IV Tema. Politinių Sistemų Tipologija. Politiniai Režimai

Download Report

Transcript IV Tema. Politinių Sistemų Tipologija. Politiniai Režimai

POLITIKOS TEORIJA IR
POLITINĖS SISTEMOS
DOC. DR. HAROLDAS ŠINKŪNAS
2013
IV TEMA. POLITINIŲ SISTEMŲ TIPOLOGIJA.
POLITINIAI REŽIMAI
1.
2.
3.
Politinių sistemų tipologija
Politinio režimo samprata. Politinis režimas kaip politinių sistemų tipologijos
kriterijus
Pagrindinės šiuolaikinės politinės sistemos
LITERATŪRA STUDIJOMS:
• BENETON, Philippe. Politikos mokslo įvadas. Vilnius: Mintis, 2010.
• HELD, David. Demokratijos modeliai. Vilnius: Eugrimas, 2002.
• KRUPAVIČIUS, Algis; LUKOŠAITIS, Alvidas (sudarytojai). Lietuvos politinė sistema: sąranga ir raida.
Kaunas: UAB Poligrafija ir informatika, 2004.
• Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos, 1993–
2009. Vilnius, 2010.
• MATAKAS, Juozas (sudarytojas). Šiuolaikinė valstybė. Kaunas: Technologija, 1999.
• NOVAGROCKIENĖ, Jūratė. Politikos mokslo pagrindai: paskaitų konspektai. Vilnius: VU leidykla,
2001.
• PRAZAUSKAS, Algimantas; UNIKAITĖ, Ingrida. Politologijos pagrindai. Kaunas, Vytauto Didžiojo
universitetas, 2007.
• ZEIGLER, Harmon. Politinė bendruomenė: įvadas į politinių sistemų ir visuomenių lyginamąją
analizę. Kaunas: Littera Universitati Vytauti Magni 1993.
POLITINIŲ SISTEMŲ TIPOLOGIJA (I)
Gabriel Almond:
1. Anglų-amerikiečių politinės sistemos
2. Kontinentinės Europos politinės sistemos
3. Ikiindustrinės/Pusiau industrinės politinės
sistemos
4. Totalitarinės politinės sistemos
POLITINIŲ SISTEMŲ TIPOLOGIJA (II)
Jean Blondel:
1.
2.
3.
4.
5.
Liberaliosios demokratinės sistemos
Radikaliosios-autoritarinės (komunistinės)
Tradicinės sistemos
Populistinės sistemos
Autoritarinės-konservatyviosios sistemos
POLITINIŲ SISTEMŲ TIPOLOGIJA (III)
1. Komandinės politinės sistemos
2. Rungtyniškumu pagrįstos politinės sistemos
3. Konsensusu pagrįstos politinės sistemos
POLITINIŲ SISTEMŲ TIPOLOGIJA (IV)
Karl Popper:
1. Atviros politinės sistemos
2. Uždaros politinės sistemos
POLITINIO REŽIMO SAMPRATA
Politinis režimas – tai valstybinės
įgyvendinimo būdų ir priemonių visuma.
valdžios
Claud Levi-Strauss: Politinis režimas – tai:
1. Visuomenės gyvenimo stilius
2. Visuomenės moralinė būklė
3. Visuomenės struktūra ir valstybės santvarka
4. Valdymo būdai
5. Įstatymų dvasia
KAS ANALIZUOJAMA TIRIANT POLITINĮ
REŽIMĄ?
1. Asmens padėtis visuomenėje, piliečių teisių ir
laisvių lygis
2. Piliečių dalyvavimo politikoje ir valstybės
valdyme laipsnis ir pobūdis
3. Valstybinio reguliavimo ir visuomenės savivaldos
santykis
4. Politinės valdžios įgyvendinimo būdai (metodai)
REŽIMŲ PASISKIRSTYMAS
POLITINIŲ SISTEMŲ TIPOLOGIJA (V)
1. Demokratinės sistemos
2. Autoritarinės sistemos
3. Totalitarinės sistemos
DEMOKRATIJOS BRUOŽAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tautos suverenitetas
Politinių teisių pripažinimas didelei visuomenės daliai
Valdžių padalijimas
Lygios piliečių sąlygos dalyvauti politikoje
Rinkimai kaip valstybės institucijų formavimo būdas
Sprendimų priėmimas balsuojant
Valdžios kontrolė
Politinis pliuralizmas
Lojali opozicija
Alternatyvūs informacijos šaltiniai ir kt.
DEMOKRATIJOS BRUOŽAI KONSTITUCINIO
TEISMO JURISPRUDENCIJOJE
1. Konstitucijos viršenybė
2. Žmogaus teisių ir laisvių apsauga
3. Asmenų lygybė įstatymui ir teismui
4. Teisė į teisminę gynybą
5. Laisvi ir periodiški rinkimai
6. Valdžių padalijimas
7. Valdžios atsakomybė piliečiams
8. Demokratinis sprendimų priėmimo procesas
9. Politinis pliuralizmas
10. Galimybės plėtotis pilietinei visuomenei ir kt.
DEMOKRATIJŲ RŪŠYS
Kriterijus – tautos dalyvavimas įgyvendinant politinę
valdžią:
1. Tiesioginės (plebiscitinės)
2. Atstovaujamosios (reprezentacinės)
AUTORITARINIŲ SISTEMŲ BRUOŽAI
1. Politinių teisių ir laisvių likvidavimas ar esminis
suvaržymas
2. Visų (dalies) opozicinių partijų ir visuomeninių
organizacijų veiklos uždraudimas
3. Rinkimų kaip valstybės valdžios institucijų
formavimo būdo atsisakymas ar apribojimas
4. Valdančiosios partijos tapatinimasis su valstybės
aparatu
5. Valdžių padalijimo ignoravimas
6. Opozicinės
žiniasklaidos
draudimas
(veiklos
ribojimas)
7. Kovos su režimo priešininkais metodai
8. Ypatingas jėgos struktūrų vaidmuo ir kt.
AUTORITARINIŲ REŽIMŲ RŪŠYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Biurokratiniai-kariniai režimai
Autoritarinis korporatyvizmas
Mobilizuojantys autoritariniai režimai
Postkolonijiniai autoritariniai režimai
Neopatrimonialiniai režimai
Rasinės (etninės) „demokratijos“
Ikitotalitariniai režimai (neįgyvendintas totalitarizmas)
Postotalitariniai režimai
Šaltinis: Juan J. Linz Totalitarian and Authoritarian
Regimes, 2000.
TOTALITARINIŲ REŽIMŲ ATSIRADIMAS
Priežastys:
• Politinio dalyvavimo formų plėtra, kada į politinę
areną išėjo plačios žmonių masės, kurioms politinis
elitas, siekdamas jų paklusnumo, privalo daryti
poveikį;
• Šiuolaikinės
technologijos,
žiniasklaidos
priemonės, įgalinusios daryti veiksmingą poveikį
visuomenei.
TOTALITARINIŲ SISTEMŲ BRUOŽAI (I)
•
•
•
•
•
•
Oficiali ideologija
Vienintelė partija
Teroro sistema
Žiniasklaidos kontrolė
Valstybės monopolija ginklams
Centralizuota ekonomika
Šaltinis: Karl J. Friedrich ir Zbigniew Brzezinki
Totalitarian Dictatorship and Autocracy, 1956.
TOTALITARINIŲ SISTEMŲ BRUOŽAI (II)
• Pasaulinės hegemonijos siekis;
• Fanatiškas masinis vadui paklūstantis judėjimas;
• Nuolatinis teroras, žudynės „naujos tvarkos“
vardan;
• Moralinių nuostatų apjungimas su ideologija;
• Totalitarinė propaganda.
Šaltinis
Hannah
Arendt
Totalitarianism, 1951.
The
Origins
of
TOTALITARINIŲ SISTEMŲ BRUOŽAI (III)
• Ideologija, įvardijanti priešą (žydai, monopolinis
kapitalizmas ir pan.);
• Daugumos primatas prieš individą;
• Nėra valdžių padalijimo;
• Privataus gyvenimo kontrolė;
• Pilietinių laisvių ribojimas;
• Represinio aparato viešpatavimas;
• Militarizmas ir agresyvi užsienio politika;
• Koncentracijos stovyklos, Gulagas ir pan.
TOTALITARINIŲ SISTEMŲ RŪŠYS
Kriterijus – viešpataujanti ideologija:
1. Komunistinės sistemos;
2. Fašistinės sistemos;
3. Nacistinės sistemos.
POLITINIŲ REŽIMŲ PALYGINIMAS
Požymiai
Totalitarinis režimas
Autoritarinis režimas
Demokratinis režimas
Ideologijos
naudojimas
Atviras
Ideologija nebūtina
Paslėptas
Partinė sistema
Vienpartinė
Partijų gali ir nebūti
Daugiapartinė
Politinis dalyvavimas
Aukštas
Žemas
Aukštas
Poveikis gyventojams
Prievartinis, visose
srityse
Prievartinis politinėje
srityje
Psichologinis poveikis
visose srityse