เกมโครงสร้างอะตอมppt

download report

Transcript เกมโครงสร้างอะตอมppt

โดยใช้ Microsoft PowerPoint
เรือ่ ง โครงสร้างอะตอม
สวัสดีครับ..ผมชื่อ
โทนี่ ครับ
ส่ วนฉันชื่อ ลาล่ า ค่ ะ
เกมพัฒนาการเรี ยนรู ้ เรื่ องโครงสร้างอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ อะตอม
และโครงสร้างอะตอม มีเกมที่หลากหลาย อาทิเช่น เกม 4 ตัวเลือก
เกมทายภาพ เกม Yes Or No เป็ นต้น
ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาค้นคว้าและเรี ยบเรี ยงเนื้อหาเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
โดยผูเ้ รี ยนศึกษาเนื้อหาและทาแบบฝึ กหัดในรู ปแบบเกมต่างๆ เพื่อพัฒนา
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเกมพัฒนาการเรี ยนรู ้น้ ีจะช่วยให้ผสู ้ อน
สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
คณะผูจ้ ดั ทา
เกม….ใช่หรื อไม่ Yes Or No
บทเรียน เรื่อง โครงสร้ างอะตอม
เกม จัดเรี ยงอิเล็กตรอน
เกม ทายซิใครเป็ นใคร
เกม เลือกข้อไหนดี 4 ตัวเลือก
1. อธิบายและเขียนแบบจาลองอะตอม บอกองค์ประกอบของอนุภาค
มูลฐานของอะตอม พร้อมทั้งการเขียนและอธิบายความหมายของ
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุได้
2. วิเคราะห์และเขียนแสดงการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ
ในอะตอม
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุ ด
กับสมบัติของธาตุ
เกม แบบจาลองอะตอมของใครเอ่ ย…..
Guess
Guess What’s
What’s Behind
Behind the
the
Box
Box
1.ให้ผเู ้ รี ยนช่วยกันทายว่า ใต้กล่องที่จะเปิ ดให้ดูทีละส่ วน ว่าคือภาพ
แบบจาลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์คนไหน
2. ถ้าเปิ ดกล่องจนหมด(ทายไม่ถูก) จะมีคาตอบขึ้นมาถือว่าไม่ได้
คะแนน
ทายซิ…
นี่คือแบบจาลองอะตอมของใคร?
ดาลตัน (DALTON )
คลิก..เพื่อเปิ ดกล่อง
ทายซิ…
นี่คือแบบจาลองอะตอมของใคร?
ทอมสั น (THOMSON )
คลิก..เพื่อเปิ ดกล่อง
ทายซิ…
นี่คือแบบจาลองอะตอมของใคร?
รัทเทอร์ ฟอร์ ด(RUTHERFORD )
คลิก..เพื่อเปิ ดกล่อง
ทายซิ…
นี่คือแบบจาลองอะตอมของใคร?
บอห์ ร (BOHR)
คลิก..เพื่อเปิ ดกล่อง
ใช่ …กด like
ไม่ ใช่ กด…Down
เกม….ใช่
หรือไม่
…YES OR NO
1.ให้ผเู ้ รี ยนอ่านคาถามแล้วตอบคาถามว่าใช่หรื อไม่โดย ถ้าคิดว่า
ใช่ ให้กด
ถ้าคิดว่า ไม่ใช่ ให้กด
2. ถ้าหากตอบถูกก็ทาต่อในข้อต่อไปได้
3. หากตอบผิดก็ตอ้ งกลับไปทาข้อเดิมใหม่
1. สสารทุกชนิดประกอบด้ วยอนุภาคทีเ่ ล็กทีส่ ุ ด ซึ่งไม่ สามารถ
แบ่ งแยกได้ อกี เรียกว่ า Atom เป็ นแนวคิดของ จอห์ น ดาลตัน
ใช่ หรือไม่ ?
YES
NO
ถัดไป
ขอ
้
ใหม่
กลับไปทำ
2. ทอมสัน ได้ทาการทดลองโดยใช้รังสี แอลฟายิง
แผ่นทองคาบางๆ จน ค้นพบโปรตอน ใช่หรื อไม่?
YES
NO
ถัดไป
ขอ
้
ใหม่
กลับไปทำ
3. ผูค้ น้ พบ นิวตรอน คือ James Chadwick
ใช่หรื อไม่?
YES
NO
ถัดไป
ขอ
้
ใหม่
กลับไปทำ
4. รัทเทอร์ฟอร์ด เป็ นผูค้ น้ พบ โปรตอน ใช่หรื อไม่ ?
YES
NO
ถัดไป
ขอ
้
ใหม่
กลับไปทำ
5. อิเล็กตรอน เป็ นอนุภาคมูลฐานที่ใหญ่ที่สุดของอะตอม
ใช่หรื อไม่?
YES
NO
เก่ งจังเลย..คะ..ลาล่ าขอยกนิว้ ให้ เลย
ใหม่
กลับไปทำ
30
John Dalton นักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษ ได้ เสนอ
แนวคิดเกีย่ วกับอะตอมทีเ่ รียกว่ าทฤษฎีอะตอม
ในปี ค.ศ. 1803มีใจความสาคัญว่ า
1. สสารทุกชนิดประกอบด้ วยอนุภาคทีเ่ ล็ก
ทีส่ ุ ด ซึ่งไม่ สามารถแบ่ งแยกได้ อกี เรียกว่ า
atom
2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน ย่ อมมีสมบัติ
เหมือนกันทุกประการ(เช่ นมีมวลเท่ ากัน) และมี
สมบัติแตกต่ างจากอะตอมของธาตุอนื่
3. ไม่ สามารถทาให้ อะตอมสู ญหายหรือเกิด
ใหม่ ได้
31
แบบจาลองอะตอมของ Thomson
ศึกษาและทดลองเกีย่ วกับ
การนาไฟฟ้าของแก๊สในหลอดรังสี แคโทด
J.J. Thomson*
(1856-1940)
*นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ
32
การทดลองของทอมสั น
หลอดรังสี แคโทด
33
หลอดรังสี แคโทดของ Sir Joseph Jhon Thomson
Thomson จึงสรุปว่ า อนุภาคไฟฟ้าทีม่ ีประจุลบเป็ น
องค์ ประกอบของอะตอมของธาตุทุกชนิด และเรียกชื่ออนุภาคนีว้ ่ า
Electron จากการทดลองของ Thomson จึงหักล้างแบบจาลองอะตอม
ของ Dalton
“อะตอมไม่ ใช่ สิ่งทีเ่ ล็กทีส่ ุ ด แต่ ประกอบด้ วย electron และอนุภาคอืน่ ”
34
แบบจาลองอะตอมของ Thomson

Joseph John Thomson ทาการทดลองโดยใช้ หลอดแคโธด
(Chathod Ray Tube)
 อะตอม เป็ นทรงกลมของประจุบวก และมีอเิ ล็กตรอนฝังอยู่ทั่ว
ทรงกลม
 ค้ นพบค่ าประจุของอิเล็กตรอน
 ประจุบวกเท่ ากับประจุลบ
35
แบบจาลองอะตอม ของ Rutherford
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษทาการทดลอง ยิง
อนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นทองคา
บางๆมีความหนาเพียง 0.0004 mm
เรี ยกการทดลองนี้วา่
การกระเจิงรังสี แอลฟาของรัทเทอร์ฟอร์ด
(Alpha Scattering Experiment)
Ernest Rutherford
(1871-1937)
36
ค.ศ. 1911(พ.ศ. 2454) Lord Ernest Ruthertford และ ฮันส์ ไกเกอร์
(Hans Geiger) และเออร์ เนสต์ มาร์ สเดน (Ernest Marsden) ร่ วมกันทดลอง
เกีย่ วกับทิศทางของการเคลือ่ นทีข่ องอนุภาคแอลฟาทีป่ ระเทศอังกฤษ ในการ
ทดลอง Rutherford ได้ ใช้ อนุภาคแอลฟายิงไปยังแผ่นโลหะทองคาบางๆ และ
ใช้ ฉากเรืองแสง ZnS เป็ นฉากรับ
37
การทดลองของรัทเทอร์ ฟอร์ ด
38
 อะตอมมีอนุภาคประจุบวก(โปรตอน) รวมกัน
อยู่ตรงกลางเรียกว่ า นิวเคลียส และมี e- วิง่
รอบๆ
 e- มีประจุรวมเท่ ากับประจุบวก อะตอมจึง
เป็ นกลาง
 ปริมาตรส่ วนใหญ่ ของอะตอมเป็ นทีว่ ่ าง
จากการศึกษาแบบจาลองอะตอมของ Rutherford ทาให้ ทราบว่ า
อะตอมประกอบไปด้ วย อิเล็กตรอน และโปรตอน โดยอิเล็กตรอนจะวิ่งอยู่
รอบๆ ส่ วนโปรตอนจะรวมกันอยู่ตรงกลางเรียกว่ านิวเคลียส และมวลของ
โปรตอนมีค่ามากกว่ ามวลของอิเล็กตรอนอยู่ประมาณ 1800 เท่ า
39
แบบจาลองอะตอมของ James Chadwick
ต่ อมาในปี ค.ศ. 1932(พ.ศ. 2475) James
Chadwick นั ก วิท ยาศาสตร์ อัง กฤษได้ เ สนอว่ า รั ง สี ที่ ช น
แผ่นพาราฟิ นจนได้ Proton ออกมาแสดงว่ าอะตอมจะต้ อง
ประกอบไปด้ วยอนุ ภาคมากกว่ าโปรตอนและอิเล็กตรอน
และตั้ ง ชื่ อ ให้ อนุ ภ าคใหม่ ที่ พ บว่ า neutron นอกจากนี้
chadwick ยังได้ พิสูจน์ ว่าอนุภาค neutron ไม่ มีประจุ และ
คานวณได้ ว่า neutron มีมวลใกล้เคียงกับ Proton
40
แบบจาลองอะตอมกลุ่มหมอก
Erwin Shroedinger*
(1887 - 1961)
* นักฟิ สิ กส์ชาวออสเตรี ย
41
แบบจาลองอะตอมกลุ่มหมอก
ใช้ความรู ้พ้นื ฐานทางกลศาสตร์ควอนตัม มาสร้างสมการคลื่น
(Wave equation) เพื่อคานวณหาโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน
ต่างๆ
จากสมการคลื่นทาให้ทราบว่า เราไม่สามารถบอกตาแหน่งที่แน่นอนของ
อิเล็กตรอนได้ แต่อิเล็กตรอนจะกระจายอยูท่ วั่ ทุกทิศทุกทางของอะตอม
ดังนั้นแบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกจึงกล่าวว่า
“อะตอมประกอบด้ วยกล่ ุมหมอกอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสที่มี
ลักษณะ เป็ นทรงกลม บริ เวณกล่ ุมหมอกทึบแสดงว่ าโอกาสที่จะ
พบอิเล็กตรอน มีมากและบริ เวณกล่ มุ หมอกจาง โอกาสที่จะพบ
อิเล็กตรอนมีน้อย”
42
แบบจาลองอะตอมของบอห์ ร
เป็ นนักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์ก ได้ศึกษา
การเกิดสเปกตรัมของธาตุ
พลังงานไอออไนเซชัน
Niels Bohr
(1855 - 1962)
43
ทฤษฎีอะตอมไฮโดรเจนของบอห์ ร
บอห์ ร (Niels Bohr: 1885-1962) เสนอแนวคิดเกีย่ วกับโครงสร้ างอะตอมของ
ไฮโดรเจน โดยใช้ แนวคิดของรัทเทอร์ ฟอร์ ดร่ วมกับทฤษฎีควอนตัม ดังนี้
อะตอมไฮโดรเจนประกอบด้ วย
นิวเคลียสทีม่ ีอเิ ล็กตรอนโคจร
รอบๆ นิวเคลียสเป็ นวงกลม
โดยมี รัศมี r และ
อิเล็กตรอนทีโ่ คจรอยู่น้ันจะ
โคจรในลักษณะเป็ นชั้น ๆ
44
กาเนิดของทฤษฎีควอนตัม
Max Planck สามารถอธิบายการแผ่รังสี ของวัตถุดาได้ อาศัย
สมมติฐานว่า
 ในวัตถุดามีตวั สัน
่ (oscillator) มากมาย ตัวสัน่ แต่ละชนิดจะ
ดูดกลืนและแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่ความถี่เฉพาะเท่านั้น
 เมื่อตัวสัน
่ เกิดการสัน่ มันจะแผ่พลังงานออกมาในรู ปคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ าซึ่งมีลกั ษณะเป็ นก้อนเรี ยกว่า ควอนตัม โดยพลังงาน
ขึ้นกับความถี่ ()
h
E = h
h = Planck’s constant
= 6.626 x 10-34 Js
 = ความถี่ (s-1)
45
Photoelectric Effect
อัลเบิร์ต ไอน์ สไตน์ เสนอว่ าแสงเป็ นก้อนพลังงาน (photon)



อนุภาคแสง 1 โฟตอน ทีม่ ีความถี่  มีพลังงาน E = h (1
ควอนตัม)
ถ้ าโฟตอนที่กระทบกับผิวโลหะมีพลังงานมากเพียงพอ ( 
threshold frequency) จะทาให้ อเิ ล็กตรอนหลุดจากผิวโลหะได้
(photoelectron)
พลังงานจลน์ ของโฟโตอิเล็กตรอนขึน้ กับความถีข่ องแสงทีต่ กกระทบ
Light
e
vacuum
46
A
สเปกตรัม(Spectrum)
แสงที่มองเห็นประกอบด้ วยคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้าซึ่งอาจมีความยาวคลืน่
Sun light
ต่ าง ๆ กัน
 สเปกตรัมต่ อเนื่อง: แสงสี ขาว
ประกอบไปด้วยแสงสี ม่วงจนถึง H
สี แดงซึ่งมีความยาวคลื่นต่างกัน
He
 สเปกตรัมเส้ น (สเปกตรัมของ
อะตอม) แสงที่ประกอบด้วยคลื่น Hg
แม่เหล็กไฟฟ้ าความถี่เฉพาะและ
U
ไม่ต่อเนื่องจานวนหนึ่ง
47
สเปกตรัมของไฮโดรเจน


เมื่ออะตอมไฮโดรเจนได้ รับพลังงาน
จะเปล่งคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้าออกมา
ที่มีความถี่เฉพาะตัว
Energy
H
J.R.Rydberg เสนอสมการสาหรับหาสเปกตรัมของ
H-atom ที่ความยาวคลืน่ ต่ างๆ ทุกชุ ด
1.09678 x 105 = ค่ าคงทีข่ อง Rydberg
 n1 , n2 เป็ นเลขจานวนเต็ม และ n2 > n1

48
ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจน
อิเล็กตรอนมีพลังงานเป็ นลบแสดง
ว่าอิเล็กตรอนกับโปรตอนมีแรง
ดึงดูดกัน
 อิเล็กตรอนยิง่ มีพลังงานมากยิง่ มี
อิสรเสรี ในการเคลื่อนที่มาก
(หนีห่างจากนิวเคลียสมากขึ้น)

 1 
E n   13 . 605  2 
n 
eV
49
พลังงานไอออไนเซซัน
(Ionization Energy)
พลังงานไอออไนเซซัน หมายถึง พลังงานที่ตอ้ งการใช้เพื่อทาให้อิเล็กตรอน
หลุดออกจากอะตอมของธาตุหรื อไอออนแล้วกลายเป็ นไอออนบวกในสถานะ
ก๊าซ มีหน่วยเป็ นเมกกะจูล/โมล (Mj / mol)
X (g)
X+ (g) + e- IE 1
X +(g)
X2+ (g) + e- IE 2
เช่น ธาตุแมกนีเซียมมี 12 อิเล็กตรอนจึงมีพลังงานไอออนไนเซซัน
ได้ 12 ค่า สาหรับค่า IE1 ( พลังงานอิออไนเซซันลาดับที่ 1 ) ของธาตุ
แมกนีเซียม คือพลังงานที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้
Mg (g)
Mg+ (g) + e-
อนุภาคมูลฐานของอะตอม
อนุภาค
สั ญลักษณ์
อิเล็กตรอน
โปรตอน
นิวตรอน
eP+
n
ประจุไฟฟ้า
ชนิด
(คูลอมบ์ ) ประจุไฟฟ้า
1.602 x 10-19
1.602 x 10-19
0
-1
+1
0
มวล
(กรัม)
9.109 x 10-28
1.673 x10-24
1.675 x 10-24
51
เลขมวล
(A)
เลขอะตอม
(Z)
สัญลักษณ์ นิวเคลียร์
+
P
=
e
52
สั ญลักษณ์ นิวเคลียร์ (Atomic symbol)
A
X
Z
เลขมวล
เลขอะตอม
ตัวอย่ าง จงเติมคาตอบที่ถูกต้ องในช่ องว่ าง
19 X2+ 25 X+ 12 C2- 256 D
8
12
6
56
สัญลักษณ์
11 X
5
โปรตอน
5
8
12
6
56
นิวตรอน
6
11
13
6
200
อิเล็กตรอน
5
8-2=6 12-1=11 6+2=8
56
53
เลขอะตอม (Atomic number, Z) คือ จานวนโปรตอนในนิวเคลียส
ของแต่ ละอะตอมของธาตุ
Z=p
 ในอะตอมที่ เป็ นกลาง จานวนโปรตอนเท่ ากับจานวน
อิเล็กตรอน
ดังนัน้ เลขอะตอมจึงบอกจานวนอิเล็กตรอนในอะตอมด้ วย
p = eเลขมวล (Mass number, A) คือ ผลรวมของนิวตรอนและโปรตอนทีม่ ีอยู่
ในนิวเคลียสของอะตอมของธาตุ
A
= p+n
เลขมวล = จานวนโปรตอน + จานวนนิวตรอน
= เลขอะตอม + จานวนนิวตรอน
54
กฎข้ อที่ 1
จานวน e2
2n
2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
ที่มีได้มากสุ ดในแต่ละระดับพลังงาน
2
8
18
32
50
ระดับพลังงานชัน้ ที่ 1
2
3
4
5
กฎข้ อที่ 2
จานวนอิเล็กตรอนชัน้ นอกสุด(valent e-) ห้ ามเกิน 8
55
จานวนเวเลนต์ อเิ ล็กตรอน
 11Na =
 17Cl
=
 20Ca =
=
 53I =
2
8
1
2
8
7
2
8
8
บอกหมู่
2
 35Br
 23V
= จานวนชัน้ ของระดับพลังงาน
บอกคาบ
56
2
2n
n =1 สามารถบรรจุอเิ ล็กตรอนได้
2
2(1) = 2
n =2 สามารถบรรจุอเิ ล็กตรอนได้
2
2(2) = 8
n =3 สามารถบรรจุอเิ ล็กตรอนได้
2(3)2 = 18
n =4 สามารถบรรจุอเิ ล็กตรอนได้
2(4)2 = 32
3Li =
2,1
คาบ 2
หมู่ 1
ระด ับพล ังงาน 2
์ เิ ล็กตรอน 1
วาเลนซอ
16S= 2,8,6
คาบ 3
หมู่ 6
ระด ับพล ังงาน 3
์ เิ ล็กตรอน 6
วาเลนซอ
รูปร่ างของออร์ บิทลั -- s orbitals
1. s-orbital (l = 0; ml = 0)
 รู ปร่ างของออร์ บิทลั เป็ นทรงกลม
ค่า n เพิ่มขนาดออร์ บิทลั เพิ่ม
 ขนาด 1s  2s  3s  4s …

1s
2s
1s
2s
59
รู ปร่ างของออร์บิทลั -- p orbitals
2. p-orbital (l = 1; ml = +1, 0, -1)
 ลักษณะเป็ นรู ปดัมเบลหรื อ lobe 2 lobe
p-orbital มี 3 ออร์บิทลั  px py pz
 ค่า n เพิ่มขนาดออร์ บิทลั เพิ่ม

ml = -1 (px)
z
ml = 0 (py)
ml = +1 (pz)
x
60
รูปร่ างของออร์ บิทลั -- d orbitals
3. d- orbital (l = 2; ml = +2,+1, 0,-1,-2)
 ลักษณะเป็ นรู ปดัมเบลคู่ หรื อ lobe 4 lobe
มี 5 ออร์ บิทลั
lobe อยูร่ ะหว่างแกน xy, xz, yz เรี ยกว่า dxy, dxz, dyz
orbitals
่ นแกน xy เรี ยกว่า dx2 -y2 orbital
lobe อยูบ
่ นแกน z เรี ยกว่า dz2 orbital
lobe อยูบ
d-orbital
dz2
dxy, dxz,
dyz, dx2-y2
61
รูปร่ างของออร์ บิทลั -- d orbitals

รู ปร่ างของ d-orbital
62
ระดับพลังงานของ Atomic Orbital
พลังงานของอิเล็กตรอนขึน้ กับระดับพลังงานของออร์ บิทัลของ
อิเล็กตรอนตัวนั้น
 ระบบ 1 อิเล็กตรอน เช่น H-อะตอม หรื อไอออนอื่น ๆ
ระดับพลังงานของออร์บิทลั ขึ้นกับเลขควอนตัมหลัก (n) เท่านั้น


atomic orbital ที่มี n เท่ากันจะมีพลังงานเท่ากัน
เช่น 2s = 2px = 2py = 2pz <3s = 3pz=3dxy …
63
ระดับพลังงานของ atomic orbital

ระบบหลายอิเล็กตรอน ได้แก่อะตอมหรื อไอออนที่มี e- สองตัวขึ้นไป
ระดับพลังงานของออร์บิทลั จะขึ้นกับค่า n,l
ระดับพลังงานย่อยเรี ยงตามค่า l เช่น 3s  3p  3d
 ระดับพลังงานนี้ ไม่ข้ ึนกับค่า ml ยกเว้นอยูใ่ นสนามแม่เหล็ก
 ถ้า n และ l เท่ากันจะมีระดับพลังงานเท่ากัน เช่น px= py= pz
 การที่ออร์ บิทอลต่างกันมีพลังงานเท่ากันเรี ยก degeneracy
1s
2s 2p
1s 2s 2p(3) 3s 3p(3) 4s 3d(5) 4p(3) …
3s 3p 3d
4s 4p 4d 4f
พลังงานเพิ่มขึน้
5s 5p 5d 5f 5g

64
การบรรจุอเิ ล็กตรอนในออร์ บิทัล
Na = 1s2 2s2 2p6 3s1
 S = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
4f 4d

3d
2p
3p
4p 4s
3s
2s
1s
65
ลาดับการบรรจุ eบรรจุอเิ ล็กตรอนจากระดับพลังงานต่าก่อน
 การบรรจุ e- ในออร์ บิทัลทีม
่ ีพลังงานเท่ ากัน
ให้ บรรจุให้ มี e- เดี่ยวมากทีส่ ุ ด
2 2p
6 3s2 3p
6 4s
10ง4p
6 5s
10 5p6 6s2…
ลาดั
บการบรรจุ
อาจดู
ไ2ด้ จ3d
ากผั
การเติ
มอิ2 เ4d
ล็กตรอน
1s22s


10

18

36

54
ประจุบวก บรรจุอิเล็กตรอนให้ ครบปกติแล้ วค่ อย
ดึงอิเล็กตรอนออกจากวงนอกสุด (n มากสุด) ตาม
จานวนประจุบวก
ประจุลบ เพิ่มอิเล็กตรอนตามจานวนประจุ แล้ ว
บรรจุอิเล็กตรอนตามปกติ
66
ตัวอย่ าง การบรรจุอเิ ล็กตรอน
e-
1s
H
1

1s1
He
2
 
1s2
Li
3
 
1s2 2s1
C
6
    
1s2 2s2 2p2
O
8
    
1s2 2s2 2p4
Ne
10
    
1s2 2s2 2p6
Na
11
2s
2px
2py
2pz
3s
1s2 2s2 2p6 3s1 หรื อ
      [Ne] 3s1
67
1s
2s
3s
4s
5s
2p
3p 3d
4p 4d 4f
5p 5d 5f 5g
เกม จัดเรี ยงอิเล็กตรอน
..แสนสนุก
เติมคา
1. ผูส้ อนจะนาเสนอโปรแกรมส่ วนที่เป็ นคาถาม
2. ผูเ้ รี ยนช่วยกันตอบคาถามการจัดเรี ยงอิเล็กตรอน
ในแต่ละข้อ และเมื่อผูส้ อนคลิกเมาส์คาตอบจะปรากฏขึ้น
จงจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมต่ อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
20Ca
38 Sr
17 Cl
54 Xe
35 Br
55 Cs
13 Al
32 Ge
19 K
7N
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
2
8
8
2
8
18
2
8
7
2
8
18
2
8
2
8
2
8
2
18
2
8
18
2
8
3
7
18
8
2
8
18
4
2
8
8
1
2
5
1
เกม ทายซิใครเป็ นใคร?
Who is it ?
1. ให้ผเู ้ รี ยนทายภาพนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบจาลองอะตอม
2. เริ่ มจับเวลา 10.00 เมื่อเวลาดาเนินไปถึง 0.00 แสดงว่าหมดเวลา
เฉลยจะปรากฏขึ้น
00.00
00.01
00.02
00.03
00.04
00.05
00.06
00.07
00.08
00.09
00.10
00.00
00.01
00.02
00.03
00.04
00.05
00.06
00.07
00.08
00.09
00.10
00.00
00.01
00.02
00.03
00.04
00.05
00.06
00.07
00.08
00.09
00.10
00.00
00.01
00.02
00.03
00.04
00.05
00.06
00.07
00.08
00.09
00.10
Niels Bohr
00.09
00.10
00.00
00.01
00.02
00.03
00.04
00.05
00.06
00.07
00.08
เกม เลือกข้อไหนดี
4 ตัวเลือก
เรื่ อง อะตอมและโครงสร้างอะตอม
1.
2.
3.
4.
ผูเ้ รี ยนอ่านคาถาม และเลือกคาเพียงคาตอบเดียวที่ถูกที่สุด
ผูส้ อนจะคลิกคาตอบที่ผเู ้ รี ยนเลือก
ถ้าหากตอบถูกก็ทาต่อในข้อต่อไปได้
หากตอบผิดก็ตอ้ งกลับไปทาข้อเดิมใหม่
จงตอบคาถามต่ อไปนี้
1. ข้อใดกล่าวผิด
1
โปรตอนมีประจุไฟฟ้ าเป็ นบวก
2
อิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้ าเป็ นลบ
3
นิวตรอนมีประจุไฟฟ้ าเป็ นกลาง
4
อิเล็กตรอนอิสระมีประจุไฟฟ้ าเป็ นบวก
ถูกต้องค่ะ….
ถัดไป
ขอ
้
ลองใหม่อีกครั้งนะครับ..
ใหม่
กลับไปทำ
2. สิ่ งที่แสดงว่าอะตอมของธาตุหนึ่งแตกต่างจากอะตอม
ของอีกธาตุหนึ่ง คืออะไร
1
เลขมวล
2
จานวนวาเลนซ์อิเล็กตรอน
3
จานวนโปรตอน
4
จานวนนิวตรอน
ถูกต้องค่ะ….
ถัดไป
ขอ
้
ลองใหม่อีกครั้งนะครับ..
ใหม่
กลับไปทำ
3. ข้อใดเป็ นข้อมูลที่ทาให้นกั วิทยาศาสตร์ สรุ ปว่าอะตอม
มีโปรตอน ที่มีขนาดเล็กมาก แต่มีมวลมาก
1
รังสี บวกจากก๊าซต่างๆ มีอตั ราส่ วนประจุ/มวล ไม่คงที่
2
อนุภาคแอลฟาที่ทุลุและสะท้อนกลับอย่างแรง
3
จานวนอนุภาคแอลฟาที่ทะลุผา่ นมีปริ มาณมาก
4
จานวนอนุภาคแอลฟาที่สะท้อนกลับอย่างแรงมีปริ มาณน้อย
ถูกต้องค่ะ….
ถัดไป
ขอ
้
ลองใหม่อีกครั้งนะครับ..
ใหม่
กลับไปทำ
4. ความแตกต่างของแบบจาลองอะตอมของทอมสันและ
รัทเทอร์ฟอร์ด คือข้อใด
1
ชนิดของอนุภาคที่อยูใ่ นอะตอม
2
ตาแหน่งของอนุภาคที่อยูใ่ นอะตอม
3
จานวนอนุภาคที่อยูใ่ นอะตอม
4
ขนาดของอนุภาคที่อยูใ่ นอะตอม
ถูกต้องค่ะ….
ถัดไป
ขอ
้
ลองใหม่อีกครั้งนะครับ..
ใหม่
กลับไปทำ
5. ข้อความใดถูกต้อง
1
อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีจานวนนิวตรอนเท่ากัน
2
อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีมวลเท่ากัน
3
อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีจานวนอิเล็กตรอนเท่ากัน
4
อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีเลขอะตอมเท่ากัน
ถูกต้องค่ะ….
ถัดไป
ขอ
้
ลองใหม่อีกครั้งนะครับ..
ใหม่
กลับไปทำ
6. อนุภาคซึ่งมีประจุบวกในหลอดรังสี แคโทด
จากการทดลองของทอมสัน เกิดจากอะไร
1
เกิดจากโลหะที่เป็ นขั้วไฟฟ้ าและก๊าซในหลอด
2
เกิดจากก๊าซที่บรรจุในหลอดนั้นอย่างเดียว
3
เกิดจากโลหะที่เป็ นขั้วไฟฟ้ าบวกเท่านั้น
4
เกิดจากโลหะที่เป็ นขั้วลบเท่านั้น
ถูกต้องค่ะ….
ถัดไป
ขอ
้
ลองใหม่อีกครั้งนะครับ..
ใหม่
กลับไปทำ
7. ระดับพลังงานย่อยใดต่อไปนี้ที่มีพลังงานต่าสุ ด
1
4f
2
4p
3
4s
4
4d
ถูกต้องค่ะ….
ถัดไป
ขอ
้
ลองใหม่อีกครั้งนะครับ..
ใหม่
กลับไปทำ
8. อะตอมใดที่มีการจัดเรี ยงตัวของอิเล็กตรอน ดังต่อไปนี้
มีค่าพลังงานไอออไนเซชันลาดับที่ 1 สูงที่สุด
1
1s2 2s2 2p2
2
(Ne) 3s2 3p2
3
(Ne) 3s2 3p3
4
(Ne) 3s2 3p2
ถูกต้องค่ะ….
ถัดไป
ขอ
้
ลองใหม่อีกครั้งนะครับ..
ใหม่
กลับไปทำ
9. ข้อใดเกิดสเปกตรัมของธาตุ
1
2
อะตอมคายพลังงานจากระดับพลังงานสูงไปต่า
อิเล็กตรอนเคลื่อนย้ายจากระดับพลังงานต่าไปสูง
แล้วคายพลังงาน
3
อะตอมคายพลังงานจากระดับพลังงานต่าไปสูง
4
ผิดทุกข้อ
ถูกต้องค่ะ….
ถัดไป
ขอ
้
ลองใหม่อีกครั้งนะครับ..
ใหม่
กลับไปทำ
10. สเปคตรัมของอะตอมสามารถบอกสิ่ งใดได้
1
พลังงานไอออไนเซชันของอะตอม
2
จานวน p ในนิวเคลียสของอะตอม
3
พลังงานที่แตกต่างในระดับพลังงานคู่หนึ่งภายในอะตอม
4
ระยะห่างเฉลี่ยจากนิวเคลียสของแต่ละอิเล็กตรอน
ในอะตอม
ถูกต้องค่ะ….
จบบทแล้วค่ะ…เก่งที่สุดเลย
ลองใหม่อีกครั้งนะครับ..
ใหม่
กลับไปทำ
ศักดิ์ดา ไตรศักดิ์. 2546. โครงสร้างอะตอมและทฤษฏีพนั ธะเคมี. โครงการตารา
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร. ลาดกระบัง. กรุ งเทพฯ.
หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐานและเพิ่มเติม เคมีเล่ม1ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
2544. สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี.
กระทรวงศึกษาธิ การ พิมพ์ครั้งที่ 2. คุรุสภาลาดพร้าว,2546.
อรรถวัต พานิชและคณะ. โครงสร้ างอะตอม . ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก :
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/b
angkok/sathit_cu
/atomic_structure/about.htm (วันที่สืบค้นข้อมูล: 23 พฤศจิกายน
2555)