Typy pracovníků

Download Report

Transcript Typy pracovníků

Literatura: F. Bělohlávek, 15 typů lidí…
S.R.Covej, 7 návyků skutečně úspěšných lidí








Schopnosti
Znalosti
Dovednosti
Zkušenosti
Vlastnosti
Motivy
Postoje
Principy
Bezpečí a
jistota
Moudrost
Centrum
Životní síla
Životní
orientace




V pocitu bezpečí a jistoty se odráží pocit
vlastního významu, identity, emociálního
zakotvení, hrdosti, osobní síly nebo slabosti.
Životní orientace dává našemu životu směr,
má vliv na naše rozhodování a jednání.
Moudrost představuje smysl pro rovnováhu,
zahrnuje úsudek, soudnost porozumění.
Životní síla je schopnost nebo potenciál
jednat, schopnost něčeho dosáhnout.










Partner/ka/
Rodina
Peníze
Práce
Vlastnictví
Zábava a příjemné trávení času
Přátelé
Protivníci
Církev
My sami

Extroversion, Introversion, Sensing, iNtuition, Thinking,
Feeling, Judging, Perceiving
Aktivizace, reagování – introverze I
- extroverze E
Získávání informací – smysly S
- intuice N
Rozhodování – myšlení T
- cítění F
Životní styl – usuzování J
- vnímání P
Specialista
Nepostradatelný
Přátelský
Plachý
Arogantní
Pohodový
Intrikán
Impulsivní
Perfekcionista
Lehkomyslný
Nepružný (byrokrat)
Fantasta (snílek)
Neschopný a
snaživý
Schopný a náročný
Hochštapler









Hluboce oddán svému oboru
Vyjadřuje se specifickým odborným jazykem
Má velké odborné znalosti
Je ostatními odborníky uznáván
Má schopnost poradit s komplikovanými
problémy
Je připraven poradit spolupracovníkům
Uzavírá se do své odborné oblasti
Má obtíže při komunikaci s laiky
Rezignuje na řešení komplexních problémů





Jako odborníka je třeba ho respektovat
Vést ho k tomu, aby se snažil svým
vyjadřováním přizpůsobit laikům
Zařadit ho do víceoborového týmu, kde bude
nucen s ostatními se domluvit
Rozšířením jeho znalostí o problematiku
práce s lidmi, týmové spolupráce
Pověřit ho vzděláváním ostatních pracovníků,
kterým předá své odborné znalosti






Je velmi pracovitý a usilovný, pracuje přesčas,
má problémy s vybíráním dovolené
Ochotně na sebe bere další úkoly zároveň roli
mučedníka nebo hrdiny
Nerad deleguje a podřízené k ničemu nepustí
Demotivuje své spolupracovníky
Soustřeďuje moc ve svých rukou omezením
přístupu ostatních k know-how
Ztrácí čas operativními činnostmi a podceňuje
koncepci






Přesvědčovat jej, že se ničí a nemůže takové
tempo dlouho vydržet
Pomoci mu v hledání cesty k vyšší
efektivnosti a produktivitě práce
Hledat možnost delegování a zastupování
jiným pracovníkem
Důsledně trvat na čerpání dovolené
Vyslat jej na kurz time managementu
Zabezpečit profesionálního trenéra v oblasti
řízení času a organizace práce







Vytváří pozitivní atmosféru na pracovišti
Pomáhá ostatním, umí se vcítit do jejich
problémů
Pozitivně motivuje ostatní, využívá své
komunikační dovednosti
Neumí říci ne, přejímá úkoly od ostatních
Ustupuje jiným útvarům a tím přidává úkoly
vlastnímu
Nerad kritizuje, má slabý tlak na výsledky
Omlouvá neúspěchy, neplnění úkolů,
podřízenými





Je vhodné si s ním chvilku povídat na
neformální téma, ale včas přejít k věci
Nejúčinnějším argumentem při
přesvědčování, že daná záležitost je ve
prospěch lidí a ne na jejich úkor
Motivovat ho lze dobře tím, že v případě
neúspěchu budou postiženi spolupracovníci
Je dobré jej více úkolovat a kontrolovat
Může mu pomoci kurz asertivního chování,
nebo také kurz vedení spolupracovníků






Je nenápadný a drží se stranou od ostatních
Nemá rád činnosti spojené se zásadním
rozhodnutí, chybí mu sebejistota, je
nekonfliktní
Může skrývat svůj odborný potenciál
Je spolehlivý v samostatné práci, ale nezvládá
úkoly, které vyžadují spolupráci
má problémy přesvědčit ostatní o vlastních
názorech
Při jednání s jinými útvary ustupuje, případně
není schopen vyjádřit požadavky







V jednání s ním je třeba být trpělivý
Hovor začínat na téma, které je mu blízké,
což ho uklidní
Často jej chválit a to i před ostatními
Nenásilně ho zapojovat do diskuze v
tématech, která perfektně ovládá
Rozvíjet u něj prezentační dovednosti a
zvyšovat náročnost
Zapojit do týmu, který ho „vezme“
Přesvědčit ho k účasti na kurzech, které mu
pomohou k sebeprosazení





Na pracovištích je trpěn většinou z důvodu
nenahraditelné odbornosti, kontaktů anebo
proto, že to vyhovuje vedení organizace
Jsou pro něj typické hlučnost, zloba, ironie a
urážky
Nezvládá týmovou práci pro nechuť
spolupracovat
Narušuje mezilidské vztahy a demotivuje
spolupracovníky
Při styku s externími partnery přispívá k
zhoršení image organizace






Nereagovat na jeho invektivy stejně
arogantním způsobem, ovšem na místě není
ani vlídnost a vstřícnost
Použít asertivní techniku selektivního
ignorování
Přeřadit na samostatnou práci mimo kolektiv
Doplnit kolektiv silnou osobností s
neformální autoritou
Důsledné upozorňování na nevhodné chování
Podpora těch pracovníků, které si vyhlédne
jako oběť





Vyvolává atmosféru neadekvátní pohody všechno nějak dopadne
Má nadhled, je klidný, pomalý, vše zlehčuje a
je obtížné rozlišit co myslí vážně a co je
ironie
Často neplní úkoly, nebo je odbývá,
podceňuje termíny
Demotivuje ostatní v přístupu k práci
Odmítá a změny, není ochotný měnit své
návyky





Nepřistupovat v komunikaci s ním na jeho
zlehčující a familiérní tón
Obtížně se s ním pracuje, protože je svým
způsobem nemotivatelný
Ohrozit jeho pohodu, přemístit tam, kde
pohodu nepřipouští charakter pracoviště
Přidat mu takovou práci, kde bude neustále
pod tlakem jiných lidí
Nekompromisně jej postihnout za každé
nesplnění úkolů




Je to člověk, který dokáže svou taktikou
dosáhnout mimořádných výhod, vysokého
postavení, případně vlivu na dění v organizaci
Má dobré komunikační dovednosti a umí
jednat
Nenápadně nabourává mezilidské vztahy a
klima na pracovišti, donášením a
pomlouváním ostatních s cílem dosáhnout
osobních výhod
Ohrožuje spolupracovníky, kteří mu překážejí
v jeho záměrech





Počítat s jeho triky – podlézání, pomlouvání
ostatních, zprostředkování kontaktů,
vyhrůžek s odvoláním na známosti
Problém těchto lidí je absence morálky, která
se těžko napravuje
Nejlepší je ho přistihnout při činu, důrazně
vytknout a varovat před dalšími intriky
Otevřeně jej konfrontovat v případě
pomlouvání
Zatížit jej prací tak, aby neměl na intriky čas





Tento člověk je v určité míře obětí svých
emocí
Má většinou rychlý projev, řekne právě to, co
si myslí
Někdy v sobě impulzivní jednání po určitou
dobu potlačuje, ale o to silněji potom
vybuchuje
Je otevřený a přímý, což mu může způsobit
problémy
Vytváří neklid a nervózní atmosféru na
pracovišti, může se vyloučit z kolektivu





Zbytečně jej neprovokovat věcmi, na které je
přecitlivělý
Zachovat klid a snažit se utlumit emoce,
vhodnými otázkami se dostat k rozumným
postojům
Doporučit mu známé techniky – počítat do
deseti, rozdýchat, rozchodit to
Uchránit ho před situacemi, které ho nejvíce
provokují
Zkusit absolvování kurzu zvládání stresu a
relaxačních technik





Je soustředěný a ponořený do své práce
Jeho výstupy jsou promyšlené, propracované
do mnoha detailů
Pracuje kvalitně, bez chyb, problémy
analyzuje do hloubky
Může zdržovat práci, věnováním velké
pozornosti dílčím aspektům úkolu
Má poněkud ztíženou komunikaci s
ostatními, protože ti se ztrácejí v přílišné
podrobnosti faktů





Důsledná kontrola termínů, trasování
Trénování ze strany nadřízeného, pomoc při
stanovení priorit, poukazování na podstatné
věci
Držet ho u tématu a nedovolit odbíhání do
dalších podrobností
Přesně ji stanovit rozsah zpracovaných
materiálů
Materiály, které bude prezentovat na poradě
vyžádat ke kontrole předem





Jeho uvažování se řídí nejbližšími okamžiky a
proto nepřemýšlejí nad dlouhodobými
důsledky svých akcí
Rychle pracuje a rozhoduje se, silná orientace
na výsledek
Chyby v rozhodování dané nekoncepčností a
unáhleností
Příliš se soustřeďuje na operativu, zanedbává
prevenci, často hasí požáry
Zvládá velký objem problémů v krátkém čase




Zařadit k činnostem, kde je požadován
vysoký výkon, nikoliv však pečlivost, kde je
vyžadována rozhodnost a operativní rychlost
Zesílená kontrola práce spojená s případnými
postihy
Důkladný rozbor chyb , upřednostnění
dlouhodobého řešení problémů místo hašení
požárů
Trénování k větší plánovanosti a koncepčnosti
v myšlení





Perfektně zná zákony a předpisy a umí se v
nich orientovat
Je ukázněný a důsledně dodržuje všechny
normy, které jsou pro něho kriteriem
objektivnosti a spravedlnosti
Má nedostatek flexibility a malé pochopení
pro reálný život
Někdy neochota vykonávat aktivity mimo svůj
popis práce
Obava ze změn v daných normách




Podporujeme ho v tom, aby činnost a
předpisy organizace byly v souladu s
legislativou
Zařazujeme jej do týmové práce, nebo mu
umožníme poznat činnosti jiných oddělení k
pochopení, že nelze vždy mít vše na papíře
Pověřujeme jej aktualizací vnitřních předpisů
– pracovní, organizační řád
Umožníme mu účast na semináři k týmové
práci




Často uvažuje jinak než ostatní, neustále
přicházejí s novými nápady na změny ve
svém okolí
Svými nápady může přispívat k posunu a
zlepšení činností
Své nápady často opouští ve fázi
rozpracování, nechává tento problém jiným a
zase uvažuje o něčem novém
Je citlivý na kritiku své osoby a svých nápadů,
má pocit, že ho ostatní nechápou




Jeho nápady a návrhy si se zájmem
vyslechneme, ale vhodnými otázkami se ho
pokusíme vrátit do reality
Zařazujeme jej do týmů jako vizionáře, který
je schopen dohlédnout dál než ostatní
Pravidelně kontrolovat jeho rutinní práci, aby
ho jeho fantazírování neodvedlo od plnění
úkolů
V pracovním zařazení je dobré, když je ve
spojení s praktikem




Pracuje s mimořádným nasazením, kterým se
snaží zakrýt svoji neschopnost
Neustále chce někde vyniknout a proto na
sebe bere ochotně další úkoly, které ovšem
většinou nezvládá
Je málo samostatný, dělá chyby a je třeba ho
neustále kontrolovat
U spolupracovníků je často neoblíbený
vzhledem k rozporu mezi jeho ambicemi a
schopnostmi





Nekritizovat jej jako osobu, ale výsledky jeho
práce
Je třeba využít jeho pracovitosti, ale
kontrolovat, aby řešil jen tolik a takové úkoly,
které je schopen zvládnout
Poskytovat mu postupy k zadanému úkolu –
vzor, metodiku, tabulku apod.
Pokud je příčina problémů v nedostatečné
odbornosti, tak jej vyslat do kurzu
Nepřipustit, aby si nabíral další úkoly





Práce není jeho doménou a více o ní mluví,
než koná
Má dobré komunikační a prezentační
schopnosti, které využívá k zvýraznění své
osoby
Neustále vyhledává a rozvíjí kontakty s lidmi
z různých sfér společnosti
Má malé výsledky práce u které lze měřit
výsledky
Skrývá problémy obratnou manipulací a
slibováním jejich brzké nápravy





Ověřovat si referencemi, zda je skutečně tak
dobrý, jak uvádí
Zařazení do činností, kde půjde především o
dobrou komunikaci, prezentaci a kontakty
Stanovit konkrétní, měřitelné cíle
Důsledně ho kontrolovat a vyžadovat
dotažení rozpracovaných projektů do konce
Testování jeho velkolepých nápadů u menší
organizační jednotky a teprve potom
přistoupit k realizaci






Je schopný v jakékoliv činnosti, zvládá úkoly
rychleji než většina ostatních, ambice
Má logické uvažování, pocity a osobní vztahy
jsou pro něj vedlejší
Náročný k sobě, ale i k ostatním, kde
vyžaduje vysoký výkon
Při méně náročných činnostech ztrácí
motivaci
Příliš tvrdý vůči ostatním, netoleruje chyby
Není schopen ocenit dobrý výkon





Jednáme s ním na rovinu, vítá zpětnou vazbu,
dáváme mu náročné úkoly
Připomínáme mu neustále, že všichni
nemohou být tak schopní jako on a je třeba
to pochopit
Vedeme ho k osvojení pravidel efektivní
komunikace s lidmi, trénujeme s ním empatii
Umožníme mu vzdělávání v oblasti sociální a
emoční inteligence
Zařazujeme ho tam, kde nebude přímo řídit
lidi