ยุคของคอมพิวเตอร์ (2) powerpoint

Download Report

Transcript ยุคของคอมพิวเตอร์ (2) powerpoint

ยุคของ
คอมพิวเตอร์ (2)
คอมพิวเตอร์ยค
ุ วงจรรวม ( พ.ศ.
2508 - 2512 )
• การปฏิบตั อิ ตุ สาหกรรมอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับคอมพิวเตอร์ครัง้ แรก
้
ิ เตอร์ได ้เพียง 5 ปี
และครัง้ สาคัญเริม
่ ต ้นภายหลังจากการใชทรานซ
ส
ได ้แก่ การคิดค ้นวงจรรวม”
(Integrated Circuit) หรือ IC ซงึ่ ได ้แก่
ิ้ เล็กๆ ทีส
สารกึง่ ตัวนา (Semiconductor) ชน
่ ามารถบรรจุวงจรทาง
ตรรกะ (Losic circuit) ไว ้ได ้หลายวงจร วงจรเหล่านีจ
้ ะถูกพิมพ์ลงบน
ิ ก
ิ ”
ซล
ิ อน (Silicon) และเราเรียกมันว่า ”
ชป
(Chip)
• พ.ศ. 2507 IBM system 360 คือจุดเริม่ ต ้นของยุคที่ 3 วงจรไอซ ี (IC:
์ น
้
integrated circuits) เป็ นวงจรอิเล็กทรอนิกสท
ี่ ามาใชแทนวงจร
ิ เตอร์ ลักษณะของ IC เป็ นแผ่นซล
ิ ก
ทรานซส
ิ อนขนาดเล็กหรือ
ิ (chip) เป็ นวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ มีขนาดเล็กกว่า
เรียกว่า ชป
ื่ ถือมากกว่า ความเร็วสูงขึน
น่าเชอ
้ และ ขนาดของคอมพิวเตอร์เล็ก
ลง
• เริม่ ใชวิ้ ธกี ารแบบ Time-sharing และการสอื่ สารข ้อมูล ความสามารถ
ในการประมวลผลหลาย ๆ โปรแกรมพร ้อม ๆ กันเรียกว่า multiprogramming ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร (Operating system) ถูกพัฒนาขึน
้
เพือ
่ ควบคุมการประมวลผลคอมพิวเตอร์ ภาษาระดับสูงสาหรับเขียน
่ FORTRAN, COBOL เป็ นต ้น โปรแกรมสาเร็จรูป
โปรแกรม เชน
แพร่หลายมากขึน
้
IBM System 360
ต ัวอย่างของภาษา FORTRAN
READ X
IF((X.GT.0) .AND. (X.LT.100)) THEN
THEN
PRINT *, ‘VALUE OF X IS
:’,X
ELSE
PRINT * , ‘X IS NOT
BETWEEN 0 AND 100’
• ในปี ค.ศ. 2508 บริษัท Digital Equipment Corporation (DIC) ได ้
เปิ ดตัวมินค
ิ อมพิวเตอร์เครือ
่ งแรกออกมาด ้วยขนาดและราคาที่
ย่อมเยากว่าเครือ
่ งคอมพิวเตอร์เครือ
่ งใหญ่ เพือ
่ มุง่ หวังจะให ้เป็ นรุน
่ ที่
้ รกิจขนาดเล็ก อย่างไรก็ดแ
ใชในธุ
ี นวการออกแบบมินค
ิ อมพิวเตอร์
้
ได ้แก่ การทีผ
่ ู ้ใชสามารถท
างานโต ้ตอบกับระบบได ้หลายๆ คน
ื่ มต่อระหว่างระบบได ้อีกด ้วย
พร ้อมๆ กัน อีกทัง้ ยังสามารถทาการเชอ
และมินค
ิ อมพิวเตอร์เครือ
่ งแรก คือ PDP-8
PDP-8 Mini
Computer
ลักษณะเฉพาะของเครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์ยค
ุ ที่ 3
• ใชอุ้ ปกรณ์ วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) หรือ ไอซ ี และ
วงจรรวมสเกลขนาดใหญ่
(Large Scale Integration : LSI) เป็ นอุปกรณ์หลัก
• ความเร็วในการประมวลผลในหนึง่ คาสงั่ ประมาณหนึง่ ในล ้าน
ของวินาที (Microsecond : mS)
(สูงกว่าเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 ประมาณ 1,000 เท่า)
• ทางานได ้ด ้วยภาษาระดับสูงทัว่ ไป
คอมพิวเตอร์ยค
ุ วีแอลเอสไอ
(พ.ศ. 2513 - 2532)
• IC ได ้ถูกพัฒนาให ้มีความหนาแน่นของทรานซสิ เตอร์สงู ขึน้ เรือ่ ย ๆ
ิ เตอร์ไม่กรี่ ้อยตัว เป็ นหลายพันหลายหมืน
จากบรรจุทรานซส
่ ตัว ซงึ่
ิ เตอร์
เรียกว่า LSI (Large Scale Integrated Circuit: ภายในมีทรานซส
ิ หนึง่ ตัว) และ VLSI (Large Scale Integrated
มี 1000 ตัว ต่อชพ
ิ เตอร์ 100,000 ตัว ต่อชพ
ิ หนึง่ ตัว) เมือ
Circuit: ภายในมีทรานซส
่ มี
การใช ้ LSI และ VLSI สามารถนามาสร ้างเป็ นไมโครโพรเซสเซอร์
ี ย
ซงึ่ ทาหน ้าทีเ่ ป็ นหน่วยประมวลผลกลางหรือซพ
ี ู (Central
Processing Unit : CPU) ของคอมพิวเตอร์ และสามารถลดขนาดของ
คอมพิวเตอร์ให ้เล็กลงจนสามารถตัง้ บนโต๊ะทางานในสานั กงาน หรือ
• เครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร์เครือ่ งแรกของโลกได ้แก่ Altair 8800 ซงึ่
้
จาหน่ายออกมาในรูปแบบของชุดเครือ
่ งทีผ
่ ู ้ใชจะต
้องนามาประกอบ
และโปรแกรมให ้ทางานเอง ต่อมาในปี ค.ศ. 2520 Stephen
wozniak และ Steven Jobs ได ้เปิ ดตัวเครือ
่ ง Apple ในขณะเดียวกัน
่ ้องตลาด
กับทีบ
่ ริษัท Radio shack ได ้แนะนาเครือ
่ ง TRS-80 ออกสูท
เครือ
่ งไมโครคอมพิวเตอร์เหล่านีป
้ ระกอบด ้วยหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) จอภาพและภาษาโปรแกรมต่างๆ
• นอกจากนีไ้ ด ้มีการพัฒนาภาษา C และระบบปฏิบตั กิ าร UNIX โดย
ั (Ken Thompson) และเดนนิส ริชช ี (Dennis Ritchie)
เค็น ทอมสน
ในห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร Bell ซงึ่ ถือว่าเป็ นเหตุการณ์ทส
ี่ าคัญมาก พวกเขา
้
ได ้ใชภาษา
C ทีส
่ ร ้างขึน
้ สร ้างระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร UNIX สาหรับเครือ
่ ง
DEC PDP-11 จากนัน
้ UNIX ก็เป็ นทีแ
่ พร่หลายอย่างรวดเร็ว เพราะ
้
ถือเป็ นปรากฏการณ์ใหม่ทผ
ี่ ู ้ใชคอมพิ
วเตอร์เป็ นอิสระ จากการทีต
่ ้อง
้
เรียนรู ้ระบบฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ทก
ุ ครัง้ ทีจ
่ ะใชคอมพิ
วเตอร์
เครือ
่ งใหม่
ลักษณะเฉพาะของเครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์ยค
ุ ที่ 4
• ใชอุ้ ปกรณ์
วงจรรวมสเกลขนาดใหญ่ (Large Scale Integration :
LSI) และ วงจรรวมสเกลขนาดใหญ่มาก (Very Large Scale
Integration : VLSI) เป็ นอุปกรณ์หลัก
• มีความเร็วในการประมวลผลแต่ละคาสงั่ ประมาณหนึง่ ในพันล ้าน
วินาที (Nanosecond : nS) และพัฒนาต่อมาจนมีความเร็วในการ
ประมวลผลแต่ละคาสงั่ ประมาณหนึง่ ในล ้านล ้านของวินาที
(Picosecond : pS)
คอมพิวเตอร์ยค
ุ เครือข่าย ( พ.ศ.
2533 - ปั จจุบน
ั )
• วงจรวีแอลเอสไอ ได ้รับการพัฒนาให ้มีความหนาแน่นของจานวน
ิ เตอร์มากขึน
ทรานซส
้ เรือ
่ ยๆ จนในปั จจุบน
ั สามารถผลิตจานวน
ิ เตอร์ลงในแผ่นซล
ิ ก
ิ ล ้านตัว
ทรานซส
ิ อนขนาดเล็กได ้มากกว่า สบ
ทาให ้วงจรหน่วยประมวลผลกลางมีขด
ี ความสามารถมากขึน
้
•
เมือ
่ ไมโครคอมพิวเตอร์มข
ี ด
ี ความสามารถมากสูงขึน
้ ทางานได ้เร็ว
การแสดงผลและการจัดการข ้อมูลก็ทาได ้มาก สามารถประมวลผล
และแสดงผลได ้ครัง้ ละมากๆ จึงทาให ้คอมพิวเตอร์ทางานได ้หลาย
งานพร ้อมกัน (Multitasking) ดังจะเห็นได ้จากโปรแกรม
์ ละยังมีการเชอ
ื่ มโยงเครือข่าย
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารเภทวินโดวสแ
คอมพิวเตอร์ในองค์กร มีการทางานเป็ นกลุม
่ (Work group) โดยใช ้
ื่ ม
เครือข่ายท ้องถิน
่ ทีเ่ รียกว่า (Local Area Network : LAN) เมือ
่ เชอ
การทางานหลายๆกลุม
่ องค์การเข ้าด ้วยกันเกิดเป็ นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขององค์การ เรียกว่า อินทราเน็ ต (Intranet) และหากนา
ื่ ต่อเข ้าสูเ่ ครือข่ายสากลทีต
ื่ มกันทั่วโลกก็
เครือข่ายองค์การเชอ
่ อ
่ เชอ
เรียกว่าอินเตอร์เน็ ต (Internet)
• คอมพิวเตอร์ในยุคทีห
่ ้านีเ้ ป็ นคอมพิวเตอร์ทม
ี่ นุษย์พยายามนามา
ิ ใจและแก ้ปั ญหาให ้ดียงิ่ ขึน
เพือ
่ ชว่ ยในการตัดสน
้ โดยจะมีการเก็บ
ความรอบรู ้ต่าง ๆ เข ้าไว ้ในเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สามารถเรียกค ้นและ
้
ดึงความรู ้ทีส
่ ะสมไว ้มาใชงานให
้เป็ นประโยชน์ คอมพิวเตอร์ยค
ุ นีเ้ ป็ น
ผลจากวิชาการด ้านปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)
เป็ นหัวใจของการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ โดยหวังให ้ระบบ
คอมพิวเตอร์มค
ี วามรู ้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาด ้วยเหตุผล
องค์ประกอบของระบบปั ญญาประดิษฐ์
• ระบบหุน่ ยนต์
หรือแขนกล (Robotics or Robotarm System)
คือหุน
่ จาลองร่างกายมนุษย์ทค
ี่ วบคุมการทางานด ้วยเครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์ มีจด
ุ ประสงค์เพือ
่ ให ้ทางานแทนมนุษย์ในงานที่
ี่ งอันตราย เชน
่ แขนกลในโรงงาน
ต ้องการความเร็ว หรือเสย
อุตสาหกรรม หรือหุน
่ ยนต์กู ้ระเบิด เป็ นต ้น
• ระบบประมวลภาษาพูด (Natural Language Processing System)
ี งทีม
คือ การพัฒนาให ้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถสงั เคราะห์เสย
่ อ
ี ยูใ่ น
ื่ ความหมายกับมนุษย์ เชน
่ เครือ
ธรรมชาติ (Synthesize) เพือ
่ สอ
่ งคิด
ิ
เลขพูดได ้ (Talking Calculator) หรือนาฬกาปลุ
กพูดได ้ (Talking
Clock) เป็ นต ้น
• การรู ้จาเสยี งพูด (Speech Recognition System)
คือ การพัฒนาให ้ระบบคอมพิวเตอร์เข ้าใจภาษามนุษย์ และสามารถ
จดจาคาพูดของมนุษย์ได ้อย่างต่อเนือ
่ ง กล่าวคือเป็ นการพัฒนาให ้
่ งานระบบรักษา
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ทางานได ้ด ้วยภาษาพูด เชน
ความปลอดภัย งานพิมพ์เอกสารสาหรับผู ้พิการ เป็ นต ้น
• ระบบผู ้เชยี่ วชาญ (Expert System)
้ ผลในการ
คือ การพัฒนาให ้ระบบคอมพิวเตอร์มค
ี วามรู ้ รู ้จักใชเหตุ
้
วิเคราะห์ปัญหา โดยใชความรู
้ทีม
่ ี หรือจากประสบการณ์ในการ
แก ้ปั ญหาหนึง่ ไปแก ้ไขปั ญหาอืน
่ อย่างมีเหตุผล ระบบนีจ
้ าเป็ นต ้อง
ั ฐานข ้อมูล (Database) ซงึ่ มนุษย์ผู ้มีความรู ้ความสามารถเป็ นผู ้
อาศย
กาหนดองค์ความรู ้ไว ้ในฐานข ้อมูลดังกล่าว เพือ
่ ให ้ระบบ
่
คอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได ้จากฐานความรู ้นั น
้ เชน
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์วเิ คราะห์โรค หรือเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ทานาย
โชคชะตา เป็ นต ้น