Občianska náuka Štruktúra ľudských práv a ich generácie Mgr. Anna Kukulová Členenie ľudských práv Ľudské a občianske práva členíme na: • • • • osobné práva a slobody politické práva.

download report

Transcript Občianska náuka Štruktúra ľudských práv a ich generácie Mgr. Anna Kukulová Členenie ľudských práv Ľudské a občianske práva členíme na: • • • • osobné práva a slobody politické práva.

Občianska náuka
Štruktúra ľudských práv
a ich generácie
Mgr. Anna Kukulová
Členenie ľudských práv
Ľudské a občianske práva členíme na:
•
•
•
•
osobné práva a slobody
politické práva a slobody
sociálno-ekonomické práva
sociálne práva
keďže si ich ľudstvo osvojovalo postupne
a rovnako postupne ich začleňovalo do
medzinárodných dokumentov, hovoríme
o troch generáciách ľudských práv
Generácie ľudských práv a slobôd
Prvá generácia ľudských práv a slobôd
•
vzišla z bojov proti absolutistickému štátu
= ich spoločným menovateľom
•
je snaha brániť jednotlivca proti
nedovoleným zásahom štátu, moci
Práva a slobody prvej generácie
Ide predovšetkým o osobné práva, ako
• právo na život
- ľudský život je hodný ochrany už pred narodením
( diskusie o interupcii )
- nikto nesmie byť pozbavený života
- trest smrti sa nepripúšťa
• právo na nedotknuteľnosť osoby a jej
súkromia
- každý má právo na ochranu pred neoprávneným
zasahovaním do súkromného a rodinného života
- zakazujú sa nepovolené prehliadky nášho bytu
a zabavenie veci
(toto právo sa často dostáva do konfliktu
s dôležitými záujmami spoločnosti a štátu)
• právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti,
osobnej cti, dobrej povesti
• právo na ochranu mena
• právo vlastniť majetok
• právo na ochranu listového tajomstva,
dopravovaných správ, písomností a údajov
osobného charakteru
• právo na nedotknuteľnosť obydlia
• právo na slobodu pohybu a pobytu
• právo na slobodu myslenia, svedomia,
náboženského vyznania a presvedčenie
Každý človek má právo
-
na akékoľvek vyznanie
byť bez náboženského vyznania
zmeniť svoje vyznanie
svoju vieru slobodne prejavovať v súkromí
i na verejnosti bohoslužbou, náboženskými úkonmi
zachovávaním obradov, účasťou na vyučovaní
náboženskej výchovy
Medzi práva prvej generácie patria aj
politické práva, ako je
• sloboda prejavu a právo na informácie
- každý človek má možnosť slobodne vyjadriť
svoje myšlienky, nálady, starosti i nápady
- každý človek má právo prijímať, spracúvať,
dopĺňať a šíriť informácie
• zakazuje sa cenzúra tlače
- slobodná tlač je základom pluralitnej spoločnosti
( sloboda tlače sa však nesmie dostať do
konfliktu s inými právami občanov, napr.
s právom na súkromie a právom na prezumpciu
viny )
• sloboda združovania sa a zhromažďovania sa
- každý občan má právo spolu s inými sa združovať
sa v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach
- občania majú právo zakladať politické strany
a politické hnutia a združovať sa v nich
- každý občan má právo na pokojné zhromažďovanie
( štát môže určiť rozumné pravidlá týkajúce sa:
- času
- spôsobu
- miesta protestov a demonštrácií
štát nemôže :
- úplne ich zakázať
- ani určiť ich obsah, či tému, o akej by sa malo
hovoriť )
Druhá generácia ľudských práv
• bola výsledkom boja vykorisťovaných
a utláčaných vrstiev za možnosti
uskutočňovať práva prvej generácie
Ide predovšetkým o :
• hospodárske, sociálne a kultúrne práva
Každý občan má právo :
- na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň
- právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú
činnosť
- na prácu
- na odmenu za vykonanú prácu
- ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo
zamestnania a diskrimináciu v zamestnaní
-
ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci
-
najvyššiu prípustnú dĺžku pracovného času
-
primeraný odpočinok po práci
-
na dovolenku
-
na kolektívne vyjednávanie
-
právo na vzdelanie
všetky tieto práva majú relatívnu podobu
= vysvetliť pojem u niektorých práv
Tretia generácia ľudských práv
• objavila sa len nedávno ako istý ideál,
o presadenie ktorého ešte len bojujeme
sú tzv. práva solidarity
Tretia generácia ľudských práv
• objavila sa len nedávno ako istý ideál,
o presadenie ktorého ešte len bojujeme
sú tzv. práva solidarity
Patria sem :
• právo na mier
• právo na ochranu životného prostredia
• právo na prírodné zdroje a harmonický
vývoj kultúr
• právo národov na sebaurčenie
• ochrana národnostných menšín
Oprávnenia priznané
jednotlivcovi sú :
( doplň v tajničke )
1. Príbytok včiel
2. Orgán sluchu
3. Čas, etapa
4. Zvuk hrdla
5. Mláďa včely
6. Opak malého
7. Naťahuje
8. Jazero na Zemplíne
9. Vlajka
10. Obyvateľ Oravy
Oprávnenia priznané
jednotlivcovi sú :
( doplň v tajničke )
1. Príbytok včiel
2. Orgán sluchu
3. Čas, etapa
4. Zvuk hrdla
5. Mláďa včely
6. Opak malého
7. Naťahuje
8. Jazero na Zemplíne
9. Vlajka
10. Obyvateľ Oravy
Ľ u d s
k
é p r
á v
a