Контактори

download report

Transcript Контактори

Контактори
към въпрос 18
ЕА за управление
1. Предназначение
Комутационни апарати за дистанционно
управление, предназначени за комутиране на
силови електрически вериги за ниско напрежение.
Те са предназначени за чести комутации. Не
защитават. Могат да включват, провеждат ток и
изключват при нормални работни условия на ел.
верига, включително и при номинално
претоварване.
2. Видове
а. според вида на тока за който е предназначена
главната контактна система – за постоянен и
променлив ток;
б. броя на полюсите – еднополюсни, двуполюсни,
триполюсни, многополюсни;
в. според броя на помощните контактни системи –
без помощни контактни системи, с една или
повече.
г. според средата която гаси дъгата – въздушни и
маслени
д. според начина на задвижване –
електромагнитни и пневматични
променливо токови контактори
постоянно токови контактори
3. Устройство
а. устройство на променливо токови
електромагнитни контактори
- главна контактна система –
състои се от контактни тела с повишена
износоустойчивост.
Те най-често са три броя и нормалното
им състояние е отворено.
Означават се с цифри
1-2; 3-4; 5-6 или
1L1-2T1; 3L2-4T2; 5L3-6T3
- помощна контактна система – състои се от
голям брой маломощни контакти. Те се свързват в
оперативната верига( за управление,
сигнализация и контрол) и могат да бъдат
включващи(нормално отворени) и изключващи
(нормално затворени). Помощните контактни тела
се означават с двуцифрено число. Няма точен
стандарт. При старите модели нормално
отворените се означават с двуцифрено число
започващо с 1-например 11-12, а нормално
затворените с число започващо с 2 – например
21-22.
За новите модели означенията са двуцифрено
число и надпис показващ нормалното
състоянието на контактните тела. Пример:
нормално отворен контакт NO13- NO14; нормално
затворен NC53-NC54.
При новите модели
помощните контактни тела
могат да се добавят към
контактора чрез надстройки.
Надстройките могат да
съдържат различен брой и
вид контактни тела.
Контактнатасистема( главна и помощна) се
изработва от посребрена шина или от
контактни тела от сребро монтирани върху
контактен носач от мед или месинг.
Необходимият контактен натиск се осигурява от
пружини в контактната система, връщането – от
възвратна пружина
- задвижващо устройство – електромагнит.
Движението
на
контактната
система
е
постъпателно (фиг.1)
Електромагнита се състои от магнитопровод,
бобина и подвижна котва. Изводите на бобината
се означават с А1-А2 или а-в.
котва
магнитопровод
бобина
б. устройство на постоянно токови контактори
Контакната система е същата както при
променливотоковите. Дъгогасителното устройство е
камера с тесни канали или камера с магнитно
продухвани.
4. Принцип на действие на променливо
токовите контактори
При протичане на електрически ток в намотката на
електромагнита се възбужда магнитен поток, който се
затваря през магнитопровода, котвата и работната
въздушна междина. В резултат на това се създава
електромагнитна сила, която се стреми да придвижи
котвата по такъв начин, че да намали общата дължина
на пътя на магнитния поток. Електромагнитната сила
преодолява силите на пружините, поддържащи котвата
в изходно положение, и я придвижва до удар в стопа или
полюса на неподвижната част на магнитопровода. При
движението на котвата се задвижват и подвижните
контакти на контактната система.
5. Номинални данни
- номинален ток и номинално напрежение Uн, Iн,
- комутационна възможност при включване (12-17).Iн и
при изключване (8-12).Iн, която съответства на
преходните режими на електродвигателите,
- механична и електрическа износоустойчивост (живот
на механизма в брой комутационни цикли),
- режим на работа (честота и продължителност на
включване),
- захранващо напрежение и консумирана мощност от
намотката на задвижващия електромагнит.
Изборът на контактор се извършва според категорията
на приложение, режима на работа и номиналния ток,
който трябва да бъде комутиран, с коефициент на
запаса от 1,1 до 1,5, в зависимост от приложението.