Piotr_Dominika

Download Report

Transcript Piotr_Dominika

Dominika Kudelska
Obietnice Chrystusa złożone Piotrowi:
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli
Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy
piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze
królestwa niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi,
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie (Mt 16,18-19)
.
Szymon Piotr urodził sie w Betsaidzie. Apostoł i uczeń Jezusa,
pierwszy papież, męczennik. Do 30 roku był rybakiem w
Kafarnaum w Galilei. Uważany za świętego przez Kościół
katolicki i prawosławny. Jego atrybutami są: dwa klucze(srebrny i
złoty), odwrócony krzyż, ryba, sieci.
Piotr był jednym z najbardziej zaufanych
uczniów Jezusa. Na wezwanie Jezusa, Piotr
porzucił zawód rybaka i został Jego
uczniem. Towarzyszył Jezusowi na górze
Tabor podczas przemienienia. Był świadkiem
uzdrowienia córki Jaira. Jezus przepowiedział
Piotrowi, że po swoim pojmaniu ten wyprze
się Go trzykrotnie. Podczas pojmania Jezusa
usiłował go bronić atakując mieczem
jednego z napastników. Chcąc uciec z
Rzymu ukazał mu się Jezus. Piotr spytał go,
dokąd zmierza on odpowiedział mu "idę do
miasta, aby mnie powtórnie ukrzyżowano".
Piotr zawrócił, a w miejscu tego wydarzenia
zbudowano kościół. Wydarzenie to zawarto
w powieści Quo vadis Henryka
Sienkiewicza.
Kiedy Jezus zapytał Apostołów, za kogo uważają Go
ludzie, otrzymał różne odpowiedzi. Kiedy zaś spytał
: "A wy za kogo Mnie uważacie?" - usłyszał z ust
Piotra wyznanie: "Tyś jest Mesjasz, Syn Boga
Żywego". Chrystus odpowiedział mu :
"Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony.
Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz
Ojciec mój, który jest w niebie.
Przed odejściem do domu Pana, Jezus zlecił
Piotrowi najwyższą władzę nad Jego
wiernymi wyznawcami i Apostołami.
Apostołowie uznali Piotra za pierwszego
spośród wszystkich innych. Piotr jest zawsze
stawiany na pierwszym miejscu . Pisma
Nowego Testamentu wymieniają go 150 razy.
Piotr proponuje Apostołom przyłączenie
Judasza do ich grona. Piotr jako pierwszy
przemawia do tłumu w dniu Zesłania Ducha
Świętego i zyskuje pierwszych wyznawców.
Uzdrowił chromego od urodzenia i nawrócił
ludzi. Założył pierwszą gminę chrześcijańską
w Jerozolimie.
Chrystus poucza Piotra, że ma także przyjmować pogan i
nakazuje mu pójść do domu oficera rzymskiego, Korneliusza
Na Soborze apostolskim Piotr jako pierwszy przemawia ,
trzeba iść do pogan, a od nawróconych z pogaństwa nie
należy żądać wypełniania nakazów obowiązujących Żydów
"Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada" (Mt 26, 31)
- właśnie Piotr staje się głównym obiektem nienawiści i
prześladowań. Został pojmany i miał być wydany przez króla
Heroda, Żydom na stracenie. Anioł Pański wybawił go od
śmierci
W Rzymie umarł śmiercią męczeńską na krzyżu, za
panowania cesarza Nerona. Św. Piotr zostawił dwa listy,
które znajdują się w Nowym Testamencie. Pierwszy list
napisał w ok. 63 r. pisał go w Rzymie. Drugi list, napisał
prawdopodobnie w więzieniu, gdyż Piotr pisze o swojej
rychłej śmierci.
O popularności św. Piotra świadczą liczne apokryfy.
•Ewangelia Piotra, której fragment udało się odnaleźć w
Achmin.
•Kerygma Piotra - homilia.
• Apokalipsa św. Piotra -kiedyś uznawana za najbardziej
znanych apokryf. Odnaleziona została wraz z Ewangelią
Piotra. Zawiera ona opis sądu i losu dusz po śmierci.
•Dzieje Piotra i Pawła. Autor łączy losy obu Apostołów,
oznacza datę ich śmierci w jednym roku i w jednym dniu.
Według autora obydwaj zostali pochowani w jednym
miejscu.
Św. Piotr poniósł śmierć męczeńską na
wzgórzu watykańskim. Ukrzyżowany
głową na dół, gdyż czuł się niegodnym
umierać na krzyżu jak Jezus. Cesarz
Konstantyn Wielki wystawił ku czci św.
Piotra Bazylikę- Bazylika Św. Piotra w
Rzymie. Przy Bazylice Św. Piotra jest
usytuowane "Państwo Watykańskie", jako
część dawnego państwa papieży. Bazylika
św. Piotra jest symbolem Kościoła
Jezusowego.
W Rzymie istnieją również :
• kościół św. Piotra na Górze Złotej w miejscu gdzie Apostoł miał
ponieść śmierć męczeńską,
•kościół św. Piotra w Okowach w miejscu, gdzie św. Piotr był
więziony;
• kościół świętych Piotra i Pawła;
•kościółek "Quo vadis",
Chrystus obdarzył swojego następcę –
św. Piotra darem niezwykłych cudów, wskrzeszał
umarłych, nawet jego własny cień miał moc
uzdrawiania.
Dziękuję za uwagę.
Materiały z jakich korzystałam:
http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/06
-29.php3
www.wikipedia.pl