Friidrettshall i Ulsteinvik Statusrapport v/Arve Hatløy

Download Report

Transcript Friidrettshall i Ulsteinvik Statusrapport v/Arve Hatløy

”Nye Ulsteinhallen”
Friidrettshall i Ulsteinvik
Statusrapport v/Arve Hatløy
Friidrettshallforum Haugesund 2014
Dimna IL i
Ulstein Kommune
Ulsteinhallen
Litt meir om Ulsteinhallen
• Ideen om hallen kom våren 2011. Kommunestyret godkjende planane i
september 2011.
• Hødd Fotball kobla seg på prosjektet og har fått realisert ny fotballstadion i
tilknytning til hallen.
• Etter ei rask planleggingsperiode der prosjektet vart utvida med klasserom,
fotballstadion m.m. kunne grunnarbeidet starte i desember 2012.
• Prosjektet har blitt realisert som følge av eit nært samarbeid mellom Dimna IL,
Ulstein Kommune, Fylkeskommunen og Næringslivet i kommunen. Alle gode
krefter har jobba i same retning – det har ført til at det «umulige» no vert
realisert.
Grunnarbeidet starta i desember 2012
• I augsut 2013 starta byggearbeidet for fullt.
Bygget vart tett til påske 2014.
• 6 rundbaner. Midtarealet tilpassa
ballidretter m.m. (handball, basketball)
• Hallen inkl. servicefløy med garderober,
klasserom, sosialt rom m.m. har ei
kostnadsramme på 95 mill. I tillegg kjem
fotballstadion til ca. 50 mill.
• Hausten 2015 skal hallen vere klar til bruk
• Ulstein kommune vert eigar av hallen og
skal stå for drift av hallen
Høddvoll området når alt er ferdig
Ein del arbeid står igjen
•
•
•
•
•
•
Bygget er tett. Ventilasjon og mykje av det elektriske er på plass
Støyping av golv er ferdig i alle delane av serviebygget.
Støyping av golvet i hallen startar i slutten av mai
Kva dekke skal vi velge? Denne prosessen er vi nesten i mål med.
Val av farge på dekket?
Friidrettsutstyr – Kva skal vi velge:
• Tidtakerutstyr
• Stav- og høgdematter
• Hekker, startblokker og mykje anna
• Storskjerm – ulike løysingar vert vurdert
• Kastnett
• Underlag i kulesektoren
Val av dekke ?
• Vi har valt ha bruke betong under dekket.
• Vi vel dekke ut frå at vi det meste av tida skal bruke hallen til trening.
• Sportsdekke på arealet i midten.
• Vurderer om vi skal ha sportsdekke på heile 60 meteren.
• Samme farge på heile 60 meteren
• Klare spesifikasjonar på mykhets-grad på dei ulike delane i hallen
• Ikkje alle som kom med tilbod såg på dette som viktig
Mykhetsgrad i dekket ?
Spesiefikasjonane vi har jobba mot å få til på dekket i forhold til mykhetsgrad
• Rundbana bør ha ei mykhetsgrad som for utebaner på 45 %.
• Sprintbana inne i ovalen bør helst ha ei mykhetsgrad på 40 %.
(Må kanskje justerast litt for å passa saman med sportsdekket)
• Alle tilløp (lengde, høgde, stav bør ha ein mykhetsgrad mellom 40 og 45 %.
• Dekket på løpebana skal normalt ha ein tykkelse på 15 mm.
Dei siste 8 meterane av lengde, tresteg og stavtilløpet skal ha ein tykkelse på 22 mm.
• Sprintbana på sida av ovalen og alle områda på utsida av ovalen (unntatt lengdetilløpet) bør ha ei
støtdemping på 50 %.
• Sportsdekket på midtarealet må vere eit dekke som er godkjent for piggsko – og ha ei mykhetsgrad på
rundt 40 % - sjå over.
Val av farge på dekket ?
Framdrift – nokre milepelar
Mai: Støyping av golv starter. Leverandør av dekke vert avklart
August: Støping av golvet ferdig i starten av august
Det er anbefalt ei tørketid på betongen på ca 4 veker.
September: Legging av dekke blir ikkje gjort for alt anna er ferdig i hallen.
Planen å starte med dette rundt 15. september.
(Arbeidet tar 4 veker)
November: 11. november er endeleg ferdigstillelsesdato.
Mars 2015: UM innendørs
Ulsteinhallen frå utsida
Ulsteinhallen frå utsida
Finansiering av hallen
HALLEN:
• Spelemidler
• Programsatsningsmidler
• Sponsorinntekter
• Leigeinntekter frå
Fylkeskommunen
• Lån Ulstein Kommune
FINANSIERING AV UTSTYR OG
AKTIVIET I HALLEN:
• Ein god del utstyr er med i prosjektet
• Dimna IL har behov for ein del utstyr
som vi ikkje får med i prosjektet.
• Har sikra oss retten til sal av 80 % av
den faste reklameplassen i hallen
• Forventar at dette gir oss ei årlig
inntekt på rundt 700.000,-.
Ulsteinhallen frå innsida
Ulsteinhallen frå innsida
Ulsteinhallen frå innsida
Ulsteinhallen frå innsida
Servicedelen 1. etg.
Servicedelen 1. etg.