ISO 10667_flyer (pdf)

Download Report

Transcript ISO 10667_flyer (pdf)

SAFER, SMARTER, GREENER
©
© xxx
Thinkstock
Business Assurance – Personsertifisering HR
Vurderingstjenester
Mangel på struktur – det svakeste leddet ved rekruttering og annen
assessment
Selv kompetente personer løser oppgaver ulikt og trenger gode planer og klare forventninger for
å sikre påliteligheten til prosess og praksis. ISO 10667-standarden er en ordning for å bygge varig
strukturkapital – en beskrivelse av «slik gjør vi det hos oss».
Rettferdige og effektive vurderinger
Mens DNV GLs sertifisering av rekrutteringspersonell sikrer et
minimumsnivå for utøvelse av rekrutteringsfaget, legger ISO
10667-standarden for vurderingsprosesser (f.eks. rekrutte­
ring, teamkartlegging, organisasjonsanalyse) listen høyere.
ISO 10667 er en metodisk tilnærming til å etablere høy kvalitet
på prosess og praksis. Den sikrer forutsigbare, objektive,
rett­ferdige – ikke diskriminerende – og effektive vurderings­
prosesser.
En verdiskapende prosess
ISO 10667 setter fokus på strukturkapitalen, på verdien av
prosess­beskrivelser, metodikk og rutiner uavhengig av individ.
Sertifiseringen er i seg selv en verdiskapende prosess som
skjerper og forbedrer leveransene. Fokus er blant annet på
samhandling mellom leverandør og kunde (intern eller ekstern),
dokumentert effektivitet, behovsanalyse og tilpasning, kompetanse, samt juridiske og etiske hensyn.
DNV GL tilbyr:
■■ Revisjonskurs
■■ Statusanalyse
■■ Revisjon og oppfølging
Les mer på baksiden.
Kvalitet og kompetanse med personsertifisering fra DNV GL
Hva er ISO 10667?
ISO 10667 er en internasjonal standard som tar sikte på å
etablere god praksis. Den vektlegger tydelig dokumentasjon av
forholdet mellom kunde og tjenesteleverandør i ulike typer av
evalueringer. Standarden beskriver prosedyrer og metoder for å
evaluere personer i arbeidssammenheng, og består av to deler:
■■ 1. Krav til kunden
■■ 2. Krav til tjenesteleverandør
GÖTEBORG STADS ASSESSMENT CENTER
«ISO 10667-prosessen har gitt oss klare retningslinjer for å rea­
li­sere fordelene med et assessmentsenter. Selve sertifiseringen
har skjerpet oss og fokusert innsatsen. Våre leveranser er i stor
grad blitt bedre av de verdifulle innspillene vi har fått om våre
forbedringsområder. Resultatet er et assessmentsenter som holder
høy internasjonal standard på prosesser og resultater. Vi har bygget
intern kompetanse og fått kvalitet på alle delene av våre leveranser.
Vi opplever økt interesse, kredibilitet og påvirkningskraft.»
– Malin Andersson, chefsförsörjning, Göteborg stad
DNV GL sertifiserer etter standardens del 2.
Hva dekker standarden?
■■ Individuelle evalueringer (rekruttering, karrièrerådgivning,
succession planning, osv.)
■■ Evalueringer på gruppenivå (teambygging,
ledergruppeutvikling, osv.)
■■ Evalueringer på organisasjonsnivå
(medarbeiderundersøkelser, evalueringer av
organisasjonskultur, osv.)
Er det aktuelt for din virksomhet?
Standarden er meget godt egnet for leverandører av rekrutte­
rings­tjenester samt interne HR-avdelinger. Den vil også være
svært nyttig for deg som jobber med utvikling, omorganisering
og organisasjonsanalyse. Det er for eksempel et kjent faktum at feilansettelser koster næringslivet store summer. Med
stan­darden vil man kunne jobbe målrettet og strukturert med
vurdering av mennesker på ulike nivåer.
KOMPETANSE
Rekruttering
og testbrukere
KVALITET
PROSESS
Vurderinger
ISO 10667
VERKTØY
Arbeidspsykologiske
tester
Fra introduksjonen til NS-ISO 10667
«NS-ISO 10667 presenterer en evidensbasert, målbar beskri­
velse av prosessen ved levering av vurderingstjenester som kan
brukes over hele verden. Den vil gjøre det mulig for organisa­
sjoner å bruke vurdering på en mer effektiv måte, slik at de kan
ta bedre beslutninger ved ansettelser og forbedre potensialet,
trivselen og organisasjonen for alle sine ansatte. Denne vei­
ledningen vil fremme standardisert, hensiktsmessig og like­
verdig levering av vurderingstjenester til kandidater. Det vil gi
regulerende myndigheter, andre myndigheter og samfunnet
som helhet større tillit til vurderingsprosedyrer.
NS-ISO 10667 gir en klar og kortfattet veiledning til leve­
ran­dører av vurderingstjenester og deres kunder, slik at alle
interessenter kan dra nytte av de potensielle fordelene ved god
vurderingspraksis.»
Les mer på www.dnvba.no/iso10667
DNV GL AS, NO-1322 Høvik, Norway, Tel: +47 67 57 99 00, www.dnvgl.com
www.dnvba.no/personsertifisering