PowerPoint-præsentation

download report

Transcript PowerPoint-præsentation

The nursing home of the Future
Oplæg til ydelsespakker
og
kompetenceudvikling
Grundlaget for tilgang til det ældre menneske
på Fremtidens Plejehjem i Kina
• Fokus på det hele menneske og det hele liv er udgangspunktet for
hverdagen på plejehjemmet
• Støtte den enkeltes mestringsstrategi på ethvert niveau i
aldringsprocessen med fokus på mulighed for egenomsorg,
rehabilitering og inddragelse af teknologiske løsninger/hjælpemidler
• Styrke muligheden for aldring og sygdomsbehandling/-pleje på
plejehjemmet, så færrest muligt får behov for at ende deres liv på
sygehus, men kan blive i vante omgivelser.
2
Vedrørende oplæg til ydelsespakker og kompetenceudvikling
• Oplægget til ydelsespakker og kompetenceudvikling er udarbejdet med
stor respekt for den eksisterende, kinesiske tradition og kultur
kombineret med den nyeste og evidensbaserede vestlige viden om god
pleje og omsorg i alderdommen.
• Succeskriterierne er blandt andet, at de kommende beboere føler sig
imødekommet på deres præmisser, således ”den danske
plejehjemsmodel” transformeres til en dansk/ kinesisk plejehjemsmodel.
• Det Danske Eksportråd har en forbrugerundersøgelse under
udarbejdelse, som forventes færdig i ultimo juni 2013.
Fokus er, hvordan tænker de ældre kinesere om det gode ældreliv, hvad
er vigtigt, hvad efterspørger de.
3
”Fremtidens plejehjem”
• ”Fremtidens Plejehjem” vil rumme nye og anderledes velfærd- og
sundhedsteknologier. Disse vil sammen med allerede kendte teknologier
medvirke til, at gøre ”Fremtidens Plejehjem” til mere end bare et sted man
bor. Det er et sted man lever.
• ”Fremtidens Plejehjem” har fokus på de ting, der giver tryghed, trivsel, og
god pleje. Og som udnytter velfærd- og sundhedsteknologier til at
understøtte dette. Men også tanker omkring refugium og hospice, indgår i
projektet.
• På ”Fremtidens Plejehjem” spiller de menneskelige sanser en meget stor
rolle. Velfærdsteknologi og de fysiske rammer skal motivere og inspirere
beboerne til, at opsøge og aktivt deltage i forskellige oplevelser og
aktiviteter i huset som stimulerer sanserne.
(http://www.fremtidensplejehjem.dk/et-blik-ind-i-fremtiden.aspx).
*vi arbejder på at finde et andet begreb
4
”Fremtidens plejehjem” - fortsat
• ”Fremtidens Plejehjem” lægger vægt på, at husets forskellige etager indbyder
beboerne til, at deltage i madaktiviteter, kunst og kultur, musik, wellness,
netværk, træning, og meget mere.
• Det skal være muligt for den enkelte beboer, at kunne vælge mellem den stille
ro i sin egen bolig, at deltage i mindre netværk med ligesindede, eller i de
store fællesskaber omkring bl.a. restauranten.
• Beboerne på ”Fremtidens Plejehjem” skal således ikke kun leve på den etage
hvor de bor, men i hele huset og deltage med andre beboere i de aktiviteter
der foregår på de forskellige etager.
• Ikke mindst stueetagen med restaurant, foyer, forskellige aktivitetsrum, og
sundhedstilbud.
(http://www.fremtidensplejehjem.dk/et-blik-ind-i-fremtiden.aspx).
5
• Velfærd- og sundhedsteknologi vil være til stede overalt i Fremtidens
Plejehjem. Men den skal ikke erstatte menneskelig kontakt og nærvær - tiden
ansigt til ansigt.
• Teknologien skal medvirke til, at beboerne bliver mere trygge, får flere
oplevelser, bliver mere selvhjulpne, og dermed får en bedre livskvalitet.
Velfærd- og sundhedsteknologi skal understøtte beboernes livskvalitet; den
er ikke et mål i sig selv, men et middel - et middel til at nå målet om trivsel og
tryghed og livskvalitet for beboerne
(http://www.fremtidensplejehjem.dk/et-blik-ind-i-fremtiden.aspx).
6
Forudsætninger for ydelsespakker og kompetencekrav:
• Tanken er, at vi beskriver ydelsespakker og kompetencekrav til personalet
ud fra ovenstående model, med en gradvis påbygning af ydelser og øgede
kompetencekrav, efterhånden som der indsætter funktionstab og
dårligere helbredstilstand hos den enkelte beboer.
• Vores foreslåede model er dynamisk, så indsatsen overfor den enkelte
beboer til stadighed afpasses efter beboerens aktuelle helbredssituation
og potentiale.
• Der er ikke tradition for at omsorgsmedarbejdere uddannes til opgaven.
• Derfor vurderer vi at i første omgang skal kompetenceudviklingen bestå af
en kombination af:
• sidemandsoplæring
• korterevarende oplæg
• teori/ kurser af timers/ halve dages varighed
• medarbejderen er i en form for mesterlære
7
Model af ydelsespakker
Refugium
Aktiv
aldringsfase
Etableringsfasen
Palliativ fase
8
Etableringsfasen
9
Etableringsfasen
Ydelsespakke 1
Det ikke-komplekse borgerforløb:
Kompetencer:
Varighed af uddannelse/
opkvalificering:
Afdækning af individuelle behov og
forudsætninger:
Indflytning:
Afklaring af livshistorie, afdækning af de ønsker
borgeren har til sit liv på plejehjemmet, herunder
hvilke dagligdagsaktiviteter ønsker man at indgå i.
Basisniveau:
Gerontologi:
Viden om den fysiske, psykiske og sociale aldring.
4 uger
2 uger til teori og 2 uger
til praksis
Introduktion til rehabilitering:
At understøtte den enkelte ældres evne til
egenomsorg og vedligeholdelse af egne
færdigheder og funktioner
Modulopdelt
Mulighed for udeliv og –aktiviteter.
Wellness
Akupunktur, zoneterapi og lign.
Gymnastik og lign.
Sociale aktivitetstilbud
Fællesskab/ netværksskabende aktiviteter
Hobbyprægede aktiviteter
Bibliotek
Kirker
Kunst og kultur
Fleksibel tilrettelæggelse
mellem teori og praksis
Sidemandsoplæring
Viden om borgerrettet forebyggelse:
Herunder livsstilssygdomme
Forløbet afsluttes med
en prøve
Viden om borgerrettet sundhedsfremme:
Introduktion til ældrepædagogiske metoder,
herunder motivation og mestring
Kommunikation og pårørende samarbejde
Tværfagligt samarbejde
10
Etableringsfasen – fortsat
Ydelsespakke 1
Det ikke-komplekse borgerforløb:
Dagligdagsaktiviteter:
Shopping
Restaurant / take away
Madlavning
Individuelle aktivitetstilbud
Tilbud om borgerrettet sundhedsfremme,
forebyggelse og behandling:
Sundhedstjek ex ved læge og sygeplejerske
Kostvejledning/diætist
Vedligeholdende træning, fysisk og psykisk, ex
ved ergo- og fysioterapeut
Servicetilbud
Rengøring
Vask
Kost
Kompetencer:
Varighed af uddannelse/
opkvalificering:
4 uger
2 uger til teori og 2 uger
til praksis
Basisniveau:
Viden om kost og måltidets betydning
Metoder/ redskaber til afdækning af livshistorier,
forventninger og behov i forhold til indflytningen.
Metode til afdækning af funktionsevne, fysisk,
psykisk og socialt
1. førstehjælp
Arbejdsmiljø
Borgerens rettigheder og pligter
Medarbejderens rettigheder og pligter
Modulopdelt
Fleksibel tilrettelæggelse
mellem teori og praksis
Sidemandsoplæring
Forløbet afsluttes med en
prøve
Dokumentation, sikring af kontinuitet og kvalitet
IT
11
Aktiv aldringsfase
12
Den aktive aldringsfase
Ydelsespakke 2 (supplerer ydelsespakke 1)
Det ikke-komplekse borgerforløb:
Kompetencerne fra etableringsfasen på basisniveau
udbygges til et højere niveau.
Herudover tilegnes følgende kompetencer:
Varighed af uddannelse/
opkvalificering:
Understøtte den aktive aldring og mestring af
hverdagslivet:
Behandling af livsstilssygdomme understøttes
Rehabilitering i forhold til midlertidig og varige
lidelser
Vedligeholdende og forebyggende træning
Træning i brug af hjælpemidler og støttende
teknologier.
Geriatri:
Sygdomskendskab, almindeligt forekommende
sygdomme hos ældre, herunder de almindeligst
forekommende sansemæssige og kognitive
forandringer, herunder kliniske symptomer
Introduktion til omsorgsbegrebet.
Introduktion til ergonomi
Introduktion til medicinhåndtering
Viden om velfærdsteknologi
Viden om innovation
2 uger
Overvejende teoretisk
undervisning med
mulighed for praktisk
afprøvning
Det forudsættes at første
modul fra
etableringsfasen er
gennemført før opstart
på dette modul
Forløbet afsluttes med
en prøve
13
Refugium
14
Refugium
Ydelsespakke 3 (supplerer ydelsespakke 2)
Det komplekse borgerforløb:
Kompetencerne fra den aktive aldringsfase udbygges Varighed af uddannelse/
til et højere niveau.
opkvalificering:
Herudover tilegnes følgende kompetencer:
Støtte, omsorg og pleje i forhold til fysiske og
kognitive funktionsbegrænsninger (ex. demens)
Støtte, omsorg og pleje til følgesygdomme
Støtte, omsorg og pleje til akutte opståede
sygdomme
Støtte, omsorg og pleje af den alvorligt syge
Forflytning og lejring
Kommunikation og den svære samtale
Viden om fx demens, hjerneskade, apopleksi
Viden om akut nødhjælp
2 uger
Det forudsættes at første
modul fra
etableringsfasen er
gennemført før opstart
på dette modul
Overvejende teoretisk
undervisning med
mulighed for praktisk
afprøvning
Forløbet afsluttes med
en prøve
15
Palliativ fase
16
Den palliative fase
Ydelsespakke 4 (supplerer ydelsespakke 3)
Det komplekse borgerforløb:
Understøtte en værdig afslutning på livet:
Lindrende omsorg og pleje i form af
smertelindring, massage, musikterapi, m.v.
Den svære samtale – forberedelse til døden
Kompetencerne fra refugium fasen udbygges til et
højere niveau.
Herudover tilegnes følgende kompetencer:
Palliation
Omsorg og sygepleje i den sidste tid
Åndelig omsorg, religiøsitet
Varighed af uddannelse/
opkvalificering:
2 uger
Det forudsættes at første
modul fra
etableringsfasen er
gennemført før opstart
på dette modul
Overvejende teoretisk
undervisning med
mulighed for praktisk
afprøvning
Forløbet afsluttes med
en prøve
17
Certificering:
Uddannelse på alle 4 niveauer og praksisarbejde på alle 4 niveauer med min. ½ år pr. niveau giver
mulighed for en afsluttende prøve og efterfølgende certificering
18