P*ipravované zm*ny v zákon* o DPH 2014 a 2015

Download Report

Transcript P*ipravované zm*ny v zákon* o DPH 2014 a 2015

Změny v zákoně o DPH 2015
obsah a stav projednání
Ing. Ladislav Pitner
seminář Praha
MBM Trans s.r.o.
19. listopadu 2014
Novely zákona o dani z přidané hodnoty
s účinností od 1. 1. 2015, částečně již od 1.10.2014
Původně jako jeden návrh, při přípravě plánu legislativních prací vlády bylo rozhodnuto
nejprve o rozdělení na dva samostatné návrhy, následně pak byly samostatně vyčleněny i
změny týkající se snížené sazby daně. Jedná se o tři novely zákona s převažující účinností
od 1.1.2015:
a) tzv. implementační novela (sněmovní tisk 214) s účinností od 1. ledna 2015 (část
ustanovení má účinnost od 1.10.2014), již zveřejněna v částce 82 Sbírky zákonů pod
č.196/2014 Sb.,
b) tzv. sazbová novela zákona o DPH a novely dalších souvisejících zákonů (sněmovní
tisk 251), návrh byl schválen 24.9.2014 Poslaneckou sněmovnou, 23.10. návrh schválil
Senát, prezident podepsal 6.11.2014, k podpisu premiérovi návrh doručen 12.11.2014,
zveřejnění ve Sbírce zákonů v brzké době, účinnost je od 1. ledna 2015,
c) - tzv. řádná novela zákona o DPH a novely dalších souvisejících zákonů (sněmovní
tisk 291), 3. čtení v PS proběhlo 6. listopadu 2014, byly přijaty pozměňovací návrhy,
schválený návrh zákon byl 14.11.2014 doručen Senátu, předpokládaná účinnost od 1.
ledna 2015 s tím, že účinnost některých částí zákona je jiná (bližší k jednotlivým částem
novely),
- návrh nařízení vlády k rozšíření režimu reverse charge od 1.1.2015, navazuje na
(účinnost stejná jako u tzv. řádné novely), nyní probíhá projednání návrhu po vnějším
připomínkovém řízení.
Tzv. implementační novela DPH s účinností
od 1. 1. 2015, část již od 1.10.2014
Tzv. implementační novela obsahuje pouze ty okruhy změn, které jsou
povinnou implementací předpisů EU nebo s nimi úzce souvisejí:
- změny v územní působnosti, nejvzdálenější francouzské departmenty,
zejména Mayotte,
- změny v místě plnění, zejména při poskytnutí telekomunikační služby,
služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované
služby,
- na změny v místě plnění navazuje nový zvláštní režim jednoho
správního místa (tzv. MiniOSS – mini One Stop Shop).
Tzv. implementační novela DPH s účinností
od 1. 1. 2015, část již od 1.10.2014
Změny v územní působnosti:
- týkají se nejvzdálenějších francouzských departmentů, zejména Mayotte,
- v § 3 odst. 1 písm. b) je členský stát definován jako území členského státu
EU s výjimkou jeho území, na které se nevztahuje Smlouva o EU a
Smlouva o fungování EU,
- na toto ustanovení navazuje § 3 odst. 2, který obsahuje další území, která
se nepovažují za území členského státu,
- v § 3 došlo ke sloučení odstavců 2 a 3, které oba shodně uvádějí výčet
území, které se nepovažují za území členského státu Evropské unie a v
návaznosti na to tedy ani za území Evropské unie, tato území se tedy pro
účely DPH považují za třetí zemi,
- v § 3 odst. 2 navíc došlo v písmenu c) ke změně v návaznosti na směrnici
2013/61/EU, kterou se mění směrnice o DPH a směrnice 2008/118/ES,
pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte; na
základě tohoto ustanovení se za třetí zemi považují také francouzské
regiony, které jsou uvedeny v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Tzv. implementační novela DPH s účinností
od 1. 1. 2015, část již od 1.10.2014
Změny v místě plnění, zejména při poskytnutí telekomunikační služby, služby
rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby:
- nové zvláštní pravidlo pro místo plnění u těchto služeb poskytovaných služeb osobě
nepovinné k dani, od r. 2015 dojde ke sjednocení pravidel a veškeré telekomunikační
služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby se
zdaňují ve státě příjemce služby,
- v návaznosti na přímo použitelné prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, ve znění
prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1042/2013 s účinností od 1. ledna 2015, se zpřesňují a
sjednocují formulace v textu některých ostatních ustanovení týkajících se zvláštních
pravidel pro stanovení místa plnění, zejména pak těch, která vychází z principu zdanění v
místě příjemce služby.
u
telekomunikační
služby,
služby
rozhlas.
a
televizního
vysílání
a elektron. poskytovaných služeb se v novém § 10k a § 10l obdobně jako v ostatních
ustanoveních zákona o DPH, podle kterých se určí místo plnění u služeb poskytovaných
osobě nepovinné k dani podle místa příjemce služby (§ 10d odst. 2 – jiný než krátkodobý
nájem dopravního prostředku a § 10h – poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k
dani), do tohoto ustanovení nepřenáší doslovný obsah prováděcích opatření k těmto
pravidlům (kritérií, domněnek, výčtu důkazů, postupu poskytovatele služby a správce
daně), v těchto pravidlech uvádí jednotně obecná zjednodušující formulace „místo
příjemce služby“ používaná v prováděcím nařízení a odkaz, ze kterého vyplývá, že místo
příjemce služby se určí podle tohoto prováděcího nařízení,
Tzv. implementační novela DPH s účinností
od 1. 1. 2015, část již od 1.10.2014
Další změny v místě plnění při poskytnutí služeb
• přesun pravidla skutečného užití nebo spotřeby u služeb
poskytovaných osobám ze třetí země (současně plátcům
v tuzemsku) z § 10k do nového § 9a,
• byly provedeny některé legislativně technické změny týkající se
částí zákona o místě plnění (struktura a členění textu zákona).
Tzv. implementační novela DPH s účinností
od 1. 1. 2015, část již od 1.10.2014
Zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. MiniOSS)
Tento režim nahrazuje a rozvíjí dosavadní zvláštní režim pro poskytnutí
elektronicky poskytovaných služeb (§ 88 ZDPH).
Hlavní charakteristiky MiniOSS:
• jde o volitelný režim,
• týká se poskytnutí vybrané služby, tj. telekomunikační služby, služby
rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytované služby osobě
nepovinné k dani s místem plnění na území EU,
• podstatou zvláštního režimu je registrace v jednom ČS (státě identifikace),
zatímco státem spotřeby je členský stát, kde je místo plnění vybrané služby,
• zvláštním režimem jednoho správního místa je režim EU a režim mimo EU (liší
se podle usazení osob),
- režim mimo EU může v tuzemsku použít OPD, která nemá na území EU sídlo,
ani provozovnu, není ani nemá povinnost být registrována v žádném ČS, nepoužívá
v JČS zvláštní režim jednoho správního místa,
- režim EU může v tuzemsku použít OPD, která má v tuzemsku sídlo nebo
provozovnu (nemá-li na území EU sídlo, je plátcem nebo identifikovanou osobou,
nepoužívá v jiném členském státě zvláštní režim jednoho správního místa).
Tzv. implementační novela DPH s účinností
od 1. 1. 2015, část již od 1.10.2014
Zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. MiniOSS) – pokračování
• u zvláštního režimu jednoho správního místa je místně příslušný FÚ pro
Jihomoravský kraj,
• daň se správci daně platí v eurech,
• poměrně podrobná ustanovení o správě daně, vycházející jak ze
zvláštních pravidel, tak z národní úpravy (u nás daňový řád),
• od 1.10,2014 již platí ta ustanovení umožňující vstup do zvláštního
režimu od 1.1.2014.
GFŘ vydalo informaci „DPH – zvláštní režim jednoho správního místa u
služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a
elektronicky poskytovaných od 1. 1. 2015 (tzv. Mini One Stop Shop) „, k
dispozici je na adrese http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodnispoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/mini-one-stop-shop .
Tzv. sazbová novela zákona o DPH
sněmovní tisk 251
Stav projednání:
Třetí čtení proběhlo v Poslanecké sněmovně 24. 9. 2014, byl schválen pouze jeden
pozměňovací návrh (rozšíření druhé snížené sazby i na veterinární léčiva), ostatní
pozměňovací návrhy byly zamítnuty, návrh zákona byl pak schválen.
Dne 23.10.2014 byl návrh schválen Senátem, prezident podepsal 6.11.2014, premiérovi
návrh k podpisu doručen 12.11.2014, v brzké době zveřejnění ve Sbírce zákonů.
Účinnost od 1. 1. 2015.
Hlavní okruhy změn:
a) Druhá snížená sazba DPH (10 %) – léky, knihy, dětská výživa, (ne dětské pleny,
problém - jednání s EK), změny v příloze č. 3 a vložení nové přílohy č. 3a.
b) Změny související se zavedením druhé snížené sazby DPH – hlavně legislativně
technické.
Pozn. Věcná změna – u léků je v textu přílohy slovo „používané“ nahrazeno slovem
„určené“, kromě toho byla pozměňovacím návrhem druhá snížená sazba rozšířena i na
veterinární léky, stejná sazba je tedy pro léky pro humánní lékařské i veterinární účely.
c) Zrušení ustanovení o jednotné sazbě DPH (17,5 %), která je dosud schválena s
účinností od 1.1.2016.
d) Součástí návrhu zákona jsou změny zákona č. 295/2012 Sb., o rozpočtovém určení
daní (podíly obcí), změna souvisí se zrušením jednotné sazby DPH 17,5 %.
Tzv. řádná novela zákona o DPH
sněmovní tisk 291
Stav projednání:
a) Návrh tzv. řádné novely zákona o DPH byl ve 3. čtení projednán
PS dne 7. 11. 2014, dne 14.11.2014 byl schválený návrh zákona
postoupen Senátu k projednání.
b) Současně s projednáním návrhu tzv. řádné novely zákona o DPH
probíhá projednávání návrhu nařízení vlády, které stanoví
konkrétní položky zboží nebo služeb u nichž se uplatní tzv. reverse
charge.
Účinnost nařízení vlády je od 1.1.2015, stejně jako novela zákona.
Tzv. řádná novela zákona o DPH
sněmovní tisk 291
Obsah tzv. řádné novely:
1) Část první
Změna zákona o DPH, hlavní změny:
a) Sloučení dosavadních § 48a § 48a, pokud jde o sazbu daně u dokončené stavby
pro bydlení a dokončené stavby pro sociální bydlení (odstranění dosavadní určité
duplicity).
b) V § 49 je řešena sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení.
c) Změny především v § 56, dále v § 56a pro dodání a nájem nemovitých věcí –
osvobození při dodání pozemku a definice stavebního pozemku.
d) Změny v § 92 u zvláštního režimu pro investiční zlato – proti daňovým únikům.
e) Režim přenesení daňové povinnosti, trvalé použití a přechodné použití (režim
rychlé reakce) vč. nové přílohy č. 6 obsahující položky zboží a služeb, u nichž lze
tento režim uplatnit. Konkrétní položky pak stanoví nařízení vlády, které se
současně připravuje.
f) Změny v § 101 a následujících:
- změny u daňového přiznání,
- § 101c a následující, kontrolní hlášení, s účinností od 1.1.2016.
Tzv. řádná novela zákona o DPH
sněmovní tisk 291
Obsah tzv. řádné novely (pokračování):
2) Část druhá:
Zrušení dosavadního časového omezení pro reverse charge u emisních
povolenek (do 30.6.2015).
3) Část třetí – Změna celního zákona.
4) Část čtvrtá – zrušení té části zákona č. 502/2012 Sb., která obsahuje
snížení výše obratu z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč. Od 1.1.2015 má tedy obrat
zůstat ve výši 1 mil. Kč.
5) Část pátá – účinnost. Od 1.1.2015 s výjimkou ustanovení týkajících se
kontrolního hlášení, která nabývají účinnosti 1.1.2016 a zrušení nižšího
obratu (750 tis. Kč), které má nabýt účinnosti 31.12.2014.
Děkujeme za pozornost.
Prosíme dotazy.
Prosím dotazy.