Regulering og utvidelse - Varsel om oppstart planarbeid (L

download report

Transcript Regulering og utvidelse - Varsel om oppstart planarbeid (L

Til naboer og høringsinstanser
Vår ref.
14/2511/ANSV
Deres ref.
Dato:
20.02.2014
Storetveit kirkegård - Varsel om oppstart planarbeid
I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 blir det varslet om oppstart av privat
reguleringsplan for gnr 13 bnr 680 m.fl, Storetveit kirkegård, Bergen kommune.
Planområdet
Planområdet omfatter deler av eksisterende kirkegård, et grønt areal som grenser opp mot
kirkegården i nord og deler av Kirkevegen. Planområdet er regulert i Mindereguleringen, planid
30010000 fra 1920. Det er imidlertid lite samsvar mellom den gamle planen og eksisterende
situasjon. Planområdet overlapper delvis med to andre planer under arbeid: Granveien, planid
63250000 og Storetveitåsen, planid 30220500.
I kommuneplanens arealdel er planområdet satt av til bebyggelse og anlegg. Planområdet er
avgrenset som vist på kartutsnitt under og har et areal på 7,6 daa.
Område for
utvidelse
PLANOMRÅDET
N
Kartutsnitt med plangrense – Målestokk 1:2000
Akasia
Bjørns gate 1
5008 Bergen
www.akasia.no
[email protected]
Telefon: 55 59 39 00
Org.nr: Akasia 998 880 343
Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd
Org.nr: BKF 976 994 434
Formålet med reguleringsplanen
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utvidelse i nord av Storetveit kirkegård.
Utvidelsen vil romme et nytt urnefelt på ca 1 700 m2.
Forslagsstiller og grunneier
Akasia er forslagsstiller og utførende konsulent. Akasia er gravplassforvalter i Bergen.
Grunneier av gnr 13 bnr 680 er Bergen kommune.
Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes på e-post:
[email protected]
eller brevpost:
Akasia
Bjørns gate 1
5008 Bergen
Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Merknadene vil bli samlet
og kommentert av Akasia. Alle mottatte merknader vil bli sendt kommunen sammen med
planforslaget. Frist for merknader er satt til 05.04.2014.
Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt Bergen
kommune for saksbehandling.
Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli
anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk
behandling.
Informasjon om planarbeidet vil også være tilgjengelig på www.akasia.no under Eiendom – Nybygg
og nyanlegg.
Med vennlig hilsen
Arne Tveit
områdeleder utbygging
Annbjørg Svendal
arealplanlegger
direkte tlf: 55597868
[email protected]
Dette er et elektronisk godkjent dokument
Side 2 av 2