Presentasjon Karrieresenteret v

download report

Transcript Presentasjon Karrieresenteret v

Karrieresenteret i
Nord-Trøndelag
Mål
En kvalitetsmessig god, nøytral, gratis,
tilgjengelig og helhetlig tjeneste
Alle voksne og ungdom utenfor
skolesystemet
I tillegg: Kompetanseressurs for skoler,
arbeidsliv, NAV
Bakgrunn prosjektet
Manglende helhetlig veiledningstilbud for voksne
Komplisert utdanningssystem – mange veier og
muligheter
Oppdelt veiledningstjeneste – mange har en rolle
Lav gjennomføring i utdanningen
Behov økt profesjonalitet – styrket tjeneste
Internasjonale og nasjonale rapporter og utredninger
Prosjektorganisasjon
Partnerskap 2 nivå
Fylkesnivå: NTFK, NAV + KS
Referansegruppe: NTFK, NAV NT, KS NT, fylkesmannen,
opplæringskontor, kommuner, rektorer vgs, HINT, NHO, LO)
Regionalt: kommuner, NAV, VGS, arbeidsliv mfl
Prøveprosjekt
etablering av et karrieresenter i fylket i
desentraliser struktur
Midtre-Namdal
- samlokalisert
med NAV Namsos
Verdal / Levanger
- samlokalisert med
NAV Verdal
Karrieresenteret i
Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag / Prosjektleder
Verdal / Levanger
Lisbeth Pedersen
Anne Grete Dahlen
Ingunn Barli
Torfinn Kvello
Midtre-Namdal
Heidi Skaret Barsøe
Hege Jansen
Tjenester
Førstelinjetjeneste:
Karriereveiledning i hovedsak direkte rettet mot
voksne
Andrelinjetjeneste:
Ressurs- og kompetansesenter for karriereveiledere.
Systemrettet arbeid med hensikt å forbedre
karriereveiledningen i fylket.
Tilbud til bedrifter i omstilling
Satsingsområder i høst
Operativt arbeid, karriereveiledning på
individnivå og tilbud til bedrifter
Få på plass organisasjonen – alt praktisk
Kartlegge status
Nettverksbygging, forankring
Utarbeide web-sider
Kompetanseutvikling, intern og ekstern
Deltakelse i lokale prosjekter
Prosjektorganisasjon
for etablering av
Karrieresenter
i Nord-Trøndelag
Styringsgruppe NT
NAV NT:
NTFK v/AVGO:
KS NT:
Jostein Solberg
Marit Schønberg
Einar Jakobsen
Fagutvalg
NAV NT:
Vidar Ferstad
KS NT:
Marit Moe
NTFK:
Toril Haugland
Referansegruppe
Koordineringsgruppen*
Prosjektleder
Lisbeth Pedersen
Karrieresenteret i
Midtre Namdal
Styringsgruppe
Karriereveiledere
Heidi Skaret Barsøe 100%
Hege Jansen
50%
Karriereveiledere
Anne Grete Dahlen
Torfinn Kvello
Ingunn Barli
Karrieresenteret i
Verdal / Levanger
Styringsgruppe
100%
25%
25%
Regionalt koordinerende organ
for karriereveiledning
i Nord-Trøndelag
”Koordineringsgruppens” mandat er
å tilby skolering, initiere forsøk og iverksette strategier for å bidra til
rådgivning av høy kvalitet.
KS:
LO:
NHO:
NAV NT:
Fylkesmannen i NT:
Opplæringskontorene:
Fylkeskommunen, AVGO:
Rektorene:
En primærkommune:
Høgskolen i Nord-Trøndelag
*
Marit Moe
Rune Hallstrøm
Eivind Johnsen
Vidar Ferstad
Turid Torshaug
Kari Jølle
Bente Kvam, Toril Haugland
Torbjørn Østerås
Bodil Lie
Elisabeth Hammer
Styringsgruppen for
karrieresenteret i
Verdal / Levanger
Næringssjef Levanger kommune /
Levanger næringsselskap (leder)
Næringsforeningen i Verdal
Oppvekstsjef i Verdal kommune
Oppvekstsjef Levanger kommune
Rektor Verdal VGS
Rektor Levanger VGS
Leder for NAV Levanger
Leder for NAV Verdal
*
Grete Ludvigsen
Torolf Kvello
Randi Segtnan
Trude Nøst
Ragnhild S Nordseth
Odd Inge Strandheim
Jan Arve Strand
Ola Sagbakken
Sluttere fordelt på skoler
sluttere i % for 2006-2009
9
% 8
7
6
2006/2007
5
2007/2008
4
2008/2009
3
2
1
0
Meråker Ole Vig Leksvik Levanger Verdal
*Avd Egge har inngått i Steinkjer fra 08-09
Inderøy
Egge
Steinkjer Mære
Olav
Duun
Grong
YNVS