právo národa na sebaurčenie

download report

Transcript právo národa na sebaurčenie

VZNIK
Č S R.
MEDZINÁRODNOPRÁVNE a
ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY
Prof. Jozef Beňa
MEDZINÁRODNOPRÁVNE ASPEKTY
Definícia: pravidlá správania sa štátov vo vzájomných vzťahoch
Periodizácia 1815 – 1914:
Klasické medzinárodné právo (po prvú svetovú vojnu)
Obdobie SPOLOČNOSTI NÁRODOV
(1919 – 1938)
PRÁVO NÁRODA NA SEBAURČENIE
nový princíp medzinárodného práva .
všeobecne uznaná zásada medzinárodného práva
MEDZINÁRODNOPRÁVNE ASPEKTY
ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA
február 1916 Paríž
Československé LÉGIE
1917 (17. 8.) autonómne vojsko vo francúzskej armáde
Uznanie československého štátu v stave zrodu
(in statu nascendi)
MEDZINÁRODNOPRÁVNE ASPEKTY
14 bodov prezidenta USA W. Wilsona z januára 1918
Deklarácia francúzskej vlády z 29. júna 1918
uznala právo československého národa na samostatnosť a
Československú národnú vládu (ČSNR) za najvyšší orgán
spravujúci všetky záujmy národa a základ budúcej vlády
Vyhlásenie britskej vlády z 9. augusta 1918
uznalo slávnostne československý národ za národ spojenecký a za
spojeneckú vojnovú stranu
Vyhlásenie talianskeho premiéra z 3. októbra 1918
uznanie ČSNR za vládu de facto
USA uznali 2. 9. 1918 ČSNR za vládu de facto
ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY
KONGRES UTLÁČANÝCH NÁRODOV C. – K. monarchie
Rím, apríl 1918
Relevantné sebaurčovacie vystúpenia doma
30. máj 1917 - česká delegácia v rakúskom parlamente deklaruje
PRÁVO ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODA NA SEBAURČENIE
1. máj 1918
-
Liptovský sv. Mikuláš - prvomájové zhromaždenie vyhlasuje
PRÁVO NA SEBAURČENIE UHORSKEJ VETVY ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODA .
13. júla 1918 sa zo zástupcov českých politických strán konštituuje
NÁRODNÝ VÝBOR ČESKOSLOVENSKÝ
ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY
14. októbra 1918
ČSNR sa premenúva na DOČASNÚ ČESKOSLOVENSKÚ VLÁDU
Washingtonská deklarácia
……………………………………………………………
28. október 1918
zákon č. 11/1918 Sb. zák. a nař.
„Samostatný štát československý vstúpil do života“.
ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY
SLOVENSKO - SLOVENSKÝ NÁROD - SEBAURČOVACIE PRÁVO
- 19. október 1918 – jediný slovenský poslanec v
uhorskom sneme Ferdiš JURIGA vyhlasuje právo na
sebaurčenie slovenského národa
-
30. október 1918 - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA
v Martine prijíma
DEKLARÁCIU SLOVENSKÉHO NÁRODA
ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY
ZAČLENENIE SLOVENSKA do TERITÓRIA ČSR
Dočasná SLOVENSKÁ VLÁDA - MINISTER a ÚRAD MINISTRA S PLNOU MOCOU PRE SPRÁVU SLOVENSKA
4. 11. 1918 Skalica
10. decembra 1918
Žilina
január 1918 - Bratislava
Dr. Vavro Š R O B Á R
ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY
jún 1919
VOJENSKÁ DIKTATÚRA na Slovensku
júl 1920
STANNÉ PRÁVO na južnom Slovensku
IREDENTA
ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY
MIEROVÉ ZMLUVY - Po I. SVETOVEJ VOJNE
ŠTÁTNE HRANICE Republiky československej
Versailleskou mierovou zmluvou s Nemeckom, podpísanou 28. júna 1919,
Saint-Germainskou mierovou zmluvou s Rakúskom z 10. septembra 1919
Trianonská mierová zmluva s Maďarskom bola podpísaná dňa 4. júna 1920.
Štátna hranica s Poľskom
•
čiastočne upravená v zmluve Versailleskej (čl. 83 a 88),
•
ďalej v Zmluve Sévreskej z 10. júla 1920
•
rozhodnutím veľvyslaneckej konferencie z 28. júla 1920
•
Orava a Spiš uznesením Spoločnosti národov z 12. marca 1924.
Rozhodnutie veľvyslaneckej konferencie bolo ratifikované a vyhlásené ČSR po d. 20/1925 Sb.
ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY
ZÁKON O ZRIADENÍ ČESKOSLOVENSKÉHO ŠTÁTU
vychádzal z troch princípov:
•
•
•
z revolučnej legitimity,
práva národa československého na sebaurčenie,
zo suverenity československého ľudu.
ŠTÁTNY PREVRAT sa udial pri zachovaní
KONTINUITY.
ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY
RECEPCIA
•
právnych noriem,
•
úradov (samosprávnych, štátnych, miestnych)
FORMA ŠTÁTU
( ? )
DOČASNÁ ÚSTAVA - (13. 11. 1918 ) - zákon č. 37/1918
Sb.
ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY
NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE ČESKOSLOVENSKÉ
14. 11. 1918 .
•
•
•
vyhlásenie o detronizácii habsbursko-lotrinskej
dynastie,
vyhlásenie republiky a
voľba T. G. Masaryka za prezidenta republiky.
Vydávalo zákony.
-
ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY
ÚSTAVNOPRÁVNE REVOLUČNÉ PROVIZÓRIUM
Dočasná ústava - zákon č. 37/1918 Sb.
Naďalej platil aj Základný zákon o všeobecných
právach štátnych občanov z roku 1867
Prijaté dve novely Dočasnej ústavy
ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY
ÚSTAVA ČSR 29. februára 1920
Ústavná listina
„My národ československý …..
•
SUVERENITA ĽUDU,
•
PARLAMENTNÁ FORMA VLÁDY – kombinovaná s DEĽBOU MOCI
•
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI OBČANOV
a/ osobné
b/ politické
c/ práva národnostných menšín