PP lag och rätt

Download Report

Transcript PP lag och rätt


Samhälle med lagar
(Konsekvenser fördelar)
- Trygghet, ordning
- Egendom respekteras
- Miljö och natur respekteras
- En ram att leva och rätta sig
efter  Vet vad som är rätt
och fel
- Mer jämlikt och rättvist

Samhälle utan lagar
(Konsekvenser nackdelar)
- Otrygghet
- Den starkes rätt (orättvist)
- Ingen struktur i samhället,
vet inte vad man får göra.
-Mer konflikter: kring
handel, religion, rasism

Vad är skillnaden mellan en lag, en grundlag, en regel och
en norm dvs en outtalad regel? (Skriv ner i er
anteckningsbok!)

Vad händer (vad blir konsekvensen) om du bryter mot
dessa? (Ge exempel!)

Vad kommer lagar ifrån? Är det samma regler, normer,
lagar i alla samhällen och grupper?
Förklara samband och ge exempel på skillnader mellan olika
samhällen och deras lagar med hjälp av begreppen nedan.
1. Religion 2. Statsskick, 3. Tradition/Historia, 4.
Ursprungsfolk 5. Grupptryck
 1.
?
 2. ?
 3. ?
Förklaringar på samhällsnivå
Ojämlika levnadsförhållanden/Segregation=Uppdelade samhällen
(Klassklyftor t.ex. fattigdom, inkomstskillnader, utbilning, arbetsbrist. Utbildningsnivå)


Vilket kön man tillhör och vilka förväntningar/normer som finns kring hur dessa
bör bete sig. T.ex. Machokulturer. (Män begår 80% av alla brott i samhället)
Förklaringar på familj eller individnivå




Sociala problem hemma i hemmen (missbruk, psykiska problem)
Missbruk
Tidigare brottshistorik
Grupptryck/umgängeskrets
Vilka samband kan ni hitta mellan orsakerna på samhällsoch individnivå?
Negativa konsekvenser för förövaren och dennes familj.
- Brottet minskar möjlighet att få jobb/ta lån framöver.
(Prick i registret, fängelsetid etc.)
- Barn och familj drabbas socialt, psykiskt och ekonomiskt.

Negativa för samhället
- Ökade kostnader. Färre skatteintäktermer utgifter
(fängelser, övervakning, stöd till drabbade, osäkerhet)

Negativa konsekvenser för brottsoffret
- Ekonomiska förluster
- Psykiskt lidande, (ångest, depression, panikattacker)
- Sociala konsekvenser (Otrygghet)
- Fysisk påverkan (Vid grövre brott)

 Hur
kan man lösa problemet? Ta olika
perspektiv…
- Vad kan en enskild person/individ göra?
- Vad kan Familjen göra?
- Vad kan staten/riksdagen/kommunen göra?
 Kriminalitet
i samhället
Uppgift 4:16 och 4:10
1. Läs fallet och sätt er in i frågorna.
2. Diskutera sedan vad ni tänker/tycker om de olika frågorna. Ni ska ge välmotiverade svar
på varför ni tycker som ni gör kring frågorna. ( Jobba med att ställa ”Varför” frågor och svara
med resonemang i flera led och ur olika perspektiv ”Därför att och för att”) Spela in er
diskussion på era mobiler och skicka den till min mejl. (en per grupp)

Vad tas det hänsyn till när en påföljd bestäms efter en rättegång?
- Tidigare brottshistorik, psykiska problem, sociala problem, ålder, hur grovt brottet är,
våldsinslag i brottet

Vad är syftet med en påföljd/ett straff?
- I Sverige talar vi om kriminalvård. Syftet med påföljden är att förändra ett beteende. Det finns
också ett syfte att utdela ett straff för att rättfärdiga offret.

Vilka konsekvenser får en brottsling efter att ha avtjänat sitt straff?
- I en rättstat ska du när du avtjänat ditt ”straff” vara ”fri”.
- Du hamnar i ett belastningsregister = din brottshistorik finns kvar i ett antal år och påverkar
möjlighet att ta lån, få arbete, köpa saker. Vilka för och motargument kan ni hitta med detta?

Begrepp att lära och anteckna under ert arbete idag
Påföljd, Straffmyndig, Mened, Fängelse, Omyndig, Socialtjänst, Ungdomsvård, Kriminalvård,
Belastningsregister

- Om brottslingen inte är straffmyndig (under 15 år)
så kopplas de sociala myndigheterna in.

- Penningböter eller dagsböter. (Ekonomiskt straff)

- Fängelse. (Från 14 dagar till 10 år. Livstid 10-15 år.)

- Fotboja. (Du avtjänar ”fängelsestraffet” i hemmet.
Enbart för korta fängelsestraff samt inte för
återfallsförbrytare)

- Villkorlig dom. (Dom verkställs om nytt brott begås)

- Sluten ungdomsvård. (Vid grova brott ungdomsbrott)

- Samhällstjänst. (Utföra obetalt arbete t.ex. ?)

Protestera mot orättvisor (Civil olydnad).
Kan ni hitta några exempel på detta från
historien?
- ?
- ?