សង្គមស៊ីវិល

download report

Transcript សង្គមស៊ីវិល

គម្រោងការម្រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ
កម្មវិធីសាកល្បង្រោប់ភាពធន់នឹងអាកា្ធាតុ
ដំណាក់កាល្ទ្ី១ (វិចឆិកា ២០១០ ដល្់ ម្ករា ២០១៣)
មូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាតុ
យលខ TF០៩៧៤៥៩ តាមរយៈ
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី និងធនាគារពិភពយោក
បទបង្ហាញអំព៊ី
សិកាាសាោពិយ្គាោះយោបល់ សត៊ីព៊ីការចូលរួមព៊ីសងគមសុវ៊ី លី
និង យយនឌ្័រស្ាប់ភាពបន្ស ំនឹងការប្្ប្បួលអាកាសធាតុ
យៅកមពុជា
ថ្ងៃទ៊ី ២៤ ប្ខយមសា ឆ្នំ ២០១២
នុយ បូរា និង សាណូ
ទ៊ី្បឹក្
(ការចូលរួមរបស់សងគមសុវ៊ី លី និងយយនឌ្័រ)
គយ្ាងយុទសា
ធ ស្តសកត មមវធិ សា
៊ី កលបងស្ាប់ភាពធន់នងឹ អាកាសធាតុ ដំណាក់កាលទ៊ី១
www.CamMoE-CCD-PPCR.org.kh
www.pilot-program.blogspot.com
2
១. យគាលបំណង
ាតិកា
២. វិធ៊ីសាស្តសត
៣. ការរកយ ញើ ជាគន្ោះឹ
៤. ្ពំប្ដនកំណត់ វិស័យសកាតនុពលភាពស្ាប់យវទិកាប្ដល
បានយសនើយ ើង
៥. រចនាសមព័នយធ ដើមប៊ីស្មួលដល់ការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាល
អ.ម.រ/សងគមសុវ៊ី លី
៦. បញ្ហា្បឈមមុខ
៧. ជយ្មើស / អនុសាសន៍
៨. ្កុមពិភាក្
www.CamMoE-CCD-PPCR.org.kh
www.pilot-program.blogspot.com
3
យគាលបំណង
១. កំណត់វសិ យ័ សកាតនុពលភាព ស្ាប់ការចូលរួមរបស់សងគម
សុ៊ីវីល/ អ.ម.រ យៅកនុងសកមមភាព យពលអនាគតស្ាប់ កមមវិធ៊ី
សាកលបងស្ាប់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ ដំណាកកាល ទ៊ី
១និងដំណាក់កាលទ៊ី២
២. ព្ងឹងការចូលរួមរបស់យយនឌ្័រស្ាប់ភាពបន្ុ ំយៅនឹង
អាកាសធាតុ
www.CamMoE-CCD-PPCR.org.kh
www.pilot-program.blogspot.com
4
វិធ៊ីសាស្តសត
• សិក្ឯកសារាន្សាប់
• ការពិយ្គាោះយោបល់ជាមួយសងគមសុ៊ីវីលចំនួន១៩(អ.ម.រ ជាតិ និងអនតរជាតិ) បណាតញសងគមសុ៊ីវីលចំនួន៣ វិទាសាា នសិក្ចំនួន២
សាា ប័ន្សាវ្ជាវចំនួន១ ថ្ដគូរអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន៦ ្បព័នធផ្សពវផ្្យ ្កសួងពាក់ព័នធចំនួន៦ សាា ប័នពាក់ព័នធ
www.CamMoE-CCD-PPCR.org.kh
www.pilot-program.blogspot.com
5
៣. ការរកយ ញើ ជាគន្ោះឹ . បណាតញនិងយវទិកាប្ដលាន្សាប់
យ្ម ោះ
យនតការ
ការគាំ្ទប្ផ្កន ចាប់
្បយភទ
សាា នភាពបចចុបបនន
NCCN
ានសាា ប័ន
/ អណតត
ក.ម.ផ្ (កំពុងចុោះយ្ម ោះ)
បណាតញសងគមសុវ៊ី លី សតអំ៊ី ពអា៊ី កាសធាតុ
ដំយណើរការ
NGO Forum
ានសាា ប័ន
/ អណតត
ក.ម.ផ្ (បានចុោះយ្ម ោះ)
បណាតញសងគមសុវ៊ី លី តសមូ តិ
ដំយណើរការ
DRR Forum
គាមនសាា ប័ន
/គាមនអណតត
មិនានចុោះយ្ម ោះ ប្តានNCDM
ជា្បធាន
បណាតញសងគមសុវ៊ី លី ថ្ដគូរអភិវឌ្ឍន៍
ដំយណើរការ
យវទិកា្គប់ ្គងយ្គាោះមហនត
រាយ
ានសាា ប័ន
/ អណតត
មិនានចុោះយ្ម ោះ ប្តានNCDM
ជា្បធាន
យវទិកាាននាក់ពាក់ពន័ ធ ចំរុោះ ស្ាប់កាត់បនាយ ហានិ
ភ័យយ្គាោះមហនតរាយ
យទើបចាប់យផ្តមើ
ការជប្ជក ឯកជន
សាធារណៈ
គាមនសាា ប័ន
/គាមនអណតត
មិនានចុោះយ្ម ោះ
បណាតញសងគមសុវ៊ី លី ថ្ដគូរអភិវឌ្ឍន៍ រដ្ឋាភិបាល សត៊ី
អំព៊ីបញ្ហាពាក់ពន័ ធ
ដំយណើរការ
www.CamMoE-CCD-PPCR.org.kh
www.pilot-program.blogspot.com
6
៣. ការរកយ ញើ ជាគន្ោះឹ . បណាតញនិងយវទិកាប្ដលាន្សាប់
យ្ម ោះ
យនតការ
្បយភទ
ការគាំ្ទប្ផ្កន ចាប់
សាា នភាពបចចុបបនន
CARD
ានសាា ប័ន
/ អណតត
ានការស្មបស្មួលជាផ្្ូវការ យដ្ឋយ បណាតញសងគមសុវ៊ី លី ថ្ដគូរអភិវឌ្ឍន៍ រដ្ឋាភិបាល សត៊ី
្កុម្បឹក្ រដាម្នត៊ី
អំព៊ីបញ្ហាពាក់ពន័ ធ
ដំយណើរការ
Solution Exchange
គាមនសាា ប័ន
/គាមនអណតត
មិនានចុោះយ្ម ោះ
ការពិភាក្តាម សារ អុ៊ីនយធើយណត
មិនានដំយណើរការ
Green-Drink
គាមនសាា ប័ន
/គាមនអណតត
មិនានចុោះយ្ម ោះ
ានប្តបណាតញសងគម សុ៊ីវិល និងថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍
មិនានដំយណើរការ
យវទិកាប្ផ្កន ឯកជន និង រដ្ឋា
ភិបាល
ានសាា ប័ន
ានការស្មបស្មួលជាផ្្ូវការ យដ្ឋយ យវទិការដ្ឋាភិបាល និង
/ អណតត (យសវាកមម តាម C.D.C
្ចកប្តមួយ)
បណាតញ GADC
ានសាា ប័ន
/ អណតត របស់
GADNET/C
www.CamMoE-CCD-PPCR.org.kh
www.pilot-program.blogspot.com
?
អនកពាក់ពន័ ចធ រំ ោះុ
វិសយ័ ឯកជន
ដំយណើការ
ដំយណើរការ
7
៣. ការរកយ ញើ ជាគន្ោះឹ - ការខវោះចយនា្ោះ
• ការស្មបស្មួលយវទិកាស្ាប់ការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាល និងសាា ប័នមិនប្មនរដ្ឋាភិបាល សត៊ីអំព៊ីការវិនិយោគ អាកាសធាតុ និងការគិតគូរអំព៊ី យយនឌ្័រ យៅានកំ
រិត ។
• រយបៀបដំយណើរការបស្តញ្ហាបការកងវល់របស់សងគមសុ៊ីវិល យៅកនុងការបន្ុ អា
ំ កាសធាតុយៅានកំរិត ។
• ការចូលរួមរបស់សាាប័នអប់រំ និងវបបធម៌ យៅកនុងការជប្ជកគាន ស៊ីតអំព៊ីភាព បន្ស អា
ំ កាសធាតុយៅានកំរិត។
• ដំយណើរការយុទធសា្សត ការប្ណនាំ និងវិធ៊ីសា្សត ស្ាប់ព្ងឹង យយនឌ្័រ យៅនឹងការបន្ុ អា
ំ កាសធាតុយៅានកំរិត ។
• ការរួម្បា្ស័យរវាងបណាតញ យៅថ្ននក់ជាតិ និងថ្ននក់យ្កាមជាតិ យៅាន កំរិត ។
• មជឈមណឌ លចំយណោះដឹង (បណាាល័យ...) យៅានកំរិត ។
www.CamMoE-CCD-PPCR.org.kh
www.pilot-program.blogspot.com
8
៤. ្ពំប្ដនកំណត់ វិស័យសកាតនុពលភាពស្ាប់យវទិកា ប្ដលបានយសនយើ ើង
• ការអភិវឌ្ឍន៍សមតាភាពសងគមសុ៊ីវិល
ពិនិតយយ ើងវិញ និងយធវើបចចុបបននភាព រយបៀបវាយតំថ្លតំរូវការកសាងសមតាភាព ការផ្សពវផ្្យយអាយបានយល់្ជួត្ជាប និងការកសាងសមតាភាព
 ការ្គប់្គងព័ត៌ាន
ការ្បមូល ការវិភាគ ការផ្សពវផ្្យ ព័ត៌ាន
 អភិបាលកិចចអាកាសធាតុ
ការង្ហរជាថ្ដគូរ ការស្មបស្មួល គណយនយយភាព តា្ ភាព ការសម័្គចិតត (ឯ. NSDP), ផ្្ភាាប់យៅនឹងគយ្ាង NAPA FOLLOW UP / D&D /
CCA
 ស្មបស្មួលមូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាតុ (CIF) ដល់សងគមសុ៊ីវិល / អ.ម.រ តាមរយៈយនតការប្ដលាន្សាប់ ។
 ស្មបស្មួលការជប្ជកសត៊ីអំព៊ីអាកាសធាតុ និងយយនឌ្័រ តាមរយៈការរួម្បា្ស័យរបស់សាាប័នអប់រំ និងវបបធម៌ ជាមួយអនកពាក់ព័នធ ។
 ការ្តួតពិនិតយ និងវាយតំថ្ល យដើមប៊ីជំរុញ និងព្ង៊ីកការអនុវតតន៍យៅកប្ន្ងងម៊ី យទៀត ។
www.CamMoE-CCD-PPCR.org.kh
www.pilot-program.blogspot.com
9
រចនាសមព័នធយសនើយ ើង (យដ្ឋយានការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាល អ.ម.រ / សងគមសុ៊ីវិល) យៅថ្ននក់យ្កាមជាតិ
អាជាាធរថ្ននក់យ្កាមជាតិ (យខតត-្សុក និង ុំ)
ថ្ដគូរអភិវឌ្ឍន៍
មនទ៊ីរពាក់ព័នធ
សងគមសុវ៊ី លិ
្កុមស្មបស្មួលការង្ហរអាកាសធាតុ យៅថ្ននក់
យ្កាមជាតិ (PCCT) / មជឈមណឌ លអាកាស
ធាតុយៅថ្ននក់យ្កាមជាតិ ?
សាា ប័ន នយោបាយ
វិទាសាា ន
វិស័យឯកជន
www.CamMoE-CCD-PPCR.org.kh
www.pilot-program.blogspot.com
្បព័នធផ្សពវផ្្យ
យផ្សងៗ
10
8
រចនាសមព័នធយសនើយ ើង (យដ្ឋយានការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាល អ.ម.រ / សងគមសុ៊ីវិល) យៅថ្ននក់យ្កាមជាតិ
អាជាា ធរថ្ននក់យ្កាមជាតិ (យខតត-្សុក និង ុំ)
ថ្ដគូរអភិវឌ្ឍន៍
មនទ៊ីរពាក់ព័នធ
្បព័នធ
ផ្សពវផ្្យ
សងគមសុ៊ីវ ិល
្កុមស្មបស្មួលការង្ហរអាកាសធាតុ យៅថ្ននក់យ្កាម
ជាតិ (PCCT) / មជឈមណឌ លអាកាសធាតុយៅ
ថ្ននក់យ្កាមជាតិ ?
សាា ប័ន នយោបាយ
វិទាសាា ន
វិស័យឯកជន
យផ្សងៗ
យវទិការដ្ឋាភិបាល និង អ.ម.រ ៖ អនកអនុវតតការប្្ប្បួលអាកាសធាតុ និង
យយនឌ្័រ (៥០ យៅ ១០០/អាចយ្ចើនយទៀត)
្កុមស្មបស្មួល រដ្ឋាភិបាល និង អ.ម.រ ៖ បយងកើតយ ើង យដ្ឋយានសាជិក ៩នាក់ ? ប្ដលអាចយរៀបចំយៅកប្ន្ង ណាមួយប្ដលង្ហយ្សួល ៖
-តំណាងរដ្ឋាភិបាល ៣រូប ? -អាជាាធរយខតត, មនទ៊ីរបរិសាាន, មនទ៊ីរកិចចការនារី ។
-តំណាងសងគមសុ៊ីវិល ៣រូប ? វិស័យអាកាសធាតុ និង យយនឌ្័រ
-តំណាងយផ្សងៗ ៣រូប ? វិទាសាា ន, ្បព័នធផ្សពវផ្្យ ប្ផ្នកឯកជន, ថ្ដគូរអភិវឌ្ឍន៍, មនទ៊ីរវបបធម៌...។
ការ្គប់្គង ការស្មបស្មួល ?
• គាមន្បធាន បសុប្នតានការទទួលខុស្តូវយដ្ឋយបតូរយវនស្ាប់មួយឆ្នំ ។
• សងគមសុ៊ីវិល / ថ្ដគូរអភិវឌ្ឍន៍ និងតំណាងយផ្សងយទៀត ្តូវបានផ្ល្ស់បតូរ ៥០% យៅយរៀងរាល់ឆ្នំ ។
• អនកស្មបស្មួលយៅថ្ននក់យខតតានក់ អនកផ្តល់ការគាំ្ទបយចចកយទសាន ក់ ស្ាប់ទទួលខុស្តូវយលខាធិការដ្ឋាន / ្កុមស្មបស្មួល ។
• ការស្មបស្មួលមូលនិធិជាមួយ ៖ -PPCR / ថ្ដគូរអភិវឌ្ឍន៍ / សងគមសុ៊ីវិល / ប្ផ្នកឯកជន / យផ្សងៗ ។
• តំណាងខាងយយនឌ្័រ / ការគាំ្ទប្ផ្នកចាប់ / យផ្សងៗ...
តួនាទ៊ីជាគន្ោះឹ ៖
• ស្មបស្មួលយវទិកាថ្ននក់ជាតិ ថ្ននក់យ្កាមជាតិ និងអាជាាធរជាតិ / សងគមសុ៊ីវិល ថ្ដគូរអភិវឌ្ឍន៍ / វិទាសាា ន / ប្ផ្នកឯកជន / យផ្សងៗ ។
• ការវាយតំថ្លតំរូវសមតាភាព និងគំនិតផ្តួចយផ្តើមកសាងសមតាភាព ។
• ការ្គប់្គងព័ត៌ាន (ការ្បមូល វិភាគ និងផ្សពវផ្្យ ព័ត៌ាន ) ។
• ការគាំ្ទថ្ដគូរកនុងការយរៀបចំពិធ៊ី្ពឹតិតការណ៍យផ្សងៗយៅថ្ននក់ជាតិ និងអនតរជាតិ ។
• ប្ផ្នទ៊ីហានិភ័យថ្នអាកាសធាតុ / យផ្សងៗ... ។
www.CamMoE-CCD-PPCR.org.kh
www.pilot-program.blogspot.com
11
រចនាសមព័នធយសនើយ ើង (យដ្ឋយានការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាល អ.ម.រ / សងគមសុ៊ីវិល) យៅថ្ននក់ជាតិ
នាយកដ្ឋានប្្ប្បួលអាកាសធាតុ /
្កសួងបរិសាាន
្កសួង ឬ សាា ប័ន ពាក់ព័នធ
ថ្ដគូរអភិវឌ្ឍន៍
សងគមសុវ៊ី លិ
្កុមស្មបស្មួលការង្ហរអាកាសធាតុ យៅថ្ននក់ជាតិ
(NCCT) / មជឈមណឌ លអាកាសធាតុយៅ
ថ្ននក់ជាតិ ?
សាា ប័ន នយោបាយ
វិទាសាា ន
វិស័យឯកជន
www.CamMoE-CCD-PPCR.org.kh
www.pilot-program.blogspot.com
្បព័នធផ្សពវផ្្យ
យផ្សងៗ(អនកចាប់ និង្កុមអនកានវិជាាជ៊ី
វៈ )
12
8
រចនាសមព័នធយសនើយ ើង (យដ្ឋយានការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាល អ.ម.រ / សងគមសុ៊ីវិល) យៅថ្ននក់ជាតិ
យវទិកាអាកាសធាតុរដ្ឋាភិបាល និង អ.ម.រ ៖ អនកអនុវតតការប្្ប្បួលអាកាសធាតុ និងយយនឌ្័រ (៥០ យៅ ១០០/អាចយ្ចើនយទៀត)
អាជាា ធរថ្ននក់យ្កាមជាតិ (យខតត-្សុក និង ុំ)
ថ្ដគូរអភិវឌ្ឍន៍
មនទ៊ីរពាក់ព័នធ
្បព័នធ
ផ្សពវផ្្យ
សងគមសុ៊ីវ ិល
្កុមស្មបស្មួលការង្ហរអាកាសធាតុ យៅថ្ននក់យ្កាម
ជាតិ (PCCT) / មជឈមណឌ លអាកាសធាតុយៅ
ថ្ននក់យ្កាមជាតិ ?
សាា ប័ន នយោបាយ
វិទាសាា ន
វិស័យឯកជន
យផ្សងៗ
្កុមស្មបស្មួល រដ្ឋាភិបាល និង អ.ម.រ ៖ បយងកើតយ ើង យដ្ឋយានសាជិក ២១នាក់ ? ប្ដលអាចយរៀបចំយៅកប្ន្ងណាមួយប្ដលង្ហយ្សួល ៖
-តំណាងរដ្ឋាភិបាល ៧រូប ? -អាជាាធរយខតត, មនទ៊ីរបរិសាាន, មនទ៊ីរកិចចការនារី ។
-តំណាងសងគមសុ៊ីវិល ៧រូប ? វិស័យអាកាសធាតុ និង យយនឌ្័រ
-តំណាងយផ្សងៗ ៧រូប ? វិទាសាា ន, ្បព័នធផ្សពវផ្្យ ប្ផ្នកឯកជន, ថ្ដគូរអភិវឌ្ឍន៍, មនទ៊ីរវបបធម៌...។
ការ្គប់្គង ការស្មបស្មួល ?
• គាមន្បធាន បសុប្នតានការទទួលខុស្តូវយដ្ឋយបតូរយវរ្កុមស្មបស្មួលស្ាប់រយៈយពលមួយឆ្នំ ។
• សងគមសុ៊ីវិល / ថ្ដគូរអភិវឌ្ឍន៍ និងតំណាងយផ្សងយទៀត ្តូវបានផ្ល្ស់បតូរ ៥០% យៅយរៀងរាល់ឆ្នំ ។
• អនកស្មបស្មួលយៅថ្ននក់ជាតិានក់ ជាមួយអនកជំនាញការអនតរជាតិ យដើមប៊ីដឹកនាំយលខាធិការដ្ឋាន ។
• ការស្មបស្មួលមូលនិធិជាមួយ ៖ -PPCR / ថ្ដគូរអភិវឌ្ឍន៍ / សងគមសុ៊ីវិល / ប្ផ្នកឯកជន / យផ្សងៗ ។
• សមភាពតំណាងខាងយយនឌ្័រ / ការគាំ្ទប្ផ្នកចាប់ / យផ្សងៗ...
តួនាទ៊ីជាគន្ោះឹ ៖
• ស្មបស្មួលជាមួយ CCD ្កសួងបរិសាាន អនកពាក់ព័នធ / សងគមសុ៊ីវិល ថ្ដគូរអភិវឌ្ឍន៍ / វិទាសាា ន / ប្ផ្នកឯកជន / យផ្សងៗ ។
• ការវាយតំថ្លតំរូវសមតាភាព និងគំនិតផ្តួចយផ្តើមកសាងសមតាភាពដល់សងគមសុ៊ីវិល / យផ្សងៗ ។
• ការ្គប់្គងព័ត៌ាន (ការ្បមូល វិភាគ និងផ្សពវផ្្យ ព័ត៌ាន ) ។
• ការគាំ្ទ CCD / ថ្ដគូរអភិវឌ្ឍន៍ កនុងការយរៀបចំពិធ៊ី្ពឹតិតការណ៍យផ្សងៗយៅថ្ននក់ជាតិ និងអនតរជាតិ ។
• ប្ផ្នទ៊ីហានិភ័យថ្នអាកាសធាតុ / យផ្សងៗ... ។
www.CamMoE-CCD-PPCR.org.kh
www.pilot-program.blogspot.com
13
13
បញ្ហា្បឈមមុខ
• ការចូលរួមជាប់ោប់របស់តណា
ំ ងអនកពាក់ពន័ ធ
• ការអនុវតតនយ៍ វទិកា យៅថ្ននក់ជាតិ និងថ្ននក់យ្កាមជាតិ
• ការគាំ្ទរបស់ថ្ដគូរ យៅថ្ននក់ជាតិ និងយ្កាមជាតិ...
• សមតាភាពរបស់អកន ស្មបស្មួល / អនកសម័្គចិតត / ការគាំ្ទបយចចកយទស
• ការវាយតំថ្លតំរវូ ការសមតាភាព និងការកសាងសមតាភាព
• ការគាំ្ទមូលនិធសិ រាំ ប់យលខាធិការដ្ឋាន យៅថ្ននក់ជាតិ និងយ្កាមជាតិ
• ការស្មបស្មួលយដ្ឋយផ្្ភាាប់ជាមួយយនតការ វិមជឈការ និងវិសហ
មជឈការ / PCDM...
• យផ្សងៗ
www.CamMoE-CCD-PPCR.org.kh
www.pilot-program.blogspot.com
14
ជំយរីស / អនុសាសន៍
១-
យវទិកាយៅថ្ននក់ជាតិ និងថ្ននក់យ្កាមជាតិ គបប៊ីជំរញុ សមភាពយយនឌ្័រ ប្ដល
អាចជាសាព នតភាាប់សាាប័នរដ្ឋាភិបាល
ដំយណើរការបន្ស អាំ កាសធាតុ ។ យវទិកា គបប៊ីយធវកាើ រកំណត់ នូវអណតិយត អាយ
បានជាក់ោក់ / ាន្បការប្ណនាំ ានការគាំ្ទប្ផ្នកចាប់ ។
២-
យវទិកា គបប៊ីដឹកនាំ ការផ្សពវផ្្យយអាយបានយល់្ជួត្ជាប និងផ្តួចយផ្តមើ
ការកសាងសមតាភាព សំរាប់អនកពាក់ពន័ ធ ។
៣-
គបប៊ី បយងកើតយអាយានបណាាល័យ អាកាសធាតុ (ទំងឯកសារទន់ និង រឹង)
នូវកប្នង្ ង្ហយ្សួលណាមួយ យៅមហាវទិ ាល័យ យដើមប៊ីផ្តល្់ បយោជន៍
ចំយណោះដឹងដល់្បជាជន ជាពិយសស និសសិតប្ដលជាអនកដឹកនាំអាកាស
ធាតុនាយពលអនាគត ។
www.CamMoE-CCD-PPCR.org.kh
www.pilot-program.blogspot.com
និងមិនប្មនរដ្ឋាភិបាល
យៅកនងុ
15
ជំយរីស / អនុសាសន៍ (ត)
យវទិកាគបប៊ី
៤-
ជួយដល់ការអភិវឌ្ឍន៍យទុ សា
ធ ្សត និង រយបៀបសហការណ៍រវាងសាា ប័ន រដ្ឋា
ភិបាល និងមិនប្មនរដ្ឋាភិបាល ។
៥-
ស្មបស្មួលរយបៀបបស្តញ្ហាប ការកងវលរ់ បស់សងគមសុវ៊ី លិ កនុងការយធវើ
យអាយ្បយសើរយ ងើ យៅដំយណើរការបនសុអា៊ី កាសធាតុ ។
៦-
ស្មបស្មួលយអាយានការចូលរួមរបស់វទិ ាសាា នអប់រំ និងវបបធម៌ កនុង
ការជប្ជកប្វកប្ញក ដំយណើរការបនសុអា៊ី កាសធាតុ ។
៧-
ស្មបស្មួលកនងុ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវតតនដ៍ យំ ណើការយុទសា
ធ ្សត ការ
ប្ណនាំ
និងវធិ សា
៊ី ្សត
យដើមប៊ីព្ងឹងការចូលរួមរបស់យយនឌ្័រយៅកនងុ ការ
បន្ុ ំអាកាសធាតុ ។
៨-
ជំរុញ និងយធវើយអាយានការរួម្បា្ស័យរវាងបណាតញយៅថ្ននក់ជាតិ និង
www.CamMoE-CCD-PPCR.org.kh
www.pilot-program.blogspot.com
ថ្ននក់យ្កាមជាតិ ប្ដលបំយពញការង្ហរពាក់ពន័ អាធ កាសធាតុ និងយយនឌ្័រ ។
16
ការប្ណនាំ្កមុ ពិភាក្
www.CamMoE-CCD-PPCR.org.kh
www.pilot-program.blogspot.com
17
្កុមទ៊ី១
វិស័យសតាតនុពលភាព និងឱកាសកនុងព្ងឹងការចូលរួមរបស់ប្ផ្នកឯកជន និងសងគមសុ៊ីវិល កនុង
ទសសនៈអាកាសធាតុ ៖
១-
យតើានសារៈសំខាន់ប្ដលអាចយ្បៀបយធៀប រវាងសាា ប័នរដ្ឋាភិបាល និង សងគមសុ៊ីវិល / ប្ផ្នក
ឯកជន សំរាប់ការប្្ប្បួលអាកាសធាតុយៅកមពុជា ?
២-
យតើយវទិកា / ការស្មបស្មួលប្ដលបានយសនើយ ងើ គបប៊ីានយ្ម ោះអវ៊ី
រចនាសមព័នធ និងមុខង្ហរអវ៊ីខោះ្ ?
៣-
អ៊ីវប្ដលជាចំណុចខា្ំង ចំណុចយខ្យ ឱកាស និងការគំរាមកំប្ហងថ្នយវទិកា / ការស្មប
ស្មួលប្ដលាន្សាប់ ?
៤-
យតើការស្មបស្មួលយៅថ្ននក់ជាតិ និងថ្ននក់យ្កាមជាតិ គបប៊ីយរៀបចំយៅកប្ន្ង និង ដំយណើរការ
ដូចយមតច ?
៥-
យតើយយើងអាចព្ង៊ីកការអនុវតតន៍អវ៊ីប្ងមយទៀត យៅកប្ន្ងណា និងយធវើដូចយមតច យដើមប៊ីយអាយ
យយនឌ្័រ ?
សងគមសុ៊ីវលិ អាចរួម្បា្ស័យ ជាថ្ដគូររបស់ PPCR កនុងការប្ជា បអាកាសធាតុ និង
៦-
យតើយធវើដូចយមតចយដើមប៊ីយធវយើ អាយ្បយសើរយ ងើ យៅយនតការស្មបស្មួល និងនិរនតភាពសំរាប់
យវទិកា ? ជាពិយសស យៅយ្កាយដំណាក់កាល PPCR ?
៧-
តំរូវការសមតាភាពសំរាប់វសិ ័យឯកជន សងគមសុ៊ីវិល និងការចូលរួមរបស់យយនឌ្័រ យៅកនុងទិសយៅអាកាសធាតុ ប្ផ្នកចាប់ប្ដលាន្សាប់ និងយនតការគាំ្ទយផ្សងៗ ?
www.CamMoE-CCD-PPCR.org.kh
www.pilot-program.blogspot.com
្ពំប្ដនកំណត់
18
្កុមទ៊ី២
ការចូលរួមរបស់យយនឌ្័រកនងុ ការបន្ុ ំអាកាសធាតុ
១-
យតើានយគាលនយោបាយអវខ៊ី ោះ្ និងការអនុវតតយគាលនយោបាយ និងការ
ចូលរួមរបស់យយនឌ្័រកនងុ ការបន្ស អាំ កាសធាតុ ?
២-
យតើគបប៊ីានយុទសា
ធ ្សត រយបៀប ឧបករណ៍ យដើមប៊ីជំរញុ យអាយានការចូល
រួមរបស់យយនឌ្័រកនងុ ការបន្ស អាំ កាសធាតុ ?
៣-
យតើគបប៊ីាន្ពំប្ដនកំណត់ យគាលបំណង និងប្ផ្នកសំខាន់អខវ៊ី ោះ្ សំរាប់
ប្ផ្នការយម យដើមប៊ីយអាយានការចូលរួមរបស់យយនឌ្័រ កនុងទិសយៅអាកាស
ធាតុ ?
៤-
យតើចាប់ និងយនតការគាំ្ទយផ្សងៗប្ដលាន្សាប់ សំរាប់ការចូលរួមរបស់
www.CamMoE-CCD-PPCR.org.kh
www.pilot-program.blogspot.com
យយនឌ្័រយៅកនុងវសិ យ័ អាកាសធាតុានអវខ៊ី ោះ្ ?
19
ការពិយ្គាោះយោបល់
សូមប្ង្ងអំណរគុណ
ចំយពាោះការយកចិតតទកុ ដ្ឋក់របស់អស់យោក-អនក
www.CamMoE-CCD-PPCR.org.kh
www.pilot-program.blogspot.com
20