Transcript Les mer.

å
ODD
©ErsaE~©i1ll~j@ es
frnll~jc~ E~e~ikside
1F@~ f~kk kI~w
~ Eh1fi~Jene
7
lllk~fyUf~o hw@T~J
ad
-
bladet
KLORSICADET:
Toralf Myhiebust bar
fått ødelagt lungene etter
å ha pustet inn klordamp og
klorstøvinærmereZoår.
Toralf Myklebust
driftet et klorbasseng i 20 år,
og sitter igjen med ødelagte
lunger. Etter en årelang kamp for
å få yrkesskadeerstatning, fikk
han for tre år siden innvilget en
erstatning på 30.000 kroner,
noe han mener er en vits.
Tekst MARTE FRIMAND-ANDA Foto: SJUR FRIMAND-ANDA
10
HE SEFARE
Myklebust kjemper videre, og har ingen planer om a
gi seg.
Jeg blir sliten bare av a tenke pâ hele den
papirmolla jeg har vært gjennom i lopet av disse
årene, sier Myklebust og slenger en tykk perm
proppfullavpapirerpåbordet.
Myklebust begynte som vaktmester pa Varatun
psykiatriske senter i Sandnes i 1988. En del av
jobben var â drifte varmtvannsbassenget. Pa den
tiden kom kloret i store dunker med 60 til 70 prosent
rent klor i tablettform. Kloret matte Myklebust
blande ut manuelt med vann.
KLORFORGIFTET PÅ JOBBEN
Brukte verneutstyr
Jeg var alltid nøye med a bruke verneutstyr nar
jegjobbet med kjemikaliene. Men det var ingen som
tenkte på svevestøvet og gassene som ble værende
igjen i rommet lenge etter lokket var satt på
kjemikaliedunkene, sier Myklebust.
Det var ikke bare i kjemikalierommet de giftige
stoffene fiorerte. Bassenget på Varatun er et helse
basseng som holder opptil 37 grader. På grunn av
varmen trives bakteriene ekstra godt. Derfor ma det
også ekstra mye klor til for å beholde vannkvaliteten.
På grunn av varmen blir kloret ekstra flyktig.
Fikk stadig tyngre pust
Myklebustjobbet som røykdykker i brannvesenet før
han begynte pâ Varatun. Der måtte han gjennom
strenge legesjekker to ganger i året. Spesielt lungene
ble undersøkt nøye.
Lungene mine var helt tipp topp dajeg sluttet i
brannvesenet, sier han.
I løpet av 90-tallet merket Myklebust at han gradvis
fikk tyngre pust. Etter bare to år i jobben varslet
Myklebust arbeidsgiver om at ventilasjonssystemet
måtte byttes ut, både i bassengomrklet og i kjemikalie
rommet. Men ingentingskjedde. Arbeidstilsynetvar på
befaring, og konkluderte med at ventilasjonen i
kjemikalierommet var for dårlig. Likevel lot det nye
systemet vente på seg.
Stenqte bassenget
Etter ti år med gjentatte purringer hadde Myklebust
fått nok. Han stengte bassenget, og nektet a apne
det for ventilasjonen var tilfredsstillende.
Jeg kunne ikke gamble med min egen, mine
kollegers og brukernes helse. Noe måtte skje, sier
Myklebust.
Etter ett år ble bassenget åpnet igjen, denne gangen
med splitter nytt ventilasjonssystem.
ødeiaqte lunger
Selvom det nye ventilasjonssystemet var bra, var
lungene mine såpass ødelagt etter alle disse årene
uten skikkelig ventilasjon.Jeg tålte knapt lukten av
klor før lungene tettet seg, sier Myklebust, som er
den tredje vaktmesteren på samme arbeidsplass
som har fått pusteproblemer.
Myklebust var overbevist om at lungeproblemene
hans hadde en direkte sammenheng med kloret han
jobbet med. Nå gjensto det bare å bevise dette for
trygdekontoret. I 1999 sendte han en søknad om
yrkesskadeerstatning.
Søknaden
ble verken
registrert eller behandlet.
Jeg fikk beskjed om at så lengejegvar i full jobb og
ikke var sykemeldt, kunnejeg umulig være syk. Derfor
haddejeg ingen rett pa erstatning, sier Myklebust.
Men vaktmesteren ga seg ikke. Legen hans henviste
hamvidere til en hjerte- og lungespesialist, som konklu
derte med at Myklebust haddeen kionisklungesykdom
og astma. Spesialisten sendte Myklebust videre til
yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland sykehus i
Bergen for å finne ut om sykdommen varjobbrelatert.
Legen i Bergen mente at lungeskadene mine
skyldtes langvarig eksponering av klorgasser, sier
Myklebust, som ble vurdert til å være
15 prosent medisinsk invalid.
Det r Uvstedig å
bbndo Idor og SYN
Erstatning
Nå trodde Myklebust saken var avgjort. I 2005
sendte han en ny søknad. Skuffelsen var stor da søk
naden ble avvist. Begrunnelsen var at han fortsatt
var under skadelig yrkespåvirkning.
Det er helt utrolig at man må være sykmeldt for
å få erstatning. Jeg ville ikke sykmelde meg. Jeg
ønsket åjobbe, sier Myklebust.
Etter dette sluttt Myklebust å drifte bassenget. Han
fortsatte i jobben, men med andre arbeidsoppgaver. I
2008, tre år etter forrige avslag, sendte han en ny
søknad. Denne ble nok en gang avvist. Myklebust
klaget, og fikk til slutt medhold. Han ble innvilget en
erstatning på 30.000 kroner. Som hovedregel gis
erstatningkun tre årtilbake i tid frasoknadstidspunktet.
Dermed ble skadetidspunktet satt til 2005.
Jeg mener dette er feil. Skadetidspunktet bør
settes mye tidligere, sier Myklebust.
Gir seg ikke
Dersom Myklebust skal få godkjent et tidligere
skadetidspunkt, må det bevises at avslaget på
Myklebusts tidligere søknad fra 2005 var feil.
I fjc~ høst tok Fagforbundets advokat saken.
Advokaten mener det var feil av trygdekontoret å
avslå søknaden på grunnlag av at Myklebust fortsatt
jobbet med klor. Nåjobber de for å få satt skadetids
punktet tre år tilbake. I tillegg ønsker Myklebust en
ny vurdering av invaliditetsgraden, da han mener
han har blitt mye dårligere de siste årene.
I dag harjeg diagnosen kols og astma. Kloret
har brent opp bronkiene mine helt ned til lungene.
Jeg klarer nesten ikke gå opp en trapp lenger, sier
Myklebust.
Tidligere drev han aktivt med jakt, fiske og
skigaing. Det har han sluttet med.
Jeg har rett og slett ikke pust til det, sier Myklebust,
san haper den tolv ar lange kampen snart er over.
HEI.SEFARE
11
KLORFORGIFTET PÅ JOBBEN
Toralf Myklefivsis histode
1988: Myklebust begynner ijo ben
som vaktmester på Varatun
psykiatriske senter.
1990: Myklebust henvender seg til
arbeidsgiver og etterlyse bedre
ventilasjon.
1990—1999: Ingenting skjer med
ventilasjonen. Myklebust får gradvis
problemer med posten.
199t Mytlebust stenger bassenget og
søker om yrkesskadeerstatning.
Søknaden blir verken registrert eller
behandlet siden Myklebust er I full jobb.
2000: Bassenget åpner igjen med
nytt ventilasjonsanlegg. Myklebust
begynner for alvor kampen for
yrkesskadeerstatning. I flere år
sendes han rundt fra lege til lege.
2005: Myklebust sender inn ny
søknad om yrkesskadeerstatning.
Denne gangen blir søknaden
behandlet, men avslått med
begrunnelsen at han fortsatt er
under skadelig eksponering i jobben.
2008: Myklebust sender nytt krav.
Han har nå vært uten eksponering
i tre âr. Søknaden blir igjen avvist.
Myklebust klager og får medhold.
Han innvilges en erstatning på
30.000 kroner. Skadetidspunktet
blir satt til 2005.
2009: Myklebust klager, da han
mener skadetidspunktet bør settes
lenger tilbake i tid. Klagen avvises.
2010: Myklebust klager igjen, og
i oktober tar Fagforbundet saken.
Det har foreløpig ikke kommet noe
vedtak på den siste klagen.
g
Ga opp
kampen
For åtte år siden pustet AIf
Sjursen inn store mengder
klorstøv i en arbeidsulykke.
Han ga opp kampen for å få
yrkesskadeerstatning. Det
angrer han på i dag.
Jeg fikk avslag og orket ikke kjempe videre.Jegvar
syk og sliten og følte at jeg hele tida stanget hodet
mot veggen, sier Sjursen.
Sjursen begynte som vaktmester med ansvar for
skolebassenget på øygard ungdomsskole i Sandnes
for 20 år siden. Akkurat som Myklebust, hadde han
ansvar for a blande klor til bassenget for hånd. Han
brukte alltid verneutstyr nar hanjobbet direkte med
kloret. Men dårlig ventilasjon og svevestøv førte til
at Sjursen gradvis fikk problemer med pusten.
Ettervirkninger
Akutt syk
I tillegg til å gå og puste inn klorstøvet i årevis, ble
Sjursen utsatt for en alvorlig ulykke i 2003. En
gang han hadde blandet klor, glemte han å sette
pa lokket pa klordunken.
Da jeg ble oppmerksom på det, gikk jeg
bort for â sette på lokket.Jeg tok ikke på meg
maska, for jeg var jo egentlig ferdig med å
blande, sier Sjursen.
Idet han setter lokket pådunken, virvler
en sky av klorstøv opp som Sjursen puster
inn. Reaksjonen lar ikke vente pa seg.
Det var akkurat som om noen stod
bak meg og klemte til rundt halsen min.
Jeg fikk ikke puste, sier Sjursen.
På legevakten så de at luftrøret var
kraftig oppsvulmet. Sjursen fikk store
doser kortison, og etter kort tid ble han
bedre.
Det var veldig skummelt. Jeg kunne
ha dødd. Hadde luftroret hovnet opp mer,
haddejeg blitt kvalt, sier han.
I dag, åtte år etter ulykken, sliter
Sjursen fortsatt med ettervirkninger.
Jeg har en kronisk halskatarr, er tungpustet
og har problemer med a snakke på grunn av øde
lagte stemmeband, sier han.
Sjursen sakte om yrkesskadeerstatning fra Sand
nes kommune. Sjursens lege konkluderte med at han
hadde fått envarig betennelse i halsen ogpå stemme
båndene som følge av klordamp.
Men trygdekontoret hadde egne leger. Deres
lege mente tungpustheten min hadde sammenheng
med to hjerteinfarkt jeg hadde hatt tidligere. Det
rare er atjeg ikke hadde hatt noen form for puste
problemer før ulykken, sier Sjursen.
Sjursen fikk avslag på søknaden, men han fikk
innvilget 50 prosent uførepensjon. Det var han
ikke interessert i. I dag jobber Sjursen fortsatt
i full stilling.
I fjor ble hele ventilasjonssystemet og blandings
systemet bygget om.
Det nye systemet er helt fantastisk. Bare synd det
kom for sent til å redde helsa mi, sier AlfSjursen.
HEISEFARE
GODTOK AVSLAGET:
All Sjursen har
samlet alle papirene
I en penn. Dessverre
godtok han avslaget på
yrkesskadeerstatnlng,
noe han angrer pål dag.
13
I
Bassencjdrift med
manqe kjemikalier
De fleste basseng i Norge er skolebasseng i størrelsen
~2 og 25 meter lange. De driftes av en vaktmester.
Il
•1
Sf
&
4
FAGLIG INNSPILL
Vaktmesteren drifter basseng, behandler
kjemikalier og driver med forvaltning, drift og
vedlikehold av bygg og uteanlegg.
Det er som regel vannkvaliteten og forholdene i
svømmehallen som får størst oppmerksomhet.
Arbeidsmiljøet i tekniske rom, hvor kjemikalie
behandlingen foregår, er det mindre fokus på. Jeg
har sjelden hørt at arbeidsgivere kan dokumentere at
vaktmesteren har den nødvendige opplæringen i
behandling av kjemikalier.
Vannet som brukes i bassenget er som regel
ferskvann, og i noen tilfeller sjøvann. Når vannet er i
bassenget, begynner vannbehandlingen med at
vannet pumpes gjennom rense
flltre. Deretter tilsettes kjemi
kalier, og prøvetakingen av klor,
pH, alkanitet og kalsiumhard
het begynner. Ved håndtering
av disse kjemikaliene oppstår
det støv og gasser.
I teknisk som oppbevares det
ufortynnet klor og syre. Ved
blanding av disse stoffene kan det
oppsta klorgass. Dette er en gift som ble brukt under 1.
verdenskrig, og som ved innånding kan være dødelig.
Den er usynlig og luktfri. Det er nok mange steder som
ikke har oppgradert sine tekniske anlegg til et lukket
system for blanding av klor. Der står ansatte fremdeles
og blander klor for hånd i dårlig ventilerte rom.
godkjent til desinfisering av badevann og som
samtidig sakte bryter ned organisk materiale.
Klor brukes til desinfisering og som medium for a
senke pH-verdien. Klor leveres som handeisvare
normalt i form av klorgass, natriumhypoklorit og
kalsiumhypoklorit.
De filtertypene som benyttes mest er sandfllter,
diatomittfilter og kullfilter. Sandflltrene fylles med sand
og renses ved returspyling. Diatomittfiltrene renses for
smuss og filterpulver ved returspyling, og det legges på
nyttfilterpulver. Kullfiltrene rensesved returspyling.
Diatomitt (celite) er et hvitt pulver som anses å
være helseskadelig. Den største
faren ved bruk av dette stoffet
er lungeskader. I tillegg
betegnes diatomitt som et lav
potent kreftfremkallende stoff.
Punktavsug ved behandling av
diatomitt blir anbefalt og burde
finnes i alle tekniske rom.
Det er nok mange
steder som ikke har
oppgradert sine tekniske
anlegg til et lukket system for
blanding av klor.
Vaktmestere eller bassengteknikere tilhører
en yrkesgruppe som arbeider mye alene. Etter min
erfaring finnervi ikke så mange avviksmeldinger for
skaderog uhell, eller for kvalme og ubehag fra darlig
ventilerte tekniske rom. Dette er allikevel noe de
fleste har opplevd. Det er mange uhell og nestenulykker som ikke registreres.
Ett eksempel som ble offentlig kjent, sto på trykk i
Badeteknisk Forum, nr. 3/2004. Det dreide seg om
en vaktmester som ble tilkjent millionerstatning som
følge av to klorgassulykker og dårlig ventilasjon ved
arbeid i teknisk rom.
Kjemikalier danner ofte støv og gasser som er
irriterende for hud og slimhinner. Bruk av personlig
verneutstyr som engangskjeledress, støvmaske og
hansker er nødvendig for a sikre helsa.
Bassengvann ma oppfylle de kravene som
Forskrift om vannforsyning og drikkevann mm. av
1.1.95 setter til drikkevannskvalitet ved inntaket til
sirkulasjonssystemet. Det er bare klor som er
For â heve pH-verdien brukes
natriumkarbonat og natriumbikarbonat. For å senke
pH-verdien anvendes natriumbisulfat natrium
hydsogensulfat saltsyre, svovelsyre og kullsyre.
Blandes klor og en av de pH-regulerende stoffene,
dannes klorgass som er svært giftig og dødelig. Der
hvor det kan dannes klorgass, er det viktig med god
ventilasjon og varslingssystem om det er mulig.
Alkaniteten i vannet er bestemmende for vannets
evne til å nøytralisere en syre eller en base. For å
senke alkaniteten benyttes saltsyre, og for a heve den
brukes natriumbikarbonat.
Kalsiumhardhet er et mål på mengden av oppløst
kalsium og magnesium i vannet. En lav kalsiumhardhet
gir et aggressivt og mineralfattig vann, som tærer pa
fugene mellom flisene, på rør og på messingkoblinger.
Høy kalsiumhardhet gir avleiringer. Det anbefales
at det foretas ukentlige malinger av dette.
Bassengdriftere båndterer mange og ulike
kjemikalier. Ikke bare kjemikalier til bassenget, men
også maling, desinfeksjonsmidlerog avløpsåpnere.
12002 gjennomførte Norsk Kommuneforbund en
arbeidsmiljøundersøkelse
blant
badeansatte.
Kanskje er det tid for en ny arbeidsmiljøundersokelse
om kjemikaliebehandling for vaktmestere, og
spesielt for dem som drifter basseng, sykehjem og
sykehus.
HELSEFARE
/
1’
:V~7
(9
John Lars Seines,
faqqruppe 1 vaktmester
Mest brukte
kjemikalier
1. Olatomit lilterpulver
Celite 545
2. Perlite
3. Kalsiumhypoklorit
granulat
4. Kalsiumklorid
5. Natrium bikarbonat
6. Natriumbisullat
7. Natriumhypoklorit
8. Kalsiumhypokloorlt
9.Klorqass
10. Natriumtiosullat
antiklor
il. Polyalumlniumklorid
12. Natriumbisultat
13. Saltsyre
14. Svovelsyre
15. Kullsyre
16. Soda-krystall
17. Soda-kaustisk
18. Renqjøringsmidler
19. Lovibond DPD-tabeletter
nr. 1o~ nr. 2
20. Lovibond penolrø&
tabletter
21. Taylor alkalletest
22. Taylor hårdhetstest
23. Chinhydron
24. Kalibreringsbufter-pll
25. Co2-qass
26. Aktivt kull
27. AL sultat- tellingsmiddel
15