Transcript Heuristics


Τεχνικές αξιολόγησης
ευχρηστίας

Διδάσκων: Nίκος Τσέλιος
[email protected]

O αποτελεσματικός σχεδιασμός ενός δικτυακού
τόπου εξαρτάται από 2 παράγοντες:

Μέρος1: Σχεδιασμός σε επίπεδο δομής
δικτυακού τόπου/ Engineering
 Κυρίαρχη έννοια η ευχρηστία (usability)

Μέρος 2:
Art
Σχεδιασμός σε επίπεδο σελίδας /
 Εισέρχεται και το ζήτημα της αισθητικής (aesthetics-
visual attractiveness)
2
Τι δεν μας αρέσει ένα δικτυακό
τόπο?
3
Πολλά από τα πράγματα που δεν μας αρέσουν
αφορούν στην ευχρηστία των δικτυακών
τόπων.
 Ως ευχρηστία νοούμε:

 Το να σχεδιάζουμε τεχνουργήματα με τρόπο που να
‘βγάζουν νόημα’ στους ανθρώπους που τα
χρησιμοποιούν.
 Πόσο εύκολα μπορούμε να κατανοήσουμε τη δομή,
το σκοπό και τη χρήση ενός δικτυακού τόπου
4

``Ευχρηστία: ο βαθμός στον οποίο ένα σύστημα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένους χρήστες για να
επιτύχουν συγκεκριμένους σκοπούς με
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και υποκειμενική
ικανοποίηση, σε δοθέν πλαίσιο χρήσης.''. [ISO 9241]
ευκολία εκμάθησης
υψηλή απόδοση εκτέλεσης έργου
χαμηλή συχνότητα σφαλμάτων χρήστη και εύκολη
ανάνηψη από αυτά
 ευκολία συγκράτησης της γνώσης χρήσης του
 υποκειμενική ικανοποίηση χρήστη



Ερώτηση: ποιόν από τους {Απ,Ευκ,Εμπ} χρήστες
αφορούν οι παραπάνω παράμετροι ;
Η έννοια της ευχρηστίας στον
πραγματικό κόσμο
http://www.flickr.com/photos/rdolishny/2760207306
7
Η ευχρηστία στον πραγματικό
κόσμο
http://www.flickr.com/photos/11759181@N04/1176026705/
http://www.flickr.com/photos/johnswords/2717108560/
8

Οι χρήστες επισκέπτονται ένα δικτυακό τόπο για
διαφορετικούς λόγους

Συνεπώς τα χαρακτηριστικά των χρηστών
επηρεάζουν τη φαινόμενη ευχρηστία.
 Επιπροσθέτως, ο τρόπος χρήσης του Ιστού από τους
ανθρώπους έχει ΄διαφοροποιηθεί σημαντικά τα
τελευταία 10 έτη
9
Εξαρτώνται από το προφίλ των τυπικών
χρηστών
 Μετρούνται

 Με χρήστες που ανταποκρίνονται στο τυπικό
προφίλ χρήστη
 Σε πραγματικές ή προσομοιούμενες συνθήκες

Οι χρήστες δεν βρίσκουν την πληροφορία
που θέλουν στο 60% των περιπτώσεων.
 Χαμένος χρόνος
 Μειωμένη παραγωγικότητα
 Εκνευρισμός
 Επανάληψη επισκέψεων, φόρτος δικτύου,
απώλεια εσόδων.
Απώλεια ως και 40% της επισκεψιμότητας
 Απώλεια ως 50% στα έσοδα λόγω μη εύρεσης
προϊόντων.
 “People will gladly waste a million dollars on
their fancy design and not spend $4,000 to see
if it works” - Nielsen
 Μειωμένα τηλέφωνα για υποστήριξη

Η Dell εφάρμοσε βασικούς κανόνες ευχρηστίας το
1999 και τα έσοδα εκτινάχθηκαν από $1 million την
ημέρα το Σεπτέμβριο 1998, σε $34 την ημέρα το
Μάρτιο του 2000.
 Τα Windows XP οφείλουν σε μεγάλο βαθμό τη
δημοφιλία τους επειδή έχουν εξαιρετικό επίπεδο
ευχρηστίας.
 Τι κινητό αγοράζετε;

παράμετρος: ευκολία εγκατάστασης προϊόντος σε τυπικό
υπολογιστή
μέθοδος μέτρησης: ο χρόνος που απαιτείται για την
εγκατάσταση του προϊόντος
χειρότερη περίπτωση: 1 μέρα με χρήση εγχειριδίων
συνήθης περίπτωση: 1 ώρα χωρίς εγχειρίδια
βέλτιστη περίπτωση: 10 λεπτά με εγχειρίδια
τρέχουσα κατάσταση: πολλοί χρήστες αδυνατούν να
εγκαταστήσουν το προϊόν











Χρόνος συμπλήρωσης μιας καθορισμένης εργασίας
ποσοστό εργασίας που ολοκληρώνεται σε ορισμένο χρόνο
ποσοστό εργασίας που εκτελείται ανά μονάδα χρόνου
(ταχύτητα)
λόγος επιτυχών προσπαθειών / αποτυχίες
χρόνος που καταναλώνεται στη διόρθωση σφαλμάτων
ποσοστό σφαλμάτων
αριθμός εντολών που απαιτούνται
συχνότητα χρήσης HELP και εγχειριδίων
ποσοστό θετικών και αρνητικών σχολίων χρηστών
αριθμός επαναλήψεως αποτυχημένων εντολών
αριθμός επιτυχημένων και αποτυχημένων προσπαθειών
Αριθμός περιπτώσεων που η διεπιφάνεια ξεγελά το
χρήστη
 Αριθμός θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών που
θυμάται ο χρήστης
 Αριθμός διαθέσιμων εντολών που δεν
χρησιμοποιήθηκαν
 Αριθμός υποχωρήσεων του χρήστη
 Αριθμός χρηστών που προτιμούν το σύστημα
 Αριθμός προσπαθειών παράκαμψης προβλήματος
 Αριθμός προσπαθειών του χρήστη που διακόπηκαν
 Αριθμός περιπτώσεων που ο χρήστης χάνει τον έλεγχο
 Αριθμός περιπτώσεων που ο χρήστης εκφράζει
απογοήτευση ή ευχαρίστηση

Στόχοι ευχρηστίας κατά τη φάση
σχεδίασης
Στόχος ευχρηστίας
συστήματος
Καταλληλότητα του
για εκτέλεση του
συγκεκριμένου έργου
Καταλληλότητα του
για έμπειρους χρήστες
Ευκολία εκμάθησης
Αντιμετώπιση
σφαλμάτων
Μέτρηση
αποτελεσματικότητας
Ποσοστό στόχων που
επετεύχθησαν
Μέτρηση
απόδοσης
Χρόνος για επίτευξη
των στόχων
Μέτρηση
ικανοποίησης
Ικανοποίηση σύμφωνα
με κλίμακα
Αριθμός
προχωρημένων
λειτουργιών που
χρησιμοποιήθηκαν
Ποσοστό λειτουργιών
που έμαθε ο χρήστης
να χρησιμοποιεί
Ποσοστό σφαλμάτων
που διορθώθηκαν
αποτελεσματικά
Σχετική απόδοση σε
σύγκριση με έμπειρους
χρήστες
Ικανοποίηση που
παρέχουν οι
προηγμένες λειτουργίες
Χρόνος που απαιτείται
για ικανοποιητική
εκμάθηση
Χρόνος που
απαιτήθηκε για την
διόρθωση σφαλμάτων
Υποκειμενική
εντύπωση από ευκολία
εκμάθησης
Υποκειμενική
εντύπωση από
διαχείριση σφαλμάτων
Καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη
 Προηγούμενη εμπειρία (σε παλαιότερη έκδοση
αυτού ή σε άλλα συστήματα)
 Ανταγωνιστικά συστήματα
 Την απόδοση των αρχικών πρωτοτύπων
 Την μη αυτοματοποιημένη εκτέλεση της
εργασίας
 Προγενέστερη απόδοση των ίδιων χρηστών

Για κάθε τμήμα του συστήματος!
Στόχοι ευχρηστίας:
 Η ευκολία εκμάθησης από τον πρωτόπειρο
χρήστη
 Ο ρυθμός (ταχύτητα) ολοκλήρωσης των
ενεργειών
 Η ικανοποίηση που προκαλεί το σύστημα στο
χρήστη
 Π.χ. Έκδοση εισιτηρίου σε 2min
 Εκτίμηση στόχων: με χρήση προτύπου
Ευρετική αξιολόγηση
•Τεχνική αποκάλυψης σφαλμάτων ευχρηστίας με σύγκριση
της διεπιφάνειας από ένα σύνολο ειδικών (Heuristics).
•Διεξάγεται από έμπειρους αξιολογητές.
•Δουλεύουν μόνοι τους για να μην επηρεάζονται και να
διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της γνώμης τους.
•Πρέπει να ‘περάσουν’ την διεπιφάνεια τουλάχιστον εις
διπλούν.
•Σύμφωνα με έρευνες (Nielsen) το κόστος/όφελος της
μεθόδου είναι 50/1. (μέσο κόστος 10k euro, μέσο όφελος
500κ euros).
Ευρετική αξιολόγηση (συνέχεια)
Ο Nielsen έχει προτείνει 10 κανόνες για αξιολόγηση:
1. Ενημέρωση για τη κατάσταση του συστήματος. Οι χρήστες πρέπει να
γνωρίζουν που βρίσκονται, την πορεία των ενεργειών τους. Πρέπει να
ξέρουν αν οι αποστολές δεδομένων είναι επιτυχείς ή όχι.
2. Αντιστοίχηση συστήματος-πραγματικού κόσμου: Να είναι κατανοητό
το επίπεδο της γλώσσας και χρήση καθαρών συμβόλων και
μεταφορών (π.χ. Πίσω αριστερό βέλος, μπροστά, δεξιό)
3. Ελευθερία και έλεγχος από το χρήστη: Καθαρές εξόδους (π.χ.
Κουμπί για κεντρική σελίδα), υποστήριξη undo/redo, (π.χ back, forward
δεν υποστηρίζονται αν ανοίγει σελίδα σε νέο παράθυρο)
4. Συνέπεια και συνέχεια και χρήση στάνταρ: Συνεπές μοντέλο
πλοήγησης και δόμηση σελίδας, κώδικας που να επιτρέπει την
συμβατότητα με τους φυλλομετρητές
5. Αποφυγή λαθών: Έλεγχος για συνδέσμους που δεν οδηγούν πουθενά,
έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων πριν αποσταλούν στον εξυπηρετητή.
Ευρετική αξιολόγηση (συνέχεια)
6. Αναγνώριση αντί για ανάκληση: Σωστά ονόματα στα αντικείμενα
πλοήγησης, ώστε να μην χρειάζεται περαιτέρω νοητική επεξεργασία.
7. Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα χρήσης: Να επιτρέπεται η
χρήση σύνθετων τεχνικών αναζήτησης, η καταχώρηση μιας
ιστοσελίδας στα αγαπημένα κλπ.
8. Καλαίσθητος και μινιμαλιστικό σχεδιασμός: Να μην υπάρχει περιττή
πληροφορία που να μπερδεύει τους χρήστες, ‘καθαρός’ σχεδιασμός.
9. Αναγνώριση και ανάνηψη από λάθη: Εξήγηση των σφαλμάτων σε
καθαρή γλώσσας παρά να χρησιμοποιούνται σφάλματα με
κωδικούς.
10. Βοήθεια: Σε μικρούς δικτυακούς τόπους όχι απαραίτητη. Χάρτες
πλοήγησης, επεξήγηση ενεργειών.
searching database for matches

H2-1: Ενημέρωση για τη κατάσταση του
συστήματος
Προσοχή στη διαχείριση χρόνων απόκρισης
○0.1 sec: δεν χρειάζεται ειδική πρόνοια
○1.0 sec: διασπάται η προσοχή σε επιμέρους δεδομένα
○10 sec: διασπάται η προσοχή στην επιτελούμενη εργασία
○Για μεγαλύτερη καθυστέρηση-> μπάρες προόδου
Heuristics

Κακό παράδειγμα: Mac desktop
 Μεταφορά δισκέτας στο κάλαθο
αχρήστων
○ Έπρεπε να τη ‘σβήνει’, όχι να το διαγράφει

H2-2: Αντιστοίχηση συστήματος
πραγματικού κόσμου
 Κατανοητή ορολογία
 Ρεαλιστικές μεταφορές και εικονικές
αναπαραστάσεις
Heuristics

Μάγοι-Wizards
Υποχρεωτικά πρέπει να ανταποκριθεί ο
χρήστης πριν συνεχίσει
Για σπάνιες εργασίες (π.χ.,
παραμετροποίηση)
Ακατάλληλο για συχνές εργασίες
Κατάλληλο για αρχάριος
○2 εναλλακτικά στυλ χειρισμού
(WinZip)

H2-3: Ελευθερία & έλεγχος χρήστη
– “Έξοδοι” σε περίπτωση λανθασμένων επιλογών και υποστήριξης
αναίρεσης (undo) και επανάληψης (redo)
– Δεν πρέπει να υποχρεώνουμε το χρήστη σε γραμμική
αλληλεπίδραση

H2-4: Συνέπεια και συνέχεια
Heuristics


MS Web Publishing
Wizard
Πριν τη σύνδεση
Ζητά id & password

Μετά τη σύνδεση
Ζητά ξανά id & password


H2-5: Ελαχιστοποίηση λαθών
H2-6: Αναγνώριση παρά ανάκληση
– Θα πρέπει τα αντικείμενα οι ενέργειες, οι επιλογές
και δυνατότητες-κατευθύνσεις να είναι ανιχνεύσιμες
και ορατές
Edit
Cut
Copy
Paste

H2-7: Αποδοτικότητα χρήση
Συντομεύσεις για έμπειρους χρήστες (shortcuts)
Να επιτρέπεται στους χρήστες να αποθηκεύουν
αλληλουχίες συχνών ενεργειών (macros)

H2-8: Καλαισθησία και μινιμαλιστικός σχεδιασμός
 Μόνο η απολύτως σχετική πληροφορία με την εργασία
πρέπει να είναι διαθέσιμη

H2-9: Εποικοδομητικά μηνύματα λαθών
 Μηνύματα σε απλή γλώσσα
 Ακριβής περιγραφή του προβλήματος
 Πρόταση ‘άρσης’ αδιεξόδου

H2-10: Παροχή βοήθειας και οδηγιών
χρήσης
 Εύκολη αναζήτηση
 Εστιασμένη σε εργασίες και όχι μεμονωμένες
ενέργειες
○ Ανάλυση σε λίστα διακριτών βημάτων
 Όχι υπερβολικά εκτενής
Κατάλληλος αριθμός αξιολογητών
Περίπου 5 αξιολογητές απαιτούνται για να διερευνήσουν τα σφάλματα
n
N ( 1 - (1-L) )
 Ένα πρώτο τεστ θα αποκαλύψει περίπου 80% των σφαλμάτων.
Ένα δεύτερο τεστ περίπου 13% των εναπομεινάντων σφαλμάτων.
Γνωσιακό περιδιάβασμα
Αξιολόγηση ενός δικτυακού τόπου με βάση κάποιο σενάριο.
 Προσπαθούμε να απαντήσουμε στα εξής:
• ΠΟΙΟΣ: Περιγράφουμε το χρήστη και το επίπεδο
γνώσεων του πεδίου και της εφαρμογής
• ΤΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ: Στόχοι και κίνητρα του χρήστη
• Με τι: Περιγραφή των εργαλείων και του εξοπλισμού
που θα χρησιμοποιήσει ο χρήστης
• Πως: Περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για να
επιτύχει το στόχο του ο χρήστης
Γνωσιακό περιδιάβασμα 2
 Οι επόμενες ερωτήσεις εξετάζονται κατά τη διάρκεια εξέτασης
των βημάτων που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου.
• Τι γνώσεις απαιτείται να έχει ο χρήστης. Ο χρήστης τις κατέχει
αυτές τις γνώσεις;
• Ο χρήστης θα παρατηρήσει ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες
είναι διαθέσιμες?
• Ο χρήστης θα μπορεί να συνδέσει τις ενέργειες που κάνει με
το στόχο του?
• Ο χρήστης θα αντιληφθεί την ανάδραση του συστήματος?
• Ο χρήστης θα κατανοήσει την ανάδραση του συστήματος?
• Ο χρήστης θα αντιληφθεί την πρόοδο που έχει στην επίτευξη
του στόχου του?
Παρατήρηση χρηστών
Εξαιρετικά χρήσιμη αλλά δαπανηρή μέθοδος
Βάζουμε πραγματικούς χρήστες να ελέγξουν τη διεπιφάνεια χρήσης:
1. Βάλτε αντιπροσωπευτικούς χρήστες να ελέγξουν τη διεπιφάνεια
χρήσης.
2. Δώστε τους αντιπροσωπευτικές εργασίες να εκτελέσουν.
3. Μην τους επηρεάζετε και μην παρεμβάλλεστε.
 Οι εργασίες βασίζονται στους στόχους που έχει κάθε χρήστης.
 Συχνά οι ενέργειες των χρηστών καταγράφονται, ή και
βιντεοσκοπούνται για περαιτέρω ανάλυση σε ειδικούς χώρους
(εργαστήρια ευχρηστίας)











Στόχος ελαχιστοποίηση ταχύτητας φόρτωσης ιστοσελίδας
Υποβοήθηση αναζήτησης (τοπικές μηχανές αναζήτησης)
Υποστήριξη πλοήγησης
Μέγεθος ιστοσελίδων (αποφυγή κύλισης)
Απλότητα (χρώμα, κινούμενα γραφικά κλπ)
υπερ-χρησιμοποίηση τεχνολογίας
απλή διεύθυνση - τίτλος σελίδας
αυθύπαρκτος χαρακτήρας σελίδας
διατήρηση επικαιρότητας υλικού
ομοιομορφία - τήρηση συμβάσεων
αρχές αναγνωσιμότητας υπερ-κειμένων
Τίτλοι σελίδων
 Μέγεθος κειμένου και χρώματα
 Καλύτερες μινιατούρες εικόνων (thumbnails)
 Προσοχή στις υποθέσεις για τους χρήστες
 Στυλ γραφής κατάλληλο για το web
 Παροχή ανάδρασης
 Κατάλληλες ετικέτες σε εικόνες (Image tags)



Οι σελίδες θα πρέπει να έχουν το αναγνωριστικό
<TITLE> στον κώδικα HTML
Γιατί?
 Σημαντικό για τη πλοήγηση
○ Λίστα αγαπημένων, ιστορικό, μηχανές αναζήτησης
 Επαρκής πληροφορία από μόνη της
○ Πέρα και έξω από το πλαίσιο της σελίδας (μηχανές αναζήτησης)
 Υπερβολικά ευμεγέθεις τίτλοι καθυστερούν τους χρήστες
(trade-off)
○ Καλό είναι να ‘κωδικοποιείτε’ την πληροφορία τηλεγραφικά
 “Η εταιρία μου- Κεντρική σελίδα” vs. “Καλωσήρθατε στη σελίδα της
εταιρίας μου...”
 Διαφορετικές σελίδες  διαφορετικούς τίτλους
Μην χρησιμοποιείτε μπλε ή κόκκινο χρώμα
 Μη χρησιμοποιείτε συνδυασμό κόκκινου με μπλε

 Δύσκολο να το επεξεργαστεί η ανθρώπινη όραση

Συχνά οι σχεδιαστές διαφοροποιούν το
προκαθορισμένο φόντο
 Αποδεκτό να αλλάζουμε μικρό σώμα του κειμένου
 Όχι για όλο το κείμενο
○ Οι χρήστες σκόπιμα έχουν επιλέξει φόντο της αρεσκείας τους!
 Βελτιστοποιεί τη προσωπική τους ανάγνωση

Thumbnails
 Αναπαριστούν εικόνες που είναι πολύ μεγάλες σε όγκο
πληροφορίας για να καταβιβαστούν απευθείας

Τεχνική
 Σμίκρυνση (scaling) or λωριδοποίηση (cropping) δεν είναι
άμεσα αποτελεσματικές πάντα (γιατί ?)

Πρώτα λωριδοποίηση και ακολούθως σμίκρυνση
 π.χ., για thumbnail που είναι στο10% του πραγματικού
○ Λωριδοποίηση στο 32%
○ Μετά σμίκρυνση στο 32%
○ .32 * .32 = .10 του πραγματικού

Βέλτιστη ισορροπία λεπτομέρειας και πληροφορίας
εικόνας

Πρώτα λωριδοποίηση και ακολούθως σμίκρυνση
 π.χ., για thumbnail που είναι στο10% του πραγματικού
○ Λωριδοποίηση στο 32%
○ Μετά σμύκρινση στο 32%
○ .32 * .32 = .10 του πραγματικού

Βέλτιστη ισορροπία λεπτομέρειας και πληροφορίας
εικόνας

Για Φυλλομετρητές
 Οι χρήστες χρησιμοποιούν ποικιλία φυλλομετρητών
○ Chrome, Firefox, Explorer, Safari, κλπ.

Για μέγεθος παραθύρου/ ανάλυση
 Συχνά οι χρήστες έχουν διαφορετικές αναλύσεις ή
δεν ανοίγουν το φυλλομετρητή τους σε πλήρη
οθόνη

Να είστε περιεκτικοί
 Είναι 25% βραδύτερο να διαβάζετε από μια οθόνη υπολογιστή
 Τα κείμενα πρέπει να είναι στο 50% της έντυπης μορφής (οι
χρήστες δεν ακολουθούν συχνά κυλιόμενες σελίδες)

Γράψτε για υποβοήθηση ‘σαρωτικής’ ανάγνωσης
(skimability)
 Οι χρήστες φυλλομετρούν επιπόλαια —δεν διαβάζουν κανονικά
 Δομήστε το κείμενο με 2-3 επίπεδα επιγραφών
○ Χρησιμοποιείστε περιγραφικούς τίτλους και σωστή έμφαση στο
κείμενο

Χρησιμοποιείστε υπερκείμενο
για την κατάτμηση της
πληροφορίας
 Τεμαχίστε την πληροφορία σε
σελίδες με ‘αυτόνομο’-συνεκτικό
περιεχόμενο
 Χρησιμοποιείστε στυλ ανάστροφη
πυραμίδας (πρώτα τα
συμπεράσματα ή σύνοψη του
κειμένου)
ZDNet: Χρήση ανάστροφης πυραμίδας

Ανάδραση
 Κατάλληλες μικρές περιγραφές διασυνδεόμενων
ιστοσελίδων και μεγέθη καταβιβαζόμενων
αρχείων

Ενημερότητα για μέγεθος εικόνων
 Στην html στα IMG tags
○ Η πληροφορία εμφανίζεται πριν αρχίσει να
κατεβαίνει η εικόνα
Δομή δικτυακού τόπου
 Είναι η διαδικασία δόμησης της πληροφορίας του web site σε
επιμέρους σελίδες με τρόπο που να υποστηρίζει τους στόχους και
τη πλοήγηση των χρηστών
 Λόγοι
• Φτωχή δόμηση=φτωχή ευχρηστία ανεξαρτήτως του συστήματος πλοήγησης
• Η δόμηση πληροφορίας διαφέρει από το απλό χαρτί.
• Οι χρήστες δεν θέλουν να διατρέχουν μεγάλες σελίδες για να βρούν αυτό
που θέλουν.
• Για να υποστηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη του δικτυακού τόπου.
 Δεν θα πρέπει να απεικονίζει τη δομή μιας εταιρίας αλλά τους
στόχους των χρηστών
Δομή δικτυακού τόπου
Η δόμηση της πληροφορίας γίνεται με ιεραρχικό τρόπο
Η επιτυχία εδράζεται στο πόσο καλά αντανακλά τις προσδοκίες
των χρηστών
Δομή δικτυακού τόπου
Λόγω της υπερβολικής πληροφορίας, το δίκτυο μπορεί να
ειδωθεί ως σύστημα πλοήγησης και ανάκτησης πληροφορίας.
Άρα το σύστημα πλοήγησης βοηθά τους χρήστες να
αντιληφθούν τη δομή και την οργάνωση της πληροφορίας.
Ανά πάσα στιγμή πρέπει να βοηθά τρία ερωτήματα:
Που είμαι;
logo, σχετική αναφορά δομής
Πού ήμουν;
Δεν υποστηρίζεται επαρκώς, μόνο back, ιστορία
φυλλομέτρησης, αλλαγή χρώματος συνδέσμου που έχω
επισκεφτεί.
Που μπορώ να πάω;
Σύστημα πλοήγησης
C o u rse
selectio n
m en u
S elected
co u rses
P erso n a l
tim eta b le
T he search
engine button
Επανασχεδιασμένη έκδοση