NY UDDANNELSE 1. JAN 2013 - Social og Sundhedsskolen Fyn

Download Report

Transcript NY UDDANNELSE 1. JAN 2013 - Social og Sundhedsskolen Fyn

Fordi medarbejdernes kompetencer skal
matche de opgaver der skal varetages.









Uddannelsen  ssh( trin 1)
4 skoleperioder og 3 praktikperioder
14 mdr.
Obligatoriske uddannelsessamtale
Forventningssamtale
Ugentlige vejledningstimer
PASS erklæringer efter hver praktikperiode
Kontakt og praktikvejleder funktionen
Spor 1 og spor 2
Der bliver flere ældre og færre i den
erhvervsaktive alder til at tage sig af
Dem

Der bliver stadig bedre muligheder for at
undersøge og behandle sygdomme – på
mere effektive og skånsomme måder.
Flere lever længere med deres sygdomme
– og rigtig mange har flere lidelser
på samme tid.

Forventningerne til sundhedsvæsenet
vokser.


1. Inddrage borgernes egne ressourcer
og styrke forebyggelsesindsatsen( støtte og
motivere borgeren til at udnytte egen ressourcer, anvende relevant
velfærdsteknologi, forebyggelse af indlæggelse, at kende
forløbsprogrammer i borger og patientforløb)

2. Tænke i sammenhængende forløb(Borgere skal
være aktive i eget forløb og sætte sig mål, se helheder i behandling og
pleje, praktisk og faglig bindeled, kende til snitflader i forhold til andre
fagligheder, kender sine kompetencer)

3. Tilegne sig et fælles sundhedsfagligt sprog
(styrker fagidentiteten, ”arbejdssprog” forståelse og evne til at
oversætte faglige begreber, dokumentere korrekt ift
patientsikkerheden, dvs fokus på øget skriftlighed)
Områdefagene:
 Pleje og dokumentation(5 uger)
 Social og sundhedssektoren(2 uger)
 Psykologi og kommunikation(2,5 uger)
 Rehabilitering og social faglig indsats(3,5)
 Arbejdsmiljø og ergonomi(1 uge)

De samme grundfag(dansk, naturfag, engelsk)





Borgere med psykisk sygdom
Palliation
Demens
Rehabilitering
Velfærdsteknologi


Afsluttende projekt afskaffes
I stedet skal eksamen være med
udgangspunkt i en case.
19 mål som er blevet mere konkrete 
f.eks mål 9:
Eleven kan reflektere over og forstå sin egen
professionelle rolle i samarbejdet med relevante
fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte
borgeren i at følge træningsplaner
 De personlige kompetencer er nu indbygget i
nogle af målene og ligger som fokus områder i
uddannelseshåndbogen.
F.eks mål 19:
Eleven kan udvise interesse og initiativ til
kontinuerligt at lære og samarbejde.




Eleven standpunkt vurderes med
udgangspunkt i mål og
præstationsstandarderne:
Begynder
Rutineret
Avanceret niveau




Eleven kan løse en opgave og udføre en
aktivitet i en kendt situation eller ud fra en
kendt problemstilling.
Andre aktiviteter og opgaver kan kun udføres
under vejledning.
Der lægges vægt på elevens personlige
kompetencer til at udvise interesse for
uddannelsens indhold og kompetence til at
udvikle ansvarlighed og grundlag for læring.
På begynderniveauet grundlægges ligeledes
selvstændighed i en kendt opgaveløsning.



Eleven kan planlægge og gennemføre en
opgave/aktivitet, eller løse et problem i en kendt
situation og omgivelse. Eleven kan arbejde alene
i en rutinemæssig situation og i vante omgivelser
omkring ikke komplekse borgerforløb.
Der lægges vægt på den personlige kompetence
til selvstændigt at opsøge viden om mere
komplicerede problemstillinger og til at
kommunikere og samarbejde med andre om
løsningen heraf.
Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og
omstillingsevne


Eleven kan vurdere og løse et problem. Kan
planlægge, løse og gennemføre en opgave eller
aktivitet også i ikke-rutinesituation – alene eller i
samarbejde med andre – under hensyn til
opgavens art.
Der lægges vægt på den personlige kompetence
til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ
samt kompetence til selv at formulere og løse
faglige og sociale opgaver og problemer.
Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og
kreativitet.
Skoledage i 2 og 3 praktik
 2 dage i 2. praktik
 3 dage i 3. praktik
Vi arbejder med at udvikle fælles metoder bla:
Lurebog (læring, undren, refleksion,evaluering)
Opgave i praktik 1. A
Lærebog i praktikken skal anvendes igennem
hele uddannelse.
At vi skaber Transfer for eleven.