Heftet finner du her i en Pdf-versjon..

Download Report

Transcript Heftet finner du her i en Pdf-versjon..

Fotograf: Michal Thomaszewicz og Øystein Klakegg. Design og trykk: Grafia Kommunikasjon AS
Stiftelsen Signo
Solveien 119 E
1112 OSLO
Telefon: 23 16 75 50
Teksttelefon: 23 16 75 52
Faks: 23 16 75 51
E-post: [email protected]
www.signo.no
Verdier
Virksomhetsidé
Signo sikrer tilbud
til døvblinde og døve som ønsker det,
på deres premisser,
ut fra en diakonal basis.
Forord
Uendelig verdifull
Mennesket er unikt og uendelig verdifullt.
Vi måles ikke etter rikdom, flinkhet eller makt.
Vi er verdifulle rett og slett fordi vi ER. I Signo er
vi opptatt av dette.
Signo er en annerledes organisasjon på mange måter.
Vi ønsker å vise hvem vi er, slik at flere kan bli kjent med oss.
Vi må øke bevisstheten på hvem vi vil være - hele tiden.
Vi har laget dette verdiheftet til inspirasjon og utfordring.
Bruk det! Kanskje kan det være utgangspunkt for noen
spennende samtaler.
Verdigrunnlag
Signo kan se tilbake på over 100 års virksomhet.
Hele tiden har verdigrunnlaget vært å finne i
kristen tro og tradisjon. Samtidig som
humanistiske verdier har påvirket valgene våre.
Menneskeverdet er unikt og ukrenkelig, og vi
utfordres stadig til refleksjon omkring dette.
Vår oppgave er:
• å legge til rette for at alle kan ta egne valg
• å tilrettelegge kommunikasjonen slik at alle
kan forstå, og bli forstått
• å inkludere alle i det samme fellesskapet
• å tilby et sted for bekreftelse av egenverdi
Menneskesyn
Vi tror at alle mennesker har en ukrenkelig verdi.
Ikke på grunn av hva vi gjør, men på grunn av at vi er.
Vi er verdifulle i oss selv.
Det kristne menneskesynet forteller oss
at mennesket består av ånd, sjel og legeme.
Troen på at mennesket er skapt i Guds bilde,
gjør alle unike.
FNs menneskerettigheter fastslår at alle mennesker
har rett til deltagelse, til tanke-, samvittighets- og
religionsfrihet.
Alle gis rettigheter, muligheter,
ansvar, makt, myndighet og funksjon.
I Signo gleder vi oss over annerledeshet.
Alle har rett til å definere egne verdier og mål,
ta ansvar og egne valg.
Vi ønsker mangfoldet velkommen!
Diakoni
Signo har en diakonal basis.
Vi møter hverandre der vi er, i ulike livsfaser og situasjoner.
For oss betyr diakoni å:
• Være til tjeneste
• Ha omsorg for medmennesket ved nestekjærlige handlinger
• Forvalte skaperverket med respekt
• Være Guds henders gjerning på jorden
• Avdekke urettferdighet og gjøre noe med den
Alle i Signo kan utføre diakoniens praktiske oppdrag.
Det avhenger ikke av den enkelte ansattes livssyn, religion
eller tro. Alle i Signo oppfordres til å bidra med
verdibasert refleksjon og handling.
Vi skaper rom for opplevelser og tro.
Vi ønsker å gi hverandre opplevelsen av å være verdifulle.
De modige
De modige
De som tør
De som våger å gi noe av seg selv
De som viser at det finnes et hjerte
Bak den profesjonelle drakten
De som har tårer
De som ikke er slaver av klokken
De som kan gjøre noe uvanlig
De som har en plutselig latter
De som har gode hender
Det er dem jeg takker
Av Eyvind Skeie
P å døve og døvblindes pre m i ss e r
Vi tror at alle mennesker kan ta ansvar i
eget liv og gjøre egne valg. Graden av denne
muligheten kan være forskjellig, men er
alltid til stede.
Vår rolle overfor brukerne er dermed
veilederens.
Søren Kierkegaard sier noe om det å
være veileder.
”At man, når det i sannhet skal lykkes en å føre
et menneske til et bestemt sted, først og fremst
må passe på å finne ham der, hvor han er, og
begynne der.”
Jeg har en drøm
Språket ! skaper mennesket.
Det naturlige språket først.
Barn som hører; talespråk.
Barn som ser; tegnspråk.
Og barnet uttrykker s e g!
Barnet syns !
Barnet. Mennesket. Skapt av språket.
V å r t språk er norsk tegnspråk !
Et samfunn som aksepterer vårt språk,
aksepterer oss også som døve – som dem vi er.
Vi mennesker – skapt av språket.
Det er den respekten vi ber om.
Det er min drøm !
NB: Dette er et utdrag. Diktet finnes i sin helhet i
tegnspråkversjonen av Verdiheftet.
Grunntekst skrevet av Helge Herland.
Omskrevet til dikt og stemmelest av Kjersti Fjeldstad.
Tegnspråkpoesi av og med Mira Zuckermann.
Kommunikasjon
I Signo legger vi til rette for den enkeltes
mulighet til å uttykke seg, og leter etter
mulige møtepunkter hos hverandre.
Vår kommunikasjon skjer blant annet gjennom:
Norsk tegnspråk, taktilt tegnspråk og haptisk
kommunikasjon, talespråk, tegn og tale, alternativog supplerende kommunikasjon, bilder, kunst,
dans, universelle og egenutviklede uttrykk.
Alt og alle får plass og respekt i Signo.
Det viktigste er å forstå og bli forstått.
”Hvis jeg sier ja til en annen persons språk, har
jeg sagt ja til personen.
Hvis jeg sier nei til et språk, har jeg sagt nei til
personen, fordi språket er en del av oss selv.”
Terje Basilier
Ode til tegnspråk
Tegnspråket er mitt språk.
Det sier hva jeg tenker,
Hva jeg føler, hva jeg vil og kan,Nå ser jeg ikke lenger språket mitt,
men jeg kan fremdeles se tegnspråket
gjennom hendene mine, og –gjennom
hendene til andre mennesker, døve og
hørende.
Når hørende bruker taktilt tegnspråk til
meg, så kommuniserer vi, og – verden
blir igjen synlig for meg.
Inge Albrigtsen
Forvaltning
Vi forvalter og utvikler kompetansen vår ved å
dele våre erfaringer med alle som ønsker det
både i og utenfor Signo.
Vi forvalter våre økonomiske og materielle
ressurser ansvarlig og nøkternt.
Vi viser respekt for naturen vi lever i, og tar
ansvar for fellesskapet.
Vi vil ta vare på skaperverket og verne om
menneskelige liv.
Vår beste dag
Kom og lytt til lyset når det gryr av dag!
Solen løfter sin trompet mot munnen.
Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag:
Denne dag kan bli vår beste dag.
Stien som vi gikk i går, er like ny,
hemmelig som ved vårt første morgengry.
Mangt skal vi møte
og mangt skal vi mestre!
Dagen i dag - den kan bli vår beste dag.
Fra Erik Byes sang: ”Vår beste dag”
til Stiftelsen Signo i anledning
100 -års- jubileet.