eldre avskrift. Dokid: UBB Diplom

1596, 1. mai (Philippus' et Jacobus' Dag). Bergen

På vegne av Erik Rosenkrantz' enke, Helwig Hardenberg til Arreskov, utleier Hans Findssøn, borgermester i Bergen, til Poul Gjørsner en markegrunn og halvparten av Dudalens elv (Sandvikselven?), hvor nå den stampmølle står som hører til Store Sandviksmarken. Den årlige grunnleien er 1 ½ riksdaler. Pergament, seglet mangler. Utrykt. Gave fra løytnant J. Garmann? Dokid: UBB Diplom

1596, 23. mai. Vatne kirkested (Vatne, Møre og Romsdal)

Tolv lagrettemenn på Sunnmøre vitterliggjør, at Anders Knudssøn (på) Ulvestad kom til dem og ville ha bevis for at Ulvestad var ryddet og pløyet av Knut Olssøn (feiltolket). Papir. 12 påtrykte segl og 3 bumerker, skriften delevis litt utvisket og utydelig. Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

1596, 15. september.

Konfirmasjon av Bergens privilegier

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1596, 13. oktober Hjartdal (Telemark)

Oluff Levordssøn bekjentgjør, at han fikk 32 gode daler av Oluff Mosbø og Torbjørn Loner for 4 markebol jord i Skeie, Gvamen i Hierdals (Hjartdals) sogn. Denne jorden fikk Oluff Mosbø ved en seks manns dom i 1591. Hverken Oluff Levordssøn eller Stenar Torgeirssøns arvinger kunne bevise at de hadde noen odelsrett til jorden. Pergament, 2 av 3 opprinnelige segl henger ved. Ingen opplysninger om hvorfra brevet er kommet. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1596, 23. oktober. Arnegård (Stavanger)

Lagmann Martin Nielssøn i Stavanger foretar et arveskifte mellom Torstein Oddssøn på Vadla og hans søsken: Peder og Jon Oddssønner, Ingjerd og Gurid Oddsdøtre på den ene side, og Gjest, Oluf og Knud Ellendssønner, Anna og Maretta Ellendsdøtre på den annen side. Arvegodset er gardparter i Fisketjønn og Vårvik i Suldal, Høyland i Årdal, Vadla, Østerhus, Segedal, Ramnsfjell, Asseim og Førde i Hjelmeland, og Eikeland og Hole i Høgsfjord. Brevet er skrevet "wdj Arnegaard". Pergament. Hull til 5 seglremmer, men verken de eller seglene er bevart. - Diverse påskrifter på baksida, blant annet.: ”Denne Bog tilhører Daniel Knudsen Silgjerd Aar 1735… Brevet læst i dag 29de Marts 1876 af Skolelærer Lars Vestreim”. Utrykt. Om Arnegård i Stavanger jfr. A.M. Brøgger: Stavangers historie i middelalderen, 1915, s. 194-195; DN 2, nr. 578, DN IV, nr. 952 og 972, m.fl. Dokid: UBB Diplom

1597. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

Anders Anderssøn på Ytre-Eide beklager seg over den urett og den medfart Jens Pederssøn på Vik har påført ham siden hans mors død i 1562. Papir, 2 ikke likelydende konsepter av samme innhold (skrevet med samme hånd) fra gården Ytre-Eide. Utrykt. Digitalisert (2003) Dokid:

UBB Diplom

1597, 17. januar. Bergen

Høvedsmann på Bergenhus, Laurits Kruse til Svenstrup, Bergens og Gulatings lagmann Poul Helliessøn, og ti rådmenn i Bergen, kunngjør at bartskjærerene i Bergen har klaget til dem over at innflyttere uten borgerskap i Bergen og uten tilstrekkelig fagkunnskap slår seg ned i byen og tar arbeidet fra dem. Til vern mot dette blir der i brevet fastsatt laugsartikler og gitt privilegiebrev, som heretter skal følges. Pergament. Ca. 540 x 370 med mer, 10 av 12 segl bevart. Er sammenføyd med kongelig stadfestelsesbrev av 1599, 18. juli, ved hjelp av ytterligere 4 segl; i alt 14. Trykt ved O. Sollied og P.R. Sollied i Tidsskrift for den noeske lægeforening 41, 1921, s. 766-769. Avbildet og omtalt ved H.S. Bakken i Små godbiter frå samlingene, nr. 7, 1955. Dokid: UBB Diplom

1597 (?), 20. januar. Indre Ålvik (Kvam, Hordaland)

Seks lagrettemenn i Øystese skipreide i Hardanger vitterliggjør, at de var bedt av Hafftor og Oluff Germundssøner om å foreta et skifte mellom dem av jordgods og eiendeler som de har arvet etter sin far Gjermund Hafftorssøn og etter sin mor Birette Gudmundsdatter. Pergament, alle 6 segl mangler. Utrykt. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1597, 14. april. Ulvik (Hordaland)

Elling Vikingssøn på Indre Bleie i Ullensvang selger til Svend Rikholdssøn en pundsbol, som årlig renter en laup salt, i gårdene Kvåle i Ulvik for et sølvstaup, svarende til 9 gode gamle daler. Pergament, 3 segl henger ved. Utrykt. En ukorrekt transkribsjon og en eldre katalogseddel er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1597, 30. mai. Hopeland (Innvik, Sogn og Fjordane)

Seks lagrettemenn i Stryn og Gjemmestad skipreider i Nordfjord vitterliggjør, at Jettmund Simonssøn på Åland i Utvik er rudbolsmann til halvparten i samme gård, som han først sammen med Amund Oluffssøn og deretter alene har ryddet og oppbygget av ødemarken og ved hardt arbeid. Han har også skikket seg ærlig og vel blant granner og naboer. Papir, 6 påtrykte vokssegl. Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

1597, 5. juni. Vatne (Møre og Romsdal)

Seks menn, oppnevnte av sogneherre Claus Corneliussøn i Borgund, besiktiger Vatne kirke og beslutter med hans samtykke, at det skal reises et passende tårn på kirken. Papir. Levninger og spor etter 8 påtrykte segl, dokumentet har enkelte små huller. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1598? Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

Strÿn schibredt

. Forening Imellem Hans Yttereid Jon Støffuereidt (Stauri). ... till di fattige. Att dj saaledis udj fougdens be(mel)te Jens Pederssens och mange gott=folchis Neruerrellse bleffue forænede, dess till widnissbÿrd, haffuer wij trøgt worris signeter her neden under. Actum ut Supra... Fragment av et dokument (på papir) som har merker etter 6 påtrykte segl. Fragmentet er i sin helhet avskrevet på katalogseddelen. En avskrift er også vedlagt oroginalen. Dokid: UBB Diplom

Ca. 1598? Bergen

Anders Anderssøn på Ytre-Eide klager til "welbyrdige Lauritz Kruse, fromme Her Laugmandt, Borgermestere och Raadt" over at hans stemor, Anna Olsdatter, har solgt sitt setebol i Brynnestad i Olden til Jens (Pedersen) i Vik. Jens Pedersen, Anne Olsdatter og hennes mann Rasmus Jonssøn har i lang tid prøvd å hindre Anders i å få sin rett fram; det samme har også "Lasse Skytt fordom fougde udi nordfiord" gjort. Nå seinest er "fornemde Anne Oluffsdotter kommen hiid till byenn" for ytterligere å forfølge Anders, som derfor ber øvrigheten om hjelp. Papir, udatert. Utrykt. Et annet brev om samme sak er iflg. påskrift lest på Bergens Rådhus 27. juni 1594: se denne dato. Det her foreliggende må være skrevet etter 1596 (Laurits Kruse er høvedsmann på Bergenhus), og noenkunde samtidig med striden mellom Anders Anderssøn og Laurits Skjøtt, 1598-1599 (Norske Herredags-Dombøger V, 1897, s. 152-158). Digitalisert (2003) Dokid: UBB Diplom

1598, 11. januar. Bergen

Christoffer Knudssøn på Bjarkøy i Senja len selger, på vegne av Maren og Maritte Wildhielmsdøtre på Buvika i samme len, til Sylvester Tørressøn på Åfet i Feios skipreide i Sogn og Torsten Hågenssøn på Dyrdal i Vlland (Aurland) skipreide i Sogn, halvannen laups leie i gården Åfet. Betalingen har han motatt. Salget foregår på Bergens rådhus i nærvær av Bergens lagmann og borgermester pluss to rådmenn. Papir, merker etter 6 påtrykte segl. Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

1598, 15. januar. Bergen

Jacop Willomssøn, borgermester og hospitalombudsmann i Bergen, utleier til Rørik Jacobssøn, en av hospitalenes grunner, som tidligere har ligget under Selje kloster i Nordfjord og som Rørik for 14 år siden inntil forleden har fått leie av den tidligere ombudsmann Mester Thommes. Grunnen ligger tett ved Gåsegrunnen, hvor Rørik nå bor, og som han leier av Kapitlet. Grunnleien er 3 danske mark. Pergament, seglet mangler. Utrykt. På baksiden står skrevet at brevet er innlagt 11. mars 1718 på åstedet i madam Boel Gaarmans hus. Dokid: UBB Diplom

1598, 23. april. Vatne (Møre og Romsdal)

Oluff Knutssøn i Kjellerviken (Finnmarken, det sto først Saltkjelvik i Skodje på kortet) selger til sin bror Anders Knutssøn på Ulvestad i Vatne sogn, sin rydningsgrunn, som han har arvet etter sin far Knut Olssøn. Seks menn stadfester brevet. Papir, Oluff Knudssøns bumerke + levninger og spor av 6 påtrykte segl. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1598, 24. april (mandag nest etter påskeuken). Støplestu (Bygland, Aust Agder)

Olaff Tordssøn på Stølpestu i Åraksbø i Bygland selger med sine sønner Orm og Knut til Neri Gunsteinssøn på Heistein, ødegården Trelltvedt som ligger straks østenfor Gakkestad i Sandnes sogn. For dette får de 40 daler. Landskriver Thomas Nielssøn, lensmann Knut Ormssøn og Anders Sordal besegler brevet. Pergament. Segl mangler, men 3 bumerker påtegnet. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1598, 19. juni. Øystese (Kvam, Hordaland)

Avskrift av markeskiftebrev

. Markeskifte mellom gårdene Øvre og Nedre Vik, som eies av fogd Mats Jørgenssøn i Hardanger len, på den ene side, og gården Øystese, som tilhører Adelatz til (...) og hennes medeiere, på den annen side. Dessuten markeskifte mellom Tjosås, Ole Bildes gård, og Øvre og Nedre Vik. Kopi, etter original. Fra Johs. Sundvor, avskrevet av O. Olafsen. Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

1598, 12. september. Raundal (Lårdal, Telemark)

Bjørn Olaffssøn i Lårdal prestegjeld selger med samtykke av sin hustru og hennes tvillingsøster, som er Aslaug og Ester Vetlesdøtre, en markesbol i Homme i Valle prestegjeld i Setesdal til Aslak Torkillssøn i Kviteseid prestegjeld. Sorenskriver Hans Olssøn og to lagrettemenn besegler brevet. Pergament, alle 4 segl mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1598, 9. oktober. Børve (Kvam, Hordaland)

Helge Olssøn på Vestreim i Ulvik selger to av sine odelsjordparter, den ene på Vik og den andre på Kopren i Jondal, til Halvard på Digranes, Sebjørn på Grov, Rasmus på Økland og Anders i Huglen. Han mottar i betaling 20 gode gamle daler og en daler i skjøtingsøre. Pergament. 10 segl henger ved, 2 mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1599, 5. mars. Ullensvang (Hordaland)

Haldan Ivorssøn på Kambestad begjærer av lagrettemann Halstein på Frøsvik, Tore på Hamre i Røldal og Oluff Måkastad, på vårtinget i Ullensvang, et sant vitnesbyrd om at hans farfar, Jon Haldanssøn, var rette odelsmann til gården Isberg. Dette kunne de ikke gi, men de kunne bevitne at Jon og hans far i lange tider har vært i besittelse av overnnevnte gård. Papir, 3 påtrykte segl og 2 bumerker. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1599, 11. mai. Bergen

Johan Melck og Lykke Kipper, kirkeværgere til Korskirken, utleier til Herman Brøgman en av korskirkens ødegrunner i Vågsbunnen. Leien er halvtredje danske mark. Pergament, rester av 1 segl henger ved. Utrykt. Diplomet omhandler 17. rode nr. 29, der hvor Hotel Nordstjerne engang lå. Se diplom: Bergen, år 1609, 1. april. Gaver fra antikvar Nicolaysen. Dokid:

UBB Diplom

1599, 10. juni. Unterngriesheim (Würtenberg i Syd-Tyskland)

Avskrift av brev

. Johan Henrich av Rodenstain stadfester et nativitetsbevis for Laurentzius Rytter, som innbygger og dommer i Unterngriesheim har utstedt (latinsk?). Pergament, seglet mangler. Brevet er muligens kommet til Bergen med en tysk familie. Gave fra cancellirådinne H.M. Christie. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1599, 18. juli. Bergen

Fire danske adelsmenn som sitter retterting i Bergen: Axel Gyldenstierne til Lyngbygaard, stattholder i Norge, Esche Broch til Astrup, Christian Holck til Høigaard og Niels Kragh til Aggerkrog, kunngjør at bartskjærerne i Bergen har møtt for dem og bedt om kongelig stadfestelse på laugartiklene som ble fastsatt i brev av 17. januar 1597 (se denne dato). Stadfestelsen blir hermed gitt. Pergament. Ca. 345x280 mm, 4 vel bevarte segl. Er sammenføyd med laugsartikkel-brevet av 1597, 17. januar (med ytterligere 10 segl). Trykt ved O. Sollied og P.R. Sollied i Tidsskrift for den norske lægeforening 41, 1921, s. 769 770. Avbildet og omtalt ved H..S. Bakken i Små godbiter frå samlingene, nr. 7, 1955. Dokid: UBB Diplom

1599, 22. juli. Vikøy kyrkje (Kvam, Hordaland)

Seks lagrettemenn i Øystese skipreide kunngjør, at etter gudstjenesten i Vikøy kirke 22. juli 1599, ble spørsmålet om Jacob Oluffssøn på Kaldestads krav på morsarv avgjort. Jacob får tilsammmen ved arv og kjøp en halv laup i gården Meland i Ullensvang sogn og skipreide og 3 mark i Øvre Aksnes i Vikøy kirkesogn. Pergament, seglene mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1599, 27. juli. Tysnes (Hordaland)

Åtte svorne menn i Våge og Opdal skipreide, oppnevnt av den kongelige befalingsmann i Sogn, Palle Friis til Lundgård, kunngjør at de etter oppfordring av Adelus (Kruckow) til Austreim (i Kyrkjebø i Sogn) og Jon Haar til Gjersvik, skulle gå markegang og skifte mellom gårdene Håeim og Dalen på Tysnes. Partene kom fram til et forlik. Papir, 8 påtrykte segl. Utrykt. N.A. Dahls avskrift vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1599, 28. juli. Bergen

Stattholder Axel Gyldenstiern og adelsmennene Esche Brock, Christian Holck og Niels Kragh stadfester gullsmedenes privilegier av 28. august 1588 (se under denne dato). Pergament, ca. 360 x 280 med mer. Rest av en seglrem, men ingen segl. Ifl. opplysninger i en avskrift av 30. juli 1641 (se under 1588, 28. august) er også dette brevet ”kommen til forderff” ved at forseglingen smeltet vekk. Trykt ved Johan Bøgh i ”Bergens guldsmedelaugs ældste dokumenter” (Bergens Museums Aarbog 1893, no. 6), s. 14-15. Overført fra Gullsmedlaugets arkiv (Ms 167/ 59 a). En avskrift ved H.J. Huitfeldt-Kaas finnes i Ms 167/ 59 b. Avskrift av 30. juli 1641, se ovenfor. I Ms 167/ 59 b er også innlagt en fjerde, eldre avskrift. Dokid: UBB Diplom

1599, 3. oktober. Valland (Kvam, Hordaland)

Tre lagrettemenn i Øystese skipreide kunngjør et forlik mellom brødresønnene, Oluff Gjermundssøn på Myklebust, Kvinnherrad i Sunnhordaland og Laurits Pederssøn på Valland, om begges rett til Valland. Oluff hadde krevet del i den anpart Laurits hadde kjøpt av deres felles frende Johan på Horven, mens Laurits hadde ment at han allerede hadde innløst sitt gods i Valland. Pergament, seglene mangler. Utrykt. Gave fra sogneprest Røtting. Dokid: UBB Diplom

1599, 15. oktober. Bergen

"Pouell Helliessenn Bergenns och Gulatings lougmannd, kiendis oc witterligt giør, adt jeg haffuer offuer lest och vdschreffuet thuennde gamble pergamentz breffuer som her med fest er och et papiers breff lydenis som her effter følger..." "Thill sanndingen herom henger ieg mit signert vnndertrøgt neden paa dissze breffuer som er allens lydenis wed forne copie, och screffuet i Bergen den 15. Octobris aar 1599." Pergament, ca. 300x420 mm. De anførte originalbrevene er tapt. Trykt sammen med brevet av 20. juni 1555 i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 707. Dokid: UBB Diplom

1599, 16. oktober. Børve (K VAM , H ORDALAND )

Mats Jørgenssøn, befalingsmann over Halsnøy klostergods og fogd i Hardanger, Bjørn på Børve, lensmann i Øystese skipreide, og lagrettemenn i Granvin sogn kunngjør et jordskifte mellom nærskyldsfrendene, Sivord Nielssøn på Rykken i Øystese og Jacob Jonssøn på Mykletun i Eidfjord i Ulvik skipreide. Jacob beholder Mykletun, som årlig skylder et pund smør og et bukkeskinn, og Sivord beholder Rykken, som årlig skylder et pund og 6 mark smør, en halv laup og et fåreskinn. Pergament, 1 segl + rester av et annet segl henger ved. Utrykt. Et hjørne av diplomet er revet bort. Dokid.

UBB Diplom

1599, 23. oktober. Naustdal (Sogn og Fjordane)

Gunder i Naustdal, lensmann i Førde, selger til Oluff på Apaldseter (i Vevring), 9 marks leie i gården Indre-Åse i Bygstad sogn i Dale skipreide. For dette mottar han 4 ½ gamle daler og 3 mark i skjøtningsøre. Pergament, seglene mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1599, 3. november. Russenes (Vevring, Sogn og Fjordane)

Tre lagrettemenn i Brandsøy skipreide i Sunnfjord vitterliggjør, at Oluff på Apaldseter (i Vevring) kjøper noe gods i gården Indre-Åse, Bygstad i Dale skipreide av sine søstre, som er Biritte på Stavang, Maritte på Laukeland, Eli på Soleim, Maritte i Gjelsvik, Sidsel i Ålen og Gjertrud på Apaldseter. Pergament, rester av 3 segl. Utrykt. Dokid:

1600- 1699

UBB Diplom

1600, uten dato. Urheim (Kinsarvik, Hordaland)

Hallvor på Bjørke og Knut og Jacop Erikssønner på Steine (i Kvam) kunngjør, at de har solgt til Siver Steinssøn på Urheim en odelsjordpart, som arvelig er tilfalt dem, i samme Urheim for 4 gamle daler samt en halv daler i skjøtningsøre. Olluff på Vik, Siver på Valland og Nils på Øystese ble anmodet om å stadfeste brevet. Papir, merker etter 3 lakksegl. Ifølge en senere påskrift er dokumentet tinglest på Utne 1. april 1635. Dokid: UBB Diplom

1600, uten dato

Arveskiftebok for Stransvik skipreide

. Inneholder også fortegnelser over hvem som benyttet stolsetene i Strandvik kirke. Dokid: UBB Diplom

16xx (?), 8. oktober. Tjul (Sjernarøy, Rogaland)

Anders Asbjørnsen på Ambdall (i Tysvær?) og Thørris Hansen, selger til Knud Oluffssenn på Lillesund (i Skåre?) sin odelspart "wdj Berie i Føye schebredt och Sundhordlehenn" (Berge på Bømlo?). Salget bevitnes av fire (fem?) menn fra Sørhaug, Gard og Vistad (i Skåre). Brevet er skrevet "paa Thiull i Stiernerøenn thennd 8. octob. Anno..." (avrevet). Pergament. 5 seglremmer og et segl bevart, nederste høyre hjørne er defekt (avrevet). Utrykt. Om Føyen skipsrede jfr. Norske Regnskaber og Jordebøger frå det 16. Aarhundrede II, s. 526, og Norske Gaardnavne 11, s. 145 (Føyen på Stord). Dokid: UBB Diplom

1600, 13. januar. Øystese (Kvam, Hordaland)

Clemet Tunnessøn på Øystese i Hardanger selger og skjøter til Gunder Torgerssøn på Århus hans hustrus odels-jordpart i gården Vik i Jondal kirkesogn i Hardanger. Betalingen er 8 gamle daler. Lensmann Oluff i Vik m.fl. stadfester brevet. Pergament. Alle 3 segl mangler, skriften noe utvisket. Utrykt (1967) Gave fra Nils Vik ved Ivar Stene, 28.4.1892. Dokid: UBB Diplom

1600, 13. februar. Kinsarvik (Hordaland)

Tre lagrettemenn i Kinsarvik sogn kunngjør på vårtinget at de på oppfordring av Peder på Lirhus på Voss, har avgitt vitnesbyrd om at Tormod Halvorssøn på Herre, som bar landskyld av gårdne Indre Bu, Midnes, Hjeltnes og Midhus, hadde en sønn og to døtre. De lever alle etter hans død og var hans rette arvinger. Papir, merker etter 4 påtrykte segl. Avskrift vedlagt. Bakpå brev: ”Eg under tegnendt Aamund Larsen Bue…” Utrykt (1967) Dokid:

UBB Diplom

1600, 7. april. Ullensvang (Hordaland)

Seks lagrettemenn i Ullensvang skipreide foretar på oppfordring av Måld Sjurdsdatter på Kambestad et odelsskifte mellom henne og Ingeborg Oluffsdatter i gårdene Isberg i Odda kirkesogn og Helland. Papir, 6 segl påtrykt. Utrykt (1967) Dokid: UBB Diplom

1600, 13. april. Kinsarvik (Hordaland)

To edsvorne menn i Kinsarvik skipreide kunngjør, at Lauritz Olssøn på Nesthus i Steinsdalen (Kvam) fremkom på vegne av Ingeborg Ingebriktsdatter, enke etter Håge på Noreim, og spurte Sivord Nilssøn på Midnes om hvilket markebytte som fantes mellom "thuende Jorder kallis Indre Vlffuig" (Indre Ålvik). Jordpartene tilhørte på den ene side Ingeborg og på den annen Havord Gjermundssøn. Papir, 3 påtrykte segl. Bakpå brevet: ”Souord Nilssøns Prouff om Indre Vlffuigs Jorder.” Utrykt (1967) Gitt av Arnoldus Koren? Dokid: UBB Diplom

1600, 28. november. Loen (Stryn, Sogn og Fjordane)

Avskrift av skjøte

. Thomis Anderssøn i Hollvik i Davik skipreide (Gloppen?) i Nordfjord og Rasmus Anderssøn kunngjør, at de har solgt til Kolbein Lauritssøn i Bødalen i Olden skipreide (Loen) og hans bror unge Anders Nesdal en halv laups leie i gården Hjelle i Opstryn sogn for 20 gamle daler i rede pendinger og 3 gamle daler i skjøtningsøre. Avskrift ved lærer Jacob Aaland, Bergen. Originalen, skrevet på pergament, har tilhørt gårdbruker Ole Holmøien, Hornindal i Nordfjord. Utrykt (1967) Dokid: UBB Diplom

1601, 23. mai. Bergen

Johannes Olssøn på Bikkset i Hareid sogn på Sunnmøre selger og skjøter til lagmann i Bergen, Poul Heljessøn, en mellags leie i gården Brandal, og mottar i betaling 8 gamle daler. Borgermesteren i Bergen, Michel Jonssøn, og de to rådmenn signerer brevet. Pergament, alle 3 segl mangler. Bakpå brevet: «Johans Oluffssen om eit Melag udj Brandall». «Lest paa Brandall Anno 1610 den 18. Junij». Dokid:

UBB Diplom

1601, 7. september. Bergen

Rørik Jakobssøn, kopperslager og hospitalets ombudsmann i Bergen, utleier en av hospitalets grunner, som i fordum tid kaltes Kaldewegen, til Peder Golbeck, glassmaker og borger i Bergen. Grunnleien er årlig en halv riksdaler. Pergament, seglet henger ved. Bakpå brevet: «Dette Brev skal angaae det Byefoged Olsen tilhørende Huus i… Rode, Nr…» Omtalt i: Norske Magasin, b.2, s. 276. Bernt Lorentzen: Gård og grunn i Bergen i Middelalderen. Dokid: UBB Diplom

1602, 14. februar. Sogndal (Sogn og Fjordane)

Avskrift

. Anders på Ylmeim, lensmann i Nordnes skipreide, og seks andre lagrettemenn kunngjør på Ylmeim kirkebakke etter gudstjenesten, at de på spørsmål fra deres sogneprest Mikkel Mikkelssøn svarte bekreftende på at de hadde hørt Gaute på Fimretie bruke munn på sognepresten i hans kirketjeneste såvel på prekestolen som foran alteret. Avskriften er testert av sogneprest Niels Dahl, datert Eivindvik prestegård, 7. september 1822. Avskriften er sammenheftet med avskriften av 5 andre diplomer som er funnet på Fimreite i Sogn. Se under diplom(avskrift) av 15. april 1594. Disse har tidligere ligget i Manuskriptsamlingen under Ms nr. 17.9. Dokid: UBB Diplom

1602, 24. mars. Bergenhus

Avskrift av stevning

. Laurits Kruse til Svenstrup, høvedsmann på Bergenhus, stevner Gaute Torbjørnssøn på Fimreite i Sogndal til å møte for retten da Mikkel Mikkelssøn, sogneprest til Stedje prestegjeld, og hans svoger Torbein Jenssøn har anklaget ham for blant annet ulovlig å ha brukt munn og kommet med trusler ovenfor sognepresten. Avskriften er testet av sogneprest Niels Dahl, datert Eivindvik prestegård, 7. september 1822. Avskriften er sammenheftet med avskrifter av 5 andre diplomer som er funnet på Fimreite i Sogn. Se under diplom(avskrift) av 15. april 1594. Disse har tidligere ligget i Manuskriptsamlingen under Ms nr. 174.9. Dokid. UBB Diplom

1602. 18. april. Vatne (Møre og Romsdal)

Seks menn kunngjør, at Anders Ulvestad og Ingebrigt Oluffssøn bekjentgjorde for dem på Vatne kirkegård, at Ingebrigt hadde pansatt hos Anders to mellag i gården Ertesvåg for 16 gamle daler. Anders skulle beholde godset inntil Ingebrigt eller hans barn igjen skulle innløse det. Ingebrigt bekjentgjorde også, at han hadde vært hos Skipper Lauritz og bedt om en tønne mel for det samme gods. Papir. Merker etter 6 påtrykte segl, og 2 bumerker med navns underskrift. Dokid:

UBB Diplom

1602, 21. juni. Voss (Hordaland)

Johannes Anderssøn på Evanger selger og skjøter til sin frende Anders Øyulfssøn på Hydningen i Holebygd (Vinje sogn) et halvt punds leie i gården Hefte i Borstrands åtting, som Anders er rette odelsmann til. Betalingen er 4 gamle daler og ei vårfødt ku og to alen vademel i skjøtningsøre. Anders tilkom fra før 3 månedsmatbol i samme gård. Pergament, 1 segl og rester av 2 henger ved. Dokid: UBB Diplom

1602, 30. juni. Landsvik (Herdla, Hordaland)

Lensmann Oluff Erstad og to lagrettemenn i Herdla skipreide kunngjør sammen med tre lagrettemenn i Radøy skipreide en lagrettedom mellom Christen Madssøn, sogneprest til Manger prestegjeld, og 3 bønder på Landsvik på Holsnøy, angående 2 ½ månedmatsbol i nevnte gård som hører til prestebolet. Pergament, 6 påtrykte segl. Gave fra prost Wolff. Dokid. UBB Diplom

1602, 16. oktober. Bergen

Hendrick Treckell og Tidtke Smidt, de farløse og umyndige barns forstandere i Korskirkens sogn i Bergen, kunngjør, at de med samtykke av lagmann, borgermesterere og rådmenn, på Hendrich Hendrichssøn Piaskes vegne, som ikke er ved sin fulle forstand, har solgt til Hendrich Been alle de hus og hauger med herligheter, som Hendrich Piaskes foreldre hadde eiet i Korskirkens sogn. For dette mottar de i betaling, etter seks menns vurdering og tilnevnt av øvrigheten åtte hundre (riks)daler. Pergament, 4 av 6 segl henger ved. Bakpå brevet: «Fremblagt for Retten paa Bergen Raadhuus dend trij Julij 1643.» Professor Haakon Sheteligs avskrift vedlagt. Dokid. UBB Diplom

Ca. 1603. Bergen

Gullsmedene i Bergen klager i et brev til kongen over at en mann ved navn Borkort Nordenholt bruker gullsmedembedet uten laugsrettighet. Han nekter oldermennene å ta den lovbefalte prøve av det sølv han forarbeider. Gullsmedene anmoder også kongen om å forby fogder og prester å ta gullsmeder i sin tjeneste da man ikke kan få prøvet deres sølvarbeide. Brevet er underskrevet av gullsmedene i Bergen. Papir, brevet er i 2 eksemplarer. Det ene eksemplaret (med gullsmedenes underskrift) er litt defekt, det andre er trolig et konsept (uten underskrift). Brevene ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms. 167/ 59 b. Se også brev: Kjøbenhavn, 10. juli 1603. Bergen, 6. november 1603. Dokid:

UBB Diplom

1603, 16. februar. Nornes (Sogndal, Sogn og Fjordane)

Avskrift

. Anders på Ylmeim, lensmann i Nornes skipreide, og fem andre lagrettemenn kunngjør i nærvær av fogd Engel Jenssøn og menige tingfolk, at de kan bevitne at deres kjære sogneprest Mikkel Mikkelssøn aldri hadde sagt om tidligere fogd Palle Friis at han burde henges i galgen som Gaute på Fimreite påsto han hadde sagt. Avskriften er testert av sogneprest Niels Dahl, datert Eivindvik prestegård, 7. september 1822. Avskriften er sammenheftet med avskrifter av 5 andre diplomer som er funnet på Fimreite i Sogn. Se under diplom(avskrift) av 15. april 1594. Disse har tidligere i Manuskriptsamlingen under Ms nr. 174.9. vært katalogisert. Dokid: UBB Diplom

1603, 16. februar. Nornes (Sogndal, Sogn og Fjordane)

Avskrift

. Anders Ylmeim, lensmann i Nornes skipreide, og seks andre lagrettemenn kunngjør i nærvær av fogd Engel Jenssøn og menige tingfolk, at da deres sogneprest Mikkel Mikkelssøn spurte dem om de holdt fast ved sine ord om at de hadde hørt Gaute på Fimreite bruke munn på ham og om deres avgitte vitneprov til ham i anledning striden med Gaute fremdeles sto ved makt, så svarte de at de sto fast ved sine ord og de tre avgitte vitneprov. Avskriften er testert av sogneprest Niels Dahl, datert Eivindvik prestegård, 7. september 1822. Den er sammenheftet med avskrifter av 5 andre diplomer som er funnet på Fimreite i Sogn, se under diplom(avskrift) av 15. april 1594. Avskriften har tidligere ligget i Manuskriptsamlingen under Ms nr. 174.9. Dokid: UBB Diplom

1603, 2. mars. Kapperstad (breim, Sogn og Fjordane)

Tore Anderssøn på Kapperstad på Breim i Gloppen prestegjeld selger til Jon Lauritssøn på samme gård 8 marks leie i Kapperstad for 5 riksdaler med skjøtningsøre. Likeså selger Stein Anderssøn på Fossheim til Jon Lauritssøn rodebolsretten i Kapperstad for 4 gamle daler. Pergament, alle 6 segl mangler. Dokid: UBB Diplom

1603, april (?) Bergen

Gullsmedenken Maren Lampe påstår i et brev, at gullsmedene i en henvendelse til øvrigheten i bergen krever at hun må avskaffe sin gesell, som hun er vel tilfreds med. Hun ber derfor øvrigheten forsvare seg så hun fortsatt kan drive sitt embete. Papir. Gullsmedens klagebrev, dat. 5. april 1603, og et domsbrev dat. 22. november 1603, er også bevart; se under disse datoer. Disse brev ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Dokid:

UBB Diplom

1603, 5. april. Bergen

Gullsmedene i Bergen klager i et brev til øvrigheten over gullsmedenken Maren Lampe, som i tre år etter sin manns død har latt sine geseller bruke sin manns stempel og verksted. De frykter for at dette kan misbrukes, og mener det er uriktig at Maren Lampe får fortsette i embedet. De nevner også tre andre enker som ikke har kunnet nyte slike vilkår etter sine menns død. Mickel Plummer og Cort Høyer underskriver brevet på vegne av gullsmedene. Papir. Ifølge senere påskrift er brevet tinglest på Bergen rådhus 22. nov. samme år. Maren Lampes brev til øvrigheten i Bergen, dat. april (?) 1603, og et domsbrev, dat. 22. november 1603, er også bevart: se under disse datoer. Disse brev ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Dokid: UBB Diplom

1603, 13. april. Stedje (Sogndal, Sogn og Fjordane)

Skomaker Jacob Gjertssøn på Kvam i Stedje prestegjeld selger og skjøter til Michell Michellssøn, sogneprest til Stedje prestegjeld, hans hustrus rette odelsgods, som er 4 settingers leie i gården Hauståkre i Kaupanger kirkesogn i Norum skipreide og som renter årlig i landskyld 4 settinger korn. 6 lagrettemenn forsegler brevet. Pergament, 3 av 6 segl henger ved. Bakpå brevet, er nedtegnet, at brevet er inntatt og lest for Retten på Bergenn Rådhus, 2. februar og 5. april 1635, og er 30. oktober 1655 utlagt for Retten på (…). Gave fra apoteker J.S. Bull. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1603, 13. april. Ulvik (Hordaland)

Jon Lauritssøn på Skeie i Ulvik kirkesogn selger til Svend Rikholdssøn på Ljone, et halvt spann smør og et kalveskinn årlig i gården Kvåle. Han har frelst ham fra stor nød og trang ved å gi ham full betaling. Dessuten har Svend gitt ham ei god ku i skjøtningsøre. Pergament. 3 bumerker, men begge segl mangler. Gave fra sogneprest Røtting. Dokid: UBB Diplom

1603, 15. mai. Løset (Volda, Møre og Romsdal)

Nils Olssøn på Strømme i Volda selger til sin bror Jetmund Olssøn på Løset, halvannen mellags leie i gården Løset i Volda kirkesogn på Sunnmøre for 6 gamle daler. Pergament. Alle 6 segl mangler, skriften noe utvisket. Bakpå brevet, er bl.a. skrevet: Hans Jetmundsen Løsett, 15. Marts 1857. Dokid:

UBB Diplom

1603, 10. juli. Kjøbenhavn

Kong Christian IV kunngjør, at da Borkort Nordenholt, født i Bremen, frykter i et brev til kongen for at han ikke får bruke sitt gulldmedembede i Bergen på like fot med byens andre gullsmeder, bevilger kongen ham retten til embedet, og forbyr byens øvrighet og gullsmeder å hindre ham i å utøve sitt gullsmedembede. Papir. Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Se også gullsmedenes klagebrev, dat. Bergen, ca. 1603, og et dombrev, dat. Bergen, 6. november. 1604. Dokid: UBB Diplom

1603, 3. november. Ullensvang (Hordaland)

Bygselseddel for Oluff Osmundssøn for leie av en ødegård ved navn Lote (i Kinsarvik sogn), som er kronenes gods, og som skylder årlig en halv laups smør. Seddelen viser at to daler i første bygsel er avgitt. Papir. Dokid: UBB Diplom

1603, 22. november. Bergen

Jacob Jørgenssøn, Bergens og Gulatings lagmann, borgermestere og rådmenn i Bergen kunngjør, at de i nærvær av Peder Due til Meyberggaard, fullmektig for Laurits Kruse i hans fravær, avsier dom i saken mellom gullsmedene i Bergen og gullsmedenken Maren Lampe. Under henvisning til embeds-skråen fra 1588 skal hun uhindret få bruke sitt gullsmedembede under forutsetning av at hun ikke bryter embedets regler. Hun må la oldermennene stemple det sølv hun forarbeider da hun har forbud mot å bruke sin avdøde manns stempel. Papir, 9 segl påtrykt. Maren Lampes brev til øvrigheten i Bergen, dat. april (?) 1603, og gullsmedenes klagebrev, dat. 5. april 1603, er også bevart: se under disse datoer. Disse brev ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Se også, Reidar Guddal: «Gullsmedlauget i Bergen» (Bergens historiske forening: Skrifter, 45, 1939), s. 36-37. Dokid: UBB Diplom

1604, 7. mai. Såreim (Breim, Sogn og Fjordane)

Avskrift

. Morten Erikssøn på Rå og Oluff Oluffssøn på Mykland utlignet odelsparter i gården Maursæter i Eidsfjord skipreide og Hornindal kirkesogn (Hornindal og Stryn) med Jakob Erikssøn på Tisthammer (Innvik). Avskriften ved lærer Jacob Aaland, Bergen. Originalen, skrevet på pergament, har tilhørt gårdbruker Arne R. Bjørnhofde, Naustdal i Nordfjord. Dokid:

UBB Diplom

1604, 3. juni. Lande (Kvinnherrad, Hordaland)

Lensmann Samson Kjerland og fem lagrettemenn i Kvinnherrad skipreide kunngjør et skifteforlik mellom tre parter, Johan Grepssøn på Søreide (på Tysnes), Gunnar Madssøn på Sandvik, på vegne av sine stebarn, og Guri Grepsdatter, angående noe odels- og jordgods som i lengre tid har vært utskiftet. Gunnar får et spann smør og et geiteskinn årlig i Stuland, Johan mottar sin part i Lande og Guri får sin lott i Store Åmvik. Papir, spor etter 6 påtrykte segl. Bakpå brevet, står skrevet at dokumentet er innlagt og lest for retten på Gjersvik 15. mai 1626, (resten av innholdet delevis utvisket). Gave fra sogneprest P.H. Hertzberg. Dokid: UBB Diplom

1604, 10. juni. Fjørtoft (Haram, Møre og Romsdal)

Jacob Tussøn, fogd på Sunnmøre, kunngjør, at han på kongens vegne utnevner tre menn for Skipper Laurits Fjørtoft og tre menn for Anders Ulvestad, som skal bestemme landskyld og andre rettigheter i en jord ved navn Ertevåg i Vatne skipreide og i en ødegård ved navn Bosen (?) i nevnte Ertevåg, som årlig skal svare kongen leidang og tiende. Papir, 1 segl påtrykt. Dokid: UBB Diplom

1604, 21. juli. Bergenhus

Avskrift av herredagsdom mellom Anders Anderssøn på Ytre-Eide og hans halvsøster Marit i Vik, Stryn i Nordfjord, om retten til jordgods, som Marit hadde arvet og tiløst seg. Avskrift på papir. Trykt i Norske Herredags-Dombøger. I R. IV/ 2, s. 78-79. Dokid: UBB Diplom

1604, 25. juli. Kinsarvik (Hordaland)

Ingebrigt Simonssøn på Ytre Alsåker i Kinsarvik sogn og Lasse Simonssøn på Bjortveit i Kvam sogn selger og skjøter til Kjell Vikingssøn på Bu i Kinsarvik en jordpart i Ytre Bu, av årlig skyld 22 merker smør og en laup salt, for 21 gode uforfalskede daler og en god vårfødt ku i skjøtningsøre. Seks menn undertegner skjøte. Pergament, alle segl mangler. Dokid:

UBB Diplom

1604, 18. august. Bergenhus

Lauritz Kruse til Svenstrup, høvedsmann på Bergenhus, kunngjør, at han på kongens vegne, utleier til Jacob Jacobssøn, murmester og borger i Bergen, en grunn som tilhører Korskirken. Grunnen er, målt med sjellands mål, 11 ½ alen i lengden og 4 alen i bredden. Grunnleien er 6 danske skilling. Pergament, seglet henger ved. Bakpå brevet: Lest oh Indlagt for Retten paa Bergen Raadstue dend 2. Mart: 1642. Grundebref paa det støcke (?) grund af Hans Wordeman købt Korskirken vedkommende. Gave 1934 fra boet etter avdøde klokker Werner Hosewinchel Christie. Grunnen angår Rådstueplass 3, som W.H. Christies far i sin tid eiet (se også diplom, 13. mars 1610 og 19. august 1615, som begge angår samme eiendom). Dokid: UBB Diplom

1604, oktober

Åstedssak om besittelse av Åland i Innvik

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1604, 6. november. Bergen

Jacob Jørgenssøn, Bergens og Gulatings lagmann, borgermestere og rådmenn kunngjør, at Jørgen Bleckmandt og Windeller Lampe, oldermenn for gullsmedene i Bergen, har stevnet for retten gullsmed Borkort Nordenholt som bruker håndverket uten noen laugsrettigheter. Han nekter oldermennene å ta prøver av hans sølv da han mener han ingen plikt har til dette og henviser til kongelig brev, dat. Kjøbenhavn slott, 10. juni (juli) 1603. Borkort blir dømt til å avgi prøver på sitt sølv som de andre gullsmedene er pliktige til. Papir, 6 segl påtrykt. Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Se også: Bergen, ca. 1603, Kjøbenhavn, 10. juli 1603. Dokid: UBB Diplom

1605, 21. februar. Utvik? (Innvik, Sogn og Fjordane)

Gunder Olssøn i Dversdalen i Jølster i Sunnfjord selger 18 marks leie i gården Skrede i Utvik sogn, Stryn skipreide i Nordfjord, til Jens Johannessøn på Skrede for 12 gamle daler. Christen Søffrenssøn, fogd i Nordfjord, og seks dannemenn besegler brevet. Pergament. Alle 7 segl mangler, skriften noe utvisket. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1605, 8. april. Lutsi (Høyland, Rogaland)

Rasmus Lauritssøn, sorenskriver over Stavanger len, Nils på Austråt, lensmann i Gann skipreide, Torkel på Gausel, lensmann i Jåtten skipreide, og ti lagrettemenn kunngjør, at tre menn stevner Oluf Jacobssøn på Sviland og Nils på Haga angående kvernebekken mellom Lutsi og Haga, som Nils nå bruker. Bekken ble, etter at 4 brev var fremlagt, tildømt Oluf, Nils og deres medeiere. Pergament, alle 12 segl henger ved. Om diplomets innhold, se Dipl. Norv. B.9, s. 345.

I diplomet er inntatt avskrift av brev 26. juli 1416, (1. juli 1443), 2. mai 1455, 5. april 1458, 21. juni 1479. Disse er trykt i Dipl. Norv. B.9. Nr. 225, (289), 323, 332 og 377. I følgje senere påskrifter er brevet fremlagt på Angård tingstue 21. juni 1758, og på Gann tingstue 11. okotber 1763. Dokid: UBB Diplom

1605, 9. april. Innvik (Sogn og Fjordane)

Claus Olssøn på Dragseter, Innvik prestegjeld i Nordfjord, har solgt til Rasmus Lauritssøn på Seten i Loen, først 6 merkers jordgods i Seten for 3 daler, så 8 merkers jordgods i Bredding (Breng) for 4 daler. Likså har Oluff Jacobssøn i Loen solgt til Rasmus Lauritssøn 4 merkers jordgods i Helleseter for to (?) daler. Pergament. Merker etter 4 segl, avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

* 1605, 25. juli. Bergen

Da gullsmedene i Bergen etter ny lov bare skulle arbeide av riksdalersølv og med kølnsk vekt, søker de nå øvrigheten om lov til å selge det sølv de har gjort ferdig før bestemmelsen kom, og som er prøvet på vanlig måte, inntil de har fått anledning til å sende en henvendelse til kongen om dette. Papir. * Brevet er datert etter en senere påskrift som viser at det er tinglest på Bergen rådhus 25. juli 1605. Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms. 167/ 59 b. Dokid: UBB Diplom

1606, 22. mars. Seim (breim, Sogn og Fjordane)

Tore Toressøn på Sandal i Breim, Gloppen prestegjeld i Nordfjord, har solgt til sin brorsønn, Nils Lassøn på Sandal, 18 merkers leie i gården Maurseter i Nedstryn sogn og skipreide, for 9 gamle daler og en halv daler skjøtningsøre. Pergament, merker etter 4 segl. Dokid: UBB Diplom

1606, 21. juli. Finnås (Hordaland)

Seks oppnevnte menn foretar et arveskifte etter Torstein Olssøn på Børøy mellom hans sønn, sønnesønn og fire døtre. Arven gjelder gods blant annet i gårdene Børøy, Fylkesnes, Nese og Søvold. Papir, ingen spor av segl eller underskrift. Dokid: UBB Diplom

1606, 8. august. Årholen (Innvik, Sogn og Fjordane)

Tolv lagrettemenn i Stryn og Olden skipreider, oppnevnt av Jacob Jørgenssøn, Bergens og Gulatings lagmann, kunngjør, at de sammen med fogd Christen Søffrenssøn går markegang mellom gårdene Agjeld og Årholen da Arne Agjeld påstår, at noe av hans utmark og hagebeite er blitt lagt under Årholen som er kongens gods. Pergament, 9 av opprinnelig 13 segl vedhenger. Om gården Agjeld, se også diplom av 31. oktober 1589 og 7. oktober (?) 1607. Dokid:

UBB Diplom

1606, 12. august. Slyngestad (Vatne, Møre og Romsdal)

Peder Ingebrigtssøn på (Verpisdalen i Nordal), hans søstre og svoger selger sammen med deres brødrebarn, deres oldelsjordgods i Vatne, som renter årlig et mellags leie til Jon Jetmundssøn på Vatne. For dette får de selv 6 riksdaler, og deres brødrebarn får en kvern og en riksdaler. Likeså selger Anders Olssøn på (Aure i Sykkylven) hans odelsjordgods i Vatne, som renter årlig et mellags leie, til Jon Jetmundssøn for en ny sengedyne, et (å)klede, to daler og en vog gryn. Pergament. 5 av 6 opprinnelige segl henger ved, 2 bumerker. Skriften er en del utvisket og av denne grunn forsøkte tydeligjort med en senere hånd (avskriverens?). Derfor kan enkelte navn og en del av innholdet være feiltydet. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Dplom

1606, 3. oktober. Skrede (Innvik, Sogn og Fjordane)

Fem lagrettemenn i Stryn, Olden og Gjemmestad skipreide i Nordfjord len kunngjør, at de i nærvær av fogd Christen Søffrenssøn overvar et arve- og jordbytte mellom søskene, Jens Johanssøn på Skrede, Oluff Johanssøn på Bjørlo (i Eid) og Elline Johansdatter på Tvinnerheim, angående en del jordgods som var 4 punds leie i Tvinnerheim og et punds leie i Skrede. Jens og Oluff foretok også et arvebytte om en halv punds leie, som de hadde arvet etter sin faster i gården Jutdal i Hornindal. Pergament, merker etter 7 segl. Avskriften vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1606, 18. november. Bergen

Gullsmedene i Bergen klager til øvrigheten over den ulempe som følger ved at en del gullsmeder har nedsatt seg på landsbygden for å bruke sitt embede blant fogder, prester og bønder. Disse "løse geseller" går dem i næringen og skader deres anseelse fordi gesellenes arbeid kan være av dårlig kvalitet, hvilket de påstår de har bevis for. Gullsmeden ber derfor øvrigheten forby dem å bruke sitt embede. Brevet er underskrevet av byens gullsmeder. Papir. Brevet ligger i Gullsmeedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Dokid: UBB Diplom

Ca. 1607 (etter 1606, 18. november)? Bergen

Gullsmedene i Bergen minner i et brev til slottsherren om deres henvendelse angående de gullsmeder som arbeider ulovelig i gullsmedhåndverket på landsbygden, og mener man ikke kan vite om deres arbeide er uforfalsket. Brevet er underskrevet av menige gullsmeder i Bergen. Papir. Registrert ved Reidar Guddal i «Gullsmedlauget i Bergen» (Bergens historiske forening: Skrifter, 45, 1939), s. 38. Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Dokid:

UBB Diplom

1607, 20. februar. Skoden, innvik (Sogn og Fjordane)

Fredrik Isakssøn, født på Hilde i Innvik prestegjeld, har solgt til Helge Arnessøn i Hegdal og hans hustru Barbra Olsdatter en jordpart i Steinsåker på Breim i Gloppen prestegjeld for 28 voger fisk. Jordparten hadde Fredrik for samme betaling kjøpt av Jacob Steinssøn og hans hustru Sissel Eriksdatter ifølge skjøte, datert Warsdøenn (Vereide), 17. august 1602. Pergament. Alle 6 segl mangler, bare 3 seglremmer henger ved. Dokid: UBB Diplom

1607, 3. mars. Bergen

Gullsmedene i Bergen kunngjør at de i året 1605 hadde gitt Jørgen Bleckmand fullmakt til å overbringe kongen "nogen Artikler og besueringer" for lauget, som de ville kongen skulle fastsette forordninger om. Suplikken hadde Jørgen Bleckmand innlagt i kongens kanselli. Da det ennå ikke var kommet noe svar fra kongens råd, sender de på ny Jørgen Bleckmand til kongen med fullmakt. Brevet er underskrevet av gullsmedene i Bergen. Papir. Brevet ligger i Gullsmedlaugets akriv, Ms 167/ 59 b. Dokid: UBB Diplom

1607, 6. august. Stavanger

Kong Christian IV kunngjør, at da han har hørt at borgere i Bergen, adel, presteskap og bønder på landet blir bedradd og byens gullsmedhåndverk blir skadelidende av det dårlige sølv som innføres og selges av tyskerne på Bryggen og av andre, så forbyr han på det strengeste rikets underståtte og utlendinger kjøp, salg eller bytte med sølv som ikke etter norsk lov holder riksdalers prov og utveies med kølnsk vekt. Kongen har selv underskrevet brevet. Papir, rester av et lakksegl på baksiden. Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Dokid: UBB Diplom

1607, 7. oktober (?) Måri (Innvik, Sogn og Fjordane)

Oluf Jørgenssøn på Rød, Gunder på Føleidet, Peder Olssøn på Rand, Oluf Rasmussøn i Gjengedalen, Mogens Kolbeinssøn på Mykleboststad, Iver Nilssøn i Lindvik, Jorunn Iversdatter på Alme og Hagtorn på Sande kunngjør, at de har solgt til Arne Iverssøn på Agjeld i Olden, deres jordgods i samme Agjeld, og at de har mottatt betaling for jordgodset. 13 har beseglet brevet. Pergament, 8 av opprinnelig 13 segl henger ved. Navnet «Mons Rasmussen Agilden» er skrevet på ved en senere anledning. Avskriften vedlagt. Om gården Agjeld, se også diplom av 31. oktober 1589 og 8. august 1606. Dokid:

UBB Diplom

1608, 4. januar (1604). Ullensvang (Hordaland)

Bård Oluffssøn på Helland i Ullensvang sogn har solgt til Torbjørn og Phillipus Jonssønner odelsgods, som årlig skylder en laup smør, et spann smør og en halv hud, i gården Ystenes i Kinsarvik sogn for 24 gode gamle riksdaler og to daler i skjøtningsøre. Kjøpet var gjort på Ullensvang ting i året 1604. Pergament, 2 bymerker og merker etter 6 segl. Ifølge senere påskrifter er brevet lest på Odda skipredes vårting…? 22. mars 1647 og for retten på Jordal 4. juni 1647, underskrevet av Jens Søffrenssøn. Gave fra Holck. Dokid: UBB Diplom

1608, 21. februar. Seim (Breim, Sogn og Fjordane)

Rasmus Lauritssøn på Erikstad i Jølster har solgt til sin bror, Niels Lauritssøn på Bjørnerheim, en halv punds leie i gården Støive, arvegods etter hans foreldre, for 6 gamle daler og en halv daler i skjøtningsøre. Videre har Oluff Mickelssøn på Kleppe, på sin hustrus vegne, solgt til sin svoger, nevnte Niels Lauritssøn, 4 marks leie i samme Støive i Nedregården og halvannen marks leie i Austreim i Gjemmestad skipreide for 3 gamle daler med skjøtningsøre. Niels Lauritssøn har selv arvet et halvt punds leie i Støive etter sine foreldre. Pergament. 2 bumerker, seglremmer og merker etter 6 segl. Ifølge senere påskrifter er diplomet vist på 1. høstting på Kvile 3. desember (?) 83. Påskrevet er også navnet: Anders Mardahl, Skoleholder og Hjelpevaccinateur. Dokid: UBB Diplom

1608, 24. februar. Bergen

Avskrift av dokumentet, dat. Bergen, 24. februar 1698

. Seks lagrettemenn, oppnevnt av Knud Windt til Ullerup, høvedsmann til Bergenhus, overvar et makeskifte mellom Kristoffer Gunderssøn på Arnestad i Gloppen og Absalon Absalonssøn, sogneprest til Gloppen prestegjeld, om to jorder ved navn Gjemmestad og Mykland. Avskriften ved lærer Jacob Aaland, Bergen. Originalen, skrevet på pergament med 3 seglremmer og 3 vokssegl, hvorav det midterste defekt, har i sin tid tilhørt gårdbruker Jacob Ladehaug, Gloppen i Nordgjord. Dokid: UBB Diplom

1608, 15. april. (Kinsarvik, Hordaland)

Sten Torjulssøn på Tørviken (i Jondal) har solgt til Tosten Grepssøn på Aga, jorden Midnes i Kinsarvik sogn, som Tosten var odelsmann til. Dette jordgods hadde Stens kvinne, Helgi Sivordsdatter, arvet etter sin far Sivord Nielssøn på Vik i Øystese sogn. Betalingen er 17 gode gamle riksdaler, som Stens barn skal arve fra sin mor. Pergament, 1 bumerke og remmer til 6 segl som mangler. Dokid:

UBB Diplom

1608, ved påsketider. Røldal, Hordaland

Torbjørn Gunderssøn på Sande i Etne, hans to sønner Peder og Oluff, Osmund Bjørnssøn på Kvandal i Åkrefjorden, Knut Bjørnssøn på Håeim, Peder Olssøn på Ekreim og Halvor Colbjørnssøn på Tveite, i Etne har solgt til Halvord, Jerrand og Rolf Tolleffssønner, som bor i Hardanger len, noen jordplasser ved navn Kogneteig og Tveite i Røldal for 12 gode riksdaler. Pergament, 3 segl henger ved. Senere påskrift er utvisket og derfor vanskelig å tyde. Gave fra Arnoldus Koren. Dokid: UBB Diplom

1608, 3. juni. Drage (Jondal, Hordaland)

Fem lagrettemenn fra Sunnhordaland og Hardanger kunngjør på Drage i Tørvikbygden et odelskifte mellom søstrene Ingeborg og Maritte Berntsdøtre etter deres far. Ingeborg og hennes arvinger får parter i gårdene, Vikenes i Ulvik, Lofthus i Ullensvang prestegjeld og Vikane i Jondal sogn. Maritte og hennes arvinger får parter i gårdene Drage og Vikane. Pergament, 4 av 5 opprinnelige segl henger ved. Gave fra Arnoldus Koren. Dokid: UBB Diplom

1608, 16. juli. Kjøbenhavn

Kopi av Christian IV sin gullsmedordinans

. Kong Christian IV kunngjør, at da det stadig forekommer forfalskning av det sølv gullsmedene i Danmark og Norge forarbeider, og som ofte blir betalt til kongen i form av skatter m.m., og derved påfører hans rentekammer store tap, så har han på en herredag med riksrådets samtykke gitt følgende ordinans og skrå til gullsmedene i alle kjøpsteder i Danmark og Norge. Kongen har selv undertegnet lovene. Avskriften, som er på papir med Bergens bysegl påtrykt, er 12. august 1608 (?) bevitnet av borgermestere og råd i Bergen. Diplomet er noe defekt. Avskriften ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Se også, Reidar Guddal: «Gullsmedlauget i Bergen» (Bergens historiske foreining: Skrifter, 54, 1939), s. 38-40. Dokid: UBB Diplom

1608, 29. september. Bergen

Avtale vedtatt i snekkerlauget i Bergen: "Item Anno 1608 den 29. September haben unsere Ampts Bruder mit einander diese vorgeleichung in begangen, Von wegen der Wall, wor die sall ersten angehen und woll der gesellen schaffers sollen sein, So ist hier bewilliget worden von uns allen das die beiden jungsten Meisters sollen einen gesellen umb schicken, die von seinem Meister mit willen abscheidett. Vors erst ist die Wall an: Henrich Lemgraue, Heinrich Jachupssen, Mans Schnitzler…” - Først er oppført 15 navn, seinere tilføyd 7-8 nyere. Flere av personene finnes i Bergens Borgerbok, enkelte av dem utrykkelig kalt «snekkere»: Heinrich Lemgraue (1587). Christoffer Harmessen (1602), Andreas Kruse (1605). Pergament, 25 x 26 cm. Har vært sammenbrettet. Ingen segl; har vel vært et internt laugsdokument. Dokid:

UBB Diplom

1608, 21. oktober. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)

Anders Østenssøn på Nesi i Opstryn sogn har solgt til Kolbein Lauritssøn i Bødalen i Loen, 18 marks leie i Midttun i nevnte Bødalen for 16 gamle daler i rede penger og en laup smør i skjøtningsøre. Pergament, merker etter 4 segl. Senere påskrift: Elling K. Bødal. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1609, uten dag. Bergen

Kopi

. Notat om at William Willamson, borger i Bergen, har motatt av Niels Olefsen på Øvsthus 5 mark (?). Xeroxkopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Nordheimsund. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1609, 20. februar. Kjøbenhavn

Anders Michelsen, byfogd i Kjøbenhavn, Søffren Ibssen, bykemner, Johan Jellessen og Knud Hesselberg, borgere, og Mauritz Christenssen, byskriver i samme by, kunngjør, at Peder Pederssen med fullmakt fra sin husbond, Matthias Kalckauen, apoteker i Kjøbenhavn, har solgt til Berent Schult på Marine Johansdatters vegne, en gård med hus, bygning og gårdsrom som ligger ved Amagertorg i Kjøbenhavn. Den sedvanlige jordskyld skal betales til St. Nicolaikirken. Pergament, alle 5 segl henger ved. Dokid: UBB Diplom

1609, 1. april. Bergen

Hans Rasmussøn, ombudsmann over Allehelgen kirkes gods, kunngjør, at han på vegne av Erik Urne til Høegaard, kongens befalingsmann over Utstein klosters og Allehelgen kirkes gods i Norge, har overdratt til mester Elias Thillgenner, badskjær i Bergen, en eiendom og grunn som ligger nedenfor rådhuset og som har tilhørt avdøde skipper og rådmann Niels Helliessøn i Bergen. Leien er en gammel daler. Pergament, seglet mangler. Diplomet omhandler 17. rode nr. 29, der hvor Hotel Nordstjerne engang lå. Se diplom: Bergen, 11. mai 1599. Gave fra antikvar Nicolaysen. Dokid:

UBB Diplom

1609, 4. juli. Bergen

Borgermestere og rådmenn i Bergen har overdratt til Michell Jenssøn, borgermester i samme by, en av de grunner (Dønnerengen), som var skjenket byen av kongen og som har tilhørt St. Hans og Munkelivs klostre og Allehelgens kirke. Grunnen ligger like ved Nøstet ovenfor den nye reperbanen. Grunnleien er 3 danske mark. Avskriften på pergament, Bergens bysegl i trekapsel henger ved. Senere påskrift forteller at dokumentet ble forlangt påtegnet at det ble anvist for Bergens bytingsrett 8. desember 1812 da et ekstrakt av apoteker H.B. Dynners testament ble publisert. Dokumentet er også innlagt for retten på Bergen rådstue, 3. mai 1659, 31. august 1682 og 20. februar 1690. Omtalt i, Nicolaysen: Norske Magasin, B.2., s. 280. avskrift ved W.F.K. Christie i Ms. 67 a. Se også diplom av 4. august 1609. Dokid: UBB Diplom

1609, 12. juli. Kjøbenhavn

Kong Christian IV kunngjør, at Christen Søffrenssøn, borger i Bergen, avstår til den danske krone sine to gårder på Tyrholm i Vestevigs klosters len og mottar til vederlag den norske krones gård som ligger i Gjemmestad skipreide, Gloppens prestegjeld i Nordfjord. Pergament, seglet klippet bort. Christian IV`s egen underskrift. Senere påskrifter viser at dokumentet er innlagt og lest på Bergen rådhus 13. jan. 1620 i nærvær av Knud Gyyldenstjerne, innlagt og lest for retten på Skoden i Nordfjord len for kongens tilforordnede ”Commissarier” 4. des. 16.(?), og anvist i Bergen 12. okt. 1757. Dokid: UBB Diplom

1609, 4. august. Bergen

Michell Jenssøn, borgermester i Bergen, har solgt til sin svoger Søffren Søffrenssøn, toller, rådmann og byfogd i samme by, en grunn (Dønnerengen), som ligger ned mot Nøstet ovenfor den nye reperbanen. Den sedvanlige årlige grunnleie skal betales. Pergament, 3 segl i trekapsel henger ved. Senere påskrifter forteller, at dokumentet ble forlangt påtegnet at det ble anvist for Bergens bytingrett 8. desember 1812 da et ekstrakt av apoteker H.B. Dynners testament ble publisert. Dokumentet er også innlagt og lest for retten på Bergen rådhus 6. juni 1611 og 3. mai 1659. Se også diplom av 4. juli 1609. Dokid: UBB Diplom

1609, 3. november. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)

Sorenskriver i Nordfjord Trogels Jenssøn og tre lagrettemenn: Jon Sjurdsen og Jon Clemmittsen på Bø og Clemmitt på Kircheid, bevitner en avskrift av et domsbrev, datert Bergen 20. juni 1575, om eiendomsretten til ytre tun i Faleide. I brevet fra 1575 var avskrevet et eldre domsbrev av 20. juni 1542. "Att dette er en rigtigh Copie aff en welforseglitt Papirs skreffuith Dom, bekiender wy effterschrne... med woris Signetter her under thrøgt... Actum Thoningh Thingstoffue thenn 3. Novemb. Aar 1609". Papiravskrift, utført av Jacob Aaland (omkring 1920)? Skinnbrevet fra 1609 var den gang hos bankkasserer A.H. Faleide, Innvik. Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

1609, 18. desember. Bergen

Strange Jørgenssøn har, på vegne av Henning Walkendorf til Glorup, utleiet til Laurits Hanssøn, borger i Bergen, en av Munkeliv klosters grunner. "Liggendis Ude paa Strandenn Neden for gadenn, Emellem Jesper Langmand och Friscs (?) Husse". Grunnleien er 3 danske mark. Pergament, merker etter 1 segl. Professor Haakon Sheteligs seddel vedlagt. Dokid: UBB Diplom

* 161(?), utan dato. Akse (Hyllestad, Sogn og Fjordane)

Johannes på Brensdal i Bø (Hyllestad) overdrar til sin svoger Jørgen Jonsen på Lundeland halvfemte mark leie av en jordpart i Akse, og kvitterer for motatt kjøpesum (?) og skjøtningsøre. Pergament, siste halvpart av brevet er avbleket og nesten uleselig. Der er huller til 7 seglremmer, men ingen bevarte segl. Sted og årstall er bare delvis leselig: «Actum A(x)se(?) 16** (tredje siffer har visstnok vært et l-tall som der synes å være rester av). Datoen er gått tapt. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

Anno ca. 1610-1614. (Standvik, Hordaland)

Mogens på Hafskår, Lasse på Henanger, "Siouatt" i Vik, Lasse Annfinnsen Markhus, Lasse på Hauge, Jon på Skogseid samt Christen på Vevatne på Tysnes har solgt sine arveparter i gården Teigland i Hålandsdalen til Ingebrett Olsen på Skogseid. Det opptegnes hva hver enkelt mottar i betaling. 1 fotografi av original, på pergament, som tilhører gårdbruker Knut Bolstad (1972). Siste del av skjøtet er revet bort så skriversted, årstall og dato mangler. Se brev, dat. Åkre… (nov.) 1612. Avskrift ved Johannes Sundvor (1925?) vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1610, 12. september.

Grunnbrev fra 1610

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1610, 8. februar. Bergen

Borgermestere og rådmenn i Bergen kunngjør, at de har utleiet til Anna Pedersdatter, "salig Isack Brynhildsens effterleffuersche och borgersche her sammestedtz", en av Munkeliv klosters grunner som sammen med St. Hans og Allehelgen kirkes grunner var skjenket byen av kongen. Grunnen ligger ovenfor erkebispegårdens gårdsrom og den årlige grunnleien er 20 danske skilling. Pergament, rester av Bergens bysegl i trekapsel henger ved. Senere påskrift: Chreestoffir Klaussens Kiøbbreeff till… Dokid:

UBB Diplom

1610, 13. mars. Bergen

Lytcke Kipper og Theus Jacobssøn, borger og Korskirkens ombudsmann i Bergen, har på Korskirkens vegne utleiet til mester Elias Thillgenner, badskjær i samme by, en grunn som ligger nedenfor rådhuset, "som forne Mester Elias haffuer sinn Stenkelder paastaaenndis". Grunnleien er en dansk mark. Pergament, 2 segl henger ved. Senere påskrift: Grundebreff paa Kielder Grunden som vedkommer Korskirckenn. Gave 1934 fra boet etter avdøde klokker Werner Hosewinchel Christie. Grunnen angår Rådstueplass 3, som W.H. Christies far i sin tid eiet. Se diplom av 18. aug. 1604 og 19. aug. 1615 som begge angår samme eiendom. Dokid: UBB Diplom

1610, 18. april. Kinsarvik (Hordaland)

Mikkel og Oluff Paulssønner kunngjør, at de har pansatt hos Siver Stenssøn på Urheim, to mark smør og en fjerdepart i en mark smør i en jord, kalt Årtun, som ligger i Folkedal i Granvin sogn, for to gamle daler og en dansk mark. Papir, 2 defekte påtrykte segl og 2 bumerker. Dokid: UBB Diplom

1610, 1. mai. Ullensvang (Hordaland)

Nå Oluffssøn på Vik i Øystese sogn i Hardanger stadfester et odelskifte hans far Oluff Lauritssønn for noen år siden hadde gjort med Tolleff Bjørnssøn på Noreim i Etne. Tolleff fikk odelsjordparter i gårder i Etne, som er en laups leie i Sande og et spann smør i Folketveit. Til gjengjeld fikk hans far i dette odelskifte, en laups leie i gården Nedre Lekve i Ulvik sogn og et spann smør i gården Holven i Granvin sogn. Pergament, 1 bumerke og merker etter 4 segl. Dokid: UBB Diplom

1610, 19. oktober. Seim (Breim, Sogn og Fjordane)

Avskrift av dokument, datert Seim, 19. oktober 1610

. Seks lagrettemenn fra Breim i Nordfjord bevitner at en tredjepart i gården Mjelleim i Gjemmestad skipreide (Gloppen) tilfalt Oluff Steinerssøn på Hole. Dette var arvegods etter hans foreldre Steiner og Randi Olsdatter på Hole. Avskriften ved lærer Jacob Aaland, Bergen. Originalen skrevet på pergament med merker etter 6 segl, har tilhørt Jacob Miellem, Hyen i Nordfjor. Dokid:

UBB Diplom

1610, 20. oktober. Råeim (Gaular, Sogn og Fjordane)

Kolbjørn Hanssøn på Råeim i Gaudalen, Vik i Sunnfjord kunngjør, at han har solgt til Thorsten Oluffsøn på Øen, et pund og 6 marks leie i nevnte gård Øen for 19 gode gamle daler medregnet skjøtningsøre. Tolv lagrettemenn har beseglet brevet. Pergament, rester av 2 segl henger ved. 10 mangler, 1 bumerke. På baksiden av brevet står muligens skrevet at brevet er lest anno 1611(?), den 1.? Juni… Masinskrevet utdrag av diplomer er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1610, 3. desember. Sand (Rogaland)

Tore Amundssøn og Sebjørn Halvorssøn, som begge bor på Åbø i Sauda sogn, kunngjør, at de med sine hustruers samtykke har solgt til deres nærskyldefrender, Oluff Jonssøn på Fjetland i Jelsa skipreide og broren Asbjørn Jonssøn på Lille Aksland, Imsland i samme skipreide. "Enn forne voris hustrusers Rette Odals Jorde Anparte, Liggendis i forne Fietlanndt," som årlig renter 6 merker smør i landskyld. I betaling får de 6 gode riksdaler og en mark i skjøtningsøre. To lagrettemenn i Sauda skipreide har sammen med dem beseglet brevet. Pergament, merker etter 4 segl. Gave fra stiftsmtmsnn W.F.K. Christie. Dokid: UBB Diplom

1610, 7. desember. Brekke (Sogn og Fjordane)

Tolv lagrettemenn i Lavik skipreide kunngjør "paa et almindeligt og Skatteting" på Brekke i Risnafjorden i nærvær av fogd Peder Jenssøn, at de på anmodning av Eiluff og Hans Madssønner på nevnte Brekke meddelte skriftlig at skogsteigen Myrekrok, som ligger nest opp til ødegården Vattekår i Klevold skipreide (Kirkebø), alltid hadde vært brødrenes og deres foreldres odel og eiendom. Odelsbrevene, som deres foreldre hadde hatt, var ødlagt på grunn av alder. (Avskrift?) på papir, ingen spor etter segl. Dokid: UBB Diplom

1611, 12. juni. (Vatne, Møre og Romsdal)

Anders og Oluff Kåresønner, som begge bor på Store Nørve i Borgund prestegjeld, kunngjør, at de har solgt til Laurits Sakessøn på Vatne, deres odels-jordparter som ligger i Vatne og som skylder årlig 1 mellags leie. Betalingen er 9 riksdaler. 6 menn har beseglet brevet. Pergament, 6 segl henger ved samt bumerkene til Anders og Oluff Kåressønner. Skriften er på enkelte steder utvsket og av grunn forsøkttydeliggjort med en senere hånd. Derfor kan skrivestedet være feiltydet. «Slinningsnes Thingstouffue» kan muligens også ligge på gården Slinningen i Borgund. Se også diplom av 12. aug. 1606. Senere påskrift på diplomets bakside: Peder Fylling 1845. Avskrift vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1611, 16. september.

"Knechteskatten udi Svinesund Anno 1611."

Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1611, 10. november. Bergen

Morten Bertelsen fra Bergen kunngjør at han har solgt til Poul Iversen sine hus med hage og underliggende grunn mot nøyaktig betaling. Pergament, et stykke av diplomets venstre side er klippet bort. Merker etter 4 segl. Sannsynligvis har det opprinnelig vært 5 segl. Påskrifter på baksiden dat. 26. mai 1612 og 31. juli 1622. Dokid: UBB Diplom

1612, 4. februar. Ullensvang (Hordaland)

Anved Knutssøn på Helland i Ullensvang sogn kunngjør, at han har overdratt til sin svoger, Jerrand Tolleffssøn på Isberg i Odda sogn, gods i gården Isberg som årlig gir 18 mark smør. Dette hadde han fått i giftermålet med Synnøve Iversdatter. I betaling mottar han 14 gode riksdaler og en riksdaler i skjøtningsøre. Seks lagrettemenn i Ullensvang skipreide har underskrevet brevet. Pergament, 5 segl og rester av det 6. henger ved. Senere påskrifter: For dette breff vdgiffuet i skriffuerpendinge (3 mark) och tilforn for it andit bref (½ mark). Dokid: UBB Diplom

1612, 22. februar. Aurdalen (Aurdal, Sogn og Fjordane)

Christoffer Torsteinssøn på Sande i Tjugum skipreide i Sogn kunngjør, at han har solgt til Kirsten Oluffsdatter på Aurdalen (Østerbø), enke etter Morten Madssøn, to laups leie i gården Børøy (Finnås i Sunnhordaland). Tre lagrettemenn i Aurland skipreide har underskrevet skjøte. Papir, rester etter 3 påtrykte segl. Se også diplom av 3. og 4. oktober 1613. Dokid: UBB Diplom

1612, 13. april (2. påskedag). (Stryn, Sogn og Fjordane)

Per Jenssøn på Tystad i Gloppen prestegjeld har bygslet til Jon Hanssøn på Stauri ("Stöffrin") hans lodd og part i Stauri ("Storrin") i Stryn som Anders Olssøn ulovelig har brukt til denne dag. Likeså har han (Per) oppsagt de 4 mark i Ytre Eide. Papir, Per Jenssøns egen underskrift samt 4 bumerker. På baksiden: «Jon Hanssøn paa Størin sitt bygsel breff for den and part som Anders Olssøn opgiffuett haffuett». Dokid:

UBB Diplom

1612, 12. oktober. Bergen

Hans Glad, Bergens og Gulatings lagmann, stadfester og overfører til pergament et markeskiftebrev av 20. oktober 1608 på anmodning av Oluff Stenssøn på Fimmeland, Nausdal i Sunnfjord. Brevet viser at tolv lagrettemenn fra Jølster og Førde skipreider hadde på denne dag gått markegang og gjort jordskifte på Fimmeland mellom Oluff Stenssøn og hans bror og granne Gunille med sine medbrødre. Pergament, seglet mangler. Påtegnet 6. nov. 1666, 12. juni 1702 og 24. okt. 1719 på det alminnelige lagting i Førde skipsrede. Major N.A. Dahls avskrift og professor Haakon Sheteligs notat om innholdet er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1612, (…) november. Åkre (Standvik, Hordland)

Ingebrett Olsen på Skogseid samt Oluf Torbeinsen og Oluf Torsteinsen på Gjøen i Hålandsdalen sogn inngår følgende makeskifte. Ingebrett Olsen overdrar til Oluf Torbeinsen en jordpart i gården Eide i Hålandsdalen og til Oluf Torsteinsen en jordpart i gården Arra. Til vederlag mottar han av dem jordparter i gården Teigland. 1 fotografi samt 2 fotokopier av originalen, på pergament, som tilhører gårdbruker Knut Bolstad, Hålandsdalen (1972). Avskrift ved Johannes Sundvor (1925) vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1613, 10. februar. Radøy (Manger, Hordaland)

Mogens på Tolleshaug, lensmann i Radøy skipreide, og fem lagrettemenn fra samme sted kunngjør i nærvær av fogd Laurits Markvorssøn i Nordhordaland, at sogneprest Albrit Graff i Manger kom til dem og forlangte at Knut i Li, hans landbonde, skulle rømme jorden fordi han ikke hadde betalt sin landsskyld i malt for to år, den ilagte husbot på 10 danske mark og heller ikke hadde bygget en ny bod på gården innen den tid som var blitt ham pålagt. Da Knut var en fattig mannn, gikk fogden og lagrettemennene i forbønn for ham og bestemte at hvis han ikke betalte innen eller til førstkommende St. Hans, skulle han fravike jorden. Papir, rester etter 6 påtrykte segl. Dokumentet ble lest, ifølge senere påskrift, på Radøy skiprede vårting 20/3 1617. Albrit Graff tiltalt da Knut i Lie påny for ikke å ha betalt to års landskyld. Se katalogseddel av 20. mars 1617. Gave fra sogneprest Wolff. Avskrift er vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1613, 7. (?) april. Trygsland (Bjelland, Vest Agder)

Øyulf Gytsleifssøn på Nedre Kleveland i Finnsland, Todgjer Gytsleifssøn på Bjærland og Tommas Søffrenssøn på Mindrebø, på sin kvinne Randi Gytleifsdatters vegne, kunngjør at de har skiftet sitt odelsgods seg imellom. Dette omfatter parter, huder og engelsker i gårdene Bjærland, Røinesdal, Mindrebø og Opstad i Hyllestad sogn i Råbyggerlaget. Gårdpartene, hudene og eng (1/12 part av en hud) blir oppregnet. Pergament, av 7 opprinnelige segl henger rester av 7 ved. Senere påskrift viser at skriftbrevet har vært utlagt i retten på Kristiansands laugstue 9. september 1659. Se også diplom av 12. april 1614. Dokid: UBB Diplom

1613, 3. oktober. Sande (Balestrand, Sogn og Fjordane)

Christoffer Torsteinssøn på Sande i Leikanger prestegjeld utsteder skjøte på at han har solgt til sin brorsønn Oluff Endressøn på Børøy i Finnås prestegjeld i Sunnhordaland det odelsgods, som ifølge skiftebrevet tilkom ham i de jorder de eide sammen i Børøy. I betaling får han…? (teksten er borte) og en båt i skjøtningsøre. To menn har beseglet skjøte sammen med ham. Papir, merker etter 3 påtrykte segl. Se også diplom av 22. februar 1612 og 4. oktober 1613. Professor Hakon Sheteligs notat om innholdet er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1613, 4. oktober. Aurland (Sogn og Fjordane)

Kirsten Oluffsdatter, enke etter Morten Madssøn i Aurland i Sogn, kunngjør, at hun har leiet til Oluff Endressønn på Børøy i Finnås prestegjeld i Sunnhordaland, to laups leie i Børøy, som Anders Pederssøn har påbodd og leiet, inntil hun selv eller noen av hennes barn ønsket å ta jorden i besittelse. Jacob Anderssøn, sogneprest i Aurland prestegjeld, har bevitnet kontrakten. Papir. Ingen spor av segl, enkelte deler av dokumentet er revet bort. Se også diplom av 22. februar 1612. Dokid: UBB Diplom

1613, 11. oktober. Illstad (Bodin, Nordland)

Rasmus Asgodsønn på Hoset i Skjærstad, lensmann i Salten ferding kunngjør sammen med fem lagrettemenn i Salten tinglag, at Oluff Hjelessøn i Novik i Gildeskål har makeskiftet med Jacob Nilssøn på Stokland i Salten fjerding, et halvt punds leie i jordgods i Oldereid mot et halvt punds leie i Novik. Etter et annet beseglet «Paaphirs Breffs videre for Claarinngs» datert Stamsund, 18. mai 1603. Pergament, merker etter 6 segl. Dokid:

UBB Diplom

1614, 12. april. Nedre Kleveland (Finnsland, Vest Agder)

Øyulf Gissleifssøn og Todgjer Gissleifssøn kunngjør, at etter at de ifølge et tidligere skiftebrev har foretatt "ett Weligt och fast Jordeshiffte" sammen med søsteren Randi Gissleifsdatter, så har de nå med deres svoger Tommas Søffrenssøn skiftet gårdene Bjærland og Mindrebø seg imellom, og i tre menns nærvær oppregnet grensene for enhvers eiendom. Pergament, 5 segl henger ved. Se også diplom (skriftbrev) av 7. (?) april 1613. Dokid: UBB Diplom

1614, 13. april. Roseter (Innvik, Sogn og Fjordane)

Peder Jenssøn på Tystad i Gjemmestad skipreide (Gloppen) i Nordfjord kunngjør, at han har solgt til brødrene Anders og Laurits Jacobssønner på Roseter 14 merkers leie i jordgods, som de var nestemann til å kjøpe og beholde. I betaling får han 14 riksdaler med skjøtningsøre. Tre menn har sammen med ham beseglet skjøtet. Pergament, merker etter 4 segl. Dokid: UBB Diplom

1614, 11. juni. Bergen

Jacob Pederssøn i Bergen kunngjør, at han har solgt til Søffren Søffrensøn, borgermester og toller i samme by, sin hagegrunn (Drønnerengen), som ligger i det smug som fører ned til Nøstet (?). Han takker ham for god betaling i alle måter. To rådmenn i Bergen er bedt om å besegle brevet. Pergament, 1 segl og remmer til 2 andre henger ved. Store huller i teksten på grunn av at deler av diplomet er revet bort. Senere påskrift viser at dokumentet ble forlangt påtegnet, at det ble anvist for Bergens bytingsrett 8. desember 1812 da et ekstrakt av apoteker H.B. Dynners testamente ble publisert. Se også diplom av 4. juli og 4. august 1609. Dokid: UBB Diplom

1614, 9. august. (Stryn, Sogn og Fjordane)

Ole Yttereid ble den 9. august 1614 skyldig M: Jon Mogenssøn 8 riksdaler, et pund og 6 merkers smør. Ole satt derfor 16 merker i pant i Ytre-Eide som han selv brukte. Dette gav Jon til Truls i hjemmegave, så Ole eller hans arvinger måtte innløse det av ham. Derpå innløste så Truls 8 merkers jordgods av Maritte i Vik som også var Oles bruk. Original (?) på papir, utan underskrift. Dokumentet er fra gården Ytre-Eide i Stryn i Nordfjord. Skrevet på samme papir og med samme hånd som brevet av 15. nov. 1614. Dokid:

UBB Diplom

1614, 29. september. Sundve (Vossestrand, Hordaland)

Mogens Olssøn på Bygd samt Barde Mogenssøn på Sundve og Oluf Mogenssøn på Høn med tre søstre har solgt til Kolbein Havssøn på Skjervheim i Myrkdalen odelsparter (7 månedsmatsbol) i gården Sundve, Holabygd i Vinje kirkesogn for til sammen 49 (?) riksdaler. Fotokopi. Originalen tilhører Ingolf Nilsen, Landås i Bergen. Dokid: UBB Diplom

1614, 15. november. (Stryn, Sogn og Fjordane)

Den 15. november 1614 fikk Peder Jenssøn penger for 18 merkers jordgods som også var Ole Yttreides bruk. "Aldrig kanf Jeg for fare, Enten aff Pantebreffue, Eller Effter Regenshabs Bøger," at noen har gitt en slik rettighet av Stauri, mens Truls hadde det i pant. Original (?) på papir. Dokumentet, som er uten underskrift og ikke stedfestet m.m., er fra gården Ytre-Eide, Stryn i Nordfjord. Skrevet på samme papir og med samme hånd som brev av 9. aug. 1614. Dokid: UBB Diplom

1614, 22. november.

Skjøte på en part i Selland i Vinje sogn, Suldal

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1614, 10. desember.

Skjøte på Fulgleberg i Kvinnherrad

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1615, 14. februar (1611, 29. november). Noreim (Kvam, Hordaland)

Mads Størssøn, sogneprest i Askvoll i Sunnfjord, kunngjør, at han har solgt jordgods, en laup smør og en laup salt i Noreim og 3 merker smør i Skutleberg, til Ingeborg Engebrettsdatter på Noreim i Vikøy prestegjeld. For dette mottar 75 gangbare riksdaler og 11 riksdaler i skjøtningsøre. 6 menn signerer brevet etter at de har sett Mads Størssøns kjøpsbrev, skrevet av ham selv på papir og datert Noreim, 29. november 1611. Pergament, 3 av 7 opprinnelige segl henger ved. Senere påskrift viser at brevet er lest på Noreim 15. okt. 1631, innlagt og lest for retten på…? i Øystese skiprede 14. april 1657 og innlagt for retten på Bergen rådstue 18. juni 1657. Dokid:

UBB Diplom

(ca. 1615), 18. februar. Bergen

Kopi

. Bodil Andersdatter, enke etter biskop Anders Buch i Bergen, har solgt til Michell Jacobsen og hans hustru Søske Jannichsdatter en sjøgrunn med fem sjøboder samt en overforliggende og dertilhørende gategrunn. Borgermester Poul Iversen og rådmenn Jens Jensen Schive har på anmodning forseglet skjøtet. Xeroxkopi av originalen (pergament), samt maskinskrevet avskrift i 2 eksemplarer. Originalen tilhører Nils Grimen, Helldal. Dokid: UBB Diplom

1615, 3. mai. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Laurits Siverssøn på Øvre Li i Kvitlar åtting i Vangen kirkesogn på Voss kunngjør, at han har solgt til Erik Hermanssøn på hans stesønn Jon Anderssøns vegne som er født på Hydningen i Holebygden i Vinje kirkesogn, en av hans odelsparter i gården Hefte i Borstrand åtting på Voss, som årlig har en landskyld på et pund og to merker smør. Han mottar i betaling 8 riksdaler og en mark iskjøtningsøre. Pergament, alle 3 segl henger ved. Dokid: UBB Diplom

1615, 19. august. Bergen

Gullsmed Rørick Jellissøn, Aarndt Janssøn, borgere i Bergen, og Jon Cornelissøn, oppnevnt som formyndere til tidligere badskjærmester Elias Thillgenners etterlatte og umyndige barn, kunngjør at de til hans barns beste og gavn har solgt til Hans Glad, Bergens og Gulatings lagmann, Elias sitt hus og våninger med steinkjellere, ildhus og grunners herlighet, som ligger nedenfor rådhuset mellom Rørick Jellissøns hus på den nordre side og Hans Knudssøns hus på den søndre side. Til ytterligere vitnesbyrd underskriver borgermester Søffren Søffrenssøn og Berendt Nagell skjøtet. Pergament. 4 segl i trekapsel henger ved, det 5. mangler. Påskrift: Kiøbbreff till mig Hanns Gladt paa M: Elias Gaardt. Gave 1934 fra boet etter avdøde klokker Werner Hoeswinckel Christie. Grunnen angår Rådstueplass 3, som W.H. Christies far i sin tid eiet. Se diplom av 18. aug. 1604 og 13. mars 1610 som begge angår samme eigedom. Dokid: UBB Diplom

1615, 11. september. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)

Avskrift av skjøte

. Rasmus Salmonssøn på Togning i Innvik prestegjeld i Nordfjord har solgt til Torkjell Nilssøn på Setra jordgods, en halv laups leie i Faleide "som forn Torrkill Nielsens fader bruger och besidder,". Han mottar 30 riksdaler for godset og dets omkostninger. Likeså har han solgt til Torkjell 18 merkers leie i nevnte Faleide "som bemeldte Torkilds fader bruger och paaboer," for 11 riksdaler. Seks edsvorne menn beselger brevet. Papirskrift, utført av Jacob Aaland (omkring 1920)? Originalen, skrevet på pergament med 6 seglremmer utan segl, var den gang hos bankkasserer A.H. Faleide, Innvik. Dokid:

UBB Diplom

1615, 20. oktober. Hegdal (Innvik (Sogn og Fjordane)

Anders Lassessøn på Fygle i Jølster i Sunnfjord har solgt til Jens Jenssøn på Skrede i Innvik prestegjeld jordgods, 18 merkers leie, som arvelig var tilfalt ham i samme Skrede. Likeså har Bottolf Jenssøn på Skrede solgt til bror Jens Jenssøn jordgods, 15 merkers leie, som også arvelig var tilfalt ham i gården Skrede. Fire edsvorne menn i Stryn skipreide blir bedt om å besegle skjøtet. Pergament, 1 av oprinnelig 6 segl henger ved. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1615, 31. oktober. Gjemmestad (Gloppen, Sogn og Fjordane)

Lensmann Niels Oluffssøn på Vereidet og fem bønder, alle lagrettemenn i Gjemmestad skipreide i Nordfjord, kunngjør, at de etter begjæring av Absolon Absolonssøn, sogneprest til Gloppen prestegjeld, har utvist sjøvei og nøstetuft til en av hans landbønder, Berder Lauritssøn på Skår, som hadde klaget over at han hverken hadde sjøvei eller noe sted til å oppsette sitt nøst. Pergament. Rester av 4 segl, og 6 par seglremmer henger ved. Professor Haakon Sheteligs notat er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1616, 23. februar. Støle (Etne, Hordaland)

Arne Amundsen på Aksdal "vdi Av(as)nes Sogen och Schiberidt" (: Etne i Sunnhordaland?) selger og overdrar en jordpart i Holmeland til Adne Svendsen på Birkenes, og kvitterer for mottatt betaling. Brevet besegles av Hans Bugge, sogneprest i Etne, lensmann Siffuer på Birkenes, og lagrettemennene Ingvord på Vinje og Hagen på Skjold. "Actum Stølle tingstuffue" (Støle i Etne). 23. februar 1616. Pergament, 4 segl bevart. Dokid: UBB Diplom

1616, 13. april. Årseter (Vevring, Sogn og Fjordane)

Arne Iverssøn på Årseter kunngjør, at han har solgt sitt odelsgods, en halv laups og 6 merkers leie, i gården Sele i Dale skipreide og Bygstad sogn til Mattis Hanssøn som bor på Sele, da ingen fra hans slekt ville innløse jordgodset. Han mottar i betaling 20 riksdaler medregnet skjøtningsøre. Seks lagrettemenn fra Brandsøy skipreide beselger brevet. Pergament, merker etter 6 segl. Senere påskrift viser at dokumentet er fremlagt på Dale tingstue 12. okt. 1635. 1641 og på Bergen rådstue 18. juni 1660. Mikrofilm av dokumentet er vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1616, 16. juli. Huse (Kinsarvik, Hordaland)

Sundre Aderssøn på Nedre Bøvre i Ullensvang kunngjør, at han har solgt 1 ½ månedmatsbol odelsgods i ødegården Hjeltnes i Ulvik til Gunnar Kjetillssøn på Huse. Godset hadde Sundres far for meget lang tid siden kjøpt av far til Kjetill på Bu ved navn Viking, og det skulle derfor være Gunders rette odelsgods. Kjøpesummen er 6 ½ gode riksdaler. Tre lagrettemenn i Ullensvang beselger skjøtet. Pergament. 2 segl henger ved, 1 mangler. Ifølge senere påskrift er kjøtet lest for retten til Ulvik vårting som holdtes på Vambeim den 22. april 1628. Gave fra pastor Røtting. Dokid: UBB Diplom

1616, 14. desember. Sandven (Odda, Hordaland)

Hallvor Endressøn på Hilldal i Odda overdrar til sin frende Johannes Jonssøn på Haugen i Samland en jordpart i Haugen i Granvin for 6 gode riksdaler. Sorenskriveren i Hardanger, Niels Riis, Amund på Sandven og to lagrettemenn besegler brevet. Pergament, alle 4 segl mangler. Ifølge påskrift er dokumentet tinglest på haugen i Granvin neste laurdag etter pinsedag (23. mai) 1646, og på Øvre-Folkedal 19. februar 1656. Originalen har tilhørt Th. S. Haukenæs. Professor Haakon Sheteligs avskrift er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1617, 12. januar. Bolsøya (Bolsøy, Møre og Romsdal)

Kirsten Poulsdatter (…) født på Harøy og nå i tjeneste hos Knut Jenssøn på Bolsøya i Romsdalen, kunngjør at hun har gitt Anders Knudssøn på Ulvestad på Sunnmøre fullmakt til på hennes vegne å tiltale skipper Laurits på Fjørtoft i Haram for noe odelsgods som han har og som hun med rette tilkommer. Hun hadde erhvervet seg dette gods for 4 daler i penger og varer. Hennes husbond Knut Jenssøn underskriver og beselger fullmakten. Papir. Merker etter 1 påtrykt segl, tildels meget utvisket skrift. Avskrift 30.6.1931 ved L. Strømme vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1617, 20. mars. Radøy (Manger, Hordaland)

Sogneprest Albrit Graff i Manger tiltaler påny Knut i Li for to års landskyld og forlanger endelig dom i saken. Etter flere menns forbønn skulle Knut få sitte med jorden inntil årets utgang mot at han straks betalte de resterende to års landskyld. Imidlertid måtte han ved årets utgang rømme "fra forne prestebolenns Jordt Lije" uten videre dom, men Albrit Graff måtte unne hans barn å leie jorden for full første bygsel da det hadde vært rodebolet til Knuts far. Papir, rester etter 6 påtrykte segl. Stevningen er en senere påskrift på et tidligere diplom av 10 febr. 1613. Her klaget Albrit Graff over at Knut ikke har betalt sin to års landskyld i malt, den ilagte husbot på 10 danske mark m.m. (Se diplom og katalogseddel på denne dato). Gave fra sognprest Wolff. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1617, 24. mars. Øystese (Kvam, Hordaland)

Gunder Kjetillssøn på Huse og Sivor Kjetilssøn på Bu i Kinsarvik kunngjør et makeskifte med Hagtor Utormssøn på Morangsnes i Kvinnherrad i Sunnhordaland. Hagtor får en odelsprt i gården Store Røten i Kinsarvik, mens de til gjengjeld får en part i gården Tveisme i Kinsarvik. I mellomlegg gir de Hagtor 4 gode riksdaler. Sorenskriver Niels Riis i Hardanger, Jon Bjørnssøn på Bøvre og Samson Farteinssøn på Store Linge overvar makeskifte. Pergament, huller til 4 segl som alle mangler Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1617, 24. mars. Øystese (Kvam, Hordaland)

Hagtor Utormssøn på Morangsnes i Kvinnherrad kunngjør, at han med samtykke av sin sønn Utorm på Åkre (Skånevik) og sin svoger Mogens Mattissøn på Skåle har inngått et odels jordskifte med Gunder Kjetilssøn på Huse og Sivor Kjetilssøn på Ytre Bu i Kinsarvik sogn. Hagtor har overlatt dem en odelspart i Tveisme mot at han til gjengjeld får en odelspart i Store Røten, begge gårder ligger i Kinsarvik sogn. I mellomlegg får Hagtor 4 gode riksdaler og Utorm en riksdaler. Sorenskriver Niels Riis i Hardanger, Samson Farteinssøn på Store Linge og Jon Bjørnssøn på Bøvre overvar makeskiftet. Pergament, huller til 5 segl som alle mangler. Avskrift vedlagt. Gave fra Holck? Dokid:

UBB Diplom

1617, 24. juli. Bergen

Gullsmedene i Bergen klager til slottsherren, Knud Urne samt øvrigheten, over to gullsmeder, Tønnis Henricksen og Jasper Peppelbom, såvelsom noen andre løse kompaner som drar rundt på landsbygden og øver sitt håndverk. De to nevnte befinner seg nå på Borgund og Sunnmøre. Gullsmedene fremholder at dette strider mot § 1 i deres embetsskrå og gjør øvrigheten oppmerksom på saken. Brevet er underskrevet av gullsmedene i Bergen. Papir. Diplomet er i 2 likelydende eksemplarer, men skrevet med forskjellig hånd. En senere påskrift på det ene eksemplaret viser at brevet er tinglest på Bergen rådhus 2. juli samme år. Brevene ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Se også brev av 10. oktober 1617. Dokid: UBB Diplom

1617, 10. oktober. Borgund (Møre og Romsdal)

To gullsmeder, Tønnis Henricksen og Jasper Peppelbom, forsvarer seg i et brev til slotsherren, Knut Urne og øvrigheten da de av gullsmedene i Bergen var stevnet til å møte på Bergen rådhus fordi de har forbrutt seg mot § 1 i gullsmedordinansen. De selv mener den ikke forbyr dem å arbeide som gullsmeder på landet og klager over at de i Bergen ikke fikk nok å gjøre. De kan ikke møte til stevningen fordi de her har "gott folkis Arbeide Under hender", men lover å arbeide med uforfalskete varer og betale de skatter som pålegges dem. Papir. Brevet er et svar på gullsmedenes klagebrev av 24. juli 1617: se under denne dato. Dokumentet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Se også, Reidar Guddal: ”Gullsmedlauget i Bergen” (Bergens historiske forening: Skrifter, 45, 1939), s. 40-43. Det henvises også til slottsherre Knud Urnes stevning, 3. desember 1617. Dokid: UBB Diplom

1617, 3. desember. Bergenhus

Kopi

. Knud Urne til Aasmark, høvedsmann på Bergenhus, stevner gullsmedene Tønnis Henricksen og Jasper Peppelbom til å møte oldermennene for gullsmedene i Bergen i retten "otte dage for fastelauffn, nu førstekommendis,". Gullsmedlauget har nemlig tiltalt dem fordi de arbeider som gullsmeder på landsbygden. Det strider mot gullsmedordinansen § 1. Avskrift (på papir) er skrevet i 1617 (?) eller litt senere. Dens riktighet er bevitnet av Hans Krise. Se også brev av 24. juli og 10. oktober 1617. Dokumentet ligger i Gullsmedlaugets akriv, Ms 167/ 59 b. Dokid: UBB Diplom

1618, 30. april.

Henrich Nitter, Otte Bildts ombudsmann nordenfjells, kunngjør, at han på Otte Bildts vegne har utleiet til Jon Halverssøn, borger i Bergen, en av hans grunner som ligger inne ved Lungeården nest opp til Henrich Snedkers hus. I grunnleien skal Jon betale en riksort til ombudsmannen eller hans etterkommere. Dokid: (

finner ikke kortet

)

UBB Diplom

1618, 22. mai. Bergen

Avskrift

. Borgermestere og rådmenn i Bergen kunngjør, at de har utleiet til Trine Jackobsdatter, enke etter Jens Thommessøn, en av byens grunner, som kongen hadde bevilget og som tidligere hadde tilhørt Munkelivs, St. Hans og Allehelgens kirker. Grunnen ligger nedenfor Pratebommen. Den årlige grunnleien er en riksdaler. Pergament, Bergens bysegl i trekapsel henger ved. Ifølge senere påskrift ble dokumentet (vedgår Dønnerengen) forlangt påtegnet at det anvist for Bergens bytingsrett 8. des. 1812 da et ekstrakt av apotekers H.B. Dynners testamente ble publisert. Dokumentet er innlagt for retten 3. mai 1659 og 31. aug. 1682. Bruddstykker av diplomet er trykt i Norske Magasin, b.2, s. 294. Avskrift ved W.F.K. Christie i Ms 67 a/ 12. Dokid: UBB Diplom

1618, 10. juni. Indre Bu (Eidsfjord, Hordaland)

Johannes Jonssøn på Haugen i Samland herred kunngjør, at Geirmund Halldorssøn på Indre Bu har på Eddi Lauridsdatters vegne innløst det pantsatte odelsgods, 6 merker smør, i odelsgods, og ett saueskinn hadde Torgil Torgilssøn på Ørdal tidligere pansatt hos ham. Sorenskriver Niels Riis i Hardanger og Tollef Brynildssøn på Samland vesegler brevet. Pergament, alle 3 segl mangler. Gave fra sogneprest Røtting. Dokid: UBB Diplom

1618, 21. juli.

Skjøte på Karstad i Innvik og Lindvik i Stryn

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1618, 7. september. Mel, Kvinnherad, Hordaland)

Avskrift

. Ingeborg Olsdatter på Mel selger og skjøter til Jerrand Tolleffssøn på Isberg i Odda i Hardanger, en odelspart i Isberg som Jerrands hustru Vebjør Iversdatter er odelseier til. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne L. Rosseland. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618. Dokid:

UBB Diplom

1618, 19. oktober. Hause (Kinsarvik, Hordaland)

Laurids Lauridsssøn på Telstø i Øystese sogn kunngjør, at han med sin kvinne Siri Sivorsdatters samtykke har solgt hennes odelsgods i gården Midnes, som årlig har en landskyld på 6 merkers smør, et geiteskinn og et fåreskinn, til Gjermund Halldorssøn på Indre Bu i Eidfjord for 13 riksdaler, en spesie og to alen i klede for en daler og en...? i skjøtningsøre. Fire lagrettemenn i Kinsarvik sogn besegler brevet. Pergament, 3 av 4 opprinnelige segl henger ved. Ifølge senere påskrift er skjøtet lest og forkynt på Kinsarviks vårting som ble holdt på Lutre 12. april 1627. Avskrift vedlagt. Gave fra Holm. Dokid: UBB Diplom

1618, 4. desember. Ålvik (kvam, Hordaland)

Halldor Ellingssøn på Indre Ålvik i Øystese sogn kunngjør, at han har solgt til Geirmund Halldorssøn på Indre Bu i Eidfjord, en odelspart i gården Midnes i Kinsarvik sogn, som årlig har landskyld på 18 merkers smør og et geiteskinn, for 18 riksdaler, en spesie og 3 ½ riksdaler i skjøtningsøre. Fire lagrettemenn besegler brevet. Pergament, 3 av 4 opprinnelige segl henger ved. Ifølge senere påskrift er skjøtet lest og forkynt på Kinsarviks vårting, som ble holdt på Lutre 12. april 1627. Gave fra Ove Holm. Dokid: UBB Diplom

1619, 6. mai. Bergen

Peder Brock, sogneprest til Domkirken i Bergen, og Jacob Brock kunngjør, at de har fått deres brors samtykke til å forvalte søsteren Anna Brocks arv som de best synes er gavnlig, og at de nå med kredtitorenes samtykke har solgt hennes hus til...? Pergament, 4 av 6 opprinnelige segl henger ved. Skriften og innholdet er for en stor del utvisket så diplomet er derfor nesten uleselig. Dokid: UBB Diplom

1619, 9. mai. Bergen

Henrik Henrikssøn Fønnbo, borger og innbygger i Bergen, kunngjør, at han har solgt til Ove Vogenssøn, byfogd i samme by, sin odelsjord eller anpart, 1 ½ laups leie og et spanns leie, i gården Ringheim i Vangen kirkesogn på Voss. Han takker for god og redelig betaling, og får to av sine medborgere til å besegle brevet. Pergament, 1 av 3 opprinnelige segl vedhenger. Senere påskrift viser at skjøtet er lest på Evanger… vårting 22. april 1626. Dokid:

UBB Diplom

1619, 11. oktober. Ullensvang (Hordaland)

Oluf Olssøn på Frøsten i Ulvik kunngjør, at han på Ulviks ledingsting den 7. oktober 1619 solgte til sin frendekone Birgitte Sivorsdatter sin odelspart i Drage i Tørvikbygden (Jondal), som har en landskyld på en halv laups smør og en hud. Betalingen er 36 riksdaler. Lensmann Torstein på Aga og tre menn blir anmodet om å besegle brevet. Pergament. 2 segl henger ved, 3 mangler. Ifølge senere påskrift er skjøtet lest på Jondals vårting på Augestad 8. april 1640, på Granvins ledingsting på Eide 4. oktober 1641 og på… ledningsting… 7. oktober 1641. Dokid. UBB Diplom

1619, 13. oktober. Våge (Tysnes, Hordaland)

Andor på Møkster, Oluff på Austevoll og Jacob på Flygansvær i Våge skipreide i Sunnhordaland kunngjør, at de har solgt til Johannes på Holmevik en odelspart i gården Femanger i Strandvik skipreide som ga en årlig landskyld til hver av dem på 6 merker smør. De får hver i betaling 6 riksdaler med skjøtningsøre. Likeså kunngjør Osmund på Flygansvær, Ollo Torbeinssøn og Nils på Gjelland, at de har avstått til Johannes på Holmevik på hans hustru Udbjøren Torbeinsdatters vegne 6 merkers smør i Femanger, og de til vederlag har fått (gods) igjen andre steder. Tre lagrettemenn i Opdal skipreide beselgler brevet. Pergament, merker etter 5 segl som alle mangler. Kjøpt 1922 av Krüger, Sjørsand. Avskrift (1922) av frk. C. Abel + en maskinskrevet avskrift. Dokid: UBB Diplom

* 1619, 21. desember. Haugland (Torvastad, Rogaland)

Rasmus Pederssøn, sogneprest i Torvastad prestegjeld i Karmsundet kunngjør, at han på sin hustru Adeluts Torsteinsdatters vegne har skiftet noe odelsgods med hennes brorsønn Oluff Endressøn. Brorsønnen ga henne en halv laup smør av sitt odelsgods i gården Nese i Gåsland kirkesogn på Bremnes. Til gjengjeld får han hennes part i Børøy (i Finnås) som årlig gir en landskyld på 18 merker smør og en fjerding av en hud. Hvis Adeludts, hennes barn eller arvinger vil ha sitt gods tilbake, skal de få det mot å avgi sin part i Nese. Papir, de påtrykte segl er klippet bort. * Årstallet 1619 har før vært leselig, men er nå revet bort. Dokid: UBB Diplom

1620, 3. mars. Oggedal (Borgund, Møre og Romsdal)

Seks lagrettemenn i Gryta og Vatne skipreider i nordre del av Sunnmøre kunngjør, at Jon Jettmundssøn, Mogens Rasmusssøn og Laurits Saksesøn, som alle bodde på Vatne, tilspurte dem og den menige tingalmue på et sakefalls- og våpenting om en part i Nedregården i Vatne som var et fullt kjørlags leie. De fikk det svar, at ingen hadde hørt noe annet enn at denne parten hadde tilhørt dem og deres slekt gjennom 4 eller 5 ledd. Pergament, alle 6 segl henger ved. Senere påskrift: Peder Fylling 1845. Avskrift vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1620, 8. mars. Ulvik (Hordaland)

Knut Gullaugssøn på Graue på Voss kunngjør, at han med sin kvinne Anngunn Torsteinsdatters samtykke har solgt til Bård Johannssøn på Spånheim i Ulvik, hennes odelsgods i gården Indre Bu i Eidfjord. Fire lagrettemenn beselger brevet, og kunngjør også at Bård ble forlikt med sin mors søskenbarn, som er Viking på Jøre, Erik på Såkvitne og Sivor på Li på Voss, om deres odelspart som de eide i Indre Bu. Likeså er Bård forlikt med sine søsken og brorsønnen (?) om deres part i nevnte gård. Papir, rester etter 5 påtrykte segl. Dokid: UBB Diplom

1620, 20. mars. Vik (Sogn og Fjordane)

Ellend Jonssøn på Holstad i Vik kunngjør, at han har solgt til Anders Lauritssøn på For i Luster sin odelspart på en halv laups leie i gården Nese i Sognfjara i Kvamsøy skipreide. Tre menn er blitt anmodet om å besegle brevet. Pergament. 3 segl henger ved, 2 mangler. Dokid: UBB Diplom

1620, 21. mars. Bergen

Skredder Søffren Pederssøn i Bergen kunngjør, at han har solgt til snekker Baltzer Fasters en hagegrunn, som ligger på…? To av byens borgere besegler brevet. Pergament, alle 3 segl mangler. Skriften en del utvisket. Ifølge senere påskrift er kjøpebrevet 12. desember 1626 innført i byens skjøtebok på folio 89. Dokid: UBB Diplom

1620, 24. mars. Hamre (Leikanger, Sogn og Fjordane)

Avskrift av skjøte

. Lasse Hanssøn på Dalen i Systrond skipreide kunngjør, at han har solgt til Oluff Anderssøn på Henjum, lagrettemann i samme skipreide, odelsparter i gårdene Notseter og Loftesnes i Sogndal skipreide for 5 riksdaler. Fem lagrettemenn i Systrond skipreide og tingskriver Jesper Hanssøn Sjuren i Sogn besegler brevet. Papiravskrift 19...? Originalen, på pergament og med merker etter 6 segl, tilhørte på den tid kirkesanger Nils Tjønn, Feios. Dokid: UBB Diplom

1621, 8. januar. Sjernarøy (Rogaland)

Elling Bårdssøn, Peder Christofferssøn og Isak Eivindssøn har lånt 84 riksdaler av Johannes Åsmundssøn på Stokke (i Vats), og derfor pantsatte de hos ham sitt og deres hustruers odelsgods i gårdene Espevoll og Ulvevoll (?) i Vikedal sogn og skipreide. Pergament, alle 6 segl mangler. Skriften er på enkelte steder delvis utvisket. Dokid:

UBB Diplom

1621, 9. februar. Randa (Fister, Rogaland)

Peder Ravn, lagmann i Stavanger, Michell Lauritssøn, sorenskriver i Ryfylke, og seks lagrettemenn i Hjelmeland skiprede kunngjør et endelig skifte på Randa mellom Gurine Sebjørnsdatters barn og arvinger da skiftet som ble foretatt 26. februar i fjor (1620) inneholdt flere mangler og tvistemål. Det oppregnes hva hver får av Gurine Sebjørnsdatters etterlatte odels- og pantegods. Pergament, alle 7 segl mangler. Skriftebrevet er meget omfattende. Avskriften vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1621, 17. mars. Bergenhus

Knud Gyldenstjerne til Aagaard, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør, at han har utleiet til Herman Skrøder to grunner ved siden av hverandre på Stranden som Herman Skrøder hadde kjøpebrev på, og som ifølge grunnebrev av 5. desember 1694 og 13. februar 1698, Peder Thott, den forrige befalingsmann på Bergenhus, hadde utleiet til to av byens borgere på den tid. Grunnleien er til sammen en gammel daler. Pergament, seglet i trekapsel henger ved. Dokid: UBB Diplom

1621, 17. juni.

Åstedssak mellom Øystese og Soldal. Tolvmannsdom

. Dokid: UBB Diplom

1621, 17. september. Seim (Breim, Sogn og Fjordane)

Berder Rasmussøn på Oreim og Daniel Rasmussøn på Kvile kunngjør sammen med tre søstre i Innvik og Gloppen prestegjelder og to søstre i Jølster, at de har solgt til sin svoger Rasmus Anderssøn på Sølvberg i Innvik jordegods, 2 ½ punds leie, i Sølvberg som de hadde arvet etter deres far. Pergament, alle 6 segl mangler. Skriften er avbleket på enkelte steder. Senere påskrift av Hans Glad, 1. mars 1630 i Davik. Dokid: UBB Diplom

1621, 22. oktober. Tveit (Sveio, Hordaland)

Roar Nilssøn på Vistad i Skåre skiprede i Karmsundet kunngjør, at han har pantsatt til Oluff Torsteinssøn på Bjordal sin odelspart i Bjordal, som ligger i Førde skiprede og Skjold sogn, for 26 riksdaler in spesie. Seks menn er blitt anmodet om å besegle brevet. Pergament. 5 og rester av 1 segl henger ved, 1 mangler helt. Dokid: UBB Diplom

1621, 4. november.

Skjøte på gården Berge i Strandvik skipreide

. Dokid:

UBB Diplom

1621, 14. november. Store Graven (Granvin, Hordaland)

Peder Bjørnssøn kunngjør, at han sammen med søsteren Herborg Bjørnsdatter og med deres far Bjørn på Røynestrand sitt samtykke har solgt deres odelspart i Rondestveit i Ulvik til Zakarias Christofferssøn, lensmann i Granvin, for 8 riksdaler. Fem (?) lagrettemenn i Granvin er blitt anmodet om å besegle brevet. Pergament, alle 6 segl mangler. Seglremmene er deler av liturgiske manuskripter. Skriften er på enkelte delvis utvisket. Ifølge senere påskrifter er brevet lest for retten på Ulvik vårting 20. mars 1626, og på Rondestveit 28. juni 1645. Gave fra sogneprest Røtting. Dokid: UBB Diplom

1621, 18. november. Huse (Kinsarvik, Hordaland)

Fire lagrettemenn i Hardanger kunngjør, at søskene, Gunder Kjetilssøn på Huse, Sivord på Bu og Ingeborg på Indre Bu, samt deres brordøtre, Biritte og Helga Torsteinsdøtre, skiftet odelsgods seg imellom i gårdene Indre og Ytre Bu, Tveisme og Røten, som de hadde arvet etter deres far Kjetill Vikingssøn på Bu. Papir, merker etter 7 påtrykte segl. Dokid: UBB Diplom

1622, 17. mai. Kjøbenhavn

Kong Christian IV stadfester det makeskiftet avdøde statholder Enevold Kruse på Akershus slott hadde oppretter med Michel Jenssøn på Huseby i Lier. Han hadde overlatt til kongen og Norges krone gårdene, Håkenstad i Lunner, Berger på Jevnaker (?), Plogstad i Ullensaker på Romerike, Rud på Nesodden og Stokker i Røyken. Til vederlag fikk han av kongen Huseby, hvor han selv bor, og Gilhus i Lier. Pergament. Seglene klippet bort, Christian IV`s egen underskrift. Senere påskrifter viser at dokumentete er lest og forkynt på 2. apr. 16.31 på Linnes i LIER, 25. Mai 1663 på åstedet Solli Huseby… Lier, 16. okt. 1665 på åstedet Solli i Asker sogn og 5. mai 1669 på Gilhus. Dokid: UBB Diplom

1622, 22. mai. Bergen

Ahlheitt Pedersdatter, enke etter bokbinder Jesper Tillemand i Bergen, kunngjør, at hun har solgt til Sande Tommessøn Floss og hans hustru Anne Pedersdatter en bebygget grunn med ildhus som ligger på Hollenderstredet. Hun takker for god betaling. Henrik Hoffnagel og Henrik Ferhus, borgere i Bergen, besegler brevet. Pergament. Rester av 2 segl i trekapsel henger ved, det 3. mangler helt. Ifølge senere påskrifter ble kjøpebrevet på Bergen rådhus 28. mai 1622 bevilget innført av borgermesere og råd i byens skjøtebok på folio 116. Dokid:

UBB Diplom

1622, 20. juli. Feios (Leikanger, Sogn og Fjordane)

Sølfest Tørjessøn på Åfet, Feios i Tjugum skipreide kunngjør, at han har solgt til Anders Lauritssøn på For i Luster en jordpart i Takle i Lavik skipreide på Sognfjara, som var hans barns rette og sanne odel. Han takker for god betaling. Sølfests to sønner og svoger underskriver skjøtet, og lensmann i Tjugum skipreide og to andre menn blir anmodet om å besegle det. Pergament, remmer etter 5 segl. Seglremmene stammer sannsynligvis fra et eldre pergamentsbrev. Gave fra sogneprest Røtting. Dokid: UBB Diplom

1622, 8. september. Bergenhus

Knud Gyldenstjern, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør, at han har overdratt og utleiet en grunn i Vågsbotnen i Korskirkens sogn til Jens Block som denne i følge et skjøtebrev hadde kjøpt. Mats Skel, i sin tid befalingsmann på Bergenhus, hadde i følge et grunnbrev av 30. januar 1569 utleiet samme grunn til Fredrik Steen. Grunnleien er dengang som nå en bergengylden. Pergament. Rester av seglet i trekapsel henger ved, Knud Gyldenstjernes egen underskrift. Ifølge en senere påskrift av 23. sept. 1649 har lensherre Ove Bjelke bevitnet, at Jørgen Panter (?) tilbød ham denne grunn etter grunnebrevets instrukser, og at Jørgen nå har rett til å selge den til andre. Omtalt og delvis trykt i Norske Magasin, b. 2, s. 298-299. Dokid: UBB Diplom

Ca. 1623. Yddal (Strandvik, Hordaland)

Brudstykke av et dokument angående skogen i Yddal, fra år 1623-1630. Papir. Oppklebet på kartong, halvdelene av 1 blad i fol. Gave 1939 fra Johs. Sundvor. Dokid: UBB Diplom

1623, 29. mars. Drage (Jondal, Hordaland)

Lensmannen, Amund Bøvre, og fem lagrettemenn i Øystese skipreide i Strandebarm kunngjør et skifte på Drage i Tørvikbygd etter avdøde Birgitt Sivertsdatter mellom hennes barn. Odelsgodset tilfalt hennes eldste sønn, Jacob Tormodssøn på Drage. Fogd Jens Thommessøn og sorenskriver Niels Riis i Hardanger overvar skiftet. Pergament. Rester av 4 segl henger ved, 8 mangler. Skriftbrevet er sammenheftet med brev av 12. juni 1630: se også denne dato. Ifølge senere påskrifter er dette brevet lest og forkynt for retten på vårtinget på Børve i Øystese i nærvær av Jørgen Brockenhus, og det skulle nå følge Jacob Drage til odel og eigedom. Dokid:

UBB Diplom

1623, 29. mars. Hervik (Tysvær, Rogaland)

Seks lagrettemenn i Leiranger og Avaldsnes skipreider kunngjør i nærvær av Michel Lauritssøn, sorenskriver i Ryfylke, et makeskifte mellom Gudmund Toressøn på Fosen og Askild Aslakssøn med Tolleff Gunnarssøn på Hustoft på grunn av tvistemål om bygsel og landskyld. Askild og Tolleff fikk Gudmunds odelspart og kjøpegods i Hervik og til vederlag fikk han odelsgods i gårdene Aksnes, Døle og Eike i Avaldsnes sogn i Hetland skipreide. Pergament, alle 9 segl mangler. Gave fra sorenskriver Stang. Se også diplom av 14. august 1624. Dokid: UBB Diplom

1623, 16. (?) mai. Bergen

Henrik Simenssøn, borger i Bergen, kunngjør, at han har solgt til Gudmund Erikssøn, fogd over Nordhordaland, to hus med hage som ligger på Stranden mellom borgermester Poul Iversønns og Anders Evertssøns hus. To av byens borgere og byskriver Jesper Davidssøn anmodes om å besegle brevet. Pergament. Alle 4 segl mangler, men 2 trekapsler og 4 par seglremmer henger ved. Ifølge senere påskrifter (1641?) har Gudmund Erikssøns ettermann pånytt innløst hans gård hos etterfølgende… for til sammen 1184 d. han har også etter grunnebokens innhold oppgitt grunnens mål til underretning for hans barn og arvinger. De gamle grunnebrev er blitt brent (?). bevitnet av Niels Harboe (rådmann i Bergen). Dokid: UBB Diplom

1623, 5. juni. Lille Rein (Stadsbygd, Sør-Trøndelag)

Arveskifte mellom Ove Dahl til Sandvik i Kvinnherrad og Lavina Dahl til Lille Rein, etter deres far Laurits Dahl og deres mor Berite Hansdatter, borgermester i Trondhjem Petter Giertsønn, sogneprest til Stadsbygd Herr Jørgen Jenssøn, og borger i Trondhjem Casper Christophersønn. Papiravskrift ved major Nils Griis Alstrup Dahl, etter «Diplom tilhørende det danske Geiheime-Archic» (blyantnotat). Overført fra manuskriptsamlingen (tidligere Ms 67 b 76). Dokid: UBB Diplom

1623, 28. juli. Bergen

Avskrift

. Albert Claussøn, skredderborger i Bergen, kunngjør at han med sin hustru Tebbeka Johansdatters samtykke har solgt til skomaker Evert Ibe hans hagegrunn som ligger på Klippen østenfor smuget ved Øvregaten. Baker Johan Levertssøn og kannestøper Hans Laritssøn blir anmodet om å besegle brevet. Papiravskrift fra slutten av 1700-tallet? Inneholder ingen beskrivelse av originalen. Dokid:

UBB Diplom

1623, 22. september. Bergen

Hans Pederssøn Strarup i Bergen kunngjør at han med sin hustru Maren Jørgensdatters samtykke har solgt til Henrik Koren halvparten av sin og hennes odelsgrunn som ligger innenfor Rosenkrantsmuren mellom Wencke Simensdatters og hans egen grunn. Grunnleien betales til ham selv. To av byens borgere besegler brevet sammen med ham. Pergament, 2 av opprinnelig 3 segl henger ved i trekapsel. Ifølge påskrift av 3. okt. 1623 er kjøpebrevet bevilget innført av borgermenstere og råd i byens skjøtebok på folio 54. Omhandler samme sak og samme personer som diplom av 28. sept. 1623: se også dette. Gave fra Jacob von der Lippe. Dokid: UBB Diplom

1623, 28. september. Bergen

Hans Pederssønn Strarup i Bergen kunngjør at han med sin hustrus Maren Jørgensdatters samtykke har solgt til Henrik Koren halvparten av sin og hennes odelsgrunn som ligger innenfor Rosenkrantsmuren mellom Wencke Simensdatters og hans egen grunn. Grunnleien på 3 riksdaler betales til ham og hans hustru. Pergament, seglene mangler. Omhandler samme sak og samme personer som diplom av22. sept. 1623: se også dette. Gave fra Jacob von der Lippe. Dokid: UBB Diplom

1623, 9. november. Bergen

Borgermestere og råd i Bergen kunngjør at de har utleiet til Magrete Jacobsdatter, enke etter Michel Jonssøn, en av byens grunner som hennes avdøde mann hadde kjøpt av avdøde Mads Rytter. Grunnen ligger ved Lungegårdsvannet bak Rådhuset. Den årlige grunnleie på to riksort skal betales til byens kemner (?). Pergament, seglet mangler. Senere påskrift: Peder Christensen Dalle, Johanes Christenson (?) Dalle i Arnefiordden. Dokid: UBB Diplom

1623, 13. november. Stranda (Møre og Romsdal)

Syver Arnessøn på Alvestad, Knut Guttormssøn på Svartløken, Hallvord Ellingssøn på Giskehaug, Oluff Madssøn på Kjølvås (Kilsti?), Peder Jonssøn på Hjelle og Peder Sivordssøn på Øvrebostad kunngjør, at de har solgt sine arvelig tilfalte jordparter i Indre Dale til Laurits Gregorssøn på Dale. Like så har Erik Gregorssøn på Sve solgt alle sine jordparter i Indre Dale til sin bror Laurits. Det oppregnes hva hver får i betaling. Seks lagrettemenn i Nordal skipreide blir anmodet om å besegle brevet. Pergament. Alle 6 segl mangler, men 6 par seglremmer som er skåret av et eldre eller et utkast til dette pergamentsbrev, henger ved. Mikrofilm vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1624, 10. januar. Åkre (Strandvik, Hordaland)

Kopi

. Knut Ingemundssøn på Børseim i Strandebarm skipreide og Sivor på Bolstad i Strandvik skipreide har lånt 186 riksdaler av Peder Rasmussen, sogneprest i Strandebarm prestegjeld, og pansetter til ham deres to odelsjordparter, den ene i Børseim, den andre i Rise. Xeroxkopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norgeimsund. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1624, 21. januar. Horneland (Stord, Hordaland)

Oluff Endresønn har kjøpt en jordpart av Hans og Ollof Amundssønner (?). Hallvor på Horneland, Laurits… på Høyland (?), Erik på Ådland, Anders Håvik… og Will(on) på Horneland blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, alle 6 segl mangler. Halvparten av skjøtet revet av på tvers. Teksten på den resterende del noe utvisket. Oluff Endressøn er muligens samme person som forekommer i et diplom fra Haugland i Torvastad, datert 21. des. 1619: se denne dato. Dokid: UBB Diplom

1624, 1. april. Bergen

Peter Brock, sogneprest til Domkirken, har utleiet til Gjert Grøning og hans hustru Veine Davidsdatter Legane, en av Domkirkens kålhagegrunner som ligger på Øvrestredet. Den årlige grunnleien skal betales til sognepresten i Domkirken. Pergament. Seglene i trekapsel henger ved, en del av dokumentet er gått i oppløsning. Ifølge den eldre diplomkatalogen betalte Elephantapotheket (i 1880) grunnleien med kr to til Domkirkens sogneprest. Dokid: UBB Diplom

1624, 8. juni.

Tillatelse for Thomas Sandersen å bebygge en av Munkelivs grunner liggende på Stranden

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1624, 26. juni. Bergen

Anders Johannssøn, født i Bergen og nå borger i Assens på Fyn, kunngjør, at han med samtykke av sin formynder, borgermester Wilken Tormodssøn i Bergen, og sin stefar Henrik Strarup har solgt til Jokum Surbeck noen av sine eiendommer og grunner, som han hadde arvet etter sin far og som ligger uti Munkegården på Stranden. En årlig grunnleie skal betales. Henrik Koren og Johan Lauritssøn anmodes om å besegle brevet. Pergament, 2 av 6 opprinnelige segl henger ved i trekapsel. Senere påskrifter: Brvet ble i retten i Bergen 15. juli 1624 av borgermester og råd bevilget innført i byens skjøtebok. Kjøpebrev på Godtfriedt… (?) som hans kones fra Jokum Surbeck hadde kjøpt 26. juni 1624. Dokid:

UBB Diplom

1624, 14. august. Tjul (Sjernarøy, Rogaland)

Tolleff Gunhardssøn på Hustoft kunngjør, at han med sin hustru Marit Aslaksdatters samtykke har solgt til hennes bror Askild Aslakssøn på Hervik hennes odelsgods, som ligger i Hervik i Tysvær sogn og Leiranger skipreide, for 84 ½ riksdaler, en to års gammel fole og igjen to riksdaler. Seks menn blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, alle 7 segl mangler. Senere påskrifter: NB. Dette brev skal leses og forkynnes på førstholdene vårting og bekreftes av den som har solgt godset, siden påskrives såfremt det ettr kongelig brev skal ha gyldighet. Ble lest i retten på et alminnelig skipredeting i Leiranger 11. november 1663. Se også diplom av 29. mars 1623. Avskrift fra 1800-tallet vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1624, 10. oktober. Bergen

Maurits Bostede kunngjør på vegne av Henning Walkendorf til Glorup, at han har utleiet til Peder Christenssøn en av Munkelivs grunner som ligger ute på Stranden. Den årlige grunnleien er en riksort. Pergament, seglet henger ved i trekapsel. Ifølge senere påskrift har brevet vært fremlagt i retten på Bergen rådstue 26. august 1697. Dokid: UBB Diplom

1625. Granvin (Hordaland)

Knut Henrikssøn på Torblå i Ulvik skipreide, Orm Åmundssøn på Kjærland og Jacob Olssøn har alle solgt til Nils Hannssøn på Eide odelsparter og gods i gården Kjærland i Granvin. Nils har også kjøpt gods av Knut og Tolleff Svenssønner i…(?) i Kinsarvik sogn. Papir, ingen spor av segl. Dokumentet, som er noe defekt, har tilhørt Th. S. Haukenes. Professor Haakon Sheteligs avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

Ca. 1625 (?) Bergen

Christen Madsen "Skreder Borger och boendis paa Stranden her i Bergen", kunngjør at han med sin hustrus samtykke har solgt til rådmann Jens Jensen Skiffue sin grunn "wedt brøggis portten wdi høstru Magdalenis gaard... lige ned for Jens Jensens Knippingh". Salget bevitnes av "Job Jacobsenn och Thommis Thommesenn raadmendt hersammestedtz", og selgeren ber om "att dette midt udgiffne kiøbebreff wdi byenns skødebogh maa bliffue fortegned och indførtt. Datum Bergen denn..." (slutter umotivert; det kan ikke sees at teksten er defekt). Pergament. 3 seglremmer, men ingen segl bevart. Tildatering: jfr. at de tre omtalte rådmenn har fungert samtidig og underskrevet brev av 25. mars 1626 (A.M. Wiesener; Bergens historiske forening 43, s. 52-53). Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

1625, 13. januar. Bergen

Borgermester, rådmenn og laugsrettesmenn i Bergen kunngjør statutter for Smedlauget i Bergen, etter at lauget hadde beklaget seg over at de i mange år ikke hadde hatt noen laugs forordning. Fotografisk kopi etter originalen i Universitetsbiblioteket i Oslo, 10 blad. Gave 1940 fra statsingeniør O. Ingstad. Dokid: UBB Diplom

1625, 7. februar. Bergen

Claus Rotken, borger i Bergen, kunngjør at han på vegne av Laurits Nielssøn og hans hustru Anne Pedersdatter har solgt et grunnstykke med et lite hus, som ligger ovenfor Nykirken, til Laurits Nielssøn og hans hustru Mari Jonsdatter. Det skal betales en årlig grunnleie. Johan Skrøder blir anmodet om å besegle brevet. Pergament. Rester av 2 segl i trekapsel henger ved, 1 mangler. Ifølge senere påskrifter er skjøtet bl.a. anvist for Bergens bytingsrett 19. okt. 1767 og 4. sept. 1780. Dokid: UBB Diplom

1625, 18. mars. Bergen

Gullsmedlauget i Bergen klager til øvrigheten over gullsmeder som nedsetter seg i byen og på landsbygden uten noen embedsrettigheter og uten å være belastet med borgelige skatter og avgifter. Deres arbeid kan ikke bli prøvet og stemplet. Det blir til stor skade for de bergenske gullsmeder hvis disse løse geseller forabreider falsk sølv. De ber derfor øvrigheten ta seg av saken og forby dem å bruke sitt embede. Brevet er underskrevet av gullsmedene i Bergen. Papir. Ifølge senere påskrift er brevet tinglest 22. mars samme år. Dokumentet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. På diplomets 3. side er skrevet et brev av 20. mai 1659: se under denne dato. Brevet må være et konsept. Dokid: UBB Diplom

1625, 23. mai. Bergen

Theus Jakobssøn og Just Janssøn, forstandere i Korskirken, skriver til slottsherren (Knut Gyldenstjerne), borgermestere og råd og ber om godkjenning på at de i dag på Korskirkens vegne har krevet at Maurits Bostede, forvalter over Bø kirkes gods på Framnes (på Os) som er underlagt Korskirken, skal fremlegge adkomstbrev, brev om kirkegodsets landskyld m.m. Dette har ikke vært gjort på 51 år. Papir, ingen spor eller merker etter segl. Ifølge senere påskrift er brevet lest for retten i Bergen 24. mai 1625. Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv. Se også diplom av 26. august samme år. Dokid:

UBB Diplom

1625, 21. juni. Hjartdal (Telemark)

Tolleff Bjørnssøn i Bøherrad erkjenner at han har motatt en stakk m.m. hos Einar Jøsendal i Hardanger. Han vil at Einar skal beholde den omtalte stakk og en kåpe som pant for en hest han fikk av ham. Nils Oluffssøn, sogneprest i Hjartdal, blir anmodet om å besegle brevet. Papir, sogneprestens segl påtrykt. Dokid: UBB Diplom

1625, 26. august. Bergenhus

Knut Gyldenstjerne til Aagaard, befalingsmann på Bergenhus, befaler Maurits Bostede, ombudsmann over Lyseklosters gods, å avlevere Bø kirkens gods, som tilhører Korskirken, til to av Korskirkens kirkevergere hvis han ikke vil fremlegge adkomstbrev på godset. Han stevner ham til å møte for den edsvorne tingskriver i retten på Færstad tingstue på Framnes. Papir, 1 lakksegl påtrykt. Ifølge senere påskrift har Maurits Bostede 5. sept. 1625 lest denne stevning. Dokumentet er også lest på Færstad tingstue 8. nov. 1625, og innlagt for retten på Bergen rådstue 21. jan. 1636. Dokumentet stammer antagelig fra Korskirkens arkiv. Se også diplom av 23. mai samme år. Dokid: UBB Diplom

1625, 19. oktober. Bergen

Jørgen Jokumssøn Førmand, borger i Bergen, kunngjør at han har solgt til Henrik Been en odels-kålhagegrunn som ligger nord for Korskirken. Jens Nilssøn til Simling hadde 29. mai 1574 utleiet dette grunnstykket til Henrik Piaske, og 3. mai 1581 hadde også Jens solgt det til Adriann von Buckschott. Jacob Brock og skomaker Michel Evertssøn, borger i Bergen, blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, 3 segl i trekapsel henger ved. Om kålgårdsgrunnen (kalt Hustetuft eller Høgenberg): se også diplom av 3. mai 1581. Professor Haakon Sheteligs avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1625, 2. november. Bergen

Herman Frisch, borger i Bergen, kunngjør at han med sin hustru Gouche Simensdatter samtykke har solgt til Henrik Skarff og hans hustru Karine Nilsdatter sine "Husse och Eyendom, Sampt grundens Herlighed" som ligger oppe ved Klosteret. Han har også solgt halvparten av brønnen som Henrik nå kan bruke. En årlig grunnleie skal betales. Pergament, alle 3 segl mangler. Ifølge senere påskrift ble skjøtet 28. februar 1626 (?) bevilget innført av Bergens borgermestere og råd i byens skjøtebok. Dokid:

UBB Diplom

1625, 28. november. Bergenhus

Knut Gyldenstjerne, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør at han har utleiet til Claus Rotke en forlengelse av den grunn som han tidligere hadde kjøpt av hos Adeluts Jacobsdatter, enke etter Kiempe, og som han måtte betale halvannen mark i grunnleie for. Grunnleien blir nå til sammen 3 gamle daler. Pergament. Seglet mangler, men seglremmene henger ved. Ifølge senere påskrifter er dokumentet vist for retten 18. mars 1675, 4. desember 1733 og 19., 20. og 21. mars 1759. Gave fra handelsmann Valsø i Salten. Dokid: UBB Diplom

1625, 30. november. Bergenhus

Knut Gyldenstjerne til Aagaard, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør at han har solgt til Botoll Olssøn og hans hustru Anne Willomsdatter en av kronens odelsgrunner som ligger ute på Stranden ovenfor gaten mellom Hans Jenssøns steinkjeller og Botolls egen gategrunn. Den årlige grunnleie er halvannen riksort. Pergament, seglet i trekapsel vedhenger. Gave fra Chr. Sontrum. Se også diplom av 21. desember samme år. Dokid: UBB Diplom

1625, 12. desember. Bø (Os, Hordaland)

Seks lagrettemenn i Standvik skipreide kunngjør at de på Knut Gyldenstjernes befaling og i nærvær av fogd og sorenskriver i Sunnhordaland besiktiger gården Bø for å finne ut om den er bygget på det sted hvor den gamle Bø kirke stod og om gårdens kornlade er oppsatt på kirkens fundament. De avgir erklæring om dette. Papir, 6 segl påtrykt. Ifølge senere påskrift er brevet lest for retten på Færstad tinghus 13. desember samme år. Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv. Dokid: UBB Diplom

1625, 21. desember. Bergen

Jacob Olssøn Morsing, prest i Domkirken, kunngjør at han har utleiet til Botoll Olssøn og hans hustru Anne Willomsdatter, en grunn som ligger ute på Stranden ovenfor gaten mellom Johan Dodts og Anders Kippers hus, og som Botoll, i følge kjøpebrev av 29. april 1602, hadde kjøpt av Anders…(?) i Trollgården. Den årlige grunnleie er 12 s…(?). Pergament. Seglet mangler, skriften er på enkelte steder noe utvisket. Gave fra H.C.M. Heiberg. Se også diplom av 30. november samme år. Dokid:

UBB Diplom

1626, 11. januar. Laholm slott (Skåne)

Christopher Ulfeldt til Svenstrup, befalingsmann på Laholm slott, kunngjør at han har solgt til Laurits Hanssøn en av sine odelsgårder i Norge ved navn Ytre-Fiskå, som ligger i Strand sogn i Ryfylke. Anders Bille til Rosendal, befalingsmann på Helsingborg slott, blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, merker etter 2 (eller 3?) segl. Ifølge senere påskrift er skjøtet lest for retten 14. des. 1626 på Årdal skiprede ting (?) i menige manns nærvær, lest 19. sept. 1636 på åstedet mellom Fiskå og Krågevoll og lest 12. (?) sept. 1660 på åstedet mellom Indre og Ytre Fiskå. Dokid: UBB Diplom

1626, 25. januar. Bergen

Søffren Pederssøn, skredderborger i Bergen, kunngjør at han har solgt til David Lucassøn sine hus og eiendommer samt grunnens herligheter og takker for betaling. Den årlige grunnleien skal betales. Hans Johannessøn Kipper og broren Poul Pederssøn blir anmodet om å besegle brevet. Pergament. 2 segl i trekapsel henger ved, det 3. mangler. Teksten noe avbleket. Dokid: UBB Diplom

1626, 12. februar (Aberdour, Skottland)

Fødselsbrev eller attest som viser at William Anderson, som oppholder seg i Stavanger, var lovlig avlet og født i hellige ekteskapsbånd mellom Alexander Anderson og hustru Cathrine i kirkesognet Aberdour. Pergament. Ingen merker etter segl, engelsk tekst. Dokid: UBB Diplom

1626, 17. februar. Luster (Sogn og Fjordane)

Gudvi Nilsdatter på Lommeim i Solvorn skipreide i Sogn kunngjør at hun med samtykke av brødrene Narve Frakstuen og Johannes Bringe har solgt sin odelspart i Frakstuen i Luster til Erik Engelbretssøn på Flahammer, hennes søster Ingeri Nilsdatters mann, for 10 riksdaler og en tre års gammel kvige i skjøtningsøre. Hennes to brødre, lensmannen, en lagrettemann og tingskriveren i Luster blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, 4 segl henger ved samt remmer til 2 segl som mangler. Ifølge senere påskrifter ble skjøtet fremlagt i retten på et alminnelig vårting som ble holdt på Dale tingstue i Luster, 23. februar 1641 og 19. april 1698. Dokid:

UBB Diplom

1626, 9. mars. Bergenhus.

Knud Gyldenstjerne til Aagard, befalingsmann på Bergenhus, stevner Samuell Samuelssøn, som er bostatt i Vik i Sogn, til å møte for retten på Bergen rådstue en måned etter at denne stevningen er blitt forkynt for ham. Johan Slytter og Lucas Gullsmed (?) har nemlig på vegne av gullsmedlauget i Bergen anklaget ham for å handle mot laugskråens § 1. Papir, rester av et påtrykt segl. Ifølge senere påskrift er brevet lest på Kvamsøy skipredes vårting 15. april 1626 for Samuelll Samuelssøn som lovet å godta stevningen. Det er også lest for retten på bergen rådstue 16. mai samme år. Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Dokid: UBB Diplom

1626, 12. mars. Nesthus (Kvam, Hordaland)

Aslak Hallsteinssøn på Birkeland i Steinsdalen i Hardanger og Siver Aslakssøn på Bjørndal i Hålandsdalen i Sunnhordaland kunngjør, at de på sine hustruers vegne har solgt deres rette odelsgods i Viknes i Ulvik til Osmund Osmundssøn på Lofthus, lensmann i Ullensvang skipreide, som også er odelsmann til samme gods, for 16 riksdaler. Seks lagrettemenn i Hardanger besegler brevet. Kjøpet er kunngjort på Ulvik vårting 20. mars samme år. Pergament, alle 6 segl henger ved. Ifølge senere påskrifter er brevet lest på Øystese vårting 17. april 1626, på Ulvik skiprede vårting 9. mars 1632 og for retten på Viknes 18. september 1632. Gave fra Ivar P. Aarhus 31. mai 1884. Dokid: UBB Diplom

1626, 22. mai. Bergen

Peter Brock, sogneprest til Domkirken i Bergen, kunngjør at han har utleiet til skredder Jakob Jørgenssøn og hans hustru Lisbeth Christensdatter en av domkirkens grunner i Hollenderstredet nedenfor Korskirken. Den årlige grunnleie skal betales til Peter Brock eller hans etterkommere i sogneprestembede. Grunnleien er en halv daler. Pergament, seglene vedhenger i trekapsel. Dokid: UBB Diplom

1626, 30. oktober. Åkre (Strandvik, Hordaland)

Avskrift av skjøte

. Seks lagrettemenn i Strandvik skipreide kunngjør, i nærvær av fogden og sorenskriveren i Sunnhordaland, at Knut og Størker Dagssønner på Færstad i Os, og Laurits Dagssøn på Lyssand solgte til deres farbrorsønn, Sven Mogenssøn på Bolstad, to pund smør og to parter av en hud i gården i Bjørndal i Hålandsdalen for 55 riksdaler og en jerngryte og 3 daler i skjøtningsøre. Jon Lauritssøn på Berland, Jørgen Tordssøn på Hammerland og Elling Anderssøn på Gjøn fikk 7 riksdaler av Sven Mogenssøn for at de ville samtykke kjøpet med 9 merker smør og et fåreskinn. Avskrift av Johs. Sundvor 18.4.1925. etter vidisse, som ifølge påskrift er skrevet av Jacob Jenssøn 16...(?) da sorenskriverens original var blitt ødelagt. Vidisse har tilhørt Engel? Bolstad, Årstad. Dokid.

UBB Diplom

1626, 31. oktober. Bergen

Rådmann Jens Jenssøn Schive i Bergen kunngjør, at han med samtykke av sin hustru Kristine Nilsdatter har solgt sine grunner med en sjøbod nede på Stranden ute i Sjøgården til Herloff Lauritssøn og hans hustru Anne Christensdatter. Den sedvanlige grunnleie skal betales i rett tid til den rette grunnherre. Pergament. Alle 3 segl mangler, men 2 par seglremmer henger ved. Ifølge senere påskrift av 7. november 1626 ble brevet på Bergen rådhus bevilget innført i byens skjøtebok av borgermestere og råd. Dokid: UBB Diplom

1626, 2. desember. Bergenhus

Knut Gyldenstjerne til Aagard, befalingsmann på Bergenhus, stevner sorenskriver Hans Tygessøn i Sunnhordaland og seks lagrettemenn i Os til å møte for Hans Glad, lagmann i Bergen, på førstkommende lagting på rådstuen i Bergen. Grunnen er Mads Jenssøns klage på vegne av Korskirkens ombudsmenn over deres behandling av hans stevning vedrørende Bø kirkes gods i Os prestegjeld forrige år. Likeså stevner han Maurits Bostede, ombudsmann over Lysekloster gods, til å møte. Papir, 1 lakkesegl påtrykt. Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv. Se også tidligere brev av 23. mai og 26. august 1625. Dokid: UBB Diplom

1627, 27. februar. Bergen

Jens Knudssøn, borger i Bergen, kunngjør, at han med sin hustru Anne Jacobsdatters samtykke har solgt til Niels Buch, fogd over Sunnfjord, og hans hustru Adeluts Jacobsdatter, sitt hus med enghave ved Nøstet samt en nøstegrunn. Unge Johan Skrøder og byskriver Peder Pederssøn i Bergen blir anmodet om å besegle brevet. Papir. 3 segl påtrykt, en del av skjøtet er revet bort. Ifølge senere påskrift er skjøtet innlagt i retten 3. mai 1657 og 8. desember 1812 (vedrører Dønnerengen). Diplomet er registrert i, N. Nicolaysen: Norske Magasin, b.2, s. 316. Dokid: UBB Diplom

1627, 11. april. Bergen

Rasmus Lauritssøn, (toller og rådmann i Bergen), Ove Vogenssøn, på Magrete Søffrensdatters vegne, Jørgen Søffrenssøn, sogneprest til (Hammer), Anders Jenssøn, sogneprest til Kinsarvik og prost i Hardanger, Oluff Glad, Søffren Søffrenssøn (…), og Laurits Søffrenssøn kunngjør, at de har solgt til Peder Hanssøn, tollskriver i Bergen, deres fellesgrunn, som ligger på Stranden ute i Bjørnegården som kalles St. Hans Møllers gård. Rådmann Job Joacobssønn og byskriver Peder Pederssønn blir anmodet om å besegle brevet. Pergament. Alle 10 segl mangler, men rester av seglremmer og trekapsler henger ved. Dokumentet noe defekt. Ifølge senere påskrift ble skjøtet bevilget innført i byens skjøtebok 2. mars 162x (?). Dokid:

UBB Diplom

1627, 24. april. Malkenes (Tysnes, Hordaland)

Over Dall til Sandvik kunngjør at han med sin hustru Margrete Larsdatters samtykke har solgt gården Vik i Jondal i Hardanger til Anders på Rossland og Helle på Digranes. Han har mottatt full betaling. Axel Mowat på Hovland og Jacob Jenssøn, sorenskriver i Sunnhordaland, blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, alle 3 segl mangler. Ifølge senere påskrift er dokumentet lest for retten på Øystese ledingsting som holdes på Mo 31. okt. 1629, og på Vik 22. sept. 1630. Dokid: UBB Diplom

1627, 9. november. Skjelnes, Varaldsøy (Strandebarm, Hordaland)

Jon på For i Strandvik skipreide, Gunder på Breievne i Strandebarm, Olle på Trelevik og Nils på Hummelsund (i Sund Herred) kunngjør, at de har solgt deres odels-jordparter i Breievne til Guttorm Gunnarssøn på Skeie i Hardanger. De takker ham for god betaling. (Fire) lagrettemenn blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, merker etter 7 segl som alle mangler. Dokumentet noe utydelig å lese på grunn av utvisket skrift på enkelte steder. Dokid: UBB Diplom

1627, 25. november. Midhus (Eidsfjord, Hordaland)

Seks lagrettemenn fra Ulvik og Granvin skipreider i Hardanger kunngjør og stadfester at Torstein Ormundssøns hustru Gurun Lauritsdatter hadde arvet i odelsparter og eiendom etter sin søster Anne Guttormsdatter. Likseså stadfester Guttorm Anderssønn på Skår, at han for 12 år siden solgte til Laurits Guttormssøn jordgods i Midhus som nå tilfaller Torstein og hans hustru. Pergament. Alle 6 segl mangler, skriften er på enkelte steder helt utvisket. Gave fra sogneprest Røtting. Dokid: UBB Diplom

1628, 24. mai. Kvamsøy (Vik, Sogn og Fjordane)

Fredrik Anderssøn på Hove i Vik skipreide kunngjør, at han med sin hustru Edel Gabrielsdatters samtykke har solgt til Hans Asgrimssøn, barnefødt på Hanevik, og hans festemø Gjertrud Andersdatter odels-jordparter i gårdene Halleseter og Nese i Kvamsøy skipreide. Han mottar i betaling 39 riksdaler og 6 riksdaler i skjøtningsøre. Fem menn blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, 5 segl i trekapsel henger ved. Ifølge senere påskrift er skjøtet lest på Ese (Balestrand) 9. nov. 1671. Dokid:

UBB Diplom

1628, 24. mai. Kvamsøy (Vik, Sogn og Fjordane)

Ingebrett Jonssøn på Skjervum i Vik skipreide kunngjør at han med sin hustru Siri Andersdatters samtykke har solgt til Hans Asgrimssøn, barnefødt på Hanevik, og hans trolovede festemø Gjertrud Andersdatter sin odels-jordpart i gården Halleseter for 10 riksdaler med skjøtningsøre. Fire menn blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, 5 segl i trekapsel henger ved. Ifølge senere påskrift er skjøtet lest på Ese (Balestrand) 9. nov. 1671. Dokid: UBB Diplom

1628, 24. mai. Kvamsøy (Vik, Sogn og Fjordane)

Truls Gunderssøn på Meland i Tjugum skipreide i Sogn kunngjør, at han med sin hustru Birgitte Torsdatters samtykke har solgt til Hans Asgrimssøn og hans trolovede festemø Gjertrud Andersdatter sin odelspart i Halleseter i Kvamsø skipreide for 15 riksdaler med skjøtningsøre. Fire lagrettemenn i Kvamsøy skipreide blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, 5 segl i trekapsel henger ved. Ifølge senere påskrift ble skjøtet lest på Ese (Balestrand) 9. nov. 1671. Dokid: UBB Diplom

1628, 17. oktober. Stryn (Sog og Fjordane)

Hans Ingebrigtssønn, Jon Tennen, Arne Sunde, Elling Kirkeide og Pål i Bø er sammen med Jens Block (?) til stede ved et forlik mellom Hans Anderssønn og Hans Thysk, begge fra gården Ytre-Eide. Forliket gjelder noen hus og hustufter. I avgift betaler de 5 riksdaler til kongen og et stykke mel til de fattige i hospitalen. Papir, hans Ingebrigtssøns underskrift og 4 bumerker. Dokid: UBB Diplom

1628, 1. desember. Skeie (Kvam, Hordaland)

Avskrift

. Tre lagrettemenn i Øystese skipreide var til stede da Christoffer Svendssøn ga sin fosterfar Steingrim Ingebretssøn på Skeie i Steinsdalen brev på hans oppfostring samt for mottatt hjemmefølge og farens arv. Avskrift av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne Rosseland. Avskrevet i notiskbok, se Ms 618. Dokid: UBB Diplom

1629, 28. januar. Nordtveit (Strandvik, Hordaland)

Knut Reise i Opdal skipreide har solgt sin hustrus jordpart i gården Haga i Strandvik skipreide til Oluf Wilumsen på Nordtveit, lensmann i samme skipreide, for 18. riksdaler samt en riksdaler i skjøtningsøre. Se skjøte, dat. revne i Strandvik, 3. februar 1653. Dokid:

UBB Diplom

1629, 16. mars.

Skjøte på odelsretten i Sletten i Lindås skipreide

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1629, 27. april. Søreid (Tysnes, Hordland)

Poul Madssøn, sogneprest til Kvinnherrad prestegjeld, og Tammis Sivertssøn på Søreid i Opdal, kunngjør et innbyrdes makeskifte. Tammis Sivertssøn overdrar til Poul Madssøn og hans hustru Else Eriksdatter sin hustru Karen Johansdatters odels-jordpart i gården Lande i Kvinnherrad sogn, og mottar til vederlag hans jordpart i gården Skarvetun i Ølve sogn. Tammis Sivertssøns stesønn, Jens på Søreid, Nils Nilssøn på Flateåker og sorenskriver Jacob Jenssøn besegler brevet sammen med dem. Pergament. Alle 5 segl mangler, men 3 tomme trekapsler henger ved. Ifølge senere påskrift av 27. oktober (samme år?) ble brevet lest og forkynt på Kjærland tingstue. Gave fra pastor P. Hertzberg? Se også diplom av 30. jan. 1630: Dokid: UBB Diplom

1629, 22. mai. Bergen

Sara Mikkelsdatter, enke etter borgermester Søffren Søffrenssøn i Bergen, kunngjør at han har solgt til Niels Busch, fogd i Sunnfjord, og hans hustru Adeluts Jacobsdatter, to av sine grunner som ligger nede ved Nøstet. Den ene grunn hadde hennes avdøde mann overtatt av hennes far, den andre hadde han kjøpt av avdøde Jacob Pederssøn. Michell Hanssøn (?) og Garlich Lading blir anmodet om å besegle brevet. Pergament. Begge segl henger ved, noe av teksten er forsvunnet på grunn av huller i dokumentet. Ifølge påskrift ble skjøtet innlagt for retten i Bergen 3. mai 1659, og 8. desember 1812 (vedrørende Dønnerengen). Dokid: UBB Diplom

1629, 23. september. Viknes (Ulvik, Hordaland)

Trond Valland og Pål Seleseter i Vikør i Hardanger kunngjør, at da Iver Olssøn på Viknes selv eier en odels-jordpart i Nedre-Lekve, så selger de nå sine odelsparter i Nedre-Lekve til Ivar for 9 riksdaler og 6 mæler korn i skjøtningsøre. Tre lagrettemenn i Ulvik skipreide blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, merker etter 4 segl som alle mangler. Gave fra sogneprest Røtting. Dokid: UBB Diplom

1629, 20. november. Hopperstad (Vik, Sogn og Fjordane)

Olluff Ingebretssøn på Stedje i Vik skipreide kunngjør, at han med sin hustru Brita Rasmusdatters samtykke har solgt til sin bror, Oluff Ingebrettssøn på Tenål i samme skipreide og hans hustru Lutsi Ottesdatter, sin odels-jordpart i gården Kvam i Sogndal skipreide. Han mottar straks betalingen. Seks lagrettemenn i Vik blir anmodet om å besegle brevet. Pergament. Rester av 5 segl i trekapsel henger ved, 1 mangler. Dokid:

UBB Diplom

Ca. 1630 (?) (Haus, Hordaland)

Oloff Nilssøn på Hole i Hosanger skipreide, Mikkel Endressøn på Gjervik i Ålendfit skipreide (Hammer herred), Hans Engelbrettssøn på Meland i Herdla skipreide, Knut Rasmussøn på Burkeland i Mjelde (?) skipreide, Jon Gudmundssøn på Kapperdal, Havor Olssøn på Isdal og Anne Håvardsdatter, enke etter Oloff Nordanger på Radøy (?), kunngjør, at de har solgt til Anders Olssøn på Isdal og hans hustru Ingeborg Jacobsdatter, deres odelsjorder i gården Ytre Kvamme i Langedalen i Haus. Pergament. Nederste del av dokumentet er revet bort, så år, dato, skrivested og segl mangler. Dokumentet er på flere steder meget utvisket. Dokid: UBB Diplom

Ca. 1630 (?) Vossevangen (Voss, Hordaland)

Arne Larssøn på Gjøastein på Voss kunngjør, at han har solgt til sin stefar, Lars Sivertssøn på Kvarme i Holabygden på Vossastrand, 9 merker smør i jordgods (i Kvarme?) for 5 riksdaler med skjøtningsøre. Likeså har Peder… med sin hustru Anne Larsdatters samtykke solgt til Lars 5 merker smør i jordgods i samme gård. Dessuten har Lars makeskiftet med sin stesønn Arne, 3 spann smør i jordgods i Kvarme. Lensmann Størk Mølster (…), Ringheim, Ole Bidne (?) m.fl. (besegler brevet). Pergament, omtrent halvparten av dokumentet er revet bort. Merker igjen etter 1 segl, år og dato mangler. Dokid: UBB Diplom

1630, 30. januar. Fet (Kvinnherrad, Hordaland)

Poul Madssøn, sogneprest i Kvinnherrad, og Oluff Johanssøn på Øye, kunngjør et innbyrdes makeskifte. Oluff Johanssøn overdrar med sin hustru Birgitte Samsonsdatter samtykke til Poul Madssøn og hans hustru Else Eriksdatter, sin odels-jordpart i gården Lande, og mottar til vederlag en av hans jordparter i gården Skarvetun i Ølve sogn. Sorenskriver Jacob Jenssøn, Johannes Tordssøn på Omvik og Erik på Skåle blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, merker etter 5 segl som alle mangler. Ifølge senere påskrift ble brevet lest på Omvik tingstue…(?) november 1630. Gave fra pastor P. Hertzberg. Se også dokumentet (diplom) av 27. april 1629. Dokid: UBB Diplom

1630, 5. mars. Ulvik (Hordaland)

Jens Thommessøn kunngjør på vegne av kongen og fogd Jørgen Brockenhus i Hardanger, at fordi Torkild Jacobssøn på Mykletun i Eidfjord var kommet i leiermål med sitt søskenbarn Magdalena Jacobsdatter og var rømt sammen med henne, og derfor var dømt til døden hvis de ble grepet, at han har overlatt Torkilds konfikserte gods og jordparter i Mykeltun og ødejorden Moen til de neste odelsmenn, Askild Osa og hans brorsønn Knut, for 36 riksdaler. Fire lagrettemenn i Ulvik skipreide blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, merker og rester av seglremmer etter 5 segl som alle mangler. Dokid:

UBB Diplom

1630, 12. juni. Store Linge (Strandebarm, Hordaland)

Lasse Sivertssøn på Tveit i Strandebarm og Jacob Tormodssøn på Drage (i Jondal) kunngjør et innbyrdes makeskifte (av arvegods etter Birgitt Sivertsdatter). Lasse overlater til Jacob sin odelspart i Drage og mottar til vederlag hans odelspart i Røyrvik pluss en part i Sauegrunnen som han kjøpte for to riksdaler. Fem menn blir anmodet om å besegle brevet. Pergament. Brevet er sammenheftet og ligger sammen med brev av 24. mars 1623: se under denne dato, rester av 4 segl, 8 mangler. Dokid: UBB Diplom

1630, 25. august. Bergen

Avskrift av skjøte

. Jacob Anderssøn, prest i Lindås prestegjeld, kunngjør, at han med sin hustru Kristine Pedersdatters tilskyndelse og samtykke har solgt til Peder Gjeblessøn, sogneprest i Innvik prestegjeld og prost i Nordfjord, og hans Maren Jensdatter, en tredjepart av deres gård Engevik i Stord prestegjeld i Sunnhordaland, som hans hustru hadde arvet etter sine foreldre. Peder Brock, sogneprest i Os prestegjeld i Sunnhordaland, og Henrik Eckoff i Bergen blir anmodet om å besegle brevet. Avskrift ca. 1920 ved Jacob Aaland, Bergen. Originalen skrevet på pergament med 4 seglremmer utan segl, tilhørte på den tid bankkasserer A.H. Faleide, Innvik i Nordfjord. Dokid: UBB Diplom

1630, 12. oktober. Bergen

Borgermestere og rådmenn i Bergen har utleiet og overdradd til møller Hans Meus og hans hustru Margrete Hansdatter, en av byens grunner ved Duedalselven (Muleelven) som tidligere var kirkegods. Den årlige grunnleie er 3 riksort. Pergament, bygselet henger ved i kapsel. En fri avskrift fra 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omr. 1920 er vedlagt. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 1. Dokid: UBB Diplom

1631, 25. februar. Klosteret (Bergen)

Viking Huus skriver privat brev til sin far Gunder Kjetilssøn Huus (i Kinsarvik) hvor han blant annet gjør opp regnskapsutlegg med ham, han lover å sende det avtalte kvantum korn og uttaler at det er på høy tid at han får den båten han har blitt lovet. Til slutt spør han om det er råd å få noe vilt, enten århøner, harer, ryper eller fjærhøns. Brevet er skrevet på papir, avskrift vedlagt. Ifølge en notis på avskriften ble Viking (Vittikind) Huus, (1611-1668), senere rådmann i Christiania. Se også, Norsk Historisk Tidsskrift, 2. rekk. V, s. 41-43 og 46, og Aam. K. Bu: ”Kinsarvik”. Dokid:

UBB Diplom

1631, 9. mars. Bergen

Jens Jenssønn Schive, rådmann i Bergen og fullmektig for Eske Bilders arvingers gods og grunner Nordenfjelds, kunngjør, at han på deres vegne har utleiet til Henrik Been og hans hustru Anne Albridsdatter et grunnstykke, som tidligere hadde kjøpt av Jørgen Fuordmand. Den årlige grunnleien er en riksort. Pergament, seglet i trekapsel henger ved. Senere påskrift: Henhørende til Huset i 21de Rode N. 23. Frands Beyer. Gave fra boktrykker Beyer. Dokumentet er registrert i, Nicolaysen: Norske Magasin, b.2, s. 320. Avskridft vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1631, 24. mars. Urheim (Kinsarvik, Hordaland)

Endre Sivordssøn på Huse i Kinsarvik kunngjør, at han med sin hustru Berit Sivorsdatters samtykke har solgt til hennes bror, Østen Sivordssøn på Urheim, hennes odelspart i Årtun i Folkedal i Granvin for 6 riksdaler og skjøtningsøre. Hans på Lutre, Mikkel på Hause og Helle på Øvre (?) besegler brevet. Pergament, alle 3 segl mangler men seglremmene henger ved. Ifølge senere påskrifter er skjøtet lest i retten på Utne 7. april 1635, på Svarteit 23. april 1674, og på Urheim 6. mars 1675. Gave fra sogneprest Røtting. Dokid: UBB Diplom

1631, 16. april. Bergen

Maurits Bostede, ombudsmann over Munkeliv Klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, kunngjør at han på vegne av ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som er forlent med Munkeliv Klosters gods og grunner, har utleiet til snekker Baldzer Fasters i Bergen og hans hustru Magrete Knutsdatter, en av klosterets grunner som ligger på St. Hansvolden. Den årlige grunnleien er to riksort. Pergament, rester av seglet i trekapsel henger ved. Baldtzer Fasters (f. ved Glückstad) fikk sitt borgerskap i Bergen 28. januar 1635. (Notat ved A.M. Wiesener) Dokid: UBB Diplom

1631, 19. april.

Forlik Kårestad

. Dokid:

UBB Diplom

1631, 5. august. Bergen

Supplikasjon til kongen fra Peder Anderssøn på Ytre-Eide, Stryn i Innvik prestegjeld angående en jordpart hans farfar hadde gitt som gave til sin frilledatter med sin sønns samtykke, og som nå hennes datter har overtatt. Han spør kongen om hun ikke således fortrenger han den fattige mann som er sønnesønn, og om gaven fremdeles bør stå ved makt. Papir, ingen spor etter segl. Ifølge påskrift på Bergenhus 22. august 1631 av kongens kommisærer ble supplikasjonen henvist til å prosederes på hjemmetinget. Dokid: UBB Diplom

1631, 17. oktober. Kjøbenhavn

Brev fra gullsmedene i Kjøbenhavn til oldermenn og menige mestere i gullsmedlauget i Bergen. Bergengullsmedene har nemlig skrevet til dem om en ikke navngitt svenn, som ikke har arbeidet noen tid i håndverket i byen, men som likevel vil gjøre mesterstykke og komme inn i lauget. Da bergenserne er i tvil om hvordan de skal forstå to artikler i deres laugsskrå, underetter kjøbenhavnerne dem om hvordan de forholder seg til dem som vil gjøre mesterstykke, både når den det gjelder er utlært på stedet og når det gjelder en farende svenn som ingen kjenner. Papir. Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Dokid: UBB Diplom

1631, 24. november. Bergenhus

Jens Juell til Lindberg, befalingsmann over Bergenhus len, kunngjør, at han på Kong Christian IV`s vegne foretok et makeskifte med Johan Johanssøn, sogneprest i Manger i Nordhordaland. Hr. Johan får etter egen begjæring jorden Mangersneset som tilhører kirken, og kirken mottar til vederlag jorden Indre-Morken som tilhører prestebolet, og som Jens Juell etter besiktigelse fant var like god som Mangersneset. Vidisse på pergament, datert Kjøbenhavn, 29. desember 1632: Se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1632, 15. mars. Røynestrand (Granvin, Hordaland)

Jens Thommessøn, fogd over Hardanger len, stevner, på vegne av Jørgen Brockenhus, Gjermund Mansåker til å møte Grim Håheim på vårtinget i Ulvik som holdes på Vambheim førstkommende 10. april. Grunnen er at Grim mener Gjermund volder ham urett i forbindelse med noe odelsgods i Håheim, som Grim selv mener med rette tilkommer ham. Papir, 1 segl påtrykt. Dokid: UBB Diplom

1632, 13. april. Ullensvang (Hordaland)

Beretning om ættleget til Kristine og Guri Einarsdøtre som var gift med Bård på Håre og Jacob Jøsnedal. Papir. På baksiden: Dokumentet er tinglest på Ullesvang skipredes vårting 13. april 1632. Det oppregnes også hvor meget Jacob Jøsendal eier i Skare, Jøsendal og Berge. Avskrift vedlagt Dokid:

UBB Diplom

1632, 27. juli. Bergen

Kopi

. Borgermestere og rådmenn i Bergen utleier til Peder Pedersen Kempe i Stavanger en av byens grunner ved Nøstet som tidligere tilhørte kirken. Grunnleien er en riksort. Xeroxkopi i to eksemplarer av original på pergament tilhørende (1970) Thomas Hagerup Olsen, 5400 Stord. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1632, 3. oktober. Bergheim (Breim, Sogn og Fjordane)

Sjur Omundssøn på Bergheim på Breim i Gjemmestad skipreide, Simon Omundsssøn på Indrehus i Gulen (Bremanger herred) i Sunnfjord, Rasmus og Erik Omundsssønner på Egge, og Jacob Sjurssøn på Berge og Rasmus Jenssøn på Hjelle i Opstryn, på deres hustruers vegne, kunngjør at de har solgt til sin bror Lasse Omundssøn på Bødalen i Loen deres jordgods i Bødalen, som de har arvet etter sine foreldre. Det regnes opp hva hver får for sitt jordgods. Tingskriver Maurits Jenssøn, lensmann Laurits på Re og tre lagrettemenn i Breim blir anmodet om å besegle brevet. Pergament. Alle 6 segl mangler, men 4 seglremmer henger ved. Ifølge (leselig) påskrift ble skjøtet tinglest på Olden tingstue 13. mai 1633. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1632, 24. oktober. Ullensvang (Hordaland)

Åmund Bjortvedt, Iver Djønne, Olluff Mykletun, Gjermund Nesheim, (Asgud Legreid?), og Sven Bolstad, kunngjør at de har solgt til Bård på Håre i Røldal en anpart av deres brorpart i gårdene Skare, Tveit og Jøsnedal i Odda sogn for 15 riksdaler pluss skjøtningsøre. Fire lagrettemenn i Ullensvang skipreide blir anmodet om å besegle brevet. Perament. Alle 4 segl mangler, men en tom trekapsel henger ved. Ifølge en (nesten uleselig) påskrift er skjøtet tinglest 28. sept. 1671 på…(?) Dokid: UBB Diplom

1632, 7. november. Vindal (Granvin, Hordaland)

Brynhild Knutsdatter og Herborg Oluffsdatter på Voss, enker etter Annfinn Bårdssøn på Nyre og Gullik Finnssøn på Istad, kunngjør at de hver har solgt til Aslak Olssøn på Vindal i Granvin i Hardanger sine odelsparter i samme Vindal, i betaling for jordgodset fikk Brynhild 8 riksdaler og Herborg 4 riksdaler. Fire lagrettemenn i Granvin blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, alle 4 sgl henger ved i trekapsel. Ifølge senere påskrift ble skjøtet fremlagt i retten på gården Vindal 5. febr.(?) 1765. Dokid:

UBB Diplom

1632, 19. november. Kjøbenhavn

Kopi av kongebrev

. Christian IV skriver i et brev til håndverkere i Bergen, som har klaget til kongen over de skatter de blir pålagt for sine svenner og læregutter, at ettersom svennene og læreguttene jo vandrer fra sted til sted, skal mesterene forskånes for alle slike skatter. Kopien er skrevet på papir. Ifølge senere påskrift er kongebrevet levert av M: Jurgen til junker Jens Jull 14. desember 1632. Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Dokid: UBB Diplom

1632, 29. desember. Kjøbenhavn

Kong Christian IV stadfester det makeskifte Jens Juell til Lindberg, befalingsmann over Bergenhus len, gjorde på kongens vegne på Bergenhus 24. november 1631. Johan Johanssøn, sogneprest til Manger prestegjeld i Nordhordaland, fikk etter egen begjæring jorden Mangersnes som tilhører kirken, og til vederlag mottok kirken jorden Indre-Morken som tilhørte prestebolet, og som Jens Juell etter besiktigelse fant var like god som Magersnes. Pergament. Seglet er klippet bort, Christian IV`s egen underskrift. Ifølge senere påskrift er kongebrevet forkynt på Radøy skipredes tingstue 9. oktober 1634. Gave fra sogneprest Wolff. Hans avskrift fra det nittende århundre er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

Ca. 1633. Bergen

Taksering av grunnleien for "die fünf öde Gründe"

. Etter avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre, ved sekretær C.W. Hoeltich. Avskrevet sammen med to grunnbrev av 18. oktober 1486 og 28. oktober 1562 (se disse datoer), samt Erik Rosenkrantz`grunnbrev av 21. juni 1562; alt innlagt under sistnevnte dato. Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 57. Dokid: UBB Diplom

1633, 15. mars. Ytre-Kvalvik (Kinsarvik, Hordaland)

Sven og Simon Toressønner og deres søster Marit Brynhildsdatter, som bor på Kollenes i Granvin, kunngjør at de har solgt til sin farbror Olluff Brynhildssøn på Kvalvik, alt gods i gårdene Mansåker i Odda, Lote i Kinsarvik og Nedre-Trå i Jondal som de arvet etter sin godfar Brynhild Kvalvik. Tre lagrettemenn i Kinsarvik blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, merker etter 3 segl som alle mangler. Gave fra sogneprest Røtting. Dokid:

UBB Diplom

1633, 29. august. Bergen

Jonas Pederssøn, sogneprest til Korskirken, kunngjør at han har utleiet til Jens Jenssøn Vendelbo og hans hustru Lisbeth Jonsdatter en av de grunner som kongen har tillagt sogneprestembedet. Grunnen ligger på Stranden nedenfor husene og grunnen til Claus Jacobssøn. Den årlige grunnleien er 2 ½ riksdaler og 10 stykker. Pergament, seglet henger ved i trekapsel. Ifølge senere påskrifter har dokumentet vært fremlagt i retten på Bergen rådstue 4. okt. 1703. Dokid: UBB Diplom

1633, 18. desember. Bergen

Truls Lauritssøn, sogneprest til Domkirken, utleier en grunn i Hollenderstredet til Jørgen (?) Willomssøn. Grunnleien skal betales. Pergament (?), seglene mangler. Ifølge den eldre diplomkatalogen har dokumentet vært forsvunnet i lengre tid. Dokid: UBB Diplom

1634.

Delingsforretning på Sellevold Ålendfit skipreide

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1634, 12. februar. Bergen

Anne Jensdatter, enke etter Jens Knudssøn, kunngjør at hun har solgt til Bernt Jostssøn og hans hustru Trine Jacobsdatter en hageplass med hus som ligger her i Bergen oppe i Kort Piilsmuget. En årlig grunnleie betales. Da Anne Jensdatter ikke selv kan skrive, har hennes to døtre Karen og Lisabeth Jensdøtre underskrevet brevet. Det blir også på anmodning beseglet av Wilcken Tormodssøn og Ananias Absolonssøn, borgermester og byskriver i Bergen. Perament, 3 segl i trekapsel henger ved. Ifølge senere påskrift av 19. mars 1635 er skjøtet bevilget innført i byens skjøtebok. Dokid: UBB Diplom

1634, 15. februar.

Skjøte på Røssland

. Dokid: UBB Diplom

1634, 13. april. Åsprång (Stngvik, Møre og Romsdal)

Arne Toressøn på Sponås i Halse tinglag (Tingvoll Herred) på Nordmøre kunngjør, at han har solgt til sin frende Mikkel på Åsprang, 17 merker i jordgods i samme Åsprång som han hadde arvet sammen med sine søsken. I betaling mottok han 100 riksdaler. Fem lagrettemenn fra… (?) tinglag ble anmodet om å besegle brevet. Pergament. Alle 6 segl mangler, men 5 seglremmer henger ved. Ifølge senere påskrift av 13. april 1657 har skjøtet vært fremlagt på Sjølbørskår. (Skriften er her nesten utvisket, så det er vanskelig å finne ut i hvilken forbindelse dokumentet har vært fremlagt.) Avskrift vedlagt.

UBB Diplom

1634, 12. mai. Bergenhus

Nils Bild til Ravnholt, høvedsmann på Bergenhus, kunngjør, at han på kongens vegne har utleiet til Tomes Rikordssøn og hans hustru Diigun Kuls, en av kongens grunner som ligger lengst ute på Stranden tvert i fra Erkebispegården. Den årlige grunnleie er 5 ½ mark og 6 danske skilling. Pergament. Seglet er løsnet fra seglremmen, men er vedlagt dokumentet. Dokid: UBB Diplom

1634, 7. august. Bergen

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkeliv klosters og St. Hanskirkens gods og grunner, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til Henrik Warnick og hans hustru Eline Hågensdatter en av St. Hanskirkens grunner som ligger på St. Hansvollen. Den årlige grunnleien er 1 ort. Pergament, seglet henger ved i trekapsel. Dokid: UBB Diplom

1634, 15. august. Bergen

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkeliv klosters og St. Hanskirkens gods og grunner, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til David Lucassøn og hans hustru Anne Johansdatter en av St. Hanskirkens grunner som ligger på St. Hansvollen. Den årlige grunnleien er en halv ort. Pergament, seglet vedhenger i trekapsel. Gave fra Magne Munddal 1836. Dokid: UBB Diplom

1634, 2. oktober. Bergen

Maren Johansdatter, enke etter rådmann Sven Hanssøn i Stavanger, kunngjør at hun på ny har solgt til Trine Arentsdatter, enke etter Carsten Brockers, deres grunn og eiendom i Bergen, som hennes mann 27. januar 1624 solgte til Carsten Brockers, men som det ennå ikke har foreligget noe fullstendig skjøte på. Borgermester Poul Knudssøn i Stavanger og Junge Schrøder i Bergen blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, alle 3 segl i trekapsel henger ved. Dokid: UBB Diplom

1634, 4. oktober. Granvin (Hordaland)

En lagrettemann i Øystese skipreide og fem lagrettemenn i Granvin skipreide kunngjør, at da det ble holdt skifte etter Knut Halsteinssøn på Varberg i Eidfjord mellom Peder Siverssøn på Frøsvik, på hans hustru Torbjør Torbjørnsdatters vegne, og hennes medarvinger, så ble Peder på vegne av sin hustru tildelt en laup smør i gården Velken med underliggende seter ved navn Helleseter i Granvin. Pergament. 4 segl i trekapsel henger ved, 2 mangler. Avskrift i to eksemplarer er vedlagt, testert av R. Samdal, dat. Bergen, 24.10.1955. Dokid:

UBB Diplom

1634, 7. oktober. Ulvik (Hordaland)

Siver Kjetilssøn på Bu, lagrettemann i Kinsarvik skipreide, og Laurits Knutssøn på Opdal i Ullensvang sogn, kunngjør et innbyrdes odelsmakeskifte. Siver overlot til Laurits sin odelespart i Sekse i Korstunet i Ullensvang sogn og mottok til vederlag hans odelspart i Håheim i Ulvik skipreide. Seks lagrettemenn i Ulvik skipreide blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, merker etter 7 segl som alle mangler. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1634, 11. oktober. Ullensvang (Hordaland)

Samson Johanssøn på Josnes i Kvinnherrad kunngjør, at han har solgt til Asbjørn Jacobssøn på Tveisme i Kinsarvik skipreide sin rette odelspart i gården Helland i Ullensvang sogn for 7 riksdaler og en riksdaler i skjøtningsøre. Fire (?) lagrettemenn i Kinsarvik skipreide blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, merker etter 5 segl som alle mangler. Ifølge senere påskrift ble skjøtet lest på Lyseklosters ledningstid på Ringøy 8. oktober 1636? Gave fra Ove Holm. Dokid: UBB Diplom

1634, 14. oktober. Ullensvang (Hordaland)

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner Nordenfjells, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til Jacob Brandt og hans hustru Svanke Arentsdatter en av klosterets grunner som ligger ute på Stranden, mellom baker Casper Gevertssøns grunn på den nordre og Peder Kiempes grunn på den søndre side. Den årlige grunnleien er en halv riksdaler. Pergament, seglet i trekapsel henger ved. Ifølge senere påskrift er brevet lest i retten 10. aug. 1637, 16. juli 1696 og 14. juni 1750. 4. febr. 1702 bevoste Michel Pederesen ved fremlagte grunnbrev og skjøte at han hadde kjøpt denne grunnen da hans nann er innført i grunneboken. Dokid: UBB Diplom

1634, 14. oktober. Bergen

Jens Ibssøn, fullmektig for ridde og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til Junge Jahn Schrøder i Bergen og hans hustru Maren Ibsdatter en av klosterets grunner som ligger nede på Stranden nedenfor Trine Arentsdatters hus og grunn. Den årlige grunnleien er to riksort. Pergament, seglet i trekapsel henger ved. Avskrift vedlagt. Dokid.

UBB Diplom

1634, 14. oktober. Bergen

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til Trine Arentsdatter en av klosterets grunner som ligger ute på Stranden mellom Junge Jahn Schrøders hus på den nordre side og Henrik Luchessøns hus på den søndre side. Den årlige grunnleie er 3 riksort. Pergament, seglet i trekapsel henger ved. Dokid: UBB Diplom

1634, 14. oktober. Ullensvang (Hordaland)

Johannes Andersssøn på Kvestad, lagrettemann i Ullensvang skipreide, og Knut Olssøn på Freim, kunngjør et innbyrdes makeskifte. Johannes overlot til Knut sin odelspart i Freim og mottok til vederlag hans odelspart i Fjære i Skånevik skipreide. Pergament. Alle segl mangler, men 4 seglremmer og 3 tommer trekapsel henger ved. Ifølge senere påskrift ble brevet på vårtinget på Digranes 18. april 1672. Xerox-kopi av Gabriel Gustavsons avskrift er vedlagt; jfr. brev av 1. mai 1636. Dokid: UBB Diplom

1634, 3. november. Skjelnes, Varaldsøy (Strandebarm, Hordaland)

Halgeir Samsonssøn på Meland (?) i Ullensvang sogn, Aksel Samsonssøn på Meland i Skjold skipreide i Ryfylke, Torgeir Siverssøn på Lille Fosse, på vegne av sin hustru Dorthe Samsonsdatter, samt Christen Fillipssøn på Stusvik i Onarheim sogn i Sunnhordaland, kunngjør at de har solgt til søsteren og fasteren Madalene Samsonsdatter på Nes i Varaldsøy sogn, sine odelsparter i gården Øvre Spilde i Granvin sogn. De får hver 60 riksdaler pluss 3 riksdaler i skjøtningsøre. Lensmann og fem edsvorne menn i Strandebarm skipreide blir anmodet om å besegle brevet. Pergament. Alle 6 segl mangler, men 4 seglremmer henger ved. Ifølge senere påskrift ble skjøtet tinglest på Granvin vårting på Eide 8. mars 1637. Gave fra ukjent kjelde 1954. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1634, 7. november. Skarvetun (Kvinnherad, Hordaland)

Karen Johansdatter, enke etter Thomas Siverssøn på Søreid i Opdal skipreide på Tysnes, kunngjør at hun har solgt til Jon Jonssøn på Skarvetun i Ølve kirkesogn og hans hustru Borghild Henriksdatter, sin odelspart i nevnte gård Skarvetun for 40 riksdaler. Hun hadde først tilbudt sine barn odelsparten, men da de ikke ville kjøpe den måtte hun på grunn av nød selge den til andre som ville gi henne penger for den. To edsvorne menn i Kvinnherrad skipreide blir anmodet om å besegle brevet. Pergament. Alle 3 segl mangler, men seglremmene henger ved. Gave fra professor P. Hertzberg. Dokid:

UBB Diplom

1634, 23. desember. Bergenhus

Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og høvedsmann på Bergenhus, kunngjør at han på kongens vegne har godkjent at enken Trine Hansdatter med samtykke av sin lagverge Gerbrandt Janssøn Smit har solgt til Engelbertt Boldeuin og hans hustru Aal Josephsdatter sine hus med rett til underliggende grunn og eiendom som ligger på Hollenderstredet her i Bergen. I årlig grunnavgift skal Engelbertt betale en halv riksdaler. Pergament, seglet henger ved i trekapsel. Dokid: UBB Diplom

1635, uten dato. Bergen

Register over de brev og dokumenter som tilhører Korskirken i Bergen og som ennå (i 1635) fantes. Dokid: UBB Diplom

1635, uten dag. Ullensvang (Hordaland)

Havor Tollefsøn på Brattespe i Ullensvang kunngjør at han har solgt til Siver Jarandsøn på Skjeldås og Gunder Østensøn på Skjeldvik sin odelspart i Tveite i Røldal. Siver hadde kjøpt en brorpart og Gunder en søsterpart. Tre lagrettemenn i Ullensvang besegler brevet. "A(ctum Ull)ingsvang, den ..." (dato mangler). Påskrift på baksiden: «Siffer Jarandssøn Skieldass ock Gunder Østenssøn Skieldveig deris kiøbebreff paa Tuettene i Røldal, Anno 1635». Jfr. brev av 1635, 12. okt. Pergament. 1 segl i trekapsel henger ved, 2 mangler. Dokid: UBB Diplom

1635, 22. januar. Bergen

Arnt Nagel i Bergen, formynder for svogeren Cornelius de Lange og søsteren Clara Berntsdatter samt deres umyndige barn, kunngjør at han med svogeren og Laurits Søffrenssøn, søsterens nåværende mann, sitt samtykke har solgt til slakter Jeremias Willomssøn og hans hustru Anne Pedersdatter, en steinkjeller med underliggende grunn ved Torget i Bergen, som arvelig var tilfalt søsteren og hennes barn. Formynderen, svogeren, søsterens nålevende mann og to av byens borgere besegler brevet. Pergament, alle 5 segl henger ved. Ifølge senere påskrift av 21. februar samme år ble skjøtet tillatt innført i byens skjøtebok. Dokid: UBB Diplom

1635, 28. februar. Bergen

Jan van der Hagen i Bergen kunngjør, at han med sin hustru Maren Davidsdatters samtykke har solgt til baker Jan Møller og hans hustru Birgitte Salomonsdatter en bebygget grunn som ligger på Hollenderstredet i Korskirken sogn, mellom kopperslager David Thilssøns hus og smuget som fører ned til sjøen. En årlig grunnleie skal betales. Brevet blir også beseglet av Morten Søett og Abraham Harmandsssøn. Pergament. 2 segl henger ved, 1 mangler. Ifølge en noe uleselig påskrift ble skjøtet 3. mars samme år tillatt innført i byens skjøtebok. Dokid:

UBB Diplom

1635, 20. september. Kjærland (Kvinnherad, Hordaland)

Hallver Oloffsøn på Myklebust i Uskedal i Kvinnherrad skipreide pansetter sin odelspart i gården Valland i Vikøy prestegjeld til Laurits Sambonsen på Kjærland i Uskedal for et lån på 20 riksdaler. Christen Busch, sorenskriver i Sunnhordaland, og Christoffer Myklebust har på anmodning forseglet pantebrevet. Papir, seglene revet bort. Påskrifter 1637, 1641, 1653 og 1644 om ytterligere lån av riksdaler. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1635, 1. oktober. Bergen

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, kunngjør at hans på vegne har solgt til Severin Olssøn og hans hustru Margrete Jansdatter en av St. Hans kirkes grunner som ligger inne ved rådhuset mellom Sl. Jost Wellinghs hus på den vestre og Jakob Tetens steinkjeller på den østre side. Den årlige grunnleien er en halv riksdaler. Pergament, seglet henger ved. Dokid: UBB Diplom

1635, 12. oktober. Ullensvang (Hordaland)

Åmund Jarandsssøn på Espen og Siver Jarandssøn på Skjeldås i Ullensvang skipreide inngår et odelsmakeskifte. Åmund overlater til Siver sin odelspart i Tveite i Røldal og får til vederlag hans odelspart i Isberg i Ullensvang skipreide. Likeså selger Henrik Jonssøn på Isberg og Hans Olssøn på Frøynes til Siver Jarandsssøn og Gunder Østenssøn på Skjeldviken en odelspart i samme Tveite. Henrik får i betaling av Siver 7 riksdaler og en geit i skjøtningsøre og Hans får av Gunder 7 riksdaler med skjøtningsøre. Pergament, seglet henger ved. Dokid: UBB Diplom

1635, 7. november. Bergen

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han bestemmer da Willom Berentssøn klager over sin nabo Laurits Hanssøn, at Laurits ikke kan hindre ham fra å ha fri adgang til sjøen, og ikke kan gjøre innsigelse mot at Willom innhegner en ødeplass da denne har fulgt med hovedgrunnen som han leier. Han må dog betale et tillegg i grunnleien på en riksort for å gjøre dette. Pergament, seglet mangler. Ifølge senere påskrift er brevet tilnglest 17. mai 1967, og…? Dokid:

UBB Diplom

1636, 30. januar

Kopperslager David Thilssøn i Bergen kunngjør, at han med sin hustru Adelus Henriksdatters samtykke har solgt til skipper Erik Lauritssøn og hans hustru Birgitte Andersdatter sine hus med grunn som ligger ved Smørsalmeningen, mellom husene og eiendommene til rådmann Ove Vogenssøn og smed Mikkel Grott. Den sedvanlige årlige grunnleie skal betales. Rådmann Ove Vogenssøn og Hans Pederssøn blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, alle 4 segl mangler. Dokid: UBB Diplom

1636, 6. februar. Bergen

Rasmus Lauritssøn, rådmann i Bergen, har med sin hustru Anne Søffrensdatters samtykke solgt til rådmann Peder Pederssøn og hans hustru Karen Hansdatter en grunn ved Rosenkrantzalmenningen. Wilken Tormodssøn og Poul Iverssøn, borgermestere i Bergen, har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament, 3 segl henger ved. Skjøtet vedrører Østre Murlamenning 14: se ogsåandre brev om samme sak, dat. 5/3-1675, 10/9, 5/11-1733, 1/8-1737, 2/1-1738, 19/12-1744, 24/2-1759, 15/7-1760, 11/6, 17/6-1784, 20/9-1787, 11/6-1791, 5/5-1794 og 19/12-1895. Dokid: UBB Diplom

1636, 11. februar. Alversund (Hordaland)

Siver Eleffssøn på Midgård og Oluff Bessessøn på Fiskeseter i Ålendfit skipreide, kunngjør at de har solgt til rådmann Christen Søffrensen i Bergen og hans hustru Anna Abelsdatter deres odelsjord ved navn Remme i Hammer prestegjeld i overnevnte skipreide. Fogd Peder Jenssøn og sorenskriver Jens Mikkelssøn i Nordhordaland samt to lagrettemenn blir anmodet om å besegle brevet. Pergament. 2 segl henger ved, 5 mangler. Dokid: UBB Diplom

1636, 1. mars. Hovinsholv (Nes, Hedemark)

Kopi av skjøte

. Margrete Brockenhus til Hovinsholm kunngjør, at hun med samtykke av sin svoger Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og lensherre over Bergenhus len, har solgt til Søffren Christofferssøn i Bergen sin gård Østrebø i Eikefjorden, Lavik skipreide i Eivindvik prestegjeld. Kopien er datert Hauland høstting, 14. november 1655. den er bevitnet av fogd Iver Anderssøn og sorenskriver Christen Jenssøn i Ytre Sogn samt tre lagrettemenn i Eivindvik prestegjeld. Kopien er skrevet på pergament og har opprinnelig har 6 segl, 4 segl, 2 seglremmer og 1 tom trekapsel hengene ved. Skjøtet er tinglest 11. okt. 1636, 15. nov. 1655, 3. nov. 1662 og 19. okt. 1671. Gave fra sogneprest Norman. Dokid:

UBB Diplom

1636, 16. mars.

Avskrift

. Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og høvedsmann på Bergenhus, og Ludvig Hanssøn Munthe, superintendent i Bergen, kunngjør at på grunn av sognepresten til Jostedal sogn, Herr Otto Ravns, og menighetens klage over kallets usle inntekter har kongen tillagt kallet Gaupne anneks som hittil har ligget under Luster prestegjeld. Sognepresten skal for ettertiden bli i Gaupne, som nå har blitt hovedsognet, og skal preke i Jostedal hver tredje søndag. 2 avskrifter, skrevet på papir. Begge stammer antagelig fra omring 1800-tallet. Avskriften er en gave fra Holck. Dokid: UBB Diplom

1636, 17. mars. Nørholm (Øster Horne, Danmark)

Gjødde Pederssøn på Kaupanger i Sogn kunngjør, at han med sin hustru Kirsten Pedersdatters samtykke har solgt til Iver Vind til Nørholm, kongens øverste sekretær og befalingsmann over Lister len, gården Kaupanger med underliggende gårder og odelsjorder som oppregnes med deres skyldsetning. Han har mottatt full betaling. Jørgen Krag til Endrupholm og Oluff Brockenhuus, kongelig sekretær, blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, alle 3 segl henger ved. Ifølge senere påskrifter er skjøtet tinglest 30. mars, 12. august og 18. august samme år. Gave fra Holck. Vedlegg: Håndskrevet notat fra ca. 1830. Dokid: UBB Diplom

1636, 17. mars. Skåle (Kvinnherrad, Hordaland)

Laurits Hanssøn på Elsåker i Onarheim sogn på Tysnes kunngjør, at han med sin hustru Herborg Yttormsdatters samtykke har solgt til Bertel Lauritssøn på Hatteberg og hans hustru Anne Munch, sin odelsgård Elsåker med underliggende ødegård Indre-Tveit, som han hadde sett seg nødsaget til å pantsette. Han hadde først spurt sine søsken og medarvinger om de ville innløse odelgodset, som var en brorpart av arven etter hans foreldre, men hadde fått benektende svar. Han fikk full betaling av Bertel. Pergament. Alle 6 segl mangler, men 2 seglremmer og 3 tomme trekapsler henger ved. Dokid: UBB Diplom

1636, 1. mai. Øidven (Ulvik, Hordaland)

Gunder Gunderssøn på Sebø, på vegne av sin mor Rangve Pedersdatter, Anders Legreid og Siver Sekse, på vegne av sine hustruer, og Mikkel Pederssøn Ørdal kunngjør, at i et odelsarveskifte etter Peder Olssøn på Tveit i Simadal i Eidfjord arvet Nils Øidven, på vegne av sin hustru, odelsgods i gårdene Freim og Heng i Ullensvang skipreide. Nils hadde i tillegg kjøpt av Rangve en halv mark smør i gården Heng for en riksdaler. Pergament. Alle 5 segl mangler, men 4 seglremmer henger ved. Se også diplom av 8. juni 1636. Gabriel Gustavsons avskrift av dette brevet og brev av 14. okt. 1634 er vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1636, 28. mai. Bergen

Borgermestere og rådmenn i Bergen kunngjør, at de har utleiet til Peder Christenssøn Bang og hans hustru Inger Rasmusdatter, en av byens grunner, som ligger utenfor Nykirken og som tidligere har tilhørt Munkeliv kloster. Peder Bang hadde kjøpt grunnen av Anders Lauritssøn, tidligere fogd i Luster. Grunnleien på en riksort og 5 danske skilling skal årlig betales til byens kemner. Pergament, Bergens bysegl henger ved. Ifølge senere påskrifter har brevet vært fremlagt retten 5. febr. 1770, 27. mars 1797 og 7. mars 1800. Dokid: UBB Diplom

1636, 8. juni (1. mai). Øidven (Ulvik, Hordaland)

Nils Ellingssøn Øidven, Siver Sekse og Anders Legeried, alle på vegne av sine hustruer, Mikkel Pederssøn Ørdal og Rangve Pedersdatter på Sebø kunngjør at i et odelskifte etter Peder Olssøn på Tveit i Simdal i Eidfjord arvet Mikkel odelsgods i gårdene Gjukastein (Dybesten) i Gule åtting og Øvre-Li i Kvitlar åtting på Voss. Pergament. Alle segl mangler, men 4 seglremmer henger ved. Se også diplom av 1. mai 1636. Gave fra Haakon Opedal. Dokid: UBB Diplom

1636, 2. august. Bergen

Da Elline Hågensdatter, enke etter Henrik Warvich, har klaget over at hennes nabo Johan Lampe har oppført en bygning for nær hennes eiendom, finner seks oppnevnte borgerer i Bergen ut etter granskning av skjøter og grunnbrev m.m., at enken tilkommer godt og vel en halv alen av naboens grunn, og de dømmer Johan Lampe til å rive ned det plankeverk han har satt opp inne på hennes grunn. Papir, merker etter 6 påtrykte segl. Envidisse av brevet er inntatt i diplom av 4. oktober samme år: se også under denne dato. Dokid. UBB Diplom

1636, 9. august. Bergen

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder Christian Friis til Kragerup, kunngjør, at han på hans vegne har utleiet til Jacob Tommessøn Kogell og hans hustru Marite Olsdatter en av Munkelivs klosters grunner som ligger i Kort Piilssmuget i Bergen. Den årlige grunnleie er en riksort. Pergament, seglet henger ved. Dokid: UBB Diplom

1636, 9. august. Bergen

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Karagerup, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til Willom Berendtssøn og hans hustru Bodil Hansdatter, en av Munkeliv klosters grunner som ligger ute på stranden nedenfor gaten. Den årlige grunnleien er en riksort. Pergament, seglet vedhenger i trekapsler. Gave fra adjunkt Lind. Dokid:

UBB Diplom

1636, 3. oktober. Bergen

Hans Olssøn Long kunngjør, at han med samtykke av sin hustru Susanne Haversdatter har solgt til baker Johan Møller med hustru Birgitte Salomonsdatter sin bebygget odelsgrunn som ligger i Korskirkens sogn i Bergen. Den ene halvpart av grunnen hadde hans hustrus mormor foræret ham, den andre halvpart hadde han kjøpt av Hans Pederssøn på Langenes, Øksnes i Vesterålen. Dirich Linchost og Henrik Aussborrick blir anmodet om å besegle skjøtet. Pergament, rester av remmer til 3 segl henger ved. Ifølge senere påskrift er skjøtet innført i Bergens skjøtebol i 16. mars 1637. Dokid: UBB Diplom

1636, 4. oktober. Ullensvang, Hordaland

Da Sakarias Anderssøn, borger i Bergen, har på vegne av enken Elline Hågensdatter tiltalt hennes nabo Johan Lampe for å ikke ville etterkomme en seks manns kjennelse av 2. august samme år, avsier borgermestre og rådmenn i Bergen en endelig dom, som pålegger Johan Lampe å rive ned det plankeverk han har satt opp inne på enkens grunn, og dessuten innestå for den skade og unødevndig trette han har påført henne på grunn av dette. Papir, 6 segl påtrykt. Diplomet inneholder en vidisse av dommen av 2. august 1636: se originalen under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1636, 13. oktober. Ullensvang (Hordaland)

Lagrettemenn i Ulvik og Ullensvang skipreider kunngjør, at de for noen år siden hadde påhørt (?) et forlik mellom brødrene Trond Lauritssøn, som dengang bodde på Kvitne, og Isak på Måge i Ullensvang skipreide. Trond hadde da solgt til Isak sine odelsparter i Måge og Kvitne for 15 riksdaler og i skjøtningsøre 2 ½ riksdaler. Pergament. Seglene mangler, men 2 seglremmer henger ved. Skriften utrydelig og halveis utvisket. Ifølge senere påskrift er brevet tilnglest i Ullensvang… (dato og årstall er utvisket). Se også etterfølgende diplom av samme dato. Dokid: UBB Diplom

1636, 13. oktober. Ullensvang (Hordaland)

Havor (?) Lauritssøn Folkdal, lagrettemann i Granvin skipreide, kunngjør at han har solgt til Isak Lauritssøn på Måge i Ullensvang skipreide sin rette odelspart i nevnte Måge for (...)? riksdaler, og i skjøtningsøre en riksort. Pergament. Seglene mangler, men 3 seglremmer henger ved. Skriften en del utvisket. Ifølge senere påskrift er brevet tinglest i Ullensvang… (dato og årstall er utvisket). Se også foregående diplom av samme dato. Dokid:

UBB Diplom

1636, 28. oktober. Bergenhus

Avskrift

. Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og lensherre på Bergenhus, har tillagt og samtykket, at Otto Rafn, sogneprest i Jostedal, skal ha 4 ½ tønner korn fra Vik, Luster, Lærdal og Leikanger prestegjelds kirketiende i hans tid som lensherre, de samme privilegier som hans forgjengere har tillagt sognepresten i Jostedal. Papirutskrift, attestert av Peter Rotenburg, frå ca. 1670 (?). På samme blad en resolusjon fra generalmajor Georg Reichwein, datert Bergen, 6. mars 1667: se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1637

Antegnelse vedkommende Sidsel Bruns begravelse og skifte etter henne

. Opptegnet av Axel Mouat til Børge. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1637, 2. februar. Fosnes (Stryn, Sogn og Fjordane)

Sorenskriver Iver Anderssøn i Nordfjord og seks lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør i nærvær av fogd Maurits Jenssøn et forhør og… i forbindelse med drapet på Tosten Oluffssøn Hjelle som påskeaften 1636 ble begått av Rasmus Jetmundssøn Folven. Da en dom av 2. mars 1638 ikke ble godkjent, ble retten satt på ny på Skoden tingstue 19. april 1639 og en ny dom ble avsagt. Denne siste dom har en etterskrift av rikskansler Jens Bjelke, datert Bergenhus 5. april 1640 (?), hvor saken blir henvist til lagtinget i Bergen. Papir, merker etter 12 segl. Diplomet er defekt, blant annet mangler det flere blad. Avskrift (1883) av Peder Fylling vedlagt. Dokumentet lå før 1911 i Ms samling, nr. 189 j. Avskriften lå før 1911 i Ms samling, nr. 217. Dokid: UBB Diplom

1637, 20. februar. Strandik (Hordaland)

Haldvor Oloffssøn på Orre i Hålandsdalen, på egne og tjenesepiken Marit Svendsdatters vegne, Engelbrett Svenssøn, Haldvor Jonssøn på Solbjør i Samnanger, Oluff Jonssøn på Kilen, på vegne av sin hustru Siri Askildsdatter, og Sven Toressøn på Mosvold kunngjør, at de har solgt til Johan Frantssøn på Vevatne på Tysnes sine odelsparter i odelsgården Skogseid. Pergament. Rester av 1 segl henger ved, av de 6 øvrige segl henger bare remmene ved. Ifølge senere påskrift er skjøtet lest for retten på Skogseid 7. mai 1640 og 4. mai 1641. Dokid:

UBB Diplom

1637, 16. juli. Gjerde (Voss, Hordaland)

Sorenskriver Christopher Pederssøn, lensmann Tosten Lauritssøn og fire lagrettemenn på Voss kunngjør på Gjerde i Borstrands åtting på Voss et odelsskifte etter Synneve Pedersdatter. Skifte gjaldt odelsgods i gårdene, Gjerde, Nedre Lemme i Vinjar åtting, Rekve i Dyrvedalen åtting og Staup ødegård på Løne i Borstrands åtting. Halbjør Alfsdatter fikk på sin fars vegne, Alf Olluffssøn, to spann smør i Gjerde og 3 merker smør i Staup. Pergament. Alle 6 segl mangler, men remmene henger ved. Gave fra kirketjener A. Kythe. Dokid: UBB Diplom

1637, 20. juni. Ænes (Kvinnherad, Hordaland)

Kåre og Johannes Christenssønner på Ænes i Mauranger, Helge på Mel i Kvinnherrad, på sin hustrus og hennes barns vegne, Tollek Torbeinssøn på Mehus, på sin hustrus vegne, og Anne Christensdatter på Ænes kunngjør, at de har solgt sine odelsparter i gården Stuland i Kvinnherrad til Laurits Christenssøn, som selv bor Stuland. Pergament. Alle 5 segl mangler, men remmene henger ved. Gave fra sogneprest P. Hertzberg. Dokid: UBB Diplom

1637, 8. september.

Skjøte på et halvt løp i Berrie i Østensø skipreide

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1637, 30. september. Bergen

Borgermestere og rådmenn kunngjør, at de har utleiet til Jakop Brandt og hans hustru Svancken Arentsdatter en av byens grunner som ligger på Øvregaten ovenfor Knappen. Grunnleien er en riksdaler. Pergament, Bergens bysegl i trekapsel henger ved. Ifølge senere påskrift er dokumentet anvist for Bergens bytingsrett 19. juni 1791. (Dokumentet vedrører antagelig et hus som omkring 1820-30 årene ble eiet av gullsmed Paul Schnabel Kahrs, og som senere ble revet og utlagt til gategrunn.) Gave 1921 fra fru overlege Sollied f. Kahrs. Dokid: UBB Diplom

1637, 13. oktober. Kvinnherrad (Hordaland)

Gunder Halvorssøn på Hjelemland i Kvinnherrad skipreide i Sunnhordaland kunngjør, at han har solgt sin part i odelsgården ved navn Myklebust, som ligger i Åmviken i Kvinnherrad, til Oluff Toressøn på nevnte gård Myklebust for 70 riksdaler. Fogd Christen Hanssøn, sorenskriver Christen Buch, Gunder Malmanger, Laurits Kjærland, Oluff Haugland og Peder Seim blir anmodet om å besegle brevet. Pergament, alle 6 segl henger ved. Gave fra sogneprest P. Hertzberg. Dokid:

UBB Diplom

1637, 25. oktober. Ådland (Stord, Hordaland)

Anne Christoffersdatter kunngjør, at fordi gården Sandvik i Omvikdalen i Kvinnherrad, som hennes foreldre hadde pansatt til Samson på Kjærland i Uskedalen, nå er så høyt pansatt til hans sønn Lars, så kan han uten påtale fra hennes side enten beholde gården eller selge den til andre. Papir. Major N.A. Dahls avskrift og en senere avskrift er vedlagt. Dokid. UBB Diplom

1637, 27. november. Bergen

Hans Hanssøn Heldt og Rasmus Erichssøn på sin hustru Sophie Hansdatters vegne, begge borgere i Bergen, kunngjør, at de har solgt til Reinert Knudssøn og hans hustru Trine Hansdatter en gategrunn på hjørnet av Kongensgate og Skredderstredet, som de hadde arvet etter sine foreldre. En årlig grunnleie skal betales. Morten Schøtt og Henrik Benne blir anmodet om å forsegle brevet. Pergament, alle segl (3) i kapsler henger ved. Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv. Dokid: UBB Diplom

1638, 3. mars. Tveisme (Kinsarvik, Hordaland)

Halvor Lauritssøn på Digranes i Ullensvang skipreide kunngjør, at han har solgt til Nils Åmundssøn på Urheim sin odelspart i samme Urheim for 18 riksdaler og 4 riksdaler i skjøtningsøre. Nils kunne nemlig ikke innløse sitt odelsgods i Hausnes i Granvin som Halvors svigerfar hadde kjøpt for lenge siden og makeskiftet med Digranes, lensmann Anders Tveisme og tre lagrettemenn i Kinsarvik skipreide ble anmodet om å forsegle brevet. Papir, merker etter 4 påtrykt segl. Ifølge senere påskrift er skjøtet tinglest på Svartveit 23. april 1674, og på Utheim 6. mars 1675. Dokid: UBB Diplom

1638, 13. mars. Strandebarm (Hordaland)

Holgjer på Meland i Ullensvang sogn, Fartein Samsonssøn på Store-Linge og Madelene Samsonsdatter på Nes i Strandebarm skipreide samt Aksel Samsonssøn på Meland i Skjold i Ryfylke og Torgeir Sjurssøn på Lille-Fosse kunngjør, at de har solgt til Nils Brynhildssøn på Nes halvparten av Øierhavns sagegrunn og fjerdeparten av dens skog på Varaldsøy for 27 riksdaler. Fartien Linge, Torgeir Fosse, Sjur Øierhavn, Torbein Oma, Lasse Tveit, Anders Havn, Laurits Haukås og Samson Skjelnes forsegler brevet. Pergament, 8 segl i kapsel henger ved. Ifølge senere påskrift er skjøtet tinglest på Skjelnes 9. okt. 1638, 25. mai1669, og på Øierhavn 26. juni 1690. Dokumentet har ifølge den eldre katalogen vært benyttet i Riksarkivet. Dokid:

UBB Diplom

1638, 28. mars. Ulvik (Hordaland)

Samson Bårdssøn på Torblå i Ulvik, Anbjør Bårdssøn på Vik i Eidfjord og Åmund Tostenssøn på Lægeried på sin hustru Gjertrud Bårdsdatters vegne, kunngjør at de har solgt til Oluff Haldorssøn på Bu i Kinsarvik deres odelsparter i samme Bu, som deres far, Bård Andurssøn på Lægereid, i sin tid hadde pansatt til Gjermund Haldorssøn på Bu for 7 riksdaler, en ku og en geit. Samtlige medsøsken har fått 4 riksdaler i skjøtninsgsøre. Pergament. Alle 6 segl mangler, men seglremmer henger ved. Ifølge senere påskrift er skjøtet tinglest på Kinsarvik 28. februar (?) 1656, og tinglest av iver Magnussøn 23. mars 1718. Gave fra sogneprest Røtting. Se også diplom av 1. april 1639. Dokid: UBB Diplom

1638, 17. mai. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Olluf Ollufdssøn på Gjøastein i Borstrand åtting på Voss kunngjør, at han har solgt til sin bror, Jørgen Olluffssøn på Hefte i Borstrand åtting, sitt odelsgods i samme Hefte. Han takker for god betaling. Lensmann Tosten Lauritssønn Finne, Jørgen Mosefinn, Knut Honve, Iver Li, Halle Ygre og Siver Dukstad har forseglet brevet. Pergament, alle 6 segl henger ved. Dokid: UBB Diplom

1639, 27. mars. Bergen

Peder Laugessøn Rafn, lagmann i Bergen, kunngjør at han med sin hustru Karen Hansdatters samtykke har solgt til Peder Knudssøn og hans hustru Anne Horkensdatter et hus med grunn, som ligger mellom Envold Ludts hus på den ene side og avdøde Peder Pederssøns hus på Markeveien nedenfor vektertårnet i Bergen på den andre. En årlig grunnleie skal betales. Jens Michelssøn, sorenskriver over Nordhordaland, og Jens Ibssøn, ombudsmann over Munkeliv klosters grunner, ble anmodet om å forsegle brevet. Papir, 3 segl påtrykt. Ifølge senere påskrift er skjøtet bevilget innført i byens skjøtebok 2. april samme år. Skjøtet, som vedrører Dønnerengen, har også vært fremlagt i retten i Bergen 8. desember 1812. Se også diplom av 28. mai 1641. Avskrift ved W.F.K. Christie i Ms 67 a/ 13. Dokid: UBB Diplom

1639, 1. april. Ulrik (Hordaland)

Peder Perssøn på Ullensvang, lagrettemann i Ullensvang skipreide, kunngjør, at han har solgt til Oluff Haldorssøn på gården Bu i Kinsarvik hans rette odelspart i samme Bu for 4 riksdaler og i skjøtningsøre en halv riksdaler. Tingskriver Jens Søffrenssøn samt tre lagrettemenn i Ulvik skipreide ble anmodet om å forsegle brevet. Pergament. Rester av 1 segl i trekapsel henger ved, de øvrige 4 mangler. Ifølge senere påskrift er skjøtet tinglest på Kinsarvik vårting 28. februar 1656. Se også diplom av 28. mars 1638. Avskrift vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1639, 10. mai. Luster (Kvinnherad, Hordaland)

Rikskansler og høvedsmann Jens Bjelke til Austrått inkaller Nils Opdal til å møte i retten på åstedet 28. mai førstkommende da admiral Erik Ottessøn til Vatne, skipshøvedsmann Axel Mowat til Hovland og Abraham på Tysnes krever et riktig skifte og deling mellom gårdene Håheim, Dalen og Borgen på den ene side og Opdal på den andre, så all tvil om grensene for fremtiden kan opphøre. Papir, merker etter 1 påtrykt segl. Ifølge senere påskrift er denne stevning lest for Nils Opdal 14. mai samme år. Dokumentet er også fremlagt i retten på åstedet 29. mai 1639. Gave fra sogneprest P.H. Hertz berg. Dokid: UBB Diplom

1639, 7. august. Indrebø (Hyllestad, Sogn og Fjordane)

Sorenskriver Jens Madssøn i Sogn, lensmann Henrik Asseim og fem lagrettemenn i Lavik skipreide takserer den skadde gården Indrebø har lidd sist vinter på grunn av elvebrudd forsaket av isgang, så store steiner har demmet opp de beste laksedyp, og av den grunn er fisket blitt betydelig forringet. De nedsetter Nils Indrebøs avgift til ombudsmann for Losnegards gods fra to tønner laks til en tønne. Papir, merker etter 7 segl. Dokid: UBB Diplom

1639, 3. oktober.

Åstedssak Årheim og Venes i Stryn

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1639, 4. oktober.

Skjøte på Røsseland i Husnes og Kopperen i Jondal

. Diplom: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1639, 21. oktober. Ullensvang (Hordaland)

Torgeir Olluffssøn, snekker i Sauda sogn, Osmund Bjørnssøn på Gryting og Torbjørn Omundssøn på Tofte i Rølsdal har solgt til Helge Toressøn på Hamre i Røldal deres odelsparter i nevnte gård Hamre. Torgeir mottok i betaling 12 riksdaler og 3 riksort. Osmund fikk 3 ½ riksdaler og Torbjørn fikk 3 riksdaler og en ort. Fire lagrettemenn i Røldal ble anmodet om å forsegle brevet. Pergament, av oppprinnelige 4 segl henger rester av 2 ved. Ifølge senere påskrift ble skjøtet tinglest for retten på Freim i Odda, og fremlagt i en odelsrett på Hamre henholdsvis 14. april 1673. Gave fra fogd Vidsten. Dokid:

UBB Diplom

1639, 4. november. Kjøbenhavn

Kong Christian IV kunngjør, at da Christoffer Pederssøn og Jurgen Nilssøn var blitt fradømt odelsgården Milde i Nordhordaland ved Bergen fordi de ikke hadde utlagt skatt og rettighet til ham og kronen i rett tid, så gir han nå etter begjæring av dem Sander Janssøn retten til å innløse Milde da de selv ikke har formue til å gjøre det. Innløsningssummen for hver laups leie er beregnet til 70 spesiedaler. Kongen har selv underskrevet brevet. Pergament, seglet mangler. Ifølge senere påskrift er brevet tinglest på Skjold skipsredes tingstue 13. jan. 1640 og 17. okt. 1645, og på Milde… (?) og 25. okt. 1650. Dokid: UBB Diplom

1640 til 1655.

Bygselister for Sunnfjord

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1640, 28. mars. Åkre i Strandvik (Hordaland)

Fire brødre: Størk Mogensen på Hafskor i Fusa, Anders, Morten, Oluf Mogenesen på Eikeland, og tre svogre: Asbjørn Michelsen på Hananger og hustru Berete Mogensdatter, Niels Nielsen på Ådland og hustru Signueve Mogensdatter, Oluf Siuffversen på Toft og hustru Karen Mogensdatter, selger og skjøter til sin "kiere Broder och Suoger" Knud Mogensen på Bjørndal i Hålandsdalen, deres "odels Anpart" i Hafskor. Brevet er utstedt på "Vortinget paa Ager i Stranduig schibred den 28 Martij Anno Ch: 1640". Det er underskrevet (med bumerker) av de syv selgerene, og beseglet av lensmannen og fem andre vitner. Pergament, 6 vel bevarte segl i trekapsler. Fotokopi av original tilhørende (1973) Knut Brinchmann-Hansen, 5797 Utne. Originalen mottatt 2003 som gave fra Ingrid Fischer med familie. Dokid: UBB Diplom

1640, 30. mars. Folven (Stryn, Sogn og Fjordane)

Lensmann Oluff Skoden og tre lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør et forlik mellom brødrene Markus og Rasmus Jertmundssønner om setebolet i Folven som de hadde arvet etter sine foreldre. Rasmus skulle beholde det odelsgods som broren hadde pansatt hos ham for 14 riksdaler og som han nå ville gjeninnløse, dessuten fikk han retten til gården Folven som Markus gjorde krav på. Papir, brevet er sannsynligvis et konsept da teksten har flere overstrykninger og tilføyelser. Det er også uten merker eller spor av segl. På diplomets bakside er det antagelig laget konsepter til brev av 1. og 15. april 1640: se også disse datoer i katalogen. Dokid:

UBB Diplom

1640, 1. april. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

Christen Pederssøn Gjøven var til stede ved et forlik mellom Hans Anderssønn og Arne Jonssønn, begge fra Ytre-Eide, vedrørende noe jordgods som Hans hadde kjøpt av Arnes morfar, Lasse Ådland, og som Arne nå ville innløse. Han betalte straks en del av kjøpesummen. Resten av summen gikk Christen Pederssønn god for og beholdt kjøpebrevet som pant inntil denne sum var betalt. Ifølge senere påskrift, datert 11. april 1640, har Hans ennå 4 merkers leie i jordgods i Ytre Eide som han har lovet at Arne kan innløse når han vil. Papir, brevet er sannsynligvis et konsept. Det er skrevet på baksiden av et konsept av et forliksbrev frå Folven i Stryn, datert 30. mars 1640: se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1640, 15. april. Gjørve (Stryn, Sogn og Fjordane)

Lensmann Oluff Skoden og seks lagrettemenn i Stryn skipreide foretar et åkerbytte mellom tre naboer i Gjørven. Papir, brevet er sannsynligvis et konsept. Det er skrevet på baksiden av et konsept av et brev fra Folven i Stryn, datert 30. mars 1640: se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1640, 21. juni og 23. juni. Bergen

Seks borgere i Bergen har etter skrivelse fra borgermesterne Wilken Tormodsen og Poul Iversen, på befaling av rikskansler Jens Bjelke til Austrått, foretatt befaring av eiendommer og oppmålinge av den bygning utenfor "den nye Kircke" som skipper Anders Andersen, Kåre Hågensen Kipper og Hans Jensen setter opp. Deres nabo Mickel Jacobsen har nemlig klaget over at de bygger for nær hans eiendom. De fant ut at hans naboer har rett til å bygge som de gjør all den stund de granskede grunnebrev og kjøpebreve står ved makt. Papir, 6 påtrykte segl. Påskriften av 23. juli har 4 av de 6 borgerene, som var oppnevnt, underskrevet. Se også diplom av 11. sept. 1641, 12. april 1659, 10. mars 1692. Gave fra Rolfsen september 1915. Dokid: UBB Diplom

1640, 9. august. Strynselven (Stryn, Sogn og Fjordane)

Marit Olufsdatter på Djupvoll i Stryn avstår med samtykke av sin søster og av sin sønn til Hans Anderssøn på Ytre Eide all rett til å innløse og eie odelsgodset i Ytre Eide og Stauri for 9 riksdaler som skal betales i løpet av tre år. Garbrandt Cornelissøn, "Borger Wdi Bergen Residerende Wed Strynelff", sorenskriver Iver Anderssøn i Nordfjord, lensmann Arne Helgessøn Hegdal og Åmund og Poul i Bø, lagrettemenn i Stryn skipreide, blir anmodet om å besegle brevet. Papir. 4 påtrykte segl, 1 mangler. Et stykke av brevet er revet bort. Ifølge påskrift av 24. januar 1644 var de 9 riksdaler betalt. Kvitteringen er undertegnet av Lasse Hugleikssøn og Jon Rasmussøn. Brevet er også tinglest på Ytre-Eide 7. juni 1649. Dokid:

UBB Diplom

1640, 30. august. Bergen

Læreguttkontrakt mellom gullsmed Lucas Anderssøn Steen i Bergen og Johan Grøn, borger i Trondheim, om en læregutt ved navn Idde Fremmertssøn, bror av Johan Grøns hustru. Idde har vært en tid hos Johan Grøns svoger, gullsmed Arent Jenssøn i Trondhjem, men blir nå sendt til Lucas Anderssøn og hans hustru Gjertrud Mackeriesdatter for 2 ½ år som læregutt i gullsmedembedet. Jacob Rasmussøn og kjøpmann Jacob Janssøn i Solegården blir anmodet om å underskrive brevet sammen med Lucas Anderssøn, Johan Grøn og Idde Fremmertssøn. Papir. Ifølge senere påskrift av Lucas Anderssøn, dat. 7. juni1643, har Idde utslått sin læretid, men er reist bort utan å ha betalt sine ut- og innskrivningspenger. Kontakten ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Dokid: UBB Diplom

1640, 7. september. Bergen

Hans Wibe, fogd i Andenes og Vesterålen, kunngjør at han har utsedt et nytt skjøte til Michel Anderssøn og hans hustru Anne Oluffsdatter på en grunn ovenfor torget i Bergen som han 18. juli 1624 hadde solgt til dem. Det gamle skjøte var ved brannen i Bergen 5. juli 1640 kommet bort eller brent sammen med grunnbrevet. Pergament. Alle 3 segl mangler, men rester av seglremmene henger ved. Dokid: UBB Diplom

1641.

Brev fra Jens Bjelke til Axel Movat

. Dokid: UBB Diplom

1641, 12. mars. Bergen

Gjert Petterssønn har med samtykke av sin hustru Trine Jansdatter solgt til skipper Mogens Anderssønn og hans hustru Susanna Berentsdatter, først de hus med eiendom opptil skipper Oluff Lauritssøns hus på den nordre og hans egne hus på den søndre side, dernest en sjøbodgrunn "Med paastaaende biugning, som er en Boed med Lofft". Rådmennene Søffren Jenssøn og Willads Madssøn ble anmodet om å forsegle brevet. Pergament, 1 segl + rester av et annet av opprinnelig 3 segl henger ved. Ifølge påskrift ble skjøtet innført i byens skjøtebok 16. mars 1641 (?). Gave fra Peter Ander. Jersin. Dokid:

UBB Diplom

1641, 19. april. Hovland (Tysnes, Hordaland)

Avskrift av et makeskriftebrev

. Axel Mott (Mowat) til Hovland kunngjør et makeskifte med Lasse Vigleikssøn på Tveit i Mundheimsdalen i Strandebarm skipreide. Han overlater til Lasse sin odelsjord i gården Eide i Hålandsdalen i Strandvik skipreide og mottar til vederlag hans odelsjord Bustetun (i Odda sogn) i Sørfjorden. I mellomlegg betaler Lasse 40 riksdaler. Axel Mowat har underskrevet brevet. Ifølge påskrift er brevet tinglest på et høstting på Åkre i Strandvik skiprede 30. september (?) 1641. Avskriften ved Johannes Sundvor 18.1.1906. Originalen. På papir, med 4 påtrykte segl. Tilhørte på den tid gårdbruker Peder Knudsen, Nedre-Bolstad i Hålandsdalen. Dokid: UBB Diplom

1641, 4. mai. Bergen

Snekker Baltser Fasterts i Bergen har med sin hustru Margrete Knudsdatters samtykke solgt til Asmus Møller og hans hustru Anne Jochumsdatter sitt hus og grunnens herligheter som ligger mellom David Lucassønns grunn på den søndre og Jørgen Panters grunn på den nordre side. Eske Pederssøn og Sakarias Hoffuemand har på anmodning forseglet brevet. Pergament. 2 segl henger ved i kapsel, 1 mangler. Ifølge påskrift er skjøtet innført i byens skjøtebok 7. mai samme år. Se også diplom av 13. mars 1643. Dokid: UBB Diplom

1641, 28. mai. Bergen

Borgermestere og rådmenn i Bergen har utleiet til Peder Knudssøn og hans hustru Anne Horkensdatter en av de grunner som kongen hadde skjenket byen. Grunnen, som ligger nest opptil Envold Ludts hus og som er bebygget, hadde Peder Knudssøn i følge skjøte av 27. mars 1639 kjøpt av Peder Laugessøn Rafn, Bergens og Gulatings lagmann. Den årlige grunnleie er halvannen riksort. Pergament, Bergens bysegl i kapsel henger ved. Ifølge senere påskrift har dokumentet, som vedrører Dønnerengen, vært fremlagt i retten i Bergen 8. desember 1812. Se også diplom av 27. mars 1639. Dokid: UBB Diplom

1641, 30. juli. Bergen

Borgermestere og råd i Bergen gjør vitterlig at gullsmedene i byen har forevist to pergamentsbrev, av 28. august 1588 og 28. juli 1599, som er blitt (helt eller delvis) "fordervet" i en brann "forgangen Aar 1640". Gullsmedene ber om å få en bekreftet avskrift av de to brevene. Deretter følger avskriftene (se under de respektive datoene), som bevitnes med "woris seduannlig stadzsens secret", og dateres. Papir. To dobbeltark, gjennomtrukket med grønn silketråd, som har vært forseglet (bare rester av seglet er bevart). Dokumentet er innlagt under 1588, 28. august. Jfr. Reidar Guddal: ”Gullsmedlauget i Bergen” (i Bergens historiske foreining: Skrifter, 45, 1939), s. 30. Overført fra Gullsmedlaugets arkiv (Ms 167/ 59 a). Dokid:

UBB Diplom

1641, 11. september. Bergen

Kåre Hågensen Kipper og Hans Jensen har solgt til skipper Anders Mogensen og hans hustru Magrete Villumsdatter tre sjøboder, som ligger utenfor Nykirken nedenfor Isak Davidsens grunner mellom Jan Jansen de Langes og Michel Jacobsens grunner. Michel Jacobsen og Henrik Møller har på anmodning forseglet brevet. Papir, 4 segl er påtrykt. Se også diplom av 21. juni og 23. juli 1640, 12. april 1659 og 10. mars 1692. Gave fra Rolfsen september 1915. Dokid: UBB Diplom

1641, 6. oktober. Hakestad (Ulvik, Hordaland)

Knut Olssøn på Freim, lensmann i Odda sogn, kunngjør et odelsmakeskifte med sin bror Oluff Oluffssøn på Særvartveit, lagrettemann i Ulvik skipreide. Han overlater til broren sine odelsparter i gårdne Sævartveit og Hjeltnes og mottar til vederlag Oluffs odelsparter i gårdene Freim og Sekse. Siver Freim, Lurits Aga, Hallstein Vambeim og Askild Osa har på anmodning forseglet brevet. Pergament, 4 segl + 1 tom kapsel henger ved. Ifølge påskrift, underskrevet av Jens Søffrenssøn, er brevet tinglest i Ulvik skiprede 17. februar 1643. Dokid: UBB Diplom

1641, 16. oktober. Leri (Luster, Sogn og Fjordane)

Erik Ingebrigtssøn på Flahammer i Luster skipreide har med samtykke av sin hustru Mette Tomisdatter solgt til Nils Narvessøn på Fragstue i samme skipreide og hans hustru Marit Åmundsdatter sin jordpart i gården Fragstue, som var kjøperens rette odel, for 50 riksdaler og for til et naust en vinter med skjøtningsøre. Sorenskriver Mogens Nilssøn i Indre Sogn fogderi, lensmann Ole Leri og lagrettemann Peder Luri i Luster skipreide har på anmodning forseglet skjøtet. Perament, 2 segl i kapsel + remmer til 2 manglende segl henger ved. Ifølge påskrift, underskrevet av Mogens Nilssøn, er skjøtet tinglest på Leri 11. november 1641, og på Fragstue (?) 14. oktober… (årstallet er utvisket). Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1642, 3. februar. Bergen

Superintendent Ludvig Munthe i Bergenhus stift, borgermester Wilcken Tormodssøn, sogneprest Hans Samulessøn i Domkirken og rådmann i Bergen fastsetter regelment for betaling av avgifter til Korskirken for begravelser, for bruk av kirkeklokkene, for bygging av kirkestoler m.m. da de må ha penger til gjenoppbygning og restaurering av kirken som ble ødelagt av den store brannen i 1640. Papir, 6 blad. Da det ikke finnes spor eller merker verken av segl eller underskrift, er sannsynligvis dokumentet en kopi av originalen. Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv. Dokid:

UBB Diplom

1642, 3. februar. Bergen

Anne Simensdatter, enke etter Henrik van Hollen, har solgt til Jost Strellemann og hans hustru Allike Jansdatter, sin grunn med dens herligheter som ligger i Lille Sandviken. Hun har tatt det forbehold at det ikke skal bygges noen hestemølle eller vannmølle på stedet. Anne Simensdatters sønner, Jacob og Hans Jochumssønner Geffuers, har underskrevet og forseglet skjøtet da hun ikke selv kan skrive. Pergament, 1 segl i kapsel + rem til det manglende segl henger ved. Dokid: UBB Diplom

1642, 21. februar. Bergen

Borgermestere og rådmenn i Bergen har utleiet til Oluff Rasmussøn Kipper og hans hustru Alhed Giertsdatter en av byens grunner på Markeveien, som tidligere var klostergods og som var skjenket byen av kongen. Den årlige grunnleien er på 24 danske skilling. Pergament, Bergens bysegl i trekapsel henger ved. Ifølge senere påskrift er brevet anvist for Bergens bytingrett 12. desember 1740 og 5. oktober 1795. Gave fra Carl Kolderup 27. jan. 1892. Gustavsons avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1642, 29. mars. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)

Nils Hagenssøn Indrebø og Oluff Siverssøn Ytrebø har med samtykke av deres hustruer Magdali og Magnhild Rasmusdøtre avstått til Hans Anderssøn på Ytre-Eide all odelsrett og hevderett til "de Atten Marchsleye Waaregodtz" i Halskjeldsjorden i Ytre-Eide, som var deres hustruers odel og som deres far, Rasmus Oluffssøn i Bø, hadde pansatt til Jens Blach i Bergen for ti riksdaler. De mottar i betaling 2 riksdaler. Sorenskriver Iver Ancherssen, lensmann Arne Hegdal og Clement, Åmund og Poul Bø, lagrettemenn i Stryn skipreide, har på anmodning forseglet brevet. Papir. Merker etter 5 påtrykte segl, en del av brevet er antagelig revet bort. Ifølge senere påskrift er brevet tinglest på Kirkeide 19. mars 1792. Se også diplom fra fogdegården i Davik, datert 6. mars 1645. Dokid: UBB Diplom

1642, 21. juni. Bergen

Seks borgere i Bergen foretar, på befaling av rådmann Jens Jenssøn Schive, en oppmåling av borgermester Wilcken Tormodssøns gategrunn, som ligger i Korskirkens sogn mellom Adelus Pedersdatters og Laurids Rønildssøns eiendommer, for å finne ut om den kan bebygges. Likeså oppmåles et lite grunnstykke bak nevnte gategrunn i nærvær av grunnherren, sogneprest Hans Samulessøn til Domkirken, m.m. Papir, 5 påtrykte segl + 1 bumerke. Dokid:

UBB Diplom

1642, 19. juli. Våge (Nord-Vågsøy, Sogn og Fjordane)

Sorenskriver Iver Ancherssen i Nordfjord og seks lagrettemenn i Davik skipreide har på anmodning av Volchard Broderssøn, ombudsmann over kloster- og kirkegods i Bergen, avgjort en trette om rette markeskjell mellom bøndene på gårdene, Stranda som tilhører kongen, og Våge som har vært Apostelkirkens gods. Papir, 7 påtrykte segl. Dokid: UBB Diplom

1642, 22. oktober. Bergen

Rådmenn og borgermestere i Bergen har utleiet til Gjøde Pederssøn fra Kaupanger i Sogn, og hans hustru Kirsten Pedersdatter en av byens grunner, som ligger tvers ovenfor Rosenberg og som han hadde kjøpt av Else, enke etter Arendt Nagel, og Jens Erichssønn. Grunnen var en del av det kloster- og kirkegods som var skjenket byen av kongen. Den årlige grunnleie er 3 riksort. Pergament, et lite bruddstykke av seglet i kapsel henger ved. Dokid: UBB Diplom

1642, 12. desember. Bergen

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup, sønn av hans husbond Corfits Ulfeldt til Urup, utleiet til Margarete Pedersdatter, enke etter Berent Bønning, en av klosterets grunner på St. Hansvollen. Den årlige grunnleie er en riksort. Pergament, rester av seglet i kapsel henger ved. Dokid: UBB Diplom

1642, 14. desember. Førde prestegården (Sogn og Fjordane)

Seks lagrettemenn i Førde skipreide i Sunnfjord var sammen med fogd Nils Harboe m.fl. til stede på tinget på Førde prestegård da Peder Finde, sogneprest til Førde prestegjeld, klaget til retten over at hans åker må ligge ugjødslet annet hvert år på grunn av mangel på gjødsel og dernest over at Kalveneset, som er prestegårdens beste eng, lider stor skade hvert år på grunn av elveflom. Papir, 6 segl påtrykt. Ifølge senere påskrift er dokumentet innlagt i retten på Førde prestegård 8. juli 1651. Dokid: UBB Diplom

1643.

Brev fra Jens Bjelke til Axel Movat?

Dokid: (finner ikke kortet)

UBB Diplom

1643, 11. februar. Bergen

Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over godset etter Erik Rosenkrants nordenfjells, utsteder på Hans Hanssen Messings anmodmning nytt grunnebrev på de grunner og eiendommer som han hadde kjøpt av Garlich Lading. Den årlige grunnleie for en gategrunn, kjeller og sjøbod blir halvannen riksdaler. Pergament, seglet i kapsel henger ved. Kjøpt 1922 av Krüger, Sjørstad. Frk. C. Abels avskrift, dat. 1922, er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1643, 13. mars. Bergen

Asmus Møller i Bergen har med samtykke av sin hustru Anne Jochumsdatter solgt til Anders Nilssøn og hans hustru Ellen Jonsdatter sitt hus med grunn og eiendom, som ligger i Bergen mellom David Lucassøns grunn på den søndre og Jørgen Panters grunn på den nordre side. Jakob Mell og Baltser Faster har på anmodning forseglet brevet. Pergament, 3 segl i kapsel henger ved. Ifølge påskrift er skjøtet innført i byens skjøtebok 23. mars samme år. Se også diplom av 4. mai 1641. Dokid: UBB Diplom

1643, 27. mars. Vik (Aure, Møre og Romsdal)

Mikkel Ertvåg, lensmann, og fem lagrettemenn i Vik tinglag på Nordmøre kunngjør i nærvær av Christopher Nilssøn, fogd over Nordmøre, og Morten Ravn, sorenskriver, at Oluff Størker på Gjelen har overlatt til sønnen Siver Olssøn jordgodset i gården Skar i Aure prestegjeld i Fosen len. Jordgodset hadde han dels makeskifet med Anders Dromnes, dels kjøpt av Laurits Røstvold, Oluff Heim og Anders Poulssøn på Aunet. Pergament. Alle 6 segl mangler, men rester av 4 seglremmer henger ved. Dokid: UBB Diplom

1643, april (?) Bergen

Mads Skaaning, sogneprest i Volda prestegjeld på Sunnmøre, Jørgen Føllschoug, borger i Bergen, og Maren Hansdatter, enke etter Christoffer Westfalen, har solgt til Hans Pettersøn, borger og ombudsmann til Korskirken i Bergen, og hans hustru Karen Gotschalksdatter en sjøgrunn nederst i Vågsbotnen, som de hadde arvet etter sine avdøde foreldre, nemlig Hans Glad, tidligere lagmann i Bergen, og hans hustru Alhed Hansdatter. Mads Skaaning, Jørgen Føllschoug, Jacob Anderssen, Jens Jenssen Schive og Peder Pederssen har forseglet brevet. Pergament, 5 segl i kapsel henger ved. Ifølge påskrift er skjøtet innført i byens skjøtebok 1. mai 1643. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1643, 3. juni. Skar? (Skodje?, Møre og Romsdal)

Arnold Oluffssøn, Gjertrud Fanneløb, Berite Olufsdatter og Knut Andersøn Ertisvog har solgt deres odelsparter i gården Ertisvog til broren og frenden Anders Anderssøn Ulvestad. Thomas Pederssøn Brevik, lensmann i Vatne skipreide, Knud Tenfjord, lensmann i Grytten skipreide, Gunder Tenfjord, Steffen Skår, Helge Ous og Amund Ulvestad har på anmodning forseglet brevet. Pergament. 5 segl i kapsel henger ved, nr. 2 mangler. En liten del av diplomet er skadd. Dokid: UBB Diplom

1643, 22. juni. Tegland (Hålandsdal, Hordaland)

Avskrift

. Sorenskriver Jacob Busch, Bendik Michelssøn, lensmann Sten Håvik og fem lagrettemenn i Strandvik skipreide var tilkalt av Astri Hansdatter Bjørndal for å besiktige husene og gå skog og markegang på gården Tegland. Det oppregnes hva som må repareres og hva som må betales i bot av leilendingen Marit Tegland for ulovelig skogshugst. Avskrevet etter originalen på papir, av Johannes Sundvor 18.4.1925. Dokid: UBB Diplom

1643, 2. juli. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

Hans Anderssøn på Ytre-Eide i Nedstryn sogn har for et lån på 36 riksdaler pansatt til Lasse Jacobssøn på Hove (?) i Lom prestegjeld i Gulbrandsdalen "En halff løbs leije, Smør landskyld", hans egen odel i gården Ytre-Eide, som han selv bor på og bruker. Papir, merker etter 6 påtrykte segl. Senere påskrift: Kvitteringer for tilbakebetaling av lånet, 5. desember 1650 og 28. mai 1651. Samtidig konsept eller avskrift er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1643, 17. juli. Sørhuglo (Fjelberg, Hordaland)

Knut Johanssøn på Skaten i Onarheim sogn i Opdal skipreide har overdratt til sin hustru Lisbeth Hansdatter sin jordpart i gården Havnerås i Birkenes sogn i Kvinnherrad skipreide. Axel Mowat til Hovland, Jørgen Orning til Vatne, sogneprest Abraham Jørgenssøn til Tysnes prestegjeld og prost over Sunnhordaland, og sogneprest Anders Jenssøn til Fjelberg prestegjeld har på anmodning sammen med hans brødre, Helge og Elling Johanssønner forseglet brevet. Papir, merker etter 6 påtrykte segl. Ifølge senere påskrift er brevet tinglest 15. oktober 1652 på et høstting på Hjortås i Strandebarm skiprede (Kvinnherad). Gave fra Aad. P. Hammeraas. Dokid:

UBB Diplom

1643, 25. september. Levåg (Fitjar, Hordaland)

Mogens Åmundsssøn Tislevoll, husmann Johannes Åsmundssøn på Nordfonno, og husmann Jon Åmundssøn på vegne av Anna Åsmundsdatter, samtlige bor i Våge skipreide i Sunnhordaland, har solgt til Knut Tistevoll og hans hustru Anna Olsdatter deres odelspart i gården Tislevoll for 24 riksdaler. Lensmann Claus Bekkervik, Salomon Vinnes, Johannes Vinnes, Endre Levåg, Ollo Rimbereid og Nils i Fonno, lagrettemenn i Våge skipreide, har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament, 3 segl i kapsel henger ved + 3 kapsler til de manglende segl. Ifølge senere påskrift er skjøtet tinglest på Levåg 26. sept. 1645. Gave fra fogd Vidsten. Dokid: UBB Diplom

(1643, 21. desember) Bergen

* Brevet er datert etter en senere påskrift

. Margrete Strangesdatter, enke etter Maurits Bostede, har sammen med sin svoger og sine barn samt med samtykke av deres formyndere, Niles Busch og Poul Pedserssøn, solgt til skipshøvedsmann Axel Mowat til Hovland og hans hustru Karen Bildt deres gård Ask med de 3 underliggende gårder, Stien, Hanevik og Åsbø, som alle ligger på Askøy i Herdla skipreide. Henrik Thott Til Botlingaard, høvedsmann på Bergenhus, og Børge Juel til Lungegaarden har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament, seglene og årstallet er klippet bort. * Ifølge påskrift er skjøtet tinglest av lagmann Jacob Hanssøn 21. desember 1643. Dokid: UBB Diplom

1643, 23. desember. Bergen

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkelivs og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Egeskov utleiet til Hans Claussøn Messing og hans hustru Else Henriksdatter noen av disse grunner, som han hadde kjøpt av Tønnes Arendtssøn og som ligger i den gård hvor han selv nå bor. Den årlige grunnleie er halvannen riksdaler. Pergament, seglet mangler. Dokid: UBB Diplom

1644, 4. januar. Bergen

Avskrift

. Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Erik Rosenkrantz sine arvingers gods Nordenfjells, har utleiet til Hans Hansen, slottsskriver en part i Rosenkrantzernes odelsgrunn, kalt Smørsgården, i Bergen. Skolestyrer B.E. Bendixens avskrift. Se også skjøte, dat. samme dag. Xeroxkopi. Originalavskrift, se Ms 654.2.i. Dokid:

UBB Diplom

1644, 4. januar. Bergen

Avskrift

. Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen, selger og skjøter til Hans Hanssen, slottsskriver på Bergenhus, sin grunn og eiendom som ligger øverst til gaten i Smørsgården. Skolestyrer B.E. Bendixens avskrift. Se også bygselbrev, dat. samme dag. Xeroxkopi. Originalavskrift, se Ms 654.2.i. Dokid: UBB Diplom

1644, 11. oktober. Jåstad (Ullensvang, Hordaland)

Pantebrev i gården Helland i Ullensvang skipreide fra Gunder Omundssøn på Øvre-Børve og Oluf Omundssøn på Eidnes til Anders Thorsteinssøn på Bu i Kinsarvik skipreide. Papir. Se Ms 777.L.9.b (sogneprest O. Olafsens saml.) Dokid: UBB Diplom

1645, 6. mars. Davik fogdegård (Sogn og Fjordane)

Peder Lauritssøn, fogd over Nordfjord, stevner Jens Black, borger i Bergen og nå boende i Nedstryn sogn, til å møte i retten. Hans Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn har klaget over at han ikke vil la ham innløse for 10 riksdaler det pansatte "Waahrguods som hannem tilkommer," i Haldkjeldsjorden i Ytre-Eide. Jens Black forlanger nemlig 20 riksdaler av ham. Papir, merker etter 1 påtrykt segl. Ifølge senere påskrift ble stevningen lest av Jens Black 28. mars samme år i nærvær av lensmann Arne Helgessøn. Dokid: UBB Diplom

1645, 5. juli. Indre-Ålvik

Tingskriver Jens Søffrenssøn, lensmann Omund Mo og lagrettemenn i Øystese skipreide foretar i nærvær av Knut Lauritssøn, fogd over Hardanger, et odelskifte etter avdøde Birgitte Johansdatter mellom hennes to gjenlevende døtre og en datterdatter. Skiftet vedrører jordparter og gods i gårdene, Ørdal og Legreid i Eidfjord, Bu i Kinsarvik og Nesheim i Ulvik. Perament. Alle 5 segl mangler, men rester av 3 seglremmer henger ved. Teksten i skriftbrevet er noe utvisket. Ifølge senere påskrift er skriftbrevet innlagt i retten, 30. oktober (?) 1663, og 24. september 1679. Dokdi:

UBB Diplom

1645, 8. august. Visnes (Stryn, Sogn og Fjordane)

Marit Oluffsdatter på Djupvold i Stryn har med samtykke av sin sønn Jon Eivindssøn solgt til Hans Anderssøn på Ytre-Eide alle rettigheter, være seg odelsrett, hevderett og åstedsrett m.m., i engteigen under gården Stauri, som hennes far Oluff Jonssøn og som med meget slit var ryddet av henne med farens hjelp. Sorenskriver Iver Ancherssen og tre lagrettemenn i Stryn skipreide har på anmodning forseglet brevet. Papir, merker etter 4 påtrykte segl. Ifølge senere påskrift, underskrevet Iver Ancherssen, er brevet tinglest på stevnestuen på Ytre-Eide 7. juli 1649. Dokid: UBB Diplom

1645, 8. august. Visnes (Stryn, Sog og Fjordane)

(B.) Østen Botolfssøn på Ytre-Eide i Stryn skipreide har solgt til Hans Anderssøn på nevnte Ytre-Eide all odelsrett m.m. i odelsgodset som kalles Haldkjeldsjord og som ligger i gården Ytre-Eide. Sorenskriver Iver Ancherssen og tre lagrettemenn i Stryn skipreide har på anmodning forseglet brevet. Papir, merker etter 4 påtrykte segl. Dokid: UBB Diplom

1645, 12. (?) august. Engjum (Vik, Sogn og Fjordane)

Botolf Ellindssøn på Engjum i Kvamsøy skipreide, lagrettemann samme sted, har med sin hustru Gjertrud Olsdatters samtykke solgt hennes rette odelsjordpart i Mæleim (Hafslo) i Indre Sogn til Botolf Barsnes i Sogndal skipreide for 30 riksdaler fouten skjøtningsøre. Lensmann Elling Nese, Oluff Sæle, Halvor Linde, Jon Nese, Jon Anderssøn Nese og Anders Nokken, lagrettemenn i Kvamsøy skipreide, har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament. 6 segl i kapsel henger ved, det 7. mangler. Ifølge senere påskrifter er skjøtet tinglest på Lunde tingstue 23. mars 1655, på Øvre-Joranger tingstue i Marifjøra skiprede 22. okt. 1655, på Mælheim (?) tingstue 21…(?) 1661, og på Bergen rådstue 18. juni 1661. Dokumentet har tilhørt kancellirådinne H.M.K. Christie på Hop. Dokid: UBB Diplom

1645, 26. september. Bergenhus

Henrik Thott til Botlinggard, høvedsmann på Bergenhus, har utleiet til den forrige vaktmester, Jacob Rasmussøn, en av kronens grunner på stranden i Bergen ved byens blokkhus til vederlag for den grunn mellom Slottet og Sverresborg, som den forrige høvedsmann, rikskansler Jens Bjelke til Austrått, hadde utleiet til vaktmesteren og som nå trengtes til Slottets befestning på grunn av ufredstider. Grunnleien er en halv riksdaler. Pergament, seglet i trekapsel henger ved. Dokumentet er registrert i, N. Nicolaysen: Norske Magasin, b.2, s. 336. Dokdid:

UBB Diplom

1645, desember. Bergen

Peder Mogenssøn, sogneprest til Hammer prestegjeld i Nordhordaland, samt Jørgen Mogenssøn i Bergen har, på vegne av sine hustruer Kristen og Magrete Jørgensdøtre og deres søster Anne, solgt til Dirich Eckhoff og hans hustru Anne Christensdatter en grunn og steinkjeller i Hollendergaten mellom Herman Staals og Magrete van Gaelens grunner. Herman Staal og Laurits Christenssøn har på anmoding forseglet skjøtet. Pergament. Rester av 1 segl henger ved, 3 mangler. Ifølge senere påskrift er skjøtet innlagt på Bergen rådstue 15. august 1654. Se også brev av 1. febr. 1646, 22. sept. 1649 og 23. april. Dokid: UBB Diplom

1645, 12. desember. Bergen

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkelivs og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Egeskov utleiet til Cornelius Janssøn de Lange, rådmann og apoteker i Bergen, og hans hustru Else Jochumsdatter en av disse grunner, som ligger innenfor Muren på stranden nedenfor Algaten kalt Munkegården. Den årlige grunnleien er en halv riksdaler. Pergament, rester av seglet i kapsel henger ved. Dokid: UBB Diplom

1646

Skjøte på odelspart i gården Slettini i Lindås skipreide fra Oloff Watle i Mjelde skipreide, Hans Olosen Fosse i Alenfit, Erick Kieten Lindas og Guttorm Gutormesen Eide i Eikanger, til deres svoger Nielss Olffsen Mjelstad i Hosanger og hustru Signeue Guttormsdatter. Dokid: (

finner ikke kortet

) UBB Diplom

1646, 1. februar. Bergenhus

Henrik Thott til Boltinggaard, høvedsmann på Bergenhus, har utleiet til Ditick Eckhoff i Bergen og hans hustru en av kronens og slottets sjøgrunner, som ligger nedenfor Hollenderstredet. Den årlige grunnleie er 3 riksort. Pergament, seglet mangler. Se også diplom av 1645. Dokid: UBB Diplom

1646, 11. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Endre Tostenssøn på Gjelland i Bordalen åtting og Iver Oddssøn på Roe i Vikja åtting har solgt Jon Iversssøn på Roe og hans hustru Birgitte Mathiasdatter deres rette odelsjordpart i Helland i Bordalen åtting på Voss for 24 riksdaler. Lensmann Tosten Finne, Jørgen Mosefinn, Jon Himle, Torgild Helland og Lasse Bryn, lagrettemenn på Voss, har på anmodning forseglet skjøtet sammen med Endre Tostenssøn. Pergament, 6 segl henger ved. Gave fra general Holck. Dokid:

UBB Diplom

1646, 16. mars. Hosanger, Hordaland)

Oloff Mogenssøn på Eknes i Eikanger skipreide og Iver Johanssøn på Låstad i Hosanger skipreide (Haus herred) har solgt deres odelsparter i nevnte gård Låstad til Peder Oloffssøn på Låstad. Laurits Birkeland, lensmann i Hosanger skipreide, Thomas (?) Hole, Nils Mjelstad, Jacob Raknes, Arne Gjeitreim og Johannes Gjeitreim har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament, 6 segl i trekapsel henger ved. Dokid: UBB Diplom

1646, 25. mars.

Omskriving av skjøte på Røsseland i Husnes og Kopperen i Jondal

. Dokid: (finner ikke koret) UBB Diplom

1646, 18. april. Kaupanger (Sogndal, Sogn og Fjordane)

Ingvor Oluffssøn på Tokkvam i Aurland skipreide har med sin hustru Anne Mortensdatters samtykke solgt henens odelsjord i gården Fretland i Stedje prestegjeld i Sogndal til Iver Vind til Nørholm, Danmarks riksråd og befalingsmann på Dalum kloster. Han mottok i betaling 9 riksdaler av Gjøde Pederssøn, Iver Vinds fullmektig. Pergament, alle 5 segl mangler. Ifølge senere påskrift, underskrevet av sorenskriver Mogens Nilssøn, er skjøtet 15. november 1646 tinglest på Arvål i Sogndal skiprede. Gave fra general Holck. Dokid: UBB Diplom

1646, 8. oktober. Haugland (Os, Hordaland)

Nils Lauritssøn på Djupvik, på egne vegne, Oluff Jetmundssøn "Boendis paa Sebø (Særvold?) udi Ouss shibred" og Anders Johanssøn i Bergen, på deres hustruers vegne, har solgt til Oluff Anderssøn Eide deres odelspart i gården Reistad i Os skipreide (Samnanger herred) for 48 riksdaler. Jørgen Clemidsen, sorenskriver i Sunnhordaland, lensmann Oluff Haugland, Jørgen Moberg, Even Haugland, Knut Færstad og Laurits Hauge, lagrettemenn i Os skipreide, har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament. 3 segl i kapsel henger ved, 3 mangler. Avskrift vedlagt. Ifølge den eldre katalogen er diplomet deponert av Thomas Thomasen Reistad. Dokid: UBB Diplom

1647, 3. januar.

Pantebrev på plassen Haug

. Dokid: (finner ikke kortet)

UBB Diplom

1647, 26. mars. Lote (Kinsarvik, Hordaland)

Gunder Iverssøn på Djønna i Kinsarvik skipreide har, på egne og sine søskens vegne, solgt til Bjørn Tostenssøn en jordpart i gården Tjoflåt i samme skipreide for 18 riksdaler og en riksdaler i skjøtningsøre. Pengesummen er avbetaling på den gjeld deres avdøde far, Iver Gunderssøn på Djønne, etterlot seg. Lensmann Sven Lote, Laurits Djønne og Tosten Lote, lagrettemenn, har på anmodning forseglet skjøtet. Papir, 3 segl påtrykt. Ifølge dokumentets 4. side bor Bjørn Tostenssøn på gården Hallanger (i Ulvik) Dokid: UBB Diplom

1647, 20. april. Dale (?) (Luster, Sogn og Fjordane)

Endre Nilssøn på Rebni i Dale prestegjeld har med sin hustru Sidsel Andersdatters og hennes mors samtykke solgt til Herman Erikssøn på Hauge og hans hustru Anne Andersdatter, odelsjorden Heltne ved Dale kirke som skylder årlig en laup smør, 6 mæler korn med bygsel samt bygsel av ålgården. Herman har så med sin hustru og hennes mors samtykke solgt odelsjorden til Mads Søffrenssøn i Bergen og hans hustru Lisbeth Thomasdatter for 110 riksdaler. Pergament, merker og segl etter 7 segl som alle mangler. Teksten er noe utvisket og derfor enkelte steder vanskelig å lese. Gave fra lensmann Urdal. Dokid: UBB Diplom

1647, 27. april. Bergen

Skomaker Henrik Farwich i Bergen har solgt til musicus Hans Rasch og hans hustru Catharina Rodholphidatter en kålhavegrunn under klippen ved veien som fører til skiven "der mand palyer at skyde eftter, her i Bergen liggendis," mellom Rasmus Pulssønns have på den søndre og Christopher Scholappers have på den nordre side. Skomaker Johan Reetberg og Zacharias Anderssøn har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament, 3 segl i kapsel henger ved. Påskrifter vedrørende salg av samme havegrunn, 20. april 1662 og 12. mars 1666: se katalogseddel på disse datoer. Dokid: UBB Diplom

1647, 17. juni. Eikenes (Kvinnherad, Hordaland)

Kopi

. Torben Niellsen, som sammen med sine søsken eier gården Eikenes i Mauranger i Strandebarm skipreide, klager i et brev til lagmannen i Bergen over at Laurits Torsnes, som også eier gården Bråtun, har ved en urettmessig dom tilegnet seg en seter som supplikanten hevder har ligget under Eikenes fra gammel tid. Påskrift av lagmann Jacob Hanssen i Bergen. Xeroxkopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norheimsund. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1647, 16. august. Kjøbenhavn

Claus Iverssøn Rafn, byfogd i Kjøbenhavn, m.fl. kunngjør, at Hans Dirich, Maurits og Augustus Dreyer, handelsmenn i byene Kjøbenhavn og Kjøge, har solgt alle deres lodder og anparter i en gård, som ligger sønnenfor Ammaggertorv i Kjøbenhavn, til deres bror, Henrik Dreyer den yngre, handelsmann i samme by. Gården hadde samtlige brødre arvet etter sin avdøde far, Henrik Dreyer den eldre. En årlig sedvanlig jordskyld skal betales til St. Nicolaikirkens prekestol. Pergament, de 5 seglene i trekapsel henger ved. Dokumentet er gitt S…(?) Wigerøe. Dokid: UBB Diplom

1647, 24. august. Bergen

Slakter Johan Beeck i Bergen har med sin hustru Berit Jansdatters samtykke solgt til skredder Jens Jacobssøn og hans hustru Maren Søffrensdatter en del av hans påboende grunn som ligger i Johan Bryssels smug mellom hans egen grunn og Rubbert Moddies hus og grunn. Poul Pederssøn og Henrik Oldtman har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament, 3 segl i kapsel henger ved. Skjøtet har tilhørt knappmakerlauget. Se også diplom av 25. april 1668. Dokid: UBB Diplom

1647, 30. august. Bergen

Seks borgere i Bergen, oppnevnt av Rasmus Lauritssønn og Søffren Jenssønn, borgermestere i samme by, har besiktiget Albert Henrikssønns grunn som de finner ut har sine riktige mål, men dømmer dog hans nabo, Johan Lampe, til innen 14 dager å rette på de skader han har påført ham. Johan Lampe har blant annet tatt lys og utsikt fra hans bakplass. Papir, av opprinnelig 6 påtrykte segl er 5 nesten bevart uskadd. Dokid: UBB Diplom

1647, 4. september. Bergen

Jonas Pedersen, sogneprest til Korskirken i Bergen, har utleiet til Jesper Mognsen og hans hustru Anne Berendsdatter en av prestekallets grunner på stranden ved Claus Jacobsens gatehus og grunn. Den årlige grunnleien er 2 ½ riksdaler. Pergament, seglet mangler. Ifølge senere påskrift har dokumentet vært fremlagt i retten på Bergen rådstue 4. okt. 1703. Dokid: UBB Diplom

1647, 8. oktober. Bergen

Peder Nicolai Lem, kannik ved Domkirken i Bergen, prest og sekretær for domkapitlet, har utleiet til Maren Iversdatter, baker og enke etter Morten Allertssøn Lude, en av kapitalets grunner, som ligger ovenfor den tyske kirke på Øvregaten i Bergen og som Morten Lude hadde kjøpt av avdøde Berendt Tommissøn. Den årlige grunnleie er en halv riksdaler. Pergament, seglet henger ved. Gave fra kjøpmann P.L. Friis. Ifølge senere påskrift (som er strøket over) er brevet anvist for Bergens bytingsrett 10. mai 1790. Dokid:

UBB Diplom

1647, 15. november.

Skjøte på Åland i Innvik

. Dokid: UBB Diplom

1647, 20. november. Gravdal (Laksevåg, Hordaland)

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Egeskov, utleiet til Claus Reimers og Christian Madssøn samt deres hustruer, Anne Jansdatter og Eli Botelsdatter, noen av klosterets og kirkens grunner som ligger i Søren Bunderssøns gård ved sjøen. Den årlige grunnleie er en riksdaler. Dokid: UBB Diplom

1647, 2. desember.

Skjøte fra sogneprest Jonas Pedersen til borger Jørgen Bertelsen på grunn med hus og vågning liggende på Øvregaten

. Dokid: UBB Diplom

1647, 10. desember. Bergen

Borgermestere og rådmenn i Bergen utleier og overdrar til Joest Meyer og hans hustru Barbra Jansdatter, en av byens grunner på Stølen. I festepenger betales 12 riksdaler og i årlig grunnleie 1 ½ riksort. Pergament, rester av byseglet henger ved i kapsel. En fri avskrift fra 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omkr. 1920 er vedlagt. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 2. Dokid: UBB Diplom

1648, 4. mars. Bergen

Anders Johanssøn på Ien i Herdla skipreide, formynder for sin avdøde bror Johan Strarups etterlatte fire barn, har på deres vegne, på grunn av den store gjeld og skyld deres foreldre hadde etterlatt seg, solgt deres odelsgård Vikebø i nevnte skipreide samt grunnleie av et nøst til Volchard Broderssøn, fogd over Nordhordaland, som farsgave til hans datter Zilla Volchardsdatter. Jens Høst, klokker til Manger prestegjeld, Peder Pederssønn, rådmann i Bergen, Dirich Fester, borger i Bergen, samt Christen Busch, sorenskriver over Nordhordaland, har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament, rester av 5 segl henger ved i kapsel. Ifølge senere påskrift, underskrevet av Christen Busch, er skjøtet tinglest 13. mars samme år. Dokid:

UBB Diplom

1648, 8. mars. Spånheim (Ulvik, Hordaland)

Gunder Gjermundssøn på Spånheim i Ulvik skipreide har solgt til sin bror, lagrettemann Haldor Gjermundssøn på Bu og hans hustru Britte Helgesdatter, sin odelsjordpart i nevnte Bu for 12 riksdaler samt en riksdaler i skjøtningsøre. Lensmann Rykkolf Spånheim, Oluff Hyllen og Tore og Sven Hakestad, lagrettemann i Ulvik, har på anmodning forseglet skjøtet. Papir, 4 påtrykte segl. Ifølge senere påskrift er skjøtet tinglest for retten i Ulvik 15. mars 1656. Dokid: UBB Diplom

1648, 29. mars. Bergen

Anne Richarsdatter, enke etter Claus Raatken, har solgt til Henrik Willshusen Mekler, borger i Bergen, og hans hustru Anne Bleidisselsdatter en grunn med påstående hus på Skostredet. Grunnen hadde tilhørt avdøde Jørgen Hanssøn og var som avbetaling på gjeld tilfalt Anne Richardsdatter. Johan Bryssel og Rasmus Poulssøn har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament, Johan Bryssells henger ved. Ifølge senere påskrift er skjøtet bevilget innført i byens skjøtebok 8. (?) juni samme år. Gave fra prokurator Edvard Christie Heiberg. Dokid: UBB Diplom

1648, 8. april. Gravdal (Laksevåg, Hordaland)

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Saltø, utleiet til Johan Windelexssøn Lampe i Bergen og hans hustru Besse Jonsdatter en av klosterets grunner som ligger på Markegaten. Den årlige grunnleien er en riksort. Pergament, seglet henger ved. Ifølge senere påskrift, dat. Bergen, 24. februar 1706 og attestert av Jacob Vromride (?), ble grunnen på den tid eiet av Jens Vreede (borgerskap i Bergen 2. mai 1678). Dokid: UBB Diplom

1648, 18. april. Bergenhus

Henrik Thott til Botlinggaard, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Herman Schrøder og hans hustru Magrete Baassdow en av slottets sjøgrunner som ligger nedenfor Ravnekroen. Den årlige grunnleien er en riksort. Pergament, seglet i trekapsel henger ved. Ifølge den eldre diplomkatalogen ligger Ravnekroen på Nordnes antagelig i den nåværende Nordnesgaten. Dokid:

UBB Diplom

1648, 27. april. Bergen

Avskrift

. Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Erik Rosenkrantz` arvingers gods Nordenfjells, har på deres vegne utleiet til Dirich Jacobssøn i Bergen og hans hustru Anneche Matisdatter en av Rosenkrantzernes grunner som ligger i Smørsgården nest opp til den grunn som hans svoger, byskriver Christen Madssøn, nå beror. Avskrevet 26.8.1932 etter Riksakrivets avskrift. Originalen, skrevet på pergament med merke etter 1 hengende segl, tilhørte dengang byggmester Arnfin Finn, Voss. Dokid: UBB Diplom

1648, 18. juni. Bergenhus

Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Christian Søffrenssøn i Bergen og hans hustru Elline Jørgensdatter en av slottets grunner nedenfor Korskirkealmeningen, som i sin tid hadde tilhørt avdøde Jørgen Jonssøn og som Christen Søffrenssøn hadde kjøpt av hans arving, maler Niels Hanssøn. Den årlige grunnleien er to riksort. Pergament, seglet mangler. Ifølge senere påskrift har brevet vært innlagt i retten 10. oktober 1667. Dokid: UBB Diplom

1648, 25. juni.

Grunn på Øvregaten i Bergen

. Dokid: (finner ikke koret) UBB Diplom

1648, 19. juli. Slyngstad (Vatne, Møre og Romsdal)

Lensmann Knut Tenfjord, Gunder Størkessøn, Dirich og Peder Slyngstad og Torstein og Sivor Fylingen, lagrettemenn i Grytten skipreide, stadfester at Laurits Sakessøn på Vatne og hans hustru Marte Arnesdatter eier tilsammen odelsgods på 4 ½ mælers leie i Nedregården og Øvregården på nevnte Vatne. En del av odelsgodset hadde Laurits kjøpt ifølge skjøter, datert Slinningen tingstue, 12. juni 1611 og Døvingen tingstue, 21. april 1628, og resten hadde hans hustru arvet etter sine avdøde foreldre. Pergament, 5 segl i kapsel henger ved. Teksten i diplomet er noe defekt på grunn av forsøk på etterligning av utvisket skrift. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Gave fra Peder Fylling? Dokid:

UBB Diplom

1648, 22. august. Bergen

Byskriver Christen Madssøn, fullmektig for Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og befalingsmann over Mariakirkens grunner i Bergen, har utleiet til Jan Janssen v. Delft og hans hustru Alheit Reinnertzdatter to av kirkens grunner, den ene ligger på nordre side av Smørsalmening ovenfor hovedgaten (Allgaden), den andre ligger nederst i Smørsgården. Den årlige grunnleie er 3 riksort. Pergament, rester av seglet henger ved. Gave fra bokhandler T. Hallanger. Dokid: UBB Diplom

1648, 12. oktober. Eide (Granvin, Hordaland)

Da Åmund Siverssøn på Hamre, lagrettemann i Granvin skipreide, på grunn av alderdommens skrøpelighet ikke klarer å betale skatt for sitt odelsgods, har han med sin hustru Ingri Gundersdatters samtykke overdratt dette til sine arvinger, sønnene Iver på Aurdal, Jon i Folkedal og Siver på Brekke i Folkedal, dattersønnen Erik Aslakssøn på Aurdal samt døtrene Anne i Folkedal og Ingeborg på Århus i Folkedal. Hvis noen av hans barn finner seg forurettet ved den deling, skal det foretas et lovlig skifte etter hans død. Papir, merker etter 3 påtrykte segl. Ifølge senere påskrift er brevet tinglest på Spånheim tingstue 20. oktober 1673. En fri avskrift er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1648, 15. desember. Bolstad (Hålandsdalen, Hordaland)

Ifølge et makeskifte mellom Torkild Johansen på Bolstad, lagrettemann i Strandvik skipreide, og Mogens J(e)nsen på Tveiet i Hålandsdalen overdrar Torkild sin odelsjord i Uglhus i Hålandsdalen til Mogens og mottar som vederlag hans odelsjordpart i gården Meland i Ullensvang. Sorenskriver Carsten Dürhus og lensmann Hans Gjön m.fl. har undertegnet brevet. 2 fotografier av originalen som tilhører gårdbruker Knut Bolstad, Hålandsdalen (1972). Maskinskrevet avskrift i to eksemplarer vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1649 til 1650.

Lasse Steensetters dom av Gudalen udi Sundfjord

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1649, 27. februar. Skjørsand (Fusa, Hordaland)

Willem Michelssen på Skjelbreid i Os prestegjeld og Strandvik skipreide, kunngjør, at han pansatte hos Johan Anderssen på Ænes i Strandebarm skipreide (nå Kvinnherrad) sin rette odelsjordpart i gården Tveit på Revnestrand i Strandvik sogn da han for to år siden lånte 48 riksdaler av ham. Lensmann Hans Gjøn, Ole Nordtveit, Torben Vinnes, Peder Håvik og Peder og Anders Balleseim har på anmodning forseglet brevet. Papir, 1 bumerke og 6 påtrykte segl. Senere påskrift av 17. november 1649 og 25. juni 1653. Dokid:

UBB Diplom

1649, 16. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Annfinn Aslakssen på Dukstad i Vinjar åtting på Voss har med sin hustru Karen Nilsdatters samtykke solgt til Siver Ingebrigtssen på Grevle i Borstrandar åtting og hans hustru Anne Knutsdatter en part i gården Grevle for 13 riksdaler. Likeså har Botolf Arvessen på Arnetveit i Holabygd (på Vossastrand) solgt til Siver sin hustrus arvegods i gården Grevle for 3 riksdaler. Dessuten har Annfinn og hans bror Sven Aslakssen på Kvitne i Bordalen åtting også solgt deres "Rødbols Ret" i samme Grevle for 6 riksdaler. Lensmann Størk Mølseter på Voss og fem lagrettemenn har på anmodning forseglet brevet. Pergament, av 6 manglende segl henger rester av 3 seglremmer ved. Gave fra Størk Grevle. Dokid: UBB Diplom

1649, 29. mars. Bergenhus

Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne til Albrigt Shell i Bergen en av slottets sjøgrunner som ligger ved Hollenderstredet nede i Bollergården. Den årlige grunnleien er en halv riksdaler. Pergament, seglet mangler. Ifølge senere påskrift er brevet anvist Bergens Brand-Comission 13. mars 1771. Dokid: UBB Diplom

1649, 12. april. Bergen

Else Pedersdatter, enke etter Arendt Nagels, har solgt til Stadz Østerrich, borger i Bergen, en av sine sjøgårder som ligger inne ved Rosenberg og som omfatter to nøst, 3 sjøboder med en liten kleiv og en ødegrunn utenfor. En årlig grunnleie skal betales til slottet. Jan van de Velden og Henrik Lucassen har på anmodning forseglet brevet. Pergament. 2 segl henger ved, 1 mangler. Ifølge senere påskrift er skjøtet innlagt for Bergens rådstuerett 11. april 1709. Dokid: UBB Diplom

1649, 8. mai. Bergen

Rasmus Lauritssen, borgermester i Bergen og ombudsmann over Rosenkrantzernes gods Nordenfjells, har utleiet til Laurits Christenssen og Johannes Schøppig, kirkevergerer til Korskirken, til klokkerbolig i sognet en bebygget grunn på hjørnet av Kongensgate og Skredderstredet som Trine Hansdatter hadde solgt til dem. Den årlige grunnleie er en riksort og 8 danske skilling. Pergament, seglet henger ved. Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv. Se også skjøte av samme dato. En senere leiekontrakt, datert 16. juli 1653, foreligger også. Dokid:

UBB Diplom

1649, 8. mai. Bergen

Trine Hansdatter i Bergen har solgt til Laurits Christenssen og Johannes Schøppig, kirkevergerer i Korskirken, sitt hus med grunn på hjørnet av Kongensgate til klokkerbolig i kirkesognet. Da hun ikke kan skrive, har hennes to svogere, Daniel Brun Møller og lademaker Hans Wille, forseglet skjøtet sammen med Adam og Adamus Junger. Pergament, samtlige 4 segl i kapsel henger ved. Dokumentet stammer fra Korskirens arkiv. Se også leiekontrakt av samme dato. En senere leiekontrakt, datert 16. juli 1653, foreligger også. Dokid: UBB Diplom

1649, 19. juni. Bergen

Jacob Hanssen, Bergen og Gulatings lagmann, kunngjør, at Iver Isakssen på Ålvik og Gotskalk Sundal fra Hardanger fremla på Bergen rådstue et brev fra Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, hvor han stevner Jens Søffrenssen, sorenskriver i Hardanger, lensmann Sven Lote og fem lagrettemenn i Kinsarvik skipreide angående et skifte, datert Ytre-Alsåker, 21. mai 1646, av et felles gods i Ryfylke, Sunnhordaland og Hardanger. Fragment av brev på papir, fragmentet er også litt defekt så teksten er vanskelig å tyde. Dokid: UBB Diplom

1649, 20. juli. Bergen

Borgermestere og råd i Bergen har utleiet til Jens Nielssen og hans hustru Karen Pedersdatter en av byens grunner nede ved Nøstet som han ifølge skjøte av 7. juni 1648 hadde kjøpt av Jacob Goiesse (?) på Møllendal ved Bergen. Den årlige grunnleie er en riksort. Pergament, seglet mangler. Senere påskrift av 21. juni 1755. april 1761, 25. juli 1820 og 30. oktober 1821. Gave fra avdøde sogneprerst Lieske, 28. jan. 1892. Notat av prof. Haakon Shetelig vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1649, 22. september. Bergen

Peder Nicolai Lem, lektor i teologi og sekretær for domkapitlet i Bergen, har utleiet til Dirich Eckhoff og hans hustru Anne Christoffersdatter en av kapitlets grunner på Hollendergaten i Korskirkens sogn som han hadde kjøpt av Peder Mogenssen på Hammer. Den årlige grunnleie er halvannen riksdaler. Pergament, seglet mangler. Senere påkrift av 15. august 1654. Se også brev av, desmeber 1645, 1. februar 1646 og 23. april 1655. Dokid: UBB Diplom

1649, i oktober. Vossevangen? (Voss, Hordaland)

Fragment av et skjøte og makeskiftebrev vedrørende blant annet gårdene Kvarme på Vossestrand og Nord-Kvåle og Gjøastein på Voss. Halavparten av dokumetet er klippet bort, alle segl mangler. Dokid:

UBB Diplom

1649, 9. oktober. Bergen

Jonas Pedersen, sogneprest til Korskirken og prost over Nordhordaland, har solgt til Johan Brønighoff i Bergen og hans hustru Margrete Davidsdatter en kålhagegrunn på Øvregaten som de i Kappen hadde leiet tidligere. Pergament, seglet mangler. Gave fra J. Bollmann. Dokid: UBB Diplom

1649, 26. oktober. Bergen

Jonas Pedersen, sogneprest til Korskirken og prost over Nordhordaland, har utleiet til Hjeronimus Luderssen og hans hustru Sofie Eversdatter en av Korskirkens hagegrunner ved Hvidenberg ovenfor Steinkjelleren nest utenfor Heggens grunn som avdøde Thius Jacobssen tidligere hadde eiet. Den årlige grunnleien til Korskirkens sogneprest er en halv riksdaler. Pergament, seglet mangler. Ifølge senere påskrift er brevet anvist for Bergens bytungsrett 16. des. 1771, 16. des. 1776 og 6. nov. 1786. påskrift av 7. jan. 1854 forteller at grunnebrevet er gitt til Bergens Museum av eiendommenes nåværende eier, bødtkermester Niels Jansen. Dokumentet er registrert i, Nicolaysen: Norske Magasin, b.2., s. 340. Dokid: UBB Diplom

1649, 3. desember. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Kirsten Jacobsdatter på Bolstad i Vassenden åtting på Voss (Evanger) har solgt til Henrik Gjertssøn Miltzow, sogneprest på Voss og prost i Hardanger, og hans hustru Christense Madsdatter sin odelsjord i gården Lydve i Gullfjerdingen åtting på Voss. I betaling fikk hun 250 riksdaler. Pergament, alle 6 segl mangler. Teksten er på enkelte steder noe utvisket. Senere påskrift av 19. desember 1649, 4. mars 1650, 4. april 1650 og 5. juni 1650. Kirsten Jacobsdatter ble senere gift med Henrik Miltzow, se: Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen, I, s. 431. Dokid: UBB Diplom

1649, 6. desember. Bergenhus

Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne makeskiftet med Mads Søffrenssen på Dale i Lyster prestegjeld i Sogn noe av kronens gods ved navn Dalsøren, og har til vederlag motatt noe av hans odelsgods i Huke i Leikanger prestegjeld i Ytre-Sogn som blir kongen "meere end till dobbelt fordeel" i overnestemmelse med kongelig brev og mandat, datert Akershus, 31. august 1648. Pergament, seglet mangler. Senere påskrift 8. mars 1652. Avskrift vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

Ca. 1650 (?) (Ullensvang, Hordaland)

Sivor og Åmund Jerandssønner på Kjeldås og Espen i Ullensvang skipreide har solgt til sine brødre Arne og Johannes Jerandssønner deres odelsjordpart i Isberg i Odda sogn for 8 riksdaler. Dessuten har Henrik og Iver Jerandssønner på Isberg overlatt til Arne og Johannes deres del i nevnte jordpart og til vederlag ble de overlatt åsætersretten på samme gård. Gunder på Digarnes, Odd på Espen og Peder på Frøsvik har på anmodning forseglet brevet. Papir. 3 påtrykte segl, årstall og dato er utelatt. Dokid: UBB Diplom

Ca. 1650 (?) Nordtveit (Strandvik, Hordaland)

Siver Lauritssen på Skjørsand (Fusa) har med samtykke av sin hustru Gjertrud Siversdatter solgt til sin svoger, Anders Rasmussen på Rongestveit (Hålandsdalen) og hans hustru Marit Siversdatter hustruens odelsjordpart i Vestretun i Bjørndal. Likeledes har Hans Sigvessen på Ask (Hatlestrand) med samtykke av sin hustru Brita Siversdatter solgt til Anders og hans hustru hustruens odelsjordpart i Østretun i Bjørndal. Fire lagrettemenn i Strandvik skipreide har på anmodening forseglet skjøtet. Pergament. Merker etter 5 segl som alle mangler, årstall og dato er revet bort. Dokid: UBB Diplom

1650, uten dag. Bergen

Oldermannen og bisitterne for skredderlauget i Bergen skriver et anbefalingsbrev for skreddersvennen Søfren Jensen (rimeligvis til bruk i utlandet). Brevet har hatt skredderlaugets segl. Det er skrevet på tysk. Pergament. Hull til seglrem, men den og seglet er tapt. Avskrift vedlagt. Gave fra lensmann Urdahl, ifølge den gamle seddelkatalogen. Dokid: UBB Diplom

1650, 7. januar. Bergen

Avskrift.

Seks borgerer i Bergen, oppnevnt av Rasmus Lauritssen og Søffren Jenssen, borgermestere i samme by, skulle etter Envold Ludts egen begjæring den 8. januar foreta en oppmåling av hans grunn på Markeveien like ved Kjellersmuget for å undersøke om den kunne innhegnes og bebygges i overenstemmelse med et tidligere grunnbrev av 22. mai 1608 til Ludts avdøde svigerfar Willum Thommessen. Avskrift på papir fra 1700-tallet. Ifølge den eldre katalogen er dette en utskrift fra Rådhusprotokollen. Grunnen vedrører Dønnerengen. Dokid:

UBB Diplom

1650, 18. januar. Bu (Eidsfjord, Hordaland)

Da Gjermund Haldorssøn på grunn av alderens skrøpelighet ikke kunne oppbære landskyld m.m. av sine jordparter, foretok Jens Søffrenssøn, tingskriver i Hardanger, og fire lagrettemenn i Kinsarvik skipreide, etter hans eget ønske et skifte av hans jordparter i gårdene Bu, Lund, Mykletun og Midnes, mellom hans seks barn. Det oppregnes hva hver får i jordgods. Papir, 5 påtrykte segl. Senere påskrift av 15. mars 1656. Se også skjøte av 22. februar samme år og makeskiftebrev av 28. oktober 1651. Dokid: UBB Diplom

1650, 22. februar. Spånheim (Ulvik, Hordaland)

Gunder Gjermundssøn på Spånheim har solgt til sin bror Haldor Gjermundsssøn på Bu (Eidfjord) og hans hustru Brita Helgesdatter sin odelspart i gården Bu for 25 riksdaler og ei vårfødt ku i skjøtningsøre. Jens Søffrenssøn, tingskriver i Hardanger, og tre lagrettemenn i Ulvik skipreide har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament, seglene mangler. Se også skiftebrev av 18. januar 1650 og makeskiftebrev av 18. oktober 1651. Dokid: UBB Diplom

1650, 14. mars. Bergen

Borgermestere og råd i Bergen utleier og overdrar til møller Daniel Brun og hans hustru Margrete Hansdatter, en av byens femarks grunner ute i Store-Sandviken. Den årlige grunnleie er 4 slette mark. Pergament, byseglet henger ved i kapsel. En fri avskrift frå 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omkring 1920 er vedlagt. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 3. Dokid: UBB Diplom

1650, 19. april. Åstveit, Åsane (Arna skiprede, Hordaland)

Magne Knudssen i Bergen, Laurits Lervik, Nils Llaurits) på Bukkestein, Berit Tjelsø, Oloff Dale, Oloff Breivik, Knut Heggøen samt Sjur Nesbø har solgt til Laurits Oloffssen på Hole i Arna skipreide i Haus prestegjeld deres odelsparter i gården Hole som hans avdøde hustru Berit Markusdatter var odelsbåren til. De takker ham for god betaling. Seks lagrettemenn har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament, alle segl mangler. Senere påskrift av 19. oktober 1650. Dokid:

UBB Diplom

1650, 4. juni. Gjerde (Eid, Sogn og Fjordane)

Jørgen Panter, borger i Bergen og nå bosatt på Gjerde i Eid i Nordfjord, har med sin hustru Anne Jensdatters samtykke tilstått Hans Anderssen Ytre-Eide retten til å innløse det jordgods, som han er odelsmann til, i Haldkjeldsjord i Ytre-Eide i Nedstryn sogn for 33 riksdaler. Godset var pansatt hos Jørgen Panters avdøde svigerfar, Jens Blach, tidligere borger i Bergen. Da han tidligere hadde solgt samme gods til Ingeborg Søffrensdatter, enke etter biskop Ludvig Munthe i Bergen, bepliktet han seg nå til å skaffe henne et fullverdig gods igjen et annet sted. Sorenskriver Iver Ancherssen og seks lagrettemenn i Stryn har på anmodning forseglet brevet. Papir, merker etter 8 påtrykte segl. Dokumentet er noe defekt. Se også diplomet fra fogdegården i Davik, datert 6. mars 1645. Dokid: UBB Diplom

1650, 28. juni. Strandebarm, prestegården (Hordaland)

Kopi.

Abraham Jørgensen, sogneprest på Tysnes og prost i Sunnhordaland, og Rasmus Pedersen, sogneprest i Strandebarm, var på anmodning av deres mor Ellene Nielsdatter, Peder Rasmussens enke, tilstede på prestegården i Strandebarm sammen med sine søsken for å opptegne farens lovlige gjeld samt registrere boets midler. Xeroxkopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Nordheimsund. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1650, 8. juli. Kjøbenhavn

Besittere og samtlige mestere i possementmakerlauget i Kjøbenhavn utsteder anbefalings- og lærebrev for Abreham Thommessen som har tjent som læregutt i fire år hos Christian Thommessen. Pergament. Merker etter 2 segl som mangler, teksten er skrevet på tysk. Dokid: UBB Diplom

1650, 19. juli. Bergen

Borgermestere og råd i Bergen har utleiet til Fedde Janssen, borger i Bergen, og hans hustru Rist Tiartz en av byens grunner nede ved Nøstet, som han hadde kjøpt av Aktein Jesper Albrecht som bor ute i Gullskoen ved Kontoret. Den årlige grunnleie er en riksort. Pergament, en tom trekapsel etter Bergens bysegl henger ved. Påskrift, dat. Bergen 24. desember 1694: se katalogseddel på denne dato. Dokumentet er også fremlagt for retten i Bergen 6. okt. 1783. Dokid:

UBB Diplom

1650, 20. september. Bergen

Fotokopi.

Poul Reff, borger i Bergen og ombudsmann for Hannibal Sehesteds gods Nordenfjells, har utleiet en av hans grunner, som ligger ute i Dreggen, til Peder Finde, sogneprest i Førde prestegjeld i Sunnfjord, og hans hustru Anne Rasmusdatter. Den årlige grunnleie er 11 riksort. Fotokopi og transkibsjon av originalen, hver i 2 eksemplarer. Original finnes i Bergens offentlige Bibliotek. Dokid: UBB Diplom

1650, 15. november. Bergen

Borgermestere og råd i Bergen utleier og overdrar til borgermester Severin Jensen og hans hustru Giertrud Hansdatter, en av byens ødegrunner ved Lille-Sandviken. Den årlige grunnleie er 3 mark. Pergament, byseglet mangler. En fri avskrift fra 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omring 1920 er vedlaget. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 4. Dokid: UBB Diplom

1650, 14. desember. Rykken (Kvam, Hordaland)

Avskrift.

Jens Søffrensen, tingskriver i Hardanger, samt lagrettemenn fra Øystese skipreide var til stede ved et odelsjordskifte etter avdøde Trond Lauritsøn mellom hans gjenlevende arvinger. Skiftet gjaldt jordparter i gårdene Tveit, Måkestad, Noreim, Steine, Svartveit, Djønne, Spilde og Hamre. Avskrift av brev og gamle dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne L. Rossleland. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618. Dokid: UBB Diplom

1651, 4. februar.

Grunnbrev fra Domkapitalet i Stavanger til borger Carsen Lykke på en av kirkens grunner

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1651, 12. mars. Bergen

Henrik Goede i Bergen hra med samtykke av sin hustru Allicken Suartting solgt til kipper Hans Dinies og hans hustru Trinkse Willumsdatter en hageplass bak hans egen eiendom i Dreggen for 40 riksdaler. Den årlige grunnleien er 20 danske skilling. Hans Randou og Hans Britt har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament. Seglene mangler, bare 2 tomme kapsler henger ved. Ifølge senere påskrift er skjøtet anvist i Bergens bytingsrett 10. mai 1790. Gave fra P.L. Friis. Dokid:

UBB Diplom

1651, 17. mars.

Brev til lagmann om besittelse av rydningsgården Rand under hovedbolet Hosland i Innvik

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1651, 28. mars. Bergen

Borgermestere og råd i Bergen utleier til Anne Mikkelsdatter, enke etter Mogens Johanssen, en av byens grunner som ligger i "Johan Kneesis Smug (Knøsesmuget)" og som hun ifølge skjøte, datert 10. desember 1650, hadde kjøpt av Otto Rasmussen Stoud, sognepresten til Nykirken. Den årlige grunnleie er 2 danske mark. Pergament, Bergens bysegl henger ved. Senere påskrift av 22. juni 1701 i forbindelse med et sagl av nevnte grunn. Gave fra fullmektig Michael Berg. Dokid: UBB Diplom

1651, 18. juni.

Brev til lagmannen om besittelse av odelsgods i Åland og Rand i Innvik og Jutdal i Hornindal

. Dokid: (finner ikke koret) UBB Diplom

1651, 20. juni. Fimreite (Sogndal, Sogn og Fjordane)

Avskrift

. Brev fra Guri Gautesdatter til Jacob Hanssøn, Bergens og Gulatings lagmann, angående den stevning og de forfølgelser hun etter sin manns død har vært påført av Petter Petterssøn i Bergen på grunn av en eiendomstrette om Byttedyps skog og mark, som ligger mellom Fimreite og Haukåsen og som lang tid har ligget under Fimreite. Det går frem av en senere påskrift, dat. Eskestrand, 20. sept. 1651, at Petter Petterssøns stevning ble underkjent av lagmannen. Avskriften er testert av sogneprest Niels Dahl, dat. Eivindvik prestegård, 7. sept. 1822. Den er sammenheftet med avskrifter av 5 andre diplomer som er funnet på Fimreite. Se under diplom(avskrift) av 15. april 1594. Avskriftene har tidligere ligget i Manuskriptsamlingen under Ms nr. 174.9. Dokid: UBB Diplom

1651, 18. juli. Bergen

Fotokopi

. Borgermesterer og råd i Bergen utleier til Herman Schrøder en av byens grunner som ligger på Øvregaten ovenfor Kjøbmansstuen ved Kontoret. Den årlige grunnleien er 3 riksdaler. Fotokopi og transkribsjon, hver i 2 eksemplarer. Originalen, på pergament med byseglet vedhengt, eies av Herbert Holt, Nordheimsund. Dokid:

UBB Diplom

1651, 30. juli. Lavik (Sogn og Fjordane)

Avskrift av et taksasjonsdokument

. Sorenskriveren over Ytre Sogn len og seks lagrettemenn i Lavik skipreide kunngjør, at de har besiktiget og taksert gården Lavik, som tilhører kirken og prestebolet. De fant ut at gården var verdiforringet blant annet ved at flere ødegårder var utskilt og bjørkeskogen nesten nedhugget, og nedsatte da leilendingens landskyld med en halv laup smør til kirke og prestebol og skatten til kongen med 4 merker tagl. Avskriften er testert av sogneprest Niels Dahl, datert Eivindvik, 28. september 1822. Dokumentet er sammenheftet med avskrifter av et forliksdokument av 12.9.1592 og et besiktigelsdokument av 15.1.1594: se under førstnevnte dato. Dokid: UBB Diplom

1651, 12. september. Indre-Ålvik (Kvam, Hordaland)

Jens Søffrenssøn, tingskriver i Hardanger, og seks lagrettemenn i Øystese skipreide gransker og takserer gården Indre-Ålvik som Iver Isakssøn bygsler. Iver vil nemlig ha nedsatt landskylden og skatten på gården på grunn av at fjellskred m.m. har forringet hans mark, eng og skog. Dette har Hans Jenssønn Fåberg, ombudsmann over Halsenøy kloster og Hardanger len, protestert imot. Papir. 4 bl., rester av 7 påtrykte segl. Gave fra Arnoldus Koren. Dokid: UBB Diplom

1651, 28. oktober. Hakestad (Ulvik, Hordaland)

Lasse Gjermundssøn på Mykletun i Eidfjord inngår et makeskifte med sin bror, Haldor Gjermundssøn på Bu. Han overlater til Haldor og hans hustru Brita Helgesdatter sin odelsjordpart i Bu og mottar til vederlag hans odelspart i Mykletun. Tingskriver Jens Søffrenssøn og fire lagrettemenn i Ulvik skipreide har på anmodning forseglet brevet. Papir, merker og levninger etter 6 påtrykte segl. Senere påskrift av 15. mars 1656. Se også skriftebrev av 18. januar 1650 og skjøte av 22. februar samme år. Dokid: UBB Diplom

1651, 8. november. Bergen

Borgermesterer og råd i Bergen utleier og overdrar til Laurits Olsen i Lille-Sandviken og hans hustru Ågot Olsdatter, en av byens grunner som han skal bruke til blekhage. Den årlige grunnleie er en halv riksdaler. Pergament, byseglet henger ved i kapsel. En fri avskrift fra 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omkring 1920 er vedlagt. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 5a. Dokid:

UBB Diplom

Ca. 1652. Bergen

Simon Lauridzen bevitner, at ifølge byens grunnbok er møller Daniel Bruns grunner på stølen 297 alen i lengden, 139 ½ i bredden på den søndre ende og 124 ½ i bredden på den nordre ende. Den årlige grunnleien er 7 danske mark. Papir. Uten år, dato og stedsangivelse. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdenes dokumenter, nr. 5b. Dokid: UBB Diplom

1652, 16. januar. Bergen

Laurits Christensen, som i den tid han var kirkeverger for Korskirken i Bergen har pådratt seg en gjeld på 75 riksdaler, 3 ort og en dansk skilling, må pantsette sin eiendom og sitt løsørte til Johannes Schøppig og Adamus Junger, Korskirkens nåværende kirkevergere, på kirkens vegne. Han har fått henstand med gjelden mot å betale en årlig rente på 6 prosent. Søffren Jenssen og Hans Hanssen, borgermestere i Bergen, har på anmodning forseglet pantebrevet. Papir, merker og rester etter 3 påtrykte segl. Senere påskrift av 30. april samme år, 25. januar 1655 og 28. mars 1672. Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv. Dokid: UBB Diplom

1652, 24. februar. Himle (Voss, Hordaland)

Jon Anderssøn på Øvre-Himle i Bordalens åtting, på vegne av sin hustru Marit Nilsdatters tre brorbarn, Nils, Kåre og Lars Knutssønner, og Ole Jacobssøn Nedre-Vinje, på vegne av sin hustru Dønete Knutsdatter, har solgt til deres mor Eli Endresdatter to pund smørs leie i jordgods i Øvretun på Nedre-Himle. For dette ga hun sine fire barn en bryggerkjel og 16 riksdaler i kontanter. Dessuten har Knut Arnessøn Sonve i Bordalen åtting solgt til Eli et punds leie i jordgods i samme gård for 16 riksdaler og en riksdaler i skjøtningsøre. Pergament, rester av 2 segl samt 2 tomme kapsler henger ved. Ifølge påskrift av 31. januar 1655 har Eli Endesdatter solgt til Falchor (?) Broderssøn et pund smørs leie i ovennevnte gard. Dokid: UBB Diplom

1652, 24. februar. Spånheim (Ulvik, Hordaland)

Guttorm Olluffssøn på Røynestrand, lagrettemann i Granvin skipreide i Hardanger, har solgt til lagrettemann Svend Torkildssøn på Lillegraven og hans hustru Kirsten Davidsdatter, sin rette odelsjordpart i gården Mo i samme skipreide for 16 riksdaler og en halv laup smør i skjøtningsøre. Fem lagrettemenn har forseglet skjøtet. Fotokopi av originalen, pergamentsbrev med manglende segl, samt vedlagt avskrift (xeroxkopi). Tinglest på Dale i Granvin skiprede 16. oktober 1674. Originalen tilhører Marie Fantoft, Minde. Dokid:

UBB Diplom

1652, 26. februar. Aga (Ullensvang, Hordaland)

Anfinn Torfinnssøn på Isberg i Ullensvang skipreide, på vegne av sin hustru Brita Hørgensdatter, og Marit Rasmusdatter, Iver Jørgenssøns enke på Isberg, stadfester Anfinns forgjenger, avdøde Erik Aslakssøns og Iver Jørgenssøns tidligere salg av deres odelsjordpart i nevnte Isberg til broren Arne Jørgenssøn på Nå. Papir, 3 påtrykte segl samt 1 bumerke. Dokid: UBB Diplom

1652, 1. mai.

Kopi av dokument som omhandler gården Agdestein på Stord

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1652, 13. juni. Bergen

Johan Freychen, Johan Borcherding, Jürgen Wuckemann, Heller Serekses, Hans Meyer og Jacob Willshusen, samtlige naboer i gården Guldskogen, har solgt til Johan Budt, kjøpmannsgesell på Kontoret, en ny stue i gården med tilhørende rettigheter og parter i bryggen, Schøtstuen, ildhuset og kjellerbygningen. Kjøpesummen er 275 riksdaler. Papir. 5 av selgerene har underskrevet skjøtet, tysk tekst. Trykt ved Christian Koren-Wiberg i ”Det hanseatiske Museums Manuskriptsamling” (Det hanseatiske Museums Skrifter, nr. 5) s. 40-41. Jfr. Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen, s. 31. Dokumentet stammer fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Se også diplom av 5. februar 1657. Dokid: UBB Diplom

1652, 7. november.

Kopi av dokument som omhandler gården Agdestein på Stord

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1652, 18. november.

Gjeldsbrev Kårstad, Åland i Innvik

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1652, 30. november. Bergen

Jan Hanssen, Jasper Janssen Schrøder og Jan Cornelisen de Lange, borgere i Bergen, har på vegne av avdøde Cornelius Janssen de Langes samtlige barn solgt til Thomas Hendrikssen og hans hustru Trine Jacobsdatter et nøst med tilbygning samt tre sjøboder som ligger nedenfor Ravnekroen i Bergen. Johan Bryssell og Rolluff Gierding har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament. 3 segl henger ved, 2 mangler. Ifølge påskrift av 2. august 1653 ble dokumentet bevilget innført i byens skjøtebok. Dokid:

UBB Diplom

1653, 26. januar. Bergen

Skomaker Baltzer Krusse, på egne vegne, og gullsmed David Grott, på vegne av sin hustru Else Steffensdatter, har solgt til deres bror og svoger, skomakersvenn Gjert Steffenssen, deres anpart, som var en del av deres tilfalte matrimoniuz, i Claus Aalands hus og grunn som ligger på øvre side av Strandgaten som går ut til Vågsalmeningen. Gullsmed Luchas Anderssen og skomaker Hans Geffguers har på anmodning forseglet skjøtet. Papir, rester etter 4 påtrykte segl. Dokid: UBB Diplom

1653, 3. februar. Revne (Strandvik, Hordaland)

Ifølge skjøte, datert Nordtveit 28. januar 1629 har Knut Reise i Opdal skipreide solgt sin hustrus jordpart i gården Haga i Strandvik skipreide til Oluf Willumsen på Nordtveit, lensmann i samme skipreide, for 18 riksdaler samt en riksdaler i skjøtningsøre. Han føler seg "at were misholden vinden for(nefne) kiöb", og mottar ifølge sitt krav ytterligere 8 riksdaler samt en riksdaler i skjøtningsøre av Oluf Nordtveits arvinger. 2 fotografier av originalen. På pergament, som tilhører gårdbruker Knut Bolstad, Hålandsdalen (1972). Maskinskrevet avskrift i to eksemplarer vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1653, 3. mai. Bergen

Avskrift

. Ove Bjelke til Austrått har gitt sitt samtykke til at Tøger Jenssøn skal ha de samme privilegier som hans forgjengere har tillagt sognepresten i Jostedal. Avskrift på papir, attestert av Peter Rotenburg, fra ca. 1670 (?). På samme blad en resolusjon fra generalmajor Georg Reichwein, datert Bergen, 6. mars 1667: se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1653, 27. mai. Bergen

Laurits Oluffssen, borger i Bergen, har utleiet til David Hidtman Kipper en grunn ovenfor Vor Frues kirke som var hans odelsgrunn og som han hadde kjøpt av Nils Langes arvinger. Grunnleien er en riksort. Pergament, seglet henger ved i kapsel. Gave fra Marie Grevle. Dokid:

UBB Diplom

1653, 10. juni. Kjøbenhavn

Christoffer Urne til Aarmarke, dansk rikskansler og befalingsmann på Dragholm, har solgt til jomfru Magrete Huitfeld og hennes arvinger gårder og gods i Hardanger len i Norge. Sigvart Gabrielsen til Kambo, befalingsmann over Tønsberg len, har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament. De 3 seglene mangler, men 2 tomme kapsler henger ved. Ifølge påskrift er skjøtet på Håheim i Ulvik 27. okt. 1668. Dokumentet har vært benyttet i Riksarkivet i 1872. Gave fra sogneprest Røtting. Dokid: UBB Diplom

1653, 16. juli. Bergen

Poul Lett, ombudsmann over Sem og Sandvik gods som tilhører Rosenkrantzerne og Galderne, har utleiet til Adamus Junger, kirkeverge til Korskirken i Bergen, på kirkens vegne den grunn i Kongensgate hvor klokker Hans Vort nå bor. Grunnleien er en halv riksdaler. Pergament, seglet henger ved. Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv. Se også en tidligere leiekontrakt og et skjøte, datert 8. mai 1649. Dokid: UBB Diplom

1653, 7. september. Bergen

Borgermestaere og råd i Bergen har utleiet til mekler Henrik Willshusen og hans hustru Anne Hermansdatter en av byens grunner i Skostredet som han for en tid siden hadde kjøpt av Anne Richertzsdatter. Grunnleien er en halv riksdaler. Pergament, rester av byseglet henger ved i kapsel. Gave fra prokurator P. Heiberg. Dokid: UBB Diplom

1653, 7. oktober. Bergen

Dorthe Jochumsdatter, enke etter skomaker Evert Iben, utsteder skjøte på en grunn ved Lille Lungegårdsvann, en av de nye starvhusgrunner, som hennes avdøde mann i sin tid solgte til skomaker Henrik Frantzen og hans hustru Marri Henriksdatter. Hennes nåværende mann, skomaker Oluff Rasmussen i Bergen, og hennes sønn, skomakersvenn Ibe Evertssen samt baker Christoffer Jochumssen og Petter Poulssen har forseglet skjøtet. Pergament, 4 segl i kapsler henger ved. Dokid: UBB Diplom

1653, 8. november. Bergenhus

Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne en av slottets grunner ved Ravnekroen i Bergen til Thommas Henrichssen og hans hustru Trine Jacobsdatter. Den årlige grunnleie er en ort eller 24 danske skilling. Pergament, rester av seglet i kapsel henger ved. Dokid:

UBB Diplom

1654 til 1731.

Brudstykke (fragment) av sogneprest Ole Gierdums selvbiografi

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1654, 9. mars. Leikanger prestegården (Sogn og Fjordane)

Erik Iverssøn (Nordal), sogneprest i Leikanger i Sogn og prost samme sted, kunngjør, at han ved makeskifte har mottatt av Knud Christophersen Glad, sogneprest i Vik, en del av Vik prestebols jorder ved navn Hove i Fresvik og har til vederlag overdratt til ham jordparter i gårdene Brekke og Fyli i Vik. Da disse jordparter ikke tilhører ham personlig men Leikanger prestebol, har han med sin hustru Lene Solidsdatters samtykke av deres felles jordgods igjen avstått til nevnte prestebol jordparter i gårdene Holseter i Årdal og Hamre på Systrond. Etter avskrift inntatt i lensherre Ove Bjelkes stadfestelse av samme makeskifte, datert Bergenhus, 7. oktober 1654: se under denne dato. Jfr. dom av 1667, 14. mars – Håum i Leikanger. Dokid: UBB Diplom

1654, 8. juni. Tveit (Strandvik, Hordaland)

Sorenskriver i Sunnhordaland Christen Bertelsøn og lagrettemenn i Opdal og Strandvik skipreider dømmer i en sak om utskifting av "Hjemmejorden" på Tveit i Strandvik, mellom Joen Jensen Auststad og Jørgen Olsøn For på den ene, Axel Mouatt til Hoffland og Johan Andersøn på Eness på den annen side. I dommen siteres et stevningsbrev fra lensherren Ove Bjelke til Axel Moatt av 25. november 1653, og et eldre provbrev fra Niels Berieldsøn, befalingsmann på Bergenhus, m.fl., av 22.. juni. 1545 (= DN 16, 619) – se denne dato – om eiendomsretten til jorda på Tveit. Papir. 2 dobbelte folioark, 13 bumerker og Christen Bertelsøns egenhendige underskrift. Kjøpt av landshandler Krüger, Sjørsand i Fusa, 1922. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1654, 23. september. Bergen

David Mogenssen, borger i Bergen, har med samtykke av sin hustru Maren Christensdatter solgt til Laurits Jonssen og hans hustru Anne Olsdatter en grunn med påstående hus i Korskirkesmuget i Bergen…(?) og Jens Simenssen, borger og kipper i samme by, har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament, seglene mangler. Senere påskrift av 26. september samme år. Dokid:

UBB Diplom

1654, 7. oktober. Bergenhus

Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann over Bergenhus len, stadfester på anmodning av Erik Iverssøn (Nordal), sogneprest i Leikanger, et makeskifte mellom ham og Knud Christopherssen Glad, sogneprest i Vik. I dokumentet er inntatt et makeskiftebrev, datert Leikanger prestegård, 9. mars 1654: se også katalogseddel på denne dato. Papir, 2 dobbelte folioark. Ett lakksegl og Ove Bjelkes egenhendige underskrift. Dokid: UBB Diplom

1655, 23. april. Bergen

Seks borgere i Bergen foretar etter oppfordring av Kristi Arentsdatter oppmåling av Dybsundsgrunnen som tilhører Bergen domkapitel. Kristi Arentsdatter vil nemlig ikke betale for hele grunnen, som hennes avdøde mann Herman Staal hadde kjøpt av Kirsten Jørgensdatter og hennes nåværende mann Nils Wemmelou, fordi en del av den var blitt solgt til Dirich Eckhoff av sogneprest Peder Mogenssøn til Hammer prestegjeld, Kirsten Jørgensdatters tidligere mann. Hun vil heller ikke betale full årlig grunnleie til domkapitlet. Papir. 2 dobbelte folioark, merker etter 9 påtrykte segl. Se også brev av, desember 1645, 1. februar 1646 og 22. september 1649. Dokid: UBB Diplom

1655, 8. mars.

Grunnbrev fra Offue Bjelke til Østeraad til borger Tøger Hansen. Grund utenfor "den Nye Kirke"

. Dokid: UBB Diplom

1655, 29. mai. Jostedalen (Sogn og Fjordane)

Bønneskrift fra menigheten i Jostedal til øvrigheten om bidrag til lønn til Tøger Jenssøn, deres prest og sjelesørger, da de selv ikke på grunn av deres fattige og elendige kår kan underholde ham. Torstein Anderssøn Bunde, Sjur Kronen, Anders Grov, Ole Åsen, Laurits Bakken og Knut Snøtun, lagrettemenn samme sted, har forseglet brevet. Ifølge senere påskrift, dat. Bergenhus, 23. januar 1656, tillater lensherre Ove Bjelke at Tøger Jenssøn får 10 tønner korn av de mest formuende kirker i Ytre-Sogn. Papir, 7 lakksegl samt Ove Bjelkes egenhendige underskrift. Diplomet er defekt. Dokid: UBB Diplom

1655, 9. juni. Bergenhus

Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne til Niels Basse i Bergen en av kronens grunner hvorpå der står en gammel steinkjeller. Grunnen ligger nede i avdøde Poul Iverssens gård utenfor Nykirken. Den årlige grunnleie er en halv riksdaler. Pergament, seglet henger ved samt Ove Bjelkes egenhendige underskrift. Ifølge senere påskrifter er dokumentet anvist for bergens bytingsrett 21. okt. 1754, 8. april 1782, 29. april 1793, 17. sept. 1799, 9. okt. 1800 og 12. mars 1801 (grunnens eier var da Rasmus Svendsen). Dokid:

UBB Diplom

1655, 18. juni. Bergenhus

Sorenskriveren og seks lagrettemenn i Hardanger befarer og takserer gårder i Kinsarvik og Ulvik. Blant annet befarer de en gård, som har fått åker og eng ødelagt av fjellskred, og nedsetter gårdens landskyld. Blant de gårder som omtales i dokumentet er, Instenes, Svartveit, Urheim, Håstabbe, Djønne, Nesheim, Vikenes og Sebø. Eierene er: Axel Mowat, Peder Rasmussen, sogneprest i Kinsarvik, Engelbreckt Jørgensen, sogneprest i Bergen, Volchard Broderssen, ombudsmann over Halsnøy kloster og Hardanger len, m.fl. Papir. 1 bl., samt et bladfragment. Da en stor del av dokumentet er kommet bort, er det vanskelig å finne sammenheng i teksten. Utydelige merker etter 7 segl. Dokid: UBB Diplom

1655, 11. august. Bruvik (Hordaland)

Oluff Oluffsen på Olsnes i Arna skipreide i Nordhordaland har solgt til Børge Nepstad, lensmann i Ålendfit skipreide i nevnte Nordhordaland, og hans hustru Birgitte Nilsdatter, 4 skillings leie i gården Ytre-Bruvik i Arna skipreide. Pergament, alle 6 segl mangler. Teksten i dokumentet er noe utvisket. Senere påskript av 20.(?) mars 1663. Dokid: UBB Diplom

1655, 23. november. Bergen

Severin Jenssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Seims og Sandviks gods Nordenfjells, har på kongens vegne solgt til Johan Buckholdt i Bergen en av grunnene som tilhører disse gods og som ligger i Dreggen nedenfor husene og grunnene til Peder Finde, sogneprest til Førde prestegjeld, og Jakob Rasmussen (Stoud), sogneprest til Selje prestegjeld. Grunnen hadde Johan Buckholdt kjøpt av Anders Madssen, stiftskriver over Bergenhus len. Den årlige grunnleie er 1 mark eller 16 danske skilling. Pergament. Seglet i kapsel henger ved, Severing Jenssøns egenhendige underskrift. Ifølge senere påskrift av Severin Jenssøn, datert 4. april 1657, har Johan Buckholdt nå kjøpt et grunnstykke ved siden av den ovennevnte grunn. Den årlige grunnleie er her 4 danske skilling. Dokumentet er fremlagt på Bergen rådstue 27.(?) mai 1680. Gave fra Fr. Arentz. Dokid: UBB Diplom

1655, 11. desember. Bergen

Henning Hanssøn, ombudsmann over Giskes og Rosenkrantzernes gods Nordenfjells, har på vegne av sin svoger Knut Rasmussøn, teologistuderende, solgt til baker Casper Wilcken, en sjøbod og grunn som ligger i Dreggen like bak husene til hans svoger, sogneprest Peder Finde til Førde prestegjeld. Sogneprest Otto Rasmussøn Stoud til Nykirken og Peder Finde har på anmodning forseglet skjøtet sammen med Henning Hannsøn. Pergament, 3 segl i kapsel henger ved. Gave fra prokurator Heiberg. Se også leiekontrakt av 22. desember samme år. Dokid:

UBB Diplom

1655, 12. desember. Bergen

Fotokopi

. Peder Finde, sogneprest til Førde prestegjeld i Sunnfjord, har med samtykke av sin hustru Anne Rasmusdatter Stoud solgt til Joht Henrichssen Farnou, borger i Bergen, og hans hustru Susanne Dirichsdatter Precht et hus med grunn i Dreggen uttil Gullskoens almening. Peder Finde, Henning Hanssøn og Hans Thomassøn har forseglet skjøtet. Fotokopi og transkripsjon av brevets første del, hver i 2 eksemplarer. Originalen, på pergament, tilhører Bergens Offentlige Bibliotek. Se også kopi av diplom, datert Bergen, 14. juni 1671. Dokid: UBB Diplom

1655, 22. desember. Bergen

Severin Jenssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Seims og Sandviks gods Nordenfjells, har på kongens vegne utleiet til Casper Wilcken og hans hustru Regina Frandsdatter en sjøbodgrunn i Dreggen. Den årlige grunnleie er 16 danske skilling. Grunnen hadde Casper Wilcken kjøpt av Henning Hanssøn, ombudsmann over Giskes gods. Pergament. Seglet henger ved, Severin Jenssøns egenhendige underskrift. Gave fra S. Sten. Se også skjøte av 11. desember samme år. Dokid: UBB Diplom

1656, 6. januar. Jostedal (Sogn og Fjordane)

To lagrettemenn i Luster samt fem lagrettemenn i Jostedal prestegjeld besiktiger på befaling av prost Erik Iverssøn på helligtrekongersdag 1656 den hundre år gamle kirken i Jostedal og får se med egen øyne at den er i en skrøpelig forfatning på grunn av dårlig vedlikehold som skyldes kirkens ringe inntekter. De finner ut at den bør oppbygges på ny. Papir. 7 lakksegl påtrykt, en del av dokumentet er muligens klippet bort. Gave fra Holck. Se også diplom, datert Jostedal prestegård, 2. oktober 1660. Dokid: UBB Diplom

1656, 9. mars. Hovland (Tysnes, Hordaland)

Axel Mowat pålegger Melene Gjersvik å levere en halv tønne korn til Rasmus Kleppe. Notat på papir med Axel Mowats egenhendige underskrift. Dokid:

UBB Diplom

1656, 5. april. Kjøbenhavn

Brevkopi

. Brev fra Erik Krag, kongens øverste sekretær, til Ove Bjelke, lensherre på Bergenhus, i anledning hans anmodning til kongen om hans stadfestelse på Fredrik II´s forordning om Korskirkens inntekter. Han skriver at kongen antok det var nok at brevet om denne sak, som befant seg i kanselliet, ble underskrevet av to herremenn og oversendt til Ove Bjelke. Kopien er på papir og attestert av Ove Bjelke. Se etterfølgende brev av 13. mai samme år der Ove Bjelke skriver til magistratet i Bergen idet han oversender ovennevnte kopi av brev fra Erik Krag. Brevet stammer fra Korkirkens arkiv. Dokid: UBB Diplom

1656, 29. april. Bergen

Peder Josvassen Kipper, borger i Bergen, har med sin hustru Synnøve Rasmusdatters samtykke solgt til Anders Anderssen sitt eget hus med grunn på Øvregaten mellom Henrik Beens tilhørende grunn på den indre og Arne Aasmussen Kippers påboende grunn på den ytre side. Peder Thommessen og Rasmus Jørgenssen har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament, 2 segl i kapsel henger ved samt rester av det tredje. Dokid: UBB Diplom

1656, 13. mai. Bergenhus

Brev fra Olav Bjelke, lensherre på Bergenhus, til magistraten i Bergen, hvor han oversender kopi av brev fra Erik Krag, kongens øverste sekretær, og Fredrik II´s forordning om Korskirkens inntekter. Brevet fra Erik Krag er dat. Kjøbenhavn, 5. april samme år: se under denne dato. Vedtektene om Korskirkens inntekter er sannsynligvis kommer bort. Papir, Over Bjelkes egenhendige underskift. Brevet stammer fra Korskirkens arkiv. Dokid: UBB Diplom

1656, 26. mai. Øvsthus (Varaldsøy, Hordaland)

Kopi

. Sindre Nilssen på Vang i Kvinnherrad kirkesogn har solgt til sin bror Dagfin Nilssen på Øvsthus sin odelsjordpart i gården Øvsthus for 10 riksdaler. Xeroxkopi etter original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norheimsund. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1656, 26. mai.

Øvsthus (Varaldsøy, Hordaland)

Kopi

. Regnskap for Dagfinn Øvsthus sin gjeld, påbegynt 26. mai 1656, ført frem til (1659). Xeroxikopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norheimsund. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1656, 16. juni. Bergen

Ifølge kjøpekontrakt har Gjert Steffenssen Krusse i Bergen solgt til Jens Nilssen Brun sitt hus med tilhørende grunn på Markeveien i Bergen. Kjøpesummen er 260 slette daler som skal betales terminvis. 63 slette adaler av denne sum skal betales til Hellmiche Welding. Gjert Steffensen, Jens Nilssen, Claus Schrøder og Henrik Farvigh har underskrevet kontrakten. Papir, på dokumentes bakside er kvittert for terminvise avbetalinger 1656-58. Se også skjøte på denne eigedom, datert samme dag. Dokid: UBB Diplom

1656, 16. juni. Bergen

Gjert Steffenssen Krusse, skomakersvenn og borger i Bergen, har med samtykke av sine formyndere Claus Schrøder og Henrik Farvigh, skomakere, solgt til Jens Nilssen Brun og hans hustru Ellin Jonsdatter sitt hus med tilhørende grunn, som Berendt Hermanssen Slakter nå bor i, og som ligger på Slaktergaten ved Markeveien tvers ovenfor Jan Lampe Slakters grunner. Foruten Gjert selv samt hans formyndere har også Hellmiche Welding og Henrik Michellssen, skomakere og borgere i samme by, forseglet skjøtet. Pergament. 4 segl i kapsel henger ved, det 5. mangler. Ifølge senere påskrift er skjøtet innført i byens skjøtebok 20. juni samme år. Se også kjøpekontrakt mellom Gjert Steffenssen Krusse og Jens Nilssen Brun fra samme dag. Dokid: UBB Diplom

1656, 3., 4. og 5. juli.

Sak på Amle i Sogndal

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1656, 30. september. Bergen

Avskrift

. Seks borgere i Bergen oppmåler en grunn nedenfor Hans Tygesens hage som han hadde solgt til rådmann Herman Garman. Dessuten besiktiger de en brygge, som Hans Olsen har bygget, for å finne ut om den er i så god stand at den uten fare kan brukes "till nogen bryggerj". Avskrevet (februar 1694). Avskrift også av bevarte dokumenter (skjøter), dat. Bergen, 30. sept. 1689 og 9. febr. 1694: se originalene under disse datoer. Dokid: UBB Diplom

1656, 10. oktober. Bergen

Volchard Broderssen, fullmektig for Axel Sehested til Lykkesholm, forlenet med Munkelivs og St. Hans kirkes gods og grunner, har på hans vegne utleiet til Anders Christenssen, skredderborger i Bergen, og hans hustru Maren Pedersdatter en av klosterets grunner på Markeveien som han hadde kjøpt av Karen Buch. Den årlige grunnleie er en riksort. Pergament. Seglet mangler, bare kapselen henger ved. Ifølge senere påskrift er brevet fremlagt i retten på Bergen rådstue, 6. november. 1679 og 16. april 1680. Dokid:

UBB Diplom

1656, 16. november. Bergen

Laurits Olsen Sand i Bergen har med samtykke av sin hustru Maren Hansdatter solgt til Johan Bryssel og hans hustru Grete Henriksdatter Korn grunnleien av to grunner, en steinkjellergrunn og en sjøgrunn som ligger nede i Stenfindsgården, for 40 riksdaler og 2 riksdaler i skjøtningsøre. Grunnens leierettigheter hadde han for en tid siden kjøpt av Nils Langes enke og Morten Lind. Jesper Schrøder og Henning Sanders har på anmodning forseglet brevet. Pergament. 2 segl i kapsel henger ved, det 3. mangler. Ifølge senere påskrift er dokumentet innført i byens skjøtebok 22. desember samme år. Dokid: UBB Diplom

1656, 2. desember. Bergen

Stincke Henriksdatter, Jan van de Veldes enke, utsteder skjøte på to sjøboder med underliggende grunn, som de to ytterste endeboder på nordre side i Smørsgården, som hennes avdøde mann på vegne av Mathias Winckell, handelsmann i Amsterdam, hadde solgt til Edvard Luden, borger i Bergen, og hans hustru Anne Andersdatter. Jan van Delft hadde i 1647 overdratt bodene til Mathias Winckell på grunn av sin gjeld til ham. Stincke har forseglet skjøtet sammen med sin sønn Jon Nagell samt Nicolay van de Vede. Pergament, 3 segl henger ved. Ifølge senere påskrift er skjøtet innført i byens skjøtebok 8. juni 1658. Dokid: UBB Diplom

1656, 16. desember. Bergen

Borgermestere og råd i Bergen utleier til (rådmann) Morten Samsöe og Oluff Anderssen, borgere og innvånere samme sted, et stykke grunn "liggendis Bag ved slottet Vden for Hendrich Badstuers Ny opsatte Siöboder Norden for Suartzborig". Den årlige grunnleie er 20 danske skilling. Pergament, Bergen bys segl i trekapsel. Dokumentet har tilhørt avdøde førstebibliotekar Hjalmar Pettersen, Oslo. Gave 1977 fra UB Oslo. Kat. 29.11.1977. Dokid: UBB Diplom

1657, 18. juni.

Lagtingssak på Amle i Sogndal

. Dokid: (finner ikke kortet)

UBB Diplom

1657, 22. januar. Bergen

Peder Nielssen Hiermand i Bergen har med samtykke av sin hustru Sara Andersdatter solgt til Christian Drejer og hans hustru Trudtke Drejer sine tre sjøboder med underliggende grunn som ligger utenfor Nykirken nederst på søndre side i avdøde Jan Janssen de Langes sjøgård. Bodene var med dom tilkjent ham som betaling på gjelden avdøde Grete Lange skyldte hans faster, avdøde Kristen Lemmers. Pedert Nielssen, byskriver Hans Tommessen og Henrik Magers har forseglet skjøtet. Pergament, 3 segl henger ved. Ifølge påskrift er skjøtet innført i byens skjøtebok 27. januar samme år. Dokumentet vedrører Tonningsgården på Nordnes: se også diplom av 14. februar 1657. Frk. C. Abels avskrift er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1657, 5. februar. Bergen

Helrich Serekes, residerende husbond i Guldskoen, har med fullmakt fra samtlige naboer solgt til Johan Buthe, kjøpmann i Bremen, en sjøstue på nordre side i nevnte gård med parter og rettigheter i bryggen, Schøtstuen og ildhuset. Papir. Merker etter 1 påtrykt segl, tysk tekst. Trykt ved Christian Koren-Wiberg i ”Det hanseatiske Museums Manuskriptsamling” (Det hanseatiske Museums Skrifter, nr. 5) s. 42. Ifølge den eldre diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Se også diplom av 13. juni 1652. Dokid: UBB Diplom

1657, 14. februar. Bergenhus

Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Christain Drejer, bykemner i Bergen, og hans hustru Trudtke Drejers en av slottets grunner som ligger utenfor Nykirken i avdøde Jan de Langes gård. Grunnen hadde Christian Drejer kjøpt av Peder Nielssen Hiermand. Den årlige grunnleien er en riksort. Pergament. Seglet mangler, Ove Bjelkes egenhendige underskrift. Dokumentet vedrører Tonningsgården på Nordnes: se også skjøte av 22. januar samme år. Frk. C. Abels avskrift er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1657, 8. april.

Sak om besittelse av gården Kårstad i Innvik

. Dokid: UBB Diplom

1657, 13. oktober.

Pantebrev på anpart i Røsseland. Skjøte på odelsretten på Røsseland

. Dokid:

UBB Diplom

1657, 1. april. Aspøya (Frei, Møre og Romsdal)

Niels Mortenssøn, sorenskriver på Nordmøre, samt lagrettemann fra Gagnat tinglag kunngjør et skifte etter avdøde skredder Zander Erlandsen på Aspøya. Papir. Se Ms 777.L.c.l. (Sogneprest O. Olafsens saml.) Dokid: UBB Diplom

1657, 14. juni. Bergenhus

Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Daniel Thomsen i Bergen en av den norske kronens grunner. Grunnen hadde han kjøpt av Jørgen Pandter. Den årlige grunnleie er en riksort. Pergament. Rester av seglet henger ved, Ove Bjelkes egenhendige underskrift. Dokid: UBB Diplom

1657, 12. juli. Bergen

Zacharias Anderssøn i Bergen har med samtykke av sin hustru Mette Jespersdatter solgt til Diderich Bolemann og hans hustru Anne Severinsdatter en grunn hvor Werner Kannegrytes hytte nå står og som ligger på søndre side av Korskirkealmeningen bak Niels Malers eiendom. Hans Hanssøn, Bergen og Gulatings lagmann, og borgermester Ove Jenssøn har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament. 2 segl henger ved, 1 mangler. Ifølge påskrift er skjøtet innført i byens skjøtebok 19. desember samme år. Dokid: UBB Diplom

(A) 1657, 14. august. Kjøbenhavn

Kong Fredrik III `s stadfestelse på den norske krones salg av jordgods til Gabriel Marselius, kongens residerende kommisarius i Amsterdam. Salget gjelder det såkalte Seimsgods i Hammer hovedsogn og Meland anneks samt gårder og jordparter i Nordhordaland, Sunnhordaland, Sunnfjord, Nordfjord, Stavanger len og Ryfylke fogderi, Jæren fogderi, Egersund, Sogndal, Trondhjem len, Bodø sogn i Salten og Vesterålen, tilsammen omkring 100. Kjøpesummen er ikke angitt. Pergament. Seglet henger ved i silkesnor, Frederik III`s underskrift. Ifølge påskrift, attestert av Niels Knagenhielm, er skjøtet anvist i Bergens lagtingsrett 15. juli 1722. Gave fra stiftamtmann W.F.K. Christie. Dokid:

UBB Diplom

(B) 1657, 14. august. Kjøbenhavn

Kong Fredrik III`s stadfesting på den norske krones salg av jordgods til Gabriel Marselis, kongens residerende kommisarius i Amsterdam. Foruten Finne hovedgård i Gullfjerdingen åtting på Voss omfatter salget omkring 70 gårder og jordparter i Vossavangen hovedsogn og 4 i Evanger sogn. Kjøpesummen er ikke angitt. Pergament. Seglet henger ved i silkesnor. Fredrik III`s egenhendige underskrift. En påskrift, dat. Kjøbenhavn, 1. mai 1664, viser at Gabriel Marselis har solgt ovennevnte jordgods: se også katalogseddel på denne dato. Dokumentet har også påskrifter av 22. feb. 1658, 11. nov. 1669, 23. des. 1672, 16. mai 1732 og 18. jan. 1769. Gave fra stiftamtmann W.F.K. Christie. Hans avskrift finnes i Ms 67 a/ 10. Dokid: UBB Diplom

1657, 28. november. Ytre-Bu (Kinsarvik, Hordaland)

Peder Lauritssen på Sandven i Øystese skipreide og Anders Torsteinssen på Ytre-Bu har inngått følgende overenskomst med hverandre. Anders og hans hustru skal avstå til Peders sønn Torbjørn en tredjepart av sin jord i Ytre-Bu for tre år og to tredjeparter for livstid, og dessuten skal han betale Peder tredjeårstake av førstnevnte tredjepart som han og hans hustru kan bruke så lenge de lever. Papir, merker etter 8 påtrykte segl. Brevet er inntatt i en dom vedr. samme jordparter, dat. Ytre-Bu, 24. sept. 1679: se også denne dato. Dokid: UBB Diplom

1657, 4. desember. Bergenhus

Etter tilrådning av Ove Bjelke m.fl. blir det inngått forlik mellom brødrene, Peder Busch, prest til Lindås prestegjeld, og Jacob og Fredrik Busch på den ene side og broren Iver Busch på Soleim i Sunnfjord på den annen side. Da Iver hadde beklaget seg over ikke å ha fått like meget som sine tre eldre brødre til skolegang og klær, overdrar de til ham deres anparter i en enghage som ligger nedenfor vektertårnet. Papir. Dokumentet er fremlagt i Bergena bytingsrett 8. dsember 1812. Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket, Bergen. Se også diplomer av, 31/8 1663, 11/2 1664, 23/11 1680, 2/4 1705, 26/4, 9/7 1725, 26/3 1731, 11/5 1742, 3/8 1742, 29/3 1744, 6/4, 9/6, 30/6 1749, 23/7 1757, 28/7 1780, 21/7 1781, 6/2 1794, 15/3, 17/9 1813, 22/7 1829. Det henvises også til Ms 689. Dokid: UBB Diplom

1658, 27. januar. Bergen

Tebbecke Eversdatter, Hendrich Søffrensens enke, har solgt til borgermester Severin Jensen, sitt gamle hus med underliggende grunn ute på Stølen mot Lille-Sandviken. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Gave 1926 fra dr. Marius meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 6. Dokid:

UBB Diplom

1658, 13. mars. Sjuseter (Strandebarm, Hordaland)

Sven Endresen på Haukås, Jon på Toften, Hagtor på Fosse og Torbjørn på Solbjør, brødre, samt Siver Holdhus og Tolleff Ugletveit, på deres hustruer Ågot og Marit Endresdøtres vegne, og Ragnhild Endresdatter har solgt deres odelsparter i gården Sjuseter til deres bror og svoger, Ole Endresen på Sjuseter. For hver brorpart betalte han 5 riksdaler, for hver søsterpart 2 ½ riksdaler. Christen Bertelsen, sorenskriver i Sunnhordaland, og fem lagrettemenn i Strandebarm skipreide har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament. Alle 7 segl mangler, 5 seglremmer henger ved. Gave fra Bjørne Myklebust, Uskedal, 26. mars 1952. Avskrift ved G. Munthe vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1658, 19. april. Bergen

Herman Garman, tollforvalter Nordenfjells, toller og rådmann i Bergen samt ombudsmann over Lysekloster len, som av Gabriel Marselis, kongens residerende kommisarius i Amsterdam, hadde kjøpt Seim og Sandvik gods med underliggende gårder i Bergenhus, Stavanger og Trondhjem len samt i Nordlandene, har nå solgt igjen til Peder Hanssen, rådmann i Bergen og slottskriver på Bergenhus, gården Åstveit (Åsane sogn i Hammer prestegjeld) for 135 riksdaler og en ort i skjøtningsøre. Severin Jenssen og Ove Jenssen, borgermestere i Bergen, har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament, alle 3 segl henger ved. Dokumentet har vært benyttet i riksakrivet 1872. Dokid: UBB Diplom

1658, 20. april. Bergen

Gullsmedene i Bergen skriver til øvrigheten om gullsmedsvennen Andreas N. som i vinter har tjent hos Anders Lucassøn, men som nå har fått avskjed for å reise til Holland. Istedenfor blir svennen enig med gullsmed Herman Vichmand om å arbeide på egen hånd hos ham. Dette strider mot kapittel 13 i laugskråen. Gullsmedlauget krever at Herman skal avskaffe svennen. Svennen har klaget til slottsherre Ove Bjelke og oberstløyntant Jacob Due. Gullsmedlauget ber øvrigheten om råd og bistand idet det henviser saken til retten. Ifølge en påskrift av samme dato, avgjør retten at gullsmedsvennen Andreas må bli å arbeide i byen til førstekommende pinsedag for å tenke over om han vil nedsette seg og ta borgerskap eller ikke. Papir. Brevet er også innlagt i retten 17. mars 1659: se også gullsmedenes brev av denne dato. Dokumentet ligger i Gullsmedlaugets akriv, Ms 167/ 59 b. Dokid: UBB Diplom

1658, 24. april. Tokeim (Ullensvang, Hordaland)

Svend Djønne fra Kinsarvik har stevnet Ole Gundersen på Øvre-Bøvre for 4 års resterende landskyld som han ifølge fremlagte pantebrev mener han har krav på. Papir. Se Ms 777.L.9.b (sognepres O. Olafsens saml.) Dokid:

UBB Diplom

1658, 12. august. Børøy (Moster, Hordaland)

Oluff Endressøn på Børøy i Føien skipreide har solgt til sin sønn Endre Oluffssøn sin rette odelsjordpart i Børøy for 18 riksdaler med skjøtningsøre. Dessuten har han solgt til sin sønn retten til hele sitt odelsgods i nevnte Børøy for 85 riksdaler med skjøtningsøre. Christen Jenssøn Seljø, sogneprest til Finnås prestegjeld, Anders Pederssøn Håvik, Jon Steinsvåg, Endre Teigeland, Gunder Meling og Nils…(?) har på anmodning forseglet brevet. Pergament. Alle 7 segl mangler, 5 seglremmer henger ved. Teksten noe avbleket og utvisket. Dokid: UBB Diplom

1659, 17. mars. Bergen

Gullsmedene i Bergen skriver til øvrigheten om gullsmedsvennen Andreas N., som de 20. april 1658 hadde stevnet for retten fordi han arbeidet på egen hånd hos gullsmed Anders Lucassøn, noe som strider mot kapittel 13 i laugskråen. Andreas fikk da frist til nestkommende pinsedag til å tenke over om han ville nedsette seg og ta sitt borgerskap eller ikke. Gullsmedene klager over at han nå, nesten et år over tiden, fremdeles ikke har fulgt øvrighetens pålegg, noe som er til skade for dem i deres næring. Papir, rester av et vokssegl på dokumentets 1. side. Ifølge senere påskrift er brevet innlagt i retten samme dag. Brevet er sannsynligvis tinglest sammen med gullsmedenes brev og øvrighetens rettsbestemmelse av 20. april 1658: se også under denne dato. Dokumentet ligger i Gullsmedlagets arkiv, Ms 167/ 59 b. Dokid: UBB Diplom

1659, 29. mars. Bergen

Cathrine Ludvigsdatter Munthe, enke etter tidligere sogneprest Otto Rasmussen Stoud til Nykirken, har solgt til kaptein Henrik Magnus og hans hustru Bendte Magnus sitt hus og grunn med ildhus og hage som ligger på Dreggsalmeningen i Bergen. Cathrine Munthe har forseglet skjøtet med sin avdøde manns segl sammen med sin svoger, rådmann Christen Hanssen og Jens Nielsen Brun. Pergament. 2 segl henger ved, 1 mangler. Ifølge senere påskrift er skjøtet innført i skjøteboken 2. mai 1661. Dokid: UBB Diplom

1659, 12. april. Bergen

Anders Anderssen Mansen i Bergen har med sin hustru Magrete Willumsdatters samtykke solgt til sin svoger, skipper Rasmus Tommessen, og hans hustru Ellin Andersdatter et hus samt grunn med to halve boder og kjeller som ligger utenfor Nykirken like ovenfor Michel Jacobsens hus og grunn mellom Henrik Jungs ildhus og hans egne to hus. Henrik Hel(t)berg og Henrik Janssen har på anmodnig forseglet skjøtet. Papir, 3 påtrykte segl. Ifølge senere påskrift er skjøtet innført i byens skjøtebok 12. juni 1673. Gave fra Rolfsen september 1915. Se også diplom av 21. juni og 23. juli 1640, 11. sept. 1641 og 10. mars 1692. Dokid:

UBB Diplom

1659, 20. mai. Bergen

Gullsmedene i Bergen skriver til Niels Knag om en gullsmedsvenn ved navn Dirich som arbeider som gullsmed på Sunnmøre for embedsmenn, prester og bønder uten laugsrettigheter eller borgelige tyngsler. Det er til stor skade for de bergenske gullsmeder at løse geseller forarbeider sølv på landsbygden som hverken kan bli prøvet eller stemplet. De ber ham derfor forby disse løse geseller å bruke sitt embede i hans distrikt. Papir. Brevet er sannsynligvis et konsept, da det er utan gullsmedenes underskift og også skrevet på 3. side av et tidligere klagebrev om samme sak, datert 18. mars 1625: se denne dato. Brevene ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Dokid: UBB Diplom

1659, 16. juni. Bergen

Borgermestere og råd i Bergen har utleiet og overdratt til borgermester Severin (Søffren) Jensen og hans hustru Giertrud Hansdatter, en av byens påbyggede grunner på Stølen samt en ødegrunn ved siden av. Den årlige grunnleien er tilsammen en riksdaler. Stemplet papir, rester etter byens påtrykte segl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 7. Dokid: UBB Diplom

1659, 8. juli. Bergen

Gullsmedene i Bergen klager i et brev til slottsherre Ove Bjelke over gullsmedsvenner som arbeider på landsbygden i strid med paragraf 1 i Chriatian IV sin laugskrå. De nevnte Didrich N., som nå er kommet til byen og som har arbeidet hos godtfolk her i lenet og på Sunnmøre i lang tid, og en annen svenn som arbeider i Iver Knudsens fogderi i Sunnhordaland. Papir, 1 segl påtrykt. Ove Bjelkes svar av 11. juli samme år er påskrevet samme brev: se katalogseddel under denne dato. Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Dokid: UBB Diplom

1659, 11. juli. Bergenhus

Slotsherre Ove Bjelkes svar på gullsmedenes klagebrev av 8. juli samme år. Han gir ordre om å stille gullsmedsvennene for retten så de kan bli straffet, og lover å utstede befaling til alle fogder i Bergenhus len at ingen må oppholde seg i lenet mot de kongelige forordninger. Brevet er underskrevet av Ove Bjelke. Papir. Brevet er en påskrift på gullsmedenes brev av 8. juli 1659: se denne dato. Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Dokid:

UBB Diplom

1659, 16. juli. Tveisme sag (Kinsarvik, Hordaland)

Laurits Walter, sorenskriver i Hardanger, lensmann Jacob Vines og fem lagrettemenn i Kinsarvik besiktiger Tveisme sag på befaling av Peder Pederssen, fogd over Hardanger, for å bestemme hvor meget skatt det skal betales av sagen til kongen. Da den er en liten flomsag med dårlig kapasitet, og da tømmeret med størst besvær må hentes langveis fra fordi skogen er helt uthugget, så kan de ikke sette skatten høyere enn til to riksdaler. Pergament, merker etter 7 påtrykte segl. Dokid: UBB Diplom

1659, 5. august. Kjøbenhavn

Kong Fredrik III kunngjør, at ettersom Tomis Tomissen, hans øverste renteskriver i Kjøbenhavn, på egne og andre renteskriveres vegne har utlånt 827 ½ riksdaler og 4 skilling til garnisonens underhold, så pantsetter han på sine egne og kronenes vegne til Tomis Tomissen m.fl. hans og kronens "Anpart Thiende" i jordgodset som ligger i Bergenhus len i Norge, som i 1657 var blitt overdtatt til Marseliserne. Pergament. Fredrik III`s egenhendige underskrift, seglet mangler. Ifølge senere påskrifter er dokuemtet tinglest flere setdere på Sunnmøre i oktober 1689. Gave fra apoteker Bull. Se også skjøter av 14. august 1657. Dokid: UBB Diplom

1659, 9. november. Fraktstuen tingstue (Luster, Sogn og Fjordane)

Torbein Torgeirssøn på Frakstuen i Luster prestegjeld med samtykke av sin hustru Gunhild Berentsdatter makeskifter med Mads Søffrenssøn på Dalsøren og hans hustru Elisabet Tommesdatter gården Frakstuen, som var hans rette odel, mot gården Åbyrge i Gaupne anneks som hans bror Bjørn Torgeirssøn 28. juli 1658 hadde solgt til Christen Erikssøn på Holte. Dessuten overlater Mads Søffrenssøn til Torbein jordgods i nevnte Åbyrge, som han hadde kjøpt av Christen Anderssøns arvinger, samt 10 riksdaler i kontanter, 12 tylfter utskottbord og en trøye av fint rødt klede til hans hustru. Pergament. Alle 9 segl mangler, bare rester av seglremmer og kapsler henger ved. Ifølge senere påskrift er dokumentet tinglest på Leri tingstue i Luster 30. mars 1660. Frk. C. Abels avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1660.

Brudstykke av sak angående leie av gården Ytre Bu i Kinsarvik

. Dokid: UBB Diplom

1660.

Vedkommende "Skov-skifte" i Fresvig

. Dokid:

UBB Diplom

1660, 4. januar.

To vitner avhørt angående grenser for Amles skogsteiger

. Dokid: (finner ikke koret) UBB Diplom

1660, 2. oktober. Jostedal, prestegården (Sogn og Fjordane)

Tre lagrettemenn i Luster skipreide samt tre lagrettemenn i Jostedal var etter fogd Christopher Gjertssens befaling forsamlet hos Tøger Jenssen, sognepresten i Jostedal, for å besiktige og taksere den nyoppbyggete kirken i Jostedal. De mener at kirkens fundament og selve kirkebygget er solid og skikkelig bygget, men påpeker ting som må gjøres for å bevare kirken bedre. Omkostningene ved oppbyggingen fastsettes til 216 riksdaler. Papir, 7 lakksegl påtrykt. Gave fra Holck. Se også diplom, datert Jostedal, 6. januar 1656. Dokid: UBB Diplom

1660, 22. oktober.

Kopi av "Laughtingsdom afsagt af Laugmand Jørgen Foss d. 22. Oktobr. 1660. angaaende Ambles Ret

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1661, 13. februar. Skeie (Kvam, Hordaland)

Avskrift.

Sorenskriver Laurits Walter i Hardanger m.fl. kunngjør et arveskifte etter avdøde Steingrim Skeie, Skiftet gjelder jordparter i gårdene Skeie, Ådland i Samnanger, Hovland i mlensvang og Ljönne i Kinsarvik. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte L. Hosseland og lensmann L. Lofthus. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618. Dokid: UBB Diplom

1661, 29. april. Bergen

Da Korskirkens sognemenn ved kongens støtte til byens skole har forunnet flere personer å søke I Korskirken i Bergen, anmoder de nå kongen om tilstrekkelig og nødtørftig underhold til deres prester så ikke deres utdannelse har vært forgjeves og de blir nødt til å begrave det pund som Gud så nådig har betrodd dem. Presteutdannelsen kan derved komme i vanry. Papirgienpart av originalen. Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv. Dokid:

UBB Diplom

1661, i juli. Bergen

Erik Erikssen, parykkmaker I Bergen, har med sin hustru Bent Hellings samtykke solgt til murmester Bartel Kopman og hans hustru Magrete Rasmusdatter sitt og sin hustrus hus med grunn samt hageplass som ligger straks innenfor rådstuen i Bergen. Byskriver Hans Torumessen og Hans Ibssen har på anmodning forseglet skjøtet. Pergarnent, 3 segl i kapsel henger ved. Se også diplom, datert Bergen, 16. juli 1661. Dokid: UBB Diplom

1661, 16. juli. Bergen

Anders Christensen Skredder, Strange Mulle, Jens Raffn, Hans Ibssen, Jacob Kandgytter, Jon Midtzell, borgere i Bergen, fore tar etter skriftlig befaling av borgermester Severin Jenssen undersøkelse og oppmåling av en grunn straks innenfor rådstuen i Bergen hvor Erik Hattemaker nå bor. Grunnen med påbyggede hus var blitt solgt til Bertel Murmester av Fredri Michelssen Kopperslager m.fl. Papir, 6 segl påtrykt. Regester av dokumentet ved professor Haakon Shetelig er vedlag. Se også diplom, datert Bergen, i juli 1661. Dokid: UBB Diplom

1661, 24. august. Bergen

Zakarias Anderssen har, som formynder for Fredrik Albertssen solgt på hans vegne til Casten Johanssen Beech og hans hustru Marie Andersdatter et lite hus samt grunn på Markeveien som han hadde arvet etter sine avdøde foreldre, Albert Henriksse og Ellen Hågensdatter. Peder Hanssen og Johan Sanderssen, rådmann og overformynder i Bergen, har på anmodning forseglet skjøtet. Papir, 3 påtrykte segl. Dokid: UBB Diplom

1661, 15. oktober. Bergen

Kopi

. Gunder Kieldsen, borger i Bergen, har solgt til Cathrine Lampe, enke etter Windeler Lampe, et hus med grunn innenfo: Muren. Sønnen Albert Gundersen samt vitterlighetsvitnene, Roluff Middelstorp og Cort van Wida, har underskrevet og forseglet skjøtet. Xeroxkopi av original på pergament, 3 ekspl. Påskrift: Skjøte fra Albert Lampe til Giert Peresen, dat. Bergen, 3. april 1695. Originalen tilhører skipsreder Arne Steckmest, Øvre Ervik. Avskrift (1969) vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1661, 16. oktober. Kjøbenhavn

Kong Fredrik III godkjenner sluttregnskapet for mellomværendet mellom han og Ludvig Rosenkrantz til Hattaberg, den kongelige krigskommisær nordenfjells, i forbindelse med gjenerobringen av Trondhjem len og felttoget nordenfjells i årene 1658 til 1660. Regnskapet er påbegynt 1. september 1658 og føres frem til 26. september 1661. Pergament. Fredrik III`s egenhendige underskrift, men det kongelige segl mangler. Se også, Gerhard Munthe: ”Ludvig Rosenkrantz og Gjenerobringen av Trondhjems Len” (Nordisk Tidskirft for Bok- och Biblioteksväsen, årgång L, 1963, s. 90). Gave fra sogneprest P.H. Hertzberg. Dokid: UBB Diplom

1661, 16. oktober. Bergen

Hospitalforstander Hans Wilchenssen. i Bergen har med samtykke av sin hustru Pernelle Rasmusdatter Stoud solgt til Erenst Meyer og hans hustru Magna Joestdatter Strilleman sitt trehus med tilhørende grunn i Dreggen samt den nordre endesjøbod i samme gård nest til sjøen. Byskriver Hans ommessen og Fetter Alffken har på anmodning forseglet skjøtet. Papir, merker etter 3 påtrykte segl som alle mangler. Avskrift av professor Haakon Shetelig vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1661, 8. november. Bergen

Borgermester og råd i Bergen har utleiet til murmester Barte Kopman og hans huøtru Margrete Rasmusdatter en av Munkeliv klosters tidligere grunner som ligger innenfor rådstuen og som han hadde kjøpt av Erik Hoetstaeferdz. Den årlige grunn- leie er en riksort. Grunnen var en del av det kirke- og kloster gods kongen hadde skjenket Bergen by ifølge et brev, datert Kjøbenhavn slott, 4. februar samme år. Pergament, Bergens bysegl henger ved. Dokid: UBB Diplom

1661, 18. desember. Bergen

Borgermestere og råd i Bergen har med kongens samtykke utleid til Olle Trunssen og hans hustru Magdalene Pedersdatter en av slottets tidligere grunner med 3 sjøboder og et hus som ligger “wdi Korskirke Sougen neder udi Beellisses Gaard”. Eiendommen hadde han ifølge et skjøte, datert 18. november samme år, kjøpt av avdøde Adam Rydtz’arvinger. Den årlige grunnleie er 3 riksort. Pergament, Bergens bysegl henger ved. Dokid:

UBB Diplom

1662, dato mangler. Uten sted (Skånevik, Hordaland)

Fragment av et skjøte på gårdene, Frette og Høyland i Etne, Ytre-Nes og Øde-Oppheim i Skånevik, Åkre i Strandebarm og Hause, Skaftedal og Midås i Granvin i Hardanger, som er solgt til (Elias Anderssøn), sogneprest til Skånevik prestegjeld, og hans hustru Elisabeth Lauritsdatter Galtung. Papir, mesteparten av dokumentet mangler. Ifølge senere påskrifter er skjøtet tinglest, 11. oktober på Havnerås i Strandebarm, 18. oktober s.å. i Skånevik, 21. oktober s.å. på Silde i Etne, 22. juni 1674 på Ytre-Nes og 3. juli 1749 på Mitje i Skånevik. Gave fra fru Helene Margrethe Christie til Hop. Dokid: UBB Diplom

1662, 29. januar. Orningsvollen (Stord, Hordaland)

Bernt Orning til Vatnegaard, kongens skipshøvedsmann, har med sin hustru Fru Sidsel Juels vilje og samtykke solgt hennes odelsgård Huse i Kinsarvik prestegjeld i Hardanger til Laurits Lauritssøn, handelsmann i Bergen og nå boende i Kinsarvik. Papir, Bern Ornings segl påtrykt. Ifølge senere påskrift er skjøtet tinglest på Vines (i Kinsarvik) 4. september 1662. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1662, 28. mars. Kjøbenhavn

Avskrift.

Hans Svane, erkebiskop og assessor i statskollegiet m.m., har solgt til Laurits Olsen Sand, handelsmann i Bergen, og hans hustru Maren Hansdatter gårdene Osen og Korsvold i Bygstad sogn, Dale skiprede i Sunnf jord. Gårdene var en del av det jordgods i Sunnfjord som kongen hadde overdratt og solgt til erkebiskopen. Avskrifter av originalen på pergament, tilhører nå Riksarkivet, Oslo. Den ene er avskrevet 1834 og har en påskrift av stiftamtmann W.P.K. Christie, den andre er Riksarkivets avskrift og overlevert Bergens Museum av justissekretær Frederik Martin Budtz Steen. Følgeskriv samt mikrofilm av pergamentebrevet er vedlagt. Se også avskrift av skjøte, datert Kjøbenhavn, 31. juli 1662. Dokid: UBB Diplom

1662, 10. april. Kjøbenhavn

Kong Frederik III kunngjør, at han for full betaling har solgt til lagmann Hans Hanssen og Herman Garmann, tollforvalter nordenfjells og rådmann i Bergen, Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods, gårder og eiendommer i Bergens stift og amt. Godset og gårdene med landskyld og rettigheter oppregnes. Pergament, Frederik III’s egenhendige underskrift. Seglet mangler, bare kapselen i silkesnor henger ved. Ifølge senere påskrifter er dokumentet tinglest 1664 i Nordfjord og Sunnfjord, 26. juni 1671 på Bergen rådstue, og 24., 26., 28. og 29. juli 1682 i Sogndal, Solvorn og på Dalsøren tingstue i Indre Sogn. Gave fra løytnant J. K. Garmann. Dokid:

UBB Diplom

1662, 20, april. Bergen

Cathrina Rudolphi enke etter Hans Rasch, har med samtykke av sin verge Søffren Thommessøn, procurator i Bergen solgt il conrektor Claus Nilssøn Bleching og hans hustru Magdalena Bart en haveplass ”Undertaget saa meget grund, som Jørgen Styrmann hus nå står på”. Skjøtet er skrevet på baksiden av et tidligere pergamentsskjøte vedrørende samme havegrunn datert Bergen, 27. april: se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1662, 30. april. Kjøbenhavn

Frederik III overdrar til borgermester Søffren Jensen i Bergen et stykke av byens ødegrunner som ligger ved siden av hans tilkjøpte grunn på Stølen. Stemplet papir, kongens underskrift samt rester etter det kongelige segl. Gave fra dr. Marius Meyer 1926. Ladegårdens dokumenter, nr. 8. Dokid: UBB Diplom

1662, 30. juli. Kjøbenhavn

Avskrift

. Kong Frederik III stadfester og godkjenner de privilegier m.m. han selv og hans forgjengere har gitt Bergen og byens borgere. Se Christian V’s stadfestelse av dokumentet, dat. Kiøbenhavn, 8. februar 1671. Dokid: UBB Diplom

1662, 31. juli. Kjøbenhavn

Avskrift

. Kong Frederik III stadfester, at erkebiskop Hans Svane med sin hustru Maria Fuirens samtykke har ifølge skjøte, datert 8. april 1662, også solgt gårdene, Eldalen i Vik Sogn, Årøyane i Sande Sogn og Øen i Dale Sogn i Sunnfjord til Laurit Olsen Sand, handelsmann i Bergen, og hans hustru Maren Hansdatter, Gårdene var en del av det jordgods i Sunnfjord som kongen hadde overdratt og solgt til erkebiskopen. 2 avskrifter av originalen, på pergament. Tilhører nå Riksarkivet, Oslo. Den ene er avskrevet 1834 og har en påskrift av stiftamtmann W.F.K. Christie, den andre er Riksarkivets avskrift, datert 28. aug. l889, og overlevert Bergens Museum 26.1.1904 av justissekretær Frederik Martin Budtz Steen. Mikrofilm av pergamentsbrev er vedlagt. Se også avskrift av skjøte, datert Kjøbenhavn, 28. mars 1662. Dokid:

UBB Diplom

1662, 11. august. Bergen

Avskrift

. Henrik Jung, Helmer Meyer, David Middeltun og Henrik Janssen, borgere i Bergen, var 7. aug. 1662 tilkalt av Severin Jenssen og Ove Jenssen, borgermestere i Bergen, for å foreta oppmåling av Robbert Breisers grunn utenfor Nykirken, som han for en tid siden hadde kjøpt av Johan Lude den unge. Noen dager etterpå oppmåler de grunnen etter Robbertena anvisning i nærvær av Selge Søffrenssen, fullmektig for grunnherren, rådmann Iver Christensen, og fastsetter den årlige grunnleie til to danske mark. Avskrevet på papir etter originalen i året 1702. Se også avskrift av skjøte, datert Bergen, 25. august 1662. Dokid: UBB Diplom

1662, 25. august. Bergen

Avskrift

. Robbert Breiser, borger i Bergen, har med sin hustru Synneve Steffensdatters samtykke solgt til Jacob Nielssen og hans hustru Jodske Dambsdatter to gamle sjøboder utenfor Nykirken på den søndre side øverst i avdøde Jan de Langes sjøgård. Han hadde først tilbudt sjøbodene til grunnherren, rådmann Iver Christenssen. Jørgen Hardie Kipper og David Middeltun har på anmodning forseglet skjøtet. Avskrevet på papir etter originalen i året 1702. Se også avskrift av oppmålingsbrev, datert Bergen, 11. august 1662. Dokid: UBB Diplom

1662, 29. august. Orningsvollen (Stord, Hordaland)

Bernt Orning til Vatnegaard, kongens skipshøvedsmann, har med sin hustru Fru Sidsel Juels vilje og samtykke solgt hennes odelsgård Huse i Kinsarvik prestegjeld i Hardanger til Laurits Lauritssøn, handelsmann i Bergen og nå boende i Kinsarvik. Papir, Bernt Ornings segl påtrykt. Ifølge senere påskrift er skjøtet tinglest på Vines (i Kinsarvik) 4. september 1662. Avskrift vedlagt. Dokid: (

finner ikke kortet

) UBB Diplom

1662, 11. september. Kjøbenhavn

Kong Frederik III kunngjør og stadfester, at ettersom han hadde overlatt til erkebiskop Hans Svane gårdene Naustdal og Gjølanger i Sunnfjord etter en gammel jordebok hvor det dog ikke var innført at lagmann Hans Hanssen i Bergen var blitt tildelt de samme gårder ved et makeskifte, så overdrar og skjøter han nå til lagmannen etter hans eget ønske kronens gårder ved navn Flatøy, Kongsøy og Herdla ved Bergen som vederlag for gårdene i Sunnfjord. Pergament. Frederik III’s egenhendige underskrift, seglet mangler. Dokid:

UBB Diplom

I662, 11. oktober. Bergen

Herman Garmann, generalforvalter nordenfjells og rådmann i Bergen, har utleiet til Johan Kneesbeck en av Seims og Sandvikens underliggende grunner i Bergen. Grunnen, som ligger ved Bradbenken i Dreggen, hadde Johan Kneesbeck kjøpt av Peder Pinde. Den årlige grunnnleien er på 4 mark. Pergament, seglet henger ved. Påskrift av 8. juni 1684 (?) av Johan Kneesbeck (med påtrykt lakksegl). Dokumentet er fremlagt for Bergens rådstuerett 1. aug. 1709. Dokid: UBB Diplom

1663. 12. januar. Bergen

Lagmann Hans Hanssen i Bergen og generaltollforvalter Herman Garman har solgt til Rasmus Pedersen, sogneprest i Strandebarm prestegjeld, og hans hustru Magdalene Lauritsdatter Galtung, gården Håbrekke i Strandebarm skiprede som tidligere var kirkegods. Stemplet papir. 2 påtrykte lakksegl, påtegninger. Kopi av dokumentet samt eldre notat om gården Håbrekke vedlagt. Overført fra Ms 234.b. Dokid: UBB Diplom

1663, 29. januar. Bergen

Michel Berens og Berendt Hase forstandere for den kontoriske kirke til St. Martin i Bergen har med kjøpmanns samtykke utleiet til Samuel Peerssen og hans hustru Maren Sørensdatter en tredjedel av en grunn som kalles Stenkjelleren eller Bakken og som tilhører St. Martin kirke. Den årlige grunnleie er 12 danske skilling. Pergament, seglet mangler tysk tekst. Dokid: UBB Diplom

1663, 9. april. Bergen

Borgermestere og råd i Bergen har utleiet til Jon Jenssen Let og hans hustru Anne Olluffsd.atter en av Munkelliv klosters tidligere grunner hvor det er bygget en sjøbod med loft. Grunnen ligger utenfor Muren på den nordre side i Altonagården. Den årlige grunnleie er to mark. Pergament, Bergens bysegl henger ved. Dokid: UBB Diplom

1663, 31. august. Bergen

Fredrik Nielssen Busch, borger i Ringkøbing på Jylland, har solgt til Christoffer Gregerssen, tollbodskriver i Bergen, en tiendepart av en enghage nedenfor vektertårnet ved Nøstet samt leie av flere grunner som han hadde arvet etter sine av foreldre. Byskriver Rana Thomessen og Axel Lauritssen har på anmodning forseglet skjøtet. Papir, 3 påtrykte segl. Dokumentet er fremlagt i Bergens bytingsrett 8. desember 1812. Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen. Om andre diplomer vedrørende samme sak, se diplom, datert Bergenhus, 4. desember 1657. Dokid:

UBB Diplom

1663, 30. oktober. Ivershus (Strandebarm, Hordaland)

Rasmus Pedersden, sogneprest i Strandebarm, oppfordrer almuen til å understøtte og hjelpe Torbein Øfsthus på Varaldssøy og hans familie i deres store nød kommende vinted da hans våningshus og låve m.m. er blitt ødelagt av brann. Han anmoder prestene at de må gjøre dette kjent for sine tilhørere. Papir, rester av et påtrykt segl. Gave fra Holck. Dokid: UBB Diplom

1664, 11. februar. Bergen

Axel Lauritssen, borger i Bergen og laugsverge for avdøde Jens Kempes barn, Peder og Niels Jenssønner og Lene (?) Jensdatter, har på deres vegne solgt til Iver Nielesen Busch og hans hustru Karen Mikkelsdatter en tiendepart i en enghage nedenfor vektertårnet som de hadde arvet etter sin farmor Adelus Jacobsdatter. Mikkel Jacobssen og Johan Schrøder har på anmodning forseglet skjøtet sammen med Margrete, deres mor, og laugvergen. Papir, 4 påtrykte segl. Dokumentet er fremlagt for Bergens bytingsrett 8. desember 1812. Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen. Om andre diplomer vedrørende samme sak, se diplom, datert Bergenhus, 4. desember 1657. Dokid: UBB Diplom

1664, 12. februar. Bergen

Christoffer Gregerssøn, tollskriver i Bergen, har solgt til Iver Nielssen Busch og hans hustru Karen Mikkelsdatter en tiendepart i en enghage nedenfor vektertårnet, som han tidligere hadde kjøpt av Fredrik Nielssen Busch, borger i Ringkøbing på Jylland, og som han igjen hadde arvet etter sine avdøde foreldre, Niels Fredrikseen Busch og Adelus Jacobsdatter, Henrik Jung og Bertel Helmiccssen har underskrevet skjøtet. Papir, 1 påtrykt segl (tilhører Christoffer Gregerssøn). Dokumentet er fremlagt i Bergens bytingsrett 8. desember 1812. Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen. Om andre diplomer vedrørende samme sak, se diplom, datert Bergenhus, 4. desember 1657. Dokid: UBB Diplom

1664, 18. februar. Bergen

Fire borgere i Bergen foretar et ber skriftlig befaling av Severin Jenssen og Ove Jenssen, borgermestere i samme by, oppmåling av en grunn, som Johan Rytter hadde kjøpt av sin svigermor, i nærvær av Anne Jeremiassen med hennes lagverge, procurator Søffren Thomessen, samt hennes svoger Johan Rytter og grunnherren Ambrosius Hardenbeck. Papir, 4 påtrykte segl. Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv. Dokid:

UBB Diplom

1664, 2. mars. Øfsthus (Kvam, Hordaland)

Avskrift

. Ole Steingrimsson på Øfshus i Hardanger overdrar til sin bror Henrik Steingrimsson en, jordpart i gården Skeie som han hadde arvet etter sin far. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte Arne L. Rosseland. og lensmann L. Lofthus. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618. Dokid: UBB Diplom

1664, 1. mai. Kjøbenhavn

Gabriel Marselis har gjennom sin sønn solgt og overdratt til Andr...(?) Nielssen, skriver over Øresund tollbod, og Cordt Henrik Maecher (?) gårder og jordparter på Voss som han i 1657 hadde fått overdratt av den norske krone. Pergament, 1 lakksegl påtrykt. Skjøtet er en påskrift på Prederik III`s stadfestelse av overdragelsen av ovennevnte til Gabriel Marselis, dat. Kjøbenhavn, 14. august 1657 (B): se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1664, 11. juni. Kjøbenhavn

Christian Urne til Søgaard har solgt til Johan Friman, for valter over Halsnøy klostergods og Hardanger amt, hans odelssetegård Hustad i Stemme prestegjeld i Romsdal len samt hans odelsgods, underlagt Hustad hovedgård, i Romsdal og Bergenhus. Han overdrar også til Johan Friman odelsretten til gårder Ulvik som hansmtar har foræret til jomfru Margrete Huitfeldt. Riksråd Iver Krabbe til Jordberg og kanselliråd Erik Krag til Bramminge har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament, 5 segl i beinkapsler henger ved i silkesnor. Ifølge senere påskrifter er skjøtet tinglest, 30. mars, 28. oktober 1665 og 17. juni 1671. Dokid: UBB Diplom

1664, 9. august. Kristiania

Avskrift

. Tøger Jenssen, sogneprest i Jostedal, klager i et brev til Titus Bulche over sine elendige vilkår og inntekter i preste gjeldet, og ber om ny midlertidig stadfestelse og bekreftelse på at han kan få kirkekorn fra de omkringliggende prestegjeld, de samme privilegier som hans forgjengere har hatt, da kirkevergene ikke vil utlevere kornet før kongelig stadfestelse er gitt. Avskrift på papir. Attestert av Peter Rotenburg, fra ca.1670 (?). På samme blad en resolusjon fra generalmajor Georg Reichwein, datert Bergen, 6. mars 1667: se under denne dato. Dokid:

UBB Diplom

1664, 13. august. Kristiania

Avskrift

. Titus Bulche tilstår Tøger Jenssøn, sogneprest i Jostedal, 20 tønner korn fra Kirkenes tiende i indre og ytre Sogn inntil kongelig ratifikasjon er gitt. Resolusjonen er et svar på Tøger Jenssøns supplikk, datert Kristiania, 9. august samme år. Avskrift på papir. Attestert av Peter Rotenburg, fra ca. 1670 (?). På samme blad en resolusjon fra generalmajor Georg Reichwein, datert Bergen, 6. mars 1667: se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1664, 20. oktober. Digranes (Odda, Hordaland)

Siver Jerandssøn Skjeldås har bygslet bort til Steffen Bodvarssøn et spann smørs leie i sin odelsjord Tveito i Røldal sogn. Papir, Siver Jerandssøns bumerke. Ifølge påskrift, datert Skjeldviken, 5. mars 1677, har Haldor Arnessøn på Kambestad utleiet til nevnte Steffen en jordpart i samme gård: se også katalogseddel på denne dato. Gave fra Arnoldus Koren. Dokid: UBB Diplom

1665, 29. Januar.

Michel Berens og Berendt Hase, forstandere for den kontorske kirke til St. Martin i Bergen, har med en kjøpmanns samtykke utleiet til Samuel Peerssen og hans hustru Maren en tredjedel av en grunn som kalles Stenkielleren eller Bakken og som tilhører St. Martin kirke. Den årlige grunnleie er 12 danske Skilling. Pergament. Seglet mangler, tysk tekst. Dokid: (

finner ikke kortet

) UBB Diplom

1665, 10. mars. Kjøbenhavn

Peter Reedts til Tygestrup, kansler, riksråd og befalingsmann over Hadeland, øvre Romerike, Buskerud og Ringerike amt, har solgt til doktor Diderich Eichhoff i Bergen og hans hustru Wein Andersdatter Bues sine gårder og gårdparter i Vereide, Hornindal og Rugsund sogn i Nordfjord. Jordgodset oppregnes. Azel Sehested til Stovgaard og Markor Rodsteen til Lerbæk har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament. Seglene mangler, men 3 tomme trekapsler henger ved. Ifølge påskrift er skjøtet tinglest i Nordfjord lit juli 1665. Se også skjøte, datert Kjøbenhavn, 30. januar 1666. Dokid:

UBB Diplom

1665, 10. mai. Oslo (Akershus)

Ulrik Frederik Gyldenleve til Kalø, statholder i Norge og befalingsmann over Akershus og underliggende amter, har på kongens vegne stadfestet og samtykket at Brede Hammer, tidligere slottspredikant på Akershus og sogneprest i Aker, er lovlig kallet og utvalgt av sognefolket i Fron prestegjeld med tilliggende annekser. Setorp, Kvam og Kvikne, til deres sogneprest og sjelesørger. Papir. Ulrik Frederik Gyldenløves segl påtrykt, samt hans egenhendige underskrift. Ifølge påskrift er statholderens kollas forkynt for den menige almue i Fron hovedkirke 17. juni samme år. Dokid: UBB Diplom

1666, 18, januar. Bergen

Jens Ibssøn, fullmektig for Christian Friis til Kragerup, kansler riksråd og befalingsmann over St. Knuds kloster, har på hans vegne utleiet til Anders Jonssøn borger i Bergen og hans hustru Margrete Jørgensdatter en av Munkelivs klosters grunner om ligger ute på Stranden ovenfor allfarveien ut til Kort Piilsmuget. Den årlige grunnleie er 3 riksort. Pergament, seglet henger ved i kapsel. Dokid: UBB Diplom

1666, 30. januar. Kjøbenhavn

Peter Reedtz til Tygestrup, kansler, riksråd og befalingsmann over Hadeland Øvre Romerike, Buskerud og Ringerike amt, har solgt til Søfren Nielssen Fox, fogd over Nordhordland fogderi i Bergenhus stift, sitt jordgods som ligger i Skjold, Sotra, Mjelde og Lindås skipreder. Godset oppregnes. Axel Sehested til Stovgaard og Markor Rodsteen til Lerbæk har på anmodning forseglet skjøtet. Pergament. Axel Sehesteds segl henger ved, de 2 øvrige mangler. Ifølge påskrift ble skjøtet 21. juni samme år tinglest i Mjelde skiprede. Gave fra apoteker J.S. Bull. Se også skjøte datert Kjøbenhavn, 10. mars 1665. Dokid: UBB Diplom

1666, 12. mars. Bergen

Rektor Claudius Nicolai Bleching (Claus Nilssøn Bleching) har solgt til Jørgen Janssøn Styrmand en haveplass. Kjøperen har selv betalt den resterende to års grunnleie på en riksdaler og 10 skilling til fattighuset. Skjøtet er skrevet på baksiden av et tidligere pergamentsskjøte vedrørende samme havegrunn, datert Bergen 27. april 1647: se under denne dato. Dokid:

UBB Diplom

1666, 16. oktober. Bergen

På befaling av statholder Ulrik Frederik Gyldenløve og generalmajor Georg Reichwein oppmåler seks borgere i Bergen en grunn i Sydnes ved rådmann Richert Cornelissens enghage, som Laurits Lauritseen Rosenberg har mottatt av byen til vederlag for hans avståtte grunn til Fredriksbergs festning og for en grunn som er utlagt til almening etter forrige brann. De fastsetter hans grunnleie til byen til 1 ½ riksdaler. Papir, merker etter 5 av 6 opprinnelige påtrykte selg. Første del av dokumentet er sannsynligvis gått tapt. Det var antagelig en kopi av et brev vedr. Laurits Rosenbergs avståtte grunn. Se også diplom, datert København, 6. mars 1669. Dokid: UBB Diplom

1667, 20. februar. Jostedal, prestegården (Sogn og Fjordane

)

Avskrift

. Theocharus Johannis Breonis (Tøger Jenssen), sogneprest i Jostedal, klager i et brev til generalmajor Georg Reichwein over sine usle og ringe inntekter, og ber ham påby kirkevergene i de omkringliggende prestegjeld at de også i år vil utlevere til ham de 20 tønner korn, så hans sognebarn ikke vil miste sin sjelesørger på grunn av hungersnød. Avskrift på papir. Attestert av Peter Rotenburg, fra ca. 1670 (?). På samme blad en resolusjon fra generalmajor Georg Reichwein, datert Bergen, 6. mars 1667: se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1667, 6. mars. Bergen

Avskrift

. Resolusjon fra generalmajor Georg Reichwein hvor han påbvr kirkevergene i Sogn å utlevere de 20 tønner kirkekorn til sognepresten i Jostedal. Avskrift på papir, attestert av Peter Rotenburg, fra ca. 1670. Jfr. også på samme blad tidligere resolusjoner og suplikker om samme sak, datert 28. okt. 1656, 5. mai 1653, 9. aug. 1664, 3. aug. 1564 og 20. febr. 1667. Dokid: UBB Diplom

1667, 14. mars. Leikanger (Sogn og Fjordane)

Sorenskriveren Christen Jenssen og seks lagrettemenn dømmer i en sak mellom presten Jens Bugge og bøndene Tord og Johannes Rare, om en del gods som prestebolet eier i gårdene deres. Partene har tilhørt den forrige presten, Erik Iversøn (Nordal), men er av hans enke Lene Splidsdsdatter makeskiftet mot gården Hove i Fresvik. Jens Bugge beviser med kjøpebrev at Erik Iversøn i sin tid har kjøpt 3 parter i Hamre, og brukerne dømmes til å betale den landskyld som før er fastsatt. Papir, Christen Jenssens underskrift + 7 segl. Jfr. makeskiftebrev av 1654, 9. mars – Leikanger. Dokid:

UBB Diplom

1667, 4. september. Bergen

Mekler Casper Wallhorn i Bergen med samtykke av sin hustru Grette Aarendtzdatter Bryssell utsteder det manglende skjøte på sitt gatehus og grunn med nedenforliggende stenkjeller som ligger på stranden, som han allerede i 1663 hadde solgt til Røerick Senneken og hans hustru Klarcke Tevesdatter. Claus von Recken og Giert Doett, borgere i Bergen, har på anmodning underskrevet og forseglet skjøtet. Pergament, 3 segl i kapsler henger ved. Ifølge påskrnft er skjøtet innført i byens skjøtebok 19. september samme år. Gave fra Michael Wallem. Dokid: UBB Diplom

1667, 12. desember. Bergenhus

Bernt Hilderman har solgt til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandant på Bergenhus, et våningshus som er bygget på Friderich Bertelsens grunn ute i Dreggen. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 9. Dokid: UBB Diplom

1668, 23. april. Bergen

President samt borgermestere og råd i Bergen har utleiet til Peter Karllsen Winchlær og hans hustru Kiersten Trundsdatter en av Munkelivs tidligere grunner, som Peter for en tid siden hadde kjøpt av skredder Jens Jacobsen og som ligger oppe i avdøde Jan Brysselsmug. Grunnen var en del av kongens eiendommer i i Bergen som han ifølge kongelig brev, datert 4. febr. 1661, hadde skjenket byen. Den årlige grunnleie er 1 riksort. Pergament, Bergen bysegl henger ved i trekapsel. Dokuemtet har sannsynligvis tilhørt Knappmakerlauget. Se også diplom, datert Bergen, 24. aug. 1647. Dokid: UBB Diplom

1668, 1. mai. Bergen

Cathrina Munthe, borgermester Søffren Jensens enke, har solgt til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandant på Bergenhus, en grunn med lade, stall og ildhus som ligger mellom Sandviken og Svartzberg, dessuten har hun solgt til ham en annen grunn som ligger under Fredriksborg. Stemlet papir, 1 påtrykt lakksegl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 10. Dokid:

UBB Diplom

1668, 2. mai. Lysekloster (Os, Hordaland)

Avskrift

. Introduksjonsbrev for Tøger Jenssøn, sogneprest i Jostedal, til prost Peder Olssøn Hanning i Sogndal. Brevet er underskrevet av borgermester og stiftskriver Niels Hanssen i Bergen. Avskrift på papir, attestert av Peter Rotenburg, fra ca. 1679 (?). På samme blad en resolusjon fra generalmajor Georg Reichwein, datert Bergen 6. mars 1667: se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1668, 20. mai. Bergen

Abraham Pedersen i Bergen har solgt et hus til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandant på Bergenhus. Stemplet papir. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 11. Dokid: UBB Diplom

1668, 25. mai. Bergen

Hendrich Ridder har solgt til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandant på Bergenhus, et hus ved oberstens have. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 12. Dokid: UBB Diplom

1668, 24. desember. Bergen

Catharine Ludvigsdatter Munthe, borgermester Søffren Jensens enke, har solgt til Eilert Halvorsen i Bergen og hans hustru Anne Pittersdatter en grunn med påbygget hus samt en sjøbod med loft som ligger ute på Nordnes nedenfor avdøde Hans Tygesens hus. Den årlige grunnleie er 12 skilling. Rådmann Iver Christensen og Hans Wilchensen, hospitalforstander i Bergen, har på anmodning forseglet og underskrevet sammen med henne. Papir, rester etter 3 påtrykte segl. Dokid: UBB Diplom

1669, 5. mars. Bergen

Morgens Sivertssen i Bergen overdrar og selger til Johan Caspar de Cicignon, oberts og kommandant på Bergenhus, alle rettigheter og herligheter til en grunn i Lille-Sandviken som han nå bebor. Stemplet papir. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 12. Dokid:

UBB Diplom

1669, 5. mars. Bergen

Henrich Fischer i Bergen overdrar og selger til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandant på Bergenhus, alle rettigheter og herligheter til en grunn i Lille-Sandviken som han nå bebor. Stemplet papir. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 14. Dokid: UBB Diplom

1669, 5. mars. Bergen

Erich Joensen i Bergen selger og overdrar til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandant på Bergenhus, alle rettigheter han har i grunner og hus i Lille-Sandviken. Stemplet papir. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumeter, nr. 15. Dokid: UBB Diplom

1669, 6. mars. Kjøbenhavn

Kong Frederik III stadfester, at president samt borgermestere og råd i Bergen ifølge skjøte, dat. 14, jan. 1667, på befaling av statholder Ulrik Fredrik Gyldenløve og generalmajor Georg Reichwein har overdratt til Laurits Rosenberg og hans hustru Mette Willumsdatter et stykke av byens femark ute i Sydnes som vederlag for hans avståtte grunn på Nordnes til Fredriksbergs festning og for en annen grunn som for en tid siden ble utlagt til almening. Grunnleien av marken ble 2 riksdaler. Pergament, kongens segl henger ved. Han har også underskrevet skjøtet sammen med Peder Schumacher (Griffenfeld). Ifølge påskrift 8. mai 1854 er dokumentet gitt til Bergens Museum av grunnens daværende eier, Mons Sørensen. Frk. C. Abels avskrift vedlagt, attestert 11.5.1932 av A.M. Wiesener. Se også oppmålingsbrev, dat. Bergen 16. okt. 1666. Dokid: UBB Diplom

1669, 1. august. Bergen

Barbara, Just Meyers enke, selger og overdrar til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandant på Bergenhus, sin grunn med hus som ligger på Stølen, Stemplet papir, rester etter 2 påtrykte lakksegl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 16. Dokid:

UBB Diplom

1669, 29. desember. Bergen

Arnoldus Hanssen de Fine, lesemester i Bergen og sogneprest i Bergen har med sin hustru Maren Søffrensdatter samt hennes medarvingers samtykke solgt til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandant på Bergenhus, og hans hustru Anna Sophia Hagedorn, en del av sine eiendommer som ligger overfor Lille-Sandviken. Stemplet papir, rester etter 4 påtrykte segl. Gave 1926 fra Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 17. Dokid: UBB Diplom

1670, 7. juli. Bergen

Wallentin Lauritzen Slede fra Korsør, født på gården Kjærland i Kvinnherad skiprede i Sunnhordland, selger og skjøter til sin bror Sambson Lauritzen Slede sin andel i gården Kjærland som ifølge et skiftebrev arvelig var tilfalt ham. Salgssummen var 80 riksdaler. Stemplet papir, rester etter i påtrykt segl. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1670, 13. juli. Ullensvang (Hordaland)

Et gjeldsbrev fra sogneprest Henrik Tobiassen i Kinsarvik prestegjeld til hans svoger fogd Hans Hanssøn i Hardanger. Papir. Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.) Dokid: UBB Diplom

1670, 24. august. Bergen

Hans Zierlingh og Johan Fredrichsen, som ved en dom var blitt tilkjent avdøde Lyder Schøtts hus og grunner da hans sønn Henrik Lydersen ikke ville befatte seg med dem, har solgt til Diederich Gierding Lyder Schetts gatehus, en stor bjelkekjeller samt fem sjøboder med underliggende grunner m.m. som ligger på Stranden i Bergen. De mottok i betaling 1100 riksdaler og 3 rosenobler. Lyder Fasting, Peder Madtzen og Cornelius Rydtzer har underskrevet og forseglet skjøtet sammen med Hans Zierlingh og Johan Fredrichsen. Pergament. Alle 5 segl mangler, bare seglremmene henger ved. Ifølge påskrift har skjøtet vært fremlagt på rådstuen i Bergen 14. desember 1671. Dokid: UBB Diplom

1670, 30. september. Bergen

Christoffer Kordtz og Herman Schult, overformyndere i Nykirken sogn, samt Jacob Christensen, formynder for avdøde Reinholt Jenssens umyndige sønn, har solgt til Giertrud Michellsdatter Reinholt Jenssens gatehus og kjeller med inventar samt en sjøbod, alt sammen med underliggende grunner i avdøde Teves Jansens sjøgård ute på stranden i Nykirken sogn. Eiendommen var først blitt solgt til avdøde Iver Christensen, men var på Giertruds anmodning blitt avgitt til henne. Iver Christensen og Olluff Andersen Lessøe har på anmodning forseglet og underskrevet skjøtet. Pergament, 5 segl henger ved i kapsel. Dokid:

UBB Diplom

1670, 12. oktober. Kjøbenhavn

Kong Christian V stadfester at Jacob Jocumsen Kirsebom som sogneprest til Sogndal skal ha hele inntekten av prestebolet. Papir, Christian V’s underskrift og rester av hans påtrykte segl. Peder Schumacher Griffenfeld har også underskrevet brevet. Dokid: UBB Diplom

1670, 24. oktober. Espeland (Granvin, Hordaland)

Christen Nielssen Reff, sorenskriver over Halsnøy kloster og Hardanger len, samt to lagrettemenn i Granvin kunngjør et skifte av avdøde Johannes Jøres og hans hustrus etterlatte gods mellom deres fire barn ved navn Knut, Nils, Guri og Randvei. Papir, merker etter påtrykte segl. På samme blad et skifte mellom de fire ovennevnte barn av deres bestefar Omund Espelands etterlatte odelsgods, dat. Espeland, 9. desember 1677: se også katalogseddel på denne dato. Originalen har tilhørt Th. Haukenæs. Professor Haakon Sheteligs avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1670, 28. desember. Øystese (Kvam, Hordaland)

Christen Nielssen Reff, sorenskriver over Halsnøy kloster og Hardanger len, og sju lagrettemen i Øystese skiprede kunngjør, at Hågen Stensen på Sandven, på anmodning av Torbjørn Bu i Kinsarvik på vegne av sin svigermor Astri Siversdatter Bu, ga avkall på all ytterligere arv etter hans hustru Guri Pedersdatters bror Laurits Pedersen, som var Astris avdøde mann. Papir, merker etter 8 påtrykte segl. På samme blad et brev vedrørende samme sak, datert Hause, 8. mai 1671. Dokid: UBB Diplom

1671, 7. februar. Kjøbenhavn

Kommercekollegiets brev til Bergens Magistrat om at kongen har opprettet dette kongelige kollegium til å fremme byenes handel og håndverk m.m. Kommercekollegiet anmoder Bergens Magistrat å meddele dem de midler som kan fremme disse formål i Bergen. Ulrik Frederik Gyldenløve, Jens Juel, Peder Pedersen Lerche og Hans Nansen d.y. m.fl. har underskrevet brevet. Papir, 2 beskr. folioark. Ifølge den gamle seddelkatalogen lå dette dokument inntil 1937 blant Bergens Guldsmedlaugs dokumenter, hvorfra det ble uttatt og overført til Diplomsamlingen. Dokid:

UBB Diplom

1671, 8. februar. Kjøbenhavn

Kong Christian V stadfester de privilegier m.m. Frederik III i følge kongelig brev, dat. Kjøbenhavn, 30. juli 1662, har gitt Bergen by og dens borgere. Pergament. 2 bl. Christian V’s og Peder Schumacher Griffenfelds underskrifter, seglet mangler. Ifølge påskrift har dokumentet vært publisert for retten på Bergen rådstue 21. desember samme år og de følgende år inntil 1684. Dokid: UBB Diplom

1671, 15. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Gert Henriksøn Miltzow, sogneprest og prost på Voss, stevner for retten, Peder Ronve og hans mor Guri Ronve for ikke å ha betalt for de rettigheter av den jord de bruker i Ronve m.m., Laurits Mala fordi han fremdeles bruker jorden Mala som han hadde oppsagt til fordel for leilendingen Thomas Anderssen, og Sjur Nyre fordi han har latt husene på gården forfalle og råtne bort så to av leilendingene må fraflytte gården. Prosten mener disse overtredelser og forsømmelser er til stor skade for de fattige. Papir, Gert Henriksøn Miltzows egenhendige underskrift. Ifølge påskrift har dokumentet vært fremlagt i retten 25. mars 1712 (?). Gave fra Ole Gjerager. Dokid: UBB Diplom

1671, 8. mai. Hause (Kinsarvik, Hordaland)

Christen Nielssen Reff, sorenskriver over Halsnøy kloster og Hardanger len, og sju lagrettemenn i Kinsarvik Sogn kunngjør, at Torbjørn Pedersen Bu, på anmodning av Endre Tveisme på vegne av sin svigermor Astri Siversdatter Bu, ga avkall på all ytterligere arv etter sin bror Laurits Pedersen, som var Astris avdøde mann. Papir, merker etter 8 påtrykte segl. På samme blad et brev vedrørende samme sak, datert Øystese, 28. desember 1670: se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1671, 14. juni. Bergen

Fotokopi

. Herman Garman, president i Bergen og forvalter over det kongelige gods Nordenfjells som før har ligget under Seim og Sandvik, samtykker og stadfester på kongens vegne, at Peder Finde, sogneprest i Førde, har solgt til Just Henrichsen Farnou i Bergen og hans hustru Susanne Dirichsdatter Precht et hus med grunn i Dreggen, som hans hustru Anne Rasmusdatter Stoud hadde arvet etter sin far, tidligere borgermester Rasmus Larsen. Den årlige grunnleie til grunnherren eller forvalteren er en riksort. Fotokopi og transkribsjon av dokumentet, hver i 2 eksemplarer. Originalen tilhører Bergens offentlige Bibliotek. Se også kopi av skjøte, datert Bergen, 12. desember 1655. Dokid:

UBB Diplom

1672, 3. juli. Flatråker (Tysnes, Hordaland)

Åker- og engdelingsbrev mellom leilendinger på gården Flatråker på Tysnes. Avskrift 1925. Se Ms 1924.F. (Johannes Sundvors slektshistorisk opptegn II). Dokid: UBB Diplom

1674, 9. januar. Bergen

Unge Jan Schrøder, Ties Caspersen Neffuerman, Jacob Wille og Peder Nielsen, på egne vegne, og på Anne Jespersdatter Schrøders vegne, samt avdøde Jesper Schrøders barn og arvinger har solgt til sin svoger og medarving, Daniel Wolpman og hans hustru Divert Jespersdatter Schrøder, deres avdøde fars hus i Bergen, alle de tilhørende murte kjellere samt 4 sjøboder nede i sjøgården, alt med underliggende odelsgrunner. Pergament. Rester av 3 segl samt 2 tomme trekapsler henger ved. Ifølge påskrift ble skjøtet bevilget innført i byens skjøtebok 17. januar 1678. Dokid: UBB Diplom

1674, 12. juni. Lutre (Kinsarvik, Hordaland)

Christen Nielssen Reff, sorenskriver over Lysekloster og Hardanger len, og sju lagrettemenn i Kinsarvik dømmer Ole Huse til å betale landskyld av en jordpart i Huse, tilhørende Laurits Lauritssen. Ole har ikke betalt første bygsel til Laurits, og hevder at han har fått lov til å bruke gårdparten av Margrete Tollaksdatter, fogdens hustru, og at Laurits ikke har krav på landskyld. Papir, merker etter påtrykte segl. Ifølge påskrift av fogd Hans Hanssen, dat. 20. jan. 1675, må Ole Huse rette seg etter denne dom såfremt han ikke vil ha inndradd en del av sitt odelsgods m.m. På dokumentets 4. side har Laurits kvittert for å ha mottatt av Ole 2 riksdaler og en ort i kost og tæring. Her er også påskrevet at dommen ble lest for Ole Huse 21. des. 1674. Dokid: UBB Diplom

1674, 26. oktober. Måkestad (Ullensvang, Hordaland)

Amund Johansen og Torbjørn Siversen, som begge bor på Isberg i Odda Sogn, har solgt til Haldor Arnesen på Kambestad, lensmann i Ullensvang, deres odelsparter i Isberg som de hadde arvet etter sine avdøde foreldre. I betaling mottok Amund 15 riksdaler og Torbjørn 2 ½ riksdaler. Lars Jordal, lensmann i Odda sogn, og Iver Reiseter har på anmodning forseglet skjøtet. Papir, 2 bumerker samt merker etter 2 påtrykte segl. På samme blad et skjøte, vedrørende en jordpart i Isberg til Haldor Arnesen, dat. Kambestad, 2. apr. 1679: se også katalogseddel på denne dato. Ifølge påskrift har dokumentet vært fremlagt i retten, 2. apr. 1679, okt. 1702 og 12. mai 1708. Dokid:

UBB Diplom

1674, 2. november. Tjosås (Kvam, Hordaland)

Avskrift

. Iver Isachsen på Indre-Ålvik i Øystese skiprede avstår hele sitt arve- og odelsgods til sin stesønn Laurits Johansen på Ørdal i Eidfjord sogn etter at stesønnen først har betalt hans arvinger. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte Arne L. Rosseland og lensmann L. Lofthus. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618. Dokid: UBB Diplom

1674, 2. november. Tjosås (Kvam, Hordaland)

Avskrift

. Sorenskriver Christen Nielsen Reff i Hardanger m.fl. var til stede på høstetinget på Tjosås da Iver Isachsen Indre- Ålviks søsterbarn og rette arvinger, på spørsmål fra Ivers stesønn Laurits Johansen på Ørdal i Eidfjord sogn, ga til kjenne at de hadde mottatt den arv de tilkom etter hans stefar. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte Arne L. Rosseland og lensmann L. Lofthus. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618. Dokid: UBB Diplom

1675, 5. mars. Bergen

Iver Christensen, rådmann i Bergen, og Abel Munthe, Peder I,ems enke, har gitt sitt samtykke til at Peder Pedersen, provincial procureur over Bergen stift, har solgt sine foreldres gategrunn og kjeller, som ligger ved Rosenkrantzernes almening (nåv. Østre Muralmening 14), til Christian Dreier, handelsmann i Bergen, og hans hustru Trythe Dreiers. Som kreditorer har de mottatt 580 riksdaler for nevnte grunn. Hans Munthe og Knud Leem, rådmenn i Bergen, har på anmodning underskrevet og forseglet skjøtet. Pergament, 4 segl henger ved samt 1 tom kapsel. Ifølge påskrift av Christian Dreier, dat. 4. sept. 1676, har han overdratt grunnen til sin avdøde sønns hustru: se under denne dato. Om andre dokumenter vedrørende samme sak: se katalogseddel på skjøte, dat. Bergen, 6. febr. 1636 Dokid: UBB Diplom

1675, 25. juni. Bergen

Jens Toller, lagmann i Bergen, kunngjør at en sak mellom Laurits Lauritsen og Inger Worm, magister Jens Schjelderups enke, om skoghugst og eiendomsrett i gården Hus i Kinsarvik må gjenopptas på nytt på åstedet. Avskrifter av rettsdokumenter for sorenskriveren i Hardanger og lagmannen i Bergen, det tidligste dat. 25. okt. 1660, det siste dat. 21. juni 1675. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Dokid:

UBB Diplom

1675, 23. juli. Ask (Askvoll, Sogn og Fjordane)

Tomas Hanssen på Ask i Askvoll prestegjeld i Sunnfjord har solgt til sin svoger Stevelin Reutz, kapellan i Luster, og hans hustru Elsebe Hansdatter sin jordpart i Øvrebø i Solvorn som han hadde arvet etter sin farmor Maren Thruedtsdatter. Mads Søffrenssen og Henrik Nitter har underskrevet og forseglet skjøtet. Papir, 3 påtrykte lakksegl. Ifølge påskrift, dat. Dale prestegård i Luster, 27. jan. 1681, er skjøtet blitt overdratt til Thies Nagel: se også katalogseddel på denne dato. Dokid: UBB Diplom

1675, 28. september. København

Kopi

. Preben von Ahnen til Possnes, amtmann over Bratsberg amt, selger og skjøter til Peder Christophersen Tønder, kommissær over Trondhjem amt, hovedgårdene, Dønnes på Helgeland, Mindnes i Tjøtta, Hernes i Bodø prestegjeld og Sør-Gutvik i Leka, med underliggende gårder og gods. Xeroxkopi. Avskrift ligger i Ms 255: Materialer til Urda. I Ms 255 ligger også et brev fra Isach Coldevin til stiftamtmann W.F.K. Christie, dat. Dønnes, 2. des. 1839, hvor han sender ovennevnte avskrift. Originalen var den gang i hans eie. Dokid: UBB Diplom

1676, 1. mai. Bergen

Job Jacobssen Dissingtound og Jacob Christenssen Baker, borgere i Bergen og formyndere for Anna Olsdatter Lessøe, har på hennes vegne solgt til Jens Jenssen Wrede og hans hustru Ingeborg Madsdatter Nørkier, Orein Hanssen Hoffts eiendom innenfor Vågsalmenningen, som var overdratt Anna Olsdatter som betaling på hans skyld og gjeld. Kjøpesummen var med skjøtningsøre 160 riksdaler. Peder Madssen Faurbøl og Johan Lorentz Bader har på anmodning underskrevet og forseglet skjøtet. Papir, 4 påtrykte segl. Se også skjøte, dat. Bergen, 15. juni 1677. Dokid: UBB Diplom

1676, 4. september. Bergen

Påskrift

. Christian Dreier, borger i Bergen, har overdratt til Gjertrud Hendrichsdatter Wessell, enke etter hans sønn Hans Christiansen Dreier, en grunn og stenkjeller med derpå oppsatt bygning, som han hadde kjøpt av Peder Pedersen ifølge skjøte, dat. Bergen, 5. mars 1675: se under denne dato. Teksten er en påskrift på ovennevnte skjøte, rester av Christian Dreiers påtrykte lakksegl. Dokid:

UBB Diplom

1676, 13. november. Bergen, 3. rode nr. 19.

Christen Bertelsen, fogd i Sunnfjord, selger og overdrar til Iver Buseh, borger i Bergen og boende på Refsøy, to sjøboder som sistnevntes svigerfar, avdøde Michel Jacobsen har eiet i Bergen. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen. Dokid: UBB Diplom

1677, 15. januar. Midås (Granvin, Hordaland)

Avskrift

. Christen Nielssen Reff, sorenskriver over Lysekloster og Hardanger len, samt tre lagrettemenn i Granvin kunngjør, at de på Midås 15. januar 1677 foretok et arveskifte etter avdøde Iver Asmundssøn mellom hans etterlatte enke Anne Eriksdatter og deres to umyndige barn, Erik og Lars. Avskrift av professor Haakon Shetelig av et defekt originalbrev, skrevet på papir. Ifølge den eldre katalogen er dokumentet returnert (til eieren?) 30.3.1906. Dokid: UBB Diplom

1677, 5. mars. Sjeldviken (Odda, Hordaland)

Haldor Arnessøn på Kambestad i Ullensvang sogn har bygslet bort til Steffen (Bodvarssøn) et spann smørs leie i gården (Tveito i Røldal). Ivar Reiseter og Tosten Bleie har på anmodning forseglet brevet. Papir, merker etter 3 påtrykte segl. Brevet er en påskrift på en leiekontrakt mellom Siver Jerandssøn Skjeldås og Steffen Bodvarssøn, datert Digranes, 20. oktober 1664: se under denne dato. Gave fra Arnoldus Koren. Dokid: UBB Diplom

1677, 15. juni. Bergen

Ingeborg Større i Bergen har solgt til Jens Jenssen Wrede og hans hustru Ingeborg Madsdatter sin påboende eiendom som ligger i Slaktergaten. Da hun ikke selv kan skrive, har hennes svoger Zacharias Anderssen, rådmann i Bergen, og Jens Rasmussen på anmodning underskrevet og forseglet skjøtet. Papir, 2 påtrykte segl. Ifølge påskrift er skjøtet anvist på Bergen rådstue 21. april 1681 Se også skjøte, dat. Bergen, 1. mai 1676. Dokid:

UBB Diplom

1677, 21. november. Bergen

Korskirkens kirkeverger, Henrik Wessel og Johan Knesbech, klager i et brev til stiftamtmannen og biskopen i Bergen over at inntekter og rettigheter som tilkommer Korskirken, nå i 9 år har vært tillagt Leikanger kirke i Sogn. De krever at soknepresten til Leikanger, Jens Samuelsen Bugge, nå må tilbakebetale disse leieinntektene. De krever ham også bøtlagt for å ha satt seg opp mot kongelig brev og vil at han skal betale reiseomkostninger m.v. i forbindelse med saken. Papir, Henrik Wessels og Johan Knesbechs underskrifter. Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv. Vedlagt en fortegnelse over de dokumenter fra Korskirkens arkiv som i 1869 ble deponert i Bergens Museum. Dokid: UBB Diplom

1677, 9. desember. Espeland (Granvin, Hordaland)

Sorenskriver Christen Nielssen Reff foretar et skifte mellom Knut, Nils, Guri og Randvei av deres bestefars og bestemors etterlatte odelsgods. På samme blad et skifte mellom de fire ovennevnte barn av deres foreldres etterlatte gods, dat. Espeland, 24. oktober 1670: se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1678, 5. juli. Bergen

Avdøde Inger Worms barn, svogre og arvinger har solgt til Christoper Gaarman og hans hustru Margrete Søfrensdatter jordgods i gårdene, Dalland, Vinnes, Boge, Skåte, Skjørsand, Henanger og Hjortedal i Strandvik skiprede samt gården Færstad som ligger under Sandvik gods. Ambrosius Hardenbech, Jens Søfrensen Hofman og Claus Nielsen Bleching, skifteforvaltere, har på anmodning underskrevet og forseglet skjøtet sammen med Inger Worms arvinger. Pergament, seglene mangler. Ifølge påskrift ble skjøtet tinglest på Håvik 22. okt. s.å. Kjøpt 1922 av Krüger, Skjørsand. Frk. C. Abels avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1678, 24. juli. Os (Prestegården, Hordaland)

Sogneprest Christopher Garmann selger til Wiglig Lasseson Eide og Ole Endresen Lyggre to jorder i sine gårder Henanger og Hjortedal i Strandvik skiprede med tilhørende utmark. Avskrift (1923) Se Ms 1924. F (Johannes Sundvors slektshistoriskeopptegn II). Dokid:

UBB Diplom

1679, 28. januar. Bergen

Berent Middelstorp, borger i Bergen, har solgt til Caspar Bussman og hans hustru Anne Harmensdatter Sehrøder sitt hus med grunn og haugeplass i Nykirkens sogn. Anders Jacobsen Dischington og Johan Hosewinckel, borgere i samme by, har underskrevet og forseglet skjøtet. Pergament, 3 segl henger ved. Dokid: UBB Diplom

1679, 2. april. Kambestad (Ullensvang, Hordaland)

Jerand Johansen og Synnøve Johansdatter samt Torbjørn Siversen, på vegne av sin hustru Herborg Johansdatter, har solgt til Haldor Arnesen Karnbestad deres rette odels parter i gården Isberg. De fikk i betaling 1 riksdaler for hver mark smør. Lensmann Jørgen Digranes og Laurits Digranes har på anmodning forseglet skjøtet. Papir, merker etter 2 påtrykte segl. På samme blad et skjøte, vedrørende en annen jordpart i Isberg til Haldor Arnesen, dat. Måkestad, 26. okt. 1674: se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1679, 22. juni. Engelgården i Bergen (Wismar)

Henrich Tamke har solgt sine nye hus, to boder med loft, i Engelgården i Bergen til Hans Detloff for 50 riksdaler. Papir. 1 påtrykt segl, tysk tekst. Kopi, skrevet på stemplet papir med norsk tekst, er vedlagt. Overført fra Ms 894.c.1 og 15. Dokid: UBB Diplom

1679, 5. juli. Bergen

Gabriel Arentzen, knappemaker i Bergen, har solgt til Jens Jensen Wrede og hans hustru Ingeborg Madsdatter en stenkjeller og grunn med bygning samt en fri gang og dråpefall. Michel Hanssen og Olaus de Rytter har på anmodning underskrevet og forseglet skjøtet. Papir, 3 påtrykte lakksegl. Ifølge påskrift har skjøtet vært fremlagt for retten, 21. apr., 22. aug. 1681, 13. okt. 1707. Dessuten er det påskrevet 8. des. 1746 av eiendommens daværende eier, Jacob de Lange (?). Dokid: UBB Diplom

1679, 29. august. Foss (Sogndal, Sogn og Fjordane)

Søffren Pedersøn (Hanning), teologistuderende, har solgt til sin svoger Hans Poulsøn (Alstrup), sogneprest i Hafslo og hans kjæreste Margrete Pedersdatter (Hanning) jordparter i gårdene Skjeldestad og Uglum i Sogndal skiprede. Hans bror Peder Pedersøn (Hanning) sogneprest i Sogndal, og morbroren Anders Søfrensøn(Heiberg), sorenskriver over Indre Sogn, har på anmodning underskrevet skjøtet. Papir, seglene er utelatt. Ifølge påskrift ble skjøtet tinglest på Åbyrge tingstue 11. juni 1680. Gave fra sogneprest P.H. Hertzberg. Dokid:

UBB Diplom

1679, 24. september. Ytre-Bu (Kinsarvik, Hordaland)

Christen Nielssen Reff, sorenskriver over Lysekloster og Hardanger len, samt sju lagrettemenn i Kinsarvik tilkjenner Torbjørn Pedersen Bu bygselsretten til noen jordparter i gården Ytre-Bu i en sak mellom ham og Iver Midnes med sine to søstre. Papir. 6 beskr. bl., merker etter 7 påtrykte segl. Se også lagmann Hans Lilienskiolds dom, dat. Bergen, 16. juni 1680. Originalen av en inntatt avskrift av en overenskomst, dat. Ytre-Bu, 28. nov. 1657, er også bevart; se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1680, 24. april. Bergen

Agnete Dominicus (datter), enke etter Tiil van Høwen, har med samtykke av sin bror Teues Dominicus solgt til Henrich Buss og hans hustru Marie Balle et hus med grunn og hage som ligger ytterst på Nordnes. Den årlige grunnleie er en riksort. Zendt Carstensen Vildenrath og Dirich Gerding har på anmodning også underskrevet skjøtet. Papir. Jfr. også skjøter, dat. Bergen, 14. april 1681, 5. mai 1698. Dokid: UBB Diplom

1680, 8. mai. Engelgården, Bergen

Hans Detloff(sen) har solgt 2 nye boder med loft og underliggende grunn i Engelgården til Johan Schrøder. Stemplet papir. 1 påtrykt segl, tysk tekst. Overført fra Ms 894.c.2. Dokid: UBB Diplom

1680, 18. juni. Bergen

Dom avsagt av Hans Lilienskiold, lagmann i Bergen, som holder ved makt en innstevnet dom, dat. Ytre-Bu, 24. sept. 1679, vedr. bygselsretten til noen jordparter i Ytre-Bu; se også under nevnte dato. I dommen er inntatt stattholder Ulrik Frederik Gyldenløves stevning, dat. Bergenhus, 24. mars 1680, sorenskriver Christen Nielssen Reffs svar på stevningen, dat. Hesthammer, 11. juni s.å. samt innlegg fra partene i saken, Laurits Lauritsen på vegne av Mallene Andersdatter og hennes søsken, og Torbjørn Pedersen på egne vegne. Papir. 12 beskr. Bl, 1 lakksegl påtrykt. Dokid: UBB Diplom

1680, 28. september. Strandvik (Hordaland)

Skjøte på en jordpart i gården Skjørsand i Fusa fra klokker Anders Torbeinsen i Os prestegjeld til sogneprest Christopher Garman. Papir. Se Ms 685/ h (Slekten Krügers papirer). Dokid:

UBB Diplom

1680, 23. november. Bergen

Mads Søfrensen, klokker til Hammer prestegjeld i Nordhordland, har solgt til Iver Busch, borger i Bergen og boende på Refsøy, og hans hustru Karen Michelsdatter en grunn som ligger på den nedre side av Markeveien ved det gamle vektertårn. Eiendommen hadde han kjøpt av Henrik Oelsten, tidligere borger i Bergen og formynder for Anne Horkens barn. Evert Robbertsen og Valentin Berlin har underskrevet skjøtet. Papir. Skjøtet er fremlagt i retten i Bergen 6. des. 1812. Om andre brev vedrørende samme sak, se diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657. Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket. Dokid: UBB Diplom

1681, 27. januar. Kvandal (Kinsarvik, Hordaland)

Avskrift

. På anmodning av Helge Tyssedal ber Laurits Olsen på Kvandal m.fl. Laurits Staen vise dem det riktige grenseskille mellom gårdene Tyssedal og Skjeggedal. Hans utsagn blir bekreftet og forseglet. Maskinskrevet avskrift, dat. 22.10.1955. Ingen opplysninger om originalen og hvor den eventuelt befinner seg. Dokid: UBB Diplom

1681, 27. januar. Dale (Luster, Sogn og Fjordane)

Påskrift

. Stevelin Adamssen Reutz, sogneprest i Luster, har overdratt skjøtet på en jordpart i gården Øvrebø i Solvorn til Thies Nagel, borger i Bergen. Papi, Stevelin Reutz’ underskrift og påtrykte lakksegl. Teksten er en påskrift på skjøte, dat. Ask i Askvoll, 23. juli 1675: se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1681, 13. april. Mundheim (Strandebarm, Hordaland)

Skriftebrev

. Jetle Gertzen arver etter sin på barselseng avdøde hustru Torbjør Olsdatter. Avskrift 1935, skriftebrev. Se Ms 1924. F. (Johannes Sundvors slektshistoriske opptegn II). Dokid: UBB Diplom

1681, 14. april. Bergen

Henrik Busch i Bergen har med sin hustru Marie Balles samtykke solgt til Marcus Steensen og hans hustru Barbra Henriksdatter Gewers et hus med grunn og hage ytterst på Nordnes. Den årlige grunnleie er en riksort. Jens Christensen og Hans Brodersen har på anmodning underskrevet skjøtet. Papir, 1 påtrykt segl. Jfr. også skjøter, dat Bergen, 24. april 1680 og 5. mai 1698. Dokid:

UBB Diplom

1681, 8. september. Bergen

Avskrift

. Karen Jakobsdatter, enke etter fogd Jens Madsen i Sunnfjord, har solgt til Askild Knudsen, lagrettemann i Ållendfit skiprede, en halv laup smør og en halv tønne malt i gården Haugsdal i nevnte skiprede, som Askild selv bor på og bruker. Avskrift av originalen, på papir, som den gang tilhørte gårdbruker Mons Hauge, Osterøy. Dokid: UBB Diplom

1682, 18. februar. Bergen

Avskrift

. Laurits Sørensen, borgermester i Bergen, selger og skjøter til Ludvig Midelstorph det ene (?) hus med grunn og kjellere hvor avdøde kommersråd Hans Lilienskjold hadde bodd, samt den nestnederste sjøbod i (Smørs)gården. Skolestyrer B.E. Bendixens avskrift. Xeroxkopi. Originalavskrift, se Ms 654.2.i. Dokid: UBB Diplom

1682, 10. mars. Bergen

Oldermann Harmen Dürloff og sekretær Bernhard Elhers ved det hanseatiske kontor i Bergen utsteder en attest eller takkebrev til Albert Meyer, som vil “sein alhie getragenes Officium resigniren”, og derfor ber om “ein honorificum Testimonium und schriftliches Zeügnüs oder Abscheides Brief”. Albert Meyer har vært ved det bergenske kontor siden 1664, er “1673 d. 31. octobr: in unsern contoirischen kauffmans Zahl… eligiret worden”, dernest “Anno 1676 d. 14. Octobris… zu einem Eltermann eligiret”. Når han nå trekker seg tilbake, gir kontoret han sin beste takk og anbefaling. Pergament, tysk tekst. Dokid: UBB Diplom

1682, 16. august. Bergen

Ulrik Frederik Gyldenløve, stattholder i Norge, stevner Johanne (Tøgersdatter), enke etter Knut Poulsen, for retten på Bergen rådstue 31. august s.å. da hun nekter å betale grunnleie til Iver Busch for den del av hans grunn som hun etter hans mening ulovlig besitter, og heller ikke vil fremvise sine adkomst- og grunnebrev. Papir, Gyldenløves segl påtrykt. Vedr. samme sak: se Topografisk register under Dønnerengen. Dokid: UBB Diplom

1682, 31. august. Bergen

Iver Busch anmoder magistraten i Bergen om å stevne Johanne Tøgersdatter, enke etter Knut Poulsen, fordi hun etter hans mening ulovlig besitter en del av hans grunn uten å betale grunnleie. Papir. Vedr. samme sak: se Topografisk register under Dønnerengen. Dokid:

UBB Diplom

1682, 21. november. Bergen

Avskrift

. Claus Hauschen på egne, Niels Sørensen Hyld og Bryning Meier på de umyndiges vegne har ved offentlig auksjon i herberget Altona 16. januar s.å. solgt til Herman Thangerman og hans hustru Anne Hansdatter Messing det hus, hvor Claus Hauschen tidligere bodde, med kjeller og to sjøboder samt underliggende grunner, som ligger på stranden ved Damsmuget, for 1205 riksdaler. På anmodning har også Daniel Wolpman og Jan Jolles underskrevet og forseglet skjøtet. Avskrevet 26.8.1952 etter Riksarkivets avskrift fra 1927. Originalen tilhørte den gang Arnfin Finne, Voss. Dokid: UBB Diplom

1683, 2. oktober. Bergen

Avskrift

. Fire borgere i Bergen oppmåler grunnen til Johanne Tøgersdatter, enke etter Knut Poulsen, da Iver Busch har påstått å eie en del av hennes grunn. Etter at blant annet et eldre grunnebrev, dat. 27. jan. 1650, er fremlagt for dem, tilkjenner de Johanne retten til hele grunnen. Papir, 4 beskr. bl. Se også Gyldenløves stevning og Iver Busch’ anmodning til magistraten, dat. 16. og 31. aug. 1682. Vedr. samme sak: se Topografisk register under Dønnerengen. Dokid: UBB Diplom

1683, 15. november. Bergen

Laurits Johansøn Erdall (Ørdal i Eidf jord) anmoder Laurits Lindenow, kanselliråd og amtmann over Bergenhus amt, at han på grunn av fjellskred sommeren 1662 må få flytte sin sag til stedet Fuglåen (ved gården Ædna i Odda sogn) som ligger på hans egen odelsgrunn. Papir, Laurits Erdalls underskrift. På samme blad, fogd Johan Primaris erklæring, dat. Halsnøy kloster, 1. desember s.å., og Laurits Lindenows resolusjon, dat. Bergenhus, 10. mars 1684. Dokid: UBB Diplom

1683, 1. desember. Halsøy kloster (Fjellberg, Hordaland)

Fogd Johan Frimans erklæring til amtmann Laurits Lindenow om at sagen til Laurits Johansøn Erdall (Ørdal), som er blitt ødelagt av fjellskred, kan på hans anmodning flyttes uten at det vil bli til ulempe for andre. Papir. På samme blad, Laurits Erdalls anmodning til amtmann Laurits Lindenow, dat. Bergen, l5. november 1683; se under denne dato. Dokid:

UBB Diplom

1684, 10. mars. Bergenhus

Laurits Lindenow, kanselliråd og amtmann over Bergenhus amt, gir Laurits Johansøn Erdall (Ørdal), som har fått sin sag ødelagt av fjellskred, tillatelse til å sette opp sagen påny ved stedet Fuglåen (ved gården Ædna i Odda sogn) med det forbehold at han ikke må skjære annet tømmer enn det den kongelige forordning tillater. Papir, Laurits Lindenows underskrift. På samme blad, Laurits Erdalls anmodning til Laurits Lindenow, dat. Bergen, 15. november 1683; se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1684, 5. mai. Kjøbenhavn

Kong Christian V utnevner baron Ludvig Rosenkrantz til Rosendal, stiftamtmann over Lister og Mandal amt, til ridder av Danebrog. Pergament. Christian V’s underskrift, seglet mangler. Latinsk tekst. Gave fra pastor P. Hertzberg. Dokid: UBB Diplom

1684, 29. juli. Gottorp i Schleswig

Avskrift

. Kong Christian V gir kommercedirektør Jørgen Thor Møhlen sin tillatelse til å opprette en klesfabrikk, et raskmakeri, et farveri, et hattemakeri, et hollandsk seilduksveveri, et spikermakeri, et garveri, et feltberederi og en kruttmølle på Sydnes med nærmere angitte privilegier og friheter. Daniel taus avskrift, dat. 29. juli 1849, etter originalen på Møhlenpris, attestert av den daværende eier til Møhlenpris, Johan W. Mohr. Avskriften, på pergament. Har ifølge den eldre diplomkatalogen fått påsatt det originale segl i blikkapsel. Dokid: UBB Diplom

1684, 8. desember. Bergen

Laurits Sørensen, borgermester i Bergen, har solgt til sin svoger Ludvig Midelstorph jordskylden på hans egen grunn (i Smørsgården) som årlig er i riksdaler. Skolestyrer B. E. Bendixens avskrift. Xeroxkopi. Originalavskrift, se Ms 654.2.i. Dokid:

UBB Diplom

1684, 10. november. Lærdal (Sogn og Fjordane)

Jonas Rasmusøn (Faning), sogneprest i Lærdal, har med samtykke av sin hustru Anne Knudsdatter Barig solgt til løytant Niels Bager og hans hustru Clara Madsdatter odelsgården Bjordal i Fuglsetfjorden i ytre Sogn, som sognepresten hadde kjøpt av Axel Sehested. Skjøtet er underskrevet og forseglet av Jonas Rasmusøn, Olaus Pedersøn Rumor og Peder Nielsøn Hjermand. Papir, 3 påtrykte segl. Om samme gård: se Topografisk register under Bjordal. Dokid: UBB Diplom

1685, 30. september. Bergen

Bernhard Elfers, sekretær ved det tyske Hansakontor i Bergen, har på vegne av kontoret solgt til Cordt v. Lübeck, borger i Bergen, en stue på den nordre side i Guldskoen med parter og rettigheter i ildhus, kjeller, Schøtstue og brygge, som de hadde kjøpt av Peter Köpken 9. desember 1677. Kjøpesummen er 55 riksdaler. Papir.1 påtrykt segl, tysk tekst. Trykt ved Christian Koren-Wiberg i “Det hanseatiske Museums Manuskriptsamling” (Det hanseatiske Museums Skrifter, nr. 5) s. 42-43. Ifølge den eldre diplomkatalogen er dokumentet fra Koren Wibergs manuskriptsamling. Dokid: UBB Diplom

1685, 28. november. Bergen

Ulrik Frederik Gyldenløve, stattholder i Norge, stevner Hans Heningssen Schmit, byfogd i Bergen, til å møte for magistraten på Bergen rådstue 17. desember 1685 da Jens Vrede og Jan Lampe, formyndere for avdøde apoteker Ernst Cnors barn, mener at dommen han har avsagt mellom dem og Jochim Henrik Anchelman i Hamburg er urettferdig. Papir, Gyldenløves segl påtrykt. Dokid: UBB Diplom

1686, 27. mars. Bergen

Henrik Meyer og Herman Tangeman, borgere i Bergen og formyndere for avdøde Reinert Messings barn, har solgt til Jacob Clausen, overtollbetjent i Bergen, og hans hustru Else Harboe en sjøbod samt underliggende grunn m.m. på Nordnes, som tilhørte Reinert Messings dødsbo, for 105 riksdaler. Grunnleien er en slett mark. Daniel Wolpman og Wollert Dankers har også underskrevet og for seglet skjøtet. Papir, 4 påtrykte segl. Dokid: UBB Diplom

1686, 6. juli. Bergen

Mogens Æse i Bergen har med samtykke av sin hustru Lisebet Davidsdatter solgt til Jens Jensen Vrede og hans hustru det hus med grunn på søndre side av Jens Vredes eget hus. Jacob Robbertsen og Knud Joehumsen (Rødberg) har på anmodning underskrevet og forseglet skjøtet. Papir, 3 påtrykte lakksegl. Dokid:

UBB Diplom

1687, 4. april. Bergen

Jacob Nielsen, tidligere borger i Bergen og nå boende på Rossnes i Manger, har med samtykke av sin hustru Lene Nieledatter Loss solgt til sin sønn Dam Jacobsen og hans hustru Anne Pedersdatter Loette sitt hus med sjøbod samt underliggende grunn, som ligger utenfor Nykirken mellom Hans Olausens to sjøboder, for 150 riksdaler. Hans Olausen og Woen Jensen har på anmodning underskrevet og forseglet skjøtet. Papir, 3 påtrykte lakksegl. Iflg. påskrift ble skjøtet publisert for Bergens bytingsrett 17. september 1742 og derpå innført i byens skjøtebok. Dokid: UBB Diplom

1687, 1. mai. Obarfranken (bei Hersbruck) Kirchensittenbach (Tyskland)

Rechnung über Weyland Herrn Jobst Friederich Tetzels seel: Stieftungs Güther zu Kirchesittenbach über aller derselben Gefäll Enamb und Aussgab von Valbürgis A:o 1686 biss und Gestrengen Jr: Jacob Wilhelm Tetzel, beschehen von mir Johann Carl Schlüsselfelder dieser Zeit Stieffungsverwaltern. Summarisk regnskap for et år, ikke datert, underskrevet eller revidert. Papir. Dokid: UBB Diplom

1687, 23. juni. Vangen prestegård (Voss, Hordaland)

Prost Gert Henriksøn Miltzow anmoder biskopen om at Anders… (?) hustru, Ragnhild Willumsdatter, som lider av spedalskhet, må bli innlagt på hospitalet i Bergen. 36 riksdaler er tatt ut av boet til å dekke hennes opphold. Papir, prostens underskrift. Gave fra Ole Gjerager. Dokid: UBB Diplom

1687, 2. august. Engelgården, Bergen

Johan Schrøder selger til Allert Holman halvparten av 2 boder i Engelgården med underliggende grunn som han hadde kjøpt av Hans Detloff. Stemplet papir. 1 påtrykt lakksegl, tysk tekst. Overført fra Ms 894.c.3. Dokid: UBB Diplom

1687, 14. desember. Leikanger (Sogn og Fjordaner)

Samuel Bugge, sogneprest til Leikanger, har bygslet og utleiet til Lasse Jonssøn halvparten av gården Drege som hans far godvillig har oppsagt. Den andre halvpart skal tilfalle ham etter farens død. Papir. Ifølge påskrifter, dat. 14. april 1700 og 14. april 1703, har Jon Botolfssøn Drege oppsagt jordparter i gården til fordel for sin sønn Lasse Jonssøn. Dokid:

UBB Diplom

1688, 18. januar. Bergen

Vever Adam Matzau i Bergen har solgt til Gunder Olluffsen og hans hustru Malene Pedersdatter et av sine hus med grunn som ligger i Thomas Hendrichsens smug på Nordnes. Christopher Lenck og Laurits Engelbrichtsen Quist har på anmodning underskrevet og forseglet skjøtet. Papir, 3 påtrykte lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1689, 3. juli. Bergen

Henrik og Ties Dreier på egne vegne, Hans Axelsen på vegne av Peder og Birgete Leem, borgere og handelsmenn i Bergen, samt avdøde Dinis Dreiers og hans hustrus arvinger har på offentlig auksjon 15. november 1688 solgt deres avdøde brors hus og grunn samt to underliggende kjellere m.v. til skipper Lars Mortensen Morup. Jacob Andersen og Jochum Beyer har på anmodning forseglet og underskrevet skjøtet. Papir, 4 lakksegl påtrykt. Dokid: UBB Diplom

1689, 30. september. Bergen

Herman Garman, stiftskriver i Bergenhus stift, har solgt til Gunder Gundersen og hans hustru Aase Torkildsdatter en grunn som ligger ved Nordnes. En årlig grunnleie skal betales til Manufakturhuset. Herman Garman, Christopher Garman, sogneprest i Os, og Laurits Michelsen Grøtker har underskrevet skjøtet. Papir, 2 påtrykte lakksegl. Avskrift av ovennevnte skjøte samt skjøte av 9. febr. 1694: se oppmålingsbrev (avskrift) av 30. sept. 1656. Dokid: UBB Diplom

1690, 3. februar. Bergen

Byfogd Hans H. Smit henviser den innstevnete sak mellom Karen, enke etter Iver Busch, og Poul Broch til magistraten da de fremlagte bevis ikke stemmer overens. Papir. Vedr. samme sak: se Topografisk register under Dønnerengen. Dokid: UBB Diplom

1690, 13. februar. Bergen

Magistraten i Bergen stevner Poul Broch og Ole Hermansen for retten i en sak mellom nevnte Poul Broch og hans hustru på den ene side og Karen Michelsdatter, enke etter Iver Busch, på den annen, vedrørende eiendomsretten til en hagegrunn. Papir, Bergens bysegl påtrykt. Vedr. samme sakt: se Topografisk register under Dønnerengen. Dokid:

UBB Diplom

1690, 20. februar. Bergen

Innlegg nr. 1 fra Karen, enke etter Iver Busch, til magistraten i Bergen i rettsaken mellom henne og hennes barn på den ene side og Poul Broch samt hans hustru (Johanne Tøgersdatter) på den annen, om eiendomsretten til en hagegrunn. Papir. Vedr. samme sak: se Topografisk register under Dønnerengen. Dokid: UBB Diplom

1690, 27. februar. Bergen

Innlegg nr. 2 fra Karen, enke etter Iver Busch, i rettsaken mellom henne og hennes barn på den ene side og Poul Broch samt hans hustru Johanne Tøgersdatter på den annen, om eiendomsretten til en hagegrunn. Papir. Vedr. samme sak: se Topografisk register under Dønnerengen. Dokumentet er i to eksemplarer. Det ene, uten underskrift, er iflg. den eldre seddelkatalogen en utskrift av rådhusprotokollen. Dokid: UBB Diplom

1690, 16. april. Bergen

Hans Kjeldsen har med sin hustrus samtykke solgt til Hans Brodersen og hans hustru Karen Asbjørnsdatter to av sine sjøboder med underliggende og tilhørende grunn i Sandviken. Den årlige grunnleie er to slette mark eller 32 danske skilling. Papir, 1 påtrykt lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1691, 7. september. Flesje (Balestrand, Sogn og Fjordane)

Hans Blix, fogd over Ytre Sogn, har solgt sin jordpart i Bjordal i Klævoll skiprede (Kyrkjebø herred), som han hadde kjøpt av borgermester Lars Søfrensen, til løytnant Niels Bagger og hans hustru Olara Madsdatter for 110 riksdaler. Skjøtet er underskrevet og forseglet av Hans Bliz. Papir, 1 påtrykt lakksegl. Iflg. påskrift, dat. 14. april 1693, har Hans Blix også solgt Letitia Kaas’ andel i Bjordal til Niels Bagger; se også katalog seddel på denne dato. Om samme gård: se topografisk register under Bjordal. Dokid:

UBB Diplom

1692, 10. mars. Bergen

Ellen Andersdatter, enke etter Rasmus Tommesen, har med sine barns samtykke solgt til sin sønn, skipper Rasmus Rasmussen og hans hustru Lisabet Einarsdatter, et hus samt grunn som ligger i Valentin Berlins gård utenfor Nykirken. Skjøtet er underskrevet av Ellen Andersdatter, Anders Rasmussen, Henrik Jansen Formann og Valentin Berlin. Papir, uten segl. Gave fra Rolfsen, september 1915. Se også diplom: 21/6-23/7-1640, 11/9-1641, 12/4-1659. Dokid: UBB Diplom

(1692, 13. mars) Karvik prestegården (Hordaland)

Skifter etter avdøde sogneprest i Kinsarvik, Henrik Tobiassen Dosen, og hans enke, Margreta Tollaksdatter Løgit, muligens påbegynt på prestegården i Kinsarvik 13. mars 1692. Ukomplett. Se Ms 777.L.9.a.2 (Sogneprest O. Olafsens saml.). Dokid: UBB Diplom

1692, 7. mai. Bergen

Skjøte på en gårdpart i Smørås i Skjold skiprede i Fana, fra Mogens Pedersen Sandven, Laurits Peersen Austevoll, Bård Störchsen Nedre-Fyllingen og Poul Peersen Frotveit til Ole Pedersen Sandven. Papir, 3 påtrykte segl. Se Ms 466/ a (Det Krohnske familiearkiv). Dokid: UBB Diplom

1693, 14. april. Flesje (Balestrand, Sogn og Fjordane)

Hans Blix, fogd over Ytre Sogn, har solgt videre til løytnant Niels Bagger og hans hustru Clara Madsdatter Letitia Kaas’ jordpart i Ejordal i Klævoll skiprede (Kyrkjebø herred) som han 5. mars samme år hadde kjøpt av henne. Brevet er under skrevet og forseglet av Hans Blix. Papir, 1 påtrykt lakksegl. Brevet er en påskrift på et skjøte fra Hans Blinc til Niels Bagger vedr. gården Bjordal, dat. 7. september 1691; se under denne dato. Om samme gård; se også Topografisk register under Bjordal. Dokid: UBB Diplom

1693, 3. mai. København

Skipspass for lasteskipet St. Peter, ført av Henry Ernst Feddes fra Kristiansand, som skal seile fra København til Honfleur i Frankrike og tilbake. Dokumentet er underskrevet av blant annet Robert Molesworth, den engelske konges spesielle sendemann i Danmark. Papir. 1påtrykt segl, engelsk tekst. Se Ms 790.L. (O.I. Larsens saml.). Dokid:

UBB Diplom

1693, 26. juni. Bergen

Maria Andersdatter, enke etter Carsten Jansen Bech, har med sine venners og barns samtykke solgt til Jens Jensen Wrede et lite grunnstykke som ligger mellom hennes eget hus på Markeveien og Jens Wredes hus til Tversmuget mot Strandgaten. Kjøpesummen er 20 riksdaler og den årlige grunnleie er 6 danske skilling. Maria Andersdatter, Ester Carstensdatter Bech og Johan de Rytter har underskrevet skjøtet. Papir. Dokid: UBB Diplom

1694: se katalogseddel på denne dato.

Dokumentet er også fremlagt for retten i Bergen 6. okt. 1783

. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1694, 9. februar. Bergen

Overenskomst mellom Jacob Clausen og Hans Pedersen Pusing vedrørende en grunn ved Nordnes innenfor deres sjøboder som de hadde kjøpt av Gunder Gundersen. Grunnen skal bl.a. ligge øde så lenge de lever, og hvis en av dem avgår ved døden eller av andre årsaker må selge sin del av grunnen, skal den andre ha fortrinnsrett til å kjøpe den. Papir, 2 påtrykte lakksegl. Se også skjøte, dat. samme dag. Dokid: UBB Diplom

1694, 9. februar. Bergen

Gunder Gundersen har med sin hustru Aase Torkildsdatters samtykke solgt til Jacob Olausen og Hans Pedersen Pusing en grunn innenfor Nordnes for 50 riksdaler. David Robbertsen Pinlass og Henrik Mortensen Blanche har underskrevet og forseglet skjøtet sammen med Gunder Gundersen. Papir, 3 påtrykte lakksegl. Avskrift av ovennevnte skjøte samt skjøte av 30. sept. 1689: se oppmålingsbrev (avskrift) av 30. sept. 1656. Dokid: UBB Diplom

1694, 2. juni. Bergen

Jens Tøgersøn, fogd i Sunnfjord og Nordfjord, har med samtykke av sin hustru Sidsel Tygersdatter solgt hennes jordpart i Hause i Kinsarvik til Asbjørn Hanssen Langeseter for 60 riksdaler. Christen Bertelsen, rådmann i Bergen, og Christian Hanssen, sorenskriver i Sunnfjord, har på anmodning også underskrevet skjøtet. Papir, 3 påtrykte lakksegl. Iflg. påskrift ble skjøtet tinglest 13. mars 1696, og innlagt på skiftet etter avdøde Asbjørn Hanssen Langeseter 2. okt. 1699. Dokid:

UBB Diplom

1694, 15. juni. Bergen

Avskrift

. C. Smith har solgt til Ole Lauritsen Apalset jordparter i gårdene Lille og Store Glomset og Ytrevik i Valle skiprede (Skodje herred) på Sunnmøre. Papir, kopien er fra begynnelsen av 1800-tallet. Iflg. påskrift, attestert av sorenskriver Jacob Mathiasen Ebeltoft, ble skjøtet tinglest på Apalset 3. juli s.å. Dokumentet har tilhørt P. Fylling. Dokid: UBB Diplom

1694, 24. desember. Bergen

Påskrift

. Iflg. et målebrev, dat. 29. okt. 1693, er Henrik Eckhoff’s grunn nede ved Nøstet samt en tilkjøpt hagegrunn oppmålt og den årlige grunnleie forhøyet til en ort og 16 skilling. Påskrift på en utleiekontrakt på ovennevnte grunn ved Nøstet, dat. Bergen, 19. juli 1650: se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1695, 3. april. Bergen

Kopi

. Albert Lampe, borger i Bergen, har solgt til Giert Peresen sitt hus med grunn som ligger nede i rådmann Lars Sands gård. Daniell Diedrichsen og Johan Hüneke har som vitterlighetsvitner underskrevet skjøtet. Påskrift på skjøte fra Gunder Kieldsen til Cathrine Lampe, dat. Bergen, 15. oktober 1661: se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1695, 2. september. Bergen

Brev fra Olle Rasmusen til moren Mette Andersdatter på gården Bjørlo i Nordfjord om arven som han tilkommer etter sin avdøde far. Han ber bl.a. om at svogeren og formynderen Olle Pedersen Roti snarest sender hans og hans avdøde brors arv til kjøpmann Michel Sperling i Bergen. Hvis ikke dette skjer, vil han reise hjem og “giøre saadant et oprør, saa det skal spørgis”. Papir, rester etter 1 påtrykt lakkeegl. Avskrift vedlagt. Gave 1969 fra Ingrid Aaland, Sandane. Dokid: UBB Diplom

1695, 3. desember. Bergen

Adolf Bryning på vegne av Hendrich Thamekens arvinger i Wismar, utsteder skjøte til Johan Skrøder på Thamekens stue i Engelgården med tilliggende grunner og rettigheter. Stemplet papir. 3 påtrykte lakksegl. Overført fra ii1s.894.o.4. Dokid:

UBB Diplom

1696, 12. januar. Stavanger

Svend Gjesdal og Johannes Torbjørnsøn, Store Birkeland har med sine hustruers samtykke solgt deres arvede odels jordparter i Nedre Maudal til broren, Gundleif Svendsen på Nedre Maudal. Ole Johansen, Kyllingstad og Roell Madland har på anmodning sammen med dem forseglet skjøtet. Papir, merker etter 4 påtrykte segl. Iflg. påskrift er skjøtet tinglest på Svele i Bjerkreim 31. okt. s.å. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1696, 5. februar. Bergen

Avskrift

. Anmodning fra Anna Maria Heideman, enke etter landkommisarius Hans Christophersen Hiort, til magistraten i Bergen om opp måling av en grunn med et lite hus som hun har solgt. Avskriften inntatt i oppmålingsbrev, dat. Bergen, 7. februar 1696; se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1696, 7. februar. Bergen

Jacob Ludt og Niels Steengaard, borgere i Bergen, oppnevnt av assistensråd og president Gerhard Dysseldorf og borgermester Hans Munthe, har på anmodning av Anna Maria Heideman, enke etter landkommisarius Hans Christophersen Hiort, foretatt oppmåling av en grunn. Grunnen tilhørte henne og ligger mellom hennes egen gård og Jacob Ludts hus. Papir, 2 påtrykte segl. Jfr. skjøte, dat. Bergen, 12. februar s.å. Dokid: UBB Diplom

1696, 12. februar. Bergen

Anna Maria Heideman, enke etter avdøde justisråd og land kommisarius Hans Christophersen Hiort, har solgt til auksjonsskriver Jens Madsen Beck i Bergen et hus samt grunn som ligger mellom hennes egen gård og skredder Jacob Ludts hus. Den årlige grunnleie er 4 danske mark. Daniel Wolpman har på anmodning underskrevet og forseglet skjøtet sammen med henne. Papir, 2 påtrykte lakksegl. Jfr. oppmålingsbrev, dat. Bergen, 7. februar s.å. Dokid: UBB Diplom

1696, 5. november. Bergen

Niels Knag, lagmann over Bergen lagdømme, stevner Manderup Nielssen, sorenskriver over Hardanger, Voss og Lyseklosters gods, og hans meddommere i Kinsarvik til å møte for lagretten 10. jan. neste år da Laurits Lauritssen på Huse har klaget på deres dom av 29. juni s.å. mellom ham og Johan Primand vedrørende noen jordparter i Huse som Laurits påstår han eier, men som hans bror, Thommes Lauritssen i sin tid med urette hadde solgt til Christen Reff, tidligere sorenskriver i Hardanger. Papir. 1 påtrykt lakksegl. Dokid:

UBB Diplom

1697, 10. august. Hamburg

Skjøte fra Frederik Christoph de Cicignon, oberstløytnant ved det Vesterlenske infanteriregiment i Norge, til Jan von der Ohe, på Ladegården ved Bergen samt underliggende tomter, hus og husmannsplasser som hans avdøde far hadde eiet. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 18. Dokid: UBB Diplom

1698, 14. mars. Bergen

Thomas Bjørnsøn Løf, sogneprest i Hauske (Rennesøy) prestegjeld i Kristiansand stift, har med samtykke av sin hustru (Maria Jacobsdatter) solgt til Willem Willemsøn Møller og hans hustru Bergete Jørgensdatter to sjøboder med tilhørende grunn og nøst som ligger ytterst på Nordnes. Eiendommen hadde hans hustru arvet etter sin far, Jacob Clausøn, tidligere tollbetjent i Bergen. Sogneprestens svoger, skipper Hans Jensøn Meyer og Boe Jørgensøn har underskrevet og forseglet sammen med ham. Dokid: UBB Diplom

1698, 30. mars. Bergen

Brev fra gullsmedlauget i Bergen. Rasmus Glad har 21. mars stevnet Lorens Andersen til å møte i Bergens bytingsrett 26. mars i en sak om en falsk gullring. Brevet er på gullsmedenes vegne underskrevet av oldermann Michel Vale. Påskrift dagen etter (31. mars). Rasmus Glads kvittering for mottakelse av 34 riksdaler for utlevering av gullringen m.m. Kvitteringen er attestert av to rådstuetjenere i Bergen. Papir. Ifølge senere påskrift er brevet lest for retten 3. aug. 1699. Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Dokid: UBB Diplom

1698, 5. mai. Bergen

Marckus Stensen, borger i Bergen, har med samtykke av sin hustru Barbro Henriksdatter Gewers solgt til Willum Willumsen Møller, borger i samme by, og hans hustru Berete Jørgensdatter et hus med grùnn og hage ytterst på Nordnes. Grunnleien er en riksort. Eller Garbode og Hans Andersen Bildøe har på anmodning forseglet og underskrevet skjøtet. Papir, 2 påtrykte lakksegl. Jfr, også skjøter, dat. 24/4-1680, 14/4-1681, 14/3-1698. Dokid:

UBB Diplom

1698, 5. november. Bergen

Niels Knag, lagmann over Bergen lagdømme, stevner Manderup Nielssen, sorenskriver over Hardanger, Voss og Lyseklosters gods, og hans meddommere i Kinsarvik til å møte for lagretten 10. jan. neste år da Laurits Lauritssen på Huse har klaget på deres dom av 29. juni s.å. mellom ham og Johan Frimand vedrørende noen jordparter i Huse som Laurits påstår han eier, men som hans bor, Thommes Lauritssen i sin tid med urette hadde solgt til Christen Reff, tidligere sorenskriver i Hardanger. Papir, 1 påtrykt lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1698, 23. november. Bergen

Avskrift

. Ludvig Midelstorph i Bergen selger og skjøter til Lyder Fasting sitt eget hus med grunn, kjellere og sjøbod samt odelsrettighet (i Smørsgården). Skolestyrer B.E. Bendixens avskrift. Xeroxkopi. Originalavskrift, se Ms 654.2.i. Dokid: UBB Diplom

1699, 14. august. Bergen

Maria Andersdatter, enke etter Carsten Johansen Bech, har med sine barns og sin svogers samtykke solgt til Jens Wrede, handelsmann i Bergen, sitt eget hus med grunn som ligger på Markeveien mellom Jeremias Pedersens hus på den østre og Jens Wredes på den vestre side. Hennes svoger, Laurits Pedersen Oldenberg samt Andreas Nielsen og Christopher Ermeler har underskrevet og forseglet skjøtet. Papir, 3 påtrykte lakksegl. Dokid:

1700-1799

UBB Diplom

1700, 27. januar. Kjøbenhavn

Kong Fredrik IV stadfester sin fars resolusjon ac 2. januar 1697 som gir Niels Knag Tygesen, lagmann over Bergen lagstol, rett til den overskytende del av Bergen bys aksise på 200 riksdaler til vederlag for hans forminskete inntekt. Papir, Fredrik IV`s påtrykte segl samt hans og Ditlev Wibes underskrift. Gave fra Helene Margrethe Christie til Hop. Dokid: UBB Diplom

1700, 18. oktober. Bergen

Jørgen Lauritsen, borger i Bergen, har med sin hustru Marta Jonsdatter samtykke solgt til Laurits Olsen og hans hustru Anne Morgensdatter sitt eget hus med grunn som ligger ved Haugen på Nordnes. Eiendommen hadde han kjøpt av Michel Olsen. Henrik Dichmeyer og Jens Michelsen har på anmodning underskrevet og forseglet skjøtet. Papir, 2 påtrykte lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1700, 29. oktober. Bergen

Evert Robbertsen, borger i Bergen, har solgt til skipper Rasmus Rasmussen og hans hustru Lisebet Einarsdatter en sjøbodgrunn med påstående sjøbot som ligger på den nordre side i avdøde Anders Morgens sjøbod. David Christieson og Søffren Hansen har på anmodning underskrevet og forseglet skjøtet sammen med Evert Robbertsen. Papir, 3 påtrykte lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1701- 1706. (Bergen)

Kvitteringer for betalt grunnleie i (Holmedalen) i årene 1701-1706. Pergament (på papir), tysk tekst. Iflg. notat i den gamle diplomkatalogen stammer fragmentet fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Dokid: UBB Diplom

1701, 7. februar. Bergen, 1. rode nr. 65

Jacob von Wida utsteder grunnbrev til skipper Hans bang på en gategrunn og en sjøgrunn ute ved Nordnes i Nykirken sogn. Grunnene var av kongen lagt under Manufakturhuset. Stemplet papir, merker etter Manufakturhusets påtrykte segl. Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kassett: Bergen I. Dokid:

UBB Diplom

1702, 18. mai. Vinjum (Aurland, Sogn og Fjordane)

Søren Christensen West, som bor på Vinjum, har med sin hustru Anne Henriksdatters samtykke solgt til Annfinn Størkersen Otrehjell og hans hustru Britte Aslaksdatter sin hustrus odelsjord og jordpart i Otrehjell i Fresvik i ytre Sogn som hun hadde arvet etter sin tidligere mann, avdøde Torbein Vinjum. Anders Hansen Kvame, lensmann i Aurland skiprede, og lagrettemann Rognild Onstad har underskrevet og forseglet skjøtet sammen med Søren West. Papir, 3 påtrykte lakksegl. Iflg. påskrift er skjøtet tinglest på Berge i Tjugum skiprede 20. juli s.å. Dokid: UBB Diplom

1702, 14. juni. Bergen

Ditmar Kahrs anmoder Cordt von Lübeck om å betale grunnleie som vanlig for seg og Peter Duncker, for nordsiden av Guldskoen. Papir, tysk tekst. Trykt ved Christian Koren-Wiberg i “Det hanseatiske Museums Manuskriptsamling” (Det hanseatiske Museums Skrifter, nr. 5), s. 55. Iflg. et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Dokid: UBB Diplom

1703, 22. juni. Jægersborg (Kjøbenhavn)

Kong Frederik IV’s kvittering til baron Axel Rosenkrantz for to mottatte ridehester til kongens stall. Ifølge et lensbrev, dat. 14. januar 1678, er enhver ny baron til Rosendal forpliktet til å levere en god ridehest til kongen. Pergament, seglet mangler. Dokid: UBB Diplom

1703, 10. august. Bergen

Kopi

. Aktein Peter Schärffenbergs oppmåling av de nye Guldskogrunnene. Dokumentet inneholder også fortegnelse over grunnleien i Atlegården, Schaften og Brødregården. Papir, tysk tekst. Trykt ved Christian Koren-Wiberg i “Det hanseatiske Museums Manuskriptsamling” (Det hanseatiske Museums Skrifter, nr. 5), s. 54, 57-58. Iflg. notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Dokid:

UBB Diplom

1703, 20. september. Bergen

Grunnebrev og oppmåling på en ny husgrunn i Gullskoen. Etter brannen i Bergen 19. mai 1702 har sekretær og achtein ved Kontoret oppmålt og tildelt Johan Meyer en ny husgrunn, og bestemt grunnleien for den. Ubekreftet avskrift, “Copia des Grundbrieffes wegen meiner wieder bekommenen Grundt im nellen Goldschue in Bergen”. Jfr, undertegnet og beseglet avskrift av samme grunnebrev, datert 8. februar 1711 (se denne dato). Trykt etter avskriften fra 1711 i Chr. Koren Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, s. 64-66. Teksten avviker ubetydelig fra den her foreliggende avskriften. Dokid: UBB Diplom

1704, 20. februar. Kjøbenhavn

Brev fra Johan Herman Schrøder til notarius publicus Georg From i Kjøbenhavn med anmodning om å oversende brevet til hr. Morten Erichsen. I brevet etterlyses det originale skjøte på Ladegården ved Bergen, utstedt av oberstløytnant Frederik Christoph de Cicignon til Jan von der Ohe, Henrich Stamans forgjenger som eier av Ladegården. Georg Froms svar påført, dat. 26. febr. s.å. Stemplet papir, seglet til notarius publicus påtrykt. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1704, 28. februar. Bergen

Avskrift

. Ni borgere i Bergen og grunneiere i Wetterleven, Brødregården og Guldskoen, som på grunn av utvidelse av almenningene etter brannen mister en del av sine grunner, ber i et brev til magistraten og 16 oppnevnte borgere om at de iflg. kongens tilsagn blir ydet tilstrekkelig vederlag for avståelsen av grunnene. Papir, avskriften attestert av H. Christensen. Iflg. et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Dokid: UBB Diplom

1704, 21. mai. Bergen

Besiktelsesforretning av en utmark og hamnegang på Stølen som ligger under Ladegården. Henrich Staman, gårdene eier, har etter naboenes påstand ulovelig inngjerdet utmarken. Stemplet papir, merker etter 4 påtrykte segl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 21. Dokid:

UBB Diplom

1704, 2. juli. Bergen

Jacob Widing, borger i Bergen, har lånt av sin svoger, stud. theol. Ludwig Lingaard 800 riksdaler, 600 riksdaler i kroner og 200 riksdaler i god gangbar mynt, til 5 % årlig rente. Som pant har han pantsatt sin arvedel i Lyseklosters jordgods. Gjeldsbrevet er underskrevet av Jacob Widing. Papir, 1 påtrykt lakksegl. Vedlegg: 2 notater vedrørende lån til Jacob Widing, dat. Bergen, 20. aug. 1722, og Lysekloster, 25. sept. 1722. Dokid: UBB Diplom

1705, 6. mars. Bergen

Skipper Rasmus Rasmussen har skrevet 5. des. 1704 til byens magistrat for å få oppmålt sin egen og sin nabos eiendom. Naboen Wilhelm Hansen oppfører nemlig et bygg på sin eiendom som vil ligge for nær hans egen grunn og også vil skygge for hans hus. Oppmålingsbrevet er underskrevet av Wogn Jensen, Hans Nielsen, Søffren Nielsen Kock og Erieh Kiempe. Papir, 4 påtrykte lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1705, 2. april. Stuttgart

Attest for apotekerlærlingen Ludvig Ulrik Dynner, som i fem år har lært farmasi hos Johan Christoph Reinøhl, apoteker i Stuttgart, og som nå vil reise ut i verden. Pergament. Brevet er skrevet på latin, i segl i trekapsel med røde silkebånd henger ved. Se også attest, dat. Stuttgart, 2. april 1708, samt diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657 og henvisningene der. Gave 1922 fra apoteker Vogt-Svendsen, Løveapoteket i Bergen. Dokid: UBB Diplom

1705, 12. mai. Bergen

Kopi

. Da Cordt van Lübeck på anmodning til en billig pris har fått kjøpe en grunn på søndre side av Guldskoen, har han selv ved sin underskrift akseptert de oppsatte og etterfølgende statutter og vedtekter for eiendommene i Guldskoen. Kopien (på papir) er attestert av C.W. Hoeltich, tysk tekst. Trykt ved Christian Koren-Wiberg i “Det hanseatiske Museums Manuskriptsamling” (Det hanseatiske Museums skrifter, nr. 5), s. 61-62. Iflg. et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Dokid:

UBB Diplom

1705, 16. august. Bergen

Kopi

. Da Søstergården ved brannen forrige år fullstendig ble lagt i aske, benytter samtlige naboer i gården anledningen til å oppmåle Søstergårdens grunner. På grunn av brannen skal Søstergården og Engelgården om vinteren dele schøtstue og ildhus ifølge en overenskomst. Papir, tysk tekst. Trykt ved Christian Koren-Wiberg i “Det hanseatiske Museums Manuskriptsamling” (Det hanseatiske Museums Skrifter, nr. 5) s. 58-60. Iflg. et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Dokid: UBB Diplom

1705, 20. september. Bergen

Avskrift

. Grunnebrev vedrørende Finnegården, underskrevet av Daniel Meltzer, Hinrich Schlütter og Herman Frandsen. Avskrift (etter 1900) ved Christian Koren-Wiberg (?). Det tyske kontors segl påklebet, tysk tekst. Trykt ved Christian Koren-Wiberg i “Det hanseatiske Museums Manuskriptsamling” (Det hanseatiske Museums Skrifter, Nr. 5), s. 60-61. Iflg. et notat i den gamle diplomkatalogen stammer avskriften fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Dokid: UBB Diplom

1705, 7. november. Valen (Fjelberg, Hordaland)

Kopi

. Nicolaus Biering på Valen i Skånevik skiprede utsteder bygselseddel til soldat Johannes Aamundsen på plassen Munketeigen. Kopi på stemplet papir fra 1720. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1705, 10. desember. Os (Hordaland)

Christopher Garman, sogneprest i Os prestegjeld og prost over Sunnhordland, har utleiet til Henrik og Olaus Cramer, borgere i Bergen, en sjøbodgrunn som ligger under Store Sandviken. Grunnleien er en riksdaler. Chr. Garman har selv underskrevet og forseglet brevet. Papir, 1 påtrykt lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1706, 15. februar. Bergen

Jeremias Pedersen, borger i Bergen, har solgt til Jens Wrede en grunn som han selv bor på, og som ligger på Markeveien på den søndre side ved Wredes eget ildhus. Jeremias Pedersen, Peter Bascher og Jens Pedersen Gamet har underskrevet og forseglet skjøtet. Papir, 3 påtrykte lakksegl. Dokid:

UBB Diplom

1707, 11. juni. Orkenvik (Kyrkjebø, Sogn og Fjordane)

A. Gaas gir den uttjente soldat, Oluf Anfindssøn tillatelse til å sette opp en stue m.m. på etatsråd von Ahnens grunn på stranden ved Jerdisgården i Orknevik (nå Tune) i Kyrkjebø. For dette skal blant annet Oluf Anfindssøn hjelpe leilendingen Gjermund Orknevik i gårdsarbeide. Papir, 1 påtrykt lakksegl. Iflg. en senere påskrift av Niels Knag, dat. Orknevik, 3. febr. 1717, kan Oluf Anfindssøn fortsatt bli boende i Orknevik og nyte godt av sine oppsatte hus m.m. Dokid: UBB Diplom

1707, 16. juli. Bergen

Auksjonsdirektør Zakarias Nielsen utsteder til Erik Ottesen skjøte på avdøde Harmen Cramers sjøbod med underliggende grunn ved Nordnes samt en tilliggende ødegrunn. Salgssummen er 126 riksdaler. Papir, 1 påtrykt lakksegl. Iflg. den gamle diplomkatalogen er dokumentet en utskrift av auksjonsprotokollen. I salgsvilkårene for eiendommen henvises det til en kontrakt, dat. Bergen, 9. febr. 1694: se denne dato, samt skjøte, dat. Bergen, 13. okt. 1717. Dokid: UBB Diplom

1707, 15. desember. Bergen

Auksjonsdirektør Zakarias Nielsen utsteder skjøte til Lambert von der Ohe på avdøde Jacob Ludts tidligere bebodde grunn ved rådstuen som von der Ohe på auksjon hadde kjøpt av magister Jens A. Mønnichen, på Latinskolens vegne, for 75 ½ riksdaler. På grunnen resterer seks års grunnleie som årlig betales med 3 ort eller 44 riksdaler. Papir, 1 segl påtrykt. Iflg. den gamle diplomkatalogen er dokumentet en utskrift av auksjonsprotokollen. Dokid: UBB Diplom

1708, 26. januar. Bergen

Magnus Schiøtt har på vegne av enken etter Christopher Glad, Maren Pedersdatter solgt til Lambert von der Ohe hennes grunn, som ligger mellom kanselliråd og visebiskop Niels Smeds gård og avdøde Jacob Ludts grunn (ved rådstuen), for 60 riksdaler. Grunnleien er 4 danske mark. Papir, 1 påtrykt lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1708, 2. april. Stuttgart

Avskrift

. Johan Christoph Reinøhl, apoteker i Stuttgart, utsteder attest for apotekergesellen Ludvig Ulrik Dynner, som i tre år har vært svenn hos ham, og som nå vil reise ut i verden. Avskrift ved frk. C. Abel i 1922 etter originalen på Løveapoteket i Bergen tysk tekst. Se også lærebrev, dat. Stuttgart, 2. april 1705. Dokid:

UBB Diplom

1709, 26. januar. Bergen

Anna Gyttri, enke etter Edvard Robbertsen, har solgt til Isak Buckoff, baker i Bergen, hennes tilhørende sjøbod med underliggende grunn, som ligger i assessor Willum Hansens gård like nedenfor Iver Andersens våningshus og sjøboder. Kjøpesummen er 200 riksdaler. Brevet er underskrevet av Anna Gøttri, Anders Andersen Heiberg, Peder Henrichsen Fasmer og Johan Schult. Papir, 4 påtrykte lakksegl. Se også diplom, dat. 6/3-1709, 17/4-1711, 22/4-1711 og 22/6-1735, 6/7-1735. Dokid: UBB Diplom

1709, 6. mars. Bergen

Isak Hansen Buckhoff, baker i Bergen, har solgt til Daniel Nielsen hans sjøbod med tilhørende grunn i assessor Willum Hansens gård som han hadde kjøpt av Anna (Gyttri), enke etter Edvard Robbertsen. Skjøtet er underskrevet og forseglet av Isak Buckhoff, Erik Kiempe og Niels Henrichsen. Papir, 3 påtrykte lakksegl. Se også skjøte, dat. 26. jan. 1709, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1709, 11. mars. Os (Hordaland)

Christopher Garman, sogneprest til Os prestegjeld og prost over Sunnhordland, har utleiet til Johan Willumsen Møller, handelsmann i Bergen, to sjøgrunner under Store-Sandviken. Den årlige leie for hver grunn er en riksdaler. Bykselsbrevet er underskrevet og forseglet av Chr. Garman. Papir, 1 påtrykt lakksegl. Brevet er tinglest for retten på Ytre-Arna 20. juli s.å. Iflg. et brev dat. 30.9.1915 er dokumentet en gave fra dr. A. Laastad. Se også diplom, dat. 18. nov. 1718. Dokid: UBB Diplom

1709, 16. juli. Waldenburg (Sachsen, Tyskland)

Fødsels- og vandelsattest for Ernst Wilhelm Thum, som skal lære gullsmedkunsten hos Christian Sonnenkalb i Chemnitz, utstedt av Johann Wunderlich, rådsherre og amtmann i Waldenburg. Pergament. Tysk tekst, huller til 3 seglremmer. Oversettelse fra 1800-tallet vedlagt. Dokumentet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Dokid: UBB Diplom

1709, 5. september. Ernes (Ullensvang, Hordaland)

Utskrift av avtaksforretning på gården Ernes. Landskyld og skatt til kongen og Lysekloster blir satt ned etter et steinskred på gården. Papir. Se Ms 777.L.9.b (sogneprest O. Olafsens saml.). Dokid:

UBB Diplom

1710, 13. mars. Akershus slott

Kopi

. Brev fra slottsloven på Akershus til wilhelm de Tonsberg, stiftamtmann over Bergen stift, i anledning oberstløytnant Georg Frederik von Kroghs anmodning om anskaffelse av utrustning til Bergenhus infanteriregimentet. Det er underskrevet av blant andre generalmajor Hans Ernst Tritzschler. Papir. Dokid: UBB Diplom

1710, 8. april. Bergen

Jacob von Wida har på Manufakturhusets vegne solgt til Albert Schriver, handelsmann i Bergen, en øde sjøbodgrunn som ligger ute i Skuteviken. Salgssummen var 20 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Gave 27.4.1970 fra Karen I. von Tangen. Dokid: UBB Diplom

1710, 11. juli. (Fredriksdal, Bergen)

Peter Brun, kaptein i Bergenhus regiment, har solgt til Anna Finde, enke etter magister Iver Leganger, ødegården Orvedal, som Iver Stadeim inntil nå har brukt, samt bykselsretten i Iver Andersen Nummedals jord. Peter Brun, kaptein…(?) Gran, løytnant Christoph von Krogh har underskrevet og forseglet skjøtet. Papir, 3 påtrykte lakksegl. Tinglest på Tryti 25. november s.å. Dokid: UBB Diplom

1710, 18. juli. Bergen

Henrik Meyer Arentzohn, handelsmann i Bergen, har solgt til Jens Fæster en grunn på søndre side i Bugården med rettigheter og parter i vippebommen, bryggen, schøtstuen og ildhuset mot å betale 1/5 part til maskopi og gårdens omkostninger. Dessuten skal han betale 9 mark og 9 danske skilling i årlig grunnleie. Papir, 1 påtrykt lakksegl. Se også skjøte fra Jens Fæster til grønlandske kompani, dat. Bergen, 24. mars 1723. Dokid: UBB Diplom

1711, 5. februar. Bergen, 3. rode nr. 19

På anmodning av Rasmus Boes blir det foretatt oppmåling av en grunn som ligger på søndre side i hans egen gård i Nykirken Sogn. Kopi på stemplet papir fra 1715. Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen. Dokid:

UBB Diplom

1711, 8. februar. Bergen

Grunnebrev og oppmåling på en ny husgrunn i Gullskoen. Etter brannen i Bergen 19. mai 1702 har sekretær og achtein ved Kontoret oppmålt og tildelt Johan Meyer en ny husgrunn, og bestemt grunnleien for den. Avskrift, bekreftet med kontorets (?) segl, og underskrifter av C.W. Hoeltich, secretarius, Gerdt Meyer, achtzehner, og Friedrich Hilleman. Jfr, tidligere, ubekreftet avskrift datert 20. september 1703; originalbrev må i det minste være eldre enn denne kopien. ”Fremvist for Bergens bytingsrett d. 13. Febr. Å. 1711”. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, s. 64-66. Dokid: UBB Diplom

1711, 14. februar. Kjøbenhavn

Kopi

. Brev fra rentekammeret til Friderich Schumaeher, materialforvalter på Bergenhus, angående “dend Pladtz-Jord” han har avgitt erklæring om at Henrich Staman (på Ladegården ved Bergen) etter fremlagte bevis er rette eier til. Derfor blir det nå ingenting gjort i sakens anledning. Kopien er attestert av Johan Barth, notarius publicus. 1 påtrykt segl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 22. Dokid: UBB Diplom

1711, 3. april. Bergen, 3. rode nr.19

Grunnebrev til handelsmann Rasmus Rasmusen på en sjøgrunn i Nykirken sogn som kongen har underlagt Manufakturhuset. Den årlige grunnleie er 2 mark og 4 skilling. Stemplet papir, merke etter Manufakturhusets påtrykte segl. Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen. Dokid: UBB Diplom

1711, 17. april. Bergen

På befaling av magistraten i Bergen foretar Rognild Berentsen og Ole Gregorisen på anmodning av Daniel Nielsen Los, oppmåling av Lians hus og sjøbodgrunn i assessor Wilhelm Hansens gård i nærvær av rådmann Carsten Bagge m.fl. Papir. Utskrift av grunnboken med bindende underskrifter, samt 2 nesten likelydende kopier, dat. 22. mai 1711, attestert av Carsten Bagge og 22. juni 1735, attestert av Otto Homble. Dokid: UBB Diplom

1711, 22. april. Bergen

Daniel Nielsen Los får bekreftelse på at han fortsatt får eie og beholde et hus og en sjøbodgrunn i Wiihelm Hansens gård i Nykirken sogn, som kongen har tillagt Manufakturhuset, mot å betale en årlig grunnleie på en riksort. I manufakturdirektøren Jacob von Widas fravær har Gerrit Geelmuyden underskrevet brevet. Papir, Bergens bysegl påtrykt. Avskrift, dat. 22. juni 1735, vedlagt. Se også diplom, dat. 26. jan. 1709, og henvisningene der. Dokid:

UBB Diplom

1712, 20. juni. Bergen

Albert Schriver og Henrik Staamand, borgere i Bergen, har med samtykke av madam Anna, enke etter Cordt von Lübeck, solgt til Henrik Franche, handelsforvalter for Johan Meyers kjøpmannsstue på Kontoret, Cordt von Lübecks etterlatte handelshus og underliggende grunn, som ligger på den søndre side i gården Guldskoen ovenfor Johan Meyers egen grunn og pakkstuer, for 420 riksdaler. Enken, Albert Schriver, Henrik Staamand, Matthias Røseler og Jürgen Lammers har underskrevet og forseglet skjøtet. Papir, 5 påtrykte lakksegl. Iflg. et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren Wibergs manuskriptsamling. Dokid: UBB Diplom

1712, 23. juni. Store-Fyling (Skodje, Møre og Romsdal, Skodje)

Kopi

. Jørgen Hansen Høeg, stedfortreder for sorenskriveren på Sunnmøre, Henning Tygesen Castberg, samt seks menn fra Gryta og Valle skipreder foretar markegangsforretning mellom gårdene, Store-Fyling, Store Engset og Øye på Sunnmøre. Avskrift på papir fra 1800-tallet. Sannsynligvis gave fra Peter Fylling 1844. Dokid: UBB Diplom

1713, 28. mars. Bergen

Kunngjøring om at Lambert Harder, prokurator i Bergen, fortsatt får beholde en odelsgrunn ved Kongensgate i Korskirkens sogn. Gerrit Geelmuyden har i manufakturdirektørens fravær underskrevet dokumentet. Papir, merker etter Bergens bysegl som har vært påtrykt. Dokid: UBB Diplom

1713, 10. mai. Bergen

Fire borgere i Bergen besiktiger gangen mellom Johan Omsens og Johan Meyers eiendommer i Hollendergaten, og kunngjør et forlik mellom de to naboer som går ut på at Johan Meyer skal ta ned det oppsatte plankeverk mellom Johan Omsens bakport og hans lille trehytte ved enden av hans eget hus så gangen fra gaten blir åpen og ubebygget. Papir, 5 påtrykte lakksegl. Dokumentet er underskrevet av Johan Meyer, Albert Smit, Anders Schram, Herman Gerding og Jochum Lütchen. Dokid: UBB Diplom

1713, 12. juni. Sørhuglo (Fjelberg, Hordaland)

Åstedsbefaring og overenskomst angående Halsnøy klosters andel i gården Sørhuglo i Pøyen skiprede som Knud Iversøn Gram på Sørhuglo bruker. Jonas Olsen Hougs og Volkvard Smith, sogneprest og kapellan til Stord, har nemlig forlangt deling av jorden. Xeroxkopi avprotokollutskrift. Originalen (utskriften) tilhører (1970) Thomas Hagerup Olsen, Stord. Dokid:

UBB Diplom

1714, 19. april. Bergen

Avskrift

. Grunnebrev vedrørende den nye Finnegården, underskrevet av Peter Rehder, Daniel Meltzer, Gerdt Meyer Arend(sohn) og O. W. Hoeltich. Avskrift (etter 1900) ved Christian Koren-Wiberg (?). Det tyske kontors segl påklebet, tysk tekst. Trykt ved Christian Koren-Wiberg i “Det hanseatiske Museums Manuskriptsamling” (Det hanseatiske Museums Skrifter, nr. 5), s. 66-67. Iflg. et notat i den gamle diplomkatalogen stammer avskriften fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Dokid: UBB Diplom

1714, 9. mai. Bergen

Tiele Meyer har solgt til Johan Mleyer Arends Sohn en hagegrunn i den nye Gullskoen for 30 riksdaler. Papir, tysk tekst. Påtrykt lakksegl samt underskrifter av Tiele Meyer, Henr. Mehne og Cordt Nedderman. En samtidig kopi av dokumentet er vedlagt. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, s. 67. Dokid: UB Diplom

1714, 27. juni. Englegården, Bergen

Auksjonsdirektør Johan Jost Gülich utsteder auksjonsskjøte til Harmen Schrøder på to boder med loft og underliggende grunn i Engelgården som hadde tilhørt avdøde Johan Schrøder og hans hustru Else Berentsdatter. Salgssummen var 180 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 894.c.5. Dokid: UBB Diplom

1714, 23. juli. Valen (Fjelberg, Hordaland)

Kvittering fra Laurits Jacobsen Valen og Hans Engelsen Gjøn til stefaren Nicolay Biering på Valen i Skånevik skiprede for arvegodset etter deres avdøde far Jacob Børgesen Valen som stefaren en tid har hatt i forvaring. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1716, 26. mai. Bergen

Bevitnelse av notarius publikus, Johan Barth på Lise Hoffmans og Gjertrud Badenhaupte bekreftende svar på manufakturdirek- tøren, Jacob von Widas spørsmål vedrørende gravstedene til avdøde borgermester Rasmus Lauritssøn Stoud og rådmann Henning Hanssøn og deres etterkommere i Domkirken. Papir, seglet til notarius publikus påtrykt. Dokid:

UBB Diplom

1716, 8. juli. Ullensvang, Prestegården (Hordaland)

Skjøte i gården Velure fra Jørgen Jenssøn Brose, sogneprest i Kinsarvik til Svend Magnussøn. Papir. Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.) Dokid: UBB Diplom

1717, 20. juni. Bremen, Engelgården i Bergen

Albert Meyer har ifølge en kjøpekontrakt solgt til sin sønn Henrich Meyer en handelsstue i Engelgården i Bergen. Salgssummen var 10000 riksdaler. Papir. 2 påtrykte lakksegl, tysk tekst. Overført fra Ms 894.c.6. Dokid: UBB Diplom

1717, 13. oktober. Bergen

Erik Ottesen, skipper og borger i Bergen, har solgt til Poul Hansen en sjøbod med underliggende grunn på Nordnes samt halvparten av en ødegrunn som ligger like innenfor bodene. Papir. 3 påtrykte segl samt underskrifter av Erik Ottesen, Peder Pransen Wulff og Jens Christensøn. Se også auksjonsskjøte, dat. Bergen, 16. juli 1707. Dokid: UBB Diplom

1718, 12. april. Bergen

Kopi

. Kirurgi- og barberlaugets attest eller lærebrev til Jon Todal fra Onøy i Nordland, som i tre år har vært i lære hos mester Jost Diederich Grosse og forstår kunsten fra grunnen av, og som nå skal ut i verden. Pergament. Seglet mangler, tysk tekst. Gave fra stiftamtmann W.F.K. Christie. Dokid: UBB Diplom

1718, 25. mai. Bergen Mowinckelgården

Idevart Hanssen og Joachim Friele, på arvingenes vegne, selger og skjøter til Henrich Bruus det nederste våningshus med grunn i Damsgården i Strandgaten som tilhørte Østen Olsens avdøde enke. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1718, 18. november. Bergen

Auksjonsdirektør Johan Jost Gulichs utstedte skjøte til Hans Davidsen på avdøde Johan Willemsen Møllers sjøboder i Store-Sandviken, som var solgt på auksjon av formyndere for avdødes umyndige barn. Kjøpesummen er 900 riksdaler. Papir.

7 påtrykte lakksegl, samt underskrifter av J.J. Gulich, Peder Frandsen Wulff, Olaus Kramer, Willum Møller, Albert Ellingsen, Hans Jørgenssen og Johan Møller. Gave fra dr. A. Laastad 30.9.1915. Se også diplom, dat. Os, 11. mars 1709. Dokid: UBB Diplom

1719, 3. mars. Øvre Børve (Ullensvang, Hordaland)

Skifte etter Anne Pedersdatter Løgit, Øvre Børve. Ukomplett. Se Ms 777.L.9.a.4 (sogneprest O. Olafsens saml.). Dokid: UBB Diplom

1719, 27. juni. Bergen, 1.rode nr. 65

Hans Bang, som bor i møllen i Store-Sandviken, selger og skjøter til Joehum Johansen Møller sitt hus og sine to sjøboder med underliggende grunn ved Nordnes. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kassett: Bergen I. Dokid: UBB Diplom

1719, 10. juli. Bergen, Mowinckelgården

Henrich Brus søker i et brev til byfogd Niels Bagge kongens tillatelse til å få beholde skorsteinen på sitt hus (i Damsgården). Ifølge kongelig forordning er den en av de 26 skorsteiner i sjøgården som er krevet nedrevet. Påskrift: Åstedsbefaring, dat. 12. juli 1719. Stemplet papir, 5 bevarte påtrykte segl samt merke etter det. 6. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1720, 6. mai. Bergen, 3. rode nr. 19

Auksjonsdirektør Johann Jost Gulich utsteder skjøte til Richardus Seenusen på våningshus samt sjøboder med underliggende grunn utenfor Nykirken som hadde tilhørt avdøde Karen Busch. Eiendommen ble solgt på auksjon av hennes arvinger, og salgssummen 900 riksdaler. Stemplet papir, 5 påtrykte lakksegl. Gave 1935 fra Grolle olsen og Hysing Olsen. Dokid:

UBB Diplom

1720, 16. september. Kjøbenhavn

Avskrift

. Ifølge kong Frederik IV’s resolusjon av 30. mai 1719 er gården Møhlenpris samt tilhørende bygninger og fabrikker m.m., som tilhørte avdøde handelsråd Jørgen Thor Møhlen, blitt overdratt til Claus Fasting, borgermester og politi- mester i Bergen, for 3600 riksdaler. Avskrift på pergament ved Daniel Lau (1849). Den er skrevet på baksiden av Christian V’s bevillingsbrev til Jørgen Thor Møhlen, dat. Gottorp, 29. juli 1684: se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1720, 5. oktober. Valen (Fjelberg, Hordaland)

Lars Gudmundsen på Ile i Vikedal skiprede og Hans Engelsen på Gjøn i Strandvik skiprede selger og skjøter, på sine hustruers vegne, til svogeren Lars Jacobsen på Valen i Skånevik skiprede, to pund og 4/7 marker smør med bygsel i gården Valen. Dessuten har Lars Gudmundsen, på vegne av sin hustru, solgt til svogeren sin andel i kongetienden i Etne skiprede. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1720, 26. november. Reistad (Hamre, Hordaland)

Tommes Reistads bykselsbrev til Johannes Andersen på 28 merker smør (?) og 8 kanner malt i gården Sundland i Mjelde skiprede (Haus herred). Papir, 1 bl. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1720, 28. november. Urnes (Hafslo, Sogn og Fjordane)

Jens Bugge utsteder, på sine egne og sine søskens vegne, et nytt bykselsbrev til leilendingen Hans Knudsen Kjørlog på den jord han bor på. Landskylden er to huder og to lauper smør. Leilendingen hadde ifølge en kongelig forordning fremvist sine tidligere bykselsbrev som var underskrevet av deres far, avdøde magister Samuel Bugge. Papir. Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen vedrører bykselsbrevet gården Bjordal i Klævoll skiprede med underliggende gods. Se også Topografisk register under Bjordal. Dokid: UBB Diplom

1721, 17. mars. Mowinckelgården i Bergen, Kjøbenhavn

Kopi

. Kongelig dispensasjon til Henrich Brus vedrørende skorsteinen i hans hus (i Damsgården) som ifølge kongelig forordning av 19. april 1713 ble krevet revet ned. Samtidig kopi, skrevet på stemplet papir og attestert av amtmann Anders Undall. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid:

UBB Diplom

1721, 7. april. Gyldenlund (Kjøbenhavn)

Marcus Westerholdt, arveprins Christians gartner på Gyldenlund, utsteder attest eller lærebrev til Johan Jørgen Wiessner, født i hertugdømmet Schlesien, som har lært gartnerkunsten hos ham i et halvt år, og som nå vil ut i verden. Pergament, seglet i elfenbenskapsel henger ved i et silkebånd. Dokumentet er skrevet på tysk. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Originalen henger i glass og ramme på manuskriptsamlingens kontor. Dokid: UBB Diplom

1721, 21. mai. Bergen

Berendt Speckman, borger i Bergen, har med sin hustru Margarette Wittings vitende solgt til fetteren Herman Speckman og hans hustru Giedske Evennouw et hus samt grunn med hage og gårdsplass ved Rådstualmenningen som hadde tilhørt hans svigermor Dortte Koopman, Lambert von der Ohes enke. Papir. 3 påtrykte lakksegl samt underskrifter av Berendt Speckman, Hans Jürgen ober Meyer og Johan Thoravest. Dokid: UBB Diplom

1721, 19. desember. Kjøbenhavn

Kopi

. Kong Frederik IV’s adelsbrev til Niels Knag, lagmann over Bergen lagstol, og hans etterkommere, hvoretter han opptas i den norske adelsstand under navnet Knagenhjelm. Avskriften er skrevet på papir. Dokid: UBB Diplom

1723, mars. Bergen

Kopi

. Spesifikasjon fra mars 1723 over Kjøbmandsstuens brev, skrifter, bøker, protokoller og inventar som tilhører Kontoret i Bergen, samt fortegnelse over gårdens grunnleieutgifter og inntekter. Spesifikasjonen er skrevet i forbindelse med den nye sekretæren, Tobias Anthon Maysaals ankomst. Papir, 10 bl. Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Chr. Koren-Wibergs manuskriptsamling. Dokid: UBB Diplom

1723, 24. mars. Bergen

Jens Fæster har solgt til det kongelige oktroajerte bergenske grønlandske kompani en stue med underliggende grunn i Bugården på Kontoret for 400 riksdaler. Den årlige grunnleie er 9 mark og 9 skilling, ifølge skjøte fra Henrik Meyer Arentzohn til Jens Fæster, dat. Bergen, 18. juli 1710; se også under denne dato. Papir, Jens Fæsters påtrykte lakksegl samt underskrift. Se også skjøte, dat. Bergen, 10. juli 1728. Dokid:

UBB Diplom

1723, 8. mai. Søreide

Arnoldus de Fine, sorenskriver i Sunnhordland, kunngjør på Søreide et skifte etter avdøde Brite Johannesdatter mellom hennes gjenlevende husbond Mons Tommesen på den ene side og deres to døtre, Synnøve og Kan, ti og fire år gamle, på den annen side. Skiftet gjaldt blant annet jordgods i gården Store Sangolt samt andel i Kvalvåg. Papir. Sorenskriverens påtrykte lakksegl samt underskrift, skiftebrevet noe defekt. Gave 1964 fra Rasmus H. Sangolt, Skogsvåg. Dokid: UBB Diplom

1723, 13. november. Kristiania

Biskop Bartholomæus Deichmans svar til Hans Hiort, sogneprest i Ørskog prestegjeld på Sunnmøre, vedrørende bykselen og bykselretten av kirkens gods. Han mener bykselretten ikke kan fratas den som nå eier den og igjen tillegges kirken. Papir, brevet er underskrevet av biskop Deichman m.fl. Brevet tilhørte Peder Fylling i 1888. Dokid: UBB Diplom

1725, 29. januar Frederiksborgs slott (Hillerød)

Avskrift

. (Kong Frederik IV) har solgt til Vatne sogns almue Vatne annekskirke under Borgund hovedkirke på Sunnmøre med rettigheter og og underliggende kirkegods for 228 riksdaler og 47 skilling. Vilkårene ved salget og vedtektene for annekskirken er anført. Avskrift av skjøte fra 1800-tallet. Det første blad av originaldokumentet er ifølge avskriveren uleselig. Dokumentet (avskriften) har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1725, 14. mars. Frederiksborg slott (Hillerød)

Avskrift

. Kong Frederik IV utsteder skjøte til Erland Michelsen på Fjelberg hovedkirke med annekskirkene i Eid, Ølen og Vikebygd samt underliggende kirkegods, som ligger i Sunnhordland prosti. Kirkene ble solgt på auksjon for 470 riksdaler. Papir, avskrift. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1725, 26. april. Bergen

Kapteinløytnant Lorens de Ferry har med samtykke av sin hustru (Kristine Marthe de Fine) solgt ifølge en oppsatt kontrakt deres apotek i Bergen med privilegier til Ludwig Ulrich Dynner for til sammen 1950 riksdaler. Papir. 4 påtrykte lakksegl samt underskrifter (Lorens de Ferry, Ludwig Ulrich Dynner, rådmann magnus Schiøtte og Caspar rødmer). Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, 9. juli 1725, samt diplom, dat. Bergenhus, 4, desember 1657, og henvisningene der. Dokid:

UBB Diplom

1725, 28. april. Bergen, 1. rode nr. 65

Anna Ørbech, Jochum Møllers hustru, Willum Møller og Elling Møller selger og skjøter til Peder Pederesen Jochum Møllers hus og to sjøboder med underliggende grunn ved Nordnes. Stemplet papir, 5 påtrykte lakksegl. Peder Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kassett: Bergen I. Dokid: UBB Diplom

1725? 8. mai. Lægreid (Eidfjord, Hordaland)

Jens Fabricius, sorenskriver over Hardanger, samt 6 lagrettemenn i Granvin tinglag foretar grenseoppgang og utskiftning av gården Vik fra Øvre-Lægreid. Stemplet papir, merker etter 7 påtrykte segl. Dokumetet noe defekt. Fremlagt i retten 12. mai 1746. Dokid: UBB Diplom

1725, 9. juli. Fredensborg slott

Kong Frederik IV utsteder apotekerbevilgning til Ludwig Ulrich Dynner som annen apoteker i Bergen. Kirstine Marthe de Fine, enke etter Hans Smit, har nemlig med sin nåværende mann, kapteinløytnant Lorens de Ferry, avstått sin avdøde manns apotek til apotekets provisor, Ludwig Ulrich Dynner. Papir, Frederik IV’s underskrift og påtrykte segl. Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1725, 24. juli. Søreide (Fana, Hordaland)

Skjøte på en jordpart i gården Smørås i Skjold skiprede i Fana fra Nils Olsen i Bergen og Peder Olsen Sandven til deres bror, Lars Olsen Smørås. Se Ms 466/a (Det Krohnske familiearkiv). Dokid: UBB Diplom

1726, 11. mars. Zwickau (Sachsen, Tyskland)

Oldermennene for gullsmedlauget i Zwickau gir Ernst Wilhelm Thum attest for at han har arbeidet hos Christian Sonnenkalb og anbefaler ham. Pergament. Tysk tekst, hull til 2 seglremmer. Oversettelse fra 1800-tallet (etter 1850) vedlagt. Dokumentet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/59 b. Dokid:

UBB Diplom

1726, 18. august. Vik (Sogn og Fjordane)

Gerhard Munthe, oberst over 1. Bergenhus regiment, har med sin hustru Christina Ungers samtykke solgt til sin svoger Anders Daae, sogneprest og prost i Vik, og hans hustru Birgitta Ludvigsdatter Munthe jordgods med og uten bygsel i gårdene, Bulungberg, Sandviken, Høyeim med Uren, Ottum, ødegården, Mordøla, Haugen og Skildeim i Luster skiprede, Oppeim og Øvre-Joranger i Marifjøra skiprede og Nes i Jostedal skiprede, som han hadde arvet etter sin far Christopher Gerhardsen. Salgssummen var 643 riksdaler og 5 skilling. Papir. Gerhard Munthes påtrykte lakksegl og underskrift. Dokid: UBB Diplom

1727, 18. juni. Fana (Smørås, Hordaland)

Skjøte på en jordpart i gården Smørås i Skjold skiprede fra Ole Nielsen Smørås til assessor og stiftamtskriver Wilhelm Hansen. Se Ms 466/a (Det Krohnske familiearkiv). Dokid: UBB Diplom

1727, 1. oktober. Bergen

Oldermann Hans Gewers samt bisittere og samtlige laugsbrødre i bakerlauget i Bergen utsteder lærebrev til Cornelius Kramer, som har lært bakerhåndverket i fire år hos Herman Gewert, og som nå vil ut i verden. Pergament, seglet i trekapsel henger ved i silkebånd. Dokid: UBB Diplom

1727, 10. november. Bergen

Anders Knudsen Vigs gjeldsfordring på sin avdøde bror Torsten Knudsen Vig. Stemplet papir. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1727, 15. november. Kinsarvik prestegård (Ullensvang, Hordaland)

Avskrift

. Jørgen Jenssön Brose, prost i hardanger og sogneprest til Kinsarvik, utsteder skjøte til Lars Johannessen Ålvik i Øystese sogn på Vikør hovedkirke og Øystese annekskirke, som Lars Johannessøn sammen med sin avdøde far Johannes Larsson hadde kjøpt. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhörte lensmann L. Lofthus og Arne L. Rosseland. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618. Dokid:

UBB Diplom

1728, 18. mars. København

Kongelige skjøter til Hans Henrich Dedichen på gårdene Haugsbakke og Hegrenes i Dale skipreide (Fjaler herred) som er en del av det tidligere Svanøy gods. Papir. Se Ms 988.a-b. Dokid: UBB Diplom

1728, 10. juli. Bergen

Kommersassessor Johan von der Lippe og Jens Andersen Refdal har på vegne av det grønlandske kompani solgt til Jørgen Thingsten handelsselskapets tilhørende pakkboder med underliggende grunn i Bugården på Kontoret for 410 riksdaler. Den årlige grunnleie er 9 mark og 9 danske skilling. Papir, 2 påtrykte lakksegl samt underskrifter av Jean (Johan) von der Lippe og Jens Andersen Refdal. Publ. 23. aug. s.å. Se også skjøter, dat. Bergen, 18. juli 1710 og 24. mars 1723. Dokid: UBB Diplom

1728, 3. oktober. Bristol (England)

Tresidig kontrakt mellom proviantleverandør Patrick Paine på den ene side, knappemaker William Shering og destillatør Daniel Bright på den andre side samt apoteker Samuel Allen og manufakturhandler James Pidgeon på den tredje, alle fra byen Bristol. Patrick Paine skal blant annet betale eller yte et lån til William Shering på 100 britiske pund og får pant i en bebygget grunn i Callowhill Street i nærheten av Rosemary Land i St. James kirkesogn i Bristol. Pergament, 5 påtrykte segl. Gave 1988 fra Arnloth Gelline Heltberg, U.S.A. Dokid: UBB Diplom

1728, 9. oktober. Windsbach (Oberfranken, Tyskland)

Lære- og anbefalingsbrev for Heinrich lJolff, utstedt av borgermester, råd, og skredderlauget i Windsbach. Datert “Windsbach an der Rednitz in Franken.” Påskrift på baksiden: Lehr-Brieff var Heinrich Wolfferj dess Sehneide-Handwerk zu Bauernheim, 1728. Pergament, c. 60 x 40 cm. Dokid:

UBB Diplom

1728, 25. oktober. Bergen

Nikolay Christian Warnau de Berenfeldt, major ved det norske artillerikompani, har solgt til sin stesønn Jørgen Grewe, eiendommen “Rosenberghaven” med påstående bygninger som han i 1716 hadde kjøpt av Petter Hendrichsen Fasmer. Den årlige grunnleie er 6 riksdaler, 2 mark og 8 skilling. Papir, 2 påtrykte lakksegl samt underskrifter av major Berenfeldt og kanselliråd Johan Bager. Publ.samme dag. Se også utskrift av auksjonsprotokollen, dat. Bergen, 15. mars 1736., og skjøte, dat. Bergen, 25. november 1737. Dokid: UBB Diplom

1728, 1l. november. Vik (Sogn og Fjordane)

Skifte etter avdøde Anne Pedersdatter Finde, enke etter mag. Iver Leganger, 4.-11. november 1728. Stemplet papir. Rester etter 2 påtrykte segl, 95 beskr. bl. Se Manuskriptsaml. nr. 551. Gave 1915 fra Alværn. Dokid: UBB Diplom

1728, 27. november. Bergen

Greta, enke etter Bastian Danielsen, har med samtykke av sin sønn Daniel Bastiansen solgt til sine døtre, Margaretha, Gireka og Karen Bastiansdøtre, sitt eget våningshus med grunn, som ligger mellom Joackim Smites grunn og stadshauptmand Knud Geelmuydens sjøboder, for 250 riksdaler. Stemplet papir. Rester av 2 påtrykte lakksegl samt underskrifter av Greta, Daniel Bastiansen, Johan Lampe og Peter Rafnsberg (?). Publ. 29. nov. s.å. Se også dipl. dat. 11/11-1746, 20/1-1783, 24/4-1784, 5/3-1803, 18/10-186 5. Gave fra major Green og pakkmester Johannessen ved Sundvor 1939. Dokid: UBB Diplom

1729, 1. januar. Warszawa

Lærebrev for gartnergesellen Johan George Winckler fra Bautzen i Oberlausitz, utstedt av Joachim Heinrich Schultze, gartner for Fredrik August, konge av Polen. Brevet er datert “Warschau”. Pergament. Seglet mangler, tysk tekst. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1729, 28. september. Fredensborg slott

Avskrift

. Kong Frederik IV utsteder skjøte til Hans Horneman på fiskeværet Grip i Nordmøre fogderi. Attestert utskrift av Nordmøre sorenskriveris pante- og obligasjonsprotokoll, dat. Trondheim, 1. juli 1902. Gave fra skolestyrer B.E. Bendixen 1913. Avskriften ligger i Ms 534.a.1. Dokid: UBB Diplom

1730, 5. juli. Mowinckelgården, Bergen

Østen Jensøn selger og skjøter til Henrich Brus den nederste del av sitt hus med underliggende grunn i Damsgården i Strandgaten. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1731, 26. mars. Kjøbenhavn

Kong Christian VI stadfester hans avdøde far Frederik IV’s utstedte apotekerbevilgning, datert Fredensborg slott, 9. juli 1725, til Ludwig Ulrich Dynner i Bergen. Stemplet papir, Christian VI’s underskrift og påtrykte segl. Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen. Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1731, 19. mai. Engelgården (Bergen)

Jost Maas selger og skjøter til handelsmann Henrich Meyer Albertsohn i Bergen sin eiendom i Engelgården. Salgssummen var 30 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 894.e.7. Dokid: UBB Diplom

1731, 20. juni. Brusdal (Skodje, Møre og Romsdal)

Kopi

. På anmodning av Sjur, Jetmund og Ole Olsen, selveiere på gården Brusdal i Valle skiprede, foretar Jens Jørgen Heide, sorenskriver over Sunnmøre fogderi, samt seks lagrettemenn markegang og deling av skogen som ligger under Brusdal. Utskrift av tingprotokollen 1741, attestert av konstituert sorenskriver Jens Christian Heide. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid:

UBB Diplom

1731, 14. juli. Bergen

Christian Anthon Bunneman, borger i Bergen, har solgt til Jørgen Phingsten en grunn, påbygget en bod og to loft, som ligger i Bugården, med parter og rettigheter i skjøtstue, ildhus m.m. Johan Jürgen Mestmacher og Andreas Erichssen Eide har som vitterlighetsvitner underskrevet og forseglet skjøtet. Stemplet papir, rester etter 3 påtrykte segl. Dokid: UBB Diplom

1732, 25. februar. Bergen, 3. rode nr.19

Auksjonsdirektør Bendix Ernst Manick utsteder skjøte til Henrich Jansen Forman på Richardus Seehuusens våningshus samt to sjøboder med underliggende grunn som ble solgt på auksjon for 600 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte segl. Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen. Dokid: UBB Diplom

1732, 1. mai. Bergen

Etter begjæring fra Hans Both om å få fjernet eller inngjerdet en søppeldunge bak hans hus, tar 4 borgere i Bergen stedet i øyesyn, hvorpå de avsier kjennelse om at han bør få inngjerde dungen mot å betale til byen i riksdaler i førstebygsel og en årlig leie på 8 skilling, så han kan ryddiggjøre grunnen og derpå bruke den som hageplass. Stemplet papir, 4 påtrykte segl samt underskrifter av Johan Christian Kroepelien, Anders Erichsen, Mareus Molle og Daniel Detloff. Påskrift: Kemner Christian Frieles bygselsbrev til Hans Both, dat. Bergen, 17. juli 1732: se også katalogseddel på denne dato. Dokid: UBB Diplom

1732, 10. juli Valen (Fjelberg, Hordaland)

Avskrift

. Jacob Biering, Iver Knudsen Gram og Hans Seehuhusen protesterer protesterer mot et skjøte, utstedt av Kirsten Mikkelsdatter, Jacob Børgesens enkn, til Hans Engelsen Gjøn, dat 16. juni 1732, og ber om at skjøtet skal være i rettens forvaring inn til videre. Stemplet papir. Gave 1969 fra biblitoekar Ragna Sollid: Dokid: UBB Diplom

1732, 17. juli. Bergen

Avskrift

. Christian Friele, kemner i Bergen, har etter en besiktelsesforretning utstedt et bygselsbrev til Hans Both på en grunn bak hans eget hus hvor det ligger en søppekdunge. Brevet er en påskrift på et besiktlesesbrev vedrørende nevnte søppekdunge, dat. Bergen, 1. mai 1732: se under denne dato. Dokid:

UBB Diplom

1732, 15. september. Bergen

Carl Gotlib Dammichs hus underliggernde grunn, som ligger innenfor rådstuen like ovenfor Christian Jægers hus på hjørnet av Rådstuealmenningen, ble på auksjon solgt til Henrich Fensen for til sammen 174 ½ riksdaler. Dokumentet (på papir) er en utskrift av Bergens auksjonsprotokoll, attestert av B.E. Manick. Dokid: UBB Diplom

1733, 13. april. Bjordal (Kyrkjebø, Sogn og Fjordane)

Auksjonsforretning over fogd Hendrich Arnoldus Thaulows effekter, fast gods som løsøre, avholdt på gården Bjordal i Sogn 13/4 1733. Utdrag av auksjonsforretningen, 10 beskr.bl. Se Manuskriptsaml. nr. 553. Gave 1915 fra Alværn. Dokid: UBB Diplom

1733, 10. september. Bergen

Besiktigelse og skjønn over eiendommene til mønsterskriver Carsten Kierulf og avdøde Jores Ross i anledning en nabotvist mellom dem. Kierulf har klaget over at en oppført tømmerbod på naboens gårdsplass står for nær hans eget hus. Blant annet skader bodens grunnmur hans brønn. Stemplet papir. 4 påtrykte lakksegl samt underskrifter av Helle Hilmand, Lars Taaning, Hans Seehuusen og Christian Pedersen. Dokumentet vedrører Østre Muralmenning 14: se også skjøte, dat. Bergen, 6. februar 1636, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1733, 5. november. Bergen

Avskrift

.

Forlik mellom mønsterskriver Carsten Kierulf og tilsynsmennene for avdøde Jores Ross’ bo i anledning en nabotvist. Kierulf hadde nemlig klaget over at en oppsatt grunnmur under en bod i bakgården til avdøde Jores Ross gjorde skade på hans brønn blant annet. Avskrift på stemplet papir fra 1760. Utdrag av skiftebrevet etter avdøde Jores Ross, påbegynt 28. aug. 1733, avsluttet 6. sept. 734. 1 påtrykt lakksegl. Dokumentet vedrører Østre Muralmenning 14: se også skjøte, dat. Bergen, 6. februar 1636, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1733, 26. desember. Bergen Engelgården

Harmen Schrøder selger og skjøter til handelsmann Henrich Meyer Alberts(ohn) sin fjerdepart i Engelgårdens skjøtstue. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 894.c.8. Dokid:

UBB Diplom

1734, 2. januar. Bergen

Oldermann Terchild Bartholdt Eggers og samtlige laugsmestere i knappemakerlauget i Bergen utsteder lærebrev til gesellen, Johann Harmann Beyning, som i fem år har lært knappemakerkunsten hos deres laugsbror, Johann Christian Bryning. Pergament. Seglet mangler, tysk tekst. Se også brev, dat. Bergen, 9. desember 1749. Dokid: UBB Diplom

1734, 17. april. Hesthammer (Kinsarvik, Hordaland)

Kopi av gårdskontrakt mellom brødrene de Joensen på Kvestad og Elling Joensen på Åkre. Papir. Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.) Dokid: UBB Diplom

1734, 29. oktober. Bergen

Gjestgiveribevilling til Knud Kragh som har giftet seg med enken etter den tidligere gjestgiver i Lervik i Føyen skiprede. Brevet er utstedt av Ulrich Kaas, admiral, stiftsbefalingsmann og amtmann over Bergenhus. Kongelig stadfestelse, dat. Fredriksberg slott, 10. desember 1734. Xeroxkopi av papiravskrift fra 1840 etter original fra 1734. Avskriften tilhører (1970) Thomas Hagerup Olsen, 5400 Stord. Dokid: UBB Diplom

1735, 4. februar. Vangsnes (Balestrand, Sogn og Fjordane)

Hans Peter Tønder, kaptein ved 1. Bergenhus regiment, har med sin hustru Barbra Margrethe Munthes samtykke solgt 18 merker smør i gården Ramsnes i Tjugum skiprede til prost Anders Daae og hans hustru Birgitha Ludvigsdatter Munthe for 18 riksdaler og 3 mark. Jordgodset hadde kapteinen mottatt ved et makeskifte med Iver Nielsøn Leganger. Stemplet papir, H.P. Tenders segl påtrykt. Tinglest på gården Setre 26. mars s.å. Dokid: UBB Diplom

1735, 23. mars. Bergen

Skjøte fra avdøde Margrete Stamans barn og arvinger til Lambert von der Ohe på hennes tidligere eiendom Ladegården med underliggende grunner. Stemplet papir, 5 påtrykte lakksegl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 24. Dokid:

UBB Diplom

1735, 9. april. Bergen

Prokurator Hans Ottesen Nideros i Bergen har solgt til fogd Annanias Christopher Harberg i Sogn, Lasse Torgersens bruk i gården Vangsnes for 19 riksdaler, 4 mark og 8 skilling. Jordgodset var utlagt avdøde admiral Tordenskjolds arvinger for en fordring i etatsråd Blixencrones dødsbo. Stemplet papir, H.O. Nideros’ underskrift og påtr. segl. Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen vedrører dokumentet gården Bjordal med underliggende gods: se Topografisk register under Bjordal. Dokid: UBB Diplom

1735, 22. juni. Bergen

Grisele Monsdatter, enke etter Daniel Nielsen, samt hennes laugverge Jens Hyld kunngjør, at hun har solgt til Danckert Pettersen Fasmer en sjøbod med under- og tilliggende grunn på søndre side i assessor Wilhelm Hansens sjøgård. Grisele, Jens Hyld samt vitnerne, Esehell Lohmann og Otto Homble har underskrevet og forseglet skjøtet. Stemplet papir, 4 påtr. segl. Publisert samme dag. Se også diplom, dat. Bergen, 26. januar 1709, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1735, 6. juli. Bergen

Danckert Petersen Fasmer har avstått og overdratt til madame Margrethe, Bendix Hansens enke, en sjøbod med tilbehør samt under- og tilliggende grunn, som han i forrige måned hadde kjøpt av madame Grisele, enke etter Daniel Nielsen. Brevet er underskrevet og forseglet av D.P. Fasmer. Stemplet papir, 1 påtr. segl. Anvist for Bergens bytingsrett 17. januar 1752. Se også diplom, dat. Bergen, 26. januar 1709, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1735, 4. oktober. Ringreide (Lavik, Sogn og Fjordane)

Sorenskriver Olluf Hansøn Gøe i ytre Sogn utsteder skjøte til fogd Annanias Christopher Harberg på en jordpart i gården Vangsnes i Tjugum skiprede, Lasse Torgersens bruk, som fogden hadde kjøpt på auksjon for 6 riksdaler, 2 mark og 4 skilling. Jordparten var en del av det jordgods i ytre Sogn som avdøde assessor og lagmann Lars Michelsens enkefrue var utlagt i skiftet etter etatsråd Hans Blixencrone 4. febr. 1734 for en fordring på 222 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtr. segl samt underskrifter av O.H. Gøe og Jan von der Velde. Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen vedrører dokumentet gården Bjordal med underliggende gods; se Topografisk register under Bjordal. Dokid:

UBB Diplom

1736, 3. mars. Mowinckelgården (Bergen)

Chrestine, enke etter Erich Ryg, selger og skjøter til Henrich Brus den øverste sjøbod med underliggende grunn på nordre side i Damsgården i Strandgaten. Salgssummen var 125 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte segl. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1736, 15. mars. Bergen

Ifølge det kongelige rentekammers ordre til generalmajor og kommandant H. Weinmann og etter auksjonsdirektør B.E. Manioks forlangende ble “Rosenberghaven” med bygninger, inventar, besetning og grunnleier, som tilhørte Jørgen Grewe, tidligere proviantforvalter ved festningen, solgt på auksjon. Hans Schultz, på vegne av Margaretha, enke etter Abraham Wessel, fikk tilslaget med summen 672 riksdaler. Utskrift (på papir) av auksjonsprotokollen. Se også skjøte, dat. Bergen, 25. oktober 1728, 25. november 1737. Dokid: UBB Diplom

1736, 9. april. Fredriksberg slott

Kong Christian VI utsteder skjøte til Niels Iversen Leganger, sogneprest i Os prestegjeld, på gården Bjordal i Klævoll skiprede i ytre Sogn, som 18. mars 1734 var blitt solgt på auksjon og var tilfalt sognepresten ved Søren Michaelsen for 674 riksdaler. Gården ble solgt på auksjon fordi den tidligere fogd i Sogn, Henrik Arnoldus Thaulow skyldte kongen en sum penger av de oppebørsler som var blitt betrodd ham. Stemplet papir, Christian VI’s underskrift samt påtr. segl. Tinglest på gården Austreim 6. desember 1738. Om andre diplomer vedr. samme gård og underliggende gods: se Topografisk register under Bjordal, Kyrkjebø herred. Dokid: UBB Diplom

1736, 10. april. Bergen

Kirstine von Unger, enke etter Gerhard Munthe, tidligere oberst ved Bergenhus nasjonalregiment, utsteder skjøte til sin svoger, prost Anders Daae og hans hustru Birgithe Ludvigsdatter Munthe på Kvamsøy kirke i Vik prestegjeld samt hennes avdøde manns tilmurete gravsted. Stemplet papir. Kristine von Ungers underskrift påtr. segl. Dokid:

UBB Diplom

1736, 15. august. Vangsnes (Balestrand, Sogn og Fjordane)

Frederik Lorentz Moduit, krigsråd og regimentskvartermester ved 1. Bergenhus nasjonalregiment, har med sin hustru Helena Munthes samtykke solgt hennes arvegods i gårdene, Fyli i Vik skiprede og Indre-Torvund i Lavik skiprede, til sin svoger, prost Anders Daae for 180 riksdaler. Stemplet papir, F.L. Moduits påtrykte segl og underskrift. Tinglest på gården Håum 27. oktober 1736. Dokid: UBB Diplom

1737, 4. april. Utne (Kinsarvik, Hordaland)

Skjøte i gården Velure i Ullensvang kirkesogn, Kinsarvik skiprede, fra Magnus Svendsen Velure til hans svigersønn Jon Olsen Aga. Papir. Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.) Dokid: UBB Diplom

1737, 29. mai. Aga (Ullensvang, Hordaland)

Søknad fra soldat Jon Olsen om giftemål med Kari Magnusdatter Velure. Ifølge påskrift, d. Vossevangen 15. juni 1737, er søknaden innvilget. Papir. Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.) Dokid: UBB Diplom

1737, 1. august. Bergen

Niels Myhre, byfogd i Bergen, og byskriver Hans Christian Gartner samt 8 edsvorne borgere i samme by kunngjør et forlik mellom mønsterskriver Carsten Kierulf og Anne Thiel von Høven angående forskjellige tvistepunkter vedrørende deres naboeiendommer på Muralmenningen i Bergen. Papir, 10 påtrykte segl. Ifølge påskrift, dat. Bergen, 24. november 1739, ble dokumentet opplest for Marcus Brandt, Anne Thiel von Høvens svoger, som nå bor på hennes tidligere eiendom. Dokumentet vedrører østre Muralmenningen: se også skjøte, dat. Bergen, 6. februar 1636, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1737, 25. november. Bergen

Maths Nielsen Holtzrod, proviant- og materialforvalter ved Bergens festninger, utsteder auksjonskjøte til Margaretha Wessel på eiendommen “Rosenberghaven” ved Sydnes, som hadde tilhørt Jørgen Grewe, den tidligere proviantforvalter. M.N. Holtzrod, løytnantene Henrik Wüllner og Andreas Brugger, generalmajor Weinmann samt auksjonsdirektør B.E. Manick har underskrevet skjøtet. Stemplet papir, 5 påtrykte lakksegl. Påtegnet 1851 og 1852. Se også utskrift av auksjonsprotkollen, dat. Bergen, 15. mars 1736. Dokid:

UBB Diplom

1737, 5. september. Bergen

Kopi

. Bendix Ernst Manick, auksjonsdirektør i Bergen, utsteder skjøte til Henrik Meyerhoff og Henrik Ridder på en handelsstue på nordre side i gården Gullskoen med tilliggende og underliggende herligheter samt utestående gjeld, som de på auksjon hadde kjøpt av Berendt Otto, på vegne av avdøde Arent Meyers arvinger i Bremen, for 4520 riksdaler. Bekreftet avskrift på stemplet papir fra 1773. Ifølge den gamle diplomkatalogen stammer avskriften av skjøtet fra Koren Wibergs manuskriptsamling. UBB Diplom

1737, 15. september. Os (Hordaland)

Nils Leganger, sogneprest i Os, har solgt til fogd Ananias Christopher Harberg gården Bjordal med landskyld og bygsel som ligger i Klævoll skiprede i ytre Sogn. Stemplet papir, Nils Legangers underskrift og påtrykte segl. Om samme gård: se Topografisk register under Bjordal. Dokid: UBB Diplom

1737, 25. november. Bergen

Maths Nielsen Holtzrod, proviant- og materialforvalter ved Bergens festninger, utsteder auksjonsskjøte til Margaretha Wessel på eiendommen ”Rosenberghaven” ved Sydnes, som hadde tilhørt Jørgen Grewe, den tidligere proviantforvaltert. M.N. Holtzrod, laytnantene Henrik Wüllner og Andreas Brugger, generalmajor Weinmann samt auksjonsdirektør B.E. Manick har underskrevet skjøtet. Stemplet papir, 5 påtrykte lakksegl. Påtegnet 1851 og 1852. Se også utskrift av auksjonsprotokollen, dat. Bergen, 15. mars 1736. Dokid: UBB Diplom

1738, 2. januar. Bergen

Otto Smith, kirkeverge til Domkirken i Bergen, har solgt og festet til mønsterskriver Carsten Kierulf en tredjepart i pulpiturstol nr. 12 som magister Erich Møinichen tidligere hadde leiet. Papir, Kirkevergens underskrift og påtrykte segl. Se også skjøte, dat. Bergen, 6. februar 1636, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1738, 20. januar. Skorbreivik (Vatne, Møre og Romsdal)

Da det faller for besværlig for Ole Os og Elling Goten alene å bringe posten fra Os til Langset, utnevnes også Anders Ulvestad til postbud etter amtmann Christian Soelgaards tillatelse. Brevet er underskrevet av fogd Nikolai Astrup (?). Papir, 1 bl. Ifølge påskrift, dat. Skor tingstue, 16. juni 1745, stadfester E.M. Tønder utnevnelsen av Anders Ulvestad som postbud. Dokid:

UBBB Diplom

1738, 8. mars. Håvik (Strandvik, Hordaland)

Kopi

. På anmodning av Knud Knudsen på Nedre-Bolstad i Hålandsdalen foretar fogd Andreas Heiberg i Sunnhordland og Hardanger fredlysning av hans stølsmarker, seterboliger og febeiter da uvedkommende har trengt seg inn på hans eiendommer. Xeroxkopi etter originalen. Dokid: UBB Diplom

1738, 7. april. Bergen, 1. rode nr. 65

Peder Pedersen Rønne selger og skjøter til sin svigersønn Peder Pedersen Jensberg sitt hus og sine to sjøboder med underliggende grunn ved Nordnes. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kassett: Bergen I. Dokid: UBB Diplom

1738, 12. april. Kalmarhagen (Bergen)

Christen Thunboe, residerende kapellan ved Korskirken i Bergen, selger og skjøter til Jens Jonsen Mariager, sogneprest til Korskirken, eiendommen Kalmarhagen med underliggende grunner. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1738, 18. desember. Bergen

Søren Jørgensen selger og skjøter til sin svoger Jocim Hindrichsen sitt hus med grunn og tilhørende haugegrunn ved Schive. Er sammenheftet med diplom; Bergen, 19. oktober 1590. Dokid: UBB Diplom

1739, 12. august. Engelgården (Bergen)

Auksjonsdirektør Bendix Ernst Manick utsteder skjøte til Henrich Meyer Albertsohn på Christian Bruns sjøhandelsstue i Engelgården. Handelsstuen ble solgt på auksjon for 2022 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Overført fra Ms 894.c.9. Dokid:

UBB Diplom

1740, 14. januar. Bergen, 3. rode nr. 19

Auksjonsdirektør Wollert Danckertsen utsteder skjøte til Morten Olsen på et hus med sjøbod og underliggende grunn som ligger på søndre side i Rasmus Rasmusens sjøgård. Eiendommen hadde tilhørt avdøde Otthe Ruus, og ble solgt på auksjon for 560 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen. Dokid: UBB Diplom

1740, 6. mai. Granvin (Hordaland)

Dimitteringsseddel for soldat Jon Olsen Aga, ved Det andre Bergenhusiske nasjonalregiment, kaptein Byrgraffs kompani. Papir. Se Ms 777. L.9.b. (Sogneprest O. Olafsens saml.) Dokid: UBB Diplom

1740, 9. juni. Bergen

Peter Werløes, sogneprest i Kjøllefjord i Øst-Finnmark, har solgt til Anders Daae, prost i Sogn og sogneprest i Vik prestegjeld, endel jordgods i gårdene, Tenål, Nese, Henjum, Myklebust, Indre-Robjørgene og Åse i Sogn og Nordfjord, som hans hustru Anna Sophia Bugge hadde arvet. Salgssummen var tilsammen 208 riksdaler og en mark. Stemplet papir, Peter Werløes’ underskrift og påtrykte segl. Tinglest på Fjærestad i Vik 19. juli s.å. Ifølge den gamle diplomkatalogen vedrører skjøtet gården Bjordal i Kyrkjebø herred med underliggende gods: se også Topografisk register under Bjordal. Dokid: UBB Diplom

1740, 27. juni. Bergen

Anders Jeremiesen og Mons Larsen Grinde, på vegne av Femme Nilsdatter, har i skiftet etter avdøde Daniel Nielsen og hans hustru Grisele Monsdatter solgt til Margrete, Bendix Hansens enke, deres tilfalte arvedel og halvpart i de avdødes hus med sjøbod og underliggende grunn, som ligger utenfor Nykirken, samt i en sjøbod i Lille-Sandviken. Jørgen Holmer, i Anders Hinds sted, og Johan Stoltz har som vitterlighets vitner forseglet og underskrevet skjøtet. Stemplet papir, 4 påtrykte lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1740, 1. august. Fredriksborg slott (Hilleröd)

Kongelig skjøte på avdøde assessor Wilhelm Hansens gårdpart i Smørås i Skjold skiprede i Fana til Ole Nielsen. Se Ms 466/ a (Det Krohnske familiearkiv). Dokid:

UBB Diplom

1740, 2. desember. Kjøbenhavn

Christian VI godkjenner nye takster for guardeinen i Bergen for prøving av sølv. Gullsmedene i byen synes nemlig at takstene ifølge forordning av 6. mai 1716 er for høye fordi det ofte faller meget smått sølvarbeid på dem. De er blitt enige med guardeinen Magnus Bessel om en finere gradering av takstene. Kongen har også i brevet fastsatt bøter til Manufacturhuset for ustemplet sølv. Papir, merke etter 1 segl. Registert i, Fr. Aug. Wessel:”Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegial-Breve for Norge i Tidsrummet 1660-1813”, Chr.1841 B.I, s. 765. Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Dokid: UBB Diplom

1741, 28. februar. Kaupanger (Sogndal, Sogn og Fjordanel)

Catharina Elisabeth von der Lippe, enke etter kanselliråd Hans de Knagenhielm, har solgt til Annanias Christopher Harberg, fogd over Ytre- og Indre-Sogn, en jordpart i gården Rise i Lavik skiprede for 30 riksdaler. Kommersråd Michael Falch og Zacharias Svaboe har som vitterlighetsvitner også underskrevet og forseglet skjøtet. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Tinglest på gården Engeseter 29. november s.å. Ifølge den gamle diplomkatalogen vedrører dokumentet gården Bjordal i Kyrkjebø herred med underliggende gods: se også Topografisk register under Bjordal. Dokid: UBB Diplom

1741, 5. april. Bergen, 1. rode nr. 65

Peder Pedersen Giensberg selger og skjøter, med samtykke av sin hustru Sophie Buchof, til Willum Møller sitt hus med to sjøboder og underliggende grunn utenfor Tollboden imot det såkalte Nordnes. Salgssummen var 840 riksdaler. Stemplet papir, rester etter 3 påtrykte segl. Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kasset: Bergen I. Dokid: UBB Diplom

1741, 15. mai. Bergen

Elsebe Albert Schrivers enke, selger og skjøter til Johan Christie sine sjøboder med underliggende grunn i Skuteviken under Swansborg (Sverresborg). Salgssummen var 1000 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave 27.4.1970 fra Karen I. von Tangen. Dokid:

UBB Diplom

1741, 7. juli. Flahammer (Luster, Sogn og Fjordane)

Peter Henrik Sommerschield, kaptein ved kavallerigarden, har med sin hustru Birgitta Ottesdatter Munthes samtykke solgt til prost Anders Daae og hans hustru Birgitta Ludvigsdatter Munthe hans egen gård Flahammar med 2 underliggende ødegårder samt 3 parter i gården Saude. Salgssummen var 1474 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1741, 26. juli. Sandven (Kvam, Hordaland)

Avskrift

. Lars og Gjermund Olsen, David Folkedal og Iver Birkeland utsteder skjöte til sin bror og svoger Sjur Olsen på sitt arvelig tilfalte jordgods i gården Rosseland. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte Arne Rosseland og lensmann L. Lofthus. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618. Dokid: UBB Diplom

1741, 28. august. Kalmarhagen i Bergen (Askvoll, Sogn og Fjordane)

Frederik Arentz, sogneprest i Askvoll i Sunnfjord, overdrar til sin svigerfar Frederik Christian Holberg, sogneprest i Nykirken, eiendommen Kalmarhagen for 1500 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 906.a. Dokid: UBB Diplom

1741, 22. september. Bergen

Edewart Hiøring og Jacob de Rytter foretar oppmåling av Sara Omsens grunner, som består av våningshus og sjøboder, i nærvær av blant annet eiendommens kjøper Friderich Hincking. Grunnleien skal betales til Manufakturhuset. Edewart Hiøring, Jacob de Rytter samt rådmann Samuel Storm og J. Silkenstedt har underskrevet oppmålingsbrevet. Papir, rester av 2 påtrykte segl. Dokumentet er ufullstendig på grunn av at begynnelsen mangler. Dokid: UBB Diplom

1741, 5. oktober. Bergen, 3. rode nr. 19

Kjøpmann Morten Olsen overdrar til sin hustrus søster madam Martine, enke etter Otthe Ruus, hennes avdøde manns hus og grunn i Rasmus Rasmusens sjøgård. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen. Dokid: UBB Diplom

1741, 21. november. København

Kongelig skjøte på gården Stend i Skjold skiprede i Fana til Wollert Danckertsen. Se Ms 466/ a (Det Krohnske familiearkiv). Dokid:

UBB Diplom

1742, 12. januar. Bergen

Hans Wordeman og Melchior Erichsen Blomberg, borgere i Bergen, foretar oppmåling av et hus med underliggende grunn på Markeveien utenfor Smørsalmenningen, som hadde tilhørt avdøde Ole Larsen Blom, men som nå Jacob Bach, formynder for den avdødes dødsbo, hadde kjøpt. Brevet er også underskrevet av rådmann Samuel Storm. Stemplet papir, rester av 2 påtrykte segl. Gave, ukjent kilde. Dokid: UBB Diplom

1742, 11. mai. Sottorp slott i Schleswig-Holstein

Kong Christian VI kunngjør, at han gir Ludvig Ulrich Dynner, apoteker i Bergen, og hans hustru Justine Margaretha Cramer, ifølge deres egen ansøkning, tillatelse til at den lengst gjenlevende kan sitte i uskiftet bo inntil videre. Stemplet papir, Det kongelige segl samt kongens underskrift. Gave 1922 fra Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen. Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1742, 14. juni. Borgund (Møre og Romsdal)

Gunhild Susanne Hagerup, enke etter Peder Olsen Strøm, sogneprest til Borgund, har bygslet til Anders Andersen Ulvestad 2 ½ mællag fiskeskyld i prestebolets benefiserte gods i gården Ulvestad i Vatne sogn. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Tinglest på gården Skorbreivik 20. okt. s.å. Bygselsbrevet tilhørte Peder Fylling 1863. Dokid: UBB Diplom

1742, 3. august. Frederiksborg slott (Hillerød)

Kong Christian VI kunngjør, at han etter ansøkning av Justine Margaretha, enke etter Ludvig Ulrich Dynner, tidligere apoteker i Bergen, gir hennes sønn Andreas Ludvig Dynner tillatelse til å overta hennes apotek når han etter avsluttet utdannelse har bevist at han er dyktig nok til å drive et apotek. Stemplet papir, Det kongelige segl påtrykt samt kongens underskrift. Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergén. Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657, og hen visningene der. Dokid: UBB Diplom

1742, 6. oktober. Dale (Fusa, Hordaland)

Arveskifte etter avdøde Kari Olsdatter, Niels Hansens hustru, avholdt på Dale i Fusa kirkesogn. Se Ms 684/ a (Slekten Krügers papirer). Dokid:

UBB Diplom

1742, 14. november. Halden (Fredrikshald)

Henning Friman, justisråd og amtmann over Fredrikshalds og Smålenenes amter, har solgt til Niels Nes følgende gårder og gårdparter i Sogn, Bergeim, Undredal og Njøs, som han hadde arvet etter sin søster Marie Friman. Salgssummen var 195 riksdaler. Stemplet papir, Henning Frimans påtrykte segl. Udat. påskrift viser at jordgodset er videresolgt til sorenskriver Georg Burehard Jersin og Annanias Christopher Harberg. Ifølge den gamle diplomkatalogen vedrører dokumentet gården Bjordal i Kyrkjebø herred med underliggende gods: se også Topografisk register under Bjordal. Dokid: UBB Diplom

1743, 4. mars. Lundervik (Fusa, Hordaland)

Bygselbrev i gården Tvelt med Skomstveit i Strandvik, fra Torbjörn Tveit til sønnen Hans. Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1743, 9. mars. Bergen

Melchior Erichsen Blomberg og Johannes Lauritzen Weiner, borgere i Bergen, foretar i nærvær av Søren Abel, rådmann i Bergen, oppmåling av Stadsmekler oppmåling av rådmann Johan Hanings eiendom ovenfor det såkalte Smedesmuget, som han hadde kjøpt av Anna Jansdatter Schilling enke etter Berent Dyring. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Dokid: UBB Diplom

1743, 24. april. Bergen

Jørgen Grip og Joachim Lytken, borgere i Bergen, foretar oppmåling av en eiendom som Andreas Garman Nitter hadde kjøpt av Johanne Wulf. Eiendommen ligger på Korskirkealmenningen like ovenfor borgermester og politimester Henrich Mathiesens hus. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Gave (1955) fra Johan Lyder von Tangen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1743, 15. august. Bergen

Handelsmann Henrich Meyer Gertz i Bergen har solgt til handelsmann Henrich Hespe en handelsbok med den spesifisert nordfargjeld, som han på auksjon 22. februar s.å. hadde kjøpt sammen med handelsstuen til Giertje Maas. Salgssummen var 1350 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Dokid:

UBB Diplom

1743/ 44, 9. januar. London

George Buchanan, handelsmann i London og testamentfullbyrder for sin far Neill Buchanan, har solgt til skipper Jochum Hønnemør skipet “The White Pearl”, tidligere kalt “The Gale”, med tilbehør for 667 pund og 10 shilling. Pergament. 1 påtrykt segl, engelsk tekst. Gave fra pastor P. Hertzberg. Dokid: UBB Diplom

1744. København

Placat og Jorde-Bog... Trykt matrikkel over Halsnøy klosters jordgods som ifølge kongelig resolusjon av 2. juli 1744 skal selges på auksjon. Med innført fortegnelse over kjøperne samt salgssummen. Overført fra Boksaml. Dokid: UBB Diplom

1744, 1. januar. København

Nyttårsgratulasjon “underdanigst Insinueret Hans Exellence Høy og Velbaarne Naadige Herre Hr. Carel Juul”, hoffmester hos kronprinsesse Louise, fra “Deres Ringeste Client og underdanige tjener Friderich Wiborg”. Papir. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Gave 1976 fra Ingrid Refsaas, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1744, 13. mars. Bergen

Melchior Erichsen Blomberg og Jochum Tiedeman, borgere i Bergen, har etter forlangende av Hans Wordeman foretatt oppmåling av avdøde Maren Fredrichsdatters eiendom på Nordnes, som nå er solgt til Isach Mathiesen Høyer. Stemplet papir. 2 påtrykte segl, dokumentet er noe defekt. Se også skjøte, dat. Bergen, 19. mars 1744. Dokid: UBB Diplom

1744, 19. mars. Bergen

Auksjonsdirektør Herman Backer i Bergen, utsteder til Isach Mathiesen Høyer skjøte på avdøde Maren Fredrichsdatters eiendom på Nordnes, som han hadde kjøpt på auksjon for 24 riksdaler. Herman Backer og Hans Wordeman, tilsynsmann for den avdødes bo, har underskrevet og forseglet skjøtet. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Se også oppmålingsbrev, dat. Bergen, 13. mars 1744. Dokid:

UBB Diplom

1744, 29. mars. Bergen

Wolffgang Conrad Dynner, midlertidig forvalter og provisor for Løveapoteket i Bergen etter sin avdøde bror, apoteker Ludvig Ulrich Dynner, utsteder lærebrev og attest til sin brorsønn, Andreas Ludvig Dynner, som fra 3. februar 1739 har vært apotekerlærling i apoteket til sin avdøde far. Pergament, tysk tekst. 1 segl i kapsel med silkebånd henger ved, brevet har også et påtrykt segl. Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen. Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1744, 30. mai. Kjøbenhavn (?)

Brev til stiftsbefalingsmann Christian Møynichen. Gullsmedene i Bergen har 21. april klaget over at de ikke i Bergen kan få sølv som holder den lovbestemte vekt. Istedenfor l5 lodd anmoder de om å få lov til å arbeide 12 lødig sølv. Deres ansøkning blir avslått av frykt for mulig misbruk. Brevet er undertegnet av Chr. Berckensen. Papir, 1 segl påtrykt på brevets 4. side. Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Dokid: UBB Diplom

1744, 5. august. Bergen

Tollinspektør Christen Flor kunngjør ved en offentlig plakat at alt fremmed knappemakerarbeide skal forbys innført til Bergen. Han siterer Knappemakerlaugets 5. artikkel, dat. Kjøbenhavn, 7. november 1685. Papir, Bergen Tollkammers segl påtrykt. Ifølge påskrift, dat. 13. februar 1787 og undertegnet av (tollinspektør Nicolai Christian Vendelboe) Lassen, ble plakaten påny bekjentgjort. Dokid: UBB Diplom

1744, 7. august. Mowinckelgården (Bergen)

Henrich Bruus selger og skjøter til sin sønn Petter Henrichsen Bruus sitt hus samt 3 boder med underliggende grunn i Damsgården i Strandgaten. Salgssummen var 1000 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1744, 14. september. Bergen

Oppmålingsbrev på Peter Harchens hus og sjøbodgrunn innenfor Smørsalmenningen på nedre og østre side av Strandgaten. Eiendommen hadde tidligere tilhørt Barthold Rich. Papir, merker etter 3 påtrykte segl. Dokid:

UBB Diplom

1744, 19. november. Fritznersmuget (Bergen)

Oppmålingsbrev

. Oppmåling av avdøde Anne Olsdatters hus i det såkalte Christopher Nagelssmug (Fritznersmuget) på Nordnes som er solgt på auksjon til Jan Fröchen. Papir,1 påtrykt segl. Gave fra advokat Th. Opdahl, Bergen (1972). Dokid: UBB Diplom

1744, 19. desember. Bergen

Mønsterskriver Carsten Kierulf utsteder panteobligasjon på sitt eget hus med underliggende grunn på hjørnet av Muralmenningen til Henrik Jansen Fasmer for et lån på 200 riksdaler. Borgermester Formann og konsul Jacob Boutaud har som vitterlighetsvitner underskrevet og forseglet dokumentet. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Iføle påskrift, dat. 1. febr. 1764, blir lånet fornyet. Panteobligasjonen vedrører Østre Muralmenning 14: se også skjøte, dat. Bergen, 6. febr. 1636, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1745, 4. mars. Bergen

Karen Friman, enke etter generaltollforvalter Johan Garman, har solgt til Iver Leganger, (sogneprest i Leikanger), gården Søreide (i Kyrkjebø herred) i Sogn. Salgssummen var 240 riksdaler. Sorenskriver Johan Garman har som vitterlighetsvitne underskrevet og forseglet skjøtet. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Publisert på gården Bjordal i Klævoll skiprede 28. nov. 1746. Ifølge den gamle diplomkatalogen vedrører skjøtet denne gård med underliggende gods: se også Topografisk register under Bjordal. Dokid: UBB Diplom

1745, 2. juni. Voldset (Sunnylven, Møre og Romsdal)

Bruddstykke av et besiktigelsesdokument

. Poul Schonvig, sorenskriver i Nordfjord, samt seks lagrettemenn var, etter anmodning fra oppsittere på gårder i Stryn skiprede til stiftbefalingsmann Christian Møinichen, oppnevnt til å besiktige og granske den store skade som i de siste år har rammet gården Voldset i samme skiprede. Utdrag av Nordfjord tingprotokoll 1750. 1. bl. Se også diplom, dat. Voldset, 9. oktober 1751. Dokid:

UBB Diplom

1745, 3. juli. Bergen

Melchior Blomberg og Jochum Tideman, borgere i Bergen, foretar, etter anmodning av Erich Larsen Heldahl, oppmåling av hans eiendom i Jaen von der Lippes sjøgård utenfor Muralmenningen, som han hadde kjøpt av madam Mallene, enke etter Arendt Henrich Stouvitz. Stemplet papir, dokumentets siste side mangler. Dokid: UBB Diplom

1745, 10. august. Valen (Fjelberg, Hordaland)

Avskrift

. Ifølge en kontrakt overdrar Hans Hansen Seehuusen på Valen til sin fetter Jens Frederich Undall, som er gift med hans stedatter, sin og sine to uforsørgede stedøtres eiendom i Valen. Derimot skal Jens Undall forsørge dem så lenge hans svigermor Kierstin Wallentinsdatter lever. Kontrakten er inntatt i et fragment av et rettsdokument som vedrører en uoverensstemmelse mellom H. Seehuusen og J.P. Undall om et stabbur som er nevnt i kontrakten. Avskriften av rettsdokumentet stammer fra første del av 1800-tallet. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1745, 4. september. Bergen

Jørgen Forman og Erich Andersen, borgere i Bergen, foretar oppmåling av Jean Lærmundts hus utenfor Nykirken på nedre side av Strandgaten med underliggende grunn og tilhørende sjøboder som han hadde solgt til Jens Hartvichsen. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Maskinskr. avskrift fra 1950 vedlagt. Gave fra Alfhild og Georg Haugsdal. Fjøsangervei 32 D, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1745, 4. oktober. Bergen

Skjøte fra auksjonsdirektør Herman Backer i Bergen til skipper Christen Beyr på et hus med grunn som har tilhørt enken etter Rasmus Bols, samt en sjøbod liggende i Johan Stoltz’ gård. Huset og sjøboden ble solgt på auksjon av Hans Nagel, og salgssummen var 900 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Gave fra Rolfsen september 1915. Dokid: UBB Diplom

1745, 6. november. Bergen

Hans BuchOff og Daniel Friele, borgere i Bergen foretar på anmodning av prokurator Hans Ottesen Nideros oppmåling eiendom utenfor Korskirken, som han hadde kjøpt av avdøde Hans Samuel Bucker og som han nå har solgt til tøymester Fredrik Hoff. Stemplet papir, 2 påtrykte segl hvorav det ene mangler. Gave desember 1958 fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid:

UBB Diplom

1745, 22. november. Bergen

Kopi

. David Frich og Lars von Høven foretar på anmodning av Lyder Fasting oppmåling av hans våningshus med underliggende grunn som ligger på Petanibryggen ved siden av den eiendom han solgte til Jørgen Meyer. 2 nesten likelydende avskrifter, skrevet på papir. Påstemplet 1788 og 1790. Begge avskrifter er attestert og forseglet av rådstueskriver Hans Berentsen Forman. Dokid: UBB Diplom

1745, 24. desember. Leikanger (Sogn og Fjordane)

Iver Iversøn Leganger, sogneprest til Leikanger prestegjeld, har solgt til sin svoger, fogd Annanias Christopher Harberg, gården Søreide i Ytre-Sogn, som han hadde kjøpt av Karen Friman, general-tollforvalter Garmans enke, ifølge skjøte av 4. mars 1745. Salgssummen var 240 riksdaler. Stemplet papir, sogneprestens segl påtrykt. Tinglest på gården Bjordal i Klævoll skiprede 28. nov. 1746. Ifølge den gamle diplomkatalogen vedrører skjøtet sistnevnte gård med underliggende gods: se også Topografisk register under Bjordal. Dokid: UBB Diplom

1746, 14. februar. Bergen

Ane, sl. Jochim Hindrichsens, selger og overdrar til sin sønn Hindrich Jochimsen sitt hus med underliggende grunn og hageplass ved Skiven. Er sammenheftet med diplom: Bergen, 19. oktober 1590. Dokid: UBB Diplom

1746, 1. juni. Tafjord (Nordal, Møre og Romsdal)

Bygselbrev i gården Tafjord, utstedt av Peder H. Finde til Tosten Arnesøn. Se Ms 1839.21.e (Claus Frimanns prekenmanuskripter). Dokid: UBB Diplom

1746, 31. august. Bergen

Skjøte fra auksjonsdirektør Herman Backer i Bergen til Hans Schultz på en handelsstue i gården Gullskoen samt tilhørende handelsbøker som hadde tilhørt Christopher Johan Tanche i Bremen. Handelsstuen ble solgt på auksjon av sekretær Anthon Ulrich Winchelmann og aktein Conrad Rosentreder. Salgssummen var 5005 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Vedlagt kopi av skjøte fra 1774. Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren Wibergs manuskriptsamling. Dokid:

UBB Diplom

1746, 24. september. Voldset (Sunnsylven, Møre og Romsdal)

Avskrift

. Sorenskriver Paul Schonvig og seks lagrettemenn i Nordfjord foretar åstedsbefaring på gården Voldset i Stryn skiprede og forliker gårdene oppsittere. To av oppsitterne mente at de hadde lidt skade ved tidligere bytte av gårdene åker og eng og krever ny utskiftning. Avskriften er inntatt i utskiftningsbrev, dat. Voldset, 3. oktober (?) 1777: se under denne dato. Dokid: UBb Diplom

1746, 4. november. Faleide (Innvik, Sogn og Fjordane)

Avskrift

. Sorenskriver Poul Schonvig i Nordfjord samt 8 lagrettemenn utsteder til Thomas Nielsen Voldset skjøte på hans egen jordpart i gården Voldset i Stryn skiprede som han etter fremlagte bevis nå er odelsmann til. Avskrift også av sorenskriver Johan Daniel Stubs skjøte på samme jordpart til Knut Danielsen, dat. Faleide, 4. nov. 1777, samt hans skjøte, også på samme jordpart, til Ole Haraldsen, dat. Fogning, 24. okt. 1797. Utskrift (1861) av skjøte- og panteprotokollen i Nordfjord. Dokid: UBB Diplom

1746, 11, november. Bergen

Besiktigelse og oppmåling av Elsebe Grewes eiendom på nordre kant av Vågs- eller Torvalmenningen samt av en grunn som delvis ligger utenfor hennes hagemur. Denne får hun nå tillatelse til å kjøpe og inngjerde til eget bruk på betingelse av at hun lar grunnen bli liggende ubebygget. Stemplet papir, 3 påtrykte segl. Påtegnet resolusjon av 29. november s.å. Forevist ved en kartforretning 1. mai 1849 samt 15. september 1834. Se også diplom, dat. 27. november 1728, og henvisningene der. Gave fra Major Green og Pakkmester Johannessen ved Sundvor 1939. Dokid: UBB Diplom

1746, 29. november. Bergen

Fogd Annanias Christopher Harberg i Sogn har ved Christopher Friman betalt 28 riksdaler og 12 skilling for det jordgods i gården Suphammer (Suppeim) som han kjøpte på auksjon 14. juni s.å. Stiftamtmann Christian & Møinichen har kvittert for den mottatte sum. Papir. Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen vedrører dokumentet gården Bjordal i Klævoll skiprede (Kyrkjebø herred) med underliggende gods: se også Topografisk register under Bjordal. Dokid:

UBB Diplom

1747, 10. februar. Bergen

Oppmålingsbrev på Jens Pedersen Nexøe’s eiendom i Damsmuget mellom rådmann Lemvigs eiendom på den østre og Erich Hylds enkes eiendom på den vestre side. Utskrift 1774 av oppmålingsprotokollen. Papir, 1 påtrykt segl. Gave 1976 fra Alice Opdahl. Dokid: UBB Diplom

1747, 8. april. Bergen, 3. rode nr. 19

Auksjonsdirektør Herman Backer utsteder skjøte til Ole Samsonsøn på hus og grunn på søndre side i Rasmus Rasmusens sjøgård som hadde tilhørt Martine Sørensdatter, enke etter Otto Ruus. Salgssummen var 591 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen. Dokid: UBB Diplom

1747, 3. mai. Halsnøy kloster (Fjelberg, Hordaland)

Andreas Heiberg, fogd i Sunnhordiand og Hardanger, utsteder bygselseddel til Ole Olsen Fatland og Halver Alvaldsen på gården Vatnedal med Lille-Vatnedal i Skånevik skiprede som ligger under Halsnøy kloster. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1747, 10. august. Bergen, 3. rode nr. 19

Auksjonsdirektør Herman Backer utsteder skjøte til Jaen Frøichen og Henrich Jansen Forman på Ole Samsøns hus og grunn med boder som ligger på nordre side i Rasmus Rasmusens sjøgård. Eiendommen ble solgt for 597 ½ riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Gave fra Grolle Olsen & Hysing Olsen. Dokid: UBB Diplom

1747, 31. august. Bergen

Oppmålingsbrev på Gudmund Cordtsen Blombergs hus med grunn i Claus Ockens smug (5. rode nr. 22). Xeroxkopi etter original samt maskinskrevet avskrift. Originalen tilhører (1975) Finn Rasmussen, Claus Ockens smug 2, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1747, (oktober). Samland (Jondal, Hordaland)

Skifte etter enken… Iversdatter, sannsynligvis avholdt på gården Samland (Øvre tun). Se Ms 777. L.9.a.3 (Sogneprest O. Olafsens saml.). Dokid:

UBB Diplom

1747, 26. oktober. London

Kopi.

Georg II gir ordre til Thomas Spicer, befalingsmannn over det private krigsskipet “Tartar”, at han ifølge Et dekret fra sie Henry Penrice, president og dommer for admiralitetets høye rett, skal utlevere det kaprede norske skip ”Den flyvende Ravn” med tilhørende utstyr og ladning til skipper Peder Kiærgaard og dens eiere i Bergen. Pergament. Seglet mangler, engelsk tekst. Dokid: UBB Diplom

1747, 2. november. Prestegård (Snåsa, Nord-Trøndelag)

Skjøte

. Sogneprest Petter Johan Muus i Snåsa selger odelsgården Krogsgården samt en part i Sørkorsvolden til sin sønn Paul Muus, misjonsprest for Finnefolket. Se Ms 1021/ 2. Skjøtet er trykt i slektsboken Niels Muus’s æt. Muus-slekten i Snåsa 1642-1942. Dokid: UBB Diplom

1748, 24. februar. Flesje (Balestrand, Sogn og Fjordane)

Anna Christina Blixencrone, enke etter fogd Peder Leganger, har solgt til sin svoger, fogd Annanias Ckristopher Harberg, odelsjordparter i gårdene, Suphammer (Suppeim) i Systrond skiprede og Vangsnes i Tjugum skiprede. Salgssummen var tilsammen 242 riksdaler. Stemplet papir. i påtrykt segl. Publisert 12. mai 1749 på gården Husebø. Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen vedrører skjøtet gården Bjordal i Klævoll skiprede (Kyrkjebø herred) med under liggende gods: se også Topografisk register under Bjordal. Dokid: UBB Diplom

1748, 9. mai. Bergen

Avskrift

. Reinert Lind og Johan Hammecken, borgere i Bergen, foretar oppmåling av en handelsstue i Holmedalen med underliggende og tilhørende grunner, som Berendi Maanecken hadde kjøpt av Johan Bohnenberg. Avskriften(1 notisbok) ved Christian Koren-Wiberg. Etter original, antakelig i Hanseatisk Museum. Ifølge notat i den gamle diplomkatalogen stammer avskriften fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Dokid: UBB Diplom

1748, 16. august. Bergen

Skjøte fra C.E. Barth og hans hustru Anna Maria Harder til Jacob Lange, på deres hus i Skostredet med tilhørende herligheter samt underliggende fri odelsgrunn. Salgssummen var 700 riksdaler. Jacob Lemmichen har som vitterlighets vitne underskrevet skjøtet. Stemplet papir. Publisert 9. juli 1753. Dokid:

UBB Diplom

1748, 23. oktober. Berven (Kvam, Hordaland)

Avskrift

. Ombudsmann A. Heiberg kunngjør et forlik mellom oppsitterne Ombudsmann Sjur Nilsen og Lars Olsen på gården Berven i Øystese skiprede, som tilhører Halsnøy kloster, i en strid om bruk og vedlikehold av gårdsstuen og stabburet på Berven. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhøte lensmann L. Lofthus og Arne L. Rosseland. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618. Dokid: UBB Diplom

1748, 9. november. Færstad (Os, Hordaland)

Skjøte på Fusa prestegård fra prost Niels Legangers enke, Maria Finde, til residerende kapellan Hans Astrup. Se Ms 685/ a (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1749, 5. mars. Bergen

Edewart Hiøring og Peter Harchsen, borgere i Bergen, foretar oppmåling av et hus med underliggende og tilhørende grunn i madam Danckertsens sjøgård som Carsten Holterman hadde kjøpt av sin sønn David Holterman. Stemplet papir, 2 påtrykte segi. Ifølge påskrift, dat. 8. nov. 1841 ble ovennevnte grunn i 13. rode nr. 5 ettermålt. Gave 1945 fra konsul Henrik Magnus. Dokid: UBB Diplom

1749, 26. mars. Sønstabøvågen (Bremnes, Hordaland)

Berthel Wadbech i Sønstabøvågen utsteder til sin sønn Casper Wadbech bygselseddel på en jordpart i gården Sønstebø som han hadde kjøpt av sin svigerfar Casper Warner. Stemplet papir. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1749, 6. april. Kiel

Apoteker Johann Christian Müller i Kiel utsteder lærebrev og attest for Andreas Ludvig Dynner som har vært gesell hos ham i tiden 1748-1749. Papir. 1 påtrykt laksegl, brevet er skrevet på tysk. Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen. Se også diplom datert Bergenhus, 4. desember 1657, og henvisningene der. Dokid:

UBB Diplom

1749, 13. mai. Valen (Fjelberg, Hordaland)

Hans Seehuusen utsteder til Ole Hansen bygselseddel på en jordpart i gården Munketeigen i Skånevik skiprede. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1749, 9

.

juni Kjøbenhavn

Vitnemål for kandidaten Andreas Ludvig Dynner for avlagt apotekereksamen ved det medisinske fakultet i Kjøbenhavn. Kopi etter originalen. Skrevet på papir, tysk tekst. Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen. Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1749, 30. juni. Kristiania

Kong Frederik V utsteder apotekerbevilling til Andreas Ludvig Dynner. Han kan nå overta sin avdøde far, Ludvig Ulrich Dynners apotek i Bergen. Stemplet papir, kongelig segl og underskrift. Gave 1922 fra, apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen. Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1749, 12. november. Bergen

Kontrakt mellom Ole Åmundsen Grønås og Niels Olsen Sveneim fra Nordhordland fogderi og Gerdt von der Ohe i Bergen om oppførelsen av sistnevntes sjøboder i Sandviken ved Jens Jansens reperbane. Johan Christopher Cleis og Johan Hagelsteen har som vitterlighetsvitner underskrevet kontrakten. Papir. Dokid: UBB Diplom

1749, 9. desember. Bergen

President, borgermestere og råd i Bergen utsteder borgerbrev til knappemakermester Johan Harman Bryning fra samme by. Stemplet papir, merke etter Bergens bysegl som mangler. Se også lærebrev, dat. Bergen 2. januar 1734. Dokid:

UBB Diplom

1749, 20. desember. Spejlvik (Borgund, Møre og Romsdal)

Avskrift

. Iver Leganger, sorenskriver og auksjonsdirektør over Sunnmøre fogderi, utsteder til bøndene i Skodje skjøte på Skodje annekskirke i Borgund prestegjeld med tilliggende jordgods, som tidligere hadde tilhørt Peder Jetmundsen Honningdal. Salgssummen var 706 riksdaler. Avskrift fra 1800-tallet, attestert av Sivert Flaatte, kirke verge for Skodje kirke. Gave fra Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1749, 25. desember (Bergen)

Skifte etter avdøde Catharina Larsdtr. Danckertsen mellom den gjenlevende ektemann Willatz Danckertsen (Danckers) og hustruens barn, påbegynt 25. des. 17f9 - avsluttet 5. mars 1750. Se Ms 623.a (Dokumenter fra slekten Harmens). Dokid: UBB Diplom

1750, 3

.

januar. Mowinckelgården, Bergen

Petter Bruus selger og skjøter til sin bror Henrich Bruus sitt hus samt 3 sjøboder med underliggende grunn i Damsgården i Strandgaten. Salgssummen 650 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1750, 22. august. Bergen

Kopi

. Anna Magretha, stadshauptmann Henrik Meyerhoffs enke, har solgt til sin svigersønn kanselliråd Wollert Danckertsen en handelsstue på nordre side i gården Gullskoen med tilliggende og underliggende herligheter samt utestående gjeld. Salgssummen var 7100 riksdaler. Bekreftet avskrift på stemplet papir fra 1773. Se under 5. september 1737. Ifølge den gamle diplomkatalogen stammer avskriften av skjøtet fra Koren Wibergs manuskriptsamling. Dokid: UBB Diplom

1750, 17. september. Utne (Kinsarvik, Hordaland)

Avskrift fra en erklæring fra en stenderforsamling på gjestgiverstedet Utne vedr. opprettelse av en brann- og hospitalkasse for Bergens stift

. Papir. Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.). Dokid:

UBB Diplom

1750, 15. desember. Stavanger

Arvingene etter friherreinne Anna Christina, enke etter baron Rosenkrantz, selger og skjøter til Jens Undahl gårdparter i Økland, Korsnes, Sunde,

Årtun

og Lille-Åmvik. Salgssummen var 400 riksdaler. Stemplet papir, 4 påtrykte lakksegl. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1751, 27. januar. Kalmarhagen (Bergen)

Auksjonsdirektør Herman Backer utsteder skjøte til Hans Sem på avdøde magister Frederik Christian Holbergs tidligere eiendom Kalmarhagen. Eiendommen ble solgt på auksjon for 1490 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1751, 25. februar. Bergen

Kontrakt og innbyrdes makeskifte mellom naboene Henrich Hespe og Diederich Prage om de omtvistede ildhus- og skjøtstuegrunner i Bugården på Kontoret i Bergen. Herman Kehlenbeck og Jochim Andreas Went har som vitterlighetsvitner underskrevet kontrakten. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Dokid: UBB Diplom

1751, 3. august. Sundland (Haus, Hordaland)

Johan Garmann, sorenskriver i Nordhordland, foretar et skifte etter avdøde Berthe Johannesdatter Sundland mellom den gjenlevende enkemann Lars Larsen Sundland på den ene side, og den avdødes tre barn på den annen. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Gave 1969 fra byggmester Sjur Hartveit, Lonevåg. Kopi av takkebrev 11.1.1969 vedlagt. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1751, 25. august. Bergen

Axel Persen og Størch Størchsen borgere i Bergen, foretar oppmåling av et hus med underliggende grunn i Kiellersmuget som Niels Nielsen hadde kjøpt av madam Zitzelle, enke etter Petter Molle. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Dokid:

UBB Diplom

1751, 24. september. Apalset (Ørskog, Møre og Romsdal)

Christopher Abelset, på sin søsterdatter Magdalene Maria Brandals vegne, bygsler og utleier til Joen Nielsen øverland en jordpart i gården Flote. Stemplet papir. Bygselseddelen har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1751, 9

.

oktober. Voldset (Sunnylven, Møre og Romsdal)

Poul Sohonvig, sorenskriver i Nordfjord, og seks lagrettemenn dømmer i en tvist om beite- og slåttemark mellom oppsitterne på gården Voldset i Stryn skiprede og deres naboer på gården Nordbrekke, og fastsetter grensene for de nevnte gårders utmark. Stemplet papir, rester av 5 påtrykte segl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Hans avskrift fra året 1687 er vedlagt. Se også diplom, dat. Voldset, 2. juni 1745. Dokid: UBB Diplom

1751, 16. november. Gjelmevik (Skånevik, Hordaland)

Enken Anne Knudsdatter, korporal Johannes Berhaug, Peder Andersen Skauge selger og skjøter til Hactor Michelsen Mjelkevik deres jordparter i gården Mjelkevik i Skånevik skiprede. Salgssummen var tilsammen 31 riksdaler. Stemplet papir, 6 påtrykte segl. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1752, 6. mars. Lundevik (Fusa, Hordaland)

Skjøte i gården Nordtveit i Strandvik fra arvinger og formyndere etter Torbjbrn Hansen Tveit til Engel Olsen Nordtveit. Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1752, 23. oktober. Øvre-Vik (Kvam, Hordaland)

Avskrift

. Lars Johansøn Indre-Ålvik overdrar til sin svigersønn Lars Aamundsen Bu halvparten av Vikøy og Øystese kirker med deres tilhørende rettigheter og jordgods. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne L. Rosseland. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618. Dokid:

UBB Diplom

1752, 30. desember. Valen (Fjelberg, Hordaland)

Jens Undall utsteder til Askild Joensen bygselseddel på en husmannsplass i Søndre-Vågen som ligger under hans egen gård Valen. Stemplet papir. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1753, 30. april. Bergen

Skjøte fra auksjonsdirektør Jores Ross Wagner i Bergen til Jens Kahrs på Jacob Langes hus med underliggende og tilhørende fri odelsgrunn på hjørnet av Skostredet. Eiendommen ble solgt på auksjon av selgerens fullmektig Johan Simon Cramer, og salgssummen var 642 riksdaler. Papir, 2 påtrykte segl. Se også skjøte, dat. Bergen, 4. mai 1753. Dokid: UBB Diplom

1753, 4. mai. Bergen

Jens Kahrs har overtatt og solgt til Jacob Rieck, Jacob Langes eiendom på hjørnet av Skostredet som han hadde kjøpt på auksjon for 642 riksdaler. Salgssummen var den samme. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Se også auksjonsskjøte, dat. Bergen, 30. april 1753. Dokid: UBB Diplom

1753, 9. mai. Bergen

Jores Ross Wagner, auksjonsdirektør i Bergen, utsteder skjøte til Jørgen Muncheberg på matros Carl Hansens hus med underliggende grunn på Nordnes. Eiendommen hadde han kjøpt på auksjon av Berent Bowitz, og salgssummen var 182 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Dokumentet er noe defekt. Dokid: UBB Diplom

1753, 6. november. Valen (Fjelberg, Hordaland)

Jens Undall utsteder til Sjur Larsen bygselseddel på en jordpart i hans egen gård Lille Åmvik i Kvinnherad skiprede. Stemplet papir. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1753, 13. juni(1). Valen (Fjelberg, Hordaland)

Jens Undall utsteder til Johannes Johannesen bygselseddel på en husmannsplass i Søndre Vågen som ligger under hans egen gård Valen. Stemplet papir. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid:

UBB Diplom

1753, 13. juni (2). Valen (Fjelberg, Hordaland)

Jens Undall utsteder til Tolleiv Knudsen bygselseddel på en husmannsplass i Nordre Vågen som ligger under hans egen gård Valen. Stemplet papir. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1753, 6. november. Valen (Fjelberg, Hordaland)

Jens Undall utsteder til Sjur larsen bygselseddel på en jordpart i hans egen gård Lille-Åmvik i Kvinnherad skiprede. Stemplet papir. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1754, 5. april. Bergen

Oppmålingsbrev på Rasmus Jacobsens eiendom i Markeveien (13. røde nr. 37 og 38) som hadde tilhørt Birgitha Bloch, enke etter Jochum Krogh. Papir.1 påtrykt segl, samt rester etter 1 segl. Gave 1976 fra Alice Opdahl. Dokid: UBB Diplom

1754, 10. april. Kalmarhagen (Bergen)

. Hans Sem selger og skjøter til Niels Olsen Schioldal eiendommen Kalmarhagen på Engen. Salgssumrnen var 1420 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1754, 2. mai. Kalmarhagen (Bergen)

Utskrift

. Ole Bringmann og Jørgen Wiers foretar oppmåling av eiendommen som Hans Sem har solgt til Niels Olsen Schioldahl. Utskrift av grunnboken.1 påtrykt segl, påtegninger. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1754, 10. juli. Bergen

Skjøte fra Walter Valentin Mordzahn til George Ross på et hus med underliggende grunn samt en endesjøbod ute i den såkalte Johan Stoltz’ gård utenfor Nykirken. Salgssummen var 1100 riksdaler. Hans J. Jordan og Johann Christopher Clies (Cleis) har som vitterlighetsvitner underskrevet og forseglet skjøtet. Stemplet papir, 3 påtrykte segl. Dokid:

UBB Diplom

1754, 28. august. Kyppersmuget (Bergen)

Oppmålingsbrev

. Oppmåling av Erich Olsens hus med underliggende grunn i Kyppersmuget på Nordnes. Fotokopi av originalen som tilhører Hans Smith Johannesen, Bergen (1973). Maskinskrevet avskrift vedlagt. Se også skjøte av 13. aug. 1866. Dokid: UBB Diplom

1754, 21. november. Mowinckelgården (Bergen)

Kopi

. Henrich Bruus har lånt 300 riksdaler av sin moster madam Giertrud, Henrich Dedichens enke, og utsteder nå panteobligasjon til henne i sitt hus med tilhørende pakkboder og underliggende grunn i Damsgården i Strandgaten. Utskrift av panteboken 21. mars 1781. Attestert av Johan B. Frøchen, påtegninger. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1754, 7. mai. Fusa (Hordaland)

Bygselbrev i prestebolet i gården Matland i Fusa, fra kapellan Hans Astrup til Niels Johannessen. Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1754, 3. juli. Mowinckelgården (Bergen).

Kopi

. Henrich Bruus har lånt 37 riksdaler av Benjamin Angel, og pantsetter til ham alle sine faste og løse eiendeler. Utskrift av panteboken 21. mars 1781. Attestert av Johan 3. Frøchen, påtegninger. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1755, 5. juli. Mowinckelgården (Bergen).

Kopi

. Henrich Bruus skylder sin bror Petter Bruus 170 riksdaler, og utsteder nå panteobligasjon til ham i sin handelsbok, i sine eiendommer i den såkalte Broxegård samt i gårdene, Selsvågen og Notenes i Herdla Skiprede. Utskrift av panteboken 21. mars 178, attestert av Johan B. Frøchen, påtegninger. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid:

UBB Diplom

1755, 15. september. Trondheim.

Lars Altin, løytnant ved det 2. trondhjemske infanteriregiment, oppretter en ekteskapskontrakt med sin forlovede, jomfru Anna Kirstina Møller. De skal holde bryllup så snart kongens og regimentssjefens tillatelse foreligger, og hvis en av partene frafaller sitt ekteskapsløfte, skal han elle hun betale den annen part 200 riksdaler. Papir, 5 påtrykte segl. Dokid: UBB Diplom

1755, 1. november. Mowinckelgården (Bergen)

Auksjonsdirektør Joris Ross Wagner utsteder skjøte til Jørgen Fæster på et våningshus med tilhørende sjøboder samt underliggende grunn i Damsgården i Strandgaten som hadde tilhørt Henrich Bruus. Eiendommen ble solgt på auksjon, og salgssummen var 1010 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Samtidig kopi vedlagt. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1756, 7. januar. Sande (Kyrkjebø, Sogn og Fjordane)

Skjøte fra Frantz Jørgensøn Bramdrup, sorenskriver i Ytre-Sogn, til fogd Annanias Christopher Harberg på gården Vatne i Lavik skiprede (Gaular herred) som hadde tilhørt avdøde Anne Christine Blixencrone, enke etter fogd Peder Leganger. Gården ble solgt på auksjon. Gerhard Geelmuyden fikk tilslaget for 81 riksdaler, 3 mark og 6 skilling men avsto budet igjen til A.C. Harberg. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Publisert på gården Brekke 19. juli s.å. Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen vedrører skjøtet gården Bjordal med underliggende gods: se også Topografisk register under Bjordal, Kyrkjebø herred. Dokid: UBB Diplom

1756, 23. januar. Prestegården (Snåsa, Nord-Trøndelag)

Skjøte

. Sogneprest Paul Muus selger odelsgården Krogsgården samt en part i Sørkorsvolden til Ingebrigt Erichsen Aun. Se Ms 1021/ 3. Trykt i boken “Niels Muus’s æt. Muus-slegten i Snåsa 1642-1942”. Dokid: UBB Diplom

1756, 10. mars. Bergen

Claus Bager, lagmann over Bergen lagdømme, har gjort krav på sin odels- og åsetesrett til gården Bjordal i Klævoll skiprede. Den nåværende eier fogd Harberg tilbyr seg å innløse odelsretten med 170 riksdaler som lagmannen aksepterer og frasier seg derved all innløsningsrett til gården. Stemplet papir, brevet er underskrevet av Olaus Bager. Om nevnte gård med underliggende gods: se også Topografisk register under Bjordal, Kyrkjebø herred. Dokid:

UBB Diplom

1756, 1. mai. Bergen

Johan Christie selger og skjøter til Petter Grewe sine sjøboder med underliggende grunn i Skuteviken under Swansborg (Sverresborg). Salgssummen var 1490 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave 27.4 1970 fra Karen I. von Tangen. Dokid: UBB Diplom

1756, 7. juni. Kalmarhagen

Niels Olsen Schioldal selger og skjøter til Aamund Godvindsen Lie eiendommen Kalmarhagen på Engen. Salgssummen var 1450 riksdaler. Stemplet papir. 3 påtrykte lakksegl, det ene defekt. Overført fra Ms 9.0.8.a. Dokid: (

finner ikke koret

) UBB Diplom

1756, 18. juni. Mowinckelgården (Bergen)

Skipper Jørgen Fæster har lånt 800 riksdaler av borgermester Formanns dødsbo, og pantsetter derfor sine eiendommer i Damsgården som han kjøpte på auksjonen etter Henrich Bruus. Stemplet papir. 1 påtrykt lakksegl, påtegninger. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1756, 30. september. Bergen

Kjøpmann Axel Nepstad i Bergen har solgt til Ditmar Kahrs sine sjøboder i Sandviken bak ved Holmen. Salgssummen var 1050 riks daler. W.F. Sønderborg og Carl von der Fehr har som vitterlighetsvitner underskrevet skjøtet. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Gave fra dr. Å. Laastad 30/ 9 1915. Se også diplom, dat. Bergen, 29. november 1766. Dokid: UBB Diplom

1756, 19. november. Bergen

Ole Bringman og Johan Georg Risch, borgere i Bergen, foretar på anmodning av Wibecke, enke etter Edevardt Hiørning, oppmåling av hennes hus og sjøboder med underliggende grunner og murkjeller som hun nå har solgt. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Dokid: (finner ikke kortet) UBB Diplom

1756, 8. oktober. Batavia

Høflighetsbrev fra generalguvernøren over nederlandsk India til “Pangerang Nata Dilaga”. Brevet er skrevet på gullblomstret indisk silkepapir. 1 påtrykt lakksegl, hollandsk tekst. Gave fra G. Wallace. Dokid:

UBB Diplom

1756, 19. november. Bergen

Ole Bringman og Johan Georg Risch, borgere i Bergen, foretar på anmodning av Wibeche, enke etter Edevardt Hiørning, oppmåling av hennes hus og sjøboder med underliggende grunner og murkjeller som hun nå har solgt. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Dokid: UBB Diplom

1757, 3. januar. Bergen

Skjøte fra auksjonsdirektør Jores Rose Wagner i Bergen til Jaen Jaensen Prøehen på en handelsstue i gården Gullskoen på Bryggen med tilhørende grunner, bygninger og rettigheter. Eiendommen ble solgt på auksjon av den tidligere eier Hans Schultz. Salgssummen var 4007 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Se også skjøte, dat. Bergen, 16. februar 1764. Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren Wibergs manuskriptsamling. Dokid: UBB Diplom

1757, 13. april. Hesthammer (Ullensvang, Hordaland)

Avskrift

. I et makeskifte mellom Lars Aamundsen Indre-Ålvik og Iver Johanssøn Ørdal, overdrar Lars hans hustrus odelsjordpart i gården Ørdal i Granvin tinglag og Eidfjord kirkesogn til Iver og får til gjengjeld en odelsjordpart i gården Indre Ålvik i Øystese tinglag og kirkesogn. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne L. Rosseland. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618. Dokid: UBB Diplom

1757, 14. april. Lilleli (Fusa, Hordaland)

Arveskifte etter avdøde ektefolk, Ole Hansen og Marthe Olsdatter, avholdt på Lilleli, påbegynt 14. april 1757 avsluttet Milje skrivergård 10. febr. 1758. Se Ms 684/ b (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1757, 23. juli. Bergen

Kopi

. Karen, Honne Beneckens enke, har solgt til sin svigersønn, apoteker Andreas Ludvig Dynner sitt gjenstående hus etter brannen samt underliggende grunner m.m. som ligger ved Nyalmenningen og Strandgaten. Salgssummen var 1200 riksdaler. Justisråd Berent Gundersen har som vitterlighetsvitne underskrevet og forseglet skjøtet. Utskrift (1812) av panteboken. Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen. Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657, og henvisningene der. Dokid:

UBB Diplom

1757, 23. september. Bergen (Hordaland)

Skjøte i gården Haugen i Granvin sogn fra Joachim Christian Geelmuyden, rådmann i Bergen, til Haldor Tobiassen Helleland. Papir. Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.). Dokid: UBB Diplom

Anno 1758. (Sogn)

Mads Rognaldsen Spjøtøyen fra Lindås skiprede i Nordhordland har, på egne og sine søskens vegne, solgt til Ole Hansen Avedal gården Avedal i Lavik skiprede i Ytre Sogn. Salgssummen var 88 riksdaler. Stemplet papir (1758). Skjøtet mangler både stedsangivelse og dato, 1 bumerke og rester etter 4 påtrykte segl. Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen vedrører skjøtet gården Bjordal i Klævoll skiprede med underliggende gods: se også Topografisk register under Bjordal, Kyrkjebø herred. Dokid: UBB Diplom

1758, 18. april. København

Kopi

. Kong Frederik V utsteder skjøte til Søren Elkiær, forvalter over Rosendal, på Halsnøyklosters part på to lauper smør og to huder i gården Sørhuglo i Føyen skiprede i Sunnhordland. Salgssummen var 762 riksdaler. Xeroxkopi av original på papir tilhørende (1970) Thomas Hagerup Olsen, 5400 Stord. Dokid: UBB Diplom

1758, 7. juni. Kalmarhagen (Bergen)

Niels Olsen Schioldal selger og skjøter til Aamund Godvindsen Lie eiendommen Kalmarhagen på Engen. Salgssummen var 1450 riksdaler. Stemplet papir. 3 påtrykte lakksegl, det ene defekt. Overført fra Msn 908.a. Dokid: UBB Diplom

1758, 3. august. Marokko

Høflighetsbrev fra den marokkanske keiser til den danske gesandt C. Kaas. Papir. Tysk oversettelse er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1758, 8. oktober. Batavia

Høflighetsbrev fra generalguvernør over nederlandsk India til ”Pangerang Nata Dilaga”. Brevet er skrevet på gullblomstret indisk silkepapir. 1 påtrykt lakksegl, hollandsk tekst. Gave fra G. Wallace. Dokid:

UBB Diplom

1758, 8. oktober. Batavia

Høflighetsbrev fra generalguvernøren over nederlanske India til sultan Fandje Dulla som regjerte over den banjerske nasjon. Brevet er skrevet på gullblomstret indisk silkepapir. 1 påtrykt lakksegl, hollandsk tekst. Fra fra G. Wallace. Dokid: UBB Diplom

1758, 14. oktober. Sogndal (Sogn og Fjordane)

Peder Erichsen har solgt til Ole Lassessen en gårdpart i gården Nornes i Norum skiprede for 21 riksdaler. Stemplet papir, 1 bumerke. Dokid: UBB Diplom

1758, 5. desember. Kjøbenhavn

Skjøte fra kong Frederik V til Lars Olsen på gården Råen i Granvin skiprede i Hardanger som hadde tilhørt Halsnøyklosters gods. Lars Olsen har nemlig kjøpt gården på auksjon for 14 riksdaler, 84 skilling. Stemplet papir, rester etter kongens påtrykte segl. Dokid: UBB Diplom

1759, 24. februar. Bergen

For et lån på 400 riksdaler utsteder mønsterskriver Carsten Kierulf panteobligasjon til madam Cornelsche Bremer på sine to hus med underliggende grunner og kjeller som ligger i Strandgaten ved Muralmenningen. Jan Ravent og Niels Koren har som vitterlighetsvitner underskrevet dokumentet. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Panteobligasjonen vedrører Østre Muralmenning 14: se også skjøte, dat. Bergen, 6. febr. 1636, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1759, 9. mars. Bergen

P. (?) Geelmuyden og R. Lind utsteder skjøte til deres svoger, handelsmann Johan Friderich Warnicke, på svigerfaren Hans Boths eiendom, kalt Stenkjelleren, samt hans pakkboder med tilhørende grunner og rettigheter i gården Holmedalen på Bryggen. Salgssummen var 2750 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Ifølge senere påskrift, dat. Bergen, 19. febr. 1781, har Rebecca M. Warnicke solgt til Hillebrandt Harmens ovennevnte pakkboder i Holmedalen. 3 påtr. segl. Dokid:

UBB Diplom

1759, 26. april. Fredensborg slott

Skjøte fra kong Frederik V til Moens Moensen og medeiere på løsningsretten til 14 laup smør og 14 tønne malt i gården Ytre-Brakstad i Herdla skiprede (Meland herred). Salgssummen var 15 riksdaler. Stemplet papir, merke etter det kongelige segl. Om jordgodset i Ytre-Brakstad: se også kong Frederik III’s skjøte til Gabriel Marselius, dat. Kjøbenhavn, 14. august 1657, (A). Dokid: UBB Diplom

1759, 14. juni. Bergen

Forlik mellom Johan Hinrich Eggerking og hans nabo Christian Christensen. Førstnevnte forplikter seg til å fjerne all urenslighet fra naboens plass som kommer fra hans egen grunn, men får tillatelse til å legge et vannløp fra sin gårdsplass til naboens veite. Brevet er attestert av Rahtje Harmens og Bernhardt Julius G. Cramer. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Dokid: UBB Diplom

1759, 30. juni. Bergen

Oppmålingsbrev

. Oppmåling av Gunder Eydes hus og grunn i Dreggen i anledning av at han har revet huset. Papir, 2 påtrykte segl. Oppmålingsbrev. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1759, 27. oktober. København

Auksjonsskjøte på løsningsretten til jordgods i gården Skjørsand i Fusa, utstedt av kong Frederik V til kapellan Hans Astrup. Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1759, 16. november. Gjelmervik (Skånevik, Hordaland)

Hactor Michelsen Mjelkevik pantsetter sin egen gård Mjelkevik i Skånevik skiprede til Tormod Johansen Tveite for et lån på 42 riksdaler. Peder Halvorsen Leknes og Svend Andersen Åsheim har på anmodning forseglet pantebrevet. Stemplet papir, rester av 2 påtrykte segl. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid:

UBB Diplom

1759, 24. november. Batavia

Høflighetsbrev fra generalguvernøren over nederlandsk India til sultan Moehamad Lia Oedien Amien Oellak som regjerer over den banjerske nasjon. Brevet er skrevet på gullblomstret indisk silkepapir. 1 påtrykt lakksegl, hollandsk tekst. Oversettelse vedlagt. Gave fra G. Wallace. Se under brev, dat. Batavia, 8. oktober 1758. Dokid: UBB Diplom

1760, 3. mai. Fusa (Hordaland)

Bygselbrev i gården Opstad i Fusa fra kapellan Hans Astrup til Hans Andersen. Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1760, 22. mai. Bergen

Skjøte på gården Stend i Skjold skiprede i Fana fra etatsråd Wollert Danekertsen til hans hustru Catharine Elisabeth Meyerhoff. Se Ms 466/ a (Det Krohnske familiearkiv). Dokid: UBB Diplom

1760, 14. juli. Bergen

Mønsterskriver Carsten Kierulf klager i et brev til sin nabo Michael Olrich over at vannet fra takene på hans ildhus og spisebod skyter over på veggen til hans egne bakværelser, og ber om å få anlagt en grøft mellom hans tak og nevnte vegg. Stemplet papir. Ifølge en påskrift og et svar fra Michael Olrich, dat. 15. juli s.å. har han stilt seg velvillig til Carsten Kierulfs anmodning. Dokumentet vedrører Østre Muralmenning 14: se også skjøte, dat. Bergen, 6. februar 1636, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1761, 30. mars. Skåte (Strandvik, Hordaland)

Skifte etter avdøde Marthe Isachsdatter, avholdt på Skåte. Se Ms 685/ c (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1761, 4. april. Hesthammer (Kinsarvik, Hordaland)

Skjøte i gården Sandven i Kinsarvik prestegjeld, Odda kirke sogn fra Ole Haldorsen Espen til hans eldste datter Guri Olsdatter. Papir. Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.) Dokid:

UBB Diplom

1761, 4. april. Hesthammer (Kinsarvik, Hordaland)

Skjøte i gården Sandven i Kinsarvik prestegjeld, Odda kirkesogn fra Ole Haldorsen Espen til hans andre datter, Guro Olsdatter. Papir

.

Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.) Dokid: UBB Diplom

1761, mai. Bergen

Ifølge en leiekontrakt har Lambert von der Ohe, handelsmann i Bergen og eier av Ladegården, utleiet til repslagermester Ole Johannesen, grunnen og marken hvor hans reperbane med tilhørende bygninger er oppført. Den årlige leie er 20 riksdaler. Dokumentet er skrevet på papir og er sannsynligvis et utkast til originalen. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 25. Dokid: UBB Diplom

1761, 24. juni. Kalmarhagen, Bergen

Aamund Godvindsen Eie selger og skjøter til etatsråd Thomas de Fine eiendommen Kalmarhagen. Salgssummen var 1495 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1761, 29

.

juni. Bergen

Kopi

. Aktor J. Reutz anklager i retten bradbenkmester Gunder Ejde for blant annet å unndra Bradbenken og Sjøfarendes Fattighus de utgifter de tilkommer ved å la skipene repareres utenfor Bradbenken, samt for oppsetsighet mot øvrigheten. Han setter frem påstand om opprettholdelse og stadfestelse av stiftbefalingsmannens suspensjon av bradbenkmesteren fra hans embede og at han skal betale en bot for sine forseelser. Avskrift fra 1800-tallet. Dokid: UBB Diplom

1761, 29. juli. Djupvik (Borgund, Møre og Romsdal)

Skjøte fra sorenskriver og auksjonsdirektør Melchior Palch til Ole Olsen Lille Nørve, på gården Ålvik i Borgund skiprede. Gården, som tilhørte Hans Jacobsen Thodes dødsbo, hadde Ole Olsen kjøpt på auksjon for 63 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Publisert på tingstedet Magdevågnes 26. oktober s.å. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid:

UBB Diplom

1761, 30. oktober. Fredensborg slott

Brev, underskrevet av Frederik V, konge i Danmark-Norge, til biskop Christian Ramus om Helene Marie Schrøder, enke etter sogneprest Christopher Nicolai Schrøder, som kan nyde det fulle nådensår ved sognekallet i Tontofte menighet på Als. Papir, 1 påtrykt segl. Overført til Diplomsaml. fra Ms 790.1 (O.J. Larsens saml.). Dokid: UBB Diplom

1761, 30. november. Bjordal (Kyrkjebø, Sogn og Fjordane)

Anmodning fra fogd Harbergs enke til fogd Hans Leganger om fredlysning av hennes skogeiendom Stranden under gården Bjordal. Det har lenge vært drevet ulovelig hugst, lauving og rising i skogen til stor skade og forringelse av eiendommen. Stemplet papir. Ifølge påskrift, dat. Bjordal, 1. desember 1761, kunngjør Hans Leganger fredlysningen av Stranden, samt forbud mot opplegging av tømmer m.m. fra andre skoger på hennes eiendom. Om andre dokumenter vedrørende samme gård med underliggende gods, se også Topografisk register under Bjordal. Dokid: UBB Diplom

1762, 17. februar. Årtun (Skånevik, Hordaland)

Erik Haldorsen Årtun selger og skjøter til Jens Undall en jordpart i gården Årtun som han hadde kjøpt på auksjonen over gods tilhørende Halsnøykloster. Salgssummen var 100 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1762, 29. juni. Bergen

Thomas Løw Preus i Bergen har solgt til Knut Nilssøn jordgods i gården Tennfjord i Gryten skiprede (Vatne herred) på Sunnmøre som hans hustru Cecilia Hjort hadde arvet etter sin far Hans Jacob Hjort, tidligere prost på Sunnmøre og sogneprest i Ørskog. Salgssummen var 118 riksdaler, 4 mark og 8 skilling. Prokurator Jacob Preus og Hans O. Ravn (?) har som vitterlighetsvitner underskrevet og forseglet skjøtet. Stemplet papir. 3 påtrykte segl, det ene defekt. Publisert på tingstedet Gamlem 20. okt. 1762. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid:

UBB Diplom

1762, 22. juli. Avedal (Lavik, Sogn og Fjordane)

Ole Hansen har solgt til madam Anna Sophie, enke etter fogd Harberg, sitt bruk i gården Avedal i Lavik skiprede for 88 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Ifølge påskrift, dat. Ringreide, 4. desember 1762, har sorenskriver Ancher A. Nansen attestert for at jordgodset i Avedal ikke er beheftet med pant. 1 påtr. segl. Et notat i den gamle diplomkatalogen viser at dokumentet vedrører gården Bjordal i Klævoll skiprede med underliggende gods: se Topografisk register under Bjordal, Kyrkjebø herred. Dokid: UBB Diplom

1762, 9. desember. Bergen

Kopi

. Hans Christian Astrup, auksjonsdirektør i Bergen, utsteder skjøte til Wollert Krohn på en handelsstue på nordre side i gården Gullskoen, som han på auksjon hadde kjøpt av kanselliråd Wollert Danckertsens enke, Catharina Elisabeth for 8400 riksdaler. Bekreftet avskrift på stemplet papir fra 1773. Se under 5. september 1737. Ifølge den gamle diplomkatalogen stammer avskriften av skjøtet fra Koren Wibergs manuskriptsamling. Dokid: UBB Diplom

1763, 8. februar. Kjøbenhavn

Skjøte fra kong Frederik V til Knut Olsen på løsningsretten til en del jordgods i gården Os i Vatne skiprede på Sunnmøre. Knut Olsen måtte betale 30 riksdaler løsningsretten til ovennevnte jordgods som han hadde kjøpt på auksjon. Stemplet papir, Det kongelige segl påtrykt. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1763, 6. mai. Fusa (Hordaland)

Bygselbrev på den resterende del av prestebolet i gården Matland i Fusa fra kapellan Hans Astrup til Niels Johannessen. Original samt kopi. Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1763, 25. mai. Mowinckelgården (Bergen)

Takstforretning over skipper Jørgen Fæsters eiendom i Dams gården (Broxegården) i Strandgaten som J.S. Cramer skal selge på vegne av sin svigersønn. Eiendommen ble taksert til 1000 riksdaler. Papir. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid:

UBB Diplom

1763, 4. juli. Bergen

Skjøte fra auksjonsdirektør Hans Christian Astrup i Bergen til Johan Hendrich Boht på et hus med grunn innenfor Rådstue almenningen som har tilhørt avdøde madam Rebecha, enke etter Hendrich Fensen. Eiendommen ble solgt på auksjon av Michel Corneliusen Blyt, tilsynsmann for den avdødes dødsbo, og salgssummen var 406 riksdaler. Stemplet papir. 2 påtrykte segl, det ene defekt. Dokid: UBB Diplom

1764, 16. februar. Bergen

Jaen Jaensen Frøchen i Bergen har solgt til Henrich Normand en handelsstue i gården Gullskoen med tilhørende grunner, pakkboder og andre rettigheter som han hadde kjøpt av Hans Schultz. Salgssummen var 4000 riksdaler. Stemplet papir, 1 segl påtrykt. Vedlagt avskrift på stemplet papir fra 1774. Se også auksjonsskjøte, dat. Bergen, 3. januar 1757. Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren Wibergs manuskriptsamling. Dokid: UBB Diplom

1764, 23. februar. Søre-Revheim (Haus, Hordaland)

Skifte på gården Søre-Revheim i Mjelde skiprede i Nordhordland etter avdøde Johannes Magnesen mellom hans gjenlevende enke Anna Olsdatter og deres tre sønner og to døtre. Skiftebrevet er underskrevet av Johan Garmann, sorenskriver i Nordhordland. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Gave 1969 fra byggmester Sjur Hartveit, Lonevåg. Dokid: UBB Diplom

1764, 30. april. Bergen

Jaen Frøchen, borger og sekstenmann i Bergen, har solgt til koppersmedmester Wallentin Beck den grunn i Kaare Kipperssmug som han ifølge skjøte, dat. 16. desember 1758, hadde kjøpt av Jens Isack Holck i Engesund. Salgssummen var 99 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Se også diplom, datert: 23/12-1779, 30/12-1779, 9/5-1814, 23/2-1818, 23/2-1818, 11/4-1818, januar 1861. Dokid: UBB Diplom

(1764, 24. mai. Bergen)

De tyske kjøpmenn i Bergen klager til Det danske kanselli ved/ oversekretær von Thott over at borgermestre og råd har ilignet Den contoriske vinkjeller på Tyskebryggen service, d.v.s. byskatt, noe som er stridende mot Det hanseatiske kontors privilegier. Papir, kopi. Funnet blant Mariakirkens dokumenter. Dokid:

UBB Diplom

1764, 23. juni. Mjelde (Haus, Hordaland)

Johannes Olsen, bosatt i Bergen, bygsler til Ole Johannesen en jordpart i gården Søndre Revheim i Mjelde skiprede i Nordhordland. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Gave 1969 fra byggmester Sjur Hartveit, Lonevåg. Dokid: UBB Diplom

1764, 13. november. Bergen

Skjøte fra Peder Hartvigsen til kippermester Johan Berendtsen Hachman på en grunn i Christopher Nagelssmug som siden den siste brannen har ligget øde og ubebygget. Hans hustru Ahle, tidligere enke etter Mads Colbensen, hadde kjøpt den av Jørgen Lind i 1752. Salgssummen var 26 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte segl. Dokid: UBB Diplom

1765, 1. februar. Vallø slott og stift ved Køge

Christian Bach, dronning Sophie Magdalenes slottsgartner på Vallø, utsteder lærebrev til Friderich Adolph Winchler fra Sverige som har lært gartnerkunsten hos ham i fem år. Pergament. Seglet i elfenbenskapsel henger ved i silkebånd, dokumentet er skrevet på tysk. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1765, 1. mai. Valen (Fjelberg, Hordaland)

Kirstine Vallentinsdatter enke etter Hans Seehuus, Berthe Jacobsdatter og Caspar Wadbech selger og skjøter til sin svoger Jens Frederich Undall deres jordparter i gården Valen i Skånevik skiprede. Salgssum var tilsammen 270 riksdaler Stemplet papir, merke etter i påtrykt segl. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1765, 3. april. Bergen

Baltzar Smith og Christen Hagh, borgere i Bergen, foretar oppmåling av Erich Nielsens hus med underliggende grunn i Korskirkens sogn ovenfor Korskirkealmenningen, 19. rode nr. 62, som han hadde kjøpt av Jørgen Nicolaysens enke Anne Sophia Sohlgaard. Stemplet papir, 8 bl., rester og merker etter 2 påtrykte segl. Gave fra Vestlandske kunstindustrimuseum. Dokid: UBB Diplom

1765, 14. juni. Valen (Fjelberg, Hordaland)

Jens Fredrik Undall pansetter en laup smør i gården Valen i Skånevik skiprede og Fjelberg prestegjeld til Christian Lerche Dahl for et lån på 90 riksdaler. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid:

UBB Diplom

1766, 29. november. Bergen

Skjøte fra auksjonsdirektør Berent Frøchen i Bergen til Lyder Wentzel Nicolaysen Holte på pakkbodene ved Holmen i Sandviken som har tilhørt avdøde Ditmar Kahrs. Pakkbodene ble solgt på auksjon av Diedrich Prage, og salgssummen 1152 riksdaler. Johan B. Frøchen har i auksjonsdirektørens fravær underskrevet og foreeglet skjøtet. Stemplet papir, rester etter 2 påtrykte segl. Se også skjøte, dat. Bergen, 30. september 1756. Dokid: UBB Diplom

1766, 5. desember. Kjøbenhavn

Bruddstykke av kong Christian VII’s stadfestelse av Johan Arnoldus Heides og hans hustru Thygone Catharina Castbergs testamente, dat. Vågnes (i Borgund), 19. august 1766. Papir, merke etter det kongelige segl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1767, 23. juli. Eide (Sund, Hordaland)

Sorenskriver Johan Garmann i Nordhordland kunngjør et skifte på gården Eide i Sotra skiprede etter avdøde Kan Monsdatter mellom hennes gjenlevende ektemake Hans Tomasen, på den ene side, og deres eneste datter Sidselle Hansdatter, på den annen. Skiftebrevet vedrører blant annet jordgods i gårdene Sangolt og Varøy. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Maskinskrevet avskrift av skiftebrevet vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1767, 4. juni. Bergen, 1.rode nr.65

Willum Møller sen. selger og skjøter til sin sønn Christopher Møller sitt hus med grunn på Nordnes samt sine to sjøboder ved Sliberget og en sjøbod ved Nøstet, alle med underliggende grunn. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kassett: Bergen I. Dokid: UBB Diplom

1767, 28. februar. Ustein Kloster (Mosterøy, Rogaland)

Christian Lerche Dahl overdrar en panteobligasjon, utstedt av Jens Frederik Undall, på en laup smør i gården Valen i Skånevik skiprede til sine brødre, Johan Koren Dahl og Henning Frimann Dahl. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Brevet er sammenheftet med en panteobligasjon dat. Valen, 14. juni 1765: se under denne dato. Ifølge påskrift av 31. juli 1770 har J.K. Dahl og H.P. Dahl overdratt ovennevnte panteobligasjon til løytnant Wilhelm Frimann Dahl. Gave 1969 fra bibliotekar ragna Sollied. Dokid:

UBB Diplom

1767, 1. oktober. Femanger (Strandvik, Hordaland)

Bygselbrev i gården Sandvik i Våge skiprede fra Guro Sjursdatter Femanger til Mons Larsen. Se Ms 685/ g (

S

lekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1767, 12. oktober. Ertesvåg (Vatne, Møre og Romsdal)

Bygselseddel på 2 ½ mellag fiskeleie i gården Ertesvåg fra Anders Anderssen Ulvestad til Lars Larssen Ertesvåg. Stemplet papir. Dokumentet tilhørte Peder Fylling 1883. Dokid: UBB Diplom

1768, 28. januar. Bergen

Skjøte fra Anne Magrete, Jacob de Rytters enke, til hennes eneste sønn, Michael Jacobsen de Rytter, på hennes hus samt sjøboder med underliggende og tilhørende grunner som ligger i den tredje sjøgård utenfor Nykirken. Salgssummen var 1250 riksdaler. Stemplet papir, 4 påtrykte segl. Gave fra Rolfsen september 1915. Dokid: UBB Diplom

1768, 7. april. Berge (Strandvik, Hordaland)

Kopi

. Arveskifteforretning på husmannsplassen Kleiven under gården Berge i Strandvik skiprede etter avdøde Kari Larsdatter. Xeroxkopi etter originalen. Dokid: UBB Diplom

1768, 16. juni. Kjøbenhavn

Kongelige konsesjon for drift av et sagbruk under gården Tennfjord i Gryten skiprede til Ole Andersen, Erich Jetmunsen, Knud Nielsen og Ole Pedersen Tennfjord. Stemplet papir, Det kongelige segl påtrykt. Dokumentet tilhørte Peder Fylling 1871. Dokid: UBB Diplom

1768, 26. oktober. Utne (Kinsarvik, Hordaland)

Skjøte i gården Helland i Kinsarvik prestegjeld fra Svend Endresøn Helland til hans bror, Jens Endresøn Opedal. Papir. Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.) Dokid:

UBB Diplom

1769, 6. mai. Prestegården (Fusa, Hordaland)

Bygselbrev i gården Skåte i Strandvik fra kapellan Hans Astrup til Thomas Johansen. Kopi. Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1769, 6. mai. Prestegården (Fusa, Hordaland)

Bygselbrev i gården Haga i Fusa fra kapellan Hans Astrup til Ole Larsen. Original samt kopi. Se Ms 685/ b (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1769, 24. oktober. Fusa (Hordaland)

Skifte etter avdøde kapellan Hans Astrup og hans hustru, Gertrud Garman Leganger, avholdt på Fusa prestegård. Se Ms 684/ d (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1769, 27. oktober. Utne (Kinsarvik, Hordaland)

Makeskifte

. Ole Haldorsøn Espe overdrar en jordpart i gården Espe i Ullensvang kirkesogn til sønnen Tobias Olsøn og mottar fra sin sønn en jordpart i gården Isberg i Odda kirkesogn. Papir. Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.) Dokid UBB Diplom

1769, 27. oktober. Utne (Kinsarvik, Hordaland)

Skjøte i gården Velure i Kinsarvik prestegjeld, Ullensvang kirkesogn fra Lars Olsøn Aga, Lars Larsøn Aga og Iver Skåltveit til Johannes Olsøn. Papir. Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.) Dokid: UBB Diplom

1769, 31. desember. Petersburg

Ivan Rebinder forfremmes fra “sekondmajor” til “premiermajor” fra 1. januar 1770. Dokumentet er underskrevet av Catharina II, keiserinne av Russland, og datert 31. desember, hvilket antagelig må være 31. desember 1769. Pergament, russisk tekst. Gave 1925 fra bankfullmektig O.I. Larsen. Dokid:

UBB Diplom

1770, 21. mai. Bjordal (Kyrkjebø, Sogn og Fjordane)

Skifte etter Anna Sophie Leganger, enke etter Annanias Christopher Harberg, fogd over ytre og indre Sogn, avholdt på gården Bjordal i Klævoll skiprede og administrert av Niels Heggelund Holtzrod, sorenskriver over ytre Sogn. Stemplet papir, rester etter 3 påtrykte segl. 135 beskr. bl. Det siste blad delvis revet bort. Se Manuskriptsaml. nr. 552. Gave 1915 fra Alværn. Dokid: UBB Diplom

1770, 10. oktober. Prestegården (Fusa, Hordaland)

Takstforretning på Fusa prestegård etter anmodning av residerende kapellan David Werner Christie. Ms 685/ a (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1771, 2. januar. Engelgården (Bergen)

Margaretha, justisråd Johann Carbiners enke, selger og skjøter til sin sønn Albert Henrich Meyer sin handelsstue med underliggende grunn i Engelgården. Salgssummen var 4990 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte segl. Overført fra Ms 894.c.10. Dokid: UBB Diplom

1771, 11. mars. Djupvik (Borgund, Møre og Romsdal)

Skjøte fra sorenskriver og auksjonsdirektør Melchior Falch til Hans Jacob Mechlenborg på handelsstedet og gården Vegsund med husmannsplassen Rabben i Borgund som hadde tilhørt avdøde handelsmann Iver Høgh. Handelstedet med tilliggende herligheter ble solgt på auksjon, og salgssummen 1300 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1772, 5. mai. Vikøy prestegård (Kvam, Hordaland)

Avskrift

. På anmodning av enken Ingeborg Amundsdatter Nesthus, utsteder Peter Blyt bygselbrev til landværnsoldaten Torgjer Hågensen Berven på halvdelen av Ingeborgs bruk i Nesthus i Vikøy sogn og prestegjeld. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte Arne L. Rosseland og lensmann L. Lofthus. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618. Dokid:

UBB Diplom

(1772, 10. juni) Langlo (Stranda, Møre og Romsdal)

Sorenskriver Melchior Falch samt lagrettemenn på Sunnmøre foretar åstedebefaring og dom i saken mellom gårdene Alstad og Alstadseteren. Saksøkeren Ingebrigt Pedersen Alstadseter har stevnet Ole Nielsen og Ole Pedersen Alstad for påtrengende og skadelig skogshugst, og krever et rettferdig makeskifte mellom gårdene. Stemplet papir. Da siste del av dokumentet mangler og teksten på enkelte blad er utvisket, er tid- og stedfestelse derfor usikker. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling 1889. Dokid: UBB Diplom

1772, 17. juni. Bergen

Peder Kierulf og Ole Bringman, borgere i Bergen, foretar, på anmodning av Lauritz Holte Nicolaysen, oppmåling av Christian Gerhard Amelns eiendom på Korskirkealmenningen som hadde tilhørt stiftamtmann Thodahl. Stemplet papir, 9 bl. 2 påtrykte segl. Gave fra Johan Lyder von Tangen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1772, 4. desember. Hesthammer (Ullensvang, Hordaland)

Auksjonsskjøte på Herrandsholmens gjestgiveri med privilegier til Peter Harmens. Se Ms 623.c (Slekten Harmens papirer). Dokid: UBB Diplom

1773, 11. mai. Håvik (Strandvik, Hordaland)

Skjøte på prestebolet i gården Hjartåker i Strandvik fra Stein Samsonsen Lygre til Anders Brynjelsen Tombre. Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1773, 26. juni. Bergen

Skjøte fra rådmann hermann Hoe og generalauditør og byfog Harrier Siemers Heiberg på et hus med underliggende grunn i Hollendergaten (20. rode nr. 9) til feldbereder Christian Liembricht. Eiendommen tilhørte avdøde megler Ole Thuesens dødsbo. Salgssummen var på 740 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Se også skjøte, dat. Bergen, 13. oktober 1773. Dokid:

UBB Diplom

1773, 11. august. Kalmarhagen (Bergen)

Auksjonsdirektør Berent Frøchen utsteder skjøte til Johan von de Velde de Fine på eiendommen Kalmarhagen som hadde tilhørt avdøde etatsråd Thomas de Fine. Eiendommen ble solgt på auksjon for 1413 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1773, 13. oktober. Bergen

Skjøte fra krigsråd og auksjonsdirektør Berent Frøchen til Hans Krohn på et vognhus og en hestestall med underliggende grunn i Hollengaten (20. rode nr. 9), som hadde tilhørt avdøde megler Ole Thuesens dødsbo. Bygningene ble solgt på auksjon av Joachim Heiberg, boets tilsynsmann, og salgssummen var 100 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen Bergen. Se også skjøte, dat. Bergen, 26. juni 1773. Dokid: UBB Diplom

1774, 29. juni. Bergen

Gjeldssøksmål fra Petter Schneider mot Henrich Jochumsen. Endelig avgjort 9. september 1782. Er sammenheftet med diplom: Bergen, 19. oktober 1590. Dokid: UBB Diplom

1774, 12. august. København

Kopi av Frederik VIs skjøte til magister Nicolay Stabel på Eivindvik hovedkirke med klokkerboligen Kårevik og underliggende jordegods. Se Ms 795.b.1 (Brev m.m. til prost N.G. Dahl). Dokid: UBB Diplom

1774, 17. august. Kalmarhagen (Bergen)

Regimentskvartermester Jan de Fine selger og skjøter til biskop Nicolai Christian Friis eiendommen Kalmarhagen. Salgssummen var 1400 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1774, 20. november. Bergen

Margretha, Peter Greves enke, selger og skjøter til Christian Ameln sine sjøboder med underliggende grunn i Skuteviken under Swansborg (Sverresborg). Salgssummen var 1950 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Gave 27.4.1970 fra Karen I. von Tangen. Dokid:

UBB Diplom

Ca. 1775. Hæreid (Eidsfjord, Hordaland)

Bruddstykke av rettsdokument

. Vitneførsel i tvisten om grensene mellom søndre og nordre husmannsplass under gården i Eidfjord. Papir, 6 bl. Dokid: UBB Diplom

1775, 3. januar. Bergen

Avskrift

. Apoteker ved Løveapoteket i Bergen, Andreas Ludvig Dynner utsteder lærebrev og attest til sin sønn, Honne Beenken Dynner, som fra 3. januar 1770 har vært apotekerlærling hos sin far. Avskrift 1922 ved frk. Abel etter originalen på Løveapoteket i Bergen, tysk tekst. Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. des. 1657, og henvisningene. Dokid: UBB Diplom

1775, 4. mars. Bergen

Forpakningskontrakt på halve Nordås gård i Skjold skiprede i Fana, mellom danckert Krohn og forpakter Ole Rasmussen. Kopi. Se Ms 466/ a (Det Krohnske familiearkiv). Dokid: UBB Diplom

1775, 9. mai. Bergen

Promemoria fra oldermann for malerlauget i Bergen til skifteforvalteren om krav på 54 riksdaler i avdøde malermester Ole Johannesen Dahlbergs dødebo, ifølge en dom avsagt av overhoffretten i Bergen. Papir. Brevet er sannsynligvis et utkast eller en kopi da underskrift mangler. Dommen (avskrift), dat. 5. mai 1774, er inntatt i brevet. Dokid: UBB Diplom

1775, 20. oktober. Herrandsholmen (Jondal, Hordaland)

Bygselbrev fra Lars Knudtsen Handegaard til gjestegiver Peter Harmens på et grunnstykke på Herrandsholmen. Se Ms 623.c (Dokumentet fra slekten Harmens). Dokid: UBB Diplom

1775, 17. november. Hanehaug (Leikanger, Sogn og Fjordane)

Ingemoe Hansen utsteder bygslbrev og overdrar til sin sønnesønn Erich Hansen sin jordpart og andel i gården Njøs i Systrond skiprede (leikanger herred) i Ytre-Sogn fogderi. Stemplet ppir, 1 påtrykt segl. Dokid:

UBB Diplom

(1776) Årekvål (Kinsarvik, Hordaland)

Skjøte i gården Årekvål i Kinsarvik til Jon Nielsen Årekvål fra hans mor, Brita Iversdatter m.fl. Papir, defekt. Se Ms 777.L.9.b (sogneprest O. Olafsens samlinger). Dokid: UBB Diplom

1776, 7. mai. Lundervik (Fusa, Hordaland)

Skjøte i gården Lilleli i Fusa, fra Anna Oldsdatter med sin formynder Ole Andersen Skåte og flere til Hans Nielsen Lilleli. Se Ms 685/ h (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1776, 16. august. Bergen

Kopi

. Oldermann Jan Fasmer, bisitter og samtlige laugsbrødre i bakerlauget i Bergen utsteder lærebrev til Conradus de Lange, som i tre år har vært i bakerlærer hos Beniamin Christiansen, og som nå vil ut i verden. Papir. Da kopien er skrevet av etter originalen, som er på stemlet papir fra 1775, er originalbrevet sannsynligvis datert noe før den oppgitte dato på avskriften. Dokid: UBB Diplom

1776, 19. september. Prestegården (Volda, Møre og Romsdal)

Kopi

. Bygselbrev i gården Rygg i Eid skiprede (Horningdal), utstedt av Claus Frimann til Ole Pedersen Rygg. Se Ms 1839.5.f (Claus Frimanns prekenmanuskripter). Dokid: UBB Diplom

1776, 10. desember. Apalset(Ørskog, Møre og Romsdal)

Testamente opprettet av Christen Møller Abelseth og hans hustru Bergithe Margrethe Brandahl på gården Apalset. Ebbe Carsten Tønder og Jørgen Abelseth har som vitterlighetsvitner underskrevet og forseglet dokumentet. Stemplet papir, 4 påtrykte segl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Se også diplom dat. Apalset 18. juli 1799, og 25. juli 1806. Dokid: UBB Diplom

1777, 1. mai. Prestegården (Fusa, Hordaland)

Bygselbrev i gården Haga i Fusa, fra res. kap. David Werner Christie til soldat Endre Halvorsøn. Se Ms 685/ b (Slekten Krügers papirer). Dokid:

UBB Diplom

1777, 13. mai. Honningdal (Skodje, Møre og Romsdal)

Christopher Abelseth har avstått til sin farbror Christen Møller Abelseth odels- og løsningsretten til gården Apalset med underliggende gård Storvik i Valle skiprede og Ørskog hovedsogn på Sunnmøre. Salgssummen var 184 riksdaler og 4 mark. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1777, 3. oktober (?) Voldset (Sunnylven, Møre og Romsdal)

Bruddstykker av utskiftningsbrev

. Sorenskriver J.D. Stub, lensmannen og seks lagrettemenn i Nordfjord foretar etter anmodning utskriftning av åker og eng under gården Voldset (i Stryn skiprede) mellom gårdens 4 oppsittere. Stemplet papir. Rester av 1 påtrykt segl, første del av dokumentet mangler. I brevet er inntatt avskrift av en åstedsbefaring, dat. Voldset, 24. september 1746: se også katalogseddel på denne dato. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling? Dokid: UBB Diplom

1777, 23. oktober. Eide (Granvin, Hordaland)

Åtte menn fra gårdene, Hæreid, Øvre Lægreid, Ålvik og Ringøye utsetder skjøte til Christoffer Sjursen Hjeltnes, på deres arvingers og egne vegne, på plassen Viveli i Eidsfjord sogn som de allerede i året 1773 hadde solgt til ham. Stemplet papir, 8 påtrykte segl. Dokid: UBB Diplom

1777, 13. desember. Bergen

Skjøte på en gårdspart i Sørås i Skjold skiprede i Fana fra Jacob Olsen Søraas til Danckert og Wollert Krohn. Se Ms 466/ a (Det Krohnske familiearkiv). Dokid: UBB Diplom

1777, 13. desember. Bergen

Bygselbrev på samme gårdpart i Sørås i Skjold skiprede fra Danckert og Wollert Krohn til Jacob Olsen Sørås. Se Ms 466/ a (Det Krohnske familiearkiv). Dokid: UBB Diplom

1778, 20. februar. Bugården (Bergen)

Ingeborg Elisabet, Harmen Schrøders enke, selger og skjøter til kjøpmann Henrich Jordan sin handelsstue i Bugården. Salgssummen var 4500 riksdaler. Stemplet papir, 4 påtrykte segl. Overført fra Ms 894.c.16. Dokid:

UBB Diplom

1778, 28. februar. Bergen, 1. rode nr. 65

Jacob von Erpecom, overtollbetjent ved Bergen tillsted, selger og skjøter til Christopher Møller en ødegrunn på Nordnes i 1. rode nr. 22. Salgssummen var 18 ½ riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kassett: Bergen I. Dokid: UBB Diplom

1778, 6. juli. Apalset (Ørskog, Møre og Romsdal)

Bygselbrev fra Christen Møller Abelseth til Peder Joensen Flaatten i Valle skiprede på en jordpart, 2 ½ mellag fiskeskyld i gården Flaatten (Flote) som hans far hittil hadde leiet. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1778, 4. august. Ullensvang (Hordaland)

Kopi av makeskifte i gårdene Isberg og Sandven i Kinsarvik prestegjeld, Odda kirkesogn

. Ole Haldorsen Espe overdrar til sin datter Guro Oldsdatter Espe en part i Isberg, og mottar av Jon Ellingsen Jåstad, på hennes vegne, en part i Sandven. Papir. Se Ms 777.L.9.b. (Sogneprest O. Olafsens samlinger). Dokid: UBB Diplom

1778, 1. oktober. Fyllingen (Borgund, Møre og Romsdal)

Skjøte fra Christopher Abelseth til Joen Nielsen Flaaten på en jordpart, 6 mellag og 12 merker fiskeskyld med bysel og landskyld i gården Store-Fylling i Gryten skiprede. Salgssummen var 133 riksdaler og 2 mark. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Se også skjøte dat. samme dag. Dokid: UBB Diplom

1778, 1. oktober. Fyllingen (Borgund, Møre og Romsdal)

Skjøte fra Christopher Abelseth til peder Joensen Flaaten på en jordpart, 3 mellag og 6 merker fiskeskyld med bygsel og landskyld, i gården Store-Fylling i Gryten skiprede. Salgssummen var 66 riksdaler og 4 mark. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Se også skjøte dat. samme dag. Dokid:

UBB Diplom

1778, 29. oktober. Bergen

Oldermann Johan Diderich Sinning samt bisittere ved Handelskontoret i Bergen utsteder gesellbrev til Nicolaus Peder Hamm som er født i Rostock. Stemplet papir. Handelskontorets segl påtrykt, tysk tekst. Se også borgerbrev, dat. 13. jan. 1791. Dokid: UBB Diplom

1779, 18. januar. Malmanger (Kvinnherad, Hordaland)

Samfrendeskifte etter avdøde Wenvhe Cathrina Flor, mellom enkemannen Jochum Krüger og sønnene Conrad Christian og Christen Flor Krüger. Se Ms 684/ e (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1779, 24. april. Kalmarhagen (Bergen)

Auksjonsdirektøren Berent Frøchen utsteder skjøte til Christopher Christian Kramer på eiendommen Kalmarhagen som tilhørte boet etter avdøde bispinne Friis. Eiendommen ble solgt på auksjon for 1516 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1779, 22. mai. Prestegården (Fusa, Hordaland)

Skjøte på Fusa prestegård fra sogneprest David Werner Christie til res.kap. Jochum Krüger. Se Ms 685/ a (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1779, 8. november. Hanehaug (Leikanger, Sogn og Fjordane)

Johanes Ingemoesen Grinde samt medeiere har utleiet til Erich Hansen arvelig tilfalt jordgods i gården Nedre-Njøs i Systrond skipsrede. Bygselseddelen er skrevet på stemplet papir. Dokid: UBB Diplom

1779, 24. november. Bergen

Skjøte fra handelsmann Henrich Hespe til generalkrigskommisær Joachim Christian von Geelmuyden på en handelsstue i Bugården på Bryggen med handelsbøker og nordfargjeld samt tilhørende rettigheter og herligheter. Salgssummen var 3400 riksdaler. Skjøtet er også underskrevet og forseglet av selgerens to sønner, Diederich og Petter Hespe. Stemplet papir, 3 påtrykte segl. Se også skjøte, dat. 11. desember 1780. Dokid:

UBB Diplom

1780, 28. februar. Bergen

Avskrift

. Peder Kierulf og ole Bringmn, borgere i Bergen, foretar etter prokurator Knud Geelmuydens anmodning oppmåling av madam Barbro Geelmuydens eiendom i 20. rode nr. 11 på nordre side av Vestre Korskirkealmenningen, som nå er solgt til madam Kelenbeck- Avskriften er attestert 2. juli 1888. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1780, 9. mars. Bergen

Avskrift

. Peder Kierulf og ole Bringman foretar opppmåling av Friedrich Otto Flohrs eiendom i 20. rode nr. 7 på Vestre Korskirkealmening som han hadde kjøpt av madam Barbra, Friedrich Ehlers enke. Avskriften er attestert 9. juni 1888. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1780, 3. april. Valen (Fjelberg, Hordaland)

Jens Undall, som har overdratt den ene halvpart av gården Miljeteigen i Skånevik skipsrede til Sjur Sjursen og med hans samtykke den andre part til hans svoger Iver Miljeteigen, anmoder om øvrighetens assistanse da Sjur Sjursen har fordrevet sin svoger fra hans del av gården. Stemplet papir, rester etter 1 påtrykt segl. Påskrift av U.W. Koren, dat. samme dag. 1 påtrykt lakksegl. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1780, 1. juni. Herrandsholmen (Jondal, Hordaland)

Avskrift

. Sorenskriver Søren Schelderup over Hardanger, Voss og Lysekloster samt lagrettemenn avsier dom i en tvist der oppsitterne på Berven krevet Ole Pedersen Røen for fem års stølsleie. Ole Røen dømmes til å betale den nevte stølsleie samt prosessomkostninger. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne L. Rossland. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618. Dokid: UBB Diplom

1780, 12. juli. Store-Sangolt (Sund, Hordaland)

Sorenskriver og skifteforvalter Johannes Haberdorff kunngjør et skifte på gården Store Sangolt i Sotra skiprede etter avdøde Synnøve Monsdatter mellom enkemannen Mons Thomassen Store-Sangolt på den ene side, og den avdødes etterlatte arvinger på den annen. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Gave 1964 fra Rasmus H. Sangolt, Skogsvåg. Vedlegg: Koppeattest for Albert Hansen Store-Sangolt. Dokid:

UBB Diplom

1780, 28. juli. Kjøbenhavn

Anne Beate Dynner, enke etter tildligere apoteker Andreas Ludvig Dynner i Bergen, får tillatelse av kongen til å ansette Herman Bennedict Kønneman som provisor for sitt apotek inntil hennes sønn Honne Beenken Dynner kan få avlagt sin apotekereksamn i Kjøbenhavn. Stemplet papir, Det kongelige segl påtrykt. Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapotek i Bergen. Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. des. 1657, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1780, 3. august. Valen (Fjelber, Hordland)

Jens Frederich Undall pantsetter en jordpart o gården Valen i Skånevik skiprede til kaptein Niels Dahl for et lån på 90 riksdaler. Stemplet papir, merker etter 1 påtrykt segl. Påtegninger. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1780, 11. desember. Bergen

Skjøte fra generalkommisær Joachim Christian von Geelmuyden til Herman Jochumsen Scrøder på en handelsstue i Bugården på Bryggen med handelsbøker og nordfargjeld samt tilhørende rettigheter og herligheter. Salgssummen var 3800 riksdaler. Kanselleriråd Jacob Frich og kammerassessor Hans Both Geelmuyden har som vitterlighetsvitner underskrevet og forseglet skjøtet. Stemplet papir, 3 påtrykte segl. Se også slkjøte, dat. 24. november 1779. Dokid: UBB Diplom

1780, 13. desember. Bergen

Henrich Jordan selger og skjøter til Jacob von Erpecom sin handelsstue i Bugården. Salgssummen var 6160 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Vedlagt: Diverse kvitteringer, attestasjoner m.m. vedrørende samme eiendom. Overført fra Ms 894.c.17. Dokid: UBB Diplom

1781, 2. februar. Mowinckelgården (Bergen)

Fortegnelse over Henrich Bruus gjeldsbrev, undertegnet av Johan B. Frøchen. Stemplet papir. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid:

UBB Diplom

1781, 19. februar. Bergen

Rebecca M. Warnicke har solgt til Hillebrandt Harmens sine pakkboder med loft i gården Holmedalen på Bryggen. Hinrich M. Willgohs og Joachim Koch har som vitterlighetsvitner underskrevet og forselglet brevet. Papir, 3 påtrykte segl. Brevet er en påskrift på skjøte, Bergen, 9. mars 1759: se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1781, 13. mars. Bergen

Peder Kierulff og Ole Bringman foretar oppsamling av Samuel Knudsen Langelands eiendom i 1. rode nr. 98 på Nordnes som han hadde kjøpt av Christine Jørges. Stemplet papir, 8 bl. 2 påtrykte segl. Dokid: UBB Diplom

1781, 14. mai. Lekve (Voss, Hordaland)

Skjøte i gården Skjørsand i Fusa fra krigsråd Herman Reinholt Fleischer og hustru Marie Finde Astrup til res.kap. Jochum Krüger. Se Ms 685/ h (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1781, 23. mai. Mowinchelgården (Bergen)

Johan Henrich von der Ohe og Jacob Wittmeyer inngår av bekvemmelighetshensyn et makeskifte om to sjøbod-ødegrunner i 13. rode nr. 16 og 17. Stemplet papir, til sammen 6 påtrykte lakksegl. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1781, 21. juli. Kjøbenhavn

Eksamensbevis for Honne Beenken Dynner for avlagt apotekereksamen ved det medisinske fakultet i Kjøbenhavn. Stemplet papir, 7 påtrykte segl. Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, løveapoteket i Bergen. Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. des. 1657, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1781, 23. oktober. Bergen

Peder Kierulf og Ole Bringman foretar på anmodning av Gierdt Henrich Smith oppmåling av hans eiendom som ligger på østre side av Strandgaten mellom Smørs- og Torvalmenningen i byens 13. rode nr. 3. Eiendommen, som består av en hus- og pakkbodgrunn, er blitt solgt til Ole Classen. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Påtegninger. Gave 1945 fra konsul Henrik Magnus. Dokid:

UBB Diplom

1781, 31. oktober. Utne (Kinsarvik, Hordaland)

Skjøte i gården Underhaugen i Jondal skipreide, Strandebarm prestegjeld, fra enken Ragnhild Årekvål og hennes døtre til datteren Sigri Vigleiksdatter. Papir. Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.). Dokid: UBB Diplom

1781, 10. november. Bergen

Skjøte fra Hans Krohn til Christian Limbricht på et vognhus og en hestestall med underliggende grunn i Hollendergaten (20. rode nr. 9). Salgssummen var 99 riksdaler. Melger Johan Meeschow har til vitterlighet underskrevet og forseglet skjøtet. Stemplet pair, 2 påtrykte segl. Ifølge en vedheftet kontrakt, dat. 6. nov. 1780, skal Christian Limbricht som betaling for ovnnevnte eiendom oppsette et nytt karjulhus og hestestall for Hans Krohn på et nærmere angitt sted. Gave, desember 1958, fra avdelingsskjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1781, 19. november. Bergen

I skiftet etter avdøde Elsebe Maria, enke etter Johan Henrich Boht, ble David Marchusen Cold, forstander for Enkefattighuset, for sin fordring på stiftelsens vegne, tilkjent og utlagt 313 riksdaler, 4 mark (?) og 12 skilling. Utskrift på stemplet papir av Bergens skifteprotokoll. Dokid: UBB Diplom

1782, 19. april. Bergen

Utskrift av byens pantebøker over obligasjoner som hefter på Thomas Zibransens navn, med pant i hus, sjøboder samt ødegrunn på søndre side i Hillebrand Omsens sjøgård. Utskrift er underskrevet av Johan B. Frøchen. Stemplet papir. Dokid: UBB Diplom

1782, 4. mai. Bahus (Sogndal, Sogn og Fjordane)

Metter Chatrine Leganger, enke etter prost Gerhard Heiberg, har bygslet og festet gården Grinde, som tilhører Leikanger kirke, til Hans Olsen Grinde. Stemplet papir, 1 segl påtrykt. Bygselsseddelen er publisert på Hanehaug i Systrond skiprede 9. november 1782. Dokid:

UBB Diplom

1782, 20. september. Bergen, 1. rode nr. 65

Peder Kierulf og Ole Bringman foretar oppmåling av et våningshus med pakkboder og underliggende grunn på Nordnes ved Slibergalmenningen som Christopher Møller har solgt til Thomas Nicolsen. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Påtegninger. Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kassett: Bergen I. Dokid: UBB Diplom

1782, 30. september. Bergen, 1. rode nr. 65

Taksasjonsforretning på en eiendom i 1. rode nr. 65 som Thomas Nicolsen hadde kjøpt av Christopher Møller. Eiendommen ble taksert til 1400 riksdaler. Stemplet papir. Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kassett: Bergen I. Dokid: UBB Diplom

1782, 7. oktober. Norddal (Møre og Romsdal)

Sorenskriver Johan Lausen Bull samt lagrettemenn på Sunnmøre dømmer Niels Larsen Slettevold til å betale den resterende landskyld til Skodje kirke samt prosessomkostninger som Christopher Abelseth på Ole Christophersen Skodjes vegne har stevnet ham for. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Vedlegg: Lensmann Knut Slynstads eksekusjon av dommen, dat. 31. januar 1783. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling 1873. Dokid: UBB Diplom

1782, 30. oktober. Bergen, 1. rode nr. 65

Christopher Møller selger og skjøter til Thomas Nicolsen sitt hus, boder og naust med underliggende grunn tillikemed en ødegrunn på Nordnes i 1. rode nr. 65. salgssummen var 1725 riksdaler. Stepmplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kassett: Bergen I. Dokid: UBB Diplom

1783, 11. januar. Bergen

Peder Kierulf og Ole Bringman foretar på anmodning av vaktmester Hans Alm opppmåling av hans eiendom i Fortune på nordre side av Smedsalmenningen, nr. 34 i 12. rode, som han hadde kjøpt av Rachel Larsen. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Påtegninger. Gave 10/12-1931 fra fru rådmann Christensen ved frk. Cecilie Abel. Dokid:

UBB Diplom

1783, 20. januar. Bergen

Peder Kierulf og Ole Bringmann foretar på anmodning av Thomas Rønnow Bredahl oppmåling av hans hus og grunn med pakkboder som ligger på nordøstre side av Strandgaten i byens 14. rode nr. 22 og 23. Kopien er på stemplet papir fra 1783, 1 påtrykt lakksegl. Gave fra major Green og pakkmester Johannessen ved Sundvor 1939. Se også diplom, dat. 17/11-1728, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1783, 7. februar. Kjøbenhavn

Kongelig stadfestelse av Johan Hinrich von der Ohe`s og hans hustru Helene Møller`s testamente, dat. Bergen, 30. desember 1782. Stemplet papir, Det kongelige segl påtrykt. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumeter, nr. 27. Dokid: UBB Diplom

1783, 24. april. Bergen

Knappmakerlauget i Bergen utsteder svennebrev til Lauritz Nilsen som i åtte år har vært i lære hos sin mester Johan Harman Bryning. Stemplet papir (1787), lugets segl i blikkdåse henger ved i rødt silkebånd. Dokid: UBB Diplom

1783, 22. mai. Lille-Hverven (Stange, Hedmark)

Kunngjøring vedr. utleggelse av gården Hommerstad i Stange prestegjeld til degnebolig for klokker Ole Østbye og hans ettermenn i embedet. Se Ms 777.L.10.a (Sogneprest O. Olafsens samlinger). Dokid: UBB Diplom

1783, 22. juli. Bergen

Peder Pedersen Stage selger og skjøter sitt hus med underliggende grunn i byens 4. rode nr. 27 til Carl von der Hude. Salssummen var 150 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1783, 12. august. Bergen

Skjøte fra Diderich von der Ohe samt Barthold Meyer og Jens Balle til handelsmann Johan Henrich von der Ohe, på Ladegården ved Stølen med tilhørende og underliggende grunner. Salgssummen var 5000 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte segl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 28. Dokid:

UBB Diplom

1783, 22. oktober. Bergen

Skjøte fra Rebecca Marg., enke etter Johan Friderich Warnicke, til Bernhardus Christopher Geelmuyden på hennes hus med grunn og hage i Stenkjelleren i byens 23. rode nr. 55. Salgssummen var 2400 riksdaler. Stemplet papir, 4 påtrykte lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1783, 1. desember. Bergen

Hans Lund Bredahl, bobestyrer for Iver Bredahls etterlatte dødsbo, har solgt på auksjon til Diedrich Lyder Smit den avdødes handelstue på Kontoret i Solegården med underliggende grunn og tilhørende pakkboder. Salgssummen var 6300 riksdaler. Utskrift av Bergen bys auksjonsprotokoll, attestert av B. Frøchen. 1 påtrykt segl. Dokumentet er vedlagt auksjonsskjøtet, dat. Bergen, 30. juli. juli 1801: se under denne dato. Dokid: UBB Diplom

1783, 16. desember. Solnør (Skodje, Møre og Romsdal)

Jørgen Abelseth har på sin mors vegne bygslet til Lars Pedersen 3 mellag fiskeleie i gården Indre-Skjodje på Sunnmøre. Stemplet papir. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1784, 3. februar. Bergen

Johan Henrich von der Ohe har lånt 3000 riksdaler av broren Diderich L. von der Ohe, og utsteder panteobligasjoner til ham i Ladegården med besetning og underliggende herligheter. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Påtegninger. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 29. Dokid: UBB Diplom

1784, 3. mai. Tveit (Manger, Hordaland)

Takstforretning avholdt på gården Tveit i Radøy skiprede. Se Ms 466/ a (Det kongelige familiearkiv). Dokid:

UBB Diplom

1784, 11. juni. Bergen

Magretha Danielsen, enke etter mønsterskriver Olaus Kierulf, utsteder til Hans Lund Bredahl og hans myndlinger, avdøde Iver Bredahls barn, panteobligasjon på sitt hus med underliggende grunn på nordre side av Muralmenningen i 9. rode nr. 11 for et lån på 1000 riksdaler. Borgermester Hermann Hoe har som lagverge underskrevet og forseglet dokuemtet. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Konsept til panteobligasjonen er vedlagt. Dokumentet vedrører nåv. Østre Muralmenning 14: se også skjøte, dat. Bergen, 6. februar 1636, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1784, 16. juni. Bergen

På anmodning av Margretha, mønsterskriver Kierulfs enke, blir det holdt taksasjonsforretning over hennes hus i byens 9. rode nr. 11. Eiendommen blir taksert til 2700 riksdaler. Brevet er attestert av magistraten i Bergen. Stemplet papir. Taksasjonsforretningen vedrører nåv. Østre Muralmenning 14: se også skjøte, dat. Bergen, 6. februar 1636, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1784, 17. juni. Bergen

Auksjonsskjøte på gården Tveit i Radøy skiprede i Manger prestegjeld til Joachim Heiberg. Se Ms 466/ a (Det Krohnske familiearkiv). Dokid: UBB Diplom

1784, 24. september. Bergen

Oldermann Benjamin Christiansen i bakerlauget m.fl. utsteder svennebrev i bakerfaget til Daniel Detlef Martens (1765-1849). Papir, 1 segl påtrykt. Gave 1927 fra Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1784, 11. oktober. Holdehus (Hålandsdal, Hordaland)

Tingvitneforretning vedr. res.kap. Jochum Krügers ansøkning om å flytte Fusa prestegård til gården Øvstetue. Se Ms 685/ a (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1784, 15. november. Bergen

Overformynderne Hans Lund Bredahl og Friedrich Ludvig Konow kunngjør at en eiendom i byens 18. rode nr. 5 skal selges på auksjon. Utskrift av Bergen bys auksjonsprotokoll? Dokid:

UBB Diplom

1785, 10. november. Hanehaug (Leikanger, Sogn og Fjordane)

Skjøte fra Ingemoe Hansen Njøs m.fl. til Erich Hansen Njøs på deres arvelig tilfalte jordgods i gården Njøs i Systrond skiprede i Ytre-Sogn. Salgssummen var 142 riksdaler og 3 mark. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Dokid: UBB Diplom

1786, 16. januar. Kalmarhagen (Bergen)

Kopi

. Promemoria om åstedsbefaring av blant annet en grunn ved Kalmargjerdet som eieren Hans Budal overlater byen ved makeskifte. Samtidig avskrift. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1786, 18. januar. Kalmarhagen (Bergen)

Auksjonsdirektør berent Frøchen utsteder skjøte til Hans Lund Bredahl på eiendommen Kalmarhagen som hadde tilhørt avdøde kjøpmann Christopher Christian Kramer. Eiendommen ble solgt på auksjon for 1750 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1786, 26. april. Bergen

Oppmålingsbrev på Carl Konows ødegrunn i 23. rode nr. 27 (Nedre Stølen). Se Ms 1715/1. Dokid: UBB Diplom

1786, 10. mai. Bergen

Skjøte fra auksjonsdirektør Berent Frøchen til Andreas Schiølberg på Alex Griegs hus med grunn som ligger på nordre side av Tollbodalmenningen. Eiendommen ble solgt på auksjon av den tidligere eier. Salgssummen var 802 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Dokid: UBB Diplom

1786, 17. mai. Fusa (Hordaland)

Arveskifte etter avdøde Jocum Krügerm avholdt på Fusa prestegård. Se Ms 684/ g (Slekten Krügers papirer). Dokid:

UBB Diplom

1786, 20. mai. Fusa (Hordaland)

Registreing- og taksforretning på Fusa prestegård samt skiftemålinger, avholdt 9. sept. 1786, 27. april 1787 og 18. okt. 1787, vedr. Jochum Krügers dødsbo. Se Ms 684/ g (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1786, 27. september. Engelgården (Bergen)

Christian Mohn og Johan Zahrend, kjøpmenn i Bergen og tilsynsmann for Albert Henrich Meyers dødsbo, selger og skjøter til hans eldste sønn Albert Meyer hans tidligere handelstue i Englegården. Salgssummen var 9000 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Overført fra Ms 894.c.11. Dokid: UBB Diplom

1786, 27. september. Englegården (Bergen)

Christian Mohn og Johan Zahrend, kjøpmenn i Bergen og tilsynsmenn for Albert Henrich Meyers dødsbo, selger og skjøter til hans eldste sønn Albert Meyer hans tidligere handelsstue i Eglegården. Salgssummen var 9000 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Overført fra Ms 894.c.11. Dokid: UBB Diplom

1786, 12. desember. Bretagne (Lorient)

Utskrift av sjøforklaringen vedrørernde havariet på briggen ”Karen” fra Bergen, kaptein Hans Schuldtz. Pergament, fransk tekst. Dokid: UBB Diplom

1786, 12. desember. Frøines (Ullensvang, Hordaland)

Skifte etter avdøde Ingelef Olsdatter, gift med klokker Iver Mattiassøn Frøines. Se Ms 77.L.9.a.l (Sogneprest Olafsens saml.). Dokid: UBB Diplom

1787, 23. april. Fusa (Hordaland)

Auksjonsforretning på Fusa prestegård, avholdt i dødsboet etter Jochum Krüger. Se Ms 684/ g (Slekten Krügers papirer). Dokid:

UBB Diplom

1787, 24. april. Bergen

Peder Kierulf og Ole Bringman foretar på anmodning av madam Inger Bredahl oppmåling av hennes våningshus, pakkbod og verksted med underliggende grunn som ligger på nordøstre side av Markeveien mellom Torv- og Smørsallmenningen i 13. rode nr. 40. Stemplet papir, rester av 2 påtrykte segl. Gave fra major Green og pakkmester Johannessen ved Sundvor 1939. Se også diplom, dat. 27/11-1728, og henvisingene der. Dokid: UBB Diplom

1787, 8. juni. Fusa (Hordaland)

Taksforretning på Fusa prestegård etter anmodning av residerende kappelan Rasmus Henrik Tonning. Se Ms 685/ a (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1787, 20. september. Bergen

Margaretha, mønsterskriver Kierulfs enke, utsteder til Conraad Christian Krüger panteobligasjon på sitt hus i byens 9. rode nr. 11 samt dets tilhørende herligheter til 2. prioritertsrett for et lån på 99 riksdaler. Borgermester H. Hoe har som lagverge underskrevet og forseglet dokumentet. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Påtegninger. Se også skjøte, dat. Bergen, 6. februar 1636, og henvisningene der. Panteobligasjonen vedrører nåv. Østre Muralmenning 14. Dokid: UBB Diplom

1788, 28. januar. Bergen

Skjøte fra handelsmann Aamund Rasmusen Egeland til sin svigersønn, skipper Cordt Dreyer, på sin murede kjeller ved Nykirken i 4. rode nr. 77. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Se også skjøte dat. Bergen, 24. aug. 1824. Dokid: UBB Diplom

1788, 9. februar. Fyllingen (Borgund, Møre og Romsdal)

Skjøte fra Anders Nordløw til Bendix Arnesen Sortehoug (Svortehaugen) på gården Brune i Gryten skiprede. Salgssummen var 10 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling 1889. Dokid:

UBB Diplom

1788, 29. mars. Hauge (Sunnylven, Møre og Romsdal)

Søren Hansen Bull, sorenskriver og skifteforvalter over Sunnmøre, foretok i skifteretten et oppgjør av boet etter avdøde Jørgen Endresen og Dorthe Olsdatter Hauge med dets kreditorer. Den resterende del skulle tilfalle deres gjenlevende barn. Papir, 1 bl. Fragment av et skiftebrev som dessuten er meget defekt. Gave 1968 fra Emil Hauge, Hellesylt. Dokid: UBB Diplom

1788, 26. august. Bergen

Ansøkning fra Berghard Geelmuyden til ”Den høye Brand Commission” om å få oppføre en skorstein i huset i 23. rode nr. 55. Papir. Ifølge påskrift, dat. 30. august s.å., får rekvirenten etter en åstedsbefaring, tillatelse til å oppføre skorstein. Dokid: UBB Diplom

1788, 10. oktober. Holsund (Fusa, Hordaland)

Skjøte på en gårdspart i Helland i Fusa fra Johannes Olsen til hans sønn Ole Johannesen. Se Ms 685/ c (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1788, 15. desember. Haram (Møre og Romsdal)

Jomfru Margrethe Maria Abelseths arveloddseddel i boet etter hennes avdøde far, tidligere sogneprest til Haram og Roald prestegjeld, Henning Abelseth. Ifølge loddtrekningen hadde hun arvet jordgods i gårdene, Søre-Fjørtoft i Vatne skiprede og Synes i Gryten skiprede. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1788, 31. desember. Bergen

Skjøte fra Herman Diedrich Uhlhorn, verge for den tyske St. Mariakirken, til Henrich Nordmann på et grunnstykke ved hans handelsstue i gården Gullskoen. Grunnen har tilhørt den tyske kirke. Salssummen var 50 riksdaler. Papir, 1 påtrykt segl. Dokumentet stammer fra Koren Wibergs manuskriptsamling. Dokid: UBB Diplom

1789, 12. januar. Holsund (Fusa, Hordaland)

Skjøte i gården Store-Baldersheim i Strandvik fra Engel Johannessen til hans sønn Johannes. Se Ms 685/ f (Slekten Krügers papirer). Dokid:

UBB Diplom

1789, 30. mars. Englegården (Bergen)

Auksjonsdirektør Berent Frøchen utsteder skjøte til Friederich Meyer på avdøde Albert Meyers handelsstue i Englegården. Handelsstuen ble solgt på auksjon for 1310 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Overført fra Ms 894.c.12. Dokid: UBB Diplom

1789, 23. oktober. Herrandsholmen (Jondal, Hordaland)

Avskrift

. Lars Olsøn Berven pantsetter sin jordpart i gården Berven i øystese skiprede til Torbjørn Sjurssøn Tjosås for et lån på 100 riksdaler. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne L. Rossland. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618. Dokid: UBB Diplom

1789, 30. desember. Bergen

Udatert utkast til testamente til Christopher Bremer, eller av Ladegården, og hans andre hustru Helene Bremer, f. Møller. Ifølge En opplysning av A.M. Wiesener i ”Ladegaarden og dens Eiere”, (Bergen historiske forening, skrifter, 1929, nr. 35, s. 228) er originalen dat. Bergen, 30. desember 1789. Utkastet er skrevet på papir. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 30. Dokid: UBB Diplom

1790, 8. januar. Hanehaug (Leikanger, Sogn og Fjordane)

Lasse Jensen Aafidt selger og skjøter til sin bror Erich Jensen halvparten av sin arvedel i gården Åfet i Tjugum skiprede. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Dokid: UBB Diplom

1790, 2. oktober. Fusa (Hordaland)

Bygselbrev i gården Kleive, Hyllestad i Askvoll i Sunnfjord, fra Drude Frimann Astrup til soldat Knut Andersen. Kopi. Se Ms 685/ d (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1790, 8. oktober. Holsund (Fusa, Hordaland)

Skjøte på den resterende part i gården Helland i Fusa fra Johannes Olsen til hans sønn, Ole Johannesen. Se Ms 685/ c (Slekten Krügers papirer). Dokid:

UBB Diplom

1790, 28. desember. Engelgården (Bergen)

Kjøpmann Jacob Busch i Bergen selger og skjøter til Hans Henrich Harmens sin handelsstue i Engelgården. Salgssummen var 18500 riksdaler. Samtidig kopi, skrevet på papir. Overført fra Ms 894.c.13. Dokid: UBB Diplom

1791, datoen mangler. (Brune. Skodje, Møre og Romsdal)

Bruddstykker av et bygselbrev til Knud Simonsen Schøye på gården Brune i Gryten skiprede på Sunnmøre. Stemplet papir, brevet er avskrevet på midten så siste halvpart av dokumentet mangler. Bygselbrevey har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1791, 13. januar. Bergen

Magistraten i Bergen utsteder borgerbrev til Nicolay Ham som vil enære seg som krambohandler. Stemplet papir, Bergens bysegl påtrykt. Se også gesellbrev, dat. 29. okt. 1778. Dokid: UBB Diplom

1791, 11. juni. Bergen

Margaretha Danielsen, enke etter mønsterskriver og losoldermann Olaus M. Kierulf, utsteder til Hans Lund Bredahl og hans myndlinger, avdøde Iver Bredahls barn, panteobligasjon på sin eiendim på nordre side av Muralmenningen i byens 9. rode nr. 11 for et lån på 99 riksdaler. Borgermester Hermann Hoe har som lagverge underskrevet og forseglet dokuemtet. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Dokumentet vedrører nåv. Østre Muralmenning 14: se også skjøte, dat. Bergen, 6. februar 1636, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1791, 21. oktober. Herrandsholmen (Jondal, Hordaland)

Avskrift

. Lars Olsen Berven utsteder kårbrev til sin mor Siri Brigtsdatter i gården Berven i Øystese skiprede. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne L. Rossland. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618. Dokid:

UBB Diplom

1792, 11. januar. Bergen

Skjøte fra Gertrud Magdalene, Henrich Nordmads enke, til Christopher Røicking på hennes tilhørende handelsstue i gården Gullskoen på Kontoret. Salgssummen var 16000 riksdaler. Stemplet papir, 4 påtrykte segl. Vedlegg: Kart og plan over Gullskoen med naboeiendommer ved Chr. Koren Wiberg. Ifølge et notat i den gamle diplomatkatalogen stammer skjøtet fra Koren Wibergs manuskriptsamling. Dokid: UBB Diplom

1792, 31. mars. Bergen

Oppmålingsbrev på Eirch Olsens grunn i 11. rode nr. 214 c i Dokken (Dokkebakken 11). Papir, påtrykt segl. Gave 1976 fra Alice Opdahl. Dokid: UBB Diplom

1792, 31. juni. Bergen

Oppmålingsbrev utstedt på Ole Stephensens ødegrunn i 11. rode nr. 213 i Dokken med en leie på 48 skilling. Oppmålingsmenn er Peder Kierulf og Ole Bringman. Papir, 2 påtrykte segl. Påskrift. Ansøkning fra Ole Steffensen til magistraten, d. 13. juni 1796, om fritagelsen av skatt på naboeiendommen. Gave 1982 fra ingeniør Thorolf Elholm, Nesttun. Dokid: UBB Diplom

1792, 12. juli. Bergen, 3. rode nr. 19

Skipper Claus Svane selger og skjøter til kjøpmann Berent Scolly sitt våningshus med pakkboder og underliggende grunn i 3. rode nr. 19 på Strandgatens nedre side itenfor Nykirken. Salgssummen var 2499 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen. Dokid: UBB Diplom

1792, 31. juli. Bergen

Skjøte på gården Tveit i Radøy skiprede i Manger prestegjeld fra Joachim Heiberg til agent Wollert D. Krohn. Se Ms 466/ a (Det Krohnske familiearkiv). Dokid: UBB Diplom

1792, 27. august. Bremen

Blikkenslagerlauget i Bremen opptar blikkenslager i Bergen, Bartolomeus Burchard Feser, født i Bremen, som mester i deres laug. Peragent. Seglet henger ved i kapsel, tysk tekst. Se også brev, dat. 7. august 1823. Gave 1927 fra direktør Johan Bøgh, Vestlandske kunsindustrimuseum. Dokid:

UBB Diplom

1793. St. Petersburg

Katarina II, keiserinne av Russland, har den 23. juni 1788 forfremmet premiermajor Christoforus Sacken til oberstlaøytnant på grunn av den iver og flid han har utvist i tjeneste. Pergament. Russisk tekst, oversettelse vedlagt. Gave fra Gustav Brosing. Dokid: UBB Diplom

1793, 15. april. Gdansk (Danzig, Polen)

Skipspass på latin

. Prokonsuler og konsuler i byen Danzig kunngjør at Daniel Weichbrodt, ”scabinus huius civitatis” (:dommer i byretten) har møtt for dem sammen med Famata Perpetua Renata, enke etter Johann Martin Schwartz, i nærvær av herr Adrian Theophilus Engelcke, konsul i byen. Videre møtte de ærverdige herrer, Daniel Theophilus Bunzow på vegne av seg selv og sin kompanjong Wilhelm Eberhard Schweers, Jacob Mahl og Caspar David Selcke, som befalingsmenn over skipet De jongste Sohn, kalt Gabriel Theophilus, og har med ed bekreftet at det nevnte skipet tilhører dem og ingen andre, og at Christopher Groth, likeens borger og innbygger i byen, er skipper på det. I henhold til dette ber man om at skipet må få fri passasje hvor det kommer. Undertegnet D.A. Pegelaus, Secretarius. Pergament, påtrykte papiroblat med byen Danzigs segl. Ifølge påskrifter framvist 3 ganger ved Øresunds Toldkammer, ved en ”Forklarings Forretning” i Stavanger 15. nov. 1793, og en tilsvarende på Snevik (Dønnes) i Salten, 28. jan. 1794. Dokid: UBB Diplom

1793, 13. juni. Sydneskleiven 1 (Bergen)

Målebrev for eiendommen i 11. rode nr. 231, nå Sydneskleiven 1. Peder Kierulff og Michael Buch foretar, etter anmodning fra enken Ingeborg Jacobsen og oppnevning av magistraten, oppmåling av eiendommen, i anledning av at den skal selges. Xeroxkopi av original tilhørende (1976) Knut Tveitane, Sydneskleiven 1. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Kat. 9.10.76. M.T. Dokid: UBB Diplom

1793, 29. juni. Skjørsand (Fusa, Hordaland)

Registreringsforretning og arveskifte, etter avdøde leilending Ole Olsen på Skjørsand, avholdt 28. og 29. juni 1793. Se Ms 685/ e (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplo,

1793, 8. oktober. Prestegården (Fusa, Hordaland)

Bygselbrev i gården Øpstad i Fusa fra res.kap. Rasmus Tonning til Lasse Johannessen Øpstad. Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer). Dokid:

UBB Diplom

1793, 25. oktober. Eide (Granvin, Hordaland)

Utdrag av en rettsak mellom John Johnsøn Skår og Peder Olsøn Skår, på den ene side, og oppsitterne på gården Hæreid, Nielsog Andersøn samt Anders Larsøn, på den annen. Oppsitterne på Hæreid beskyldes av de førstnevnte for å ha tatt fra dem en hest og to kviger. Papir. Dokid: UBB Diplom

1793, 1. november. Spjelkavik (Borgund, Møre og Romsdal)

Skjøte fra Christopher Einersøn Ulvestad til sin stesønn Gunder Olsøn, på 10 merker i gården Eik (Vatne herred). Papir. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1793, 20. desember. Kjøbenhavn

Kongelig bevilling til Margrethe Marie Abelseth fra Molde til å være sin egen verge under kurators tilsyn. Stemplet papir, rester etter det kongelige segl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Se også brev dat. Ørskog prestegård, desember 1794. Dokid: UBB Diplom

1794, 6. februar. Bergen

Skjøte fra Siwert Jensen til Urbanus Gjesman, på et nøst uten grunn. Salgssummen var 49 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen. Se også diplom, dat. Bergen, 4. des. 1657, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1794, 5. mai. Bergen

Promemoria fra Margaretha, mønsterskirver Kierulfs enke, til ”Den Høye Direction for de Punliqve Stiftelser i Bergen” om et lån på 1200 riksdaler i hennes hus i byens 9. rode nr. 11 som er taksert til 3000 riksdaler. Papir. Ifølge senere påtegninger blir lånet innvilget. Brevet vedrører nåv. Østre Muralmenning 14: se også skjøte, dat. Bergen, 6. febr. 1636, og henvisningene der. Dokid:

UBB Diplom

1794, 12. mai. Færstad (Os, Hordaland)

Bygselbrev i gården Skjørstad i Fusa fra Hans Christian Astrup på Åstveit gård i Nordhordaland, formynder for brødrene Hans Astrup og Arnt Henrich Krüger, til Jon Torbjørnsen. Se Ms 685/ h (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1794, 14. mai. Færstad (Os, Hordaland)

Bygselbrev i gården Skjørstad i Fusa fra Hans Christian Astrup på Åstveit gård til Elling Olsen. Se Ms 685/ h (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1794, 15. mai. Holand (Fusa, Hordaland)

Niels Christophersøn selger og skjøter til Jon Benonisøn sin andel i gården Sundøy i Os skiprede. Salgssummen var 60 riksdaler og 3 mark. Xeroxkopi av originalen, maskinskrevet avskriftvedlagt. Originalen tilhører (1969) Johannes Sundøy, Lepsøy. Dokid: UBB Diplom

1794, 22. mai. Bergen

Peder Lauritzen Kierulf og Michael Bryning Buch foretar oppmåling av Hans Falch Gregers eiendom på nordre hjørne av Smørsalmenningen og Markeveien i 11. rode nr. 28, som nå er solgt til kjøpmenn Johan Christopher Halven. Stemplet papir, rester etter 2 påtrykte segl. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Notater om målebrev vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1794, 10. juni. Sjøholt (Ørskog, Møre og Romsdal)

Skjøte fra ole Ellingsøn Svortehaug til Bndix arnesøn Svortehaug, på to pund og 6 merker i gården Langnes i Gryten skiprede. Salgssummen var 70 riksdaler. Stemplet papir. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling, 1889. Dokid: UBB Diplom

1794, 23. september. Bergen

Peder Kierulf og Michael Buch foretar oppmåling av Johan Christian Ritschers bakergård på Strandgatens vestre side i 5. rode nr. 12. Stemplet papir. Rester etter 2 påtrykte segl, en del av siste blad er revet bort. Gave fra Thv. Halvorsen 23/11-1914. Oppmålingsbrevet vedrører Strandgaten 108, iflg. den gamle diplomkatalogen: se også skjøte datert 17/11-1883. Dokid:

UBB Diplom

1794, 30. juni. Bergen

Auksjonsskjøte, utstedt til Carl von der Hüde på en grunn i 4. rode nr. 27 (Ytre Markevei) som har tilhørt Johan Petter Landmarks fallittbo. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Papir, 1 segl påtrykt. Proveniens: Harald E. Namtvedt etterlater papirer (1989). Dokid: UBB Diplom

1794, 16. oktober. Bergen

Pantebrev fra Lorentz Christopher Angell til Christina, enke etter Jacob Dischingtun, på hans hus på Strandgaten i 8. rode nr. 22 for et lån på 1200 riksdaler. Papir, 3 påtrykte segl. Gave 1982 fra Thorolf Elholm, Nesttun. Dokid: UBB Diplom

1794, 25. oktober. Bergen

Overslag til hovedreperasjon på provianthuset ved Bergenhus festning. Papir. Overført fra Ms 749.a. IV (F.B. Wallems samlinger). Dokid: UBB Diplom

1794, desember. Prestegården (Ørskog, Møre og Romsdal)

Margrethe Marie Abelseths brev og bekreftelse til madam Ingeborg Christine Widerøe om at hun, etter oppgjort formynderregning, nå er fri for formynderskapet av hennes arvemidler som avdøde kjøpmann Jens Widerøe inntil nylig har vært verge for. Brevet er skrevet på papir, det er muligens en avskrift av eller utkast til originalen. Se også brev dat. Kjøbenhavn, 20. des. 1793. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1795, 1. mars. Enge prestegård (Etne, Hordaland)

Bygselbrev i gården Våge i Etne fra Wilhelmine Marie Dahl, sogneprest (Jeppe) Hegelunds enke, til Tjerand Erichsen. Kopi. Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer). Dokid: UBB Diplom

1795, 21. mars. Bergen

Kopi

. Dom avsagt i en sak mellom bonden Gunder Søvfestersen Wiig og kjøpmann Gerhard Cappe angående prisen på et papir smør som madam Cappe hadde kjøpt av bonden. Kopien er skrevet på papir. Dokid:

UBB Diplom

1795, 10. september. Store-Sangolt (Sund, Hordaland)

Sorenskriver og skifteforvalter Johannes haberdorff kunngjør et skifte på gården Store Sangolt i Sotra skiprede etter avdøde Albrigt Larsen mellom hans enke, Sisselle Hansdatter, på den ene siden, og deres gjenlevende barn, tre sønner og tre døtre på den annen. Stemplet pair, 1 påtrykt segl. Gave 1964 fra Rasmus H. Sangolt, Skogsvåg. Dokid: UBB Diplom

1796, 12. april. Brekke (Jondal, Hordaland)

Sorenskriver Ole Bornemann Heiberg kunngjør et skifte på gården Brekke i Jondal skiprede i Hardanger etter avdøde Sjur larsøn Brekke, mellom hans gjenlevende enke, Cecilie Iversdatter og deres fire sønner. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Dokid: UBB Diplom

1796, 27. juni. Bergen

Grunnseddel til Hans Peter Grødem på en grunn i Dokken mellom Ernst Meyer eiendom på den søndre og fru Møllers eiendom på den nordre side. Det betales 15 riksdaler i førstefeste og årlig leie på en riksdaler og 3 mark til kemner Jens Gran. Utskrift av tagemarksprotokollen. Papir. Gave 1982 fra Thorolf Elholm, Nesttun. Dokid: UBB Diplom

1796, 5. september. Skjerping (Haus, Hordaland)

Skifte på gården Skjerping i Mjelde skiprede i Nordhordaland etter avdøde Ole Johannesen Skjerping mellom hans gjenlevende enke Inge Olsdatter og deres tre sønner og to døtre. Skifte er kunngjort av jusitisråd og sorenskriver Johannes Haberdorf i Nordhordaland. Papir, første og siste blad av skiftebrevet mangler. Se også skjøte av 27. mai 1797. Gave 1969 fra byggmester Sjur Hartveit, Lonevåg. Dokid: UBB Diplom

1796, 20. oktober. Englegården (Bergen)

Frid. Meyer selger og skjøter til H. Berle halvparten av sin halvpart i Englegården skjøtstue. Salgssummen var 50 riksdaler. Samtidig kopi. Overført fra Ms 894.c.14. Dokid:

UBB Diplom

1797, 27. mai. Mjelde (Haus, Hordaland)

Ingebrigt Aadsen Søre-Revheim selger og overdrar til Johannes Johannesen Melle en jordpart i gården Skjerping i Mjelde skiprede i Nordhordaland. Salgssummen var 135 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Se også fragment av skiftebrev dat. 5. september 1796. Gave 1969 fra byggmester Sjur Hartveit, Lonevåg. Vedlegg: 1 eldre notat. Dokid: UBB Diplom

1797, 27. mai. Melde (Haus, Hordaland)

Johannes Johannesen Skjerping, om er blitt eier av en jordpart i gården Skjerping i Mjelde skiprede, utsteder kårbrev til enke Inger Olsdatter Skjerping.’ Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Se også skjøte av samme dato. Gave 1969 fra byggmester Sjur hartveit, Lonevåg. Dokid: UBB Diplom

1797, 30. november. Svortehaug (Skodje, Møre og Romsdal)

Bendix Arnesen Sorthoug utsteder skjøte til Peder Joensen Flaatte, på gården Brune i Gryten skiprede som han har solgt til ham for 35 riksdaler. Stemplet papir, rester etter 1 påtrykt segl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1798, 18. januar. Bergen

President, borgermestere og råd i Bergen utsteder borgerbrev til Christian Brunchorst som vil nedsette seg som kjøpmann og brennevinsbrenner. Stemplet papir, Bergens bysegl påtrykt. Dokid: UBB Diplom

1798, 21. februar. Bergen

Justisråd Otto Ockens opprettelse av et legat på 500 riksdaler hvis renter skal gå til hjelp og understøttelse for blinde. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid:

UBB Diplom

1798, 2. februar. Indre-Ålvik (Kvam, Hordaland)

Avskrift

. Magdeli Åmundsdatter Ålvik ansøker kongen om at hun som enke kan betjene seg av selveierbonden tillatelse og rett, ifølge forordning av 14. april 1769, til å skifte og dele sitt gårdbøle og åsete mellom sine to sønner. Avskifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne L. Rosseland. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618. Dokid: UBB Diplom

1798, 15. oktober. Ullensvang (Hordaland)

Et dokument fra Ullensvang prestegård

. Oppsitteren Johannes Olsen på gården Velure i Kinsarvik prestegjeld mistet diverse bygninger, inventar og gårdsredskaper i en brann 21. juni 1798. Brannen gjorde Olsen husvill. Han ber øvrigheten om tillatelse til å søke om hjelp. Bønneskiftet er anbefalt av prosten i Ullensvang. Tillatelse ble gitt på tingstedet Utne 27. oktober samme år. Papir. Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.) Dokid: UBB Diplom

1798, 2. november. Skåneviksjøen (Skånevik, Hordaland)

Axel Andersen Fjelland pantsetter til Lars Frederich Undahl sin part i gården Fjelland, som tidligere tilhørte Halsnøykloster, for et lån på 250 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte segl. Påtegninger. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1799, 2. februar. Bergen

Andreas Cold og Jens Sundstrøm foretar oppmåling av Niels Larsens hus med underliggende grunn som ligger i fjellet ovenfor Christi Krybbe i byens 22. rode nr. 54. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Påtegninger. Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1799, 23. februar. Bergen

Skjøte fra Peter Lexau von Tangen og hans søsken til Herman von Tangen på huset i Hollendergaten som deres avdøde mor, Wilhelmine Catharina von Tangen, hadde eiet. Kjøpesummen var 999 riksdaler. Papir, 10 påtrykte segl. Se Ms 1436/ 2. Gave fra Johan Lyder von Tangen, Bergen. Dokid:

UBB Diplom

1799, 8. mars. London

Skipspass

. Kongen av England utsteder lisens og autorisasjon til skipet ”Lowell”, som føres av kapein John Bowden, til å utstyres som krigsskip, for at det skal kunne kapre skip og gods tilhørende kongen av Spania, og likeledes ta til fange den spanske konges vasaller og undersåtter. Pergament. Seglet manget, engelsk tekst. Dokid: UBB Diplom

1799, 18. juli. Apalset (Ørskog, Møre og Romsdal)

Birgithe Margrethe Brandal, Christinen Møller Abelseths enke, har inngått følende kontrakt med Niels Mechlenborg. Hun har solgt gårdene Apalset, Storvik og Svarteløken til ham mot at han skal underholde henne resten av livet. Den fastsatte salgssummen var 1300 riksdaler. Stemplet papir, 5 påtrykte segl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Se også diplom datert 10/12-1776, 25/3-1800. Dokid: UBB Diplom

1799, 30. august. Kjøbenhavn

Kongelig stadfestelse av testamente, opprette av Christen Møller Abelseth og hans hustru Bergithe Margrethe Brandahl fra gården Apalset i Ørskog på Sunnmøre. Papir, Det kongelige segl påtrykt. Brevet er vedheftet originalen av testamentet, dat. Apalset, 10. desember 1776: se under denne dato. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1799, 16. september. Bergen

Auksjonsskjøte fra auksjonsdirektør Berent Frøchen til Herman Friele på Bernhard Geelmuydens våningshus med grunn, kalt Stenkjelleren, samt tilhørende herligheter. Salgssummen var 3000 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Dokid: UBB Diplom

1799, 4. oktober. Godøysund (Tysnes, Hordaland)

Skjøte på en fjerdepart i gården Store Balderheim eller Hjartnes bordsag i Strandvik fra Ole Olsen Hope til Johannes Engelsen. Se Ms 685/ f (Slekten Krügers papirer). Dokid:

UBB Diplom

1799, 21. oktober. Bergen

Johan Garmann, eier av Store-Sandviken, utleier til Christopher Nagel i Bergen et grunnstykke som ligger ovenfor de boder han eier i Store-Sandviken. Stemplet papir. Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

Ca. 1800, sannsynligvis eldre (?) Sandeid (Vikedal, Rogaland)

Fragment av et skiftebrev fra Sandeid i Ryfylke. Skiftebrevet omfatter blant annet jordgods i Velle i Vats sogn og Pundsnes i Hjelmeland sogn. Papir, dokumentets begynnelse og slutt mangler. Gave fra lærer Børretzen, Sandeid. Dokid: UBB Diplom

Ca. 1800 Voldset (Sunnyleven, Møre og Romsdal)

Fragment av et rettsdokuemtet hvor oppsitterne på gårdene Voldset og Nordbrekke ber om å få et lovlig tingvitne angående deres lange og besværlige vei til deres sognekirker, Oppstryn kirke i Innvik prestegjeld. Veien fra deres gårder til Sunnylven kirker i Norddal prestegjeld på Sunnmøre er nemlig langt kortere og lengre. Papir. Sted, dato og årstall mangler. Dokid: UBB Diplom

1800, 25. mars. Apalset (Ørskog, Møre og Romsdal)

Skjøte fra Birgithe Margrethe Brandal, Christen Møller Abelseths enke, til hennes svoger, kjøpmann Niels Mechlenborg, på gårdene Apalset, Storvik og Svarteløken med tilliggende herligheter. Ifølge en kontrakt skal han betale henne 1299 riksdaler samt underholde henne resten av livet. Stemplet papir, 4 påtrykte segl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling 1876. Se også diplom dat. 10/12-1776, 18/7-1799. Dokid: UBB Diplom

1800, 25. mars. Apalset (Ørskog, Møre og Romsdal)

Niels Mechlenborg utsteder til Anne Engelhart, enke etter sognepre Hans Brandal Rødseth, panteobligasjon på gårdene Apalset, Storevik, Svarteløken, Synne og Skodjereite, for et lån på 1299 riksdaler. Stemplet papir, Niels Mechlenborg påtrykte segl. Påtegninger samt Anne Engelharts påtrykte segl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid:

UBB Diplom

1800. 29. mars. Apalset (Ørskog, Møre og Romsdal)

Niels Mechlenborg på Apalset utsteder til sersjant Ebbe Pedersen Stavdahl panteobligasjon på gården Søre-Fjørtoft i Vatne skiprede, for et lån på 299 riksdaler. Stemplet papir, Niels Mechlenborgs påtrykte segl. Påtegninger. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1801, 11. juli. Gravdal (Fjelberg, Hordaland)

Haldor Thorsen på Gravdal pantsetter til premieløytnant Severin Wintzent von Segelche sin part i gården Gravdal under Fjelland, som tidligere tilhørte Halsnøykloster, for et lån på 172 riksdaler, 5 mark og to skilling. Stemplet papir, 4 påtrykte lakksegl. Påtegninger. Gave fra bibliotekar Ragna Sollied 1969. Dokid: UBB Diplom

1801, 30. juli. Bergen

Skjøte fra auksjonsdirektør Berent Frøchen til Henrich Helmers på avdøde Diedrich Lyder Smits handelsstue på Kontoret i Solegården med underliggende grunn og tilhørende pakkboder. Eiendommen ble solgt på auksjon av Paul Meyer Smit, og salssummen var 13205 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Vedlegg: Utskift av Bergen bys auksjonsprotokoll, se også katalogseddel, dat. Bergen, 1. desember 1783. Dokid: UBB Diplom

1801, 3. oktober. Bergen

Ifølge en opprette kontrakt har Christopher Bremer, eier av Ladegården, utleiet til Herman Krefting, en del grunner i Sandviken hvor bl.a. hans reperbane med tilhørende bygninger er oppført. Avskrift etter originalen, fra samme år. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 31. Dokid: UBB Diplom

1801, 4. november. Bergen

Auksjonsskjøte fra auksjonsdirketør Berent Frøchen til Johan Martens på Christian Limrechts eiendom i 20. rode nr. 9 i Hollendergaten. Eiendommen ble solgt på auksjon av Oled Rasmusen, Jørgen Lund og Herich Rathie, og salgssummen var 1675 riksdaler. Stemplet papir, 4 påtrykte segl. Gave, desember 1958, fra avdelingsskjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid:

UBB Diplom

1801, 10. november (Fyllingen (Borgund, Møre og Romsdal)

Skjøte fra Peder Jensen Glomset og Ole Pedersen Solnørdahl til Peder Joensen Flaatte på en del av gården Store-Fylling i Gryten skiprede. Salgssummen var 43 riksdaler, 2 mark og 8 skilling. Stemplet papir. Påtegninger. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1801, 2. desember. Bugården (Bergen)

Ingeborg Elisabet, Jacob von Erpecoms enke, selger og skjøter til Didrich Hagelsteen sin handelsstue i Buegården. Salgssummen var 15990 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Vedheftet: Utskrift av byens auksjonsprotokoll, 6/10-1801. 1 påtrykt lakksegl. Vedlagt: Diverse kvitteringer, attestasjoner m.v. vedrørende samme eiendom. Overført fra Ms 894.c.18a. Dokid: UBB Diplom

1802, 1. juni. Herrandsholmen (Jondal, Hordaland)

Skifte avholdt på gjestegiverstedet Herrandsholmen etter avdøde Catharina Margretha Harmens og gjenlevende ektemann Peter Harmens. Se Ms 623.c (Dokumenter fra slekten Harmens). Dokid: UBB Diplom

1802, 12. juni. Osmundvåg (Selje, Sogn og Fjordane)

Utskrift

. Overenskomst på gården Osmundvåg mellom tiendetakerne og tiendeyterne om hvordan korn- og småtiende bør erlegges. Se Ms 1839.37 (Claus Fastings prekemanuskripter). Dokid: UBB Diplom

1803, 10. februar. Bergen

Oppmålingsbrev på stadsadjutant og kjøpmann Mens Paasches eiendom i 8. rode nr. 46 i Lille Markevei som han hadde solgt til generallaøytnant Hans Jacob Henning von Hesselberg. Stemplet papir. 2 påtrykte segl, grunnriss av eiendommen vedlagt. Gave fra Vestlandske kunstindustrimuseum. Dokid: UBB Diplom

1803, 5. mars. Bergen

Oppmålingsbrev på Anna Sophia Reusch sin eiendom i 13. rode nr. 40 på østre side av Markeveien. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Gave fra major Green og pakkmester Johannessen ved Sundvor 1939. Se også diplom dat. 27/ 11-1728, og henvisningene der. Dokid:

UBB Diplom

1803, 13. mai. Brekke (Sogn og Fjordane)

Auksjonsforretning over tidligere sorenskriver i ytre Sogn, justisråd Niesl Holtzrods og hans hustru Susanne Gerhardine Holcks etterlatte dødsbos faste og løse eiendommer, avholdt på gården Brekke i Lavik skiprede. Stemlet papir, 227 beskr.bl. Se Manuskriptsaml. Nr. 554. Gave 1915 fra Alværn. Dokid: UBB Diplom

1803, 27. mai. Flåte (Skodje, Møre og Romsdal)

Bygselseddel fra Peder Johnsen Flaate til Iver Knudsen Storengeseth på gården Brune i Gryten skiprede. Stemplet papir. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1803, 17. juni. Herrandsholmen (Jondal, Hordaland)

Skifteforretning avholdt på gjestegiverstedet Herrandsholmen i Jondal, Hardanger etter madam Cathrine Margrethe Harmens f. Olsen og hennes gjenlevende mann Peter Harmens, beg. 1. juni 1802, avsl. 17. juni 1803. 75 beskr.bl. Se Ms 623.c. Gave 1917 fra major Georg Harmens. Dokid: UBB Diplom

1803, 7. oktober. Brekke (Sogn og Fjordane)

Engelbreth Hesselberg, sorenskriver i ytre Sogn, utsteder til kaptein Hans Henrich Hornemann Hock auksjonsskjøte på gården Yndesdal i Lavik skiprede som hadde tilhørt avdøde justisråd Niels Hegelund Holtzrod. Salgssummen var 210 riksdaler. Stemplet papir, påtrykte lakksegl. Overført fra Ms 598.h. Gave fra Alværa 1915. Dokid: UBB Diplom

1803, 3. november. Bergen

Kopi

. Skjøte fra kjøpmann Hilbrand Harmens til Sjovat Sjovatsen Bjotvedt på noen bygninger under gjestgiverstedet Herrandsholmen. Se Ms 623.c (Dokumenter fra slekten Harmens). Dokid:

UBB Diplom

1804, 11. juni. Mowinckelgården (Bergen)

Joh. Ernst Mowinckel anmoder politimester Friele om at det blir foretatt besiktigelse av den påbygde skorstein ved hans hus. Påtegninger. Vedlagt: Diverse kvitteringer, attestasjoner m.v. vedrørende samme eiendom. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1805, 7. mai. Bergen

Rettsakt

. Byrettssak mellom kjøpmann Ole Hvid på Ballstadøy i Lofoten og agent Hans Krohn i Bergen med skipper Niels Mathiesen ang handelen og befrakningen av et parti fisk. Dom 26. nov. s.å. Dokumentet m/ vedlegg defekt på grunn av fuktighet. Innkommet ca. 1970 fra arkivet i Stadsporten. Dokid: UBB Diplom

1805, 31. desember. Kjøbenhavn

Kongelig stadfestelse av et testamente opprettet mellom Ole Endresen Bue og hans hustru Britha Knudsdatter Bue i Graven skiprede i Hardanger. Papir, Det kongelige segl påtrykt. Dokid: UBB Diplom

1806, 17. mars. Nedre-Våge (Austevoll, Hordaland)

Skiftebrev

. Skifte på gården Nedre-Våge i Våg skiprede etter avdøde Martha Larsdtr mellom enkemannen, selveier Hans Bårsen og deres sju barn. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1806, 16. april. Søre-Sæle (Manger, Hordaland)

Skifte på gården Søre-Sæle i Herdla skiprede og Manger prestegjeld etter avdøde Kari Monsdatter, mellom avdødes mann Niels Pettersen og deres to barn. Papir, 1 påtrykt segl. Se Ms 1854/ 1. Dokid: UBB Diplom

1806, 25. juli. Apalset (Møre og Romsdal)

Testamentet opprettet av Berthe Margrethe Brandahl på Apalset, enke etter Christen Møller Abelseth. Stemplet papir, 5 påtrykte lakksegl. Testamentets kongelige stadfestelse, dat. Kjøbenghavn, 18. oktober 1806, er vedheftet. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling 1876. Se også diplom (testamentet) dat. 10. desember 1776. Dokid:

UBB Diplom

1807, 17. februar. Bergen

Rettsakt

. Arent Greve på Åstvedt krever at generalkonsul Henrich J. Fasmer som kauksjonist innfrir en vekselobligasjon som er utstedt av avdøde Johan Friedrich Wolff. Dom 31. mars 1807. Dokumentet defekt på grunn av fuktighet. Innkommet ca. 1970 fra arkivet i Statsporten. Dokid: UBB Diplom

1807, 4. mars. Prestegården (Leikanger, Sogn og Fjordane)

Anders Daae, trost og sogneprest til Leikanger prestegjeld, utsteder til Hans Erichsen bygselseddel for 14 år i et bruk i gården Grinde i Systrond skiprede. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1807, 30. mai. Orninggård (Stord, Hordaland)

Kopi

. Besiktigelse- og taksasjonsforretning på gården Orninggård i Føyen skiprede i Sunnhordaland som eies av Edvardine M.M. Hagerup, biskop Eiler Hgerups enke. Forretningen ble administrert av Johan Frededrik Hansen, sorenskriver i Sunnhordaland. Xeroxkopi av original tilhørende (1970) Thomas Hagerup Olsen, Stord. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1808, 13. april. Langskipsøy (Ørskog, Møre og Romsdal)

Skjøte fra kaptein von Halle til Knud Erichsen Tøsse på en gårdspart i Tysse, Ørskog sogn i Valle skiprede. Salgssummen var 180 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling (?) Dokid. UBB Diplom

1808, 10. juni. Gamlem (Borgund, Møre og Romsdal)

Skjøte fra Christen Andersen Sorte til proprietær Christen Wallin på en gårdspart i Store Fylling i Gryten skiprede som han hadde arvet etter avdøde Jon Nielsen Flaatte ohg hans hustru. Salgssummen var 75 riksdaler. Stemplet papir. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling, 1888. Dokid:

UBB Diplom

1808, 3. november. Honningdal (Skodje, Møre og Romsdal)

Skjøte fra Edward Hamond til Niels Mechlenbort og hans hustru Margrethe Marie Abelseth på gården Nedre-Glomset i Valle skiprede. Salsgssummen var 300 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1809, 1. juli. Bergen

Skjøte fra Michael B. Wallen til Herman Friele på en del sjøboder i Skuteviken som tidligere hadde tilhørt ham. Salgssummen var 2000 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1809, 30. september (Indre-Vareide) Prestegården (Gloppen, Sogn og Fjordane)

Sogneprest Peder Pavels i Gloppen bygsel på vegne av hoffagent Herman D. Janson i Bergen en jordpart i gården Par i Sunnylven skiprede på Sunnmøre, som tilhører Vereide kirke i Nordfjord, til Elling Pedersen Røirhus for 18 riksdaler i bygselsavgift. Papir. 1 beskr.bl, sogneprestens underskrift og lakksegl. Gave 1968 fra Emil Hauge. Hellesylt. Dokid: UBB Diplom

1809, 15. oktober. Flåte (Skodje, Møre og Romsdal)

Bygselseddel fra Peder Johsen Flaatte til Lars Larsen Tunaal på jordparten Brune i Gryten skiprede. Stemplet papir. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1810, 24. november. Bergen

Festebrev fra Johan Henrich Harrje, kemner i Bergen, til Petter M. Monclair på en av byens ødegrunner ved veien til Møhlenpriis i Dokken. Førstefeste er 5 riksdaler og årlig leie 8 danske skilling. Papir, 1 påtrykt segl. Gave 1982 fra Thorolf Elholm, Nesttun. Dokid: UBB Diplom

1811, 13. januar. Flåte (Skodje, Møre og Romsdal)

Bygselseddel fra Peder Johnsen Flaatte til Lars Knudsen Storefylling på en jordpart i gården Store-Fylling i Gryten skiprede. Stemplet papir. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid:

UBB Diplom

1811, 22. april. Østrebø (Kyrkjebø, Sogn og Fjordane)

Rettsakt

. Tvist om odels- og innløsningsretten til gården Østrebø i Klævoll skiprede mellom gårdens eier, Peder Jensen Østerbøe, og Cathrine Elisabeth og Andrea Wilhelmine Daae, døtre til avdøde sogneprest Anders Daae i Luster. Dom avsagt 4. juni 1811. 128 beskr.s. Innkommet ca. 1979 fra akrivet i Stadporten. Dokid: UBB Diplom

1811, 30. april. Tyssøy (Sund, Hordaland)

Skifte på gården Store-Sangolt i Sotra skiprede etter avdøde Guri Halversdatter, mellom hennes gjenlevende enkemann Hans Albrigtsen og deres 5 ½ år gamle sønn Albrigt Hansen. Skiftebrevet er utstedt av sorenskriver i Nordhordland, Wilhelm Friman Koren Christie. Stemplet papir, rester etter 1 påtrykte lakksegl. Gave 1964 fra Rasmus H. Sangolt, Skogsvåg. Dokid: UBB Diplom

1811, 20. mai. Ålhus prestegård (Jølster, Sogn og Fjordane)

Vigselsattest for Helga Rasmusdatter Fossheim og Elias Antonsen, gårdsgutt på gården Ripe, attestert og underskrevet av sogneprest Andreas Doth i Jølster. Papir, 1 påtrykt segl. Dokid: UBB Diplom

1811, 31. mai. Bergen

Auksjonsskjøte til (blikkenslagermester) Bertel Feser på avdøde Karen Knudsdatters hus i 11. rode nr. 209 i Dokken. Kjøpesummen var 197 riksdaler og 2 mark. Papir, 1 påtrykt segl. Gave 1982 fra Thorolf Elholm, Nesttun. Dokid: UBB Diplom

1812, 24. mars. Bergen

Marthe, enke etter generalmajor von Hoff, utsteder til Anne Methe Wichmann, enke etter (bakermester) B. Ditleff, panteobligasjon i sitt hus med underliggende grunn på Nedre Korskirkeallmenning i byens 20. rode nr. 11, for et lån på 800 riksdaler. Stemplet papir med påtrykte segl. Gave 1971 fra Hildur Sørvig, Bergen. Vedlegg: Notat om panteobligasjonens opprinnelse, samt kopi av brev, dat. 5/3-1971. Dokid: UBB Diplom

1812, 2. april. Bergen

Borgerbrev for skipper Rasmus Carolus Hansen, født på Hitterøy i Kristiansand stift. Se Ms 1766/ C. Dokid:

UBB Diplom

1812, 4. juni. Eide (Granvin, Hordaland)

Vilkårsbrev fra Arne Nilsøn Tvedt og Mari Andersdatter til Anders Torstensøn og kone Elie Omundsdatter på gården Hæreid (i Eidfjord). Stemplet papir. Dokid: UBB Diplom

1812, 12. juni. Bergen

Cornelius Walen, kemner i Bergen, utsteder festebrev til Bertel Fesser på en grunn øverst i Dokken for et førstefeste på 10 riskdaler og en årlig avgift på 48 danske skilling. Papir, 1 påtrykt segl. Gave 1982 fra Thorolf Elholm, Nesttun. Dokid: UBB Diplom

1813, 11. februar. Bergen

Herman Friele har med samtykke av overformynderne lånt 1500 riksdaler av myndlingene Ahlert og Ahlerte Hyssing og pantsetter derfor til dem sine sjøboder i Skuteviken. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Påtegninger. Dokid: UBB Diplom

1813, 4. mars. Solnør (Skodje, Møre og Romsdal)

Kontrakt mellom Christen Wallin og leilendingen Rasmus Erichsen Tøsse angående bruken av en jordpart med bygsel og landskyld i gården Tysse i Valle skiprede (Ørskog herred). Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1813, 15. mars. Kjøbenhavn

Det medisinske fakultet i Kjøbenhavn utsteder eksamensbevis til Georg Herman Monrad for avlagt apotekereksamen. Stemplet papir, fakultetets påtrykte lakksegl. Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen. Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. des. 1657, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1813, 29. mars. Trondheim

Borgerbrev for skipskaptein Hans Larsen som ble frastjålet sitt tidligere borgerbrev i Gøteborg. 1 beskr.bl. Brevet er underskrevet av notarius publikus Jonas Smidt. Gave 1976 fra Ingrid Refsaaas, Bergen. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid:

UBB Diplom

1813, 28. juni. Trondheim

Brev fra (byfogd) Jonas Udbye til konstituert amtmann Hilmar Meincke Krohg med anmodning om at nylig avdøde Ole Olsen Bakken, som var arrestert for tyveri, kan begraves på fattigkassens regning. 1 beskr.bl. Gave 1976 fra Ingrid Refsaas, Bergen. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1813, 17. september. Kjøbenhavn

Kongelig bevilling til Georg Herman Monrad, som har arvet apoteket til avdøde apoteker Honne Benneche Dynner i Bergen, til å nedsette seg som apoteker i samme by. Kopi etter originalen, atterstert 30. sept. s.å. Det kongelige danske kansellisegl påtrykt. Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen. Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. des. 1657, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1813, 17. november. Fylling (Skodje, Møre og Romsdal)

Oppsitterne på Fylling gir Lars Olsen på Ytre-Skodje tillatelse til å leie og bruke en fjellteig på gården Fyllings grunn i årene 1814 og 1815 mot at han betaler en riksdaler og 2 ort i årlig leie. Papir. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1814, 26. januar. Bergen

Skjøte fra Simon Danielsen Øvrebøe til Peter Petersen på et våningshus med underliggende grunn i byens 15. rode nr. 20 ved Banen ved Torget, som han 18. januar 1813 hadde kjøpt av regimentstambur Jens Hensen Beum. Salgssummen var 1125 danske riksdaler. Stemlpet papir. Vedlegg: Bevitnelse for at det ikke hefter noen obligasjon på eiendommen. Se også diplom dat. 2/2-1828. Dokid: UBB Diplom

1814, 9. mai. Bergen

Auksjonsskjøte fra auksjonsdirektør Christopher Johannes Hammer til Margretha Hynnemør på et våningshus i 3. rode nr. 56 som Gedske Marie Sem eiet. Salgssummen var 4000 riksbankdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Se også diplom dat. 30/4-1764, og henvisningene der. Dokid:

UBB Diplom

1814, 28. april. Tyssøy (Sund, Hordaland)

Skifte på gården Store-Sangolt i Sotra skiprede etter avdøde enke Sisselle Hansdatter mellom hennes gjenlevende barn, to sønner og tre døtre. Skiftebrevet er underskrevet av konstituert sorenskriver S. Schielderup i Wilhelm Friman Koren Christies fravær. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Gave 1964 fra Rasmus H. Sangolt, Skogsvåg. Dokid: UBB Diplom

1815, april. Lande (Ørskog, Møre og Romsdal)

Bestemmelser for oppsitterne på gårdene, Øvre- og Nedre- Lande, Gjerde og Bårdsgjerde i anledning av at deres kreaturer får beite på pastor Kjelstrups seter Svarteløk om sommeren. Papir. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Ifølge hans påskrift er brevet skrevet av eidsvollsmannen Elling Valbøe. Dokid: UBB Diplom

1815, 28. mai. Sjøholt (Ørskog, Møre og Romsdal)

Bygselbrev mellom Kristine Margrethe Abelseth, sogneprest Astrups enke, og leilendingen Sivert Pedersen Flaatte angående bruk og leie av en jordpart i gården Flåte i Valle skiprede. Skiprede. Stemplet papir. Påtegninger. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1816, 23. september. Ølen (Hordaland)

Johannes Johannesøn på Ytre-Bauge pantsetter til Lars Fredrich Undahl på Valen sin part i gården Ytre-Bauge i Skånevik skiprede for et lån på 80 spesiadaler. Stemplet papir. Påtegninger. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied. Dokid: UBB Diplom

1816, 30. november. Bergen

Skjøte fra auksjonsdirektør Christopher Johan Hammer til Johan Herman Krohn på avdøde Christopher Røickings handelsstue i gården Gullskoen på Kontoret. Eiendommen ble solgt på auksjon av stadshauptmann Albert H. Krohn og Gerdt H. Meyer, og salgssummen var 48000 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykte segl. Påtegninger. Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen stammer ausjonsskjøte fra Koren Wibergs manuskriptsamling. Dokid:

UBB Diplom

1816, 28. desember. Kristiania

Kongelig bevilling til enken Karen Erichsdatter Flotte i Borgund prestegjeld på Sunnmøre til å sitte i uskiftet bo etter hennes avdøde mann Peder Johnsen Flott. Rester og merker etter det kongelige segl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1817, 31. mars. Honningdal (Skodje, Møre og Romsdal)

Skjøte fra Edvard Hamon til Niels Mechlenborg på gården Honningdal med underliggende bruk og herligheter. 1 påtrykt segl. Vedlegg: Kontrakt mellom Edvard Hamond og Niels Mechlenborg i forbindelse med førstnevntes fortsatte og fremtidige opphold på Honningdal, (2 påtrykte segl), samt utkast til ovennevnte skjøte dat. 16. januar. s.å. Dokumentene har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1817, 29. oktober. Bergen

Conrad A. Krüger gir Johan Konow, eier av gården Herlöe (Herdla), fullmakt til å innkreve den gjeld han har til gode hos Sjur Knudsen Herlöe og Knut olsen Nedre-Mjelde. Papir. Dokid: UBB Diplom

1818, 23. februar. Bergen

Skjøte fra Johan Chr. Rogge til overtollbetjent Sebastian Schielderup på et våningshus i 3. rode nr. 56 som han hadde arvet etter si avdøde svigermor Margrethe Hynnemør. 3 påtrykte lakksegl. Se også diplom dat. 30/4-1764 med henvisninger. Dokid: UBB Diplom

1818, 23. februar. Bergen

Sebastian Schielderup pantsetter sitt våningshus i 3. rode nr. 56 til kjøpmann Johan Chr. Rogge for et lån på 700 spesidaler. 3 påtrykte lakksegl. Ifølge påskrift samt et vedlagt notat ble panteobligasjonen i 1865 overført til jomfru Anna Ottine Ewje. Se diplom dat. 30/4-1764 med henvisninger. Dokid:

UBB Diplom

1818, 11. april. Bergen

Tollbetjent Sebastian Schielderup har lånt til sammen 300 spesidaler av Lydia Johanne von Tangen, Else Margaretha Grip og Catharina Smith, og pantsetter til dem sitt hus i 3. rode nr. 56. 2 påtrykte lakksegl. Påtegninger. Se også diplom dat. 30/4-1764 med henvisninger. Dokid: UBB Diplom

1818, 28. april. Engesund (Fitjar, Hordaland)

Bygselsbrev

. Christi Rasmusdtr., enke etter Anders Johannessøn, bygsler til sin sønn, Simon Anderssøn, hennes avdøde manns andel i Nedre-Våge i Våg skiprede (Stolmen i Austevoll). Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1818, 4. mai. Haukeland (Haus, Hordaland)

Bygselbrev, utstedt av Niels Knudsen Kleppe d.e. og Niels Kleppe d.y. fra Sund prestegjeld til Jacob Michelsen, på en part i gården Store-Midttun i Skjold skiprede i Fana. Utskrift. Se Ms 1820.A. Dokid: UBB Diplom

1819-1859. Søre-Sæle (Manger, Hordaland)

Skjøter og bygselbrev m.m. på bruk i gården Søre-Sæle i Herdla skiprede og Manger prestegjeld. Se Ms 1854. Dokid: UBB Diplom

1819, 5. april. Par (Sunnylven, Møre og Romsdal)

Registrerings- og skiftebrev etter Ole Olsen Par mellom hans to gjenlevende døtre, foretatt av lensmann Johannes Stadeim og fullmektig Simon Kildal Lund på vegne av Knud Carl Krogh, sorenskriver over nordre Sunnmøre. Papir. 3 bl., sorenskriverens underskrift og lakksegl Dokid: UBB Diplom

1819, 4. mai. Engesund (Fitjar, Hordaland)

Skjøte

. Hans bårsen Nedre-Våge, enkemann etter Martha Larsdtr., samt arvinger og formyndere selger til Ole Hansen halvdelen av deres andel i Nedre-Våge i Våg skiprede (Stolmen i Austevoll) for 52 spesidaler og 48 skilling. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid:

UBB Diplom

1819, 4. mai. Engesund (Fitjar, Hordaland)

Skjøte

. Hans Bårsen Nedre-Våge, enkemann etter Martha Larsdtr., samt arvinger selger til Bår Hansen halvdelen av deres andel i Nedre-Våge i Våg skiprede (Stolmen i Austevoll) for 52 spesidaler og 48 skilling. Gave fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1819, 9. september. Bergen

Auksjonsdirektør Christopher Johannes Hammer utsteder skjøte til Herman von Tangen på et parti pakkboder med to naust i Skuteviken som hadde tilhørt Karen Amelns dødsbo. Eiendommen ble solgt på auksjon for 2000 spesidaler. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Gave fra Karen I. von Tangen 27.4.1970. Dokid: UBB Diplom

1819, 27. oktober. Bergen

Johan H. Ameln og Henrich L. Sundt utsteder til Herman von Tangen skjøte på eiendommen på Øvre-Korskirkealmenningen i 19. rode nr. 37, som tilhørte avdøde enke etter major Christian Gerhard Ameln. Salgssummen var 3200 spesidaler. Rester etter 2 påtrykte segl. Gave fra Johan Lyder von Tangen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1820, 14. april. Bergen

Kjøpmann Herman von Tangen utsteder panteobligation til Norges Bank i sine pakkboder med to naust i Skuteviken for et lån på 650 spesidaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave 27.4.1970 fra Karen I. von Tangen. Dokid: UBB Diplom

1820, 14. oktober. Blindem (Borgund, Møre og Romsdal)

Sorenskriver Knud Carl Krogh på nordre Sunnmøre utsteder auksjonsskjøte til Rasmus Erichsen Tøsse på et bruk i gården Tysse i Valle skiprede, som hadde tilhørt avdøde Matthias Danholmen. Salgssummen var 162 spesidaler. Stemplet papir. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling? Dokid:

UBB Diplom

1821, 24. februar. Bergen

Læreguttkontrakt mellom gullsmedenken Giertrud Hind og Marcus Andersen, skoleholder og kirkesanger i Årstad sogn. Sistnevntes sønn Anders Larsen skal gå i gullsmedlære hos Giertrud Hind i seks år. 3 påtrykte lakksegl. Se også diplomer dat. 24/2-1827 og 28/4-1837. Dokid: UBB Diplom

1821, 3. mai. Bergen

Bevitnelse fra stiftsprost og sogneprest Irgens ved Korskirken i Bergen på at Dorothea Catharina, som er gift med kaptein Frederik Waldemar Beichmann, er eneste datter og gjenlevende barn etter avdøde kjøpmann Johan Diderik Schlømer og hustru Anne Rieck. 1 påtrykt lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1821, 19. juni. Njøs (Leikanger, Sogn og Fjordane)

Kari Åmundsdatter, enke etter Erich Hansen Njøs, har solgt til sin eldste sønn Hans Erichsen sin tilfalte part i gården Njøs i Systrond skiprede. Salgssummen var 302 spesidaler, en ort og 20 skilling. Skjøte er skrevet på stemplet papir. Se også diplom dat. 21/6-1821. Dokid: UBB Diplom

1821, 21. juni. Balholm (Balestrand, Sogn og Fjordane)

Hans Erichsen Njøs utsteder kårbrev til sin mor Kari Åmundsdatter Njøs som solgte til ham sin part i gården Njøs i Systrond skiprede. Stemplet papir. Se også diplom dat. 19/6-1821. Dokid: UBB Diplom

1821, 8. september. Rosendal (Kvinnherrad, Hordaland)

Kopi

. Christian Henrik Hoff-Rosencrone, friherre til baroniet Rosendal, har utleiet og festet til Mons Nielsen Gjerevik et stykke av bøen på gården Storli i Strandvik skiprede, Fusa kirkesogn, som ligger under baroniet Rosendal. Den årlige grunnleie er 24 skilling. Xeroxkopi (1969) av en plasseddel. Originalen tilhører Helge Hansen, Vardesvingen 5B, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1822, 11. april. Hamna (Borgund, Møre og Romsdal)

Sorenskriver Knud Carl Krogh utsteder auksjonsskjøte til regnskapsfører Ludvig Daae på en halvpart av laksevarpet som ligger unde gården Tysse tilhørende proprietær mathias Danholms dødsbo. Salgssummen var 82 spesidaler. Utskriften av Nordre-Sunnmøre sorenskriveri`s pante- og skjøtebok. Dokid:

UBB Diplom

1823, 29. mars. Bergen

Herman Friele mottar av overformynderne, Henrich Mohn og Georg Mowinckel et lån på 414 spesidaler og 87 skilling mot pant i sine sjøboder i Skuteviken. 1 påtrykt lakksegl. Panteobligansjonen er vedheftet et taksasjonsdokument, dat. samme dag. Dokid: UBB Diplom

1823, 7. august. Bremen

Blikkenslagerlauget i Bremen opptar blikkenslagermester Daniel Feser i Bergen i sitt laug. Daniel Feser i Bergen i sitt laug. Papir med segl påtrykt. Se også brev dat. 27/8-1792. Gave 1927 fra direktør Johan Bøgh, Vestlandske kunstindustrimuseum. Dokid: UBB Diplom

1824, 24. august. Bergen

Skjøte fra Hans Christian og Jacob Dreyer til høker Ole Jensen på en handelskjeller ved Nykirken i 4. rode nr. 77a, som de hadde arvet etter sine avdøde foreldre. Salgssummen var 1000 spesidaler. 3 påtrykte lakksegl. Se også skjøte dat. Bergen, 28. jan. 1788. Dokid: UBB Diplom

1824, 7. oktober. Frøisøie (Sunnylven, Møre og Romsdal)

Arveskiftebrev etter Ole Olsen Frøisøie mellom hans enke, Pernille Knudsdatter, på den ene siden og deres barn på den annen, foretatt av lensmann Johannes Stadeim på vegne av sorenskriveren og skifteforvalteren over nordre Sunnmøre, Knud Carl Krogh. Papir. 1 bl, fragment av et noe defekt skiftebrev. Gave 1968 fra Emil Hauge, Hellesylt. Dokid: UBB Diplom

1825, 2. mars. Hjølmo (Eidsfjord, Hordaland)

Skifte etter avdøde gårdmann Aslak Sjursen Hjelmo

. Slutten mangler. Se Ms 499. Dokid: UBB Diplom

1825, 19. september. Vågnes (Borgund, Møre og Romsdal)

Skjøte fra Anders Trindsen Waage til Erik Rasmussen Tøsse på en jordpart under gården Langskipøy i Ørskog tinglag. Stemplet papir. Dokid:

UBB Diplom

1826, 8. februar. Bergen

Skriv fra Jens Jørgensen, notarius publicus i Bergen, i anledning Dancker D. Krohns henvendelse til ham om å utvikle en erklæring hos Bergens tollkammer vedrørende anløpssteder for hummerskipene i Bergen stift m.v. Stemplet papir, Notarialkontorets påtrykte lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1826, 16. juni. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)

Peder Ellingsen Voldset forlanger av retten et tingvitne på at hans bygslete bruk under gården Voldset i Stryn skiprede ikke på hensiktsmessig måte kan utskiftes av fellesskapet med de øvrige oppsittere på gården. Utskrift av Nordfjord sorenskriveri`s justisprotokoll. Dokid: UBB Diplom

1826, 22. august. Kristiansund

Hans Schlytter, konstituert byfogd i Kristiansund, utsteder borgerbrev til Caspar Kahrs Lossius som utliggerborger til Kirstiansund by. Kristiansunds bysegl påtrykt. Dokid: UBB Diplom

1826, 3. oktober. Tyssøy (Sund, Hordaland)

Thomas Ellingsen, på Synnøve Albrigtsdatters vegne, og Hans Albrigtsen utsteder skjøte til Albrigt Hansen på sine arvelige tilfalte gårdsparter i gården Store-Sangolt i Sotra skiprede. Stemplet papir, 2 påtykte segl. Gave 1964 fra Rasmus H. Sangolt, Skogsvåg. Dokid: UBB Diplom

1827, 24. februar. Bergen

Oldermann og bisettere ved gullsmedlauget i Bergen utsteder svennebrev i gullsmedfaget til Anders Larsen som i seks år har vært læregutt hos gullsmedenken Giertrud Hind. Stemplet papir, Gullsmedlaugets påtrykte segl. Se også diplom dat. 24/2- 1821 og 28/4-1837. Dokid: UBB Diplom

1827, 2. mars. Bergen

Danchert D. Krohn utsteder fullmakt til sin sønn Hans Krohn som skal bestyre hans handelsstue i Gullskoen m.v. Utskrift (1830) av Bergen by`s pantebok. Dokid:

UBB Diplom

1827, 8. mars. Bergen

Oppmålingsbrev på Ole Larsen Søreides hus med grunn i 11. rode nr. 195 (Sydnessmuget 5). Xeroxkopi av original. Vedlegg: skjøte på samme eiendom, d. Bergen 8. juli 1909. Dokid: UBB Diplom

1827, 11. juli. Sjøholt (Ørskog, Møre og Romsdal)

Rittmester Thomas Holter Gamborg utsteder skjøte til Rasmus Erichsen Tøsse på et brun under gården Tysse i Ørskog. Salgssummen var 200 spesidaler. Stemplet papir, påtegninger samt 1 påtrykr lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1827, 19. oktober. Eide (Granvin, Hordaland)

Jacob Olsen Nedre-Tveit utsteder skjøte til sønnen Ole Jacobsen på en gårdspart i gården Nedre-Tveit i Graven skiprede (Eidfjord herred). Salgssummen var 250 spesidaler. Stemplet papir. Dokid: UBB Diplom

1827, 3. november. Bergen

Skiftebrev etter Jon Johannesens nustru Elisabeth Torkildsdatter i 11. rode nr. 213 (Dokkebakken). Se Ms 1851. Gave fra Thorolf Elholm, Nesttun. Dokid: UBB Diplom

1828, 2. februar. Bergen

Lars Monsen har lånt 138 spesidaler av jomfru Birthe Catharina Hetland, og utsteder til henne 1. priorites panteobligasjon i sin eiendom på Domkirkens grunn i byens 15. rode nr. 20. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Påtegninger. Gave fra Olufine Brynhildsen, Vestre Jernbanegt. 27. Se også diplom dat. 26/1-1814. Dokid: UBB Diplom

1828, 1. april. Bergen

Auksjonsdirektør Henrik Legangers kunngjøring av auksjonen over handelsstuen Pütterstuen i Svensgården med tilhørende nordfargjeld som tilhørte avdøde kjøpmann F.C. Ellerhushusens bo. Claus Hansen og Matth. Otzen ble kjøpere til hver sin andel av den utestående nordfargjeld for henholdsvis 2401 og 2000 spesidaler. Stemplet papir, 1 segl påtrykt. Vedlegg: Spesifikasjon over den delen av Nordlandsgjelden som ble solgt til Claus Hansen. Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren Wibergs manuskriptsamling. Dokid:

UBB Diplom

1828, 3. desember. Bergen

Oppmålingsbrev

. Oppmåling av Ole Endresens eiendom i byens 23. rode nr. 119 (stølesmuget 8) ved Krohnengen, som han har kjøpt. Se også skjøte, d. Bergen 28. jan. 1876. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1828, 13. desember. Wien

Utnevnelsesbrev

. Frans II, keiser av Østerrike, utnevner Michael Krohn til østerriks konsul i Bergen. Pergament, Det keiserlige segl henger ved i kapsel. Dokid: UBB Diplom

1829, 26. mai. Slettebakken (Årstad, Hordaland)

Taksasjonsforretning over gården Slettebakken som har tilhørt avdøde kjøpmann Christopher Harmens, avholdt 26. mai 1829. 58 beskr.bl. Se Ms 623.g. Gave 1917 fra major Georg Harmens. Dokid: UBB Diplom

1829, 22. juli. Stockholm

Avskrift

. Kongelig bevilling til statsfysikus Lars Monrad i Bergen til å overta Løveapoteket på det vilkår at han lar en provisor bestyre det. Avskriften er skrevet på papir. Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen. Se også diplom dat. Bergenhus, 4. des. 1657, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1830, 2. september. Bergen

Fullmakt fra Albert H. Krohn til Michal Jørgen Moe til å innkreve hos Lars Johanesen Marken 56 spesidaler, 2 ort og 7 skilling. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1830, 23. november. Bergen

Johannes Larsen har lånt 130 spesidal av Bergens Sparebank og utsteder nå panteobligasjon på sitt tilhørende hus i 9. rode nr. 120. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Påtegninger. Dokid:

UBB Diplom

1830, 28. desember. Støvset (Skodje, Møre og Romsdal)

Knud Pedersen Eikrol, klokker til Skodje og Vatne annekskirke, og Peder Pedersen Store Engset utsteder skjøte til Skodje kirkes eiere på et bruk under gården Sandøy i Aukra tinglag i Romsdal fogderi. Salgssummen var 125 spesidaler. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1832, uten dato. Voss (Hordaland)

Sogneprest N.W. Münster på Voss bevitner at Marte Eriksdatter, enke etter leilendingen Ole Samsonsen på Selland, er datter av Erik Bottolfsen og Ingeborg Sjursdatter Sivile. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1833, 12. januar. Bergen

Taksasjonsforretning over handelskjelleren i 4. rode nr. 77a ved Nykirken som eiens av Niels Graae Jensen og Andreas B. Jensen. Eiendommen ble taksert til 700 spesidaler. Stemplet papir, rester etter 1 påtrykt lakksegl. Dokumentet er vedheftet en panteobligasjon, dat. Bergen, 11. april 1833: se under samme dato. Dokid: UBB Diplom

1833, 11. april. Bergen

Andreas B. Jensen og Niels Graae Jensen har lånt 350 spesidaler av Bergens katedralskoles midler, og pantsetter sin tilhørende handelskjeller i 4. rode nr. 77a ved Nykirken. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Påtegninger med 1 påtrykt lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1833, 14. september. Bergen

Kopi av oppmålingsbrev

. Oppmåling av husgrunner i 1. rode nr. 171 som eies Martines Olsen. Utskrift av kartforretningsprotokollen. Se også oppmålingsbrev, d. Bergen 21. juli 1859. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1833, 18. oktober. Todal (Aure, Møre og Romsdal)

Kasper Kahrs Lossius, den nye eier av gården Espevik, utsteder kårbrev til den tidligere eier, Hans Pedersen Espevik. Stemplet papir. Dokid:

UBB Diplom

1834, 18. juli. Kristiania

Carl Johan, konge av Sverige og Norge, utsteder skjøte til Johannes Isaksen på gårparten Heglan i Os prestegjeld, Sunnhordaland og Hardanger fogderi. Salgssummen var 350 spesidaler. Gave 1980 fra Terje Hopsdal, Sandbrekkev. 24, Nesttun. Dokid: UBB Diplom

1834, 8. september. Bergen

Arvefestebrev på livstid til konsul John Grieg og hustru på eiendommer i 11. rode nr. 211 i Dokken. Festebrevet inneholder også en kontrakt om oppførelse av en offentlig brygge m.m. Papir, 1 påtrykte segl. Gave 1982 fra ingeniør Thorolf Elholm, Nesttun. Dokid: UBB Diplom

1834, 8. september. Bergen

Skjøte fra Herman Friele til høker Ole Christiansen på en sjøbod i Skuteviken med tilliggende herligheter. Stemplet papir, 1 påtryk lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1834, 20. oktober. Sjøholt (Ørskog, Møre og Romsdal)

Skjøte fra Ole Pedersen Lied til hans bror John Pedersen Store-Fylling på en gårdspart i gården Brune i Borgund tinglag. Salgssummen var 13 spesidaler. Stemplet papir. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling? Dokid: UBB Diplom

1834, 1. desember. Samland (Jondal, Hordaland)

Da Trond Ingebrigtsen, som har overlatt Trond Nielsen et bruk under gården Samland, ikke kommer overens med ham om bruken av plassen Vikene, fratar han igjen Trond Nielsen de rettigheter han har fått i nevnte plass. Iflg. påskrift samme dag tilstår Trond Nielsen Trond Ingebrigtsen retten til å bruke plassen Vikene så lenge han lever. Stemplet papir. Dokid: UBB Diplom

1835, 22. juni. Stolmevågen (Austevoll, Hordaland)

Kopi av grenseoppgang

. Grensebestemmelse mellom gården Øvre-Våge av Lyseklosters gods samt følgende av lenets gods, Søndre-Aarland, Nordre Aarland, Stangeland, Nedre-Våge og Gåsnes. Gave 1922 fra advokat Th. Opdahl, Bergen Dokid:

UBB Diplom

1836, 6. februar. Bergen

Avskrift

. Oppmåling av eiendommen i 20. rode nr. 10 ved Nedre-Korsalmenning som tilhørte Elisabeth M. Lytkens dødsbo. Grunnen ble eiet av katedralskolen. Avskriften er attestert ved Bergens stadskonduktørkontor 14. juni 1888. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1836, 25. juli. Hammerhaug (Tysnes, Hordaland)

Eksekusjonsrekvisisjon fra Tollef Danielsen Hjelmevold til Gunder Larsen Erdahl. Underrettsdommen, som det her refereres til, mangler. Stemplet papir. Dokid: UBB Diplom

1837, 24. april. Tyssøy (Sund, Hordaland)

Lars Albrigtsen Eide utsteder skjøte til Abrigt Hansen Store-Sangolt på en gårdspart i gården Store-Sandolt i Sotra skiprede. Salgssummen var 40 spesidaler. Stemplet papir. Se også panteobligasjon dat. Samme dag. Gave 1964 fra Rasmus H. Sangolt, Skogsvåg. Dokid: UBB Diplom

1837, 24. april. Tyssøy (Sund, Hordaland)

Albrigt Hansen Store-Sangolt har lånt 40 spesidaler av Niels Erichsen Selstøe, og pantsetter derfor sin tilkjøpte gårdpart i gården Store-Sangolt. Stemplet papir. Påtegninger. Se også skjøte dat. samme dag. Gave 1964 fra Rasmus H. Sangolt, Skogvåg. Dokid: UBB Diplom

1837, 28. april. Bergen

Gullsmedsvenn Anders larsen meddeles borgerskap som frimester i gullsmedgfaget. Bevillingen er utstedt og underskrevet av stiftamtmann Edvard Hagerup. Bergens stifts segl påtrykt. Se også diplom dat. 24/2-1821 og 24/2-1827. Dokid: UBB Diplom

1837, 15. juni. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)

Niels Raanes Schjoldager, sorenskriver i Nordfjord, utsteder skjøte til Ole Johannessen på en gårdspart i gården Lyslo i Stryn skiprede (Innvik herred), som han ifølge et skiftebrev hadde arvet etter sin far, Johannes Lysloe. Stemplet papir, sorenskriver N.R. Schjoldagers påtrykte segl. Dokumentet stammer fra Mowinckels forretningsarkiv 1937. Dokid:

UBB Diplom

1838, 11. september. Bergen

Svend Folckedahl og Niels Aarseth, kjøpmenn i Bergen, utsteder skjøte til kjøpmann Olay Olsen på sin handelskjeller ved Nykirken i 4. rode nr. 77a. Salgssummen var 500 spesidaler. Stemplet papir. Dokid: UBB Diplom

1839, 14. juni. Innvik (Sogn og Fjordane)

Sogneprest Johan Siegfried Cammermeyer i Innvik utsteder bygselseddel til Knud Danielsen Voldsæter på et bruk under gården Voldset i Oppstryn sogn. Stemplet papir. Dokid: UBB Diplom

1840, 20. september. Honningdal (Skodje, Møre og Romsdal)

Niels Mechlenburg overdrar til sin fosterdatter Cebastiane Caroline Hedje og hennes mann Hans Jacob Mechlenburg, gårdene Honningdal, Honningdalsnes og Nonsvik, samt plassene Nesvik, Rabben og Simonsnes, med tilliggende herligheter. Stemplet papir. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1840, 31. desember. Bergen

Konsul Wollert Konows arvinger utsteder skjøte til Handelshuset N. Nicolaysen & Co. på det nordligste parti av sine pakkboder på Måseskjæret i Sandviken. Salgssummen var 1600 spesidaler. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Gave fra Kr. Lemkuhls dødsbo. Dokid: UBB Diplom

1841, 17. april. Baugstø (Skånevik, Hordaland)

Peder Larsen Baugstøe utsteder kårbrev til sin far og sin stemor, Lars Johsen Baugstøe og Ingeborg Torbjørnsdatter Baugstøe. Xeroxikopi. Originalen tilhører Kirsten Baugstø, Bergen. Avskrift (1971) vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1841, 30. september. Tyssøy (Sund, Hordaland)

Mikkel Larsen Hogenæs og Mons Jacobsen Trængereid, medeiere i gården Store-Sangolt i Sotra skiprede, utsteder skjøte til Hans Albrigtsen på sine anparter i Store-Sangolt. Salgssummen var 26 spesidaler. Stemplet papir. Gave 1964 fra Rasmus H. Sangolt, Skogsvåg. Dokid:

UBB Diplom

1843, 12. september. Ystenes (Borgund, Møre og Romsdal)

Erik Pedersen Flotte utsteder skjøte til John Pedersen Storfylling på sin arvelig tilfalte gårdspart i gården Brune i Borgund tinglag. Salgssummen var 23 spesidaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Dokid: UBB Diplom

1844, 31. oktober. Bergen

Oppmåling av grunnen i 24. rode nr. 162, Ladegården i Bergen, som tilhører Otto Meyer. Protokollutskrift. Påskrifter frem til 5/11-1901, 1 påtrykt segl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 32. Dokid: UBB Diplom

1844, 7. desember. Bergen

Auksjonsforvalter John Svaboe Steen utsteder auksjonsskjøte til Hans Dirdrik Martens på en eiendom i Hollendergaten i 20. rode nr. 8 og 9 som tilhørte kjøpmann Johan D. Martens` dødsbo. Salgssummen var 1900 spesidaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingold Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1846, 22. juni. Fritznersmuget 11 (Bergen)

Branntaksforretning

. Branntakst av Ole W. Böes eiendom i 1. rode nr. 95 (Fritznersmuget 11). Protokollutskrift. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1846, 14. juli. Bergen

Branntakst over Erik Bjørnsens gråsteinskjeller ved Nykirken i 4. rode nr. 77c. Eiendommen ble taksert til 450 spesidaler. Attestert protokollutskrift. Dokid: UBB Diplom

1846, 24. oktober. Bergen

Branntakst over kjøpmann Hans D. Martens`eiendom i 20. rode nr. 8 og 9. eiendommen ble taksert til 2800 spesidaler. Attestert protokollutskrift. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid:

UBB Diplom

1847, 27. mars. Bergen

Herman von Tangens enke selger og skjøter til sine sønner, Johan Lyder von Tangen og Christopher von Tangen, sine pakkboder med to maust i Skuteviken. Salgssummen var 2500 spesidaler. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Gave 27/4-1970 fra Karen I. von Tangen. Dokid: UBB Diplom

1847, 1. juni. Engen 27 (Bergen)

Skjøte

. Wilhelmine Høynes, enke etter Noassen Høynes, selger til handelsmann Andreas Nyegaard sitt våningshus i 11. rode nr. 255 (Engen 27). Vedlegg: Engen M.M. Berles kvitteringer til Noa Noassen for betalt festeavgift, d. 14. okt. 1827, 19. febr. 1828. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1847, 15. desember. Engen 27 (Bergen)

Branntakstforretning

. Branntakst av A. Nyegaards eiendom i 11. rode nr. 255 (Engen 27). Protokollutskrift, 2 utskrifter. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1848, 23. desember. Bergen

Kjøpmann Christopher von Tangen og hans hustru Rikke marie von Tangen f. Eegs testamente som inneholder bestemmelsen om at den lengstlevende skal sitte i uskiftet bo. Stemplet papir, rester av 1 påtrykt lakkseg. Gave 27/4-1979 fra Karen I. von Tangen. Dokid: UBB Diplom

1849, 20. april. Flåte (Skodje, Møre og Romsdal)

Arveskiftebrev etter avdøde kårenke Kari Eriksdatter Flotte

. Skiftebrevet er underskrevet av Joachim Gotsche Holmboe, sorenskriver og skifteforvalter over Nordre-Sunnmøre. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid: UBB Diplom

1849, 24. oktober. Fylling (Skodje, Møre og Romsdal)

Ragnhild Enersdatter, enke etter John Pedersen Store-Fylling, utsteder gavebrev til sin sønn Peder Johansen Fylling på en gårdspart i gården Brune i Skodje. Stemplet papir. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Dokid:

UBB Diplom

1850, 11. november. Fritznersmuget 11 (Bergen)

Verditaksforretningen av Ole W. Bøes eiendom i Fritznersmuget, samt edserklæring av 19. nov. s.å. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1850, 16. mai. Engen 27 (Bergen)

Sluttseddel vedr. Andr. Nyegaards salg av eiendommen i 11. rode nr. 255 (Engen 27) til Thomasine Martens. Vedlegg: Gjeldbevis, d. 24. juni 1850. Grunnebok for samme eiendom i tiden 1760-1885. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1853, 24. oktober. Ålesund

Lensmann Peter Andreas Astrup utsteder skjøte til Syvert Pedersen Flote på sitt bruk i gården Flåte (i Skodje). Salgssummen var 274 spesidaler. Stemplet papir. Dokumentet har tidligere tilhørt Peder Fylling. Dokid:

Dokumenter vedrørende enkelte eiendommer i Bergen Kroken

UBB Diplom

1756, 24. november. Kroken, Bergen

Skjøte fra Karen, enke etter Henrich Molchenbuhr, til Peter Paa, på hennes våningshus med kjeller, ildhus og hage som ligger nordenfor Mariakirken. Salgssummen var 1400 riksdaler. Kopi. Se Ms 1748/ 1. Dokid: UBB Diplom

1763, 4. januar. Kroken, Bergen

Skjøte fra justisråd og etatsråd Thomas de Fine til Rasmus Falck på et våningshus med kjeller, ildsted og hage nordenfor Mariakirken. Salgssummen var 1000 riksdaler. Papir, merker etter 1 påtrykt segl. Se Ms 1748/ 2. Dokid: UBB Diplom

1763, 10. februar. Kroken, Bergen

Skjøte fra Rasmus Falck til Friderich Frerichs, på samme eiendom ved Mariakirken. Papir, merker etter 3 påtrykte segl. Se Ms 1748/ 3. Dokid: UBB Diplom

1767, 19. januar. Kroken, Bergen

Retttsakt og dom i nabotvisten mellom Friderich Frerichs og Poul Hansen. Sistnevnte har oppført et nytt hus med vindu og utsikt til naboens hage som han ifølge en forbundsforretning ikke har tillatelse til. 30 bl., samt situasjonskart. Se Ms 1748/ 5. Dokid: UBB Diplom

1800, 23. januar. Kroken, Bergen

Skjøte fra Henrich Kramer, forstander for Enkefattighusets Stiftelse, til overvraker Ulrich Friderich Busch, på samme eiendom ved Mariakirken i 24. rode nr. 39. Papir, 3 påtrykte segl. Se Ms 1748/ 6. Dokid: UBB Diplom

1811, 2. juli. Kroken, Bergen

Skjøte på eiendommen i 24. rode nr. 39 til Caroline D. Holtermann ved Peter Lexau jr. Papir, 1 påtrykt segl.

Se Ms 748/ 8. Dokid: UBB Diplom

1811, 21. august. Kroken, Bergen

Skjøte på samme eiendom fra Carl Hjort Stuwitz, sogneprest til Korskirken, og Peter Lexau jr., arvinger etter Caroline D. Holtermann, til stadskaptein Anreas Busch. Papir, 2 påtrykte segl. Se Ms 1748/ 9. Dokid: UBB Diplom

1811, 22. august. Kroken, Bergen

Skjøte på samme eiendom i 24. rode nr. 39, fra stadskaptein Andreas Busch til skomakermester Andreas M. Schram. Papir, 2 påtrykte segl. Se Ms 1748/ 10. Dokid: UBB Diplom

1833, 18. april. Kroken, Bergen

Skjøte på eiendommen i 24. rode nr. 38 og 39, fra Henrikke M. Schram med laugverge Gerhard Armauer til Claus Hansen. Papir, 2 påtrykte segl. Se Ms 1748/ 11. Dokid: UBB Diplom

1833, 5. oktober. Kroken, Bergen

Pantebrev på eiendommen i 24. rode nr. 38 og 39, utstedt av Claus Hansen til Sjøfarendes Fattighus. Protokollutskrift. Se Ms 1748/ 25. Dokid: UBB Diplom

1846-1907. Kroken, Bergen

Branntaksforretninger fra årene 1846, 1854, 1868, 1895 og 1907 på Claus Hansens eiendom i 24. rode nr. 39. Protokollutskrifter. Se Ms 1748/ 17-21. Dokid: UBB Diplom

1837, 6. april. Kroken, Bergen

Skjøte på eiendommen i 24. rode nr. 38, fra kjøpmann Claus Hansen til skomakermester Conrad Schram. Utkast samt protokollutskrift. Se Ms 1748/ 13. Dokid:

UBB Diplom

1837, 11. august. Kroken, Bergen

Pantebrev på eiendommen i 24. rode nr. 39, utstedt av Claus Hansen til Bergen Overformynderi. Protokollutskrift. Se Ms 1748/ 26. Dokid: UBB Diplom

1859, 7. september. Kroken, Bergen

Pantebrev på eiendommen i 24. rode nr. 39, utstedt av Claus Hansen til Johan Møller Hansen. Protokollutskrift. Se Ms 1748/ 27. Dokid: UBB Diplom

1873, 3. februar. Kroken, Bergen

Pantebrev på eiendommen i 24. rode nr. 39a, utstedt av Claus Hansen til hans bror, Johan Møller Hansen. Se Ms 1748/ 28. Dokid: UBB Diplom

1883, 17. juni. Kroken, Bergen

Skjøte fra Claus Hansen til hans døtre, Agnes Margrethe og Ida Charlotte Amalie Hansen, på hans eiendom i 24. rode nr. 39a. Se Ms 1748/ 15. Dokid: UBB Diplom

1900, 15. desember. Kroken, Bergen

Skjøte fra Agnes Margrethe Hansen til hennes søster Ida Charlotte Amalie Hansen, på samme eiendom. Se Ms 1748/ 16. Dokid:

LADEGÅRDEN

UBB Diplom

1630, 12. oktober. Bergen

Borgermestere og rådmenn i Bergen har utleiet og overdradd til møller Hans Meus og hans hustru Margrete Hansdatter, en av byens grunner ved Duedalselven (Muleelven) som tidligere var kirkegods. Den årlige grunnleie er 3 riksort. Pergament, byseglet henger ved i kapsel. En fri avskrift fra 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omkr. 1920 er vedlagt. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 1. Dokid: UBB Diplom

1647, 10. desember. Bergen

Borgermestere og rådmenn i Bergen utleier overdrar til Joes Meyer og hans hustru Barbra Jansdatter, en av byens grunner på Stølen. I festepenger betales 12 riksdaler og i årlig grunnleie 1 ½ riksort. Pergament, rester av byseglet henger ved i kapsel. En fri avskrift fra 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omkr. 1920 er vedlagt. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumeter, nr. 2. Dokid: UBB Diplom

1650, 14. mars. Bergen

Borgermestere og råd i Bergen utleier og overdrar til møller Daniel Brun og hans hustru Margrete Hansdatter, en av byens femarks grunner ute i Store-Sandviken. Den årlige grunnleie er 4 slette mark. Pergament, byseglet henger ved i kapsel. En fri avskrift fra 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omkr. 1926 fra dr. Marius Meyer. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 3. Dokid: UBB Diplom

1650, 15. november. Bergen

Borgermester og råd i Bergen utleier og overdrar til borgermester Severin Jensen og hans hustru Giertrud Hansdatter, en av byens ødegrunner ved Lille-Sandviken. Den årlige grunnleie er 3 mark. Pergament, byseglet mangler. En fri avskrift fra 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omkr. 1920 er vedlagt. Gave 1026 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumeter, nr. 4. Dokid:

UBB Diplom

1651, 8. november. Bergen

Borgermestere og råd i Bergen utleier og overdrar til Laurits Olsen i Lille-Sandviken og hans hustru Ågot Oldsdatter, en av byens grunner som han skal bruke til blekhage. Den årlige grunnleie er en halv riksdaler. Pergament, byseglet henger ved i kapsel. En fri avskrift fra 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omkr. 1920 er vedlagt. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 5a. Dokid: UBB Diplom

Ca. 1652. Bergen

Simon Lauridzen bevitner, at iflg. byens grunnebok er møller Daniels Bruns grunner på Stølen 297 alen i lengden 139 ½ i bredden på den søndre ende og 124 ½ i bredden på den nordre ende. Den årliger grunnleie er 7 danske mark. Papir. Uten år, dato og stedsangivelse. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 5b. Dokid: UBB Diplom

1658, 27. januar. Bergen

Tebbecke Eversdatter, Hendrich Søffrensens enke, har solgt til borgenmester Severin Jensen, gitt gamle hus med underliggende grunn ute på Stølen mot Lille-Sandviken. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokudmenter, nr. 6. Dokid: UBB Diplom

1659, 16. juni. Bergen

Borgermester og råd i Bergen har utleiet og overdratt til borgermester Severin (Søffren) Jensen og hans hustru Giertrud Hansdatter, en av byens påbyggete grunner på Stølen samt en ødegrunn ved siden av. Den årlige grunnleie er til sammen en riksdaler. Stemplet papir, rester etter byens påtrykte segl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 7. Dokid: UBB Diplom

1662, 30. april. Bergen

Fredrik III overdrar til borgermester Søffren Jensen i Bergen et stykke av byens ødegrunner som ligger ved siden av hans tilkjøpte grunn på Stølen. Stemplet papir, kongens underskrift samt rester ettter det kongelige segl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 8.

Dokid: UBB Diplom

1667, 12. desember. Bergenhus

Bernt Hilderman har solgt til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandat på Bergenhus, et våningshus som er bygget på Friderich Bertelsens grunn ute i Dreggen. Stemplet papir, 1 påtrykt segl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 9. Dokid: UBB Diplom

1668, 1. mai. Bergen

Cathrina Munthe, borgermester Søffren Jensens enke, har solgt til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandant på Bergenhus, en grunn med lade, stall og ildhus som ligger mellom Sandviken og Svartzberg. Dessuten har hun solgt til ham en annen grunn som ligger under Fredriksberg. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 10. Dokid: UBB Diplom

1668, 20. mai. Bergen

Abraham Pedersen i Bergen har solgt et hus til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandant på Bergenhus. Stemplet papir. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 11. Dokid: UBB Diplom

1668, 25. mai. Bergen

Hendrich Ridder har solgt til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandant på Bergenhus, et hus ved oberstens have. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Gave 1926 fra dr. marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 12. Dokid: UBB Diplom

1669, 5. mars. Bergen

Mogens Sivertssen i Bergen overdrar og selger til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandant på Bergenhus, alle rettigheter og herligheter til en grunn i Lille-Sandviken som han nå bebor. Stemplet papir. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 13. Dokid:

UBB Diplom

1669, 5. mars. Bergen

Henrich Fischer i Bergen overdrar og selger til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandant på Bergenhus, alle rettigheter og herligheter til en grunn i Lille-Sandviken som han nå bebor. Stemplet papir. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 14. Dokid: UBB Diplom

1669, 5. mars. Bergen

Erich Joensen i Bergen selger og overdrar til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandant på Bergenhus, alle rettigheter han har til de grunner og hus i Lille-Sandviken. Stemplet papir. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 15. Dokid: UBB Diplom

1669, 1. august. Bergen

Barbara, Just Meyers enke, selger og overdrar til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandant på Bergenhus, sin grunn med hus som ligger på Stølen. Stemplet papir, rester etter 2 påtrykte lakksegl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 16. Dokid: UBB Diplom

1669, 29. desember. Bergen

Arnoldus Hanssen de Fine, legemester i Bergen og sogneprest i Fana, har med sin hustru Maren Søffrensdatter samt hennes medarvingers samtykke, solgt til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandant på Bergenhus, og hans hustru Anna Sophia Hagedorn, en del av sine eiendommer som ligger ovenfor Lille-Sandviken. Stemplet papir, rester etter 4 påtrykte segl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 17. Dokid: UBB Diplom

1697, 10. august. Hamburg

Skjøte fra Fredrik Christoph de Cicignon, oberstløytnant ved det Vesterlenske infanteriregiment i Norge, til Jan von der Ohe, på Ladegården ved Bergen samt underliggende tomter, hus og husmannsplasser som hans avdøde far hadde eiet. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 18.

Dokid: UBB Diplom

1704, 20. februar. Kjøbenhavn

Brev fra Johan Herman Schrøder til notarius publicus Georg From i Kjøbenhavn med anmodning om å oversende brevet til hr. Morten Erichsen. I brevet etterlyses det originale skjøte på Ladegården ved Bergen, utstedt av oberstløytnant Fredrik Christopher de Cicignon til Jan von der Ohe, Henrich Stamans forgjenger som eier av Ladegården. Georg Froms svar påført, dat. 26. febr. s.å. Stemplet papir, seglet til notarius publicus påtrykt. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 20. Dokid: UBB Diplom

1704, 21. mai. Bergen

Besiktelsesforretning av en utmark og hamnegang på Stølen som ligger under Ladegården. Henrich Staman, gårdens eier, har etter naboens påstand ulovelig inngjerdet utmarken. Stemplet papir, merker etter 4 påtrykte segl. Gave fra dr. Marius Meyer 1926. Ladegårdens dokumenter, nr. 21. Dokid: UBB Diplom

1711, 14. februar. Kjøbenhavn

Kopi

. Brev fra rentekammeret til Friderich Schumacher, materialforvalter på Bergenhus, angående ”dend Pladtz = Jord” han har avgitt erklæring om at Henrich Staman (på Ladegården ved Bergen) etter fremlagte bevis er rette eier til. Derfor blir det nå ingenting gjort i sakens anledning. Kopien er attestert av Johan Barth, notarius punlucum. 1 påtrykt segl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 22. Dokid: UBB Diplom

1735, 23. mars. Bergen

Skjøte fra avdøde Margrete Stamans barn og arvinger til Lambert von der Ohe på hennes tidligere eiendom Ladegården med underliggende grunner. Stemplet papir, 5 påtrykte lakksegl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 24. Dokid:

UBB Diplom

1761, mai. Bergen

Ifølge en leiekontrakt har Lambert von der Ohe, handelsmann i Bergen og eier av Ladegården, utleiet til repslagermester Ole Johannesen, grunnen og marken hvor hans reperbane med tilhørende bygning er oppført. Den årlige leie er 20 riksdaler. Dokumentet er skrevet på papir og er sannsynligvis et utkast til originalen. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 25. Dokid: UBB Diplom

1783, 7. februar. Kjøbenhavn

Kongelig stadfestelse av Johan Hinrich von der Ohe`s og hans hustru Helene Møller`s testamente, dat. Bergen, 30. desember 1782. Stemplet papir, Det kongelige segl påtrykt. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 27. Dokid: UBB Diplom

1783, 12. august. Bergen

Skjøte fra Diderich von der Ohe samt Barthold Meyer og Jens Balle til handelsmann Johan Henrich von der Ohe, på Ladegården ved Stølen med tilhørende og underliggende grunner. Salgssummen var 5000 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte segl. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 28. Dokid: UBB Diplom

1784, 3. februar. Bergen

Johan Henrich von der Ohe har lånt 3000 riksdaler av broren Diderich L. von der Ohe, og utsteder panteobligasjon til ham i Ladegården med besetning og underliggende herligheter. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Påtegninger. Gave fra dr. Marius Meyer 1926. Ladegårdens dokumenter, nr. 29. Dokid: UBB Diplom

1789, 30. desember. Bergen

Udatert utkast av testamente til Christopher Bremer, eier av Ladegården, og hans andre hustru Helene Bremer, f. Møller. Ifølge en opplysning av A.M. Wiesener i ”Ladegaarden og dens Eiere” (Bergens historiske forening, skrifter, 1929, nr. 35, s. 228) er originalen dat. Bergen, 30. desember 1789. Utkastet er skrevet på papir. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 30.

Dokid: UBB Diplom

1801. 3. oktober. Bergen

Ifølge en opprettet kotrakt har Christopher Bremer, eier av Ladegården, utleiet til Herman Krefting, en del grunner i Sandviken hvor blant annet hans reperbane med tilhørende bygninger er oppført. Avskrift etter originalen, fra samme år. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 31. Dokid: UBB Diplom

1844, 31. oktober. Bergen

Oppmåling av grunnen i 24. rode nr. 162, Ladegården i Bergen, som tilhørende Otto Meyer. Protokollutskrift, 1 påtrykt segl. Påskrifter frem til 5/11-1901. Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 32. Dokid: UBB Diplom

1854, 28. januar. Bergen

Kjøpmann Ole O. Lind utsteder til Hans Tornøe en 3. prioritets panteobligasjon i sitt hus i 4. rode nr. 60 for et lån på 500 spesidaler. Papir, 1 påtrykt lakksegl. Påtegninger. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1854, 27. mai. Bergen

Pantebrev i eiendommen i 4. rode nr. 60 (Nykirkealmenningen 15), utstedt av Ole O. Lind til Bergens Katedralskoles styre. Se Ms 1766/ C. Dokid: UBB Diplom

1855, 1. mai. Bekkjarvik (Fitjar, Hordaland)

Bygselbrev

. Anders Rasmussen Øvre-Våge bygler til Ingebrigt Simensen, sin andel i Nedre-Våge i Våg tinglag (Stolmen i Austevoll) med ¼ i Laksevågen og husmannsplassen. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1856, 24. juni. Bergen

Branntakst over Hans Didrik Martens`eiendom ved Korskirkealmenningen i 20. rode nr. 8 og 9. Eiendommen ble taksert til 3270 spesidaler. Attestert protokollutskrift. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.

Dokid: UBB Diplom

1856, 4. august. Engen 27 (Bergen)

Branntaksforretning

. Branntakst over eiendommen i 11. rode nr. 255 (Engen 27) som tilhører Daniel Martens`enke. Protokollutskrift. Vedlegg: Sara M. Paulsens kvittering til A.D. Martens og T.G. Martens for betalt festeavgift, d. 6. febr. 1864. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1856, 27. august. Bergen

Branntakst over Hendrich Thomsens eiendom i Gullskogården. Eiendommen ble takser til 6630 spesiadaler. Attestert protokollutskrift. Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren Wibergs manuskriptsamling. Dokid: UBB Diplom

1857, 6. mars. Bergen

Verditakstforretning på skreddermester Haarvigs nyopppførte hus i 15. rode nr. 13 (Torvalmenningen). Papir, 1 påtrykt segl. Se Ms 1742/ j. Dokid: UBB Diplom

1859, 21. juli. Bergen

Kopi av oppmålingsbrev

. Opppmåling over en av byens grunner som er utleiet til skomakermester Martinus Clausen i 1. rode nr. 171. Utskrift av kartforretningsprotokollen. Se også oppmålingsbrev, d. Bergen 14. sept. 1833. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1860, 9. mai. Bergen

Ditlef Christian Reusch utsteder skjøte til Diedrich H. Voss på sin handelsstue i Jacobsfjorden på den kontoriske brygge samt utestående Nordlandsgjeld og bondegjeld. Salgssummen var til sammen 11000 spesiadaler. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Gave fra dr. Laastad 30/9-1915. Se også diplom dat. 7/7-1868. Dokid:

UBB Diplom

1860, 29. september. Bergen

Inger Oline, hattemaker Christian Ervolders enke, utsteder skjøte til hattemaker Georg Reichsparr på sitt hus i 8. rode nr. 22. salgssummen var 5000 spesiadaler. Stemplet papir. Gave fra Chr. Ervolder Elholm. Dokid: UBB Diplom

1861, januar. Bergen

Anne K. Schielderup vedtar å betale 5 % rente til J.C. Rogges enke på et lån av 23. febr. 1818 som nå er på 600 spesidaler. Skrevet på trykt skjema. Se også diplom dat. 30/4-1764 med henvisninger. Dokid: UBB Diplom

1861, 17. april. Bekkjarvik (Fitjar, Hordaland)

Tvangsauksjon over Berge Olsen våningshus i Stolmenvågen på Nedre-Våge (Stolmen i Austevoll). Huset gikk til Johannes Olsen Nordre-Årland. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1864, 7. mars. Bergen

Kjøpmann Erik Lea, som i anledning av kjøpet av eiendommen i 4. rode nr. 60 skylder kjøpmann Jacob Petersen 1200 spesidaler, utsteder panteobligasjon til ham på nevnte eiendom. Papir. Påtegninger. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1865, 18. oktober. Bergen

Skjøte fra skattefogd Plesner, på vegne av innrullingssjef Gustav A. Diriks, til jomfru Wilhelmine Sager på Diriks`tilhørende eiendom i 13. rode nr. 40. salgssummen var 3600 spesidaler. Stemplet papir, 1 påtrykt seg. Påtegninger. Se også diplom dat. 27/1-1728 med henvisninger. Gave fra major Green og pakkmester Johannesen ved Sundvor 1939. Dokid: UBB Diplom

1866, 13. august. Kryddersmuget, Bergen

Skjøte

.

Bøkkermester Hans Johannesen selger til bøkkermester Berent Andersen Johannesen et våningshus med bøkkerverksetder og underliggende grunn i Kyppersmuget (5. rode nr. 38) på Nordnes. Fotokopi av originalen som tilhører Hans Smith Johannesen, Bergen (1973). Maskinkrevet avskrift vedlagt. Se også oppmålingsbrev av 28. aug. 1754. Dokid: UBB Diplom

1868, 7. juli. Bergen

Fortegnelsen av heftelser som påhviler handelsstuen nr. 6 i Jacobsfjorden tilhørende handelsmann Diedrich H. Voss, og meldingen om at hans bo er tatt under skifterettens behandling spm konkursbo. Stemplet papir, 1 voksstempel. Gave fra dr. Laastad 30/9-1915. Se også diplom dat. 9/5-1860. Dokid: UBB Diplom

1868, 31. juli. Engen 27, Bergen

Branntakstforretning

. Branntakst over eiendommen i 11. rode nr. 255 (Engen 27) som tilhører Anne D. Martens og søsteren Thomasine G. Martens. Protokollutskrift. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1868, 12. oktober. Bergen

Branntakst over Hans Didrik Martens` eiendom ved Korskirkealmenningen i 20. rode nr. 8 og 9. eiendommen ble taksert til 3900 spesidaler. Attestert protokollutskrift. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1868, 31. desember. Nedre-Våge (Austevoll, Hordaland)

Skiftebrev

. Skifte, påbegynt 30. nov. 1867 – avsluttet 31. des. 1868, etter los og selveier Ole Larsen på Nedre-Våge som etterlater seg enke, Bente Marie Thomasdatter samt to sønner. 1 innlegg. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen Dokid: UBB Diplom

1872, 31. mai. Hæri eller Hærum (Lyster, Sogn og Fjordane)

Skjøte på bruket og eiendommen Hæri i Lyster, utstedt av Ole Atlesen Vindedal til Christen Eriksen Hærum. Papir. Gave 1989 fra William Sande, Fyllingsdalen.

Dokid: UBB Diplom

1876, 28. januar. Bergen

Skjøte

. Vognmann Andreas Hansen utsteder skjøte til vognmann Niels Johnsen på sin eiendom i 23. rode nr. 119 (Stølesmuget 8). Se også oppmålingsbrev, d. Bergen 3. des. 1828. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1877, 13. februar. Hausvik (Haus, Hordaland)

Skjøte fra Anders Mikkelsen Hausvik til Ole Andersen Kleveland på et våningshus med tilbygning samt en sjøbod i Hausvik som er oppført på grunner som opprinnelig har tilhørt Haus prestegård. 1 påtrykt lakksegl. Gave 1969 fra byggmester Sjur Hartveit, Lonevåg. Dokid: UBB Diplom

1877, 7. juli. Hausvik (Haus, Hordaland)

Branntakst over landhandlerstedet Hausvik i Haus som tilhører handelsmann Ole Andersen Kleveland. Attestert protokollutskrift. Gave 1969 fra byggmester Sjur Hartveit, Lonevåg. Dokid: UBB Diplom

1878, 14. januar. Bergen

Oppmålingsbrev

. Kart- og delingsforretning over en del av børsemaker O. Visnæs` eiendom i 24. rode nr. 12a (i Slottsgt.), som skal fraskilles den øvrige grunn. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1878, 3. juni. Hausvik (Haus, Hordaland)

Skjøte fra Ole Andersen Kleveland til Rasmus Skjærping på et våningshus med tilbygning samt en sjøbod i Hausvik som er oppført på tomter som opprinnelig har tilhørt Haus prestegård. Gave 1969 fra byggmester Sjur Hartveit, Lonevåg. Dokid: UBB Diplom

1881, 25. mars. Engen 27, Bergen

Branntakstforretning

.

Branntakst over eiendommen i 11. rode nr. 255 (Engen 27) som tilhører Anne D. Martens og T.G. Martens. Protokollutskrift. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1881, 16. juni. Bergen

Branntakst over Hans Didrik Martens` eiendom ved Korskirkealmenningen i 20. rode nr. 8 og 9. Eiendommen ble taksert til 16.000 kroner. Attestert protokollutskrift. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1881, 11. oktober. Bergen

Kjøpmann Erik Lea utsteder skjøte til Hans J. Hansen på sin eiendom i 4. rode nr. 60. salgssummen var 26.000 kroner. Stemplet papir. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1881, 11. oktober. Bergen

Hans J. Hansen, som i anledning av kjøpet av eiendommen i 4. rode nr. 60 skylder kjøpmann Erik Lea 7800 kroner, utsteder panteobligansjon til ham på nevnte eiendom. Papir. Påtegninger. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1882, 27. april. Bergen

Oppmålingsbrev

. Kart- og delingsforretning avholdt på Georgernes verft over et makeskifte av grunn mellom verftet og Dokken, tilhørende Bergens Dokcompagnie. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1882, 4. september. Bergen

Johan Lyder von Tangens og hans hustru Guldborg von Tangen f. Beyers testamente som inneholder bestemmelsen om at den lengstlevende skal sitte i uskiftet bo. Stemplet papir. Gave 27.4.1970 fra Karen I. von Tangen. Dokid: UBB Diplom

1883, 17. november. Bergen

Anton P.E. Mohr og Vilhelm Mohrs arvinger utsteder skjøte til P.G. Halvorsen på en eiendom i Strandgaten 108. Stemplet papir.

Gave fra Thv. Halvorsen 23/11-1914. Se også diplomer dat. 23/9-1794. Dokid: UBB Diplom

1886, 17. desember. Bergen

Bergens Ynglingeforening utsteder panteobligasjoner i eiendommen i 20. rode nr. 8 og 9 til Hans Didrik Martens. 2 panteobligasjoner, skrevet på papir. Gave, desember 1958, fra Ingolf Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1886, 20. desember. Bergen

Hans Didrik Martens utsteder skjøte på eiendommen i 20. rode nr. 8 og 9 til Bergens Ynglingeforening. Salgssummen var 22.000 kroner. Stemplet papir. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1887, 21. oktober. Bergen

Oppmåling av en del av grunnen i 20. rode nr. 19 som ifølge et salg er tillagt eiendommen i 20. rode nr. 8 og 9. Attestert protokollutskrift. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1887, 10. november, Bergen

Helene Dothea Iversen utsteder skjøte på en del av eiendommen i 20. rode nr. 19 til Bergens Ynglingeforening, som er eier av eiendommen i 20. rode nr. 8 og 9. Salgssummen var 200 kroner. Stemplet papir. Gave, desembert 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1888, 12. april. Bergen

Byggeanmeldese fra Bergens Ynglingeforening på eiendommen i 20. rode nr. 8 og 9, Nedre Korskirkealmenning 4. Attestert protokollutskrift. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1888, 6. juli. Bergen

Oppmåling av eiendommen i 20. rode nr. 8 og 9, som tilhører Bergens Ynglingeforening. Attestert protokollutskrift.

Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1889, 12. mars. Fritznersmuget 11, Bergen

Skjøte

. Georg og Mine Bowitz, arvinger etter Ellen Bowitz, selger deres halvdel i eiendommen i 1. rode nr. 95 (Fritznersmuget 11) til Gidske Bøe, eieren av den andre halvdel. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1889, 3. juli. Bergen

Branntakst for eiendommen i 20. rode nr. 8 og 9, som tilhører Bergens Ynglingeforening. Attestert protokollutskrift. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1893, 28. juni. Engen 27, Bergen

Branntakstforretning

. Branntakst over eiendommen i 11. rode nr. 255 (Engen 27) som tilhører søstrene Martens. Protokollutkskrift. Gave 1972 fra advokat Th. Opdalh, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1894, 16. januar. Bergen

Panteobligasjon i eiendommen i 4. rode nr. 60, fra Margaretha Lund til Anne Fisher. Påtegninger. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1894, 13. august. Bergen

Panteobligasjon i eiendommen i 4. rode nr. 60, fra Margaretha Lund til Niels Fischer. 1 voksstempel. Påtegninger. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1894, 21. november. Bergen

Branntakst over P.A. Michelsens eiendom i Christiegt. 19 (15. rode nr. 87z). Utskrift. Se Ms 1766/ C. Dokid: UBB Diplom

1895, 2. desember. Bergen

Branntakst over eiendommen i 9. rode nr. 11, Østre Muralmenning 14. Attestert protokollutskrift. Se også skjøte, dat. Bergen, 6. febr. 1636, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1896, 2. juni. Bergen

Branntakst over eiendommen i 4. rode nr. 60. Attestert protokollutskrift. Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1898, 9. august. Nedre-Våge (Austevoll, Hordaland)

Erklæring

. Samtlige eiere av gården Nedre-Våge gir fyrvesenet rett til å sette opp et lyktehus m.m. på Vågholmen mot en årlig avgift. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen. Dokid:

Marken

UBB Diplom

1797, 19. desember. Marken, Bergen

Taksforretning på Jens Borrings hus med grunn i Marken. Papir. Se Ms 1742/ b. Dokid: UBB Diplom

1799, 31. august. Marken, Bergen

Skjøte fra Jens Borring, skriver ved overkommisjonen i Bergen, til ekstratollbetjent Jørgen Bröcher Buch, på Borrings hus med utbygninger og grunn i 18. rode nr. 107 i Marken (Kong Oscarsgate 52). Papir, 1 påtrykt segl. Se Ms 1742/ a. Dokid: UBB Diplom

1799, 31. august. Marken, Bergen

Pantebrev på samme eiendom, fra Jørgen Bröcher Buch til Hans Jørgen Boye, forstander for ”det Söefarende fattig Huus”. Vedheftet taksforretning, d. Bergen 19. des. 1797. Papir, 1 påtrykt segl. Se Ms 1742/ b. Dokid: UBB Diplom

1823, 24. oktober. Makren, Bergen

Skjøte på avdøde overtollbetjent Jørgen Bröcher Buchs eiendom i Marken, fra testamenteksekutor David Fr. O. Reush til bispinne Maria Pavels. Papir, 1 påtrykt segl. Se Ms 1742/ c. Dokid: UBB Diplom

1832, 13. august. Marken, Bergen

Auksjonsskjøte på eiendommen i Marken til byskriver og justissekretær hans Cornelius Klingberg. Papir, 1 påtrykt segl. Se Ms 1742/ d. Dokid: UBB Diplom

1841, 6. mars. Marken, Bergen

Auksjonsskjøte på avdøde justissekretør Hans Cornelius Klingbergs hus i Marken, til Henning Frimann Dahl. Papir, 1 påtrykt segl. Se Ms 1742/ e. Dokid: UBB Diplom

1845, 24. januar. Marken, Bergen

Pantebrev fra Henning Frimann Dahl til Enkefattighusets Stiftelse på hans eiendom i Marken. Vedheftet: takstforretning, d. 4. januar 1845, på samme eiendom. Papir, 2 påtrykte segl. Se Ms 1742/ f. Dokid: UBB Diplom

1850, 11. juni. Makren, Bergen

Skjøte fra Henning Frimann Dahl til byskriver Christen Svensen på Dahls eiendom i Marken. Papir. Se Ms 1742/ g. Dokid: UBB Diplom

1859, 6. juli. Marken, Bergen

Auksjonsskjøte på byskrive Chr. Svensens eiendom i Makren til kjøpemann Thomas Andreas Friis. Papir. Se Ms 1742/ i. Dokid:

Engelgården

UBB Diplom

1679, 22. juni. Wismar, Engelgården i Bergen

Henrich Tamke har solgte sine nye hus, to boder med loft i Engelgården i Bergen til Hans Detloff for 50 riksdaler. Papir.1 påtrykt segl, tysk tekst. Kopi, skrevet på stemplet papir med norsk tekst, er vedlagt. Overført fra Ms 894.c.1 og 15. Dokid: UBB Diplom

1680, 8. mai. Engelgården, Bergen

Hans Detloff(sen) har solgt to nye boder med loft og underliggende grunn i Engelgården til Johan Schrøder. Stemplet papir. 1 påtrykt segl, tysk tekst. Overført fra Ms 894.c.2. Dokid: UBB Diplom

1687, 2. august. Engelgården, Bergen

Johan Schrøder selger til Allert Holman halvparten av to boder i Engelgården med underliggende grunn som han hadde kjøpt av Hans Detloff. Stemplet papir. 1 påtrykt lakksegl, tysk tekst. Overført Ms 894.c.3. Dokid: UBB Diplom

1695, 3. desember. Engelgården, Bergen

Adolf Bryning på vegne av Hendrich Thamekens arvinger i Wismar, utsteder skjøte til Johan Skrøder på Thamekens stue i Engelgården med tilliggende grunner og rettigheter. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.Overført fra Ms 894.c.4. Dokid: UBB Diplom

1714, 27. juni. Engelgården, Bergen

Auksjonsdirektør Johan Jost Gülich utsteder auksjonsskjøte til Harmen Schrøder på to boder med loft og underliggende grunn i Engelgården som hadde tilhørende Johan Schrøder og hans hustru Else Berentsdatter. Salgssummen var 180 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 894.c.5. Dokid:

UBB Diplom

1717, 20. juni. Bremen. Engelgården i Bergen

Albert Meyer har ifølge en kjøpekontrakt solgt til sin sønn Henrich Meyer en handelsstue i Engelgården i Bergen. Salgssummen var 10000 riksdaler. Papir. 2 påtrykte lakksegl, tysk tekst. Overført fra Ms 894.c.6. Dokid: UBB Diplom

1731, 19. mai. Engelgården, Bergen

Jost Maas selger og skjøter til handelsmann Henrich Meyer Albertsohn i Bergen sin eiendom i Engelgården. Salgssummen var 30 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 894.c.7. Dokid: UBB Diplom

1733, 28. desember. Engelgården, Bergen

Harmen Schrøder selger og skjøter til handelsmann Henrich Meyer Alberts(ohn) sin fjerdepart i Engelgården skjøtstue. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 894.c.8. Dokid: UBB Diplom

1739, 12. august. Engelgården, Bergen

Auksjonsdirektør Bendix Manick utsteder skjøte til Henrich Meyer Albertsohn på Christian Bruns sjøhandelsstue i Engelgården. Handelsstuen ble solgt på auksjon for 2022 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl, Overført fra Ms 894.c.9. Dokid: UBB Diplom

1771, 2. januar. Engelgården, Bergen

Margaretha, justisråd Johann Carbibers enke, selger og skjøter til sin sønn Albert Henrich Meyer sin handelsstue med underliggende grunn i Engelgården. Salgssummen bar 4990 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakkseg. Overført fra Ms 894.c.10. Dokid: UBB Diplom

1786, 27. september. Engelgården, Bergen

Christian Mohn og Johan Zahrend, kjøpmenn i Bergen og tilsynsmenn for Albert Henrich Meyers dødsbo, selger og skjøter til hans eldste sønn Albert Meyer hans tidligere handelsstue i Engelsgården. Salgssummen var 9000 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Overført fra Ms 894.c.11. Dokid:

UBB Diplom

1789, 30. mars. Engelgården, Bergen

Auksjonsdirektør Berent Frøchen utsteder skjøte til Friderich Meyer på avdøde Albert Meyers handelsstue i Engelsgården. Handelsstuen ble solgt på auksjon for 13010 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Overført fra Ms 894.c.12. Dokid: UBB Diplom

1790, 28. desember. Engelgården, Bergen

Kjøpmann Jacob Busch i Bergen selger og skjøte til Hans Henrich Harmen sin handelsstue i Engelgården. Salgssummen var 18500 riksdaler. Samtidig kopi, skrevet på papir. Overført fra Ms 894.c.13. Dokid: UBB Diplom

1796, 20. oktober. Engelgården, Bergen

Frid. Meyer selger og skjøter til H. Berle halvparten av sin halvpart i Engelgårdens skjøtstue. Salgssummen var 50 riksdaler. Samtidig kopi. Overført fra Ms 894.c.14. Dokid:

Kalmarhagen

UBB Diplom

1738, 12. april. Kalmarhagen, Bergen

Christen Thunboe, residerende kappellan ved Korskirken i Bergen, selger og skjøter til Jens Jonsen Mariager, sogneprest til Korskirken i Bergen, selger og skjøter til Jens Johnsen mariager, sogneprest til Korskirken, eiendommen Kalmarhagen med underliggende grunner. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1741, 28. august. Kalmarhagen i Bergen (Askvoll, Sogn og Fjordane)

Frederik Arentz, sogneprest i Askvoll i Sunnfjord overdrar til sin svigerfar Frederik, sogneprest i Nykirken, eiendommen Kalmarhagen for 1500 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1751, 27. januar. Kalmarhagen, Bergen

Auksjonsdirektør Herman Backer utsteder skjøte til Hans Sem på avdøde magister Fredrik Christian Holbergs tidligere eiendom Kalmarhagen. Eiendommen ble solgt på auksjon for 1490 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1754, 10. april. Kalmarhagen, Bergen

Hans Sem selger og skjøter til Niels Olsen Schioldal eiendommen Kalmarhagen på Engen. Salgssummen var 1420 riksdaler. Stemplet papri, 1 påtrykte lakksegl. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1754, 2. mai. Kalmarhagen, Bergen

Utskrift

. Ole Bringman og Jørgen Wiers foretar oppmåling av eiendommen Kalmarhagen som Hans Sem har solgt til Niels Olsen Schioldahl.

Utkskrift av grunnboken, 1 påtrykt segl. Påtegninger. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1758, 7. juni. Kalmarhagen, Bergen

Niels Olsen Schioldal selger og skjøter til Aamund Godvindsen Lie eiendommen Kalmarhagen på Engen. Salgssummen var 1450 riksdaler. Stemplet papir. 3 påtrykte lakksegl, det ene defekt. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1761, 24. juni. Kalmarhagen, Bergen

Aamund Godvindsen Lie selger og skjøter til etatsråd Thomas de Fine eiendommen Kalmarhagen. Salgssummen var 1495 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1773, 11. august. Kalmarhagen, Bergen

Auksjonsdirektør Berent Frøchen utsteder skjøte til Johan von de Velde de Fine på eiendommen Kalmarhagen som hadde tilhørt avdøde etatsråd Thomas de Fine. Eiendommen ble solgt på auksjon for 1413 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1774, 17. august. Kalmarhagen, Bergen

Regimentskvartermester Jan de Fine selger og skjøter til biskop Nicolai Christian Friis eiendommen Kalmarhagen. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1779, 24. april. Kalmarhagen, Bergen

Auksjonsdirektør Berent Frøchen utsteder skjøte til Christopher Christian Kramer på eiendommen Kalmarhagen som tilhørte boet etter avdøde bispinne Friis. Eiendommen ble solgt på auksjon for 1516 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1786, 16. januar. Kalmarhagen, Bergen

Kopi

.

Promemoria om åstedsbefaring av blant annet en grunn ved kalmargjerdet som eieren Hans Budal overlater byen ved makeskifte. Samtidig avskrift. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1786, 18. januar. Kalmarhagen, Bergen

Auksjonsdirektør Berent Frøchen utsteder skjøte til Hans Lund Bredahl på eiendommen Kalmarhagen som hadde tilhørt avdøde kjøpmann Christopher Kramer. Eiendommen ble solgt på auksjon for 1750 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Overført fra Ms 908.a. Dokid: UBB Diplom

1824, 28. mars. Kalmarhagen, Bergen

Festebrev på en grunn ved Kalmarhagen, fra gartner Nils Olsen til Hendrik Johansen, eier av huset i 10. rode nr. 52 (Baneveien 6). Kopi. Se Ms 1766/ A. Gave 1948 fra Fr. Skancke Andersen, Bergen. Dokid:

1. rode nr. 65 (Nordnes)

UBB Diplom

1701, 7. februar. 1. rode nr. 65, Bergen

Jacob von Wida utsteder grunnebrev til skipper Hans Bang på en gategrunn og en sjøgrunn ute ved Nordnes i Nykirken sogn. Grunnene var av kongen lagt under Manufakturhuset. Stemplet papir, merker etter Manufakturhusets påtrykte segl. Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kassett: Bergen I. Dokid: UBB Diplom

1719, 27. juni. 1. rode nr. 65, Bergen

Hans Bang, som bor i møllen i Store-Sandviken, selger og skjøter til Jochum Johansen Møller sitt hus og sine to sjøboder med underliggende grunn ved Nordnes. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kassett: Bergen I. Dokid: UBB Diplom

1725, 28. april. 1. rode nr. 65, Bergen

Anna Ørbech, Jochum Møllers hustru, Willum Møller og Elling Møller selger og skjøter til Peder Pedersen Jochum Møllers hus og to sjøboder med underliggende grunn ved Nordnes. Stemplet papir, 5 påtrykte lakksegl. Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kassett: Bergen I. Dokid: UBB Diplom

1738, 7. april. 1. rode nr. 65, Bergen

Peder Pedersen Rønne selger og skjøter til sin svigersønn Peder Pedersen Jensberg sitt hus og sine to sjøboder med underliggende grunn ved Nordnes. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kassett: Bergen I. Dokid:

UBB Diplom

1741, 5. april. 1. rode nr. 65, Bergen

Peder Pedersen Giemsberg selger og skjøter, med samtykke av sin hustru Sophie Buchof, til Willum Møller sitt hus med to sjøboder og underliggende grunn utenfor Tollboden imot det såkalte Nordnes. Salgssummen var 840 riksdaler. Stemplet papir, rester etter 3 påtrykte segl. Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kassett: Bergen I. Dokid: UBB Diplom

1767, 4. juni. 1. rode nr. 65, Bergen

Willum Møller sen. selger og skjøter til sin sønn Christopher Møller sitt hus med grunn på Nordnes samt sine to sjøboder ved Sliberget og en sjøbod ved Nøstet, alle med underliggende grunn. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kassett: Bergen I. Dokid: UBB Diplom

1782, 20. september. 1. rode nr. 65, Bergen

Peder Kierulf og Ole Bringman foretar oppmåling av et våningshus med pakkboder og underliggende grunn på Nordnes ved Slibergalmenningen som Christopher Møller har solgt til Thomas Nicolsen. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Påtegnelser. Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kassett: Bergen I. Dokid: UBB Diplom

1782, 30. september. 1. rode nr. 65, Bergen

Taksasjonsforretning på en eiendom i 1. rode nr. 65 som Thomas Nicolsen hadde kjøpt av Christopher Møller. Eiendommen ble taksert til 1400 riskdaler. Stemplet papir. Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kassett: Bergen I. Dokid: UBB Diplom

1782, 30. oktober. 1. rode nr. 65, Bergen

Christopher Møller selger og skjøter til Thomas Nicolsen sitt hus, boder og naust med underliggende grunn tillikemed en ødegrunn på Nordnes i 1. rode nr. 64. salgssummen var 1725 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kassett: Bergen I. Dokid:

UBB Diplom

1778, 28. februar. 1. rode nr. 65, Bergen

Jacob von Erpecom, overtollbetjent ved Bergen tollstedm selger og skjøter til Christopher Møller en ødegrunn på Nordnes i 1. rode nr. 22. salgssummen var 18 ½ riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Petere Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp. Overført fra kassett: Bergen I. Dokid:

Sliberget 3

UBB Diplom

1811, 12. september. Sliberget 3, Bergen

Auksjonsskjøte

. Berent Larsen Waage kjøper eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14) for 557 riksdaler. Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen Dokid: UBB Diplom

1839, 2. september. Sliberget 3, Bergen

Skjøte

. Ole Olsen selger eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14) til skipperborger Ole Reinert Olsen for 300 spesidaler. Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1868, 4. mars. Sliberget 3, Bergen

Takstbrev

. Branntakst over eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14) som tilhører Ole Olsens enke (Anne Margrethe Olsen). Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1871, 30. november. Sliberget 3, Bergen

Pantebrev

. Anne Margrethe Olsen pantsetter til Bergens Sparebank eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14). Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen Dokid: UBB Diplom

1872, 24. juni. Sliberget 3, Bergen

Kjøpekontrakt

. Enken Anne Margrethe Olsen samt arvinger etter avdøde skipperborger Ole Reinert Olsen selger til los Palle Larsen, eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14) for 600 riksdaler.

(Se også skjøte, d. (?) nov. 1972.) Gave fra Hildur Sørvig, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1872, (?) november. Sliberget 3, Bergen

Skjøte

. Enken Anne Margrethe Olsen samt arvinger etter avdøde styremann Ole Reinert Olsen utsteder skjøte til los Palle Larsen på eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14). (Se også kjøpekontrakt, d. 24. juni 1872.) Gave1961 fra Hildur Sørvig, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1872, 16. november. Sliberget 3, Bergen

Utskrift av skifterettens protokoll som viser at styrmann Ole Reinert olsen døde i Holland 7. aug. 1845, og etterlater seg enke og fire umyndige barn. Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1873, 26. november. Sliberget 3, Bergen

Takstbrev

. Branntakst over eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14) etter anmodning av los Palle Larsen. Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1875, 2. november. Sliberget 3, Bergen

Skjøte

. Los Palle Larsen selger eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14) til sjømann Sivert Martin Rasmussen for 1000 spesidaler. Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1875, 2. november. Sliberget 3, Bergen

Pantebrev

. Sivert Martin Rasmussen pantsetter til los Palle Larsen eiendom Sliberget 3 (1. rode nr. 14). Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1876, 21. februar. Sliberget 3, Bergen

Takstbrev

. Branntakst over eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14) etter anmodning av Sivert Rasmussen. Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen. Dokid:

UBB Diplom

1876, 23. september. Sliberget 3, Bergen

Pantebrev

. Sivert Martin Rasmussen pantsetter til Norges Bank eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14). Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1880, 7. juli. Sliberget 3, Bergen

Pantebrev

. Martin Davidsen pantsetter til maskinist Erik Nielsen eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14) med 2. prioritet. Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1880, 7. juni. Sliberget 3, Bergen

Pantebrev

. Martin Davidsen pantsetter til maskinist Erik Nielsen eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14) med 3. prioritet. Gave fra Hildur Sørvik, Bergen. Dokid:

Store Sandviken

UBB Diplom

1730, 17. mai. Bergen

Skjøte fra Maren, enke etter Robbert Davidsen Faye, til handelsmann Claus Warwig, på det såkalte ”Krohnenøstet” i Store Sandviken. 4 påtrykte segl. Se Ms 1766/ D. Dokid: UBB Diplom

1758, 31. juli. Bergen

Skjøte fra Helke Warwich, enke etter Claus Warwich, til handelsmann Erich Dedechen på ”Krohnenøstet” i Store Sandviken. 2 påtrykte segl. Se Ms 1766/ D. Dokid: UBB Diplom

1768, 26. april. Bergen

Auksjonsskjøte til Nicolaj Jæger på avdøde Erich Dedechens nøst ”Krohnenøstet” i Store Sandviken. 1 påtrykt segl. Se Ms 1766/ D. Dokid: UBB Diplom

1785, 14. mai. Bergen

Auksjonsskjøte til etatsråd Wollert Krohn på ”Krohnenøstet” i Store Sandviken som hadde tilhørt ekstratollbetjent Nicolay Cartsberg Jæger. 1 påtrykt segl. Se Ms 1766/ D. Dokid: UBB Diplom

1787, 22. februar. Bergen

Johan Garmann utleier en boegrund under Store Sandviken leiemål til Christopher Kahrs. Kat. 5.7.1965.

Gave fra F.L. Konows dødsbo ved advokat E. + O. Roll, 1963. Dokid: UBB Diplom

1788, 8. desember. Bergen

Wollert Krohn overtar til sin sønn Wollert D. Krohn nøstet ”Krohnenøstet” i Store Sandviken som hadde tilhørt ekstratollbetjen Nicolay Jæger. 1 påtrykt segl. Se Ms 1766/ D. Dokid: UBB Diplom

1789, 13. oktober. Bergen

Grunnseddel fra Johan Garmann, eier av Store Sandviken, til Wollert D. Krohn, på ”Krohnenøstet” (nr. 75b) i Store Sandviken. 3 påtrykte segl. Se Ms 1766/ D. Dokid: UBB Diplom

1820, 21. desember. Bergen

Auksjonsskjøte

. Johan H. Harrje og Christopher Kahrs kjøper pakkbodene i Store Sandvigen under nr. 80. Kat. 6.7.1965. Gave fra F.L. Konows dødsbo ved advokat E. + O. Roll, 1963. Dokid: UBB Diplom

1836, 17. november. Bergen

Auksjonsskjøte til konsul Michael Krohn på pakkbodene nr. 75 B ”Krohnenøstet” i Store Sandviken som hadde tilhørt hans far, avdøde agent Wollert Danckertsen Krohn. Se Ms 1766/ D. Dokid: UBB Diplom

1842, 15. august. Bergen

Skjøte

. Kjøbmand Johan H. Harrje selger og skjøter til kjøbmand Nicolaus Kahrs nordre halldel av pakkbodene nr. 80 og nr. 76 litr.c. i Storesandvigen. Kat. 6.7.1965. Gave fra F.L. Konows dødsbo ved advokat E. + O. Roll, 1963. Dokid: UBB Diplom

1843, 8. februar. Bergen

Oppmåling av nøstegrunnen nr. 76.B.2 (Kohmannsnøstet) i Store Sandviken Kopi. Se Ms 1766/ D. Dokid:

UBB Diplom

1847, 8. september. Bergen

Skiftebrev

. Andreas Hesselberg skifter med sønnen Wollert Konow Hesselberg. Kat. 5.7.1965. Gave fra F.L. Konow dødsbo ved advokat E. + O. Roll, 1963. Dokid: UBB Diplom

1856, 21. april. Bergen

Branntakst over pakkbodene nr. 76 litr.c. i Sandviken. Utskrift. Kat. 6.7.1965. Gave fra F.L. Konows dødsbo ved advokat E. + O. Roll, 1963. Dokid: UBB Diplom

1860, 24, august. Bergen

Pantebrev fra Michael Krohn til Johan P. Krohn med pant i pakkbodene nr. 75.B. i Store Sandviken. Se Ms 1766/ D. Dokid: UBB Diplom

1865, 23. desember. Bergen

Leiekontrakt

. F.L. Konow utleier til Mads Madsen pakkbodene i 4. rode nr. 83. Kat. 6.7.1965. Gave fra F.L. Konows dødsbo ved advokat E. + O. Roll, 1963. Dokid: UBB Diplom

1870, 12. desember. Bergen

Skjøte fra Michael Krohn til Hermann Lehmkuhl på pakkhuset eller nøstet nr. 75.B. ”Krohnenøstet” i Store Sandviken. Se Ms 1766/ D. Dokid: UBB Diplom

1871, 15. mars. Bergen

Skjøte på ”Kohmannsnøstet” i Store Sandviken, fra Anna Sophie Vedeler til Arthur Kohmann. Se Ms 1766/ D. Dokid: UBB Diplom

1871, 22. november. Bergen

Foreløbig kontarkt mellom Anders Olsen Bø og Jacob O. Krohnstad, på konsul Kohmanns vegne, om bytte av grunn ved ”Kohmannsnøstet” i Store Sandviken. Se Ms 1766/ D. Dokid: UBB Diplom

1873, Møhlenpris, 10. september. Bergen

Festeseddel fra J.A.W. Mohr til Arthur Kohmann på grunnen under ”Kohmannsnøstet” i Store Sandviken. Se Ms 1766/ D. Dokid: UBB Diplom

1875, 12. mai. Bergen

Skjøte fra Severine Lehmkuhl, enke etter kjøpmann Hermann Christopher Lehmkuhl på pakkbodene nr. 75.B. i Store Sandviken. Vedlegg: Kjøpekontrakt, d. 12. okt. 1909, vedrørende salg av pakkbodenne nr. 75.B. ”Krohnenøstet” i Store Sandviken til Isdahl & Co., samt 1 grunnriss. Se Ms 1766/ D. Dokid: UBB Diplom

1884, 26. september. Bergen

Skjøte fra enkefru Margrethe Kohmann til firmaet J.E. Lehmkuhl på ”Kohmannsnøstet” i Store Sandviken. Vedlegg: 2 kjøpekontrakter vedr. ”Kohmannsnøstet”, d. 13. mai 1884 og 25. aug. 1910. Se Ms 1766/ D. Dokid: UBB Diplom

1884, 11. oktober. Bergen

Festesedddel fra Bergen Kommune til firmaet J.E. Lehmkuhl, på grunnen under ”Kohmannsnøstet” i Store Sandviken. Se Ms 1766/ D. Dokid: UBB Diplom

1889, november. Bergen

Skjøte

. James Hansen overdrar til Fredrik Konow del av eiendommen nr. 5 i Store Sandvikens 1. rode for kr. 5000. kat. 5.7.1965. Gave fra F.L. Konows dødsbo ved advokat E. + O. Roll, 1963. Dokid: UBB Diplom

1891, 27. april. Bergen

Panteobligasjon

. F.L. Konow pantsetter bl.a. pakkbodene nr. 83b og 87 i 4. rode. Kat. 6.7.1965. Gave fra F.L. Konows dødsbo ved advokat E. + O. Roll 1963.

Dokid:

Søndre Klevesmug 2

UBB Diplom

1768, 13. april. Søndre Klevesmug 2, Bergen

Oppmålingsbrev

. Oppmålingsbrev av Henrich Dwerhagens hus med underliggende grunn i Kleven ved den tyske Mariakirke (Mariakirken). Avskrift fra 1893 vedlagt. Gave 1971 fra Sindre Johannessen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1850, 24. juli. Søndre Klevesmug 2, Bergen

Skjøte

. Kjøpmann Ingebrecht Ingebrechtsen selger sin eiendom i 24. rode nr. 46 (Søndre Klevesmug 2) til tømmermann Sivert Johan Dahl. Gave 1971 fra Sindre Johannessen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1856, 11. desember. Søndre Klevesmug 2, Bergen

Pantebrev

. Sivert Johan Dahl pantsetter sin eiendom i 24. rode nr. 46 (Søndre Klevesmug 2) for et lån på 250 spesidaler av Hans Nielsen Hauges legat. Gave 1971 fra Signe Johannessen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1866, 16. april. Søndre Klevesmug 2, Bergen

Skjøte

. Tømmermann Sivert johan Dahl selger sin eiendom i 24. rode nr. 46 (Søndre Klevesmug 2) til skipper Ole Johan Johannessen. Gave 1971 fra Signe Johannessen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1868, 24. november. Søndre Klevesmug 2, Bergen

Branntakstforretning

. Branntakst over skipper Ole Johannessen eiendom i 24. rode nr. 46 (Søndre Klevesmug 2).

Protokollutskrift. 2 attester fra Bergens Stadskonduktørkontor, dat. 16. nov. 1872, 15. juli 1886, vedlagt. Gave 1971 fra Signe Johannessen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1879, 23. april. Søndre Klevesmug 2, Bergen

Oppmålingsbrev

. Oppmålingsbrev av et grunnstykke i 24. rode nr. 49 som P.M. Blydt har avstått til Ole J. Johannessens enke i nr. 46 (Søndre Klevesmug 2). Gave 1971 fra Sindre Johannessen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1882, 23. januar. Søndre Klevesmug 2.

Skjøte

. P.M. Blydt selger til Clara Johannessen, enke etter skipsfører Ole J. Johannessen, det grunnstykket som ved oppmålingsbrev av 23. april 1879 er fraskilt hans eiendom i 24. rode nr. 49. Vedlegg: Erklæring fra Clara Johannessen, dat. samme dag, samt ett rundskriv, dat. 30. mai 1896. Gave 1971 fra Signe Johannessen, Bergen. Dokid:

Ytre Markevei 26 (4. rode nr. 27)

UBB Diplom

1835, 11. juni. Ytre Markevei 26, Bergen

Pantebrev i eiendommen i 4. rode nr. 27 (Ytre Makrevei 26) Fra Randine Hansdatter til overformynderne, generalkonsul Storjohann og kjøpmann Hans Dahl. Gave 969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1836, 4. mars. Ytre Markevei 26, Bergen

Opppmålingsbrev over eiendommen i 4. rode nr. 27 (Ytre Markevei 26). Kopi. Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1840, 22. mai. Ytre Markevei 26, Bergen

Verditakstforretning over Randine Hansdatters hus i 4. rode nr. 27 (Ytre Markevei 26). Vedheftet: Edserklæring, d. Bergen 2. juni s.å., vedr. verditaksten på 250 spesidaler. Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1842, 1. august. Ytre Markevei 26, Bergen

Auksjonsskjøte på Randine Hansdatters hus i 4. rode nr. 27 (Ytre Markevei 26) til skipsmegler Berent Nilsen. Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1843, 10. januar. Ytre Markevei 26. Bergen

Skjøte på eiendommen i 4. rode nr. 27 (Ytre Markevei 26) fra skipsmegler Berent Nilsen til Thomas B. Lie. Gave fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen (1969). Dokid:

UBB Diplom

1855, 10. desember. Ytre Markevei 26, Bergen

Branntakst over Thomas Lies eiendom i 4. rode nr. 27 (Ytre Markevei 26). Utskrift. Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1879, 18. mars. Ytre Makrevei 26, Bergen

Skjøte på eiendommen i 4. rode nr. 27 (Ytre Markevei 26) fra Thomas Brown Lie Halvor Gudmundsen Berge. Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen. Dokid:

Mowinckelgården

UBB Diplom

1718, 25. mai. Mowinckelgården, Bergen

Idevart Hanssen og Joachim Friele, på arvingenes vegne, selger og skjøter til Henrich Bruus det nederste våningshus i Damsgården i Strandgaten som tilhørte Østen Olsens avdøde enke. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1719, 10. juli. Mowinckelgården, Bergen

Henrich Brus søker i et brev til byfogd Niels Bagge kongens tillatels til å få beholde skorsteinen på sitt hus (i Damsgården). Ifølge kongelig forordning er den en av de 26 skorsteiner i sjøgården som er krevet neddrevet. Påskirft: Åstedsbefaring, dat. 12. juli 1719. Stemplet papir. 5 bevarte påtrykte segl, samt merke etter det 6. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1721, 17. mars. Mowinckelgården i Bergen (Kjøbenhavn)

Kopi

. Kongelig dispensasjon til Henrich Brus vedrørernde skorsteinen i hans hus (i Damsgården) som ifølge kongelig forordning av 19. april 1713 ble krevet revet ned. Samtidig kopi, skrevet på stemplet papir og attestert av amtmann Anders Undall. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1730, 5. juli. Mowinckelgården, Bergen

Østen Jensøn selger og skjøter til Henrich Brus den nederste del av sitt hus med underliggende grunn i Damsgården i Strandgaten. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1736, 3. mars. Mowinckelgården, Bergen

Chrestine, enke etter Erich Ryg, selger og skjøter til Henrich Brus den øverste sjøbod med underliggende grunn på nordre side i Damsgården i Strandgaten. Salgssummen var 125 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1744, 7. august. Mowinckelgården, Bergen

Henrich Bruus selger og skjøter til sin sønn Petter Henichsen Bruus sitt hus samt 3 boder med underliggende grunn i damsgården i Strandgaten. Salgssummen var 1000 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1750, 3. januar. Mowinckelgården, Bergen

Petter Bruus selger og skjøter til sin bror Henrich Bruus sitter hus samt 3 sjøboder med underliggende grunn i Damsgården i Strandgaten. Salgssummen var 850 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1754, 21. november. Mowinckelgården, Bergen

Kopi

. Henrich Bruus har lånt 300 riksdaler av sin moster madam Giertrud, Henrich Dedichens enke, og utsteder nå panteobligasjon til henne i sitt hus med tilhørende pakkboder og underliggende grunn i Damsgården i Strandgaten. Utskrift av pantevoken 21. mars 1781, attestert av Johan B. Frøchen. Påtegninger. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1755, 3. juli. Mowinckelgården, Bergen

Kopi

. Henrich Bruus har lånt 37 riksdaler av Benjamin Angel, og pantsetter til ham alle sine faste og løse eiendeler. Utskrift av panteboken 21. mars 1781, attestert av Johan B. Frøchen. Påtegninger. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1755, 5. juli. Mowinckelgården, Bergen

Kopi

. Henrich Bruus skylder sin bror Petter Bruus 170 riksdaler, og utsteder nå panteobligasjon til ham i sin handelsbok, i sine eiendommer i den såkalte Broxegård samt i gården, Selsvågen og Notenes i Herdla skiprede. Utskrift av panteboken 21. mars 1781, attestert av Johan B. Frøchen. Påtegninger. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1755, 1. november. Mowinckelgården

Auksjonsdirektør Joris Ross Wagner utsteder skjøte til Jørgen Fæster på et våningshus med tilhørende sjøboder samt underliggende grunn i Damsgården i Strandgaten som hadde tilhørt Henrich Bruus. Eiendommen ble solgt på auksjon, og salgssummen var 1010 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Samtidig kopi vedlagt. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1756, 18. juni. Mowinckelgården, Bergen

Skipper Jørgen Fæster har lånt 800 riksdaler av borgermester Formanns dødsbo, og pantsetter derfor sine eiendommer i Damsgården som han kjøpte på auksjonen etter Henrich Bruus. Stemplet papir, 1 påtrykte lakksegl. Påtegninger. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1763, 25. mai. Mowinckelgården, Bergen

Taksforretning over skipper Jørgen Fæsters eiendom i Damsgården (Broxegården) i Strandgaten som J.S. Cramer skal selge på vegne av sin svigersønn. Eiendommen ble taksert til 1000 riksdaler. Papir. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1767, 30. juni. Mowinckelgården, Bergen

Konstituert auksjonsdirketør Johan B. Frøchen utsteder skjøte til Johan Henrich Eggerking på et våningshus med grunn samt pakkboder i Willads Danchertsens sjøgård på Stranden som tilhørte prokurator Johan Simens Cramers dødsbo. Eiendommen ble solgt for 520 riksdaler. Stemplet papir. 2 påtrykte lakksegl, det ene defekt. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid:

et våningshus med grunn samt Pkkeboder i Willads Danchertsens sjøgård på Stranden spm tilhørte prokurator Johan Simen Cramers dødsbo. Eiendommen ble solgt for 520 riksdaler. Stemplet papir. 2 påtrykte lakksegl, det ene defekt. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1781, 2. februar. Mowinckelgården, Bergen

Fortegnelse over Henrich Bruus gjeldbrev, undertegnet av Johan B. Frøchen. Stemplet papir. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: UBB Diplom

1781, 26. mars. Mowinckelgården, Bergen

Stadshauptmann Johan Henrich Eggerking selger og skjøter til Jacob Wittmeyer sitt tilhørende våningshus med grunn samt pakkboder i den såkalte Willads Danckertsens sjøgård på Stranden. Salgssummen var 990 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave fra dr. Marius Meyer. Dokid: (to av samme kort) UBB Diplom

1781, 23. mai. Mowinckelgården, Bergen

Johan Henrich von der Ohe og Jacob Wittermeyer inngår av bekvemmelighetshensyn et makeskifte om to sjøbodødegrunner i 13. rode nr. 16 og 17. Stemplet papir, til sammen 6 påtrykte lakksegl. Gave fra dr. Marius Meyer. UBB Diplom

1804, 11. juni. Mowinckelgården, Bergen

Joh. Ernst Mowinckel anmoder politimester Friele om at det blir foretatt besiktigelse av den påbygde skorstein ved hans hus. Påtegninger. Gave fra dr. Marius Meyer. Vedlagt: Diverse kvitteringer, attestasjoner m.v. vedrørende samme eiendom. Dokid:

3. rode nr. 9 (Nordnes)

UBB Diplom

1676, 13. november. 3. rode nr. 19, Bergen

Christen Bertelsen, fogd i Sunnfjord, selger og overdrar til Iver Busch, borger i Bergen og boende på Refsøy, to sjøboder som sistenevntes svigerfar, avdøde Michel Jacobsen har eiet i Bergen. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen. Dokid: UBB Diplom

1711, 5. februar. 3. rode nr. 19, Bergen

På anmodning av Rasmus Boes blir det fortatt oppmåling av en grunn som ligger på søndre side i hans egen gård i Nykirken sogn. Kopi på stemlet papir fra 1715. Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen. Dokid: UBB Diplom

1711, 3. april. 3. rode nr. 19, Bergen

Grunnebrev til handelsmann Rasmus Rasmusen på en sjøgrunn i Nykirken sogn som kongen har underlagt Manufakturhuset. Den årlige grunnleie er 2 mark og 4 skilling. Stemplet papir, merker etter manufakturhusets påtrykte segl. Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen. Dokid: UBB Diplom

1720, 6. mai. 3. rode nr. 19, Bergen

Auksjonsdirektør Johann Jost Gulich utsteder skjøte til Richardus Seehusen på våningshus samt sjøboder med underliggende grunn utenfor Nykirken som hadde tilhørt avdøde karen Busch. Eiendommen ble solgt på auksjon av hennes arvinger, og salgssummen var 900 riksdaler. Stemplet papir, 5 påtrykte segl. Gave 1935 fra Grollen Olsen og Hysing Olsen. Dokid:

UBB Diplom

1732, 25. februar. 3. rode nr. 19, Bergen

Auksjonsdirektør Bendix Ernst Manick utsteder skjøte til Henrich Jansen Forman på Richardus Seehuusens våningshus samt 2 sjøboder med underliggende grunn som ble solgt til auksjon for 800 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen. Dokid: UBB Diplom

1740, 14. januar. 3. rode nr. 19, Bergen

Auksjonsdirektør Wollert Danckertsen utsteder skjøte til Morten Olsen på et hus med sjøbod og underliggende grunn som ligger på søndre side i Rasmus Rasmusens sjøgård. Eiendommen hadde tilhørt avdøde Otthe Ruus, og ble solgt på auksjon for 560 riksdaler. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen. Dokid: UBB Diplom

1741, 5. oktober. 3. rode nr. 19, Bergen

Kjøpmann Morten Olsen overdrar til sin hustrus søster madam martine, enke etter Otthe Ruus, hennes avdøde manns hus og grunn i Rasmusens sjøgård. Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen. Dokid: UBB Diplom

1747, 8. august. 3. rode nr. 19

Auksjonsdirektør Herman Backer utsteder skjøte til Ole Samsonsøn på hus og grunn på søndre side i Rasmus Rasmusens sjøgård som hadde tilhørt martine Sørensdatter, enke etter Otto Ruus. Salgssummen var 591 riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen. Dokid: UBB Diplom

1747, 10. august. 3. rode nr. 19, Bergen

Auksjonsdirektør Herman Backer utsteder skjøte til Jaen Frøichen og Henrich Jansen Foorman på Ole Samsonsøns hus og grunn med boder som ligger på nordre side i Rasmus Rasmusens sjøgård. Eiendommen ble solgt for 597 ½ riksdaler. Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Gave 1935 fra Grollen Olsen & Hysing Olsen. Dokid: UBB Diplom

1779, 30. desember. Bergen

Wilhelm Scmidt hr på Werner Hosewinckel Christies og egne vegne solgt og skjøtet til Abraham Formann et hus med underliggende grunn i 3. rode nr. 65 i Kaare Kipperssmug utenfor Nykirken. Salgssummen var 375 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte segl. Se også diplom, dat. 30/4-1764, og henvisningene der. Dokid: UBB Diplom

1792, 12. juli. 3. rode nr. 19, Bergen

Skipper Claus Svane selger og skjøter til kjøpmann Berent Scollay sitt våningshus med pakkboder og underliggende grunn i 3. rode nr. 19 på Strandgatens nedre side utenfor Nykirken. Salgssummen vr 2499 riksdaler. Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen. Dokid:

Østre Muralmenning 9 (10. rode nr. 15)

UBB Diplom

1829, 28. april. Østre Muralmenning 9, Bergen

Skjøte på eiendommen i 10. rode nr. 15 fra skipskaptein Søren Bugges enke til smedmester Gunder Sølvfest Flood. Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen. Dokid: UBB Diplom 1

845, 25. november. Østre Muralmenning 9, Bergen

Kjøpekontrakt på eiendommen i 10. rode nr. 15 mellom smedmester Gunder Flood og koppersmedmester O.A. Gundersen. Utkast samt kopi. Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1846, 10. januar. Østre Muralmenning 9, Bergen

Pantebrev i eiendommen i 10. rode nr. 15 fra fra koppersmedmester Ole A. Gundersen til smedmester Gunder Flood. Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1881, 18. februar. Østre Muralmenning 9, Bergen

Branntakst over (koppersmeder) Ole Andreas Gundersen eiendom i 10. rode nr. 15. Gave 1967 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1888, 16. juni. Østre Muralmening 9, Bergen

Skjøte på eiendommen i 10. rode nr. 15 fra O.A. Gundersens enke dødsbo til skreddermester Frantz H. Franzen.

Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen. Dokid: UBB Diplom

1888, 28. desember. Østre Muralmenninfg 9, Bergen

Branntakst over skreddermester Frantz Henrik Franwens eiendom i 10. rode nr. 15. Utskrift. Gave 969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen Dokid: UBB Diplom

1892, 12. desember. Østre Muralmenning 9, Bergen

Pantebrev i eiendommen i 10. rode nr. 15 fra skreddermester F.H. Frantzen til kjøpmann J.C. Lund. Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen. Dokid:

AVSKRIFTER 1

Følgende brev foreligger her i moderne avskrifter, etter originaler som er bevart i andre samlinger:

1247, 29. september – Oslo 1331, 13. april – Oslo 1332, 12. mars – Frogn i Follo 1335, 6. september – Oslo 1336, 7. mars – Sel i Gudbrandsdal (originalen tapt?) 1349, 23. september – Nidaros 1404, 2. mars – Heggen på Modum 1409, 1. oktober – Holstad i Ås, Akershus 1413, 6. desember – Gimsøy kloster, Skien 1431, 20. september – Tønsberg 1442, 9. juli – Oslo 1452, 23. juni – Store-Brandvik, Stord 1455, 2. juli Elfsborg (Göteborg) 1466, 3. oktober – Holla i Telemark 1474, 1. februar – Hovedøy kloster, Oslo 1484, 22. april – Verne, Rygge, Østfold 1508, 31. mars – Nidaros 1508, etter 18. juli – København 1514, 25. juli – Oslo 1525, 9. mars – Trondheim 1531, 11. april – Austråt, Ørlandet 1571, 2. juni – Hopland, Innvik i Nordfjord 1574, 4. mai – Kinsarvik 1680, (uten dag) – Sandsvær

Utrykte brev: 1342 – 1600

UBB Diplom

1446, 18. oktober. Bergen

Lagmannen Jon Olason, fire rådmenn og en lagrettemann dømmer i en sak mot Askjell Gunnarsson fra Kinsarvik. Han er stevnet for å ha grepet og lagt hånd på Odd Torfinnsson, som hadde fått kongens landsvist for et mannskap han før hadde gjort. I retten møter på den ene siden Torleiv Oddson, sønn til den døde Odd Torfinnsson, og på den andre Askjell Gunnarsson og Tormod Eilivsson, sønnesønn til den drepte. Retten finner at Odd Torfinnsson ble grepet fordi han ikke hadde rettet seg etter den dom han fikk, og ikke betalt de bøter han var forpliktet til. Askjell og Tormod og alle som hjalp dem dømmer derfor fri og sakesløse. Askjell Gunnarsson blir tilkjent sakskostnader. Papiravskrift ved major Nils Griis Alstrup Dahl, fra ca. 1830. Vedlagt: Oversettelse og anmærkninger ved prost Nils Griis Alstrup Dahl (foregående fetter), samt moderne, maskinskrevet avskrift. Oveført fra Manuskriptsamlingen (Ms 67.b.67). Utrykt (1969) Dokid: UBB Diplom

1502, 18. april (?) Bergen

Hans, biskop i Bergen, Christiern, prost ved Apostelkirka, og fire rådmenn i Bergen dømmer i en sak mellom Margrethe Ivarsdotter og Torleiv Benkestokk. Margrethe klager over at Torleiv Benkestokk har tatt hennes landskyld av Sebjørntun og Ytstetun i Rønnøy i Gaupne (Luster). Margrete legger fra et beseglet ”Doms brev” som viser at hun har retten til godset, og vinner dermed saken. Papiravskrift fra ca. 1830 (?), tidligere innlagt i manuskiptsamlingen som Ms 1030. Avskriften kan opphavling ha hørt sammen med en stor samling papiravskrifter (etter major Nils Griis Alstrup Dahl og andre) som nå finner i Ms 67 b. Ingen opplysninger om originalen er kjent. Ifølge teksten skulle Margrete Ivarsdotters eldre domsbrev være ”dette brev vedhæftet”; men dette er ikke blitt avskrevet. Brevet er datert ”mandagen nestefter Tiburtili”. Den mest kjente Tiburtili-messedagen er 14. april. En annen Tibutius ble feiet 11. august; mandagen derettter villle evt. Være 15. august. Utrykt (1969)

Dokid: UBB Diplom

1533, uten dag. Enes (Kvinnherad, Hordaland)

Kopi

. Tre lagrettemenn i Kvinnherad kunngjør, at haldis Toredotter ga bort til sin farbror Sjurd Davidsøn sin part i Aksdal som ligger i Karmsundet. Xeroxikopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norheimsund. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1534, 17. mai (?) Vereide (Gloppen, Sogn og Fjordane)

Olaf Håkonsson på Fitha (Fitje i Gloppen) kunngjør at han har solgt til Jon Simonsson 15 månedsmatbol i Rand (Innvik), og dermed også halvparten av øydegarden Tvinnereim. Etter vidisse utstedt og beseglet av Poul Helliessenn laugmand i Bergenn… 28. Junij Anno 1595; avskrevet sammen med et annet brev om samme gardhandel av 30. juli 1587. Ifølge vidissen er det her oppførte brevet ”schreffuit paa wyxdrid sunedagen nest effter Ste Haluard Anno MCDLIIII” (1454). Siden de samme personene også opptrer i brevet av 30. juli 1587, må noe være galt. Datoen 17. mai 1534 er oppført i en note til DN 18, 117 (1490,13. juni): se brev fra dosent Hallvard Magerøy, Oslo av 9. januar 1967 (vedlagt). Utrykt (innlagt under 1587, 30. juli). Dokid: UBB Diplom

1542, 14. mai. Vereide (Gloppen, Sogn og Fjordane)

”Vij efftherscreffne Oluff Sebiørnsøn wor nadh(igs)te herres ffogitt och proust wti nordfiord Her Tue (?) N: spst (: sogneprest?) i gloppe” samt fire (?) lagrettemenn i Nordfjord kunngjør at Sigurd Sigurdsøn tok kirkefolket på Vereid til vitne på at han hadde kjøpt 15 månedsmatsbol i rand av Oluf hakonsøn på Fitje. Dette var også vbevitnet av folket i Nedstryn på Lunde. Papir, spor av 6 segl. Utrykt (1966) Jfr. Jacob Aaland: Gloppen-Breim I, 167-168, der brevet er referert. Etter Aaland er Oluf Sebjørnsøn både fogd og prost i Nordfjord; men ordlyden kan vel også tolkes på annen måte. Dateringen er ugrei: ifølge brev av 1534, 17. mai (?) har Olaf Håkonsson solgt denne parten i Rand til Sjurd Sjurdsønns farfar (?) Jon Simonsson. Det samme er opplyst i brev av 30. juli 1587 (Gloppen): se dette brevet og korrespondanse som er vedlagt det. Dokid: UBB Diplom

1542, 20. juni. Bergen

Lagmann Mats Størssøn avgjør en sak mellom Mads Amundssøn og Lars Jonssøn om en laupsleie i ytre tun i Faleide, som Mads gjorde krav på, mens Lars godtgjorde at godset hadde tilhørt hans slekt i fire generasjoner. Det skal fortsatt tilhøre Lars.

Brevet ble skrevet ”paa Brandhe Almindelig” (: Brede allmenning) ”thiisdaugh effter Butolphi”. Papiravskrift, kopi av kopi. Forelegget er et dokument på skinn, skrevet og bevitnet 3. november 1609 av sorenskriveren i Nordfjord og tre lagrettemenn i Stryn. Her er brevet fra 1542 acskrevet etter et brev av 20. juni 1575 (!) om samme sak. Etter skinnbrevet fra 1609 er vår avskrift utført av Jacob Aaland (omkring 1920)? Skinnbrevet var den gang hos bankkasserer A.H. Faleide, Innvik. Utrykt (innlagt under 1609, 3. november). Dokid: UBB Diplom

1545, 18. februar. Guddal (Kvinnherad, Hordaland)

Kopi

. Eskil Olaffsøn og Helge Olaffsøn, lagrettemenn i Sunnhordaland, samt Jon Staffansøn svarte Olaff Ottesøn, at Dafin Tostønsøn og hans to brødre, eskil og Odd, hadde en frenke ved navn Marit Håvardsdatter, som eiet gården Øvsthus på Varaldsøy, og at Dagfin, som den lengstlevende av brødrene, arvet Øvsthus etter hennes død. Xeroxkopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norheimsund. Maskinskrevet avskrift vedlagt samt brev 27.8.1969 fra Norsk historiske kjeldeskift-institutt. Dokid: UBB Diplom

1554, uten dato. Lyngdal (Foss, Vest-Agder)

To lagrettemenn i Lister len, Sigbjørn Henseson og Ånunde Gamalson, henviser en eiendomssak mellom ”Biermod paa Fosse” (Bjermod Torsteinsson) og Tolleif Toreson til ”thet fyrste lagting ther nest kommandis” i 1554. Xeroxkopi etter original på papir, tilhørende Ove Knudsen, Ture Nermanns vei 175, Fyllingsdalen. I originalen rester av 2 seglavtrykk i grønt voks. Utrykt (1969) Om striden mellom Bjermod Torsteinsson og Tolleif Toreson jfr. årsskrift for Agder historielag 1962/ 63, s. 28 ff. Kunstmaler Reidar Smith Jansen, Bergen, opplyser (april 1969) at han i sin tid har kjøpt brevet av nå avdøde tannlege Steinar Messe, Bergen. Smith Jensen har så latt det gå videre til nåværende eier, Ove Knudsen. Gjennom tannlege Messel kan proveniensen antakelig føres tilbake til Mæsel i Finsland. 30.4.1969: M. T. Dokid: UBB Diplom

1559, 24. juli. Bergen

Høvedsmann Christoffer Valkendorff leier ut en grunn i Vågsbotnen til Henrick Dresse. Pergament. Seglrem, men ikke noe segl. Utrykt (1966)

Grunnen kan ikke være den samme som Valkendorff kjøpte ifl. Brev av 26. januar 1559: se Norske Magasin I, 2. 593. Dokid: UBB Diplom

1560, 25. juli. Odense

Stadfestelse av Bergen bys privilegier

. Kong Fredrik II stadfester de privilegier hans far kong Christian III har gitt Bergen by. Pergament. 1 seglrem henger på, men selve seglet mangler. Gave 1926 fra dr. Edv. Bulls etterkommere ved prof. Edv. Bull, Oslo. Utrykt. Registrert etter kopiboka i Norske Rigs-Registranter I, s. 299. Edvard Bulls brev av 4.4.1926 og A.M. Wieseners svar av 8.4.1926 er vedlagt (i kopier). Dokid: UBB Diplom

1561, 17. juni. Bergen

Høvedsmann Erik Rosenkrantz, superintendent dr. Jens Scheldrup, lagmann Mats Størssøn og rådmann Laurits Vog kunngjør et forlik mellom Anders Torgilssøn (Ytre-Eide) og på den annen side Jens Olsen og Torgils Gundelssen, om en del jordgods i Stryn og Olden. Ubekreftet og ubeseglet avskrift på papir, fra 16. århundre (?), fra Ytre-Eide (gave ved Jacob Aaland?). Utrykt (1966) Dokid: UBB Diplom

1561, 4. oktober. Aachen (Tyskland)

Arveskifte etter Peter Souber. Hans svigerfar, Bartholomess Stiff, eier et pant i et bryggerhus (vertshus) kalt Der Wisse Wind). Pantet er på 18 gylden. Huset blir tilkjent Paulus Lersch, som skal betale den årlige rente. Dommen er utstedt og bevitnet av dommeren i byen Aich (Aachen) og to meddommere. Kvittering er gitt på baksida av diplomet. Fotografi etter original på pergament, som f.t. (januar 1971) tilhører dr. Einar Bonge, Bergen. 2 av 3 segl, og den 3. seglremmen er bevart på originalbrevet. Dette er sannsynligvis kommet til Bergen med en tysk innflytter, og har vært familien Bonges eiendom i atskillige år. Det kjennes ingen forbindelse mellom slekter (personer) i Bergen og dem som nevnes i diplomet. Om identifiseringen av nyen Aich med Aachen, se vedlagt brev fra dr. Udo Arnold Bonn, av 7.1.1971. Avskrift og oversettelse ved professor Olav Brattegard vedlagt. Utrykt (1971) Dokid: UBB Diplom

1567, 16. mars. Hus (Ullensvang, Hordaland)

Sjur Tollefssøn på Hus (i Kinsarvik?) erkjenner at han har solgt til Kjell Vikingssøn på Hereid (i Eidsfjord) en del av ødejorden Store Røten i Kinsarvik sogn i Hardanger, som årlig gir 2 laup salt i landsyld for en 4 lodds sølvsje og en daler i skjøtningsøre. Den ene laup var gjenløst fra brødrene Knut, Anved og Olaf Johanssønner i Ose (i Ulvik). Pergament, av de 6 segl vedhenger bare levninger av nr. 5.

Avskrift av diplomet er vedlagt. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 795. Gitt av Helge Jonssøn Haugse 1932. Dokid: UBB Diplom

1570, uten dato. Gloppen (Sogn og Fjordane)

Olaf Håkonsson på Fitje i Gloppen kunngjør at han har solgt til jetmund Simonsson 4 månedsmatsbol i Åland i utvik, og mottatt betaling. Avskrift på papir ved lærer Jacob Aaland, Bergen, etter originalbrev på pergament, som i sin tid (1920-årene) var hos landshandler J.E. Aaland, Sandane. M.h.t. dateringen jfr. salgsbrev av 1534, 17. mai (?) fra den samme Olaf Håkonsson. Utrykt (1967) Dokid: UBB Diplom

1571, 2. juni. Hopland (Innvik, Sogn og Fjordane)

Avskrift av dokument, dat. 2. juni 1571, inntatt i en dom av 1718, som sorenskriver Paul Schouvig i Nordfjord avsa mellom gårdene Hopland og Tisthammer i Utvik sogn, Nordfjord. Avskriften ved lærer Jacob Aaland, Bergen. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1571, 4. juli. Laudal, Vest Agder

Bertor? Ellingssøn vil ha Jon Arnesøn til vitne på, at hans far Arne Laudal kjøpte gården Glomsåg av Hellik Gautssøn for en sølv skål som vog 20 lodd sølv, og at Arne Laudal igjen solgte Glomsåg til Hellik Tjulfssøn. Pergament, alle 3 segl mangler. Utrykt. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1571, 30. november. Herdla? (Hordaland)

Tolv lagrettemenn i Nordhordland kunngjør, at de går markgang på Rekstad, Bø sogn i Manger både innengjerds og utengjerds og finner å nedsette landskylden fra en laup smør, en tønne malt og en tønne rent korn til en laup smør og en tønne malt. Papir, 12 påtrykte vokssegl. Utrykt. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1572, 3. mai. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Annfinn på Skjelde, lensmann på Voss, og fire lagrettemenn fra samme sted kunngjør, at Elling, Olaf og Magnus Nilssønner på deres egne og medvingers vegne gjorde et odels jordskifte etter deres… Mons Halstenssøn med deres faster Gjertrud Monsdatter angående gårdene Håeim og Voknes i Ulvik i Hardanger. Dertil kunngjør Lauritz Helliessøn, som

bodde på Håeim og som kom fra en annen brorgren enn de nevnte, at han hadde sin brorpart av samme odel etter sine salige foreldre. Pergament, alle 6 segl mangler. Gave fra sogneprest Røtting. Utrykt. Maskinskrevet avskrift er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1573, 3. april. Kinsarvik (Hordaland)

1. Haldor Øysteinssøn selger til Nikolaus Erikssønn 4 laupsbol i Ulgenes og 3 spannsbol i Tveisme som ligger i Kinsarvik sogn i Hardanger. 2. Seks lagrettemenn i Hardanger stadfester etter oppfordring av Viking Sjurdssøn, at hana foreldre hadde kjøpt og tatt for sitt rette kirkegods de førnevnte 4 laupsbol i Ulgenes og 3 spannsbol i Tveisme. Pergament, alle 6 segl mangler. Holcks gave? Utrykt. UBB Diplom

1573, 2. november (mandag etter Allehelgenssøndag) Vossevangen (Voss, Hordaland)

Annfinn på Sjelde, lensmann på Voss, og fem lagrettemenn fra samme sted kunngjør, at endrid, Svend og Maritte Torgilsbarn og deres medeiere gjorde et odelsjorskifte med Jacop Odtssøn og hans søsken, en annen brorgren av ætten. Endrid, Svend og Maritte med deres medeiere skulle blant annet eie 9 månedmatsbol i Dyrvedalen åtting, 8 månedmatsbol i Yksnebjørg ødegård og skogsteigen i Gjerstadlien, alt ligger i Vangens kirkesogn på Voss. Jacop og hans søsken skulle blant annet eie 11 månedsmatsbol i Styve og Berge ødegård og 3 skogsteiger ved Evangervannet og Bolstadfjorden, alt ligger i Evanger kikresogn på Voss. Pergament. 6 segl henger ved, men 2 mangler. Holcks gave? Utrykt. Mmaskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1574, 4. mai. Kinsarvik, Hordaland

Jon på Sanven, Amund på Jordal og Amund på Eitreim (?), lagrettemenn på Odda skiprede i Hardanger, kunngjør at Sven, som bodde på Komleberg i samme skiprede, gjorde et ynkelig mord på sin grandsønn Aslak på Skare, fordi han mistenkte Aslak for å ta hans kvinne, hvilket ikke var sant. En tid etterpå kom Sven med bønn om bot. Avskrift 1895 av et diplom som har tilhørt gårdbruker Endre Knudsen Djønne, Kinsarvik i Hardanger. «Avskriften daarlig» ifølge A.M. Wiesener.

Utrykt (merker etter 3 segl). Dokid: UBB Diplom

1574, 22. juli. Utsylta (Manger, Hordaland)

Syv lagrettemenn kunngjør, at de etter oppfordring ac Hans Halvardssøn, sogneprest i Manger prestegjeld, og Knut Hanssøn, fogd i Nordhordaland, foretok et jordbytte mellom gårdene Innsylta og Utsylta på Radøy i Bø kirkesogn. Papir, 6 segl påtrykte. Utrykt. Gave fra sogneprest Wolff. Hans avskrift er vedlagt. Avskriften var i den eldre diplomkatalogen katalogisert for seg selv som nr. 12. Bø: 1574, 22. juli. Dokid: UBB Diplom

1574, 9. august. Hopperstad (Vik, Sogn og Fjordane)

Torger Olaffssøn og Bodolf Laurentssøn, lagrettemenn i Vik, kunngjør at Ingebret Reyelfssln med sine medeiere Palne Erikssøn og Elling… selger 3 sjettedels leie i gårdenHalleseter i Flete kirkesogn i Vik til Ingebret Olaffssøn, som også er medeier i gården. Pergament, segl mangler. Utrykt. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1575, 20. juni. Bergen

Lagmann Axel Frederiksen, borgermester Niels Lauridsen og lagrettemenn i Bergen dømmer i en sak mellom Knud Oluffsen på Fredholm (Frøholm) og Jacob på Raagesetter (Rosæter) om eiendomsretten til ytre tun i Faleide. Jacob beviste at retten var hans ifølge et brev av 20. juni 1542, som siterte in extenso, og fikk seg tildømt eiendommen. Papiravskrift, kopi av kopi. Forelegget er et dokument på skinn, skrevet og bevitnet 3. november 1609 av sorenskriveren i Nordfjor og tre lagrettemenn i Stryn. Her er breve av 20. juni 1542 (se denne dato) kopiert. Papiravskriften er utført av Jakob Aaland (omkring 1920)? Skinnbrevet var den gang hos bankkasserer A.H. Faleide, Innvik. Innlagt under 1609, 3. november. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1576, 23. februar. Bergen

Cornelis Oloffssøn skjøter en bebygget grunn til Rørik Jakopssøn, borger i Bergen. Pergament, segl mangler. Diplomets innhold på nedertysk (hollansk). Utrykt. Skrevet på diplomets bakside: ”indlagt d. 11. martz 1718 paa aastedet i madam Boel Gaarmans Huus.” Signaturen utydelig.

Dokid: UBB Diplom

1577, 4. april. Ves(t)nes (Møre og Romsdal)

Iver Ingebriktssøn på Gjerde og Tor Knudssøn på Griset i Innfjorden kunngjør, at de hver selger til Anna Pedersdatter på Sogge Østigård i Grytten 4 merker smørs leie i gården Myklebost i Valdalen i Ørskog prestegjeld (Nordal herred). Likeså kunngjør Jon Søfrenssøn, at hans far Søfren Tordssøn også solgte 4 merker smørs leie i samme gård til Anna Pedersdatter. Pergament, segl mangler. Utrykt. Har tilhørt Lars Erichsen Myklebust? Dokid: UBB Diplom

1577, 31. august. Bergen

Peder Mortensen, prest i Sandvær (Tromsøysund?) i Troms len, leier til mester Marchus Trym, barsker og borger i Bergen, sin hustrus odelsgods i Skredderstredet. Grunnleien er årlig halvannen gammel daler. Pergament, seglet mangler. Utrykt. På baksiden: «Indlagt og lest for sex Mend dend= 4. Decembr: 1652». Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1578, uten dag. Kinsarvik (Hordaland)

Seks menn kunngjør, at Oluff Svendssøn på Lofthus og Svend Svendssøn sammesteds er sanne og rette odelsmenn til noe gods Ystenes i Kinsarvik sogn og i Jondal sogn. Pergament, alle 6 segl mangler. Utrykt. Holcks gave? Bakpå diplomet: «? Hører Lars Samsonsen (?) Haugen». Prest O. Olafsens avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1578, 18. april. Bergen

Borgermestere og råd i Bergen leier til Clara Thønnesdatter, borgerske i Bergen, en av St. Hans kirkegrunner på hjørnet av gaten som går opp til St. Hans Volden. Den årlige grunnleie er en begergylden. Pergament, segl mangler. Utrykt. N.A. Dahls avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1578, 12. juni. Bergen

Anders (Thorgilssøn) på Yttereid i Nordfjord ber befalingsmann Hans Pederssøn (Litle) samt borgermestere og råd i Bergen hjelpe ham til at et kjøpsbrev av 1543 i gårdene Yttereid og Stauri i Stryn Nordfjordeid blir holdt ved makt. Brevene ble stadfestet ved dommer i 1547 og 1548. selgeren Niels Kolbjørnssens sønnesønner vil nå søke brevet omstyrtet. Erik Rosenkrantz på Bergenhus hadde lovet Anders kongelig stadfestelse på brevet. Papir, uten segl. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1578, 20. juni. Bergen

Som avsagt på lagting i Bergen 20. juni 1578 i en sak mellom Christoffer Fønbo med hustru Ingeri Haldorsdatter, som bor på Loffdal (Loen) i Nordfjord, og Anders Thorgilssøn? Angående en jordpart i Yttereid. Papir. Merker etter 4 segl, en del ab brevet er revet bort. Utrykt. På baksiden: ”Anno 95 den II. October Læst paa Bergen Raadhus”. Dokid: UBB Diplom

1578, 20. juni. Bergen

Dom avsagt på lagting i Bergen 20. juni 1578 i en sak mellom Christoffer Fønbo med hustru Ingeri Haldorsdatter, som bor på Loffdal (Loen) i Nordfjord, og Anders Thorgilssøn? Angående en jordpart i Ytterreid. Papir. Merker etter 4 segl, en del av brevet er revet bort. Utrykt. På baksiden: ”Anno 95 den II. October. Læst paa Bergen Raadhus”. Dokid: UBB Diplom

1579, 21. mai. Lærdal (Sogn og Fjordane)

Anders Halvardssøn på Ellingbø i Vang prestegjeld og Oluff halvardssøn på Sebu i Aurdal prestegjeld stadfester det kjøpsbrev som Bjørn Oluffssøn hadde utstedt til Syvert Bårdssøn på 14 laupers bol i Midtre Ljøsne, Tjønum sogn i Lærdal skiprede. Dette var deres rette odelsgods. Perament, segl mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1579, 11. juni. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Torsten Hermandssøn, lagrettemann på Voss, selger en jordpart i gården Midnes (?) i Kinsarvik sogn i Hardanger til Svend på Drage. Pergament, segl mangler. Utrykt. På baksiden av diplomet: ”Læst og afskrevet den 20. Februar 1844…”. Dokid: UBB Diplom

1580, Sandsvær * (Buskerud)

I forbindelse med drapet på Tarald Vettestad vil Sigvor Bø og hans måg Niels Li forby Tarralds kvinne å gi fra seg de brev som tilkom Kolbjørn Li.

Avskrift av Johs. Sundvor, 1924. Utrykt. Originalen på papir tilhører kaptein og fiskeinspektør Simonæs. * Uten sted, men alle de nevnte gårdsnavn finnes i Sandsvær, med gnr. 44, 48, 53 og 79. Dokid: UBB Diplom

1580, 14 dager etter påske, 17. april (?) Vorland (Finnås, Hordaland)

Peder Launssøn på Finnås, sogneprest til Moter, lensmann Anders på Dyrnes og tre lagrettemenn kunngjør, ar Halstein Hanssøn og hans kvinne Magritte Nilsdatter solgte til Engelbrett Tharaldssøn på Vorland i Fjell skiprede to laupsbol for 36 daler i gården Nedrevihovde i Valle sogn (Valestrand). Samtidig ville Halstein Hanssøn ha rett til å gjeninnløse de to laupsbol. Papir, merker etter 6 segl. Utrykt. Gave fra fru H.N. Christie til Hop? Dokid: UBB Diplom

1580, dagen etter St. Katarine, 26. november. Prestegården (Manger, Hordaland)

Åtte sognebønder og lagrettemenn i Manger prestegjeld kunngjør, at Sigvord Botolfsdatter og henne sønn Erik Nilssøn overdrar jorden Nordremarken etter godkjenning av hr. Hans, som eide jorden, til Elling Erikssøn og Mons Bastianssøn, som betalte for dette til hennes sønner Oluff og Erik Nilssønner. Papir, 8 segl påtrykte. Utrykt. Sogneprest Wolffs gave. Hans avskrift er vedlagt. I den eldre diplomkatalogen var avskriften katalogisert under nr. 20. Dokid: UBB Diplom

1581, 3. mai. Bergen

Jens Nilssen til Simling selger og skjøter til mester Adriann von Buckschott, borger i Bergen, med hustru Tholick Henrichsdatter en odelskålhage kalt Hustethuft, som ligger ved Henrich Piaskes stenhus i Korskirkens sogn. Betaling er 12 gamle daler. Pergament, 1 segl + rester av 2 segl henger ved. Utrykt? Professor Haakon Sheteligs avskrift + 1 fotografi er vedlagt. Omtalt og avbildet i ”Godbiter fra samlingene”, h. 6, ved Bernt Lorentzen. Dokid: UBB Diplom

1581, St. Botolfs Dag, 7. juni. Stavanger

Kapitlet i Stavanger kunngjør, at Peder Claussøn, sogneprest i Undal og prost på Lista, som har fått et prebende kalt Krikin hvor der også hører til noen grunner i Stavanger, har tillatt Mogens Jonssøn å bygge på disse grunner mot at han betaler den årlige grunnleie. Ifall Mogens, hans hustru eller hans arvinger akter å selge de oppførte bygninger, skal de først tilbys kapitler, Peder Claussøn eller hans etterkommere i samme prebende. Pergament, Stavanger Kapitels segl henger ved. Utrykt.

Stiftamtmann W.F.K. Christies gave. Dokid: UBB Diplom

1582, 22. januar. Bergen

Garlich Tennering, kjøpmann i Brødregården på Bryggen og Lyder Goldensthe?, kjøpmann i Solegården, selger og skjøter til skredder hans Rissøn alle de hus og herligheter i Skredderstredet som de har kjøpt av Oluff Smedssøn. Samtidig leier Garlich Tennering til nevnte Hans Rissøn to hagegrunner som han har fått, den ene av Oluff Frostensen, den andre av Jørgen Bleickmand. Pergament, segl mangler. Utrykt. Gave fra Karen Holm. Dokid: UBB Diplom

1582, 2. oktober. Uten sted

Avskrift av merkegangsbrev av 2. oktober 1582

. Avskrevet etter en kopi, inntatt i en utskiftningsforretning 1724, mellom gårdene Hammer, Skrede og Tvinnereim i Utvik sogn i Nordfjord. Avskriften ved lærer Jacob Aaland, Bergen. Originalen skrevet på skinn med 6 segl, ble fremlagt ved nevnte forretning av Jon Botolfsen Hammer. Den er nå forsvunnet. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1583, 16. januar. Bergen

Susanna Leinersdatter, enke etter dr. Jens (Schielderup), selger og skjøter en grunn kalt Gassegrunn til Dominicus Frii. Grunnen, hvor husene hadde nedbrent i 1582, er 81 alen lang og 14 alen bred. Grunnleien betales med halvsjuende gylden til Bergens Kapitels forstandere. Pergament, 1 av 2 segl vedhenger. På diplomets bakside er skrevet, dat, Bergen 26. januar 1669, og undertegnet av Ambros Hardenbech, at grunnen nå bare er 55 alen lang. Grunnleien er en slett daler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1583, 6. mars. Bergen

Jon Oluffssøn, rådmann i Bergen, selger og skøter til Jon Wilimssøn, en grunn i Hollenderstredet, hvor hans hus hadde stått før den siste brannen, samt hans part i Ildhusgrunnen. Grunnleien skal som betales til sognepresten i Domkirken. Pergament, segl mangler. Sammenheftet med diplom av 18. desember 1583. Dokid: UBB Diplom

1583, 6. juli. Skodje (Møre og Romsdal)

Fem menn, Knut Iverssøn, Johammes Nilssøn og Oluff Kalssøn, alle på Skodje, Oluff Ingvaldssøn på Ekreim og Oluff Hellissøn på Store Engset (Storvigsetter) inngår et innbyrdes arveskifte om et mellagsleie i Heimre Eide i Dals kirkesogn (Nordal herred) og Eikrol i Skodje kirkesogn. Papir, merker etter 5 påtrykte segl. Utrykt. P.O. Skaars avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1583, 11. juli. Vereide (Gloppen, Sogn og Fjordane)

Flere menn kunngjør, at Ingeborg Nielsdatter og Antonius… på Rygg klaget til Erland Erichssøns sønnesønner på betalingen for de 3 ødejorder, Vindsrygg, Bolstad og Frøseter i Årdalen i Breim, som Erland Erichssøn i sin tid kjøpte av Peder Salmunndssøn. Ingeborg og Antonius forlangte 10 gamle daler mer i betaling, hvilket de også fikk. Pergament. 1 av 9 segl vedhenger, diplomet er defekt i øverste høyre hjørne. Utrykt. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1583, 12. september. Bergen

Anders Christiernssøn, borgermester i Berge. Og Bjørn Anderssøn til Stenalt, høvedsmann på Ålborghus og ombudsmann over Munkeliv Klosters gods og grunner, leier til Jens Thomessøn en av Munkeliv Klosters grunner, som ligger i Marken sønnenfor klosterets mur ved Kort Pils hage. Leie skal betales. Pergament, segl mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1583, 6. november. Bergen

Hans Lindenow til Drennerup, hlvedsmann på Bergenhus, leier på kongens vegne til Hanssøn en av kronens grunner i Hollenderstredet. Avskrift og grunnleie er til sammen en gammel daler og 6 skilling. Hvis ikke grunnleien blir betalt, må han på ny leie samme grunn av kongen. Flere betingelser er også knyttet til grunnebrevet. Pergament, segl mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1583, 18. desember. Bergen

Truils Lauritssen, sogneprest i Domkirken i Bergen, leier en grunn i Hollenderstredet til Jon Willumssøn. Den sedvanlige grunnleie betales til Domkirkens sogneprester. Pergament, segl vedhenger. Utrykt. Sammenheftet med diplom av 6. mars 1583. NB. Samme grunn var av Gyldenstjernes formann, Madtz Shieel til Hesselballe, solgt til avdøde Fredrik Steen. Dokid:

UBB Diplom

1584, 10. august. Bergen

Jens Nielssøn til Simling selger og kjøter til Christopher Oluffssøn og hans arvinger sin odelsgrunn kalt Indre og Ytre Soffet?, som ligger nedenfor St. Halvardskirke på Skredderstredet ved Bryggesporen. For dette får han 22 gamle daler. Grunnleie betales etter Bergen bys vedtekter og kongens ordre. Pergament, alle 6 segl vedhenger. Utykt. N.A. Dahls avskrift har vært vedlagt, men mangler nå. Diplomet har vært benyttet i Riksarkivet i 1872. Dokid: UBB Diplom

1584, 20. desember. Søvik (Volda, Møre og Romsdal)

Olloff Steinnes, lensmann i Ørsta skiprede på Sunnmøre, og Vigleik Vasbotnen i Volda skiprede kunngjør, at de har solgt til Peder Jonssøn på Nordre Vartdal to mellags leie, som var deres rette odelsgods i Nordre Vartsdal. For dette mottok de 16 gamle daler. Pergament, alle 5 segl vedhenger. Utrykt. Gave fra sorenskriver Ole Bøgh. Dokid: UBB Diplom

1585, 20. januar. Frederiksborg (Danmark)

Kong Fredrik II stadfester et makeskifte melom Anders Christenssøn, borgermester i Bergen, og Norges Krone. Anders Christenssøn overdrar sin gård Grov i Solvorn i Sogn til kronen. Skylden er 3 laus leie og en sognemele korn for bruk av en kverndam… Til vederlag får han en av kronens gården som er Ygden (Io) i Herdla sogn og skipsrede, Nordhordaland. Skylden er 3 laups leie. Pergament. Seglene mangler, diplomet er defekt. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1585, pinseaften, 29. mai. Onarheim (Tysnes, Hordaland)

Fire edsvorne menn i Opdaø skiprede (Uggdal) kunngjør, at de etter oppfordring av Hans Jørgenssøn på Onarheim og Haftor på Ænes (Kvinnherrad) har gått opp et markeskifte mellom gårdene Onarheim og Øvre Helland på Tysnes. Papir, 4 påtrykte segl. Utrykt. N.A. Dahls avskrift vedlagt. Diplomet har vært benyttet i Riksarkivet. Dokid:

UBB Diplom

1585, 16. september. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Michell på Tvilde, lensmann på Voss, og fem lagrettemenn også fra Voss kunngjør, at Erik Anderssøn er rette arving først etter sin mor Asbjørg som døde først, dernest etter sin far, så etter sin bror som druknet, og til sist etter en søster som døde barnløs på Nestås. Eriks arvegods oppregnes. Pergament, segl mangler. Utrykt. Gave fra stiftamntmann W.F.K. Christie. Dokid: UBB Diplom

1585, 19. oktober. (Ytre-Eide, Stryn, Sogn og Fjordane)

Kristofer Pepler, fogd i Nordfjord, Morten Pederssøn, sogneprest i Innvik prestegjeld, jacob Hanssøn, hjelpeprest samme sted, og 10 edsvorne menn i Innvik er tilstede ved et arvebytte etter Anders Torgilssøn på Ytre Eide – mellom enken Anna Oluffsdatter på den ene side og sønnen Anders Anderssøn samt hans halvsøske på den annen side. De får hva han har gitt dem i gårdene Robjørgene i Innvik, Meland, Ytre Eide og Kirkeeide. Enken har blant annet fått 1 ½ laup i Brynnestad i Olden. Papir. Siste del mangler, brevet er muligens kopi. Utrykt. UBB Diplom

Ca. 1586 (Ytre-Eide, Stryn, Sogn og Fjordane)

Klagebrev fra Anders andersson (Ytre-Eide) mot hans stemor Anne Olsdatter. Hun beskyldes for å ha dratt inn i huset ”frammede selle oc løpere”, som dels ”laag i hiorri oc bolri” med hennes søster Ragnhild, ”som var en allmennig horre”, dels bestjal hans gamle far, dels ble mottatt av stemoren ”icke saa erligtt oc redelig som det sig burde”. Papir, et dobbeltark; begynner og slutter defekt (resten av brevet er ikke bevart). Skrevet med samme hånd og antakelig på samme tisd som ættebolken fra ca. 1585 (?), og skiftebrevet av 19. oktober 1585; sannsynligvis etter dette skiftebrevet (jfr. Jakob Aaland: Gards- og ættesoga, Stryn, s. 119-120). Fra Ytre-Eide (gave ved Jakob Aaland?). Utrykt (1966) Dokid: UBB Diplom

Ca. 1586 (Ytre-Eide, Stryn, Sogn og Fjordane)

Anders Andersson Ytre-Eide skriver til ”erllig och welbyrdige Her Slotsher samp laugmandt borgermester raadt och mennige laugrettismendt” om to halve laupsleier, en av dem i Nedreberge i Stryn, som hans halvsøster (”frijilledother”) Karen påstår hun har kjøpt av en mann ved navn Ellingh ”i ganndall paa brennden” (Kandal i Breim?). Anders påstår derimot at hans far kjøpte gårdparten av Ellings foreldre ”mierre ennd femthiæ aar forledenn sidenn som ett odals kiøbe breff der om formelder daterit Anno 36”.

Slutten av brevet, med tid- og stedfesting, er ikke bevart. Fra Ytre-Eide (gave ved Jakob Aaland?). Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1586, 28. april. Bergen

Hans Lindenow, høvedsmann på Bergenhus, selger og skjøter på Jørgen Skrams vegne til Niels (Ferrisk?) Fellessøn, rådmann i Bergen, og hans arvinger en av Munkelivs sjøgrunner på strandsiden nest opptil Oluff Anderssøns sjøbod med årlig grunnleie og avgift på en gammel daler og 1 ½ danske mark. Pergament, seglet vedhenger. Utrykt. Diplomet har vært benyttet i Riksarkivet. Dokid: UBB Diplom

1586, 20. mai *. Finnås? (Hordaland)

Anders Knudsen på hordaland, lensmann i Føn siprede, og 11 lagrettemenn i Sunnhordaland går opp et markeskifte mellom gårdene berøy og Sele i Finnås herred. Pergament, av 12 segl er det bare levninger av 4 tilbake. Utrykt. Diplomet er defekt, det har store huller og noe utvisket skrift. * Skrevet på pinselørdag som etter kalenderen skulle være den 21. mai. Dokid: UBB Diplom

1586, 6. juni. Bergen

Borgermestre og råd i Bergen selger og skjøter til Joachim Kruse, skomaker og boirger samme sted, en an byens grunner i Domkirkens sogn på nordre side av Skomakerstredet, nest oppptil Jesper Auentrads grunn og kålhage. Grunnleien er årlig 4 danske mark. Pergament, halvdelen av seglet vedhenger. Første del av diplomet trykt i Norske Magasin, II. s. 110, nr. 20. Diplomet har vært benyttet i Riksarkivet i 1872. Dokid: UBB Diplom

1586, 9. juni. Åse (Vik, Sogn og Fjordane)

Lagmann Bodolf Laurenssøn og lagrettemann Østen Pederssøn i Vik skiprede god for at Mari Eilifsdatter har solgt en jordpart i Åse, Ane fjord i Vik til Anders Gudmundssøn. For dette betalte han 10 gode daler, en tønne korn, to pund smør og en pengesum i skjøteningsøre. Pergament, segl mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1586, 20. oktober. Vatne? (Møre og Romsdal)

Seks lagrettemenn i Grøt og Vatne skiprede kunngjør, at de på befaling av Jon Pierssøn, fogd på Sunnmøre, gikk makregang mellom to jorder, Os og Ulvestad, den ene jord tilhører Giske gods (Borgund herred), den andre tilhører presten og kirken. Da Giskes ombudsmann ikke var tilstede, kunne de ikke avsi noen full dom. Papir, levninger av 6 påtrykte segl. Utrykt. UBB Diplom

1586, 13. november. Kvinnherrad (Hordaland)

Byre Erikssøn på Fausk gir Iver Jonssøn på Kambestad i Hardanger fullmakt til å kreve inn og også søke rettergang om en laups leie i gården Isberg i Odda sogn i Hardanger. Papir, 1 segl påtrykt. Utrykt. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1587, 2. juli. Måndalen kirke (Voll, Møre og Romsdal)

Tre lagrettemenn i Grytten prestegjeld i Romsdal kunngjør, at Ingebritt Oluffssøn på Neteland, Kvinnherad i Bergenhus spurte dem i almuens påhør om de noensinne hadde hørt Harill Karlssøn og Halsein Oluffssøn i Romsdal fremkomme med beskyldninger mot ham. Papir. 5 påtrykte segl, diplomet er defekt. Utrykt. Gave fra Arnoldus Koren. Dokid: UBB Diplom

1587, 30. juli. Gloppen (Sogn og Fjordane)

Anders Jonsson, sogneprest i Gloppen, og svorne menn i Vereids skiprede kunngjør at ”Aar epther Gudtz byrdtt 587, thenn 30. Julij” har Olaf Håkonssons brorsønner, ”unge Olaf Håkonsson” og Svend Jonsson, med klage over kjøpet, og får ekstra betaling av Jon Simonssons sønn (?) Siuordt Jonsson. Etter original på pergament. Med alle 6 segl bevart, samt vidisse av 28. juni. 1595. Utstedt av Bergens lagmann Poul Helgesen og festet til originalen med hans segl. Likevel kan ikkke brevet være korrekt: de to ting som fortelles, kan ikke ha foregått samtidig Se brev fra dosent Hallvard Magerøy, Oslo, av 9. januar 1967 (vedlagt), om dateringen av dette brevet og enkelte andre som henger sammen med det. Dokid: UBB Diplom

1587, 12. september. Bergen

Strange Jørgenssøn utleier på vegne av Hans Lindenow, lagdommer over nordre Jylland og forlenet med Munkelivs og St. Hanskirkens gods og grunner i Bergen, til Poueld Heliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, en av St. hanskirkens grunner som ligger nest opp til Berendt Pherøysis (Færø) hage ved Lungegårdsvannet ved (?) Bergen. Grunnleien er en halv dansk mark. Pergament. Seglene mangler, diplomet er noe beskåret på venstre side. Det er kjøpt i februar 1936 for 40 kr, hos Asbjørn Sørfonden, Skien.

Utrykt. Avskrift ved Augun Østtveit vedlagt. Dokid: UBB Diplom

(15)88, uten dato. Stryn? (Sogn og Fjordane)

Fire lagrettemenn i Stryn skiprede kunngjør, at Niels Oloffssøn og hans hustru har solgt til Anders Anderssøn 9 marks leie i Indre Maursæter i Stryn kirkesogn og fått betaling for dette. Papir, merker etter 4 påtrykte segl. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1588, 26. mai. Kirkegården (Strandebarm, Hordaland)

Kopi

. Anders Pedersøn på Øyerham, lensmann i Strandebarm skiprede, samt tre andre lagrettemenn var til stede på Strandebarms kirkegård da Elyne Byrgesdatter, Michill Halvorsens enke, avga et sannferdig vitnesbyrd om at en jordpart i øvshus i Varaldsøy kirkesogn arvelig var tilfalt Oluff Ellingsøn på nevnte Øvsthus. Xeroxikopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norheimsund. Maskinskrevet avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1588, 18. juni. Bergen

Iver Jonssøn på Kambestad i Ullensvang sogn anklager på et alminnelig lagting i Bergen 18. juni 1588 Pould Amundssøn på Berge i øystese sogn for med underfundighet å ha fratatt Byrre Erikssøn og hans hustru Brigitta Jonsdatter halvparten av jorden, som er en laups leie, i gården Isberg i Odda sogn i Hardanger som var tilfalt dem ved idel. Dette blir bevist, og Pouel Amundssøn blir fradømt jorden igjen med all landskyld og rettigheter som han til denne dag har fått. Papir, 10 påtrykte segl og merker etter 2 til. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1588, 4. august. Langvin Prestegård (Innvik, Sogn og Fjordane)

Søffren Anderssøn, hospitalsombudsmann i Bergen, kunngjør, at han på spetalens og de fattiges vegne har tillatt brevviseren Anders Anderssøn å bygge en laksegård på den grunn som tilkommer de fattige på Stauri i Nedstryn sogn. Grunnen ligger i åsen innenfor Stauribø. For dette skal han forplikte seg til årlig og i god tid å gi til ham eler hospitalets fullmektige et halvt pund smør. Pair, 1 segl påtrykt. Diplomet kommer fra Ytre-Eide i Stryn i Nordfjord.

Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1588, 20. august. Bergen

Gullsmedene i Bergen klager til høvedsmannen på Bergenhus Niels Bild, samt lagmann, borgermestere og råd i Bergen, over at fremmede gullsmeder trenger seg inn i Bergen og tar levebrødet fra dem. Brevet underskrevet av tolv menn. Papir, overført fra Gullsmedlaugets arkiv (Ms 167/ 59 b). Utrykt. Jfr. Niels Bilds privilegiebrev (svar på klagemålet) av 28. august 1588, trykt ved Reidar Guddal i ”Gullsmedlauget i Bergen” (Bergens historiske forening: Skrifte 45, 1939), s. 30-32. Avskrift av brevet er vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1588, 26. oktober. Gravdal (Varaldsøy, Hordaland)

Knut Isakssøn på Gravdal bevitner at Niels Lauritssøn, konges fogd i Sunnhordaland for en tid siden, lot hugge ned en merkeeik på grensen mellom Grønevik og Havnerås skjønt han ble advart mot dette. Dessuten bevitner Asslack Olluffssøn på haukås, at det på samme sted sto en annen eik. Papir, 3 påtrykte vokssegl. Utrykt. Gave fra P. Hamneraas. Diplomet har vært benyttet i Riksakrivet. Dokid: UBB Diplom

1589, 17. februar. Davik (Sogn og Fjordane)

Jens Laurenssøn, lensmann i Davik skiprede, og fire lagrettemenn fra samme sted bevitner, at de har hørt Guttorm Oluffssøn i Davik med samtykke av hustru og barn selge til sin brorsønn Realf Anderssøn på Midgjeld i Davik sogn en tredjepart av Vevik i Eid sogn for 20 gamle daler og 3 danske mark, hvilket straks ble betalt. Pergament, 3 av 6 segl vedhenger. Diplomet har noe utvisket skrift. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1589, 8. mars. Flesberg (Buskerud)

Numedals lagrett, forsamlet på Flesberg skrivestue, kunngjør sammen med Poul Skriver, fogd i Numedal, og andre gode menn, at Jon Torgerssøn på Kårtvet i Øvre Eiker tiltalte Jens Vamre og Kjøstel Tråens arvinger i Rollag for ei ku som han hadde betalt for. Retten finner at Kjøstels arvinger og Jens skal betale Jon ei ku. Avskrift ved Johs. Sundvor 1924. Utrykt. Original på papir tilhører kaptein og fiskeriinspektør Simonæs.

Dokid: UBB Diplom

1589, 30. september. Bergen

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne til Anders Jenssøn, borger i Bergen, en av kronens grunner, som ligger nordenfor slottet, kalt Lille Sandvik, og som har en lende og bredde på 118 alen. Grunnleien er to bergergylden eller 24 danske skilling. Pergament, seglet mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1589, 30. september. Bergen

Poueldt Helliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, Peder Jacobssøn, lagmann for Færøyane, samt borgermestere, rådmenn og lagrettemenn i Bergen vitterliggjør, at de avsier dom i en arvesak mellom Ingebrett Lauritssøn og Thorkildd Anderssøn, borger i Trondhjem, om gården Hjelle i Eid prestegjeld i Nordfjord, hvor Ingebrett bodde og som var hans rette odel og eiendom. Utrykt. Benyttet i Riksakrivet i 1872. Dokid: UBB Diplom

1589, 31. oktober. Gloppen (Sogn og Fjordane)

Oluff Jørgenssøn på Raudi i Loen og Gunder på Føleidet vitterliggjør med broren Stephen i Ommedalens, hustruers og barns samtykke, at de selger og skjøter til Arne Iverssøn på Agjeld i Olden halvfemte marks leie i samme Agjeld for 9 daler i gode penger og en halv daler i skjøtningsøre. Fire menn undertegner til vitterlighet. Samtidig er det vitterliggjort at Arne har arvet 16 mark leie i Agjeld etter sine foreldre. Pergamen, 4 av 6 vokssegl vedhenger. Utrykt. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

159*, 31. desember. Bø og Nesdal (Stryn, Sogn og Fjordane)

Endelig overenskomst mellom Anders, rasmus og Oluff Knudssønner på Ulvestad i Vatne kirkesogn på Sunnmøre og deres morbror Sjur Mognssøns etterkommere om noen jordparter i gårdene Bø og Indre og Ytre Nesdal i Loen som var Knud Olssøns hustru Birgitte Mognsdatters gods og som han 1546 solgte til Sjur Mognssøn. Pergament, seglene mngler. Utrykt. Avskrift vedlagt.

Dokid: UBB Diplom

1590, 1. juni. Lote (Gloppen, Sogn og Fjordane)

Lensmann Kristen på Rygg og fem lagrettemenn i Gjemmestad skiprede vitterliggjør, at Omund Oloffssøn på Lote har solgt til Antonius Klemendssøn hver rodobolsrett som han hadde i åland i Innvik. Omunds bror Steffen og hans svoger Las, som bodde på Åland, hadde begge tilbudt ham et sølvbelte for den rodobolsrett. Antonius tilfrelste Las halvparten i Åland inntil Antonius eller hans barn trener den. Papir, merker etter 6 påtrykte segl. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1590, 26. august. Estil (Sørli, Nord Trøndelag)

Mats Bjørnssøn, Iver Jonssøn og Mikkel Hognessøn kunngjør et skifte mellom brødrene Jon og Ingebrigt Arvidssøn om gården Estil som de arvet etter sin far Arvid Jonssøn. Pergament, segl mangler. Utrykt. Avskrift samt brev 3/1-1885 fra Riksarkivet vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1590, 19. oktober. Bergen

Borgermestere og råd i Bergen selger og utleier med tillatelse av Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, en kålhage ovenfor Badstuen til Mogeris (Mourits?) Rypper. Leien er halvannen danske mark som skal betales til fattigforstanderen i det nye hus med Domkirken. Pergament. Bergens våpensegl henger ved (et velbevart, feilfritt eksemplar). Diplomet er heftet sammen med to seinere kjøter, av 18. desember 1738 og 14. februar 1746, og et gjeldssøksmpl fra 29. juni 1774, endelig avgjort 9. september 1782. på baksiden av heftet notert: ”Henrich Jochumsens Huuse Brever”. Vedlagt et brev fra Oluf Kolsrud til Haakon Shetelig av 4. juni 1918, om segl og signeter i Bergens Museum. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1590, 23. november. Nes (Varaldsøy, Hordaland)

Lensmann og seks lagrettemenn samt to menn på Tveit i Strandebarm prestegjeld vitterliggjør, at de 23. november 1590 var anmodet av alle jordeiere på Nes, samt på befaling av Mads Jørgensen, om å foreta et skog- og markebytte mellom Nes og Teigland (Strandebarm herre). Jordeierne fremkom med prov og vitnesbyrd som viste at en rettelig beslutning var tatt 10. desember 1570. da Mads Jørgensen og hans menn ikke var tilstede og hørte på dette, ble avgjørelsen fra den tid tatt til følge.

Papir, 7 påtrykte vokssegl. Utrykt. Benyttet i Riksarkivet. Dokid: UBB Diplom

1591? (etter 1578). Bergen?

Anders på Ytre Eide i Stryn i Nordfjord avgir i et brev til lagmann, borgermestere, rådmenn og lagrettemenn i Bergen forklaring på hvordan hans far Anders Torgilssøn tilkom ved et kjøpsbrev i 1552 et punds leie i Ytre Eide som de har eiet umakesløst i 38 år, som nå Åmund på Brynnestad i Olden gjør Anders stridig. Han gir også opplysninger om hvordan gården har vandret i slektens eie i det 16. århundre. Brev (på papir) fra gården Ytre Eide, antagelig skrevet i Bergen. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1591, datoen er revet bort. Tysrad (Gloppen, Sogn og Fjordane)

Lensmann Kristen Christenssøn på Rygg og elleve? lagrettemenn i Gjemmestad skiprede vitterliggjør, at Las på Hauge kom til dem på vårtinget på Tystad i 1591, og stevnet Anders på Ytre-Eide i Stryn for noen penger han hadde til gode for en jord ved navn Brynnestad i Olden, og som Anders måtte betale til ham ifølge et domsbrev hans far Anders Torgilssøn hadde fra Oslo. Dom ble avsagt. Papir, merker etter 12 påtrykte segl. Brevet er meget defekt. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1591, 3. februar. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)

Jens Pederssøn på Vik, lensmann i Stryn skiprede i Nordfjord, og elleve lagrettemenn fra samme skiprede vitterliggjør, at Otter på Levdal kom til dem på vårtinget på Togning, og stevnet Anders Anderssøn på Ytre Eide for (?) laups leie i Haldkjells jord i samme gård, som Otter med sine sameiere mente tilkom dem å innløse ifølge en dom i Bergen i 1577 mellom Christoffer Fønbo, Otters stefar, og Anders Torgilssøn, far til Anders. Papir, merker etter 12 påtrykte segl. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1591, 25. mai (Vatne, Møre og Romsdal)

Avskrift av markegangsbrev

. Syv lagrettemenn nord på Sunnmøre kunngjør, at de, oppnevnt av fogden, går makregang mellom gårdene Tenfjord i Vatne i Støvset i Skodje. Tenfjord skal ha stranden nedenfor gården like til Giske gods. Avskrift. Utstedt på stemplet papir, 21. juni 1778 på sommertinget på gården Gamle i Grytten skiprede i Borgund.

Utstedt av sorenskriveren på Sunnmøre, Johan Lausen Bull, etter begjæring av oppsitterne på Tenfjord. Lest på sommertingen 23. juni 1778. Utrykt (1967) Dokid: UBB Diplom

1591, 14. august. Bergenhus

Peder Thott, høvedsmann på Bergenhus, stevner Anders på Ytre (Eide) i Nedstryn i Nordfjord og Hans på Visnes samme sted til å møte Odt på Bergen Rådhus førstekommende korsmessedag. Grunnen er at Odt har tiltalt Anders for overfall på hans far og Hans for noe jordegods som han med urette forholder. Nederst på brevet står det skrevet, at 16. september 1591 ble saken til Hans tatt opp til forlik eller til doms såfremt han ikke vil bøte med stevnefall og kosthold (?). Papir. Levninger av 1 påtrykt segl, en del av brevets venstre side er revet bort. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1591, 15. august. Kirkegården (Innvik, Sogn og Fjordane)

Tolv lagrettemenn i Stryn og Olden skiprede vitterliggjør, at Anders Anderssøn på Ytre Eide i stryn kom og ville ha bevis av dem om at gården Glomnes i Stryn hadde gått i hans slekt i fem ledd, fra Salomon Klemidtssøn inntil ham selv. Avskrift, dat. 12. desember 1608, på papir, bevitnet av lensskriver Trogels Jenssøn i Nordfjord og tre andre lagrettemenn. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1592, 23. juni. Bergen

Poueld Helliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, undersøker sammen med Peder Thott en sak mellom Siri Gandssdatter (på Stien, Alvesund i Nordhordaland) og fru ElseTrondsdatter til Gjersvik på Tysnes angående noen løsningspenger for en anpart i gården Ersvær i Opdal (Ugggdal) på Tysnes. Saken blir hjemsatt til tinget i Opdal. Papir, 1 segl påtrykt. Bakpå står skrevet at brevet er fremlagt på odals høstting. 1. november 1592, men da fru Else ikke var tilstede, ble brevet igjen fremlagt på tinget 15. mars 1593. Her ble saken avgjort. Se diplom av 15. mars 1593. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1592, 24. juni. Bergen

Lauris Hanssøn, borgermester i Bergen, rådmann Niels Bjørnssøn og fem borgere i Bergen vitterliggjør, at de overvar et forlik mellom to brødresønner, Jens Samsonssøn og Samson Nielssøn, om en arv etter deres godfar Jens Anderssøn. Samson Nielssøn overlater til Jens Samsonssøn to laups leie og odelsbrevet i gården Tandlå i Gaupne, Luster herred i Sogn, som han hadde arvet etter sin far Niels Jenssøn. Avskrevet 26.8.1932 etter Riksarkivets avskrift.

Originalen tilhører De Heibergske Samlinger. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1592, 13. september. Prestegården (Manger, Hordaland)

Tolv lagrettemenn på Radøy og i Allendfit skiprede kunngjør, ar de på befaling av Peder Thott, høvedsmann på Bergenhus, og annen øvighet har gått markegang mellom prestegården Nedre manger, hvor nå sognepresten i manger Hans Halvorssøn bor, og Øvre manger, som eies av flere bønder og jordeiere. Begge parter ble vel forlikt med ufallet. Avskrift (på papir) av markegangsbrev mellom Øvre og nedre Manger. ”Forevist i Retten den 25de Februar 1890. J.E. Fleischer, kst.” Utrykt. Gave fra sogneprest Wolff. Dokid: UBB Diplom

1592, 27. september. Rand (Innvik, Sogn og Fjordane)

Avskrift av et skriftrbrev

. Morten Torbjørnssøn, sorenskriver i Nordfjord, og tre brødre foretar et jordskifte mellom brødrene Jacob, Botolf, Peder, Poul og Rasmus Oluffssønner i gårdene Rand og Hammer i Innvik prestegjeld, Utvik kirkesogn og Stryn skiprede i Nordfjord. Avskrift. Ved lærer Jacob Aaland, Bergen, etter originalen på pergament som finnes på Ytre Hammer, Utvik i Nordfjord. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1592, 27. september. Rand (Innvik, Sogn og Fjordane)

Morten Thorbjørnssøn, lensskriver i Nordfjord, og tre menn blir bedt av Jacob Olufssøn på Rand og Peder på Tvinnereim og deres sambrødre Botolf, Poul og Rasmus som til sammen eier en tredjepart i Rand og halvparten i Hammer, om å foreta et jordskifte mellom dem. Jacob gjør krav på Tvinnereim som han før er blitt tilkjent. Peder, som vil ha fred, samtykker med ham om å overta Rand, så Jacob kan flytte til Tvinnereim. Pergament. 5 merker, men segl mangler. Skirften noe utvisket. Utrykt. Riksarkivets avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

Ca. 1593 (mellom 1589 og 1596) Stryn? (Sogn og Fjordane)

Anders Anderssøn skriver i et brev til slottsherre Pedere Thott, lagmann, borgermester, råd og lagrettemenn i Bergen i anledning av at Jens Pederssøn på Rygg i Stryn stevner ham for et odelsbrev han vil ha på to jorder, Ytre Eide og Strauri. I et annet brev fremfører Anders en rekke klagemål mot Jens. 2 brev på papir.

I første brev mangler siste del, i et annet brev er midtpartiet bevart mens begynnelsen og siste del mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1593, 2. februar. Bergenhus

Peder Thott Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier til Jon Mændt, borger i Bergen, en nøstegrunn innenfor Nordnes nest opptil Knud Clausens nøst. Grunnleien er årlig 24 danske skikking. Pergament, Thotts våpensegl henger ved. På baksiden: Grunnebrev på nøstet og de 3 sjøboder nedenfor Raffne kruit (Ravnekrogen). Den årlige grunnleie er en riks ort. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1593, 13. februar. Bergenhus

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann, til Bergenhusn, Bygsler og utleier til Anders Evertssøn, borger i Bergen, en nøstegrunn innenfor Nordnes mellom Adrian Olssøns og Knud Claussøns nøst. Grunnleien er årlig to danske mark. Pergament, Thotts våpensegl henger ved. Kjøpt av kunsthandler H. H. Halvorsen, Oslo i august 1930 for 50 kr. Utrykt. Kopi etter Riksarkivets avskrift fra 1930 vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1593, 15. februar. Innvik (Sogn og Fjordane)

Helga Håkonsdatter, enke etter Anders Davidssøn på Nes. Vitterliggjør, at hennes bror Klemett Håkonssøn sammen med sine søsken for tredje gang ble forlikt om en kjøpekontrakt med Jacob og Oluff Laurentssønner om gårdene Roseter og Øistad i Innvik prestegjeld, Stryn skiprede i Nordfjord, som Helgas farfar Oluff Klemetssøn i 1537 solgte til Laurents Jonssøn på Roseter. Pergament, alle 6 segl mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1593, 15. februar. Stryn (Sogn og Fjordane)

Jens Pederssøn på Vik, lensmann i Stryn og Olden skiprede, og 1elleve lagrettemenn fra samme sted vitterliggjør, at Jon Johannessøn på Skrede og Bottolf Oluffssøn på Rnd i Utvik sogn i Nordfjord kom til dem på Stryn skipredes ting og ville ha en erklæring om at gården Skrede alltid hadde vært deres foreldres odels- og arvegods, hvilket de også fikk. Pergament, 9 av 12 vokssegl henger ved. Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

1593, 15. mars. (Opdal) Uggdal (Tysnes, Hordaland)

Seks lagrettemenn i Opdal skiprede vitterliggjør, at Siri Gangsdatter på Stien, Alvesund i Nordhordaland fremla for dem på Opdals ting en affskur (avskurd) fra lagmann Poueld Helliessøn i Bergen for at det skulle bli avsagt i gården Ersvær på Tysnes som Siri hadde solgt til henne. Fru Elses mann, Anders Mougt på hovland, fremla da et forliksbrev av 10. juni 1586 som blant annet var blitt forelagt Axel Gyldenstjerne, Norges riksstatholder, da han var i Bergen. Lagrettemennene fant ut at dette forliksbrev skulle holdes ved makt. Papir, levninger og spor etter 6 påtrykte segl. Se diplom av 23. juni 1592. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1593, 6. mai. Breim? (Sogn og Fjordane)

Del av et skriftebrev? Papir. Merker etter 10 segl, halvparten av brevet er revet bort. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1593, 16. juni. Tysnes? (Hordaland)

Syv lagrettemenn i Opdal og Våge skiprede vitterliggjør, at de etter oppfordring av Adellus Krukow til Gjersvik på Tysnes og Jacob Lauritssøn på Årbakke, Onarheim sogn på Tysnes går markgang mellom gårdene Håeim i Opdal sogn, som Adellus Krukow eiet, og Årbakke. Papir, 6 påtrykte segl. Utrykt. N.A. Dahls avskrift vedlagt. Benyttet i Riksarkivet 1878. Dokid: UBB Diplom

(1593, 29. juli) Bergen

Poueld Helliessøn, Bergens og Gultings lagmann, hilser… jetmund på Lindvik i Stryn…? Papir, havparten av brevet er revet bort. Bak på brevet står skrevet at denne stevning er lest for Knud i Leffdall 29. juli 1593, og på Bergens Rådhus 9. oktober 1593. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1593, 9. oktober. Bergen

Poueld Helliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, vitterliggjør, at da Jon Amundssøn på Re i Breim og Oluff på ytre Eide samt Jedmund på Lindvik i Innvik prestegjeld kom til ham

angående en halv (?) laups leie i gården Ytre Eide, mente han at denne saken først måtte opp til doms på deres hjemmeting. Hvis ikke partene godtok denne dommen, stevnet han dem til å møte på sommertinget i Bergen. Papir. 1 segl påtrykt, brevet er limt på baksiden av et skriveboksblad for Bent Larsen. Ytreeide, den 31. januar 1867. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1593, 15. oktober. Stryn (Sogn og Fjordane)

Jacob Anderssøn på Steinsåker selger sin hustrus odel i gården Øistad i Stryn skiprede og Innvik kirkesogn i Nordfjord, til hennes bror Oluff Laurentssøn på Øistad, for 15 riksdaler. Pergament, alle 6 segl mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

(1594, 27. juni.) Bergen?

Anders Anderssøn (på Ytre-Eide) klager i et brev til peder Thott m.fl. over at hans stemor Anna Olsdatter jhar solgt sitt setebol i gården Brynnestad i Olden, som hun hadde fått av hans far Anders Torgilssøn, og som etter hennes tid skulle gå tilbake til hans arvinger. Han klager også over at hans stemor etter farens død ikke vil fraflytte den gård (Ytre-Eide?) hans far brukte. Dette fører til stadig strid mellom Anders og hans stemor og mellom hans kvinne og stemorens mann. Papir, 1 dobbeltark. Under brevet står skrevet, at dette brev ble lest på Bergen Rådhus 27. juni. 1594. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1594, 22. oktober. Sævold (Strandvik, Hordaland)

Seks lagrettemenn i Strandvik skiprede vitterliggjør, at Jon Tordssøn på Borgen i Os skiprede har solgt sin lodd og part i ødegården Kiegedal til Oluff og Svend Torbjørnssønner på Gjøn i Hålandsdalen. Betalingen har han mottatt. Pergament, alle 6 segl bevart. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1595, 14. februar. Bergen

Johanne, Søfrensdatter, enke etter tidligere borgermester Nils Lauritssøn i Bergen, vitterliggjør, at hun har solgt til skredder Baltser Madssøn to hus på Torvet. Betalingen har hun mottatt. Grunnleien betales som fastsatt i grunnebrevene. Pergament, seglene mangler. Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

1595, 29. februar. Bryggesåk (Eiken, Vest Agder)

Tore Guttormssøn bytter med Nils Knudssøn sitt odelsgods, av skyld en hud, i Foss i Bjelland kirkesogn. Til gjengjeld får han av skyld en hud i Nærebø og så meget som Nils eiet i Stalleland og Øye i landvik kirkesogn i Nedenes len (Aust Agder). Dette var hans kvinnes rette gods. Som mellomlegg måtte Tore gi Nils 35 daler. Pergament, seglene mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1595, 7. juli. Bergen

Anders Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn beklager seg til Poueld Helliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, over at Oluff Jonssøn fra samme gård har tatt fra ham en humlegård, og likeså at Bodvard og Magnus på Setre ulovelig bruker noen øyer, som før elven hadde brutt igjennom, hadde ligget under Ytre-Eide. Poueld helliessøn anmoder derfor Laurits Skøtt, fogd i Nordfjord, sammen med seks eller tolv oppnevnte lagrettemenn i Innvikprestegjeld om å granske klagene, og foreta et forlik eller avsi en dom. Papir, merker etter 1 påtrykt segl. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

(15)95, 21. august. Hegdal (Innvik, Sogn og Fjordane)

Avskrift av forliksbrev

. Oluff Anderssøn på Reme i Innvik prestegjeld i Nordfjord selger til sin hustrus eldste søster Berithe Helgesdatter i Hegdal en punds leie og en marks leie i gårdene Åland i Innvik, Hopland, Djupstein og Lotsi i Gloppen og Stadeim i Sunnylven på Sunnmøre. Dette var arvelig tilfalt hans hustru Randi Oluffsdatter. Avskriften ved lærer Jacob Aaland, Bergen. Originalen, som er skrevet på pergament med 6 seglremmer uten segl, fantes i sin tid på gården Hopland, Gloppen i Nordfjord. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1596. Nesi Kirkegård (Stryn, Sogn og Fjordane)

Anders Iverssøn, Trandal i Hjørundfjord på Sunnmøre vitterliggjør, at han eier en laups smør i Valsnos i Opstryn, Innvik prestegjeld i Nordfjord, som han arvet etter sin far Iver Omundssøn, og som etter et gammelt odelspergamentsbrev har vært under samme slekt i femhundre år. Pergament, alle 6 segl mangler.

Utrykt. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1596, 23. januar. Bergen

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier til Jørgen Christopherssøn og hans hustru Lisebet Rasmusdatter en ødegrunn utenfor erkebispegården, nest opp til den grunn, hvor husene til Sjurd Oluffssøn nå står. Grunnleien er 18 danske skilling. Avskrift på pergament etter en eldre original, seglene mangler. Poueld Helliessøn og Michill Jenssøn, lagmann og borgermester i Bergen, vitterliggjør, at de har besiktiget og lest over et grunnebrev, som ord for ord er det samme som denne kopi inneholder. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1596, 21. februar. Sunnhordaland (Hordaland)

Avskrift av skjøte

. Oluff Oluffsøn på Vinnes, Oluff på Hovland og Korie i Vik, gårder som ligger i Våge, Kvinnherad og Strandvik skiprede, kunngjør, at de har solgt til sin frende Styrker Olluffssøn på Bjørndal, gårdene Bjørndal, Eide og Tegland i Ålandsdalen. Til vitterlighet undertegner seks lagrettemenn fra de tre nevte skipreder. Avskrift 1923 av Johs. Sundvor. Originalen på pergament på Tomra Hålandsdalen. Eides i 1923 av lærer Peder K. Mundheim. Utrykt. UBB Diplom

1596, 1. mai (Philippus` et Jacobus` Dag) Bergen

På vegne av Erik Rosenkrantz` enke, Heilwig Hardenberg til Arreskov, utleier hans Findsøn, borgermester i Bergen, til Poul Gjørsner en markegrunn og halvparten av Dudalens elv (Sandvikselven?), hvor når den stampemølle står som hører til Store Sandviksmarken. Den årlige grunnleie er 1 ½ riksdaler. Pergament, seglet mangler. Utrykt. Gave fra løytnant J. Garmann? Dokid: UBB Diplom

1596, 23. mai. Vatne kirkested (vatne, Møre og Romsdal)

Tolv lagrettemenn på Sunnmøre vitterliggjør, at Anders Knutssøn (på) Ulvestad kom til dem og ville ha bevis for at Ulvestad var ryddet og pløyet av Knut Olssøn. Papir. 12 påtrykte og 3 bumerker, skriften delvis litt utvisket og utydelig. Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

1596, 13. oktober. Hjartdal (Telemark)

Oluff Levordssøn bekjentgjør, at han fikk 32 gode daler av Oluff Mosbø og Torbjørn Loner for 4 markebol jord i Skeie, Gvamen i Hierdals (Hjartdal) sogn. Denne jorden fikk Oluff Mosbø ved en seks manns dom i 1591. verken Oluff Levordssøn eller Stenar Torgeirssøns arvinger kunne bevise at de hadde noen odelsrett til jorden. Pergament, 2 av 3 opprinnelige segl henger ved. Ingen opplysninger om hvorfra brevet er kommet. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1596, 23. oktober. Arnegård (Stavanger)

Lagmann Martin Nielssøn i Stavanger foretar et arveskifte mellom Torstein Oddssønner, Ingjerd og Gurid Oddsdøtre på den ene side, og Gjest, Oluf og Knud Ellendssømmer, Anna og Maretta Ellendsdøtre på den annen side. Arvegodset er gardparter i Fisketjønn og Vårvik i Suldal, Høyland i Årdal, Vadla, Østerhus, Segedal, Ramsfjell. Asseim og Førde i Hjelmeland og Eikeland og Hole i Høgsfjord. Brevet er skrevet ”wdj Arnegaard”. Pergament. Hull til 5 seglremmer, men verken de eller seglene er bevart. Diverse påskrifter på baksida, blant annet: ”Denne Bog tilhører Daniel Knudsen Silgjerd Aar 1735… – Brevet læst i dag 29de Marts 1876 af Skolelærer lars Vestreim”. Om Arnegård i Stavanger jfr. A.W. Brøgger: Sravangers historie i middelalderen, 1915, s. 194-195, DN 2, nr. 578, DN IV, nr. 952 og 972, m.fl. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1597. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

Anders Anderssøn på Ytre-Eide beklager seg over den urett og den medfart Jens Pederssøn på Vik har påført ham siden hans mors død i 1562. Papir, 2 ikke likelydende konsepter av samme innhold (skrevet med samme hånd) fra gården Ytre-Eide. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1597? 20. januar. Indre Ålvik (Kvam, Hordaland)

Seks lagrettemenn i Øystese skiprede i hardanger vitterliggjør, at de var bedt av Hafftor og Oluff Gjermundssønner om å foreta et skifte mellom dem av jordegods og eiendeler som de har arvet etter sin far Gjermund Hafftorssøn og etter sin mor Birette Gudmundsdatter. Pergament, alle 6 segl mangler. Utrykt. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1597, 14. april. Ulvik (Hordaland)

Elling Vikingssøn på indre Bleie i Ullensvang selger til Svend Rikholdssøn et pundbol, som årlig renter en laup salt, i gården Kvåle i Ulvik for 1 sølvstaup, svarende til 9 gode daler. Pergament, 3 segl henger ved, en ukorrekt transkribsjon og en eldre katalogseddel er vedlagt. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1597, 30. mai. Hopland (Innvik, Sogn og Fjordane)

Seks lagrettemenn i Stryn og Gjemmestad skipreder i Nordfjord vitterliggjør, at Jettmund Simonssøn på Åland i Utvik er rudbolsmann til halvparten i samme gård, som han først sammen med Amund Oluffssøn og deretter alene har rydder og oppbygget av ødemarken ved hardt arbeid. Han har også skikket seg ærlig og vel blant granner og naboer. Papir, 6 påtrykte vokssegl. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1597, 5. juni. Vatne (Møre og Romsdal)

Seks menn, oppnevnt av sogneherre Claus Corneliussøn i Borgund, besiktiger Vatne kirke og beslutter med hans samtykke, at det skal reises et passende tårn på kirken. Papir, veninger og spor etter 8 påtrykte segl. Dokumentet har enkelte små huller. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

Ca. 1598. Bergen

Anders Anderssønn på Ytre-Eide klager til ”welbyrdige Lauritz Kruse, fromme Her Laugmandt, Borgemestere och Raadt” over at hans stemor, Anna Olsdatter, har solgt sitt setebol i Brynnestad i Olden til Jens (Pedersen) i Vik. Jens Pedersen, Anna Olsdatter og hennes mann Rasmus Jonssøn har i lang tid prøvd å hindre Anders i å få frem sin rett fram; det samme har også ”Lasse Skytt fordom fougde udi nordfiord” gjort. Nå seinest er ”fornemne Anne Olufsdotter kommen hiid til byenn” for ytterligere å forfølge Anders, som derfor ber øvrigheten om hjelp. Papir, udatert.

Et annet brev om samme sak er iflg. påskrift lest på Bergens Rådhus 27. juni 1594: se denne dato. Det her foreliggende må være skrevet etter 1596 (Laurits kruse er høvedsmann på Bergenhus), og noenlunde samtidig med striden mellom Anders Herredags-Dombøger V. 1897, s. 152-158). Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1598, 11. januar. Bergen

Christoffer Knudssøn på Bjarkøy i Senja len selger, på vegne av Maren og maritte Wildhielmsdøtre på Buvika i samme len, til Sylvester Tørressøn på Åfet i Feios skiprede i Sogn og Torsten Hågenssøn på Dyrdal i Vlland (Aurland) skiprede i Sogn, halvannen laups leie i gården Åfet. Betalingen har han mottatt. Salget foregår på Bergens rådhus i nærvær av Bergens lagmann og borgermester pluss to rådmenn. Papir, merker 6 påtrykte segl. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1598, 15. januar. Bergen

Jacop Willomssøn, borgermester og hospitalsombudsmann i Bergen, utleier til Rørik Jacobssøn, en av hospitalens grunner, utleier til Rørik Jacobssøn, en av hospitalens grunner, som tidligere har ligget under Selje kloster i Nordfjord, og som Rørik for 14 år siden inntil forleden har fått leie av den tidligere ombudsmann Mester Thommes. Grunnen ligger tett ved Gåsegrunnen, hvor Rørik nå bor, og som han leier av Kapitlet. Grunnleien er 3 danske mark. Pergament, seglet mangler. Utrykt. På baksiden står skrevet at brevet er innlagt 11. mars 1718 på åstedet i madam Boel Gaarmans hus. Dokid: UBB Diplom

1598, 23. april. Vatne (Møre og Romsdal)

Oluff Knudsøn i Kjellviken (Saltkjelvik i Skodje) selger til sin bror Anders Knudssøn på Ulvestad i Vatne sogn, sin rydningsgrunn, som han har arvey etter sin far Knut Olssøn. Seks menn stadfester brevet. Papir. Oluff Knudssøns bumerke, pluss levninger og spor av 6 påtrykte segl. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1598, 24. april (mandag nest etter påskeuken) Støplestu (Bygland, Aust Agder)

Oluff Tordssøn på Støplestu i Åraksbø i Bygland selger med sine sønner Orm og Knut til Neri Gunsteinssøn på Heistein, ødegården Trelltvedt som ligger straks østenfor Gakkestad i Sandnes sogn. For dette får de 40 daler. Landsskriver Thomas Nielssøn, lensmann Knut Ormssøn og Anders Sordal besegler brevet. Pergament. Segl mangler, men 3 bumerker påtegnet.

Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1598, 19. juni. Øystese (Kvam, Hordaland)

Avskrift av markeskiftebrev

. Markeskifte mellom gården Øvre og Nedre Vik, som eies av fogd Mats Jørgenssøn i Hardanger len, på den ene siden og gården Øystese, som tilhører Adelatz til... og hennes medeiere, på den annen side. Dessuten markeskifte mellom Tjosås, Ole Bildes gård, og Øvre og Nedre Vik. Kopi etter original. Fra Johs. Sundvor, avskrevet av O. Olafsen. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1598, 12. september. Raundal (Lårdal, Telemark)

Bjørn Oluffssøn i Lårdal prestegjeld selger med samtykke av sin hustru og hennes tvillingsøster, som er Aslaug og Ester Vetlesdøtre, en markesbol i Homme i Valle prestegjeld i Setesdal til Aslak Torkillssøn i Kviteseid prestegjeld. Sorenskriver Hans Olssøn og to lagrettemenn besegler brevet. Pergament, alle 4 segl mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1598, 9. oktober. Børve (Kvam, Hordaland)

Helge Olssøn på Vestreim i Ulvik selger to av sine odelsjordparter, den ene på Vik og den andre på Kopren i Jondal, til Halvard på Digranes, Sebjørn på Grov, Rasmus på Økeland og Anders i Huglen. Han mottar i betaling 20 gode gamle daler og en daler i skjøtningsøre. Pergament. 10 segl henger ved, 2 mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1599, 5. mars. Ullensvang (Hordaland)

Halden Ivorssøn på Kambestad begjærer av lagrettemann Halstein på Frøsvik, Tore på Hamre i Røldal og Oluff Måkastad, på vårtinget i Ullensvang, et sant vitnesbyrd om at hans farfar, Jon Haldanssøn, var rette odelsmann til gården Isberg. Dette kunne de ikke gi, men de kunne bevitne at Jon og hans far i lange tider har vært i besittelse av ovennevnte gård. Papir, 3 påtrykte segl og 2 bumerker. Utrykt. Dokid:

UBB Diplom

1599, 11. mai. Bergen

Johan Melck og Lykke Kipper, kirkeværgere til Korskirken, utleier til Herman Brøgman en av Korskirkens ødegrunner i Vågsbunnen. Leien er halvtredje danske mark. Pergament, rester av 1 segl henger ved. Diplomet omhandler 17. rode nr. 29, der hvor Hotel Nordstjernen engang lå. Se diplom: Bergen, år 1609, 1. april. Utrykt. Gave fra antikvar Nicolaysen. Dokid: UBB Diplom

1599, 10. juni. Unterngriesheim (Würtemberg I Syd-Tyskland)

Avskrift av brev

. Johan Henrich av Rodenstein stadfester et nativitetsbevis for Laurentzius Rytter, som innbyggere og dommere i Unterngesheim har utstedt. Pergament, sglet mangler. Brevet er muligens kommet til Bergen med en tysk familie. Utrykt. Gave fra cancellerirådinne H.M. Christie. Dokid: UBB Diplom

1599, 22. juli. Vikøy kirke (Kvam, Hordaland)

Seks lagrettemenn i Øystese skiprede kunngjør, at etter gudstjenesten Vikøy kirke 22. juli 1599, ble spørsmålet om Jacob Oluffssøn på Kaldestads krav på morsarv avgjort… Jacob får til sammen ved arv og kjøp en halv laup i gården meland i Ullensvang sogn og skiprede og 3 mark i øvre Aksnes i Vikøy kirkesogn. Pergament, seglene mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1599, 27. juli. Tysnes (Hordaland)

Åtte svorne menn i Våge og Opdal skiprede, oppnevnt av den kongelige befalingsmann i Sogn, Palle Friis til Lundegård, kunngjør, at de etter oppfordring av Adelus (Kruckow) til Austreim (i Kyrkjebø i Sogn) og Jon Haar til Gjersvik, skulle gå markegang og skifte mellom gårdene Håeim og Dale på Tysnes. Partene kom frem til et forlik. Papir, 8 påtrykte segl. Utrykt. N.A. Dahls avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

1599, 3. oktober. Valland (Kvam, Hordaland)

Tre lagrettemenn i Øystese skiprede kunngjør et forlik mellom brødresønnene, Oluff Gjermundssøn på Myklebust, Kvinnherrad i Sunnhordaland og Laurits Pederssøn på Valland, om begges rett til Valland. Oluff hadde krevet del i den anpart Laurits hadde kjøpt av deres felles frende Joham på Horven, mens Laurits hadde ment at han allerede hadde innløst sitt gods i Valland.

Pergament, seglene mangler. Utrykt. Gave fra sogneprest Røtting. Dokid: UBB Diplom

1599, 16. oktober. Børve (Kvam, Hordaland)

Mats Jørgenssøn, befalingsmann over Halsnøy klostergods og fogd i Hardanger, Bjørn på Børve, lensmann i Øystese skiprede, og lagrettemenn i Granvin sogn kunngjør et jordksifte mellom nærskyldsfrende, Sivord Nielssøn på Rykken i Øystese og Jacob beholder Mykletun, som årlig skylder et pund smør og et bukkeskinn, og Sivord beholder Rykken som årlig skylder et pund og 6 mark smør, en halv laup og et fåreskinn. Pergament. 1 segl og rester av et annet segl henger ved, et hjørne av diplomet er revet bort. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1599, 23. oktober. Naustdal (Sogn og Fjordane)

Gunder i Naustdal, lensmann i Førde, selger til Oluff på Apaldseter (i Vevring), 9 marks leie i gården Indre-Åse i Bygstad sogn i Dale skiprede. For dette mottar han 4 ½ gamle daler og 3 mark i skjøtningsør. Pergament, seglene mangler. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1599, 3. november. Russenes (Vevring, Sogn og Fjordane)

Tre lagrettemenn i Brandsøy skiprede i Sunnfjord vitterliggjør, at Oluff på Apaldseter (i Vevring) kjøper noe gods i gården Indre-Åse, Bygstad i dale skiprede av sine søstre, som er Birgitte på Stavang, Maritte på Laukeland, Eli på Soleim, Maritte i Gjelsvik, Sidsel i Ålen og Gjertrud på Apaldseter. Pergament, rester av 3 segl. Utrykt. Avskrift vedlagt. Dokid: UBB Diplom

16xx (?), 8. oktober. Tjul (Sjernarøy, Rogaland)

Anders Asbjørnsen på Ambdall (i Tysvær?) og Thørris Hansen, selger til KnudOluffsenn på Lillesund (i Skåne?) sin odelspart ”wdj Berie i Føye Schebredt och Sundhordlehenn” (berge på Bømlo?). salget bevitnes av fire (fem?) menn fra Sørhaug, Gard og Vistad (i Skåne). Brevet er skrevet ”paa Thiull i Stiernerøenn thennd 8. octob. Anno…” (avrevet). Pergament. 5 seglremmer og et segl bevart, nederste hlyre hjøne er derfekt (avrevet) Om ”Føyen skiprede” jfr. Norske Regnskaper og Jordebøger fra det 16. Aarhundrede II, s. 626 og Norske Gaardnavne 11, 3. 144 (Føyden på Stord).

Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1609, 3. november. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)

Sorenskriver i Nordfjord Trogels Jenssøn og tre lagrettemenn: Jon Sjurdsen og Jon Clemmitsen på Bø og Clemitt på Kircheid, bevitner en avskrift av et domsbrev, datert Bergen 20. juni 1575 (se denne dato) om eiendomsretten til ytre tun i Faleide. I brevet fra 1575 var avskrevet et eldre domsbrev av 20. juni 1542 (se også denne dato). ”Att dette er en rigtigh Copie aff en wellforseglitt Papirs Skreffuith Dom, bekiender wy effterschrne... med woris Signetter her under thrøgt. Actum Thoningh Thingstoffue thenn 3. Novemb. Aar 1609”. Papiravskrift, utført av Jacob Aaland (omrking 1920)? Skinnbrevet fra 1609 var den gang hos bankkasserer A.H. Faleide, Innvik. Utrykt. Dokid: UBB Diplom

Ca. 1625? Bergen

Christen Madsen, ”Skreder Borger och boendis paa Stranden her i Bergen” kunngjør at han med sin hustrus samtykke her solgt tiil rådmann Jens Jensen Skiffue sin grunn ”wedt brøggis portten wdi høstru magdalenis gaard... lige ned for Jens Jensen Knippingh”. Salget bevitnes av ”Job Jacobsenn och Thommis Thommesenn Raadmendt hersammenstedtz”, og selgeren ber om ”att dette midt udgiffne kiøebreff wdi byenns skødebogh maa bliffue fortegned och indførtt. Datum Bergen den…” (Slutter umotivert; det kan ikke sees at teksten er defekt.) Pergament. Tre seglremmer, men ingen segl bevart. Til datering: jfr. at de tre omtalte rådmenn har fungert samtidig og underskrevet brev av 25. mars 1626 (A.M. Wiesener, Bergens historiske forening 43, s. 52-53). Utrykt. Dokid: UBB Diplom

1738, 18. desember. Bergen

Søren Jørgensen selger og skjøter til sin svoger Jocim Hindrichsen sitt hus med grunn og tilhørende haugegrunn ved Schive. Er sammenheftet med diplom: Bergen, 19. oktober 1590. Dokid: UBB Diplom

1746, 14. februar. Bergen

Ane, sl. Jochim Hindrichsens, selger og overtar til sin sønn Hindrich Joachimsen sitt hus med underliggende grunn og hageplass ved Skiven. Er sammenheftet med diplom: Bergen, 19. oktober 1590. Dokid:

UBB Diplom

1774, 29. juni. Bergen

Gjeldssøksmål fra Petter Schneider mot Henrich Jochumsen. Endelig avgjort 9. september 1782. Er sammenheftet med diplom: Bergen, 19. oktober 1590. Dokid:

.