ទាញយកឯកសារ [Download]

Download Report

Transcript ទាញយកឯកសារ [Download]

L2
ដោលកា ណ៏កណនាំសតីពីកា អនុវតតសវនែរម
ជាំពូែទី ១
ទសសនៈ ួរននវគ្គរណតត ុះរណ្តតល
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 1
L2
ដោលរាំណងននវគ្គរណតត ុះរណ្តតល
•
ដៅដពលរញ្ចរ់វគ្គរណតត ុះរណ្តតល សវនែ នឹងដ ុះដម្រើដោលកា ណ៏អនុវតតសវនែរមដនុះ ដៅែនតង៖
– កា ដម្ជើសដ ើស និងដធវើកផ្នកា សវនែរមដាំដណើ កា កផ្ែែដលើហានិភ័យ
– កា អនុវតតសវនែរមជាែ់កសតង
– កា ដធវើដស ែតីរាយកា ណ៏លទធផ្លកា ងា ជូនថ្ននែ់ម្គ្រ់ម្គ្ង និងសវនោា ន និង
– តារោនកា ងា សវនែរមម្ោែនលង
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 2
L2
នសរព័នធវគ្គរណតត ុះរណ្តតល
យុះដពល ៤ នងៃ
ដពលម្ពែឹ
ដពល ដសៀល
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 3
L2
មាតិកាវគ្គរណតត ុះរណ្តតល
នងៃទី១: ទសសនៈ ួរ និងកផ្នកា ុុះសវនែរម
នងៃទី២:
ដ ៀរ ាំឯែសា អាំពីដាំដណើ កា
កា វាយតនរលដលើហានិភ័យដាំដណើ កា
និងដលើកា តាែ់កតងែុងម្តូល
នងៃទី៣: ម្រតិរតតិកា ននម្រព័នធម្តួតពិនិតយ និងសនលឹែកា ងា សវនែរម
នងៃទី៤:
គ្ុណភាពកា ងា គ្រនគ្រន៍លទធផ្លជូនថ្ននែ់ម្គ្រ់ម្គ្ង និងកា តារោន
កា ងា សវនែរម
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 4
L2
សាំណួ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 5
L2
ដោលកា ណ៏កណនាំសតីពីកា អនុវតតសវនែរម
ជាំពូែទី ២
វគ្គរណតត ុះរណ្តតលនងៃទី ១
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 6
L2
មាតិកាវគ្គរណតត ុះរណ្តតលនងៃដនុះ
•
ទសសនៈគ្នលឹុះ
•
កា កណនាំឱ្យសាគ ល់អាំពីដោលកា ណ៏កណនាំសតីពីកា អនុវតតសវនែរមដលើដាំដណើ កា មានហានិភ័យ
•
កា ំលឹែអាំពីដាំដណើ កា សវនែរមនផ្ៃែនតង
•
កា ដម្ជើសដ ើសសវនែរមសាែលបង
•
កា ដធវើកផ្នកា ុុះសវនែរម
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 7
L2
ម្តួតពិនិតយដរើលកា ងា ជាំនញជាែ់កសតង
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 8
L2
សាំណួ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 9
L2
ដោលកា ណ៏កណនាំសតីពីកា អនុវតតសវនែរម
ជាំពូែទី ៣
ទសសនៈគ្នលឹុះ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 10
សា គ្នលឹុះ
•
L2
សវនែ ទាំងអស់នឹងទទួលបានភាពងនែឹ ជារួយភាសា និងអតថន័យននពាែយនីរួយៗ ដដើរបីងាយម្សលួ ែនតងកា ដម្រើម្បាស់អភិម្ែរដតត តដលើដាំដណើ កា មានហានិភ័យែនតងកា ដធវើសវនែ
រម។
•
ពាែយរដ ចែដទសសវនែរមទាំងឡាយ ម្តូវបានករងក ែជាម្ែតរដូ ខាងដម្ការៈ
•
ភាសាទែ់ទងនឹងដោលរាំណងធុ ែិ ច
•
ភាសាទែ់ទងនឹងហានិភ័យ និង
•
ភាសាទែ់ទងនឹងកា ម្គ្រ់ម្គ្ងនផ្ៃែនតង (ែុងម្តូល)។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 11
L2
ដោលរាំណងធុ ែិ ច ហានិភ័យ និងែុងម្តូល
កា ម្គ្រ់ម្គ្ងហានិភ័យ
ដោលរាំណង
ហានិភ័យ
កា ម្គ្រ់ម្គ្ង
ធុ ែិ ច
ោ ់ខាត
នផ្ៃែនតង
ដរើែរ ងយនតពីទីតាាំង ែ ដល់ ខ
ឧ. កា បាត់រង់អាយុជីវិត រស់អនែដងមើ ដជើង
(មា៉ាសុីនរិនដាំដណើ កា ឬកា ដរើែរ ពុាំបានលែ)
ឧ. ារ់ រា និងរញ្ញតតិននកា ម្តួតពិនិតយយានយនត
ហានិភ័យសាំណល់
ដតើអនែនឹងឆ្លងងនល់ដោយរិនបានពិនិតយ រា កដ ឬ?
នគ្ បាល រា
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 12
L2
រុខងា ធុ ែិ ច
ជាសាំណុាំននដាំដណើ កា ធុ ែិ ចកដលបានអនុវតតជារ់ជារនតដដើរបីរដងកើតឬ ូល ួររដងកើតបានជាផ្លិតលទធផ្ល និងដសវា។
ឧ. នយែោា នសវនែរមនផ្ៃែនតង
រុខងា រស់ម្ែសួង និងនយែោា ននីរួយៗម្តូវដ ញដោយអនុម្ែឹតយនិងម្រកាស
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 13
L2
ដាំដណើ កា ធុ ែិ ច
•
ជាសាំណុាំតារលាំោរ់ននសែរមភាព ភា ែិ ច ឬជាំហាន ែនតងកា ផ្លិតនូវផ្លិតផ្លសដម្រ ឬកា ផ្តល់នូវដសវា
•
ឧ. វិែ័យរម្ត កា ទូទត់ និងកា ម្គ្រ់ម្គ្ងម្ទពយសរបតតិ កា សដម្រ បានជា ូរវនត និងសរិទធិផ្លនន
•
ជាទូដៅនយែោា នមានដាំដណើ កា ដម្ ើន
•
ដាំដណើ កា ធុ ែិ ចអា ឆ្លងកាត់ដម្ ើននយែោា ន (ឧ. ដាំដណើ កា ម្បាែ់ដរៀវតស)
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 14
L2
រុខងា ដាំដណើ កា និងអនុដាំដណើ កា
នយែោា នសវនែរមនផ្ៃែនតង
កផ្នកា យុទធសាម្សតសវនែរម
កា ដ ៀរ ាំ SAP
ែិ ចកា សវនែរម
កា ដធវើរ ចតរបនភាព SAP
កា ដ ៀរ ាំ
កផ្នកា ុុះ
កា អនុវតត
ជាែ់កសតង
កា ដធវើ
បាយកា ណ៏
កា តារោន
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 15
L2
ហានិភ័យ
ឱ្កាសកដលដេតុកា ណ៏រួយនឹងដែើតដ ើង ដេើយជុះឥទធិពលអវិជជមានដល់កា សដម្រ បានដោលដៅ រស់អងគភាព
ឧ. ហានិភ័យននគ្ណនីម្តូវសង  កា ទូទត់រិនបានម្តឹរម្តូវ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 16
L2
ហានិភ័យោ ់ខាត និងហានិភ័យសាំណល់
•
ហានិភ័យោ ់ខាត “ ហានិភ័យសុទធ “ ជាហានិភ័យរិនទន់មានកា កាត់រនថយណ្តពីកា ម្តួតពិនិ •
ហានិភ័យសាំណល់ៈ ជាហានិភ័យកដលដៅសល់ពីកា ចាត់វិធានកា រស់ថ្ននែ់ ម្គ្រ់ម្គ្ង
តយនផ្ៃែនតង ម្តូវបានដគ្សាគ ល់ថ្នជា
ដម្កាយបានោែ់កផ្នកា ទរ់សាកត់ដលើហានិភ័យដនុះ។
“ ហានិភ័យដុល “ ។
ឧទេ ណ៏ៈ
– ពយតុះទីេវតង
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 17
L2
សមាសធាតុននកា ម្គ្រ់ម្គ្ងហានិភ័យ
កា ម្គ្រ់ម្គ្ងហានិភ័យ
កា ែាំណត់
អតតសណញ្ញញណហា
និភ័យ
កា ផ្តល់ពិនៃតដលើ ហានិភ័យ
កា ដឆ្លើយតរដល់ហានិភ័យ
កា ម្តួតពិនិតយ
ហានិភ័យ
កា វាយតនរលហានិភ័យ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 18
L2
កា ម្គ្រ់ម្គ្ងហានិភ័យ
•
ជាដាំដណើ កា ែាំណត់ វាយតនរល ម្គ្រ់ម្គ្ង និងម្តួតពិនិតយដលើដេតុកា ណ៍ ឬសាថ នកា ណ៍សាំខាន់ៗ ដដើរបីផ្តល់នូវកា ធានសរម្សររួយ សាំដៅសដម្រ បាននូវ
ដោលដៅនន រស់អងគភាព ។
ថ្ននែ់ដឹែនាំម្តវូ ទទួលខុសម្តវូ ែនងត កា ចាត់ក ងនូវកា ម្គ្រ់ម្គ្ងហានិភយ័ ឱ្យបានម្គ្រ់ម្ោន់។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 19
L2
កា វាយតនរលហានិភ័យ
ជាកា ែាំណត់នូវហានិភ័យ កា វាស់កវងហានិភ័យ និងដាំដណើ កា គ្រនគ្រន៏អាំពីហានិភ័យ។ ដាំដណើ កា ននកា វាយតនរលហានិភ័យ បានវាស់កវងហានិភ័យតារ យៈែតាតពី គ្ឺៈ
ផ្លរ៉ាុះពាល់ និងឱ្កាសកដលអា ដែើតមានហានិភ័យ ។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 20
L2
ហានិភ័យលមរយែ
ហានិភ័យលមរយែៈ ហានិភ័យសថិតែនតងែម្រិតរួយ កដលអងគភាពនឹងអា ទទួលយែ (ែនតងលែខណៈអា រនតសដម្រ ដោលដៅ រស់ខលួនបាន)។
ដៅតារសាថ រ័ន រស់រាជ ោា ភិបាលភាគ្ដម្ ើន ហានិភ័យលមរយែមានែម្រតិ ទរ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 21
L2
កា ដឆ្លើយតរ ាំដពាុះហានិភ័យ
កា ទទួល
កា រនថូ រនថយ
កា ដឆ្លើយតរ ាំដពាុះ
ហានិភ័យ
កា ដផ្ៃ
កា ដជៀសវាង
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 22
L2
កា ម្គ្រ់ម្គ្ងនផ្ៃែនតង
ជាដាំដណើ កា ដៅែនតងអងគភាព កដលម្តូវបានតាែ់កតងដ ើងដដើរបីធានឱ្យបាននូវកា សដម្រ ដោលដៅធុ ែិ ចកដលជាអទិភាពដូ ខាងដម្ការ៖
 ភាពកដលអា ទុែ ិតតបាន និងសុ ិតភាពននព័ត៌មាន
 កា អនុវតតអនុដោរដៅនិងដោលកា ណ៍ កផ្នកា និតិវិធី ារ់ រទរបញ្ញតិត និងែិ ចសនា
 កា កា ពា នូវម្ទពយសរបតតិ
 ភាពសនសាំសាំន និងកា ដម្រើម្បាស់ម្រែរដោយម្រសិទធផ្លននធនធាន
 កា សដម្រ បាននូវដោលរាំណង និងដោលដៅកដលបានរដងកើតសាំរារ់ម្រតិរតតិកា ឬែរមវិធី។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 23
L2
ម្ែរខណឌ ម្គ្រ់ម្គ្ងនផ្ៃែនតង COSO
1. សដម្រ ដោលដៅ ៣ គ្ឺ :

ម្រតិរតតិកា ម្រែរដោយម្រសិទធភាព និង ម្រសិទធផ្ល

បាយកា ណ៍េិ ញ្ញវតថតអា ទុែ ិតតបាន

ដោ ពបានតារ ារ់ និង រញ្ញញតតិនន
•រ ិសាថនននកា ម្គ្រ់ម្គ្ង
•កា វាយតនរលហានិភ័យ
•កា ម្គ្រ់ម្គ្ងសែរមភាព
•ព័ត៌មាន និងគ្រនគ្រន៏
•កា តារោន
3. ដតត តដលើែម្រិតអងគភាព និងែម្រិតដាំដណើ កា
កា តារោន
•ព័ត៌មាន និងគ្រនគ្រន៏
•ម្គ្រ់ម្គ្ងសែរមភាព
សែរមភាពទី ៣
សែរមភាពទី ២
សែរមភាពទី ១
កផ្នែទី ខ
កផ្នែទី ែ
2. សមាសធាតុទាំង៥៖
•កា វាយតនរលហានិភ័យ
រ ិសាថនននកា ម្គ្រ់ម្គ្ង
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 24
រ ិសាថនម្គ្រ់ម្គ្ង
L2
គ្ឺជាដោលជាំេ និងសែរមភាពននម្ែតរម្រឹែា និងថ្ននែ់ម្គ្រ់ម្គ្ង ាំដពាុះសា សាំខាន់ននកា ម្តួតពិនិតយដៅែនតងអងគភាព ។ រ ិសាថនកា ម្គ្រ់ម្គ្ងរារ់រញ្ចូលនូវ៖
• ភាពសុ ិត និងតនរលននសីលធរ៌
• ទសសនវិជាជននថ្ននែ់ម្គ្រ់ម្គ្ង និងកររកផ្នម្រតិរតតិកា
•
នសរព័នធអងគភាព
• កា ផ្តលស់ ិទធិ និងកា ទទួលខុសម្តូវ
• ដោលកា ណ៍ធនធានរនុសស និងកា អនុវតតជាែ់កសតង
• សរតថភាពរម្នតី
ឧ. សវនែ ទាំងអស់ែាំពុងកតទទួលនូវកា រណតត ុះរណ្តតលដដើរបីអនុវតតភា ែិ ច រស់ខលួន។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 25
L2
កា ម្គ្រ់ម្គ្ង ឬកា ម្តួតពិនិតយ (ែុងម្តូល)
រណ្តតសែរមភាពកដលចាត់ដោយថ្ននែ់ម្គ្រ់ម្គ្ង ម្ែតរម្រឹែាភិបាល និងភាគ្ីដម្ ើនដ៏នទដទៀត ដដើរបីម្គ្រ់ម្គ្ងហានិភ័យ និងរដងកើននូវឱ្កាសដធវើឱ្យ
ដោលរាំណង
និងដោលដៅម្តូវបានសដម្រ ។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 26
L2
អនុដោរភាព
គ្ឺជាកា ធានភាពម្សរោន ដោយសរដេតុផ្ល ដធៀរនឹងដោលកា ណ៍ កផ្នកា និតិវិធី ារ់ និងរទរបញ្ញតិកដលបាន ។
សវនែរមកផ្ែែដលើហានិភយ័ រារ់រញ្ចលូ ទាំងកា ដធវដើ តសតអនុដោរភាពផ្ងកដ ។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 27
L2
អនុសាសន៏សវនែរមសាំរារ់សវនោា នចាត់វិធានកា
ជាសែរមភាពទាំងឡាយកដលដយើងដជឿជាែ់ថ្នមានសា សាំខាន់ដដើរបីកែតម្រូវនូវលែខខណឌ រួយ ាំនួន ឬដធវើឱ្យម្រដសើ ដល់ម្រតិរតតិកា ។
សាំោល់ៈ ជួនកាលម្តវូ បានដៅថ្នៈ សែរមភាពកែលរែ។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 28
L2
ដស ែតីសននិោានសវនែរម
•
ជាកា វាយតនរលដលើរ ច័យននកា ែដ ើញ ាំដពាុះសែរមភាពបានម្តួតពិនិតយ
•
រ ិសាថនកា ម្គ្រ់ម្គ្ង អា ៖
– ែ. មានម្រសិទធភាព និង
– ខ. ោម នម្រសិទធភាព
•
គ្ុណភាពននកា តាែ់កតង និងម្រតិរតិតកា ននកា ម្គ្រ់ម្គ្ងនផ្ៃែនតង អា ៖
– ែ. ម្គ្រ់ម្ោន់
– ខ. មានសរតថភាពែនតងកា ដធវើឱ្យម្រដសើ ដ ើង និង
– គ្. រិនម្គ្រ់ម្ោន់។
16/09/2013
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
Slide 29
L2
សាំណួ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 30
L2
ដោលកា ណ៏កណនាំសតីពីកា អនុវតតសវនែរម
ជាំពូែទី ៤
កា រងាាញអាំពីដោលកា ណ៍កណនាំអនុវតតែិ ចកា សវនែរម
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 31
L2
សា គ្នលឹុះ
ាំណុ គ្នលឹុះននដោលកា ណ៏កណនាំ៖
•
ម្តូវបានដ ៀរ ាំដដើរបីជួយជាំ ុញឱ្យសតង់ោ សវនែរមមានភាពម្គ្រ់ម្ោន់ និងសងគតិភាព
•
កា អនុវតតសវនែរមដោយកផ្ែែដលើដាំដណើ កា កដលមានហានិភ័យ
•
កា ផ្តួ ដផ្តើរ ដសនើសុាំឱ្យមានកា ដធវើសវនែរមសាែលបងដោយកផ្ែែដលើដាំដណើ កា កដលមានហានិភ័យ
•
អនុដោរដៅតារសតង់ោសវនែរម រស់វិទាសាថ នសវនែ នផ្ៃែនតង
•
អនុវតតដៅតារសាថ រ័នសាធា ណៈទាំងអស់ កដលសថិតដម្ការ ារ់សតីពីសវនែរម
ននម្ពុះរាជាណ្ត ម្ែែរពតជាឆ្នាំ២០០០។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 32
L2
សា គ្នលឹុះ (២)
•
ដតត តដៅដលើសវនែរមកររម្តួតពិនិតយធានអុះអាង
•
ដ ៀរ ាំជារួយអភិម្ែរជាជាំហានៗ
•
មានរញ្ចូលែ ណីសិែា (កា ម្គ្រ់ម្គ្ងដលើម្ទពយសរបតតិ)
•
សវនែ នឹងម្តូវទទួលបានកា រនតោាំម្ទដៅដពលមានតម្រូវកា
•
តម្រូវឱ្យមានកា យែ ិតតទុែោែ់ខពស់ពីថ្ននែ់ដឹែនាំ ។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 33
L2
ដោលកា ណ៏កណនាំសតីពីកា អនុវតតសវនែរម
(សថិតដៅកផ្នែទី ២ ននឯែសា រដម្ងៀន)
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 34
L2
សាំណួ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 35
L2
ដោលកា ណ៏កណនាំសតីពីកា អនុវតតសវនែរម
ជាំពូែទី ៥
កា ំលឹែដ ើងវិញនូវដាំដណើ កា សវនែរមនផ្ៃែនតង
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 36
សា គ្នលឹុះ
•
មានដាំណ្តែ់គ្នលឹុះ៦ែនតងសវនែរមតារអភិម្ែរដតត តដលើដាំដណើ កា មានហានិភ័យ
•
វគ្គរណតត ុះរណ្តតលដនុះដតត តកា យែ ិតតទុែោែ់ដលើដាំណ្តែ់ទី៥(កា អនុវតតសវនែរមជាែ់កសតង)
•
មាន៩ជាំហានសាំរារ់ដាំណ្តែ់ទី៥ដដើរបីអនុវតត និងដ ៀរ ាំ បាយកា ណ៍ តារអភិម្ែរសវនែរមដតត តដលើដាំដណើ កា មានហានិភ័យ ។
L2
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 37
L2
សេអភិវឌ្ឍននកា ពំ ងឹ ទុែ
កសវងយល់
សវនោា ន
វាយតនរល
ហានិភ័យ
ដ ៀរ កាំ ផ្នកា សវនែរម
អនុវតតសវនែរមជាែ់កសតង
គ្រនគ្រន៏ លទធផ្ល
អភិម្ែរដតត តដលើដាំដណើ កា មានហានិភ័យ
(អផ្ដេ)
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
Slide 38
L2
កផ្នែទាំង៦ននអភិម្ែរដតត តដលើដាំដណើ កា មានហានិភ័យ
១.
សេអភិវឌ្ឍននកា ំពឹងទុែ
២.
កសវងយល់សវនោា ន
៣.
វាយតនរលហានិភ័យ
៤.
ដ ៀរ ាំកផ្នកា ុុះសវនែរម
៥.
អនុវតតសវនែរមជាែ់កសតង និង
៦.
គ្រនគ្រន៍លទធផ្ល
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
Slide 39
L2
១. សេអភិវឌ្ឍននកា ំពឹងទុែ(កា ំពឹងទុែ ួរ)
ាំណុ ដនុះតម្រូវឱ្យមានកា ពិភាែារឋរជារួយសវនោា នដដើរបីៈ
• កសវងយល់អាំពីសែរមភាពសវនោា ននដពលរ ចតរបនន
• ែាំណត់កផ្នែជាែ់ោែ់កដលមានកា បា រភ សម្មារ់ដ ៀរ ាំវិសាលភាព
សវនែរមនដពលរនៃ រ់។
សែរមភាពដនុះម្តវូ បានអនុវតតដៅដលើែម្រតិ សវនោា ន និងែម្រតិ ដាំដណើ កា ។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
Slide 40
L2
១. សេអភិវឌ្ឍននកា ំពឹងទុែ (ត)
សា ៈម្រដយាជន៍:
• រដងកើនកា យែ ិតតទុែោែ់ឱ្យកាន់កតម្គ្រ់ម្ោន់ និងកាន់កតមានម្រសិទធភាពែនតងកា ដ ៀរ ាំកផ្នកា សវនែរម
• ធានកា ករងក ែធនធានបានកាន់កតម្រដសើ ដ ើង
• ធានភាពដជាគ្ជ័យែម្រិតខពស់ ាំដពាុះកា ំពឹងទុែ ួរ រស់ភាគ្ីពាែ់ព័នធសាំខាន់ៗ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
Slide 41
L2
២. កា កសវងយល់សវនោា ន
ជាំហានសវនែរមដនុះដធវដើ ើងដដើរបី:
១.
ែាំណត់នូវហានិភ័យសវនោា ន
២.
ដតត តកា យែ ិតតទុែខោែ់សវនែរមដលើសមាសធាតុកដលជាគ្នលឹុះនន
ម្រតិរតតិកា រស់សវនោា ន។
សែរមភាពដនុះជាែតាតរួយែនងត ដាំ ណ្តរែតាតសាំខាន់ៗជាដម្ នើ ដទៀតែនងត កា នាំរែនូវតនរលខសព ន់ នដសវាសវនែរម និងគ្ួ កតម្តវូ បានដធវឱ្ើ យកាន់កតម្រដសើ ដ ើងជាម្រចាាំ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
Slide 42
L2
២. កា កសវងយល់សវនោា ន (ត)
ព័ត៌មានសាំខាន់ៗអា ទទួលបានតារ យៈ៖
•
តួនទីនិងភា ែិ ច រស់សវនោា ន
•
យុទធសាម្សតនន
•
ដាំដណើ កា គ្នលឹុះៗ
•
សរិទធែរមកផ្នែេិ ញ្ញវតថត និងម្រតិរតតិកា
•
រ ិសាថនម្តួតពិនិតយទូដៅ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
Slide 43
L2
៣. កា វាយតនរលហានិភ័យ
ហានិភយ័ ៈ ជាកា គ្ាំរារែាំកេង ពីដេតុកា ណ៍រួយមានសែរមភាពឬោម នសែរមភាពជាអវិជជមានដលើលទធភាពសដម្រ ដជាគ្ជ័យែនតងដរសែរម និងដោលរាំណង ែ៏ដូ ជាដៅែនងត កា អនុវតត
យុទធសាម្សត រស់ រស់សវនោា ន។
ដាំដណើ កា ននកា វាយតនរលហានិភយ័ ៈ
ែាំណត់ ែ

រញ្ញជែ់ម្រភព

វាស់កវងកវង
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
Slide 44
L2
៣. កា វាយតនរលហានិភ័យ (ត)
ដោលរាំណងៈ
1.
ែាំណត់ ែ និងវាយតនរលផ្លរ៉ាុះពាល់កដលគ្ាំរារែាំកេងដល់ដោលរាំណង
និងម្រតិរតតិកា រស់សវនោា ន
២. រដងកើតសែលសវនែរមសកាតនុពល និងកផ្នកា សវនែរម
(យុទធសាម្សត ម្រចាាំឆ្នាំ និងម្ែតរ)
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
Slide 45
L2
៤. ដ ៀរ ាំកផ្នកា យុទធសាម្សតសវនែរម
ដោលរាំណង រាំ ងគ្ឺ:
ែសាងកផ្នកា សវនែរម ែាំណត់នូវតម្រូវកា ធនធាន និងសុាំកា អនុរ័តពីថ្ននែ់ដឹែនាំជាន់ខពស់
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
Slide 46
L2
៤. ដ ៀរ ាំកផ្នកា យុទធសាម្សតសវនែរម(ត)
ដោលរាំណងដោយក ែគ្ឺ:
១. សដងខរនូវព័ត៌មានកដលបានម្ររូលបានែនតងជាំហានកសវងយល់
សវនោា ន និងវាយតនរលហានិភ័យ
២. ែត់ម្តាសែលសវនែរម ដោយែាំណត់កផ្នែកដលមាន
អាទិភាពខពស់ សម្មារ់ដតត តកា យែ ិតតទុែោែ់ដធវើសវនែរម
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
Slide 47
L2
៥. កា ុុះអនុវតតសវនែរម
• ជាំហានដនុះពាែ់ព័នធដៅនឹងកា អនុវតតកផ្នកា សវនែរម
• រុនដពលចារ់ដផ្តើរកា ងា ដៅទីសវនែរម សវនោា នម្តូវទទួលបានព័ត៌សដងខរអាំពីកផ្នកា កា ងា រារ់រញ្ចូលទាំងដោលរាំណងសវនែរមផ្ងកដ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
Slide 48
L2
៥. កា អនុវតតសវនែរម (ត)
ជាំហានដនុះម្គ្រដណត រ់ដលើកា ពិនិតយដរើលដលើម្រព័នធព័ត៌មានគ្នលឹុះៗ និងដាំដណើ កា រស់សវនោា ន និងកា ម្ររូលព័ត៌មានតារ យៈកា ពិភាែាជារួយរម្នតី កា អដងកតនិងកា អនុវតតដតសតដោយ
ដម្ជើសដ ើស
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
Slide 49
L2
៥. កា អនុវតតសវនែរម (ត)
ជាំហានដនុះម្គ្រដណត រ់ដលើកា ពិភាែាជារួយអនែកាន់កា ដលើសែរមភាពននពិដសសដលើដាំដណើ កា កដលមានកា បា រភ ដដើរបី៖
១. កា រញ្ញជែ់ឱ្យ ាស់នូវកា យល់ដឹងអាំពីដាំដណើ កា
២. ជម្រតញដាំដណើ កា ទាំនែ់ទាំនងឱ្យកាន់កត លូន និង
៣. សដម្រ បានកាន់កតម្រដសើ នូវកា យល់ោន និងសេម្រតិរតតិកា វាងសវនែ និង
សវនោា ន
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
Slide 50
L2
៦. គ្រនគ្រន៍លទធផ្លសវនែរម
សែរមភាពដនុះជារ់ពាែ់ព័នធដៅនិងកា ពិភាែាលទធផ្លសវនែរមជារួយថ្ននែ់ម្គ្រ់ម្គ្ង
ជួយសវនោា នែាំណត់សែរមភាពជាែ់ោែ់ ដដើរបីកែលរែដលើកា ែដ ើញែនតងសវនែរមតារដពលដវោែាំណត់បានម្ពរដម្ពៀងោន
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
Slide 51
L2
៦. គ្រនគ្រន៏លទធផ្លសវនែរម (ត)
សែរមភាពកែលរែបានម្ពរដម្ពៀង នឹងម្តូវទទួលកា ម្តួតពិនិតយជាដទៀងទត់ដោយ នសផ្ែ ដេើយលទធផ្លននកា ម្តួតពិនិតយម្តូវគ្រនគ្រន៍ជារួយថ្ននែ់ម្គ្រ់ម្គ្ង
កា តារោនគ្ួ ម្តូវបានអនុវតតែនតង យៈដពល ៦ កខ រតងគ្ិតចារ់ពីនងៃម្រជុាំរិទ ឬរួយឆ្នាំដម្កាយ អាម្ស័យដៅតារសាថ នភាពននលទធផ្លសវនែរម
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
Slide 52
L2
ជាំហានអនុវតតសវនែរមសាែលបង និងកា ដ ៀរ ាំ បាយកា ណ៍
1
• ដម្ជើសដ ើសដាំដណើ កា សម្មារ់សវនែរម
2
• ដ ៀរ ាំកផ្នកា ុុះសវនែរម (ែាំណត់វិសាលភាព)
3
• ែត់ម្តាដាំដណើ កា (កសវងយល់)
4
• វាយតនរលហានិភ័យែនតងដាំដណើ កា
5
• វាយតនរលសរិទធែរមដាំដណើ កា និងែងវុះខាតម្រព័នធម្តួតពិនិតយ
6
• រញ្ញជែ់ដលើ ងាវស់ដាំដណើ កា (សូ នែ ) និងម្រព័នធម្តួតពិនិតយ
7
• កា ែត់ម្តាែិ ចកា សវនែរម (សនលឹែកា ងា
8
• កា ម្តួតពិនិតយគ្ុណភាពកា ងា នផ្ៃែនតង
9
• គ្រនគ្រន៍លទធផ្លសវនែរមជនូ ថ្ននែ់ម្គ្រ់ម្គ្ង
បាយកា ណ៍)
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
Slide 53
L2
សាំណួ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 54
L2
ដោលកា ណ៏កណនាំសតីពីកា អនុវតតសវនែរម
ជាំពូែទី៦
ជាំហានទី ១ និង ២
កា ដម្ជើសដ ើសដាំដណើ កា សម្មារ់កា អនុវតត សវនែរមសាែលបង និង កា ដ ៀរ ាំកផ្នកា សវនែរម
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 55
សា គ្នលឹុះ
L2
អភិម្ែរដតត តដលើដាំដណើ កា មានហានិភ័យគ្ួ ម្តូវបានសាែលបងដោយ នសផ្ែ
នសផ្ែ នីរួយៗគ្ួ កត៖
១. ដម្ជើសដ ើសដាំដណើ កា ដដើរបីអនុវតតសវនែរមសាែលបង និង
២. ដ ៀរ ាំកផ្នកា ុុះសវនែរម
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 56
កា ដម្ជើសដ ើសដាំដណើ កា ដដើរបីអនុវតតសវនែរមសាែលបង
L2
ដាំដណើ កា កដលបានដម្ជើសដ ើសដដើរបីដធវើសវនែរមសាែលបងដោយដម្រើម្បាស់អភិម្ែរ ដតត តដលើដាំដណើ កា មានហានិភ័យគ្ួ កត:
•
មានដៅែនតងតារាងវិភាគ្ហានិភ័យែម្រិតដាំដណើ កា រស់អងគភាព
•
មានដៅែនតងកផ្នកា សវនែរមម្រចាាំឆ្នាំ រស់ នសផ្ែ
•
ជាដាំដណើ កា សាំខាន់រ៉ាុកនតរិនចាាំបា ់ជាដាំដណើ កា របងរាំផ្ុតដទ
•
ដាំដណើ កា ខលីលមរ ឬអា ែាំណត់វិសាលភាពែនតងទាំេាំរួយអា ម្គ្រ់ម្គ្ងបាន
•
ជាដាំដណើ កា កដលដម្ោងនឹងដធវើសវនែរមកដ និង
•
ជាដាំដណើ កា កដលមានកា បា រភពីថ្ននែ់ម្គ្រ់ម្គ្ង។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 57
ឧរសរព័នធទី ៣- តារាងវិភាគ្ហានិភ័យដាំដណើ កា
•
ដាំដណើ កា កដលមានហានិភ័យ គ្ឺដាំដណើ កា (ជួ ដដែ) ជារួយ “ សញ្ញញ Xs“ ដម្ ើនននគ្ូដឡាន “No ដទ “
•
ដាំដណើ កា មានហានិភ័យខពស់ គ្ឺកផ្ែែដលើសូ នែ គ្នលឹុះគ្ឺ “ សញ្ញញ Xs“ ែនតង
L2
គ្ូដឡាន “No ដទ “ ននែតាតហានិភ័យ “ កា ម្តតួ ពិនតិ យឆ្នាំរនុ “ និង “ កា យែ តិ ត
ទុែោែ់ពថ្នី ន ែ់ម្គ្រ់ម្គ្ង “
•
ដខតតកដលមានហានិភ័យ គ្ឺដៅជួ ដខតត: ែនូវសញ្ញញ ‘X’ ែនតងគ្ូដឡាន ‘No’ ននែតាតហានិភ័យ “ ដាំដណើ កា រិនម្តវូ បានវសិ េរជឈកា ” ។ (ដោលកា ណ៍ដៅទាំព័ KH:
41, Eng 30 & 31)
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 58
L2
កា ដ ៀរ ាំកផ្នកា ុុះឱ្យបានម្រដសើ រាំផ្ុត
សវនែ នផ្ៃែនតងគ្ួ កតរដងកើត និងដ ៀរ ាំកផ្នកា ុុះសម្មារ់កា ងា នីរួយៗ ដោយរារ់រញ្ចូលទាំងវិសាលភាព ដោលរាំណង ដពលដវោ និងកា ករងក ែធនធាន
(សតងោ់ កា
អនុវតតននវិទាសាថ នសវនែ នផ្ៃែនតង-2200)។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 59
កា ដ ៀរ ាំកផ្នកា ុុះសវនែរម
•
ែាំណត់ដោលរាំណងសវនែរម និងវិសាលភាពកា ងា
•
ម្ររូលព័ត៌មានអាំពីដាំដណើ កា កដលម្តូវដធវើសវនែរម
•
ែាំណត់នូវធនធានននចាាំបា ់ដដើរបីអនុវតតសវនែរម
•
គ្រនគ្រន៍ជារួយអនែពាែ់ព័នធទងាំ អស់កដលម្តូវដឹងពីកា ុុះសវនែរម
•
ម្រគ្ល់ទីសវនែរមជូនសមាជិែម្ែតរ (សូរដរើល កផ្នកា សែរមភាពសមាជិែែនតងឧសរព័នធទី៤)
•
អដងកតដៅទីតាងាំ តៃ ល់ ដដើរបីកសវងយល់អាំពីសែរមភាព និងែុងម្តូលកដលម្តូវដធវើសវនែរម ែាំណត់កផ្នែសវនែរមដដើរបីដតត តកា យែ ិតតទែុ ោែ់ និងម្ររូលនូវរតិដយារល់ រស់សវនោា ន
•
ដ ៀរ ាំ ឬដធវើរ ចតរបននភាពែរមវិធីសវនែរម
•
ែាំណត់អាំពី ដរៀរ ដពលដវោ និងថ្នដតើអនែណ្តខលុះនឹងម្តូវបានគ្រនគ្រន៍លទធផ្លសវនែរម
•
ឯែភាពនផ្ៃែនតងម្ែតរដលើកផ្នកា កា ងា សវនែរម។
L2
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 60
តម្រូវកា នផ្នែ ដាបាល
•
ម្បាែ់េូរ ុែ
•
ម្បាែ់សម្មារ់ដធវើដាំដណើ
•
ម្បាែ់សម្មារ់សានែ់ដៅ
•
កា ដធវើរ ចតរបននភាព និងកង ែាឯែសា អ ិនម្នតយ៍ និង នត និង
•
កា កង ែាទុែឯែសា សវនែរម។
L2
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 61
L2
កា ជូនដាំណឹងដល់សវនោា ន
រុននឹងចារ់ដផ្តើរកា ងា សវនែរម សវនែ ម្តូវជូនដាំណឹងដល់សវនោា នអាំពីកា ងា កដលនឹងម្តូវអនុវតត (លិខិតដរសែែរម ែរមវិធីសវនែរម ឯែសា និងសថិតិនន ...)
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 62
L2
ែិ ចម្រជុាំដាំរូង
គ្ាំ ូជាឧទេ ណ៍សម្មារ់ែិ ចម្រជុាំសវនែរមដាំរូងគ្ឺមានដៅែនតងឧរសរព័នធភាជរ់ទី៤ ។ (ដោលកា ណ៍ដៅទាំព័ Kh: 81, Eng: 36 )
ែ ណីសែិ ាៈ ឧរសរព័នធទី៦ មាន ដរៀវា ៈជាឧទេ ណ៍សម្មារ់ែិ ចម្រជុាំដាំរូងននសវនែរមសាែលបងដលើម្រធានរទកា ម្គ្រ់ម្គ្ងម្ទពយសរបតតិ។( Kh : 48, Eng:38 )
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 63
L2
អនុសាសន៍សវនែរមម្ោរុន
ទម្រង់តារោនសាថ នភាពអនុវតតអនុសាសន៍សវនែរមម្ោរុន មានរងាាញដៅែនតងឧរសរព័នធទី៤ ។(ដោលកា ណ៍ដៅទាំព័ Kh: 47, En: 37)
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 64
L2
កា អដងកតដាំរូង
ដោលរាំណង ាំរងននកា អដងកតគ្ឺដដើរបី
•
កសវងយល់សែរមភាពកដលជារុខសញ្ញញននកា ម្តួតពិនិតយ
•
ែាំណត់កផ្នែសាំខាន់ៗកដលម្តូវដតត តកា យែ ិតតទុែោែ់ជាពិដសស
•
ម្ររូលព័ត៌មានសម្មារ់ដម្រើម្បាស់ែនតងដាំដណើ កា សវនែរម
•
ែាំណត់ថ្នដតើម្តូវរនតសវនែរមកងរដទៀតកដ ឬយា៉ា ងណ្ត។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 65
L2
កា ម្ររូលព័ត៌មានដាំរូង
ព័ត៌មានអា ម្ររូលបានតារ យៈៈៈ
• ពិភាែាជារួយសវនោា ន
• សមាភសន៍ជារួយរម្នតីកដលពាែ់ព័នធនិងសែរមភាព. ឧ. អនែមានផ្លម្រដយាជន៍ពីលទធផ្លននសែរមភាព
• កា អដងកតដៅឯទីតាាំងតៃ ល់
• កា ពិនិតយដរើល បាយកា ណ៍ និងកា សិែានន រស់ថ្ននែ់ម្គ្រ់ម្គ្ង
• នីតិវិធីសវនែរមដោយកា វិភាគ្ (ឧ.គ្ណន ែតនរលរ ចតរបនន)
• ដាម្ការរ ិរទកា ងា
• កា សមាគល់តារកា សាែសួ រុខងា (រុខងា សាំខាន់ពីដដើរដល់រញ្ចរ់)
• ែត់ម្តាសែរមភាពែុងម្តូលគ្នលឹុះៗតារកា សាែសួ ។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 66
L2
លទធផ្លកា អដងកតដាំរូង
កផ្ែែដលើលទធផ្លអដងកតដាំរូងៈ
•
ម្រធានម្រតិភូសវនែរម ម្តូវដ ៀរ ាំែរមវិធីសវនែរមរឋរ ដៅែនតងដាំណ្តែ់កាលដ ៀរ ាំកផ្នកា ុុះ ដេើយរនៃ រ់រែអា កែតម្រូវដរើចាាំបា ់
•
កផ្នកា ម្តូវផ្សាំពីទិសដៅជាែ់ោែ់សម្មារ់អនុវតតកា ងា
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 67
L2
មាតិកាននែរមវិធីសវនែរម
មាតិកាែាំណត់នូវៈ
• ដោលរាំណងននសវនែរម
• វិសាលភាព និងែម្រិតននដតសតតម្រូវដដើរបីសដម្រ បាននូវដោលរាំណងសវនែរមដៅតារដាំណ្តែ់កាលនីរួយៗននដាំដណើ សវនែរម
• នីតិវិធីសម្មារ់កា ម្ររូល កា វិភាគ្ កា រែម្សាយ និងកា ដ ៀរ ាំឯែសា ព័ត៌មានែាំ តងដពលសវនែរម
• ទិដាភាពរដ ចែដទស ហានិភ័យ ដាំដណើ កា និងម្រតិរតតិកា កដលគ្ួ កឆ្ែ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 68
L2
កា ម្រគ្ល់ទីសវនែរមដល់សមាជិែម្រតិភូ
សម្មារ់ទីសវនែរមនីរួយៗកដលបានែាំណត់ឱ្យដល់សមាជិែម្រតិភូដនុះគ្ឺ សវនែ ម្តូវរាំដពញនូវកផ្នកា សែរមភាពសវនែ
ឧរសរព័នធទី៤- ទម្រង់គ្ាំ ូ (ែនតងដោលកា ណ៍ដៅទាំព័ Kh: 45, Eng:35)
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 69
L2
សាំណួ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 70
L2
ដោលកា ណ៏កណនាំសតីពីកា អនុវតតសវនែរម
ជាំពូែទី១០
នងៃទ២ី ននវគ្គរណតត ុះរណ្តតល
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 71
L2
មាតិកានងៃទី ២ ននវគ្គរណតត ុះរណ្តតល
•
កា ែត់ម្តាដាំដណើ កា
•
កា វាយតនរលហានិភ័យដាំដណើ កា
•
កា វាយតនរលកា អនុវតតដាំដណើ កា
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 72
L2
ម្តួតពិនិតយដរើលកា ងា ជាំនញជាែ់កសតង
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 73
L2
សាំណួ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 74
L2
ដោលកា ណ៏កណនាំសតីពីកា អនុវតតសវនែរម
ជាំពូែទី១១
ជាំហានទី ៣ កា កសវងយល់ និង ែត់ម្តាដាំដណើ កា
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 75
សា គ្នលឹុះ
•
មានសា ៈសាំខាន់ែនតងកា កសវងយល់ថ្នអវីដៅជាដាំដណើ កា
•
កា ែត់ម្តាដាំដណើ កា អនុញ្ញញតឱ្យហានិភ័យ និងែុងម្តូលែនតងដាំដណើ កា ម្តូវបានែត់ម្តា។
L2
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 76
L2
ដតើអវីដៅជាដាំដណើ កា ?
•
•
ដាំដណើ កា គ្ឺជាសែរមភាពរនតរនៃ រ់កដលម្តូវបានដ ៀរ ាំដ ើងសាំដៅកម្រកាលយធាតុ ូល ដៅជាធាតុដ ញ។
ឧ. កា ាំអិនរាូរនឹងម្តូវកា ដម្គ្ឿងដទសជាដម្ ើន (ធាតុ ូល) រុននឹងដ ញជារាូរ (ធាតុដ ញ) ដោយដម្រើម្បាស់ ូររនតដធវើរាូរ (ដាំដណើ កា )។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 77
L2
ដោលរាំណងននកផ្នទីដាំដណើ កា
•
ែាំណត់នូវជាំហាន និងកា សដម្រ ិតតែនតងដាំដណើ កា ែនតងទម្រង់ដាម្ការ
•
រ ិយាយនូវលាំេូ ននវតថតធាតុ ព័ត៌មាន និងឯែសា
•
រងាាញនូវភា ែិ ច(ែិ ចកា ពាែ់ព័នធ) ននែនតងដាំដណើ កា
•
រងាាញនូវកា សដម្រ ិតតកដលចាាំបា ់ម្តូវដធវើ
•
•
ងែតលរងាាញនូវអនត ទាំនែ់ទាំនង និងកា អាម្ស័យោន សាំខាន់ៗ វាងជាំហានននដាំដណើ កា និង
ផ្តល់នូវរូលោា នសម្មារ់ដធវើឱ្យម្រដសើ ដ ើងនូវដាំដណើ កា ។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 78
L2
ផ្លម្រដយាជន៌ និងែាំេិតននកផ្នទីដាំដណើ កា
•
រដងកើនកា យល់ដឹងអាំពីដាំដណើ កា ទាំងរូល
•
អា ដម្រើម្បាស់ជាឧរែ ណ៍វាយតនរលហានិភ័យ
•
ផ្តល់នូវកា យល់ដឹងទូដៅ ជារួយនឹងដាំដណើ កា
•
អា ដម្រើម្បាស់ជាលទធផ្ល(ឯែសា ភាជរ់)ែនតងែ ណីខលុះ
•
អា ដម្រើម្បាស់ជាឧរែ ណ៍ដធវើឱ្យម្រដសើ ដ ើងដល់ដាំដណើ កា
•
អា តារោននូវលាំេូ កា ងា និងែាំណត់នីតិវិធី/ែុងម្តូលកដលសៃួន ឬបាត់រង់។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 79
L2
ផ្លម្រដយាជន៏ និងែាំេិតននកផ្នទីដាំដណើ កា (រនត)
•
ែាំណត់ ាំណុ តត ់ននរុខងា និងរុខងា កដល ំលង
•
សម្រួលកា ដ ៀរ ាំអនុសាសន៍កដលម្គ្រដណត រ់ដលើដាំដណើ កា ជាទូដៅ
•
ផ្តល់កា យល់ដឹងនូវកា ករងក ែធនធានែនតងដាំដណើ កា នីរួយៗ
•
ែាំណត់រូលដេតុយឺតយា៉ា វែនតងកា ម្តួតពិនិតយ និងកា ម្តូតពិនិតយកដលរិនចាាំបា ់។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 80
L2
ែាំេិតកផ្នទីដាំដណើ កា
•
ពិបាែករងក ែភាពសាំខាន់ វាងភា ែិ ចពាែ់ព័នធ
•
រិនអា ដតសតដឹងពីម្រសិទធិភាពននដាំដណើ កា ។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 81
L2
ជាំហានែនតងកា ដ ៀរ ាំកផ្នទីដាំដណើ កា
•
ដម្ជើសដ ើសដាំដណើ កា (តារកផ្នកា សវនែរម)
•
ែាំណត់វិសាលភាពននដាំដណើ កា (កផ្នកា ុុះ)
•
ម្ររូលព័ត៌មាន (កា ម្សាវម្ជាវដៅែនតងកា ិយាល័យ និងកា សមាភសន៍)
•
ដ ៀរ ាំកផ្នទីដាំដណើ កា និង
•
រញ្ញជែ់ភាពម្តឹរម្តូវននកា យល់ដឹងអាំពីដាំដណើ កា ។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 82
L2
កា ដ ៀរ ាំកផ្នទីដាំដណើ កា
- ព័ត៌មានអាំពីែុងម្តូលអា ម្តូវបានម្ររូលម្សរោន ជារួយព័ត៌មានអាំពីម្រតិរតិតកា ដាំដណើ កា ។
- ាំដពាុះែុងម្តូល គ្ួ ដតត តកា យែ ិតតទុែោែ់ដលើៈ
•
សិទធិសដម្រ
•
កា ែត់ម្តា
•
សុវតថិភាពននម្ទពយសរបតតិ និង
•
កា រូែស ុរដផ្ៃៀងតៃ ត់
• កា ករងក ែភា ែិ ច
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 83
L2
ែ ណីសិែា
សូរដរើលឧរសរព័នធទី៤៖ កា ម្គ្រ់ម្គ្ងម្ទពយសរបតតិ៖គ្ូដឡានកផ្នទីដាំដណើ កា សដងខរទី១ និង២។(ដោលកា ណ៍ដៅទាំព័ Kh: 50, Eng: 40)
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 84
L2
សាំណួ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 85
L2
ដោលកា ណ៍កណនាំសតីពីកា អនុវតតសវនែរម
ជាំពូែទី ១២
ជាំហានទី៤: កា វាយតនរលហានិភ័យដាំដណើ កា
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 86
L2
សា គ្នលឹុះ
•
រនៃ រ់ពីកា ែត់ម្តាដាំដណើ កា
•
ព័ត៌មានកដលបានម្ររូលដៅដពលវាយតនរលហានិភ័យែម្រិតអងគភាព អា មានសា ៈម្រដយាជន៍
ហានិភ័យកដលមានែនតងអនុដាំដណើ កា គ្ួ កតម្តូវបានែាំណត់
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 87
L2
ដោលរាំណងននកា វាយតនរលហានិភ័យែែម្រិតដាំដណើ កា
• ែាំណត់នូវ ាំកណែ(ែាំណ្តត់)ជាែ់ោែ់ននដាំដណើ កា កដលម្តូវដធវើសវនែរម
• ហានិភ័យម្តូវែាំណត់ែនតងែម្រិតដាំដណើ កា និងែនតងែម្រិតអងគភាព
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 88
L2
វិធីសាម្សតននកា វាយតនរលហានិភ័យ
•
កា ដ ៀរ ាំឯែសា (ែត់ម្តា)ដាំដណើ កា
•
កា ដធវើសមាភសន៍និង
•
កា វិភាគ្នូវកផ្នទីដាំដណើ កា ។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 89
ឧទេ ណ៍ននកា ែាំណត់ពិនៃតហានិភ័យ
L2
ខាងដម្ការដនុះជាកា រញ្ចូលោន វាងឱ្កាសដែើតដ ើង និងផ្លរ៉ាុះពាល់ និងកា វាយតនរលែម្រិត (ោែ់ពិនៃត) ននម្រដភទហានិភ័យនីរួយៗ ។
ខពស់(ខ)
រធយរ (រ)
ទរ (ទ)
ម្ពឹតតិកា ណ៍អាម្ែែ់ទាំនងដែើតដ ើង អា ដធវើឱ្យដោលដៅធុ ែិ ចរិនអា សដម្រ បាន យា៉ា ងតិ រាំផ្ុតរួយ
ម្ពឹតតិកា ណ៍អាម្ែែ់ នឹងអា ដែើតដ ើង ដធវើឱ្យកាត់រនថយ ឱ្កាសសដម្រ បានដោលដៅធុ ែិ ច
ម្ពឹតតិកា ណ៍អាម្ែែ់ រិនទាំនងជាដែើតដ ើង ដេើយរិនអា រាំតលញ ឱ្កាសសដម្រ ដោលដៅធុ ែិ ចដទ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 90
L2
កា វិភាគ្នូវកផ្នទីដាំដណើ កា
ែនតងកា វភាិ គ្ សាំណួ ខាងដម្ការម្តវូ ពិចា ណ្ត:
•
ដតើដយើងយល់ ាស់អាំពីដាំដណើ កា ឬដៅ?
•
ដតើដាំដណើ កា ែាំពុងម្តូវបានអនុវតតម្សរដៅនិងកា ំពឹងទុែ និងតម្រូវកា រស់ភាគ្ទុននិែកដ ឬដទ? ដរើដទ ដតើដយើងអា ដធវើឱ្យម្រដសើ ដដើរបី
រាំដពញ ិតត និងកា ំពឹងទុែបានកដ ឬដទ? ម្រសិនដរើអា ដតើដយើងម្តូវដធវើដូ ដរត ?
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 91
L2
កា វិភាគ្នូវកផ្នទីដាំដណើ កា (រនត)
•
ដតើដាំដណើ កា រស់ដយើងមានដោលរាំណងម្តឹរម្តូវកដ ឬដទ? វាម្សរនឹងយុទធសាម្សត រស់អងគភាពឬដទ?
•
ដតើអវីដៅជាហានិភ័យខាងែនតងនិងខាងដម្ៅសាំខាន់ កដលគ្ាំរារដល់លទធភាព រស់ដយើងែនតងកា សដម្រ បាននូវដោលរាំណងននដាំដណើ កា ? ដតើដៅទីែននលងណ្តកដលហានិភ័យទាំ
ងដនុះបានរដងកើតដៅដម្ៅអងគភាព និងែនតងដាំដណើ កា ?
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 92
L2
សែរមភាពគ្នលឹុះ
•
ដតើមានែុងម្តូលណ្តខលុះកដលរិនបានដឆ្លើយតរដៅនឹងដោលរាំណង និងម្តូវលុរដចាល?
•
ដតើមានភាពដលើស ឬរិនមានតម្រូវកា និងកា កម្រម្រួលែនតងដាំដណើ កា កដលទរទ នូវកា ដសុើរអងកត និងកា ម្ររូលកា ពិតរកនថរដទៀតឬដទ?
•
ដតើដាំដណើ កា អា កែឱ្យម្រដសើ ដ ើងយា៉ា ងដូ ដរត ?
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 93
L2
ែ ណីសិែា
សូរដរើលឧរសរព័នធទី៤: កា ម្គ្រ់ម្គ្ងម្ទពយសរបតតិ: គ្ូដឡានកផ្នទីដាំដណើ កា សដងខរទី៣។(ែនតងដោលកា ណ៍ដៅទាំព័ Kh: 50, Eng: 40)
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 94
L2
សាំណួ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 95
L2
ដោលកា ណ៏កណនាំសតីពីកា អនុវតតសវនែរម
ជាំពូែទី ១៣
ជាំហានទី ៥ កា វាយតនរលលទធផ្លដាំដណើ កា និង គ្មាលតននែុងម្តូល
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 96
L2
សា គ្នលឹុះ
•
រនៃ រ់ពីដ ៀរ ាំកផ្នទីដាំដណើ កា ួ រែ សវនែ គ្ួ កតពិនិតយនូវដាំដណើ កា ដនុះឱ្យបានេមត់ ត់ដដើរបីែាំណត់នូវហានិភ័យណ្តកដលមានសកាតនុពល។
•
ដោលរាំណងគ្ឺរញ្ញជែ់នូវភាពម្គ្រ់ម្ោន់នន៖
– កា អនុវតត(កា ម្រម្ពឹតត)ននដាំដណើ កា កដលពាែ់ព័នធ និង
– កា តាែ់កតងននែុងម្តូលដៅែនតងដាំដណើ កា ។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 97
L2
កា អនុវតត(ម្រម្ពឹតត)ននដាំដណើ កា
•
ដតើកា អនុវតតបានដូ ដរត កដ ដរើដម្រៀរដធៀរដៅនឹងដោលរាំណង រស់អងគភាព?
•
ដតើសូ នែ ននកា អនុវតតដាំដណើ កា ជាែ់កសតងដធៀរជារួយដោលដៅដ ើញយា៉ា ងណ្តកដ ?
•
ដតើែុងម្តូលរ ចតរបននម្គ្រ់ម្ោន់ដទ? ែនតងកា ធានសរដេតុផ្ល ថ្ន ហានិភ័យសាំខាន់ៗម្តូវបានកាត់រនថយឱ្យដល់ែម្រិតរួយអា ទទួលយែបាន និង(២)
ដោលរាំណងធុ ែិ ចម្តូវបានសដម្រ ម្រសិនដរើដទ ដតើម្តូវដ ៀរ ាំែុងម្តូលសរម្សររួយ ដដើរបីផ្តល់នូវកា ធានដនុះកដ ឬដទ?
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 98
L2
កា វាយតនរលដលើកា តាែ់កតងែុងម្តូលែនតងដាំដណើ កា
•
ែាំណត់លែខណៈវិនិ ឆ័យ / ដោលរាំណងែុងម្តូលកដលតម្រូវ
•
ែាំណត់ ែែុងម្តូលជាែ់កសតង
•
ែាំណត់ថ្នដតើកា តាែ់កតងែុងម្តូលជាែ់កសតង អា សដម្រ បាននូវ
•
ែត់ម្តា “ គ្មាលត ” ននែុងម្តូល។
ដោលរាំណងែុងម្តូលកដលតម្រូវឬដទ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 99
ដោលរាំណងែុងម្តូលែនតងដាំដណើ កា ធុ ែិ ច
•
អតថិភាព (សុពលភាព): អនុញ្ញញតកតដាំដណើ កា ផ្លូវកា (ឧ. រិនទទួល រលងកា កដលោម នសុពលភាព) កដលមានកា យល់ម្ពរជារុនពីអនែទទួលសិទធិ
•
កា ដែើតដ ើង: រលងកា ពិតជាដែើតមាន
•
កា រញ្ឈរ់: រលងកា ម្តូវបានដាំដណើ កា ទន់ដពល និងែត់ម្តាបានម្តឹរម្តូវែនតងកា ិយគ្ណដនយយ
•
ភាពដពញដលញ និងកតរួយ: រលងកា ពិតទាំងអស់ម្តូវបានែត់ម្តាែនតងរញ្ជីគ្ណដនយយដោយពុាំ ំលង ឬកា ជាន់ោន
•
កា គ្ណន: រលងកា កដលមានសុពលភាពទាំងអស់ម្តូវបានគ្ណនដោយដម្រើម្បាស់វិធីសាម្សតម្តឹរម្តូវ និងសងគតិភាពជារួយទិននន័យដដើរ។
L2
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 100
L2
ដោលរាំណងែុងម្តលូ ែនងត ដាំដណើ កា ធុ ែិ ច (២)
•
ភាពសរដេតុផ្ល៖ រលងកា ឬលទធផ្លរងាាញនូវទាំនែ់ទាំនងកដលសរដេតុផ្ល ាំដពាុះទិននន័យ ឬនិននកា ដផ្សងៗដទៀត
•
សិទធិនិងកាតពវែិ ច៖ ម្ទពយសរបតតិម្តូវតាំណ្តងឱ្យសិទធិ រស់អងគភាព និងរាំណុលជាកាតពវែិ ច រស់អងគភាព
•
កា រងាាញ និងោតម្តោងព័ត៌មាន (ចាត់ថ្ននែ់)៖ ធាតុផ្សាំនន បាយកា ណ៍េិ ញ្ញវតថត (ឬ បាយកា ណ៍ដក៏ ទដទៀត) ម្តូវបានចាត់ថ្ននែ់ និងពិពណ៌នឱ្យបានម្តឹរម្តូវ (តារ
ម្រដភទ ឬគ្ណនី)
•
ដាំដណ្តុះម្សាយដលើែាំេុស៖ ែាំេុសកដល ែដ ើញែនតងជាំហាននីរួយៗននដាំដណើ កា ម្តូវដធវើកា កែតម្រូវភាលរៗ និងម្តូវបានរាយកាណ៍ជូនដល់ថ្ននែ់ម្គ្រ់ម្គ្ងទទួលរនៃតែ។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 101
L2
ដោលរាំណងែុងម្តូលរកនថរសម្មារ់ម្រព័នធរដ ចែវិទាព័ត៌មាន
•
កា សមាៃត់: ទិននន័យគ្ឺអា ូលដាំដណើ កា បានដោយរម្នតីកដលមានសិទធិកតរ៉ាុដណ្តណុះ
•
ភាពដម្រើម្បាស់បាន: ទីតាាំងដាំដណើ កា ព័ត៌មានគ្ឺអា ដម្រើម្បាស់បានដៅដពលកដលមានតម្រូវកា
•
កា រិនរដិដសធ: រម្នតីមានែ់កដលដាំដណើ កា នូវម្រតិរតតិកា រួយ រិនអា កងលងរដិដសធថ្នខលួនពុាំបានដធវើដនុះដទ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 102
ដោលរាំណងែុងម្តូល និង ែុងម្តូលពិតម្បាែដ
L2
ឧទេ ណ៍ៈ រុខងា ននគ្ណនីម្តូវទូទត់គ្ឺ:
ែុងម្តលូ =“ កា ទូទត់ម្តូវបានដធវើដ ើងដៅដពលកដលទាំនិញ ឬដសវាបានទទួលម្តឹរម្តូវ” ដោលរាំណងែុងម្តលូ =សុពលភាព
កា តាែ់កតងែុងម្តលូ =នីតិវិធីែុងម្តូល (ែុងម្តូល) ម្តូវបានតាែ់កតងដដើរបីឱ្យ:
“ ម្រព័នធគ្ណនីទូទត់ម្តូវដម្រៀរដធៀរៈ កា រញ្ញជទិញ ទាំនិញបានទទួល និងវិែ័យរម្ត រស់អនែលែ់ រុនអនុញ្ញញតឱ្យទូទត់”
ែុងម្តលូ ងឹ មាាំៈ ពេុែុងម្តូលគ្ួ ោែ់អនុវតតដដើរបីសដម្រ បាននូវដោលរាំណងែុងម្តូលកដលបានែាំណត់ជារួយែម្រិតធានសរដេតុផ្ល
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 103
ម្ែតរននម្រដភទែុងម្តូល
•
កា ចាត់ក ងម្គ្រ់ម្គ្ង
•
កា ករងក ែរុខងា
•
គ្ណដនយយ
•
ធនធានរនុសស
•
គ្ណដនយយភាព
•
ព័ត៌មាន
•
កា អភិបាល
•
កា ម្តួតពិនិតយនផ្ៃែនតង
•
កា ផ្តល់សិទធិ
•
កា ងា ឯែសា
•
ូរវនត
L2
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 104
L2
ម្រដភទននែុងម្តូល
ែុងម្តូលតាររាំណង
ែុងម្តូលតារវិធីសាម្សត
ែុងម្តូលកា ពា
ម្រព័នធ
ែុងម្តូលកសវង ែ
ូរវនត
ែុងម្តូលកែតម្រូវ
ដាបាល
ដោលកា ណ៍ែងុ ម្តលូ ៈ ែុងម្តលូ កា ពា និងែុងម្តលូ ម្រព័នធ គ្ួ អនុវតតដៅែកនលងកដលមានផ្ល ដាំ ណញ ។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 105
L2
កា ករងក ែម្ែតរែុងម្តូលតារម្រដភទននដោលរាំណង
ែុងម្តលូ កា ពា - រដងកើតដដើរបីកា ពា នូវកា ដែើតដ ើងនូវែាំេុស
ភាពរិនម្រម្ែតី និងអម្រសិទធភាព
ែុងម្តលូ កសវង ែ - រដងកើតដដើរបីកសវង ែនូវែាំេុស ភាពរិនម្រម្ែតី
និងអម្រសិទធភាព
ែុងម្តលូ កែតម្រវូ -ដដើរបីធានថ្នែុងម្តូលកា ពា នឹងដាំដណើ កា
ម្រែរដោយម្រសិទធភាពខពស់រកនថរដទៀតែនតងដពលអនគ្ត
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 106
សតង់ោែុងម្តូល(ម្តួតពិនិតយ)អរបរ មា
L2
ដោលកា ណ៍ននែុងម្តូល: .. ម្តូវម្រកាន់ខាជរ់ម្គ្រ់ដពល
ែុងម្តលូ ខាលាំង = ពេុែុងម្តូលកា ពា + ពេុែុងម្តូលកសវង ែ + ពេុែុងម្តូល
កែតម្រូវ
ែុងម្តលូ អរបរ មា= ែុងម្តូលកា ពា ដទល+ែុងម្តូលកសវង ែដទល + ែុងម្តូល
កែតម្រូវដទល ជារួយកា អនុវតតដោយម្រសិទធភាពដៅតារ
អនុដាំដណើ កា នីរួយៗ
ែុងម្តលូ ដខាយ = តិ ជាងែុងម្តូលអរបរ មា ជារួយកា អនុវតតែុងម្តូលដោយ
រនៃិល ឬោម នសងគតភាព
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 107
L2
លែខណៈននម្រព័នធកដលមានកា ម្តួតពិនិតយ (ែុងម្តូល)លែ
• កា ករងក ែកា ងា បានសរម្សរ
• យនតកា ឃ្ល ាំដរើល
• ជាំហានែនតងដាំដណើ កា ប្បរបម្ពឹតតដៅតារលាំោរ់លាំដោយ
• កា ងា ម្តូវបានដធវើម្តូវែកនលង និង ាំដពលចាាំបា ់
• អនែសដម្រ (ដោុះម្សាយ)កតរួយ
•
ាំណុ ពាែ់ព័នធ និងដោុះម្សាយរិនដម្ ើនសមតែសាម ញ
•
លនម្ត រ់ដម្កាយតិ តួ
• សែរមភាពពី ាំណុ ដផ្តើរដល់រញ្ចរ់មានតិ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 108
L2
សាំណួ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 109
L2
ដោលកា ណ៏កណនាំសតីពីកា អនុវតតសវនែរម
ជាំពូែទី ១៧
វគ្គរណតត ុះរណ្តតលនងៃទី ៣
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 110
L2
មាតិកា វគ្គរណតត ុះរណ្តតលនងៃទី៣
•
កា រញ្ញជែ់កា អនុវតតដាំដណើ កា និងម្រតិរតតិកា ែុងម្តូល
•
សនលឹែែិ ចកា សវនែរម។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 111
L2
ម្តួតពិនិតយដរើលកា ងា ជាំនញជាែ់កសតង
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 112
L2
សាំណួ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 113
L2
ដោលកា ណ៏កណនាំសតីពីកា អនុវតតសវនែរម
ជាំពូែទី ១៨
ជាំហានទី ៦: កា ដផ្ៃៀងតៃ ត់ ងាវស់ដាំដណើ កា
និងែុងម្តូល
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 114
L2
សា គ្នលឹុះ
•
ជាំហានរនៃ រ់គ្ឺដធវើដតសតថ្នដតើែុងម្តតលម្តូវបានម្រតិរតតិកា ែាំណត់ឬដទ
•
ែម្រិតនិងធរមជាតិននកា ដធវើដតសតសវនែរមអាម្ស័យនឹងភាព ឹងមាុាំននកា តាែ់កតងែុងម្តូលកដលបានែាំណត់ែនតងជាំហានរុន
•
ែនតងជាំហានដនុះសវនែ អា ជួររញ្ញាអនុដោរភាព។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 115
L2
ដោលរាំណងននកា ដធវើដតសត
ដដើរបីែណ
ាំ ត់បាននូវៈ
•
ដតើដោលកា ណ៍ នីតិវិធី និងម្រព័នធម្គ្រ់ម្គ្ងនផ្ៃែនតងម្តូវបានោែ់អនុវតត និង អនុវតតជាម្រចាាំឬដទ
•
ដតើែុងម្តូលបានកាត់រនថយដោយម្រសិទធភាពនូវហានិភ័យកដលបានែាំណត់ដ ើញឬដទ
•
កាដម្រើម្បាស់ CAATs រិនម្តូវបានរងាាញដៅែនតងជាំហានដនុះដទ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 116
L2
ដតសតដៅដលើអវី
• ែុងម្តូលគ្នលឹុះកដលពាែ់ព័នធនឹងដោលរាំណងននកា ម្គ្រ់ម្គ្ង
• ែុងម្តូលគ្នលឹុះគ្ឺែុងម្តូល:
 មានឥទធិពលខាលាំងដលើកា សម្រ ដោលដៅននកា ម្គ្រ់ម្គ្ង
 កតងកតមានដៅនឹងែកនលង (ែនតងដាំដណើ កា )
 បានម្តូវម្រតិរតតិដោយមានភសតតតាង
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 117
L2
ែម្រិតននកា ដធវើដតសត
លទធផ្លកា វាយតាំនលដលើ
តាែ់កតងែុងម្តលូ
កា
ែម្រិតននកា ដធវដើ តសត
•
ម្គ្រ់ម្ោន់ ( ឹងមាាំ)
•
ដតសតមានែម្រិតដលើអនុដោរភាព
•
រិនម្គ្រ់ម្ោន់
•
ដធវើដតសតដម្ ើន
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 118
ដាំដណើ កា ដធវើដតសត
L2
ែាំណត់ទីសវនែរមម្តូវដតសត ែម្រិតដតសត និងម្រដភទដតសត
អនុវតតកា ដធវើដតសត
ែត់ម្តាលទធផ្លដតសត
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 119
L2
ម្រដភទននកា ដធវើដតសត (១)
តាររដធាបាយៈ
•
កា ម្រជុាំ
•
សមាភសន៍
•
សាែសួ
•
អដងកត និងអធិកា ែិ ច
•
ពិនិតយដរើលឯែសា
•
កា រញ្ញជែ់អុះអាងឬរទរងាាញ
•
ពិនិតយកររវិភាគ្
•
វិភាគ្ទិននន័យ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 120
ម្រដភទននកា ដធវើដតសត (២)
L2
តារ យៈ៖
•
កា ដផ្ៃៀងតៃ ត់
•
សួ រញ្ញជែ់ែនតងដពលដ ៀរកផ្នទីដាំដណើ កា
•
កា តារោនដាំដណើ កា
•
សៃង់រតិ
•
កា ពិនិតយដោយកភនែ
•
កា ផ្គូ ផ្គង
•
កា គ្ណនរតងដទៀត និងកា វាយតនរល។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 121
រញ្ញាម្តូវពិចា ណ្តែនតងដពលដម្ជើសដ ើស និងតាែ់កតងដតសត
L2
•
ដោលរាំណងននកា ដធវើដតសតៈ ដតើដតសតបានតាែ់កតងដដើរបីសដម្រ អវី ?
•
ដតសតដលើ ាំនួនណ្តៈ ដតើភាគ្ននធាតុរ៉ាុនមនម្តូវដធវើដតសត?
•
ម្រដភទននដតសតៈ ដតើវិធីសាម្សតដតសតមានម្រសិទធភាពរាំផ្ុតណ្តអា វាយតនរលដលើភាពម្គ្រ់ម្ោន់ននែុងម្តូល ឬ ងាវស់ននកា អនុវតត (ឧ. +- ៥% ពាែ ណ៍ ាំណូល)?
•
រដ ចែដទសដ ើសគ្ាំ ូៈ ម្រសិនដរើគ្ាំ ូម្តឹរម្តូវដេើយ ដតើអភិម្ែរណ្តនឹងម្តូវដម្រើដធវើ
•
ដតើែម្រិតរ៉ាុនមន ចាត់ទុែថ្នជារ់ និងរ៉ាុនមនថ្នធាលែ់? (ឧ. >៥% ជារ់)
ដតសតដលើកផ្នែទាំងរូល
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 122
L2
កា អនុវតតដតសតែនតងសវនែរម
•
ដធវើកផ្នកា ដតសតដដើរបីធានថ្នរម្នតីសាំខាន់ៗអា ូល ួរបាន ដដើរបីរនថយភាព អាែ់ អួលដពលដតសត
•
ដ ញរងាកន់នដម្រគ្ល់-ទទួលយែឯែសា ដផ្សងៗ
•
អា ជួរភាពភាាែ់ដផ្ែើល
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 123
L2
ែ ណីសិែា
ឧរសរព័នធទី៤ មានែរមវិធីសវនែរមកដលរងាាញអាំពីដតសតសវនែរមពាែ់ព័នធនឹង
សវនែរមដលើកា ម្គ្រ់ម្គ្ងម្ទពយសរបតតិ ។
(ែនតងដោលកា ណ៍ Kh: 52, Eng: 41)
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 124
L2
សាំណួ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 125
L2
ដោលកា ណ៏កណនាំសតីពីកា អនុវតតសវនែរម
ជាំពូែទី១៩
សនលឹែែិ ចកា សវនែរម
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 126
L2
សា គ្នលឹុះ
•
រាល់ែិ ចកា សវនែរមគ្ួ ម្តូវកតបានែត់ម្តា
•
សនលឹែែិ ចកា សវនែរមគ្ួ រងាាញកា ែត់ម្តា ាស់ោស់អាំពីដាំដណើ កា សវនែរមទាំងរូល
•
សនលឹែែិ ចកា សវនែរមគ្ួ ែត់ម្តាអាំពីសភសតតតាងសវនែរមទាំងអស់កដលបានម្ររូលែនតងែាំ តងដពលសវនែរម ឱ្យបានដម្ ើនតារកដលអា ដធវើដៅបាន
នីតិវិធី
កា សននិោាន និង បាយកា ណ៍
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 127
L2
ឧតតមានុវតតន៍
•
សវនែ នផ្ៃែនតងគ្ួ ែត់ម្តាព័ត៌មានកដលពាែ់ព័នធដដើរបីោាំម្ទដល់កា សននិោាន និង លទធផ្លសវនែរម ។ កផ្ែែតារសតង់ោកា អនុវតត រស់វិទាសាថ នសវនែ នផ្ៃែនតង-២៣៣០។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 128
L2
ដតើអវីដៅជាសនលឹែែិ កាច ?
•
សនលឹែែិ ចកា គ្ឺជាែាំណត់ម្តាននព័ត៌មានកដលបានដ ៀរ ាំដ ើងដោយសវនែ នផ្ៃែនតងកដលដធវើសវនែរមដដើរបីោាំម្ទដល់ រែគ្ាំដេើញ កា អដងកត កា ផ្តល់អនុសាសន៍ និងដស ែតីសននោិ ា ន
ដៅែនតង បាយកា ណ៍សវនែរម
•
សនលឹែែិ ចកា គ្ួ ែត់ម្តាឱ្យបានដពញដលញអាំពីកផ្នកា កា អនុវតត បាយកា ណ៍សវនែរម និងែិ ចកា ពិនិតយតារោន ដោយពុាំចាាំបា ់កា ពនយល់តៃល់មាត់រកនថរ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 129
L2
រុខងា ននសនលឹែែិ ចកា
•
រែម្សាយថ្នដតើកា ងា សវនែរមម្តូវបានអនុវតតដោយអនុដោរតារសតង់ោពាែ់ព័នធកដ ដទ
•
ជួយែនតងកា ម្គ្រ់ម្គ្ង ម្តួតពិនិតយ កា ងា ដាបាល និងកា ម្តួតពិនិតយដ ើងវិញអាំពីកា ងា សវនែរម
•
ជាភសតតតាងននកា អនុវតតសវនែរម និងោាំម្ទដស ែតីសននិោានដ ញពីកា ងា សវនែរម
•
ោាំ ម្ទដល់ បាយកា ណ៍សវនែរម។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 130
ឯែសា អ ិនម្នយត -៍ ខលឹរសាដោយក ែ
•
នសរព័នធម្គ្រ់ម្គ្ង
•
កផ្នកា យុទធសាម្សត
•
អនុបាតគ្នលឹុះ អម្តាបាត់រង់ ។ល។
•
កផ្នកា សែរមភាពកែលរែ ុងដម្កាយ
•
L2
ារ់ និង រទរញ្ញជកដលពាែ់ព័នធដល់ម្ែសួង សាថ រ័ន នយែោា ន ម្សតែ/ខ័ណឌ
•
តារាងលទធផ្លននកា វាយតនរលហានិភ័យ
•
ឯែសា ពាែ់ព័នធដៅនឹងតម្រូវកា ននសវនែរមរនតដទៀតនដពលអនគ្ត និង
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 131
ឯែសា នត -ខលឹរសា ដោយក ែ
•
បាយកា ណ៍ម្ពាង និង បាយកា ណ៍សវនែរម ុងដម្កាយ
•
រែគ្ាំដេើញគ្នលឹុះ និងរញ្ញាកដលបានែាំណត់ែនតងែាំ តងដពលសវនែរម និង ដរៀរននកា ដោុះម្សាយ
•
សនលឹែអនុសស ណៈកផ្នកា សវនែរម (អផ្ស) និង ឯែសា កដលពាែ់ព័នធ
•
ឯែសា ដាបាល និងលិខិតអនុសស ណៈដយាគ្យល់
•
លទធផ្លតារោន បាយកា ណ៍សវនែរមពីរុន និងរញ្ញារិនទន់បានដោុះម្សាយ
•
ែរមវិធីសវនែរមកដលបានដធវើរ ចតរបននភាពនិងកែតម្រូវ
•
លទធផ្លននកា ម្តួតពិនិតយដោយវិភាគ្ និង
•
ែាំណត់ម្តាសែរមភាពដតសតលរែិត។
L2
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 132
L2
សាំណួ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 133
L2
ដោលកា ណ៏កណនាំសតីពីកា អនុវតតសវនែរម
ជាំពូែទី ២០
ម្តួតពិនតិ យដ ើងវិញដលើែ ណីសិែាទាំងឡាយ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 134
L2
សា គ្នលឹុះ
ម្តួតពិនិតយនូវឯែសា ទាំងអស់ែនតងឧរសរព័នធទី៤ដោយដតត តកា យែ ិតតទុែោែ់ដលើជាំហានននកា រាំដពញ។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 135
L2
សាំណួ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 136
L2
ដោលកា ណ៍កណនាំសតីពីសវនែរមជាែ់កសតង
ជាំពូែទី ២៤
នងៃទី ៤ ននកា រណតត ុះរណ្តតល
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 137
L2
នងៃទី ៤ : មាតិការណតត ុះរណ្តតលនងៃដនុះ
•
កា ពិនិតយដលើគ្ុណភាពែិ ចកា សវនែរម
•
គ្រនគ្រន៍លទធផ្លសវនែរម និង
•
កា តារោនដលើសែរមភាពថ្ននែ់ម្គ្រ់ម្គ្ង។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 138
L2
ម្តួតពិនិតយដរើលកា ងា ជាំនញជាែ់កសតង
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 139
L2
សាំណួ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 140
L2
ដោលកា ណ៍កណនាំសតីពីសវនែរមជាែ់កសតង
ជាំពូែទី ២៥
ជាំហានទី ៨: កា ពិនិតយដលើគ្ុណភាពែិ កាច សវនែរម
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 141
L2
សា គ្នលឹុះ
•
រាល់សនលឹែែិ ចកា សវនែរមទាំងអស់ គ្ួ ម្តូវបានម្តួតពិនិតយដដើរបីធានថ្នបាន ោាំម្ទដល់ បាយកា ណ៍សវនែរម និងនីតិវិធីចាាំបា ់ម្តូវបានអនុវតត
•
ភសតតតាងកដលោាំម្ទកា ម្តួតពិនិតយគ្ួ ម្តូវបាន ែាទុែជារួយសនលឹែែិ ចកា
•
ម្រធាន នសផ្ែ ម្តូវពិនិតយដលើ បាយកា ណ៍សវនែរម និង
•
សនលឹែែិ ចកា ទាំងអស់គ្ួ ផ្តល់នូវភសតតតាងរញ្ញជែ់ថ្ន សាំណួ កដលបានដលើែដ ើងដៅដពលម្តួតពិនិតយម្តូវបានដោុះម្សាយ។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 142
L2
ឧតតមានុវតតន៍
ែិ ចកា ងា សវនែរមគ្ួ ម្តូវបានម្តួតពិនិតយឱ្យបានម្តឹរម្តូវ ដដើរបីសដម្រ ឱ្យបានតារដោលរាំណង គ្ុណភាពម្តូវបានធាន និងរម្នតីម្តូវបានពម្ងឹង
សរតថភាព ។
កផ្ែែតារសតង់ោ អនុវតត២៣៤០ រស់វិទាសាថ នសវនែ នផ្ៃែនតង
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 143
L2
រញ្ជីម្តួតពិនិតយគ្ុណភាពសវនែរម
ឧរសរព័នធទី៥ ពណ៌នអាំពីរញ្ជីម្តួតពិនិតយគ្ុណភាពដលើៈ
•
កផ្នកា ុុះសវនែរម
•
កា អនុវតតសវនែរម
•
បាយកា ណ៍សវនែរមនផ្ៃែនតង និង
•
កា ម្តួតពិនិតយគ្ុណភាពដម្កាយសវនែរម។ (Kh: 68, Eng: 51)
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 144
L2
សាំណួ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 145
L2
ដោលកា ណ៍កណនាំសតីពីសវនែរមជាែ់កសតង
ជាំពូែទី ២៦
គ្រនគ្រន៍លទធផ្លែិ ចកា សវនែរម
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 146
L2
សា ជាគ្នលឹុះ
•
សវនែ គ្ួ ធានថ្នថ្ននែ់ម្គ្រ់ម្គ្ងសវនោា នបានដឆ្លើយតរដៅនឹងលទធផ្ល
•
សវនែ គ្ួ ដម្រើម្បាស់ទម្រង់ បាយកា ណ៍សតង់ោ
សវនែរមរុនដពលរញ្ចូលែនតង បាយកា ណ៍ ុងដម្កាយ
ដដើរបីគ្រនគ្រន៍លទធផ្លសវនែរមជូនថ្ននែ់ដឹែនាំជាន់ខពស់ និងសវនោា ន។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 147
L2
ែ ណីសិែា
ឧរសរព័នធទ៦ី ពណ៌នអាំពីឧទេ ណ៍ននអនុសស ណៈសវនែរម កផ្ែែដលើ រែគ្ាំដេើញែនតងឧទេ ណ៍ែរមវិធីសវនែរមដលើកា ម្គ្រ់ម្គ្ងម្ទពយសរបតតិ។
(Kh: 66, Eng: 49)
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 148
L2
កា ធានសតង់ោ បាយកា ណ៍សវនែរម
ពិនិតយដ ើងវិញនូវគ្ម្រូសតង់ោ បាយកា ណ៍សវនែរម បានដ ញផ្ាយ ុងដម្កាយ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 149
L2
សាំណួ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 150
L2
ដោលកា ណ៍កណនាំសតីពីសវនែរមជាែ់កសតង
ជាំពូែទី ២៧
កា តារោនែិ ចកា សវនែរមដោយម្រសិទធភាព
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 151
L2
សា គ្នលឹុះ
•
កា តារោនអនុសាសន៍សវនែរមគ្ឺជាំ ុញឱ្យមានកា តល ស់រតូ មានម្រដយាជន៍ កាត់រនថយហានិភ័យ ាំដពាុះកា ម្គ្រ់ម្គ្ង (ទទួលខុសម្តូវដលើហានិភ័យកដលរិនបានកាត់
រនថយ) និងទិននផ្ល រស់អងគភាពសវនែរមនផ្ៃែនតងតារ យៈកាត់រនថយឱ្កាសផ្តល់អនុសាសន៍ជាន់ោនែនតងសវនែរមរនៃ រ់ ។
•
មានតម្រូវកា រួយ ាំនួនសម្មារ់ទទួលបានកា តារោនសវនែរមម្រែរដោយម្រសិទធភាព
•
កា រណតត ុះរណ្តតលដនុះ រងាាញនូវនីតិវិធីសម្មារ់តារោនកា ងា ដម្កាយសវនែរម។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 152
L2
ឧតតមានុវតត
“ម្រធានម្រតិរតតិសវនែរមគ្ួ រដងកើតដាំដណើ កា ពិនិតយតារោន និងធានថ្នសែរមភាព រស់ថ្ននែ់ដឹែនាំម្តូវបានអនុវតតដោយម្រសិទធភាព ឬថ្ននែ់ដឹែនាំសុខ ិតតទទួលយែ
ហានិភ័យដោយរិន
បានចាត់វិធានកា ណ៍។ សតង់ោអនុវតត២៥០០ននវិទាសាថ នសវនែ នផ្ៃែនតង។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 153
តម្រូវកា រុនរួយ ាំនួនដដើរបីតារោនម្រែរដោយម្រសិទធភាព
•
អនុរ័តដលើដោលកា ណ៍សម្មារ់អនុតតកា ម្តួតពិនិតយ (តារោនដលើអនុសាសន៍សវនែរម) ជារួយថ្ននែ់ម្គ្រ់ម្គ្ងជាន់ខពស់
•
រញ្ចូលនូវធនធាន និងដពលដវោ សាំរារ់កា ងា តារោនែនតងងវិកាសវនែរមកដលម្តូវអនុរ័ត
•
ម្តូវ ាស់ថ្នអនុសាសន៍សវនែរមបានដោុះម្សាយហានិភ័យពិតកដលសវនោា នម្រឈរ
•
ដៅដពលរញ្ចរ់ែិ ចកា សវនែរមម្តូវមានកា យល់ម្ពរពីសវនោា នដលើកផ្នកា សែរមភាពថ្ននែ់ដឹែនាំ (ផ្សគ្) សាំរារ់អនុវតតតារអនុសាសន៍សវនែរម និង
•
អនុវតតម្រែរដោយម្រសិទធភាពតារនីតិវិធីតារោនសវនែរម។
L2
ឫសគ្ល់រញ្ញា ដេើយអនុសាសន៍អា អនុវតតបាន
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 154
L2
នីតិវិធីតារោនសវនែរមកដលគ្ួ អនុវតត
•
ថ្នន ែ់ ដឹ ែ នាំ នន នសផ្ែ ែត់ សាំ ោ ល់ កា លរ ិ ដ ឆ ទ ម្តូ វ តារោនម្គ្ រ់ អ នុ សា សន៍ ទាំ ង អស់ ែនត ង កផ្នកា សែរម ភា ព រស់ ស វនោា ន
•
នសផ្ែ ចាត់ ម្រ ធានម្ែត រ សវនែ ទទួ ល ខុ ស ម្តូ វ តារោនែិ ច កា កដលបានម្ព រដម្ពៀងតារកាល
•
ម្រ ធានម្ែត រ សវនែ ាំ ល ងអនុ សា សន៍ និ ង ព័ ត៌ មា នអនុ វ តត ពា ែ់ ព័ នធ ដៅែនត ង កផ្នកា សែរម ភា ពថ្នន ែ់ ដឹ ែ នាំ ោ ែ់ ែតន ង ជួ ឈ ៥ដាំ រូ ង ននទម្រ ង់ ម្តួ ត ពិ និ តយកា អនុ វ តត ( ទតអ)
•
សវនែ គ្របី ពិ ភា ែាជារួ យ ថ្នន ែ់ ដឹ ែ នាំ ស វនោា នអាំ ពី ែ ម្រិ ត អនុ សា សន៍ កដលបានម្តូ វ អនុ វ តត
•
សវនែ ែត់ ម្តា ទុ ែ លទធ ផ្ លកា តារោនដៅែនត ង ដៅែនត ង ជួ ឈ ២ ុ ង ដម្កា យនន ទតអ
•
នយែោា នសវនែរម នផ្ៃ ែនត ង ពិ ភា ែា ដលើ ទតអ កដលបានរាំ ដពញដេើ យ និ ង មានវិ ធា នកា ដរើ ចាាំ បា ់
•
ទតអ គ្ួ ែាទុ ែ ជារួ យ ឯែសា សវនែរម ពា ែ់ ព័ នធ ទាំ ង អស់ ។
រ ិ ដ ឆ ទ ខាងដលើ
(ែនតងដោលនដយាបាយ ដៅទាំព័ Kh: 83, Eng: 62)
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 155
កា រាំ ដពញទម្រ ង់ ម្តួ ត ពិ និ តយដលើ កា អនុ វ តត
L2
•
ជួ ឈ ទី១-៥: អនុសាសន៍សវនែរម និងព័ត៌មានម្តូវអនុវតតបានរញ្ចូលដៅែនតងកផ្នកា សែរមភាព រស់សវនោា ន
•
ជួ ឈ ទី៦: រញ្ចូលកាលរ ិដ ឆទកដលម្តូវតារោនអនុសាសន៍
•
ជួ ឈ ទី៧:រញ្ចូលែូដពាែ់ព័នធពណ៌នអាំពីែម្រិតកដលថ្ននែ់ម្គ្រ់ម្គ្ងបានអនុវតតតារអនុសាសន៍
•
ជួ ឈ ទី៨: ែត់ម្តាព័ត៌មានលរែិត ដូ ជាសនលឹែែិ ចកា ដយាង កដលផ្តល់ភសតតតាងននកា អនុវតតអនុសាសន៍ ឬកា កែកម្រកាលរ ិដ ឆទកដលទទួលបានកា ឯែភាពពីថ្ននែ់ម្គ្រ់ម្គ្ង ែនតង
កា អនុវតតដៅតារអនុសាសន៍ ។ (រញ្ញជែ់ៈ ម្រសិនដរើជួ ឈ ទី ៦ គ្ឺ NR = No longer relevant ជួ ឈ ទី៧រិនចាាំបា ់រាំដពញដទ) ។
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 156
L2
សែរម ភា ពដម្កា យកា តារោន
សែរមភាព នសផ្ែ
លទធផ្លកា តារោន
បានអនុវតតដពញដលញ ----------
រិនបានអនុវតត ឬអនុវតតដោយកផ្នែ ----
•
រញ្ញជែ់ជាោយល័ែខអែស ដៅកាន់សវនោា ន
•
រិទសវនែរម
•
ដធវើរ ចតរបននភាពទម្រង់ហានិភ័យ
•
ពិភាែាភាពរិនអនុដោរជារួយថ្ននែ់ដឹែនាំសវនោា ន
•
ចាត់វិធានកា បានឯែភាព
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 157
L2
សាំណួ
កែតម្រវូ ដោយ អសែ / ផ្តល់ម្រែឹ ាដោយ ដោែ ភីធឺ រូដ ៉េ / ែរមវធិ កី ែទម្រង់PFM /ធនូ ២០១៤
16/09/2013
Slide 158