Verlicht despotisme

download report

Transcript Verlicht despotisme

In sommige Europese landen ging het
Ancien Regime gewoon door
↓
de oude politieke en sociale orde
-absolutisme(vorst regeert in eigen belang)
→hoge belastingen→grote armoede en
ontevredenheid
-standenstaat(bevoorrechte standen bv
adel/geestelijkheid betalen geen
belasting)
In andere landen proberen vorsten ideeën
van de Verlichting in praktijk te brengen
zonder hun macht af te staan
(alles voor het volk,niets door het volk)
Verlichte ideeën
-godsdienstvrijheid
-vrijheid van meningsuiting
-goed onderwijs
-onafhankelijke rechters
Idee van het Droit Divin wordt vervangen
door het Maatschappelijk Verdrag →
gaat niet meer om de macht van de vorst,
maar om het gezag van de staat
-vorst is 1ste dienaar van de staat
-eigenbelang→landsbelang
Voorbeelden van verlichte despoten zijn
-Frederik de Grote van Pruisen
-Jozef II van Oostenrijk/Hongarije
-Catharina de Grote van Rusland
Zij haalden verlichte denkers naar hun hof
en stimuleren de ontwikkeling van kunst
en wetenschap