Аресторни защити

download report

Transcript Аресторни защити

Аресторни защити
Красимир Червенков
КИИП - Пловдив
11.06.2014г.
Съдържание
Пренапрежение – възникване и вреди
Характеристики на процеса
Оразмеряване на аресторни защити
Означения и маркировки
Системи на заземяване
Свързване на аресторни защити
Аресторни защити от SCHRACK
Приложение
Пренапрежение – възникване и вреди
3
Характеристики на процеса
10/350µs
Т1=10µs
Т2=350µs
4
Стандарт: EN62305-1:2006
Характеристики на процеса
Вълна
Площта под линиите показва освободената енергия
5
Оразмеряване на аресторни защити
Система на заземление
Външни проводими части
Захранващи линий
Деление на тока на мълнията
6
Оразмеряване на аресторни защити
LPL. I:  50% / 200 kA  100 kA / 4 проводника
 25 kA / на проводник
LPL. II:  50% / 150 kA  75 kA / 4 проводника
 19 kA / на проводник
LPL. III+IV:  50% / 100 kA  50 kA / 4 проводника
 12,5 kA / на проводник
LPL … lightning protection level
(Ниво на защита от мълнии)
7
Оразмеряване на аресторни защити
Арестотни защити за защита от
атмосферни пренапрежения
international (IEC)
T1
I
B
(Lighting Arresters)
european (EN)
-
Testclass T1 / I / B (≠ LPL. I)
-
Тестван с токов импулс 10/350µs
-
Използва се за защита от големи токове
-
Има високо остатъчно напрежение
Внимание!: да не се бърка с устройства с тестов клас
T2; Тestclass T2 се оразмерява за токов импулс
8/20µs
8
Оразмеряване на аресторни защити
Арестотни защити за защита от
комутационни и индуцирани
пренапрежения (Surge Arresters)
international (IEC)
T2
II
C
european (EN)
-
Testclass T2 / II / C (≠ LPL. II)
-
Тестван с токов импулс 8/20µs
-
Ниско остатъчно напрежение (1,2-1,5kV)
-
Използва се като прецизна защита в комбинация
с T1 или като самостоятелна защита в мрежи в
които не се очаква поява на атмосферни
пренапрежения
9
Оразмеряване на аресторни защити
Арестотни защити за защита на крайни
консуматори (End consumer arresters)
international (IEC)
T3
III
-
Testclass T3 / III / D (≠ LPL. III)
-
Тестван с токов импулс 8/20µs
-
Използва се за защита на чувствителни
консуматори (електроника, PLC)
-
Много ниско остатъчно напрежение (0,7-0,8kV)
-
Не се използват самостоятелно!
D
european (EN)
10
Оразмеряване на аресторни защити
Система на заземяване - TN-C
3P+N
Приложение: 4-проводни мрежи, където PE и N проводника
са обединени в PEN (ГРТ, ГЕТ, мощни консуматори)
11
Оразмеряване на аресторни защити
Система на заземяване - TN-S
3P
Приложение: 5-проводни мрежи, където PE и N проводника
са разделени (апартаментни табла, вътрешни мрежи)
12
Оразмеряване на аресторни защити
Система на заземяване - ТТ
Приложение: 5-проводни мрежи, N няма връзка със
заметителната инсталация (Информационни центрове)
13
Свързване на аресторни защити
Свързване към мрежата
Min.25mm2
F1 > F2
Свързването на аресторите към шинната система се
осъществява посредством стопяеми предпазители!
14
Свързване на аресторни защити
Оразмеряване на предпазителите при 10/350µs
12,5kA
25kA
15
Аресторни защити от SCHRACK
PROTEC (lightning current + surge arrestor)
T1 + T2 (B+C)
LPL I + II (→ 25kA [10/350])
Iimp = 25 kA (10/350µs)
In
= 40kA (8/20µs)
Imax = 100kA (8/20µs)
Uc = 275 VAC / 350VDC
Up = ≤1,4kV (при In)
Тестван съгласно IEC/EN61643*
T1
I
B
T2
II
C
Varistor-Technology
Аресторни защити от SCHRACK
COMBTEC (lightning current + surge arrestor)
T1 + T2 (B+C)
LPL III + IV (→ 12,5kA [10/350])
Iimp = 12,5 kA (10/350µs)
In
= 20kA (8/20µs)
Imax = 50kA (8/20µs)
Uc = 275 VAC / 350VDC
Up = ≤1,5kV (при In)
Тестван съгласно IEC/EN61643*
T1
I
B
T2
II
C
Varistor-Technology
Аресторни защити от SCHRACK
POWERTEC (lightning current + surge arrestor)
LPL III + IV (→ 12,5kA [10/350])
Iimp = 25 kA/ 60 kA (10/350µs)
In
= 40kA / 70 kA (8/20µs)
Imax = 80kA / 140 kA (8/20µs)
Uc = 335 VAC
Up = ≤2,5kV (при In)
Тестван съгласно IEC/EN61643*
Gas gap technology
Време за реакция < 50ns
T1
I
B
T2
II
C
Аресторни защити от SCHRACK
VARTEC (surge arrestor)
Защита от комутационни и индуцирани пренапрежения
T2 (C) арестор с изваждаеми модули
In
= 15 kA / 20 kA (8/20µs)
Imax = 30 kA / 40 kA (8/20µs)
Uc = 255 VAC
Up ≤1,3kV / ≤1,4kV (при In)
Тестван съгласно EN/IEC 61643*
Varistor-Technology
T2
II
C
Аресторни защити от SCHRACK
Арестори за прецизна защита
Налични във варианти за монтаж в табло, в контакт или
свързване директно към консуматор.
T3 (D) арестори с изваждаеми модули или компактни
In
= 3 kA (8/20µs)
Uoc = 6 kV (1,2/50µs)
Up ≤0,9kV (при In)
Използва се за защита на
чувствителни консуматори!
T3 III
D
Приложение
Благодаря Ви за вниманието!
Красимир Червенков
[email protected]