Referat fra FAU møte 15. januar 2015

download report

Transcript Referat fra FAU møte 15. januar 2015

Referat FaU-møte den 15. Januar 2015
Tilstede: Anne-Britt Gran, Siri Gerrard, Janne Gro Rygg, Julija Pauriene, Gøril Joakimsen,
Ingunn Sakshaug, Pernille Edlund, Anine Stousland, Bengt Losnedal, Kiddi Lokøen, Per
Stavgar, Eva Kvandal
Møtetid: Torsdag 15. Januar 2015, klokken 18-1930
Møtested: Personalrommet, Ruseløkka skole.
Agenda:
1. Valg av referent
Wencke Myrann ble valgt til referent.
2. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent, men rektor savnet innkalling.
3. Godkjenning av referat fra forrige møte
Manglet referat fra forrige møte. Blir sendt ut med dette.
4. Orientering fra rektor
-Rektor takket for FaUs initiativ med julegrantenning og for en hyggelig
nyttårsmarkering 6. Januar.
-Fortalte at skolen nå er oppe i arbeidet med halvårsvurderinger.
-Orienterte om resultatet av elevundersøkelsen der det er framgang på de fleste
områder.
-Orienterte om og anbefalte hjemmesiden MinOsloskole
(http://minosloskole.no/CorpoWebserver/?locale=en ) hvor man bla kan finne
resultatene fra elevundersøkelsen.
-Orienterte om den strategiske planen for neste periode (2015-2018) hvor de tre
hovedområdene er:
- Vurdering for læring (VFL) i alle fag
- Trygt og aktivt læringsmiljø for alle
- Stor grad av mestring og læringsutbytte
-Rektor fortalte at hun fortsatt jobber mot utdanningsbygg for rehabilitering av
skolen.
-I år vil det investeres i nye pc-er, dette er man bla avhengig av i forbindelse med
omlegging fra fronter til Its learning.
-Innspill om å bli en dysleksivennlig skole var forelagt rektor som fortalte at de
gjør mye allerede men at nye pc-er vil gjøre mye for dette målet. Dette er allikevel
ikke et mål det jobbes spesifikt for dette året.
-Rektor fikk spørsmål om skolen jobber med programmet rosa kompetanse
( http://www.llh.no/nor/prosjekter/rosa_kompetanse/ ) Det gjør de ikke, men
rektor skal undersøke om det kan være aktuelt.
5. Informasjon om natteravnordningen fra natteravnkoordinator Hanne Hansgård
Natteravnordningen er en ordning hvor ungdomsskoleforeldre bruker en kveld
på å gå rundt i området Majorstua og nærområdet til skolene og elevene for å
bistå med støtte og veiledning for ungdommer som trenger det. Møtes på
Majorstua T-banestasjon. 4-5 foreldre fra hver klasse hver gang. Går 2-4 stk
sammen i team. FaU oppfordrer alle foreldre til å stille opp. Det jobbes for å få
oppdatert informasjonen på skolens hjemmeside.
6. Innbyggerinitiativ og videre prosess.
Innbyggerinitiativet fikk nok underskrifter og ble sendt inn. Allerede behandlet i
Oslo kommune og sendt videre til riktig komite.
Har fått tilbakemelding fra foreldre om manglende informasjon ut til klassene.
7. Driftsstyret
Jobber mot undervisningsbygg for å få rehabilitering av skolen.
8. House of Oslo skal rives i 2016
I forbindelse med reguleringen er også området nedenfor ruseløkka skole med
ballbingen og skaterampen inne i planene. Undervisningsbygg
undervisningsdepartementet og skolen er bedt om å komme med uttalelse. FaU
vil på eget initiativ sende inn uttalelse.
9. Gjennomgang av vedtekter
Endrer §11 Endring av vedtektene fra at det kreves 2/3 flertall av alle, til
kvalifisert flertall.
10. Korps
Korpset trenger styremedlemmer for å komme i gang og få tak i instrumenter
osv.
11. Trafikk
FaU har kontaktet Bymiljøetaten i forbindelse med den økte trafikken i
Løkkeveien og Cort Adlers gate. Bymiljøetaten sier at fartsgrensen i Løkkeveien
senkes til 30 kmt
FaU-leder har tatt initiativ til et samarbeid med andre skoler i bydelen for å
sammen sette fokus på ”Trygg skolevei bydel Frogner” overfor bydelen. Har
sendt brev til alle skolene med ønske om innspill og inviterer til folkemøte 9.
Februar om saken.
Oslo, 2015-01-15
sign.
Wencke Myrann