Les protokollen frå årsmøtet her.

Download Report

Transcript Les protokollen frå årsmøtet her.

Møtereferat
Møte nr. / Meeting No.: Ekstra ordinært årsmøte 2014
Dokumentet lagret / Document stored:
Emne / Subject: Ekstra ordinært årsmøte i VIL
Møtetidspunkt / Time: 24.9.2014 kl. 19.00
Møtested / Place: Bygdahuset, litlesalen, Vikebygd
Arkivnr. / File No.:
Referent / From: Rolf Julsrud
Møtedeltagere / Participants: Odd Nesse, Berit Ryvik Skartland, Rolf Julsrud, Jon Magne Svendsbøe, Inger Kathrine
Sundve, Kirsten Erdal, Helge Helgesen, Steinar Skartland, Jens Morten Koltveit, Martin Larsen, Arne Svendsboe,
Rune Hetland, Ola Harald Alne, Lauritz Bjørnevik, Gudvin Hetland, Terje Gausvik, Anette Hetland, Tore Rune
Hetland, Reidun Bakkevik,
Meldt forfall: Tore Espeland
Forfall:
Distribusjon / Distribution: Styret i V.I.L.
Sak. Nr
1
2
Beskrivelse
Saksliste:
Valg av ordstyrer:
- Odd Nesse
Valg av referent:
- Rolf Julsrud
Valg av 2 personer til å underskrive protokollen:
- Terje Gausvik
- Jens Morten Koltveit
Godkjenne de stemmeberettigede.
3
4
-
17 stemmeberettiget av 19 oppmøtte.
Godkjenne innkalling og saksliste.
Ansvar/dato
Møtereferat
-
Oppføring av kunstgrasbane i hall
Oppføring av kunstgrasbane i hall.
Rune og Martin informerer fra «Arbeidsgruppa for kunstgrasbane
under tak».
Spørsmål fra salen: Hvordan er parkering tenkt løst ved store
arrangement – ref. Vikeputten?
Svar: Vurdere parkering v/ gamle kraftstasjonen, ta i bruk
nærliggende jorder og/eller gamle skolen/kirka.
Kommentar fra salen: Hallen kombinert for fotball, håndball,
basketball o.l. er ikke egnet. Endring av dekke ser man ikke for seg
skal skje regelmessig. Aktiviteter som ikke stiller krav til dekke kan
utføres – ref. Friidrett, badminton, volleyball o.l. for andre ting enn
fotball.
5
Kommentar fra salen: Skjoldar – er det snakk om at de skal/kan kjøpe
seg inn til bruk? Kan vi risikere at hallen er opptatt av andre slik at
den ikke er tilgjengelig for «Vikebygd»?
Svar: Anser dette som lite sannsynlig. Dersom Skjoldar vil komme hit
må rett deling av timene løse rettferdig fordeling.
Hallen bør profileres med et skilt. Dersom VIL eller andre har et
slagord som kan brukes her, er det åpent for forslag.
Spørsmål: Aksjeselskapet (hallselskapet)som evt. opprettes – er det
andre formål for dette enn å få momsfritak?
Svar: Kun ment for å komme unna billigere.
Hallselskapet opprettes som eier av hallen. VIL leier deretter hallen
fra selskapet. Etter 10 år kan hallen overføres fra hallselskapet til VIL.
Spørsmål: Dersom bruk til volleyball/basketball må det være
fundament i grunnen?
Svar: Nei, det er løsninger som rulles ut. Ingen ekstra tiltak ifht.
grunnarbeid er nødvendig.
Møtereferat
Vedtak på årsmøte:
Hovedstyret i Vikebygd IL har fullmakt til å gjera endelig vedtak om
bygging av kunstgrasbane og hall, og gjera dei nødvendige
organisatoriske tiltak som er best for bygging og drift av anlegget.
Avstemming: 17 stemmer for – vedtatt.
Vedtak 1:
Årsmøte i Vikebygd idrettslag, org. Nr. 983973108, gir hovedstyret
løyve til å stille hallen, som blir reist på gnr./bnr. 327/84 og 82 i
Vindafjord kommune i pant for lån hos bank. Låneopptaket må ikkje
overstige 1,2 millionar kroner.
Styreleiar Odd Nesse saman med kasserer Berit Ryvik Skartland har
fullmakt til å gjera bindande underskrift for Vikebygd Idrettslag på
lånedokumentet.
Avstemming: 17 stemmer for – vedtatt.
Vedtak 2:
Årsmøte i Vikebygd idrettslag, org. Nr. 983973108, gir hovedstyret
løyve til å stille hallen, som blir reist på gnr./bnr. 327/84 og 82 i
Vindafjord kommune i pant for lån hos bank. Låneopptaket må ikkje
overstige 1,2 millionar kroner.
Vikebygd IL er eigar av aksjeselskapet som bygger hallen på vegne av
Vikebygd Idrettslag.
Styreleiar Odd Nesse saman med kasserer Berit Ryvik Skartland har
fullmakt til å gjera bindande underskrift for Vikebygd Idrettslag på
lånedokumentet.
Avstemming: 17 stemmer for – vedtatt.
______________
Terje Gausvik
__________________
Jens Morten Koltveit