Autentisitet i Trondheim Vikinglag

Download Report

Transcript Autentisitet i Trondheim Vikinglag

Autentisitet i Trondheim Vikinglag
Januar 2014
I Trondheim Vikinglag er alle som er interesserte i
vikingtiden velkommen. Det er ikke et krav at du skal ha
vikingklær, dra på vikingmarked og drive med
formidling. For de som er interesserte i og ønsker å drive
med levende historie, historisk gjenskapelse eller reenactment er det imidlertid viktig med autentisitet.
Når noe er autentisk, betyr det at det er historisk korrekt. Dette gjelder i første rekke objekter
(for eksempel klær, telt, kjøkkenutstyr, etc.), men kan også gjelde handlinger, opplevelser og
inntrykk. Hvis et objekt er autentisk, betyr det at det er en direkte kopi av et arkeologisk funn.
Et objekt kan også bli sett på som autentisk hvis det er basert på en kvalifisert gjetning på
grunnlag av arkeologiske fragmenter, samtidige skriftlige kilder, billedlige fremstillinger,
analogier (sammenligninger med andre lignende kulturer), moderne forskning, sine egne
eksperimenter, etc., etc. Det viktigste er at man baserer sin rekonstruksjon på noe som man
kan argumentere for og ikke bare kopiere ting man ser at andre vikinger bruker eller ting man
ser på rare steder på Internett.
Å gjenskape noe som er 100 % autentisk er ofte umulig ettersom man for eksempel bare
finner fragmenter i arkeologiske funn. Andre ganger er det umulig at få tilgang til de samme
materialene som vikingene brukte. Det kan derfor være rimelig å bruke ordet "plausibelt"
fremfor "autentisk". Med det mener man at man gjør en så god tolkning som mulig med
utgangspunkt i den kunnskap som finnes. Hovedsakelig dreier re-enactment seg om å gjøre så
gode gjettinger (tolkninger) som mulig. Da ”autentisk” er et begrep alle kjenner vil det bli
brukt videre, selv om ordet plausibelt mange ganger er mer korrekt.
Trondheim Vikinglag vil være et vikinglag hvor
autentisitet er i fokus, hvor felles utstyr og
medlemmenes private utstyr er av høy kvalitet og
så autentisk som mulig. Dette er en pågående
prosess som egentlig aldri tar slutt. Nye funn og ny
forskning ser dagens lys, noe som sammen med
egne studier og eksperiment driver utviklingen i
laget.
Historisk gjenskaping i Trondheim Vikinglag har
fokus på Trondheim og Trøndelag. Målet er å vise
hvordan vikingene fra denne regionen så ut, hva de
gjorde og hvordan de levde sine liv. Det er lagets
ansvar å sette seg mål og å skape et godt miljø for
personlig utvikling. Dette betyr at laget arrangerer
kurs, håndverkskvelder og seminarer hvor intern
kunnskap og erfaringer kan deles og eksterne
eksperter kan bli invitert. Medlemmenes ansvar er
å ville delta i lagets aktiviteter, lære nye ting og
utvikle seg, både i form av å tillegge seg ny
kunnskap og i å produsere gjenstander.
Hvorfor er det viktig med autentisitet? Hovedsakelig dreier det seg om å formidle et riktig
bilde av historien. Alle (utenforstående) som ser et historisk kostyme antar at det er historisk
korrekt, eller nesten historisk korrekt. Da Trondheim Vikinglag har mange betalte oppdrag
hvor vi driver med formidling om vikingtiden, (og arrangerer et vikingmarked) er det svært
viktig at det vi selger, som i mange tilfeller er en opplevelse, er autentisk og historisk korrekt.
Det er en re-enactors ansvar og oppgave å unngå å bidra til en forfalskning av historien, men i
stedet vise noe ekte og kunne fortelle om antrekket du har på deg og de gjenstandene du ellers
bruker.
For den enkeltes del får man en dypere
forståelse av fortiden når man bruker de
riktige verktøyene og de riktige materialene
i
det
ferdige
produktet.
Produksjonsprosessen gir en stor mengde
kunnskap, likeså bruken av det ferdige
autentiske produktet. Tanken på å være i
stand til å ”reise tilbake i tid” og oppleve
vikingtiden ved hjelp av materielle ting, er
kun mulig ved bruk av autentiske elementer.
Jo mer du går inn i detaljene, jo mer korrekt
og sterkere blir opplevelsen. Og det er det re-enacment dreier seg om: å gjenskape en bit av
fortiden.
Det kan føles som at forventningene til det enkelte medlem er svært høye. Forventningene er
ganske høye, men det er samtidig en stor toleranse for å være ny og å gjøre feil. Alle har vært
nybegynnere en gang, og det er helt greit å være ny og ikke vite noe. Poenget med et
vikinglag er å raskt kunne lære seg og selv gjøre færre feil gjennom å dele andre medlemmers
erfaringer. Man må ikke finne opp hjulet på nytt. Det finnes svært mye informasjon om
vikingene og vikingtiden at det er umulig å lære alt, spesielt helt alene. På bare noen få tiår
har fagfeltet utviklet seg mye og kunnskap om vikingene og vikingtiden er nå meget
omfattende. Gjennom samarbeid og felles kunskapsutveksling kan man som medlem i et
vikinglag nå mye lengre.
Utviklingen innenfor faget har ført til at det nå er fullt mulig å skille mellom vikinger og
vikinger. Man kan ikke lenger gjenskape en "viking" og bli tatt for å være en seriøs reenacter. Forskjellene mellom tidlig og sen vikingtid og ulike geografiske regioner (fra Ruser i
øst til vikingene på Grønland) er stor. En blanding av mange ulike gjenstander i samme
antrekk er ikke autentisk eller historisk korrekt, selv om hvert objekt i seg selv er autentisk.
Det er derfor viktig at du som en re-enacter tenker gjennom hva det er du ønsker å gjenskape.
Opprett en fiktiv "karakter" ved å finne svar på spørsmål som:
- "Hvilken periode eller hendelse i vikingtiden er det som interesserer meg?"
- "Hvilken geografiske plass vil jeg basere min drakt og mitt utstyr på?"
- "Ønsker jeg å portrettere en dronning, jarl, hirdmann, håndverker, bonde, volve, trell,
mm.?"
Desto mer detaljert du er i din formulering av hva det er du ønsker å gjenskape, desto større
sjanse har du til å lykkes i å oppnå et resultat som er helt autentisk. Det er, ved å definere for
seg selv hva det er man ønsker å gjenskape som en skaper et godt grunnlag for re-enactment,
sin egen forskning og selvutvikling.
Styret i Trondheim Vikinglag