Personálny úrad

download report

Transcript Personálny úrad

SLOVÁCI V RAKÚSKO-UHORSKEJ
ARMÁDE
POČAS PRVEJ SVETOVEJ VOJNY
(1914 – 1918)
Slováci v rakúsko-uhorskej armáde
pred prvou svetovou vojnou
• Na začiatku 20. stor.
boli Slováci jednou z
národností RakúskoUhorska
• Odhadom 2 milióny
Slovákov
• V armáde:
– 28% Nemci
– 18% Maďari
– 3.6% Slováci
• Územie Slovenska
patrilo do územnej
kompetencie dvoch
zborov R-U armády
– V. zbor v Bratislave
– VI. zbor v Košiciach
– Zastúpenie Slovákov v
zložkách armády:
• 6% - delostrelectvo
• 5% - pechota
• 3-7% tylové jednotky
Personálny úrad
2
Mobilizácia armády v roku 1914
• 28. jún 1914 – atentát v
Sarajeve
• 31. júl 1914 – vyhlásená
všeob. mobilizácia R-U
armády proti Srbsku a
Rusku
– Odvodové ročníky 1890
– 1892 – prezenčná
služba
– Povolaní nováčikovia
ročník 1893 a záložníci
1882 - 1889
• Odvody do spoločnej
armády a honvédu sa
týkali asi 400 000
Slovákov
• Mobilizácia prebehla bez
väčších problémov na
čom mala podiel
religiozita slovenského
obyvateľstva a oddanosť
trónu
Personálny úrad
3
Slováci na frontoch „Veľkej“ vojny
• Prvé nasadenie – Východný
front – HALIČ
• Prvé nasadenie – Východný
front – HALIČ
• 1. armáda (generál V. Dankl)
– V. zbor (Bratislava) –
27. pešia divízia
• 4. armáda (gen.M. Auffenberg)
– VI. zbor (Košice) –
15. pešia divízia
• 71. peší pluk Trenčín
(85 % Slovákov)
• 72. peší pluk –Bratislava
(65 % Slovákov)
• 66. peší pluk Užhorod
(46% Slovákov)
– VI. zbor (Košice) –
27. pešia divízia
– V. zbor (Bratislava) –
33. pešia divízia
• 12. peší pluk Komárno
(31% Slovákov)
Personálny úrad
• 67. peší pluk Prešov
(70% Slovákov)
• 25. peší pluk Lučenec
(41% Slovákov)
4
Slováci na frontoch „Veľkej“ vojny
Útok 72. pešieho pluku pri Rudniku na východnom fronte, 1914
Personálny úrad
5
Slováci na frontoch „Veľkej“ vojny
• Východný front
– Počiatočné úspechy R-U armády v ofenzíve
– „Slovenské“ pluky utrpeli veľké straty, ale ich
pôsobenie bolo veliteľmi oceňované
• Za boje pri Rudniku dostali vojaci 72. pluku 117 medailí za
chrabrosť
– Zima 1914/1915 – pozičné boje v Karpatoch
– Vyčerpávajúce boje počas Brusilovovej ofenzívy v
roku 1916
– Stiahnutie 14. pešej div. (vrátane 71. a 72. pluku) na
Talianske bojisko na jeseň 1916
Personálny úrad
6
Slováci na frontoch „Veľkej“ vojny
• Srbský front
• Rumunský front
– Útok R-U vojsk už
12. augusta 1914
– Slováci nasadení v
6. pešom pluku (cca
16%), 16. peší pluk
(cca 8% Slovákov)
plus horské
delostrelecké jednotky
– Po vypuknutí vojny s
Rumunskom v roku
1916 presunuté
jednotky R-U armády
• 66. peší pl. (Užhorod),
65. peší pl. (Satu Mare)
– Honvédske pluky:
Personálny úrad
• 15. trenčiansky,
9. košický,
16. banskobystricky,
14. nitriansky
7
Slováci na frontoch „Veľkej“ vojny
• Taliansky front
• Na jar 1915 vstúpilo Taliansko do vojny
proti Rakúsko-Uhorsku a Nemecku
• Vytvorenie frontov v Alpách a na rieke
Isonzo (Soča)
• R-U armáda spočiatku v defenzíve,
využívala skúsenosti z východného frontu
Personálny úrad
8
Slováci na frontoch „Veľkej“ vojny
• Slováci sa dostávali na
taliansky front postupne
v horských jednotkách,
delostrelectve a
práporoch poľných
strelcov (Alpy)
• Na rieke Soča vzrástol
ich počet prisunutím 71.
a 72. pluku
• Daľšie jednotky:
– 14. pluk poľného
delostrelectva
(62% Slovákov)
– 16. pluk poľného
delostrelectva
(27% Slovákov)
• Nasadení proti 10.
talianskej ofenzíve
(12. máj – 5. jún 1917)
Personálny úrad
9
Slováci na frontoch „Veľkej“ vojny
• 11. talianska ofenzíva
(19.
8. – 13. 9. 1917) zatlačila R-U
jednotky
• Rástla demoralizácia. Front
posilnili nemecké jednotky
• Následná ofenzíva získala
veľké územie. Talianske
jednotky ustúpili až na rieku
Piava
• Front sa stabilizoval až do
októbra 1918
• 15. 6. 1918 posledná R-U
ofenzíva na Piave
• „Slovenské“ jednotky v
poslednej ofenzíve:
–
–
–
–
–
–
71. p. pluk
72. p. pluk
67. p. pluk (Prešov)
125. p. pluk
307. vlastibranecký
Prápory poľných strelcov č. 11
a 19
• Vyčerpanie ofenzívy
• Demoralizácia, vzbury,
odmietanie bojovať
• Koniec armády aj monarchie
Personálny úrad
10
Vzbury Slovákov v R-U armáde
• Na konci vojny odlišná
situácia v spoločnosti.
Únava z vojny, zlá
hospodárska situácia.
• Po vystúpení Ruska z
vojny návrat vojnových
zajatcov, ktorí odmietali
znovu bojovať.
• Šírili sa dezercie – tzv.
zelené kádre
• Vzbury:
– apríl 1918: vzbura
navrátilcov 12. p.
pluku v Zrenjanine
– 21. – 23. máj 1918:
15. vlastibranecký
prápor v Trenčíne
– 5. jún 1918: vzbura
navrátilcov
náhradného práporu
72. pluku v Bratislave
Personálny úrad
11
Vzbury Slovákov v R-U armáde
• 2. jún 1918 - došlo k
vzbure v náhradnom
prápore 71. pluku v
Kragujevaci
– 44 popravených
Zábery z filmu „Štyridsaťštyri“,
1957, réžia: P. Bielik
Pamätník obetiam vzbury v Kragujevaci,
Trenčín
Personálny úrad
12
Záver
• Z územia Slovenska bolo do rakúsko-uhorskej
armády zmobilizovaných približne 400 000
mužov – približne sedmina obyvateľstva
• 69 000 padlo, 61 000 bolo trvale zmrzačených
• Na začiatku vojny boli ich výkony hodnotené
pozitívne
• Postupne prehodnocovali svoj postoj
• Zapájali sa do vytvárania čs. légií
Personálny úrad
13