Хроматография

download report

Transcript Хроматография

Хроматография
Какво е Хроматография?
Хроматография (на старогръцки: χρῶμα хрома „цвят“ и
на старогръцки: γράφειν графеин „пиша, описвам“) е събирателен термин за
набор от лабораторни техники за разделяне на смеси, въз основа на различни
физико-химични характеристики на техните компоненти.
Wikipedia
Хроматографията е физичен метод за разделяне, при който разделяните
компоненти се разпределят между две фази, едната от които е неподвижна
(неподвижна фаза), а другата (подвижна фаза) се движи в определена посока.
Определение на IUPAC
Това означава …
Хроматографията е разделяне на дадена смес до неговите съставни части.
История на Хроматографията
Михаил Цвет
(1872 - 1919 )
Хроматографията била използвана за първи път от руския
ботаник Михаил Цвет през 1900г. Той продължил да работи
върху откритата от него техника за разделяне през първата
декада на 20-ти век, основно за разделяне на растителни
пигменти като хлорофил, каротеноиди и ксантофили. Тъй като
тези съединения имат различни цветове (съотв. зелен, оранжев
и жълт), това дало и името на тази техника. Новите типове
хроматография, разработени през 30-те и 40-те години на 20-ти
век, направили хроматографията полезна за решаването на
много задачи, свързани с разделяне на смеси.
Хроматографските техники били развити значително в резултат от работата на Арчър
Джон и Ричард Лорънс 40-те и 50-те години на 20-ти век.
Видове Хроматография
По форма на неподвижната фаза:
•Колонна хроматография
•Планарна хроматография
Хартиена хроматография
Тънкослойна хроматография
По агрегатно състояние на фазите:
•Газова хроматография
Газ-течна хроматография
Газ-твърдофазна хроматография
•Течна хроматография
Течност-течна хроматография
Течност-твърдофазна хроматография
Гел-течна хроматография
Видове Хроматография
По механизъм:
•Разпределителна хроматография
•Йонообмена хроматография
•Адсорбциона хроматография
•Ексклюзиона хроматография
•Афинитетна хроматография
•Седиментационна хроматография
•Адсорбционно-комплексообразователна хроматография
Според целите:
•Аналитична хроматография
•Препаративна хроматография
•Промишлена хроматография
Хартиена Хроматография
Поставя се капка от сместа върху хроматографска
хартия. Смес от разтворители, напр. вода и алкохол се
движи по капилярност през абсорбиращия материал.
Молекулите от разделяната смес се разпределят според
относителната си разтворимост в двата разтворителя.
Разтворите се подбират така, че единият да се задържа
по-здраво от другия от абсорбиращия материал. Така
единият разтворител оформя стационарна, а другият
подвижна фаза. Молекулите от сместа, които се
разтварят по-добре в стационарната фаза, изостават в
придвижването си спрямо тези, които се разтварят подобре в подвижната фаза. След известно време
хроматографската хартия се изсушава и оцветява, за да
се определи положението на компонентите на сместа
върху нея.
Хартиена Хроматография(видео)
Тънкослойна Хроматография
Тънкослойната хроматография прилича на хартиената хроматография. При
тънкослойната хроматография за разлика от хартиената вместо хартия се използва
плоскост, покрита с тънък слой инертен абсорбиращ материал, напр. целулоза или
силикагел.
Видове Тънкослойна Хроматография
В зависимост от механизма на разпределяне на веществата тънкослойната
хроматография може да бъде адсорбционна, разпределителна и йонообменна.
Най – голямо приложение в практиката има адсорбционния механизъм.
Колонна Хроматография
По-големи молекули, напр. белтъци и нуклеинови киселини се разделят в отделни
фракции чрез колонна хроматография. При колонната хроматография сместа
преминава през колона, съдържаща порест материал. Всеки компонент се задържа
в колоната различно време в зависимост от взаимодействието си с порестия
материал. На изхода на колоната се събират отделни фракции, различаващи се
помежду си по силата на това взаимодействие.
Колонна Хроматография
Газова Хроматография
Най-важният в практическо отношение аналитичен хроматографски метод е
газовата хроматография. При този метод се извършва разпределяне на
компонентите от една сложна смес на летливи вещества между две фази –
подвижна газова и неподвижна твърда или течна фаза. Газовата
хроматография служи не само за разделяне предимно на органични вещвства,
но и за тяхното качествено доказване и количествено определяне. Тя е
свързана с използването на сложна апаратура, поради което обикновено се
изучава заедно с останалите инструментални (физични) методи за анализ.
Газова Хроматография
Газовата хроматография е високоефективен аналитичен метод отличаващ се с
висока чувствителност, бързина и висока степен на автоматизация. Неговото
практическо използване има изключително значение за органичната
технология. Главно място заемат газохроматографските методи в контрола за
опазване на околната среда и в редица други области.
Афинитетна Хроматография
Афинитетната хроматография разделя белтъците на базата на обратимо
взаимодействие между белтък или група от белтъци и специфичен лиганд,
свързан с хроматографската матрица. Тази техника предлага висока
селективност и капацитивност.
Афинитетната хроматография е изключителна сред техниките за пречистване,
тъй като е единствената, която дава възможност пречистването да се извърши
на базата на биологичната функция или собствената химическа структура на
биомолекулите.
Афинитетна Хроматография
матрица
лиганд
м + л Биоактив. белки
в - во
десорбция
м+л
комплекс
белки
Аналитична Хроматография.Препаративна Хроматография
Хроматографията може да бъде препаративна или
аналитичнa.
Целта на препаративната хроматография е да се разделят
компонентите за по-нататъшно използване (и поради това е
форма на пречистване).
Аналитична хроматография се прави обикновено с по-малки
количества материал и е за измерване на относителния дял на
компонентите в анализираната смес.
Двете не се изключват взаимно.
Хроматограма - каква информация ни дава?
Данните от хроматографията се отчитат чрез хроматограма.
Хроматограмата дава качествена и количествена информация
за анализираната смес.
Използвани източници
•Учебник по Биология и ЗО 11.клас, издателство Гея Либрис
•Wikipedia
• IUPAC Nomenclature for Chromatography
•Youtube
Благодаря за вниманието!