Materials Variance

Download Report

Transcript Materials Variance

CH4
ការវាយតំលលរលើប្បសិទធភាពលនគំរោងថវិកា
Budget Performance Evaluation
គំរោងថវិកាដែលបានបរងកើតរ ើងរ ើយ គឺជាប្បភពសំោប់ផ្តល់ពត៌មានែល់អ្នកប្គប់ប្គងកនុងការសំររចចិតតអ្នុវតត និង​ចាត់ដចងសកម្មភាពរបស់ប្កុម្ ុន ។ ​រៅោល់
ចុងការិយបរិរចេទថវិការ អ្នកប្គប់ប្គង់រប្បើប្បាស់គំរោងថវិការនេះជាម្ូលដ្ឋាន រែើម្បីរប្បៀបរ ៀបជាម្ួយលទធផ្លបចចុបបននរបស់ប្បតិប​តតិការជាក់ដសតងដែលបានអ្នុវតត។​រតើប្កុម្
ុនរកបានប្បាក់ចំរនញបានរប្ចើនជាងគំរោងថវិការចំណូលដែលបានរ វើឬរទ?​ រតើការចំណាយរផ្េងៗរទៀតអ្ស់រប្ចើន ឬតិចជាងគំរោងថិកាចំណាយ?​ ចំរលើយទទួលបាន
ចំរ េះសំណួរទំងរនេះទម្ទរចាំបាច់ប្តូវរ វើការប្តូតពិនិតយរទើបអាចបានែឹងលទធផ្លពិតប្បាកែ ។
រៅកនុងជំពួករនេះរយើងនឹងសិកាអ្ំពីការប្តូតពិនិតយ​និង​ការវាយតំលលរលើប្បសិទធភាពលនគំរោងថវិការដែលរយើងបានររៀបចំបរងកើតរ ើង។​ែូចដែលរយើងបាន
ែឹងរ ើយថា​រែើម្បីអាចវាយតំលលបានលុេះប្ាដតរយើងមានអ្វីជាសតង់ដ្ឋរប្បៀបរ ៀបរទើបរយើងអាចអ្េះអាងថា​គំរោងដែលរយើងបានរ វើទទួលលទធផ្លជាក់ដសតងរប្បៀបរ ៀប
ជាម្ួយសតង់ដ្ឋយ៉ា ងណាដែរ?
I.
តំរូវការរប្បើប្បាស់សងត ដ្ឋ The need for standards
កយថាសតង់ដ្ឋ​Standard គឺសំរៅរលើបទដ្ឋាន​Norm ដែលរគកំនត់ទុកម្ុនរែើម្បីរប្បើប្បាស់កនុងការវាយតំលលរលើអ្វីម្ួយែូចជាាៈ​គុណភាព​លថៃរែើម្ចំណាយ​
រសវាកម្ម។ល។​សតង់ដ្ឋប្តូវបានរគរប្បើប្បាស់យ៉ាងទូលំទូឡាយរៅកនុងប្កុម្ ុនផ្លិតកម្ម​រសវាកម្ម​ដផ្នកចំណីអាហារ​ប្បម្ទំងអ្ងគភាពម្ិនដសវងរកប្បាក់ចំរណ
ញ។របើគ្មមនសតង់ដ្ឋរគនឹងជួបផ្លវិបាកកនុងការប្តួតពិនិតយ ជាពិរសសរលើដផ្នកគុណភាព។
រៅកនុងប្កបខ័ណឌលនប្កុម្ ុនផ្លិកម្ម​រែើម្បីងាយប្សូលកនុងការប្តួត​ពិនិតយចំណាយលថៃរែើម្​Cost និងបរិមាណQuantity សតង់ដ្ឋប្តុវបានកំណត់ជាម្ុ
ន។​​ការកំនត់សតង់ដ្ឋជាម្ុនដបបរនេះរ វើរអាយរយើងបានែឹងពីបទដ្ឋានចំរ េះម្ុខដែលប្តូវអ្នុវតត ។​មានសំនួរជា​រប្ចើនបានរចាទសួរថា​​រតើអ្នកប្គប់​ប្គងប្តូវរ វើយ៉ាងែូចរម្តច
រែើម្បីកំណត់សតងដ្ឋកនុងការអ្នុវតតន៍កនុងប្កុម្ ុនណាម្ួយ។
1. ការដបងដចករវាងសតង់ដ្ឋ​និងថវិការ​Distinguishing between Standards and budgets
ាម្ពិត កយថា​Standards និង​Budgets គឺមានអ្តថន័យែូចគ្មន។​ កយទំងពីររនេះរប្បើប្បាស់កនុងន័យជាការកំនត់ទុកម្ុនរលើ​ Costs, Quantities
and​Revenues….។​ប៉ាុដនតសតង់ដ្ឋ​និង​ថវិកាមានលកខណាៈខុសគ្មនរៅរលើការរប្បើ
ប្បាស់រែើម្បីកំនត់ន័យរបស់វា។​​រគរប្បើប្បាស់​Standard កនុងការកំនត់តំលលជាឯកា​ឬបរិមាណកនុងម្ួយឯកា​Unit amount ។ចំដនកឯbudget វិញគឺប្តូវបាន
កំនត់ជាបរិមាណសរុប​Total amount។​ឧទ រណ៍ដថៃរែើម្សតង់ដ្ឋសំោប់ពលកម្មផ្ទាល់សំោប់ផ្លិតផ្លម្ួយគឺ$10 ។​សនមតថា​ផ្លិតផ្លចំនួន5,000
ផ្លិតផ្លប្តូវបានផ្លិតរដ្ឋយប្កុម្ ុន។​ែូចរនេះ​រគថាថវិកាឬ​លថៃរែើម្ចំណាយរលើពលកម្មផ្ទាល់សរុបរសមើនឹង$50,000($50,000 of direct labor is the
budget labor cost)។​រយើងរ ើញថា​សតង់ដ្ឋគឺទក់ទងនឹងថវិកាចំណាយរលើផ្លិតផ្លម្ួយឯកា​​ចំដនកឯ កយថាថវិការវិញគឺទក់ទងនឹងថវិកាសរុប។
2. អ្តថប្បរយជន៍លនលថៃរែើម្សតង់ដ្ឋ The advantages of standard costs
ការអ្នុវតតរគ្មការណ៍ Standard costs គឺបានផ្តល់អ្តថប្បរយជន៍ជារប្ចើនែល់អ្ងគភាពការចាត់ាំងម្ួយ។កនុងរូបភាពខាងរប្កាម្រនេះបងាាញអ្ំពីអ្តថប្បរយជន៍
ទទួលបានពីការរប្បើប្បាស់ Standard Costs រួម្មានាៈ
បងកលកខណាៈងាយប្សួលកនុងការរ វើដផ្នការប្គប់ប្គង។
បរងកើតការទទួលខុសប្តូវរបស់នរយជិករលើការងាររៅកនុងប្កុម្ ុន​ឬអ្ងគភាព ណិជជកម្មកាន់ដតប្បរសើររ ើងាម្រយាៈការប្តូតពិនិតយរៅរលើកាងារនិងការចំណាយ។
ងាយប្សូលកនុងការកំណត់ដថៃលក់ផ្លិតផ្ល។
អាចរអាយរយើងគណនាគំលាត​Variance រ ើយរ វើការដកតំរូវជារប្កាយ។
អាចរអាយរយើងងាយប្សួលកំនត់លថៃរែើម្សននិ ិ។
រយើងបានែឹងរ ើយថា​រគ្មលបំណងលនការបរងកើតលថៃរែើម្សតង់ដ្ឋ​និង​ការរប្បើប្បាស់រែើម្បីជាម្រ ោបាយដសវងរកកំ ុស​និងការទទួលខុសប្តូវអាចដែលផ្ត
ល់ផ្លប៉ាេះ ល់ែល់អ្នកប្គប់ប្គង​និងនរយជិក(ការដ្ឋក់ល័កខខ័ណឌរលើការងាររែើម្បីរអាយសំររចាម្ដផ្នការ​និងការប្គប់ប្គងរអាយបានលអ)។
ប្កុម្ ុនជារប្ចើនបានប្បឹងដប្បងរកម្រ ោបាយកាត់បនថយផ្លប៉ាេះ ល់ទំងរនេះរអាយរៅកំរិតអ្បបបរមា​ាម្រយាៈកាផ្តល់កំរិតប្បាក់របៀវតេរ៍ខពស់រទើបអាចទទួលបានលទធផ្ល
កំរិតសតង់ដ្ឋដែលប្កុម្ ុនចង់បាន។
II.
ការកំណត់លថៃរែើម្សតងដ្ឋ់ Setting Standard Costs
រយើងបានសិការៅជំពួកម្ុនរួចរ ើយអ្ំពីកិចចែំរណើរការររៀបចំថវិក
របស់ប្កុម្ ុនផ្លិតកម្ម។​ចំណូលជាចំបងរបស់ប្កុម្ ុនគឺបានម្កពីកា
លក់ផ្លិតផ្លសំររចដែលប្កុម្ ុនផ្លិតបាន។រែើម្បីផ្លិតរគប្តូវការវតថុ
ធាតុរែើម្​ពលកម្ម​និងការចំណាយរផ្េងៗរទៀតដែលចូលរួម្កនុងកិចចការ​​​​​ផ្លិតកម្មរនាេះ។​រែើម្បីផ្លិតរ្ៃើយតបាម្តប្ម្ូវចង់បានចាំបាច់ប្តូវរ វើដផ្ន​ការផ្លិតកម្ម​
ដែលដផ្នការទំងរនាេះតប្ម្ូវរអាយរយើងកំណតសតង់ដ្ឋសំោប់
ផ្លិតកម្ម។ការងារផ្លិតកម្មជាកិចចទក់ទងនិងការចំណាយថវិការបស់ប្កុម្
ុនដែលចាំបាច់ប្តូវសិកាលំអ្ិតរដ្ឋយប្តូវកំណត់សតង់ដ្ឋរឬ​គំរោងរែើម្បី
អ្នុវតតរ​អាយបានចាស់លាស់។
ការកំណត់លថៃរែើម្សតង់ដ្ឋ(Standards Costs) សំោប់ផ្លិតផ្លម្ួយ​ឯកាគឺជាការងារែ៍លំបាកសមុកស្មមញ។កិចចការទំងរនេះទម្ទរោល់ពត៍មាន
ទំងអ្ស់ពីអ្នកទទួលបនាុកលថៃរែើម្និងបរិមាណ​។​រែើម្បីកំណត់លថៃរែើម្សតង់ដ្ឋរ​រលើវតថុធាតុរែើម្រប្បើប្បាស់រគអាចទទួលពត៌មានពីាៈ​ភានក់ងារទិញ​អ្នកប្គប់ប្គងផ្លិតកម្ម​
វិសវករទទួលបនាុកប្តូតពិនិតយគុណភាព(Quality Controls Engineers) និងអ្នកប្តួតពិនិតយដផ្នកផ្លិតកម្ម។រដ្ឋយដ ករែើម្បីកំណត់ដថៃរែើម្សតង់ដ្ឋររលើពលកម្ម​
រគអាចទទួលពត៌មានអ្ំពីអ្ប្ាប្បាក់របៀវតេរ៍ពីដផ្នក​របើប្បាក់របៀវតេរ៍(Payroll Department)។​បដនថម្រលើរនេះដែររគអាចបានពត៌មានអ្ំពីរពលវាលាចាំបាច់សំោប់
ការងារាម្រយាៈIndustrials Engineers។
2.1. កាអ្នុវតតជាក់ដសតងរលើសតង់ដ្ឋ( A Case Study)
រែើម្បីបរងកើតលថៃរែើម្សតង់ដ្ឋរសំោប់ផ្លិតនូវផ្លិតផ្លចាំបាច់ប្តូវបរងកើត
សតង់ដ្ឋសំោប់លថៃរែើម្ផ្លិតកម្មនិម្ួយៗែូចជាាៈ​វតថុធាតុរែើម្ផ្ទាល់​Direct Materials ពលកម្មផ្ទាល់ Direct Labor និងចំណាយរផ្េងៗរលើផ្លិតកម្ម
Manufacturing overhead ។​សតង់ដ្ឋសំោប់ធាតុនិម្ួយៗលនលថៃរែើម្ផ្លិតកម្មមានន័យថាកំ​ណត់សតង់ដ្ឋលថៃ(Standard Prices to be Paid )ប្តូវទូរ
ទត់ឬចំណាយនិងបរិមាណសតង់ដ្ឋប្តូវរប្បើប្បាស់(Standard Quantity to be used)
រយើងរលើកយកករណីរបស់ប្កុម្ ុន​Mekong ម្កសិកា ។ រតើរគកំ ណត់សតង់ដ្ឋលថៃរែើម្(Standard Cost) យ៉ា ងែូចរម្តច?
1.
វតថុធាតុរែើម្ផ្ទាល់​Direct Materials
រៅកនុងវតថុធាតុរែើម្ផ្ទាល់​រគបានរ វើការដបងដចកលថៃរែើម្សតង់ដ្ឋជាពីរ
រទៀតគឺាៈDirect Materials Prices Standards and Direct Materials Quantity
Standard។

លថៃសតង់ដ្ឋរលើវតថុធាតុរែើម្ផ្ទាល់Direct Materials Prices Standards
លថៃសតងដ្ឋរវតថុធាតុរែើម្ផ្ទាល់គឺជាលថៃរែើម្ចំណាយរលើវតថុធាតុរែើម្កនុង​ម្ួយឯកាដែលប្តូវរប្បើប្បាស់រៅកនុងកិចចែំរណើរការផ្លិតកម្មម្ួយ។លថៃសតង់​ដ្ឋរនេះ
ទទួលបានអ្ំពីដផ្នកទិញ(Purchase Department)របស់ប្កុម្ ុនរ ើយ​ដថៃសតង់ដ្ឋរនេះរួម្បញ្ចូលទំងការចំណាយរផ្េងៗរលើការទិញទំងអ្ស់។លថៃ​សតង់ដ្ឋរលើវតថុ
ធាតុរែើម្ផ្ទាល់កនុងម្ួយpound របស់ប្កុម្ ុនMekongមានែូចខាងរប្កាម្ាៈ
Table 1: Setting Direct Materials Prices standards
Item
Purchase
net ofQuantity
discount
បរិមាណសតង់ដ្ឋរលើ
វតថុធាតុរែើម្ផ្ទាល់​prices,
Direct Materials
Standard
Freight (​transport)
Receiving and handling
Standard Direct Materials Prices Per Pound
Prices
$2.70
0.20
0.10
$3.00
បរិមាណសតង់ដ្ឋរលើវតថុធាតុរែើម្ផ្ទាល់គឺជាបរិមាណវតថុធាតុរែើម្ផ្ទាល់​ប្តូវរប្បើប្បាស់កនុងផ្លិតផ្លសំររចម្ួយឯកា។​ការកំណត់សតង់ដ្ឋរនេះអាច​យកឯកា
ែូចជាាៈ​Kg,​Pound,​Barrels…។រគអាចរួម្បញ្ចូលផ្ងដែររៅកនុង​បរិមាណសតង់ដ្ឋរលើវតថុធាតុរែើម្ផ្ទាល់ែូចជាាៈ​Allowances for Unavoidable
waste and Normal Spoilage ។បរិមាណសតង់ដ្ឋកនុងម្ួយឯកាមានកនុងាោងខាងរប្កាម្ាៈ
Table 2: Setting Direct Materials Quantities Standards
Items
Required
សរុបម្កលថៃរែើម្សតMaterials
ង់ដ្ឋរលើវតថុធាតុរែើម្ផ្ទាល់កនុងម្ួយឯការសមើនឹងលថៃ
Allowances for waste
Allowances for spoilages
Standard Direct Materials Quantity per unit
Quantity Pounds
3.50
0.40
0.10
4.00
សតង់ដ្ឋលនវតថុធាតុរែើម្ផ្ទាល់គុណនឹងបរិមាណសតង់ដ្ឋរលើវតថុធាតុរែើម្ផ្ទាល់​។​សំោប់ប្កុម្ ុនMekong លថៃរែើម្សតង់ដ្ឋរលើវតថុធាតុរែើម្ផ្ទាល់កនុងម្ួយឯកា​
គឺាៈ$3×4pound=$12
2. ពលកម្មផ្ទាល់​Direct Labor
ែូចគ្មននឹងវតថុធាតុរែើម្ផ្ទាល់ដែរ​​​រគដបងដចកលថៃរែើម្សតង់ដ្ឋរលើពលកម្មផ្ទាល់ជាពីរគឺាៈDirect Labor Prices Standard and Direct labor
Quantity
Standard ។

ដថៃសតង់ដ្ឋរលើពលកម្មDirect labor price Standard
លថៃសតងដ្ឋរលើពលកម្មផ្ទាល់គឺជាអ្ប្ាប្បាក់របៀវតេរ៍កនុងម្ួយរមា៉ាងដែលប្កុម្
ុនទូរទត់រលើពលកម្មផ្ទាល់។លថៃសតង់ដ្ឋរនេះគណនារដ្ឋយឈររលើម្ូល
ដ្ឋានអ្ប្ាប្បាក់របៀវតេរ៍ចរនត(Current Wage Rate) រ ើយអាចដកតប្ម្ូវរលើ
ការរលើការផ្ទៃស់បតូររផ្េងៗដែលនឹងអាចរកើតមានរ ើង​។
រៅកនុងលថៃសតងដ្ឋរនេះដែររគបូកបញ្ចូល employer Payroll Taxes and Fringe benefit, such as paid holiday and vocations ។ករណី
ប្កុម្ ុនMekongលថៃសតងដ្ឋររលើពល​កម្មផ្ទាល់មានកនុងាោងខាងរប្កាម្ាៈ
Table 3: Setting Direct Labor Prices Standards
Items
Prices
Hourly Wage rate
$7.75
Payroll taxes
0.75
Fringe benefits
1.50
labor
rate
per hour
បរិមាណសតង់ដ្ឋរលើពលកម្មផ្ទាStandard
ល់Direct Labordirect
Quantity
(Hours)
Standard
បរិមាណសតង់ដ្ឋររលើពលកម្មផ្ទាល់គឺជា$10.00
រយាៈរពលចាំបាច់ប្តូវរប្បើប្បាស់
កនុងការផ្លិតនូវផ្លិតផ្លម្ួយឯកា។​មានន័យថាគំរោងផ្លិតជាផ្លិតផ្លសំររចម្ួយឯកា
ផ្លិតផ្លសំររចម្ួយឯកាចាំបាច់ប្តូវរប្បើរពលរវលារ វើការរដ្ឋយផ្ទាល់ច​ំ ​នួន​ ប៉ាុនាមនរមា៉ាង?។រគប្តូវបូកសរុបរួម្ផ្ងដែររៅកនុងបរិមាណសតង់ដ្ឋែូចជាាៈ​Rest period,
Cleanup, Machine Set up and Machine Downtime។​ករណី​ប្កុម្ ុនMegkong លថៃសតង់ដ្ឋរលើពលកម្មផ្ទាល់មានកនុងាោងខាងរប្កាម្ាៈ
Table 4: Setting Direct Labor Quantity Standards
Items
Quantity Hours
Actual Production times
1.50
Rest Period and Clean up
0.20
ិញលថៃរែើdowntime
បម្កវand
ម្សតង់ដ្ឋពលកម្មផ្ទាល់កនុងម្ួយឯការសមើនឹងលថៃសតង់ដ្ឋប្បាក់របៀវតេរ៍គុណនឹងបរិមាណសតង0.30
់រមា៉ាងពលកម្មផ្ទាល់។សំោប់ប្កុម្ ុន
Setសរងខup
h
Standard
Direct
labor
hours
per
unit
2
Mekong លថៃរែើម្សតងដ្ឋពលកម្មផ្ទាល់រលើផ្លិតផ្លកនុងម្ួយឯកាគឺាៈ $10×2h=$20។
3. ចំណាយរលើផ្លិតកម្ម​Manufacturing Overhead
ចំរ េះប្កុម្ ុនផ្លិតកម្មសតងដ្ឋលនអ្ប្ាកំណត់ម្ុន(Standard
Predetermined Overhead Rate)ប្តូវបានចាត់ទុកជាសតង់ដ្ឋកនុងការគណនា​
ការចំណាយរលើផ្លិតកម្មដែលបានរ វើការបា៉ានស្មមនពីម្ុន។​អ្ប្ាកំណត់ជា
ម្ុនរនេះទទួលបានរដ្ឋយផ្លរ ៀបរវាងថវិកាចំណាយរលើផ្លិតកម្ម
(Budgeted Overhead Costs) បរិមាណសតង់ដ្ឋឬរំពឹងទុកជាម្ុន(Expected
Standard Activity)។​បរិមាណសតង់ដ្ឋ​ឬរំពឹងទុកជាម្ុនអាចជាសតង់ដ្ឋររមា៉ាង
ពលកម្មផ្ទាល់រឺសតង់ដ្ឋររមា៉ាងែំរណើរការរដ្ឋយមា៉ាសុីន(Standard Direct
Labor Hour or Standard Machine Hours)
រយើងរលើយកករណីប្កុម្ ុនMekongដែលយករមា៉ាងពលកម្មផ្ទាល់រ វើជា
សតង់ដ្ឋសកម្មភាព។ប្កុម្ ុនរំពឹងថានឹងផ្លិតជាផ្លិតផ្លសំររចម្ួយចំនួន
១៣​​២០០
រដ្ឋយែឹងថាផ្លិតផ្លម្ួយប្តូវរប្បើប្បាស់រពលរវលាផ្លិតចំនួន​២រមា៉ាង(ាោងទី៥)​ែូចរនេះសតង់ដ្ឋរមា៉ាងពលកម្មផ្ទាល់សរុបគឺ26,400h។សនមតថាប្កុម្
ុនបានរ វើការបា៉ានស្មមនចំណាយរលើផ្លិតកម្មចំនួ$132,000 ដែលកនុងរនាេះមាន$79,200 ជាបនាុកដប្បប្បួល(Variable Cost)នឹង$52,800 ជាបនាុករថរ
(Fixed Costs)។​សតង់ដ្ឋលនអ្ប្ាកំណត់ម្ុនប្តូវបានគណនា​កនុងាោងខាងរប្កាម្ាៈ
Table 5: Computing Predetermine Overhead Rates
Descriptions
Variable
Fixed
Total
ុម្ ុនបានកំនត់យករមា
រដ្ឋយប្កOverhead
៉ា ងរពលកម្មផ្ទាល់រ វើជាបរិមាណសតង់ដ្ឋសំផ្លិ$79,200
តផ្លសំររចចំនួន13,200 $52,800
ផ្លិតផ្លកនុងម្ួយឆ្នំ​។$132,000
​
Budget
Cost
Standard Direct Labor Hours
26,400h
26,400h 26,400h
Overhead Rate per Direct Labor Hour $3
$2
$5
សំោប់ការចំណាយរលើផ្លិតកម្ម។​ែូចរនេះ​រគទទួលបានសតង់ដ្ឋ​ចំណាយផ្លតកម្មរលើផ្លិតផ្លម្ួយឯកា​រសមើនឹងអ្ប្ាសតង់ដ្ឋ​ចំណាយផ្លិតកម្ម​ដែលបានកំនត់ម្ុន
គុណនឹងបរិមាណសតង់ដ្ឋដែលប្កុម្ ុនបាកំនត់រែើម្បីរប្បើប្បាស់ាៈ​$5×2hours=$10។
4. លថៃរែើម្សតងដ្ឋ់ សរុបកនុងម្ួយឯកា Total Standard Cost per unit
ឥលូវរនេះសតង់ដ្ឋបរិមាណ​សតង់ដ្ឋលថៃ​និងចំណាយផ្លិតកម្មសំោប់
ផ្លិតផ្លម្ួយឯកាប្តូវបានបរងកើតរ ើយ។​រផ្តើម្រចញពីពត៌មានទំរនេះអាច​
រអាយរយើងគណនាលថៃរែើម្សតង់ដ្ឋសរុប(Total Standard Costs)។
លថៃរែើម្សតង់ដ្ឋសរុបសំោប់ផ្លិតផ្លសំររចម្ួយឯការសមើនឹងផ្លបូកលថៃ
រែើម្សតង់ដ្ឋររបស់វតថុធាតុរែើម្ផ្ទាល់ពលកម្មផ្ទាល់​និងលថៃរែើម្ចំនាយរលើ
ផ្លិតកម្មឯកានិម្ួយៗ។​ាោងគណនាខាងរប្កាម្រនេះ​រគទទួលបាន​
Total standard cost per unit is $42។
Table 6: Standard cost per unit
Descriptions
Standard Quantity
Standard Price
Standard Cost
Direct Materials
4pounds
$3
$12
Direct Labor
2hours
10
$20
Manufacturing Overhead
2hours
5
$10
Total
$42
2.2.ការគណនាគំលាតពីសងត ដ្ឋ់ Variances from Standards
លថៃរែើម្សតង់ដ្ឋ​ឬលថៃរែើម្រប្គ្មងប្តូវបានរគនិយម្រប្បើប្បាស់រៅកនុងការប្គប់ប្គងថិការរបស់ប្កុម្ ុនប្បរយជន៍រែើម្បីបងាាញអ្ំពីគំលាតពីសតង់ដ្ឋដែលប្កុម្ ុន
បានកំណត់ម្ុន(Variance)។គំលាត(Variances)ទទួលបានពីភាពខុសគ្មនរវាងលថៃរែើម្ចំណាយបចចុបបននសរុប(Total actual costs) និងលថៃរែើម្សតង់ដ្ឋសរុប
(Total actual costs)។
រយើងរលើកយកករណីប្កុម្ ុន​Mekong ម្កសិកា។​សនមតថាប្កុម្ ុនផ្លិតបាន1,000 ផ្លិតផ្លរៅដខម្ិថុនា។​លថៃរែើម្ចំណាយរលើផ្លិត
សំររចរនេះមានែូចខាងរប្កាម្ាៈ
Items
Direct Materials
Direct Labor
Variable Overhead
Fixed Overhead
Total actual costs
Costs
$13,200
20,580
6,500
4,400
$44,500
ចំដនកលថៃរែើម្សតង់ដ្ឋចំរ េះផ្លិតកម្មពិតបចចុបបននប្តុវបានកំណត់រដ្ឋយយកលថៃរែើម្សតង់ដ្ឋឯកាគុណនឹងបរិមាណផ្លិតផ្លសំររចដែលបាន​ផ្លិត។​រយើង
ទទួលបានលថៃរែើម្សតង់ដ្ឋរសរុបរសមើនឹង​1,000×$42=$42,000។​ជាចុងរប្កាយរគអាចគណនាគំលាតរដ្ឋយយក​Total actual costs ែកTotal standard
costs.
Table7: Computation of total variance
Total actual cost
Total standard costs
$44,500
$42,000
Total variance
$2,500
គូរកត់សំគ្មល់ថា​គំលាតប្តូវបានបងាាញជាឯការូបិយវតថុសរុបែូចជាររៀល​ឬែុលាៃរជារែើម្។​រៅរពលដែលលថៃរែើម្បចចុបបនន(Actual Costs) រលើស
លថៃរែើម្សតង់ដ្ឋ(Standard costs) ឬគំរោងថវិកាចំណាយកនុងករណីរនេះរគទទួលបានគំលាតម្ិនលអ(Unfavorable)។ប្បសិនរបើ​លថៃរែើម្បចចុបបនន(Actual
costs) តិចជាងលថៃរែើម្សតង់ដ្ឋ(Standard costs) កនុងករណីរនេះ​រគថា​គំលាតដែលទទួលបានរនាេះលអ(Favorable)។ចំរ េះគំលាតដែលរយើងបាន​គណនា
ទក់ទងនឹងប្កុម្ ុនMekong រសមើនឹង$2,500 បកប្ស្មយថាម្ិនលអរប្ េះថាប្កុម្ ុនបានរ វើគំរោងចំនាយរលើការផ្លិត(Standard Costs)ចំនួន​ដត$42,000
រ ើយការចំណាយជាក់ដសតងគឺរ ើងែល់$44,500។
ការបកប្ស្មយរលើគំលាតដែលទទួលបានគឺមានលកខណាៈខុសគ្មនពីម្ួយរៅម្ួយរទៀតអាប្ស័យរៅរលើរគ្មលរៅលនការសិកាជាក់ដសតង។​ឧទ រណ៍ាៈគំលាត
រលើការលក់​គំលាតរលើការរប្បើប្បាស់វតថុធាតុរែើម្​គំលាតរលើកាចំណាយរផ្េងៗជារែើម្។
2.2.1.ការវិភាគរលើគលា
ំ ត Analyzing Variances
រែើម្បីបកប្ស្មយអ្តថន័យរបស់គំលាតបានចាស់លាស់​រគប្តូវកំនត់​រគ្មលរៅលនការសិកា ។​ការវិភាគរលើគលា
ំ តគឺប្តូវចាប់រផ្តើម្កំនត់ធាតុ
រផ្េងៗ​
ដែលបរងកើតរអាយមានគំលាតរនេះ។​ោល់លថៃរែើម្ផ្លិតកម្មនីម្ួយៗ​រគប្តូវគណនាគំលាតសរុប​បនាាប់ម្កគំលាតទំងរនេះប្តូវបានវិភាគបនតជាគំលាតរលើលថៃ (Prices
Variance) និង​គំលាតរលើបរិមាណ(Quantity Variance) ។ ការគណនាគំលាតសរុប​និងការដបងដចកលំអ្ិតកនុងការគណនាបងាាញខាងរប្កាម្ាៈ
Figure 2: Relationship of Variances
Materials Price Variance
Direct Material
Variance
Direct Labor
Variance
Direct Overhead
Variance
Materials Price Quantity
Variance
Labor Rate Variance
Labor Time Variance
Variable Spending Variance
Variable Efficiency Variance
1. គំលាតរលើវតថុធាតុរែើម្ផ្ទាល់ Direct Materials Variances
សនមតថា​រែើម្បីផ្លិតផ្លសំររច​1,000 ឯកាប្កុម្ ុនបានរប្បើប្បាស់វតថុ
ធាតុរែើម្ផ្ទាល់ចំនួន4,200 poundsដែលលថៃរែើម្ទិញរសមើនឹង​$3.10 កនុងម្ួយ
Pound ។រគទទួលបានគំលាតសរុបរលើវតថុធាតុរែើម្បងាាញែូចខាងរប្កាម្ាៈ
The Total Materials Variance is Computed From The Following Formula:
Actual Quantity
×Actual Price
(AQ) ×(AP)
-
Standard Quantity
×Standard Price
(SQ) ×(SP)
ដែលាៈAQ: Actual Quantity
SP: Standard Price
សំោប់ប្កុម្ ុន Mekong រយើងទទួលបាគំលាតសរុបរលើវតថុធាតុរែើម្​
=
Total Materials
Variance
(TMV)
AP: Actual Price
TMV: Total Material Variance
TMV=(AQ×AP)-(SQ×SP)=(4,200×$3.10)-(4,000×$3.00)=$1,020U
ជាបនតរៅរទៀតរនេះ​រយើងនឹងវិភាគលំអ្ិតរលើគំលាតសរុបរលើវតថុធាតុរែើម្រនេះរែើម្បីបានែឹងចាស់អ្ំពីគំលាតរលើលថៃ(Materials Price Variance)និង​គំលាតរលើវរិ
មាណ(Materials Quantity Variance)។
គំលាតរលើលថៃវតថុធាតុរែើម្វាស់ដវងភាពខុសគ្មនរវាងលថៃវតថុធាតុរែើម្បចចុបបនន​និង​លថៃសតង់ដ្ឋ​ឬលថៃរប្គ្មង។
គណនាចំរ េះបរិមាណរប្បើប្បាស់ពិតបចចុបបនន។រគទទួលបានរូចម្នតរែើម្បីគណនាគំលាតរលើលថៃវតថុធាតុរែើម្ាៈ
រយើងរលើកយកករណីប្កុម្ ុនMekong ទក់ទងនឹងគំលាតរលើលថៃវតថុ
Actual Quantity
Actual Quantity
×Actual Price
×Standard Price
(AQ)×(AP)
(AQ)×(SP)
=
Materials Price
Variance
(MQV)
រយើងរលើយកករណីប្កុម្ ុនMekong ទក់ទងនឹងគំលាតរលើលថៃវតថុធាតុរែើម្។​អ្នុវតតរូម្នតគណនារគទទួលបាលទធផ្លាៈ
MPV=(AQ×AP)-(AQ×SP)=(4,200×$3.10)-(4,200×$3.00)=$420U
បដនថម្រលើរនេះដែរ​រគអាចគណបាគំលាតរនេះាម្ររបៀបរផ្េងរទៀត​រដ្ឋយយកបរិមាណបចចបបនន​ Actual Quantity គុណនឹងតំលលខុសគ្មនរវាងលថៃ
ឯកាបចចបបនន​និងលថៃឯកាសតង់ដ្ឋ។​រគទទួលបានលទធផ្លែូចគ្មនគឺ
MPV=AQ(AP-SP)=4,200($3.10-$3.00)=$420U
គំលាតរលើបរិមាណវតថុធាតុរែើម្​Materials Quantity Variance
គំលាតរលើបរិមាណវតថុធាតុរែើម្វាស់ដវងភាពខុសគ្មនរវាងបរិមាណវតថុធាតុរែើម្បានរប្បើប្បាស់កនុងផ្លិតកម្មនិង​បរិមាណសតង់ដ្ឋ​ឬបរិមាណរប្គ្មង​គណនា
ចំរ េះលថៃសតង់ដ្ឋ​ឬលថៃរប្គ្មង។
រគទទួលបានរូបម្នតរែើម្បីគណនាគំលាតរលើបរិមាណវតថុធាតុរែើម្ែូច
មានកនុងាោងខាងរប្កាម្រនេះ
The Materials Quantity Variance is determined From the following Formula:
Actual Quantity
Standard Quantity
Materials Quantity
× Standard Price
× Standard Price
Variance
(AQ) ×(SP)
(SQ) ×(SP)
(MQV)
រគទទួលបានគំលាតរលើបរិមាណវតថុធាតុរែើម្របស់ប្កុម្ ុនផ្លិត​កម្មMekong: MQV=(AQ×SP)-(SQ×SP)=(4,200×$3.00)-
-
=
(4,000×$3.00) =$600U
រគអាចគណបាគំលាតរនេះាម្ររបៀបរផ្េងរទៀតគឺាៈ
MQV=SP(AQ-SQ)=$3.00(4,200-4,000)=$600U
ជាសរុបចុងរប្កាយរយើងអាចទទួលបានគំលាតសរុបរលើវតថុធាតុរែើម្រៅាោងខាងរប្កាម្​រដ្ឋយមានភាជប់មា៉ាប្ទីសសរងខបសំោប់គណនាោល់គំលាតទំងអ្
ស់ាៈ
សរងខបសំោប់គណនាោល់គំលាតទំងអ្ស់ាៈ
Table 8: Summary of Materials Variance
Items
Amounts
Materials Price Variance
$420U
Material Quantity Variance
600U
Total Materials Variances
$1,020U
ឧទ រណ៍ាៈ
1. Materials Variances
Maria Company Produces a laundry detergent know as Clean-Up. The firm used a standard cost system
to control costs. The standard direct materials required for one box of Clean-Up are as follows:

Chemical compound 5 pounds at $1.10 per pound

Container 1 box at $0.05 per box
During August, the company purchase and used 110,000 pounds of chemical
compound at $1.25 each and 22,000 containers at $0.04 each. The actual
production of Clean-Up amounted to 21,200 boxes.
Required:
1. Compute the materials price Variance for chemical and container.
2. Compute the materials Quantity Variance for chemical and container.
2. Materials Variance
Bandar Industries Berhad of Malaysia manufacturing sporting equipment.
One of the company’s products, a football helmet for the North American
market, required a special plastic. During the quarter ending June30, the
Company manufactured 35,000 helmets using 22,500kg of plastic in the
Process . The plastic cost the company RM 171,000. (The currency in Maylasia
is the ringgit, which is denote here by RM) According to the standard cost
Card, each helmet should require 0.6Kg of plastic, at a cost of RM8 per Kg.
Required:
1. What cost for plastic should have been incurred in the manufacture of the
35,000 helmets? How much greater or less is this than the cost that was
incurred?
2. Break down the differences computed in (1) above into a materials price
variance and material quantity variance.
2. គំលាត​រលើពលកម្មផ្ទាល់Direct Labor Variances
កិចចែំរណើរការកនុងកគណនាគំលាតរលើពលកមផ្ទាល់គឺមានលកខណាៈ​ែូចគ្មន​
នឹងការកំណត់គំលាតរលើវតថុធាតុរែើម្ផ្ទាល់ដែរ។រគទទួលបានគំលាតសរុប​
រលើវតថុធាតុរែើម្បងាាញែូជខាងរប្កាម្ាៈ
The Total labor variance is obtained from the following formula:
Actual Hours
×Actual Rate
(AH) ×(AR)
-
Standard Hours
×Standard Rate
(SH) ×(SR)
=
Total Labor
Variances(TLV)
សនមតថា​​រែើម្បីផ្លិតជាផ្លិតផ្លសំររចាម្បញ្ជជទិញចំនួន​1,000 ឯក
ាប្កុម្ ុនបានរប្បើប្បាស់ពលកម្មកផ្ទាល់ចំនួន2,100 រមា៉ាងដែលអ្ប្ាចំ ណាយកនុងម្ួយរមា៉ាងជាម្ យម្$9.80 ។រយើងបានែឹងថារមា៉ាងសតង់ដ្ឋគំរូ
សំោប់ផ្លិតផ្លម្ួយឯកាគឺ2 រមា៉ាង(Standard Direct Labor per unit)
សំោប់ផ្លិតផ្លម្ួយឯកាគឺ2 រមា៉ាង​(Standard Direct Labor per unit, Table) ។​រគទទួលបានគំលាតសរុបរលើពលកម្មផ្ទាល់ាៈ
TLV=(AH×AR)-(SH×SR)=(2,100×$9.80)-(2,000×$10)=$580U
រយើងនឹងវិភាគលំអ្ិតរលើគំលាតសរុបលពលកម្មផ្ទាល់រនេះប្បរយជន៍​បានែឹងចាស់អ្ំពីគំលាតរលើលថៃ​ឬអ្ប្ា(Labor price or rate Variances)
និង​គំលាតរលើបរិមាណ​ឬប្បសិទធភាពរលើពលកម្មផ្ទាល់(Labor Rate or Efficiency Variances)។
គំលាតរលើលថៃសំោប់ពលកម្មផ្ទាល់អាចរៅម្ោ៉ាងរទៀតថាគំលាតរលើអ្ប្ាពលកម្ម(Labor Rate Variances)។គំលាតរនេះវាស់ដវងភាពខុសគ្មនរវាងអ្ប្ាទូទត់ពិត
រលើពលកម្មផ្ទាល់និងអ្ប្ាសតង់ដ្ឋដែលបានកំណត់ជាម្ុនចំរ េះការងាម្ួយ​។​រូបម្នតសំោប់គណនារលើអ្ប្ាពលកម្មមានែូចខាងរប្កាម្ាៈ
Con’t
The Formula for the labor price Variances is as follows:
Actual Hours × Actual
Rate(AH) ×(AR)
-
Actual Hours ×
Standard Rate
(AH) ×(SR)
=
Labor Price
Variance(LPV)
រគទទួលបានគំលាតរលើលថៃឬអ្ប្ាពលកម្មផ្ទាល់របស់ប្កុម្ ុផ្លិត​កម្មMekong: LPV=(AH×AR)-(AH×SR)=(2,100×$9.80)(2,100×$10)=
-$420F
គំលាតរលើបរិមាណឬប្បសិទធភាពលនពលកម្ម​Labor Quantity or Efficiency Variances គំលាតបរិមាណរលើពលកម្មផ្ទាល់អាចរៅម្ោ៉ាងរទៀតថាគំលាត​
រលើប្បសិទធភាពពលកម្មផ្ទាល់(Labor Quantity or Efficiency Variances)។
គំលាតរនេះវាស់ដវងផ្លិតភាពលនការរប្បើប្បាស់រពលរវលារដ្ឋយពលកម្មផ្ទាល់​និងសតង់ដ្ឋដែលបានកំនត់។កនុងករណីគំលាតទទួលបានរសនើសូនយ​រគថាប្កុម្ ុនបាន
ប្គប់ប្គងរពលលរវលាសំោប់ផ្លិតកម្មបានលអ​រ គឺបរិមាណ​រពលរវលាបានរប្គ្មងរសមើនឹងរពលរវលាបានរ វើពិតកនុងផ្លិតកម្ម។​រូបម្នតស​ ំោប់គណនាគំលាតរលើបរិមាណ
ពលកម្មផ្ទាល់មានែូចខាងរប្កាម្ាៈ
-
=
The Labor Quantity Variances is derived from the following formula:
Actual
Standard
រគទទួលHours
បានគំលាតរលើ×បរិមាណ​​ឬប្បសិទធភាពលនពលកម្ម
របស់ប្កុម្​Hours
ុនផ្លិតកម្ម×​Mekong LQV=(AH×SR)Labor Quantity
Standard Rate
Standard Rate
(LQV)
(SH×SR)=(2,100×$10)-(2,000×$10)=$1,000U
លទធផ្(SH)
លទទួលបានែូ
ចគ្មនគណនាាម្ររបៀបរផ្េងរទៀតគឺVariances
ាៈ
(AH) ×(SR)
×(SR)
LQV=SR(AH-SH)=$10(2,100-2,000)=$1,000U
ចុងរប្កាយរយើងអាចទទួលបានគំលាតសរុបរលើលថៃនិងបរិមាណលន​ពលកម្មផ្ទាល់រៅាោងខាងរប្កាម្ាៈ
Table9: Summary of labor Variances
Items
Labor Price Variances
Labor Quantity Variances
Total Direct Labor Variance
ឧទ រណ៍ាៈ
Amounts
-$420F
1,000U
$580U
1.Labor Variances
Maxwell Company has decided that the labor standards for each unit produced are 3 hours of
assembly labor at $9 per hours and 2.50 hours of finishing labor at $9.50 per hour. During May, the
company produc
Produced 700units using 1,890 hours of assembly labor and 2,100 hours of
finishing labor. The company’s direct labor payroll was $18,210 for assembly
labor and $20,160 for finishing labor.
Required: Calculate the labor rate and efficiency variance for the assembly
labor and $20,160 for finishing labor.
2.Direct Labor Variances
Global, Inc.., prepares in-flight meals for a number of major airlines.
One of the company’s product is grilled salmon in dill sauce with baby new
potatoes and spring vegetables. During the most recent week, the company
prepared 4,000 of these meals using 940 direct labor-hours. The company paid
these direct labor workers a total of $9,600 for this work, or $10.00 per hour.
According to the standard cost card of this meal, it should required 0.25 direct
labor-hours at a cost of $9.75 per hour.
Required:
1. What direct labor cost should have been incurred to prepare the 4,000
meals? How much greater or less is this than the direct labor cost that was
incurred?
2. Break Down the differences computed in(1) above into a labor rate
variance and a labor efficiency variance.
3. គំលាតរលើចំណាយផ្លិតកម្មដប្បប្បួលVariable Manufacturing Overhead Variances
ការគណនាគំលាតរលើចំណាយផ្លិតកម្មដប្បប្បួលជារគ្មលការណ៍គឺ​
មានលកខណាៈែូចគ្មននឹងការគណនាគំលាតពីរប្បរភទរទៀតគឺាៈ​Variance Overhead Spending Variance and Variable Overhead
Efficiency
Variance។

គំលាតរលើលថៃឬអ្ប្ាចំណាយ(Variable Overhead Spending Variance អ្ប្ាចំណាយាម្រូបម្នតែូចខាងរប្កាម្ាៈ
Actual Hours ×
Actual Rate
(AH) ×(AR)
=
Actual Hours ×
Standard Rate
(AH) ×(AR)
Variable
Spending
Variance(VSV)
តួរលខកនុងាោង​ថាប្កុម្ ុនបានចំណាយរលើផ្លិតកម្មជាក់ដសតង​ចំនួន$10,900 ដែលកនុងចំណាយរនាេះរគដបងដចករចញជាាៈ
Variable Overhead
$6,500
Fixed Overhead
4,400
Total Actual Overhead
$10,900
រដ្ឋយែឹងថា​លថៃរែើម្ចំណាយរលើផ្លិតកម្មសតង់ដ្ឋប្តូវបានដបងដចក​Applies រៅកនុងកិចចែំរណើរការផ្លិតកម្មឈររលើម្ូលដ្ឋានរមា៉ាងសតង់ដ្ឋរួច​ោល់រ ើ
យ។​ចំរ េះប្កុម្ ុន​Mekong រមា៉ាងសតង់ដ្ឋរសមើនឹង​2,000h រ ើយ​​អ្ប្ាសតងដ្ឋចំណាយដប្បប្បួលកនុងម្ួយរមា៉ាងគឺ$3។រគមានពត៌មានបដនថម្ទក់​ទង់នឹងការ
ចំណាយរលើផ្លិតកម្មសតង់ដ្ឋសំោប់ពលកម្មផ្ទាល់ចំនួន​2,000 រមា៉ាង។
Variable Overhead
Fixed Overhead
Total Overhead Budgeted
$6,000
4,400
$10,400
រយើងមានាៈ AH=2,100h AR=$6,500/2,100h=$3.0952, SH=2,000h
SR=$3(See table5) អ្នុវតតាម្រូបម្នត​រគទទួលបានគំលាតរលើលថៃ​ឬអ្ប្ាចំណាយាៈVSV=(AH×AR)-(AH×SR)=(2,100×$3.0952)(2,100×$3)= $199.92U
គំលាតរលើបរិមាណឬប្បសិទធភាពចំណាយ​Variable Overhead Efficiency Variance រគទទួលបានគំលាតរលើបរិមាណឬ​ប្បសិទធភាពចំណាយ​
Variable Overhead efficiency Variance បងាាញែូចខាងរប្កាម្ាៈ
-
=
Actual Hours
Standard Hours
Variable
អ្នុវតតាម្រូបម្នត​រគទទួលបានគំលាតរលើបរិមាណចំណាយមានែូច​ខាងរប្កាម្ាៈVEV=(AH)×(SR)-(SH×SR)=(2,100×$3)×Standard Rate
×Standard Rate
Efficiency Variance
(2,000×3)=$300U
(AH) ×(SR)
(SH) ×(SR)
(VEV)
ជាចុងរប្កាយរគទទួលបានគំលាតរលើចំណាយផ្លិតកម្មដប្បប្បួលសរុបាៈ
Total VMOV=VSV+VEV=$199.92+$300=$499.92U
រយើងបានែឹងរ ើយថា​រៅកនុងប្កបខ័ណឌប្កុម្ ុនផ្លិតកម្ម​ការប្គប់​ប្គងចំណាយរលើផ្លិតកម្មមានស្មរាៈសំខាន់ដែលអ្នកប្គប់ប្គងប្តូវដតប្តួតពិនិតយរអា
យបានជាប្បចាំប្បរយជន៍រ វើរអាយការប្គប់ប្គងថវិការចំណាយ​រនេះមានប្បសិទធភាពខពស់។​រដ្ឋយែឹងថារៅកនុងចំណាយរលើផ្លិតកម្មមានចំណាយពីរប្បរភទគឺាៈចំណាយ
ដប្បប្បួល​និង​ចំណាយរថរ(Variable and Fixed Overhead Costs)។​រយើងនឹងសិកានរណីរនេះរៅជំពូកសតីអ្ំពី​ការររៀបចចំថវិការសំរបសំរួល​ឬថវិកា
របត់ដបនរបស់ប្កុម្ ុន(Flexible Bduget Preparation)។​
ឧទ រណ៍ាៈ
1. Variable Overhead Variance
Logistic Solution Provides order fulfillment service for dot.com merchant
Merchants. The company maintains warehouse that stock item carried by its
dot.com clients. When a client receives an order from a customer, the order is
forwarded to Logistics Solution, which pulls the items from storage, packs it,
and ships it to the customer. The company uses a predetermine variable
overhead rate base on direct labor-hour.
In the most recent month, 120,000 items were shipped to customer
using 2,300 direct labor-hours. The company incurred a total of $7,360 in
variable overhead costs. According to the company’s standard, 0.02 direct
labor-hours are required to fulfill and order for one item and the variable
overhead rate is $3.25 per direct labor-Hours.
Required:
1. What variable Overhead cost should have been incurred to fill the order
for the 120,000 items? How much greater or less is this than the variable
overhead cost that was incurred?
2. Break down the difference computed in (1) above into a variable overhead
spending variance and variable overhead efficiency variance.
2. Labor and Variable Overhead Variances
Hallowell Audio Company manufactures compact disc CD. The company
use
Use standards to control its costs. The labor standards that have been set for
one disc are as follows:
Standard Hours Standard Rate per Hour Standard Cost
18 minutes
$12
$3.60
During July, 5,750 hours of direct labor time were recorded in the manufacture
of 20,000 disc. The direct labor cost totaled $73,600 for the month.
Required:
1. What direct labor cost should have been incurred in the manufacture of
the 20,000 units of the CD? By how much does this differ from, the cost
that was incurred?
2. Break down the difference in cost from(1) above into a labor rate (price)
variance and a labor (quantity) efficiency variance.
3. The budgeted variable overhead rate is $4 per direct labor hour. During
July, the company incurred $21,850 in variable manufacturing overhead
cost. Compute the variable overhead spending and affiance variances for
the month.
2.2.2-ការកត់ប្ាចូលរសៀវរៅទិនាននុបបវតតJournal Entries
រៅកនុងប្បព័នធលថៃរែើម្សតង់ដ្ឋ(Standard Cost System) រគទទួលបានលថៃរែើម្ចំណាយរលើផ្លិតកម្មាម្បរ ោបាយពីរយ៉ា ងគឺJob Order
Costing or Process Costing ។រៅកនុងកាសិការនេះគឺរយើងរលើកដតយកប្ប​ព័នធJob Order Costing ប៉ាុនរនាេះដែលលទធផ្លទទួលបានពីាម្វិ ី
ស្មប្សតទំងពីររនេះែូចគ្មន។
គូរបញ្ជជក់ថា​ការកត់ប្ាចូលរសៀវរៅទិនាននុវបបវតតរលើចំណាយផ្លិតកម្មរបស់ប្កុម្ ុនគឺមានលកខណាៈែូចគ្មននឹង​ការកត់ប្ាប្បព័នធ​គណនាលថៃរែើម្ាម្
ការងារ​ឬាម្បញ្ជជទិញ(Job Order Costing) ដែរ​ប្គ្មន់​ដតបដនថម្ការកត់ប្ារលើគំលាត​(Variance) ប៉ាុនរនាេះ។

រយើងរលើកយកករណីប្កុម្ ុនMekong ម្កសិការែើម្បីកត់ប្ាោល់ប្បតិបតិតការដែលបានរកើតមានរ ើងកនុងអ្ំ ុងរពលផ្លិតកម្មម្ួយ។
1.
ប្កុម្ ុនបានទិញវតថុធាតុរែើម្មានទឹកប្បាក់ចំនួន$13,020 រ ើយលថៃរែើម្​
សតង់ដ្ឋបានអ្នុវតតកនុងកិចចែំរនើរការផ្លិតកម្មគឺ​ $12,600។ការកត់ប្ាចូល
ទិនាននុបបវតតរបស់ប្កុម្ ុនមានែូចខាងរប្កាម្ាៈ
Date Account Title and Explanation
Raw Materials Inventory
Materials Price Variance
Account Payable/Cash
(To Record purchase of materials)
2.
ពលកម្មផ្ទាល់រប្បើប្បាស់រដ្ឋយប្កុម្ ុនមានទឹកប្បាក់ចំនួន$20,580 ចំដន
កឯលថៃរែើម្សតង់ដ្ឋមានចំនួនរសមើនឹង​$21,000។​ទិនាននុបបវតតកត់ប្ារដ្ឋយ
ប្កុម្ ុនគឺាៈ
P.R
Debit
12,600
420
Credit
13,020
Date
3.
Account Title and explanation
Factory Labor
Labor Price Variance
Wage Payable/Cash
(To record direct labor Costs)
P.R
Debit
21,000
Credit
420
20,580
ទឹកប្បាក់ចំណាយរលើផ្លិតកម្មជាក់ដសតងរបស់ប្កុម្ ុនមានចំនួន
$10,900។ការកត់ប្ាទឹកប្បាក់រនេះចូលទិនាននុបបវតតកត់ប្ារបស់ប្កុម្ ុនគឺាៈ
Date
4.
Account Title and explanation
Manufacturing Overhead
Account Payable/Cash
(To record Overhead Incurred)
ប្កុម្ ុនបានយកវតថុធាតុរែើម្រប្បើប្បាស់កនុងផ្លិតកម្មមានទឹកប្បាក់$
12,600 រ ើយលថៃរែើម្សតង់ដ្ឋវតថុធាតុរែើម្គឺ$12,000។ទិនាននុបបវតតកត់ប្ា
រដ្ឋយប្កុម្ ុនគឺាៈ
P.R
Debit
10,900
Credit
10,900
Material Purchasing 4:
Date Account Title and Explanation
Material Purchasing Standard
Material Price Variance
Material Purchasing
(To assign Material Purchasing)
P.R
Debit
Credit
12,000
600
12,600
5.
ប្កុម្ ុនបានដបងដចកលថៃរែើម្ចំណាយរលើពលកម្មរៅកនុងផ្លិតកម្ម
ចំនួន$21,000 ដែលលថៃរែើម្សតង់ដ្ឋបានដបងដចកមានទឺកប្បាក់$20,000 ។រគ
មានទិនាននុបបវតតែូចខាងរប្កាម្ាៈ
Date Account Title and Explanation
Work-In-Process
Labor Quantity Variance
Factory Labor
(To assign factory labor to jobs)
6.
ទឹកប្បាក់ចំណាយរលើផ្លិតកម្មManufacturing Overhead ចំនួន
$10,000 ប្តូវបានប្កុម្ ុនដបងដចករៅកនុងការគណនាលថៃរែើម្ផ្លិតកម្ម។
រគកត់ប្ាប្បតិបតតិការរនេះែូចខាងរប្កាម្ាៈ
P.R
Debit
Credit
20,000
1,000
21,000
Con’t
7.
Date
Account Title and explanation P.R
Work-In-Process
Manufacturing Overhead
(To assign Overhead to jobs)
Debit
10,000
Credit
10,000
រៅកនុងកិចចែំរនើរផ្លិតកម្មរនេះ​ប្កុម្ ុនបានផ្លិតជាផ្លិតផ្លសំររច​
Finished Goods ដែលមានទឹកប្បាក់សរុបរសមើនឹង$42,000។រគកត់ប្ាប្បតិ
បតតិការរនេះែូចខាងរប្កាម្ាៈ
Date Account Title and explanation
Finished Goods Inventory
Work-In-Process
(To assign transfer of completed work
to finished Goods)
P.R
Debit
Credit
42,000
42,000
8.ផ្លិតផ្លសំររច​1,000 ឯកា​រ ើយប្តូវបានលក់កនុងតំលល​$60 សំោប់ផ្លិតផ្លម្ួយឯកាត ​ដែលការលក់រនេះតំរូវរអាយទូទត់​30លថៃរប្កាយ​​​​​​​​ម្ក​។​
ប្កុម្ ុនមានផ្លិតផ្លសននិ ិដែលប្តូវលក់បានចំនួន$4200 ​។​ប្កុម្ ុនបានកត់ប្ាប្បតិបតតិការរនេះកនុងទិនាននុបបវតតែូចខាងរប្កាម្ាៈ
Date Account Title and explanation
Account Receivable
Cost of Goods Sold
Sales
Finished Goods Inventory
TheGoods
End! and
(To record Sales of finished
the cost of Goods Sold)
P.R
Debit
Credit
60,000
42,000
60,000
42,000
Thanks for Your Pay Attention
Please Raise Your Questions and Commons
សំណួរពិភាកា
១​
២
៣
48